Kommunevalget Program Horten Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalget 2011. Program Horten Arbeiderparti"

Transkript

1 Kommunevalget 2011 Program

2 Program for perioden Horten kommune er en god kommune å vokse opp i, og et trivelig sted å bo. Horten har en unik kystlinje og vakker natur i helt bynære områder. Sammen med næringslivet, foreningslivet og frivilligheten skal vi ta vare på tryggheten, trivselen og et bærekraftig miljø. vil sikre en aktiv kommune, som gir gode tjenester, og som tar ansvar for lokalsamfunnets utvikling. Trygghet og trivsel kan bare sikres når en legger til grunn sammenhengen mellom omsorgstjenester, opplæring, kultur, miljø og god samfunnsplanlegging. Vi vil arbeide for å videreføre kommunens aktive rolle i regionen. Gjennom ulike former for interkommunalt samarbeid skal gode kommunale tjenester forbedres til innbyggernes beste, med folkevalgt forankring og medvirkning fra innbyggere og ansatte.

3 vil arbeide for at kommunen skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn, og følge opp sine forpliktelser når det gjelder bosetting av flyktninger. Vi ønsker en aktiv integreringspolitikk, med gjensidig respekt og toleranse som bærebjelke. Vi vil ha fokus på skole, arbeid og kulturaktiviteter som viktige faktorer for en vellykket integrering. ønsker i samhandling med frivillige lag og foreninger å utvikle et positivt fellesskap i Horten. vil ta vare på et robust fellesskap, der kommunen sammen med familien, frivilligheten og lokalsamfunnet for øvrig sikrer gode kommunale tjenester og høy livskvalitet. Vi vil ta vare på blandingsøkonomien og samspillet mellom offentlig og privat sektor. Vi vil ikke sette kommunale velferds- og omsorgstjenester ut på anbud. Det er et privilegium å være vertskommune for Høgskolen i Vestfold, med alle de positive ringvirkningene dette medfører. Med høyt utdannede ansatte og flere tusen studenter representerer skolen et kompetansesenter vi i ulike sammenhenger vil dra nytte av, og mulighetene for samspill og felles aktiviteter er store. Høgskolen har utviklet en god kultur for samarbeid med næringslivet og lokalsamfunnet, og med det nye Forsknings-,

4 Innovasjon- og Næringssenter (FIN) inntar høgskolesenteret en tungtveiende og viktig utviklerrolle både i lokalsamfunnet og regionen. vil arbeide for at vi som lokalsamfunn er kreative og har en aktiv holdning til det å ha en høgskole. vil være en pådriver for å samarbeide med de ulike fagmiljøene på skolen. Vi må nyttegjøre oss av den forskningen og den kompetansen skolen representerer, og legge til rette for samhandling med det lokale idretts- og kulturliv aktiviteter. vil legge til rette for at skolen sammen med FIN-senteret sikres utviklingsmuligheter. Kommunen skal legge til rette arealer for utvikling av campus, med næring og studentbosetting. vil sikre barn og unge gode oppvekst vilkår. Vi vil satse på forebyggende arbeid, en fremtidsretta skole og et rikt kulturliv. Vi vil arbeide for: Fullføre totalrenovering av Sentrum skole Utvide og renovere Granly og Nordskogen skole Sikre Åsgårdstrand en tidsmessig og moderne skole Tidlig innsats i barne- og ungdomsskole for å forebygge frafall i videregående skole Videreføre kulturskolen Styrke barnevernet Videreføre driften av Familiehuset Gjennom samarbeid bidra til vellykket integrering av enslige mindreårige asylsøkere.

5 Videreføre driften av kulturhuset Storgata 37 Videreføre Lokalhistorisk senter Være pådriver i samarbeidet mellom de ulike aktivitetene på Karljohansvern. Arbeide for at Ekserserhuset blir all-aktivitetshus Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Opprettholde ungdomsklubbene Sikre fortsatt full barnehagedekning Arbeide for fortsatt drift av natursenteret

6 vil arbeide for et godt og tilpasset helse og omsorgstilbud, som ivaretar den enkelte bruker av tjenestene. Et viktig satsingsområde vil være forbyggende arbeid for alle deler av befolkningen. Vi vil arbeide for Utvikle Horten sykehus som helse-, bo- og omsorgssenter, med bo tilbud à la Nordfløyen på Gannestad Opprettholde dagtilbudet ved eldresentra Opprettholde tilbudet i Grønn omsorg Følge opp boligsosial handlingsplan Utvikle samarbeidet med den kommunale boligstiftelsen og boligbyggelag Arbeide for en god skolehelsetjeneste Et viktig satsingsområde vil være forbyggende arbeid for alle deler av befolkningen Vi vil sikre de eldre en verdig alderdom i vår kommune Vi vil arbeide for en god innføring av samhandlingsreformen

7 vil arbeide for en god arealpolitikk som ivaretar fremtidig behov for en variert boligutvikling. Vi vil tilrettelegge for næringsutvikling, og vi vil ha klima og miljø i fokus. Sikre strandsonen og markagrensa Sikre og videreutvikle kyststiene Bevare Lystlunden som en grønn lunge Horten som Miljøfyrtårn Areal En veldrevet fergehavn hvor miljø har høy prioritet En trafikkhavn som er en bidragsyter til næringsutvikling og miljøvennlig transport. Arbeide for en omkjøringsvei, utenom gamle Åsgårdstrand sentrum

8 Næring Utvide allmennhetens tilgang til sjøområdene rundt gjestehavna Torget som byens storstue og møteplass Bromsjordet som ny bydel, med bolig og lettere næringsutvikling Utvikle Indre Havn med gode muligheter for rekreasjon og tilgang til strandsonen Utvikle Horten som en studentby Arbeide for å sikre høgskolens og FIN senterets behov for infrastruktur og utvikling Tilrettelegge for ny Horten stasjon mellom Skoppum og høgskolen God tilbringertjeneste fra Horten stasjon til høgskolen og campus Sikre utviklingen av Åsgårdstrand, Skoppum, Kirkebakken og Nykirke som attraktive bo-områder og mulighet for næringsutvikling Ivareta utviklingen av kunstnerbyen Åsgårdstrand vil arbeide for at overføringene fra stat til kommune gir Horten lik mulighet som sammenlignbare kommuner. Balansen mellom kommunens inntekter og utgifter må sikres gjennom innovasjon og utvikling og gode inntektsrammer fra Staten. Arbeide for økte statlige rammer til kommunen Statlige reformer skal fullfinansieres Nei til eiendomsskatt

9 vil videreføre det gode samarbeidet med de tillitsvalgte for å sikre en god og fremtidsrettet utvikling av kommunen med robuste og effektive kommunale tjenester. Vi vil arbeide for: Medbestemmelse, åpenhet og gode rutiner for å melde avvik Ufrivillig deltid skal ikke forekomme i Horten kommune Sikre en forsvarlig grunnbemanning i omsorgssektoren En god og tett dialog med tillitsvalgte Rene økonomiske besparelser skal ikke kunne legges til grunn for oppsigelser i Horten kommune Arbeide for kontinuerlige inntak av lærlinger

10 Heidi Ørnlo 5 Roger Feed 38 år, LO leder 37 år, personlig assistent 62 år, 35 år, barnevernspedagog 33 år, statsviter 38 år, miljøterapeut

11 68 år, pensjonert flaggkommandør i Sjøforsvaret 4 Maria-Karine 31 år, student 40 år, sosionom 32 år, produktsjef 34 år, sivilingeniør 60 år, 78 år, pensjonist 65 år, pensjonist

12 11 Slåttsveen, Luis Johan Sollies gat 12 Kruuse-Meyer, Thea Hasselbakken 1 B 13 Warriach, Anjum Bashir Baggerødgata Mjøs, Arne Damgata Sjødin, Anne Lise E Rustadgata 2 B 16 Christensen, Bjørn Harald Hårfagres 17 Løken, Lene Marie Gulestø Langmyra Kahin, Abdirizak Ali Fyrmesterveien 7 Det norske Arbeiderparti 19 Karlsen, Randi Bjørnestien 13 A 01 x Hontvedt, Nils Henning Amalie 20 Jessens Sanaker, vei Truls HORTEN Øvre Keisemark 02 x Ørnlo, Heidi Skavlisletta 21 Hammer, 101 Evy-Gunn 3189 N HORTEN Nykirkeveien x Børresen, Jacob Røyskattstien 22 Johnsen, 7 D Svein Eilert 3188 HORTEN Storgata x Aasen-Svensrud, Maria-K Riddervolds 23 Hansen, vei 13 Bjørg Berger 3179 ÅSGÅRDSTRAND Langgata 9 05 Feed, Roger Ekornstien 24 Berg, 5 Alfred 3188 HORTEN Nedre Keisemark 06 Huseby, Laila Utheims 25 gate Svendsen, 16 Frode 3181 HORTEN Thora Holms gat 07 Johansen, Terje Løsveien 26 Johansen, 18 Meret Løkke 3185 SKOPPUM Løsveien Hamedbarghi, Anahita Skomakerveien 27 Homleid, 35 Hans Åsmund 3185 SKOPPUM Strandparken Kaardahl, Magnus Jonsrud Rustadgata 28 Myhrvold, 88 Kari Margrethe 3186 HORTEN Jervestien Richardsen, Stine Kjersti Tveitenveien 29 Pettersen, 20 C Per Edgar 3186 HORTEN Ramsliveien Slåttsveen, Luis Johan 30 Sollies Johansen, gate 22 Kari Ørnlo 3188 HORTEN Sørbygata 5 12 Kruuse-Meyer, Thea Hasselbakken 31 Hanson, 1 B Karin Edith 3189 HORTEN Røreåsveien 5 13 Warriach, Anjum Bashir Baggerødgata 32 Udby, 28 Odd Olaf 3182 HORTEN Sinoberveien 3 14 Mjøs, Arne Damgata 33 Skaug, 49 Karina Larsen 3179 ÅSGÅRDSTRAND Brages gate 9 15 Sjødin, Anne Lise E Rustadgata 34 Olsen, 2 B Thomas 3187 HORTEN Parkveien 3 B 16 Christensen, Bjørn Harald 35 Hårfagres Åsmot, Marianne vei 6 Kujanpaa 3186 HORTEN Furustien 8 17 Løken, Lene Marie Gulestø Langmyra 36 Ratikainen, 22 Alv Kjetil 3185 SKOPPUM Jervestien Kahin, Abdirizak Ali Fyrmesterveien 37 Haughem, 7 Elisabeth 3186 Moe HORTEN Harald Hårfagres 19 Karlsen, Randi Bjørnestien 38 Thorvaldsen, 13 A Jan Walter 3188 HORTEN Lokes vei 7 20 Sanaker, Truls Øvre Keisemark HORTEN 21 Hammer, Evy-Gunn N Nykirkeveien NYKIRKE 22 Johnsen, Svein Eilert Storgata HORTEN 23 Hansen, Bjørg Berger Langgata HORTEN HORTEN 24 Berg, ARBEIDERPARTI Alfred Nedre Keisemark HORTEN Arne 25 Mjøs, Svendsen, leder, Frode tlf , Thora Holms e-post: gate HORTEN Ingvar 26 Kjørum, Johansen, nestleder, Meret Løkke tlf , Løsveien e-post: SKOPPUM Terje 27 Johansen, Homleid, sekretær, Hans Åsmund tlf , Strandparken e-post: HORTEN 28 Myhrvold, Kari Margrethe Jervestien HORTEN ORDFØRER: 29 Pettersen, Per Edgar Ramsliveien HORTEN Nils Henning Hontvedt, tlf , 30 Johansen, Kari Ørnlo Sørbygata HORTEN e-post: 31 Hanson, Karin Edith Røreåsveien HORTEN 32 Udby, Odd Olaf Sinoberveien ÅSGÅRDSTRAND 33 Skaug, Karina Larsen Brages gate HORTEN 34 Olsen, Thomas Parkveien 3 B 3186 HORTEN 35 Åsmot, Marianne Kujanpaa Furustien HORTEN 36 Ratikainen, Alv Kjetil Jervestien HORTEN 37 Haughem, Elisabeth Moe Harald Hårfagres vei HORTEN 38 Thorvaldsen, Jan Walter Lokes vei ÅSGÅRDSTRAND

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved 12 Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved kommunestyrevalget i Tranøy 2007: 1. Odd Arne Andreassen 9304 Vangsvik 2. Siren Gulleng Nordmo Solli 9303 Silsand 3. Arnt Einar Nilsen Skatvik 9304 Vangsvik 4.

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Din hverdag hver dag!

Din hverdag hver dag! Vi i Fauske kommune har bestemt oss for å lykkes med å bli en folkehelsekommune. For å kunne lykkes med dette er vi avhengig av at alle i kommunen drar i samme retning. Jeg syntes at folkehelsekonferansen

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 Venstre vil at St. Hanshaugen skal være et godt sted å bo og leve. Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at borgerne skal ha stor valgfrihet og reell innflytelse

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Vi ønsker ETT Bamble.

Vi ønsker ETT Bamble. Valgprogram 2015-2019 Vi ønsker ETT Bamble. Et samlet Bamble vil styrke kommunen regionalt Folk først. Bamble kommune må bevisst satse på grønn næringsutvikling, aktiv boligpolitikk, samt styrke lærertettheten

Detaljer

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Norsk Form i samarbeid med tverretatlig nettverk fra 13 kommuner. Omsorgspolitikk for morgendagens eldre Tverretatlig kommunenettverk Innhold Omsorgspolitikk

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer