Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland"

Transkript

1 N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.: Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Pris: kr. 50,- Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland av Åsbjørn Karlsen og Wenche Rønning Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter. 1

2 FORORD Dette prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune som et ledd i vurderinga av naturbruksskolene som utdanningsarena for framtidig landbruksnæring. Utdanninga har i dag i seg elementer av både faglige og sosiale hensyn. Innafor de rammene som har vært til rådighet, er det kun de faglige utfordringene som er vurdert. Landbruk har lenge vært en fellesbenevnelse på flere, nært beslekta næringsaktiviteter med utgangspunkt i agrikulturen. Vanligst har vært å skille mellom jordbruk, hagebruk og skogbruk, men i denne utredninga er det lagt hovedvekt på jordbruket, fordi det er den dominerende delen av landbruket i Nordland. Utgangspunktet har vært viktige landbrukspolitiske vedtak som er gjort de siste åra, både nasjonalt og internasjonalt, og som har betydning for den utviklinga landbruksnæringa har fått og vil få i tida framover. Ut fra besøk hos naturbruksskole ne Kleiva og Vefsn, samt tilsendt informasjon om deres virksomhet, er det foretatt ei vurdering av skolene i forhold til det vi mener vil kreves for å gi framtidige bedriftsledere innen landbruket nødvendig kompetanse for å lykkes både med omstilling og drift. Prosjektet har hatt ei styringsgruppe bestående av bonde Agnar Hansen fra Nordland Bondelag, bonde Astrid T. Olsen fra Nordland bonde- og småbrukarlag, spesialrådgiver Eivind Sommerseth fra Norges Forskningsråd, professor Odd Jarl Borch fra Handelshøgskolen i Bodø, og førstelektor Nils Ole Nilsen fra lærerhøgskolen i Bodø. Dermed har både landbruks-, samfunns- og utdanningsfaglige sider vært representert. En stor takk til referansegruppa for deres innspill og råd i prosessen. Forsker Wenche Rønning har skrevet kapitlet om formelle krav til opplegg og fag i den videregående skolen, mens undertegnede har vært prosjektleder og ansvarlig for de øvrige kapitlene. Bodø, den 14/ Åsbjørn Karlsen Forskningsleder Nordlandsforskning 1

3 INNHOLD FORORD INNLEDNING LANDBRUKSPOLITISKE VEDTAK MED BETYDNING FOR KOMPETANSEBEHOVET Stortingsmelding nr 14 (1976/77) Om landbrukspolitikken St.prp. nr Stortingsmelding nr 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon EU, WTO og landbruket i Nordland WTO avtalen EUs landbrukspolitikk Politisk oppfølging og videreføring Regionale signaler Strukturell utvikling Forvaltning FRAMTIDIG KOMPETANSEBEHOV I LANDBRUKET Krav til omfang, utdanningskapasitet og behov for geografisk spredning Framtidig rekrutteringsbehov Utdanningskapasitet Geografisk fordeling RAMMEVILKÅR FOR NATURBRUKSSKOLENE Studieretning for naturbruk Tilbudet innen studieretningen naturbruk i Nordland Læreplanen samfunnsmandat og forskrift Læreplanen oppbygning og rammer Skolens handlingsrom - fortolkning av læreplaner og lov- og regelverk Forutsetninger for tilpasning av opplæringen Utarbeidelse av nye læreplaner BESKRIVELSE AV SKOLENE Vefsn landbruksskole Mål og strategier, Vefsn Faglige og fysiske ressurser, Vefsn Landbruksskole Entreprenørskap og flernæringsfokus, Vefsn Landbruksskole Elevtall og gjennomføring, Vefsn Bomiljø, Vefsn Kleiva videregående skole Mål og strategier, Kleiva Faglig og tekniske ressurser, Kleiva videregående skole Entreprenørskap og flernæringsressurser, Kleiva Elevtall og gjennomføring, Kleiva Bomiljø, Kleiva DRØFTING OG KONKLUSJON REFERANSER

4 1. INNLEDNING NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1016/2004 Landbruksnæringa har vært inne i en sammenhengende omstillingsprosess i flere år for å imøtekomme samfunnets krav til lavere priser, høyere kvalitet og større mangfold. Dette illustreres bl.a. gjennom statistikk som viser at gjennomsnittsbruket i Nordland har vokst fra 50 daa i 1972 til 200 i dag. Samtidig har antall bruksenheter gått tilbake fra til ca 3000, mens det totale arealet har vokst litt. Til sammen viser dette stor vilje til effektivisering hos de bøndene som har fortsatt å utvikle bruket. Bøndene har i samme periode vært dyktige organisatorer sammenlignet med andre grupper, og bygd opp solide samvirkeforetak på omsetnings- og innkjøpssida. Næringa har hele tida hatt fokus på kvalitet både i primærproduksjon og i videreforedling (riktig nok med hovedvekt på teknisk kvalitet), slik at vi i dag har et av verdens beste og sikreste produksjonssystemer gjennom hele verdikjeda. Gjennom samvirkestrukturene har landbruket også tatt på seg ansvar for markedsreguleringer og sørget for at ei samla næring har greid å overleve. Nyskaping og entreprenørskap har særlig vært innafor produksjonssegmentet for å effektivisere hoveddrifta enda mer, men på foredlingssektoren kan bare meierisamvirke (Tine) skilte med over 300 forskjellige produkter, og er det mest kjente varemerket i landet. Den dyktighet som bøndene har vist både i primærproduksjon og foredling, har de kunnet gjøre fordi de har hatt kunnskap, og uten denne kunnskapen ville det nok ha sett dårlig ut for landbruket i fylket. Fagkunnskapen har stor grad hatt sitt utgangspunkt i landbruksskolene, med videre spredning enten gjennom fortsatt utdanning og retur som ledere i forvaltning, FoU, undervisning eller industri, eller til kollegaer på nabobruk som ikke selv har skaffet seg utdanning. Når Nordland har hatt to landbruksskoler har det sin hovedårsak i store geografiske avstander og klimatiske driftsbetingelser. Elever som geografisk har soknet til en landbruksskole har dermed fått ei opplæring som så langt på veg som mulig, har vært tilpassa de driftsbetingelsene han/hun skal drive under. Dette har utvilsomt vært en styrke, og det har også ganske sikkert gjort at landbruket kunne ha et fotfeste i hele Nordland slik tilfellet har vært. Et faglig sterkt utdanningssenter i nærmiljøet har også vært ei kilde til sosialt og faglig påfyll som har bidratt til utvikling av næringa i ei tid med begrensa kommunikasjonsmuligheter. Ved å opprettholde to landbruksskoler i Nordland, har Nordland fylkeskommune bidratt til at landbruket i fylket har kunnet utvikle seg til ei faglig sterk næring og hele tida tilpasse seg de rammevilkår myndighetene til enhver tid har gitt. Det har sannsynligvis også bidratt til å opprettholde ei spredt bosetning og levert noe av det flotteste som finnes av kulturlandskap, og som er et vesentlig grunnlag for framvekst av reiselivsnæringa i fylket. 3

5 Landbruksnæringa står nå overfor nye utfordringer, særlig i forholdet til den internasjonaliseringa som skjer særlig gjennom EU og WTO, og som for landbruket har ei spesiell virkning fordi det har vært skjermet i EØS avtalen og hatt høge tollmurer for import. Statistisk sett har det i gjennomsnitt blitt lagt ned 271 bruksenheter i Nordland pr år. Fortsetter denne tendensen sier det seg selv at det vil være langt mellom brukene om år. Men dette vil sannsynligvis også bli resultatet om landbruket i Nordland skal kunne konkurrere på volum og pris med andre bruk i inn og utland, hvor produksjonsbetingelsene er bedre (Brastad et al. 2003). Landbruket i Nordland må derfor fortsatt regne med betydelige omstillinger dersom viktige samfunnsmål som spredt bosetning, kultur og tradisjoner, kulturlandskap og biologisk mangfold, ressursutnytting og en matberedskap for fylkets befolkning skal ivaretas. Videre ligger det store oppgaver i å være fundament for nyskaping og entreprenørskap i norske bygdesamfunn. Dette krever ytterligere fokus på kompetanse, og naturbruksskolene kan spille en viktig rolle og ta på seg nye oppgaver. Denne utredninga har derfor som mål å avklare de faglige retningene for videre satsing på naturbruksskolene (landbruksskolene) i fylket. I dette ligger at det skal vurderes hva som trengs å prioriteres av kompetanse i forhold til de omleggingene nye politiske signaler krever, og hvordan dette passer inn i opplegg og ressurser ved de to naturbruksskolene i Nordland. 4

6 2. LANDBRUKSPOLITISKE VEDTAK MED BETYDNING FOR KOMPETANSEBEHOVET Landbruket er ei svært sammensatt næring som krever store kunnskaper innen flere fagområder, og kompetansekravene endrer seg over tid med de landbrukspolitiske og handelspolitiske endringene som til enhver tid skjer. I tillegg kommer endringer i skolestruktur og økonomiske rammebetingelser for undervisningsinstitusjonene. For å kunne vurdere naturbruksskolene i Nordland som arenaer som skal imøtekomme det framtidige kompetansebehovet i landbruket, er det av betydning å se på noen viktige politiske milepæler og bakgrunnen for disse. Dessuten vil effekten av disse i form av endringer i driftsenheter, areal, produksjon og omsetningsform ha betydning for de konklusjoner som trekkes. I dette kapitlet blir det derfor presentert en konsentrert oversikt over politiske bestemmelser som har hatt betydning for måten landbruksutdanninga i fylket har utviklet seg på. For å underbygge den omstillingsprosessen som har skjedd innenfor gjeldende politikk, og som kan sannsynliggjøre framtidig utvikling og behovet for kompetanse, blir det også presentert nøkkeltall som viser viktige strukturendringer i samme periode. Med landbruk menes her i all hovedsak jord- og hagebruk. Skogbruk er et område innenfor landbrukssektoren som gjør seg stadig mer gjeldende som ressurs etter hvert som virkningen av skogreisinga fra midt på 1950 tallet gjør seg gjelden over hele fylket. Dessuten er den store framveksten av lauvskog med på å sette Nordland på kartet som et viktig skogbruksfylke om få år. Dette tilsier at skogbruket må få en mer sentral posisjon innen det nordlandske landbruket i framtida. Skogbruk er imidlertid holdt utenom i denne omgang, fordi det i noe mindre grad berører utdanningssystemet, men bør helt klart gis en høg politisk prioritering for å få vurdert hvordan de store ressursene kan utnyttes på en for fylket optimal måte, og hva som trengs av kompetansebygging for å lykkes med det. Nasjonalt er det tre landbrukspolitiske forhold som har hatt og har betydning for utviklinga av landbruket i Norge, og dermed også for hva slags kompetanse aktører i landbruksnæringa har hatt og vil ha behov for. Disse tre milepælene er: Stortingsmelding nr 14 (1976/77) Om landbrukspolitikken. Stortingsproposisjon nr 8 (1992/93) Landbruk i utvikling Stortingsmelding nr 19 (1999/2000) Om landbruk og matproduksjon 5

7 2.1 Stortingsmelding nr 14 (1976/77) Om landbrukspolitikken. Stortingsmelding nr 14 har vært fundamental for utviklinga av landbruket i Nordland, og også satt standard for undervisningspolitikken i landbruksutdanninga. Den tar for seg flere viktige målområder: Mål for jordbruksproduksjonen Mål for skogbruksproduksjon og avvirkning Mål for miljø og ressursvern Inntektsmålet i landbruket Mål for effektivitetsutviklingen i landbruket. Målformuleringene innen disse hovedområdene var prega av ønsket om ei sterk politisk styring av utviklinga, det som ofre blir betegna som kanaliseringspolitikken. For Nordland hadde dette betydning ved at det ble foreslått å fastlegge en regional produksjonsramme for landsdelen. Myndighetene tok sikte på en produksjon av de viktigste husdyrproduktene som minst tilsvarte etterspørselen i landsdelen. Konkret betydde dette at Nordland skulle ha en grovforbasert produksjon. Dette innebar bl.a. at økonomiske støtteordninger ble satt i system for å støtte opp om denne politikken, både i form av areal- og produksjonsstøtte og særskilt investeringsstøtte for å bygge ut brukene til en mer effektiv produksjon innenfor fastsatte rammer. Støtteordningene hadde også en sterk geografisk fordelingsprofil, hvor Nordland kom svært gunstig ut sammen med det øvrige Nord Norge. Disse forholda, i tillegg til en rekke andre som er beskrevet i Stortingsmelding nr. 14 og satt i et historisk perspektiv i Norges Landbrukshistorie bind IV (Almås 2002), ga alle signal om at bøndene i Nordland skulle være primærprodusenter med hovedvekt på den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen. Dermed var også hovedprofilen i utdanningssystemene gitt. Et annet viktig element i bondens hverdag var forholdet til landbrukssamvirket. Gjennom virkemiddelbruken gjennomførte myndighetene en kontrollert utjevningspolitikk i prisregulering til produsent. I Nordland var de aller fleste bøndene med husdyr medlemmer av meieri- og slakterisamvirket, og grønnsak- og potetprodusentene var organisert gje nnom Gartnerhallen. Dermed ble markedsforhold relativt uinteressant for den enkelte bonde, fordi dette tok samvirkeorganisasjonene seg av, og myndighetene regulerte prisene (til en viss grad) i forhold til en vedtatt opptrappingsplan for bøndenes inntekter. Etter Stortingsmelding nr 14 var det rimelig klart hva og hvordan nordlandsbonden skulle drive, og hva inntektene ville bli. Kompetansekravet var å ha fokus på god agronomi gjennom kjennskap til jord- og plantekultur for landsdelen, og husdyrhold, fôr- og fôringsspørsmål, avl og helse. Dessuten var det viktig med kjennskap til organisasjonsarbeid. Økonomisk styring var imidlertid knapt 6

8 prioritert. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom at det ikke har vær krav til driftsregnskap på gårdsbruk, slik at virksomheta kunne styres ved hjelp av økonomiske verktøy. 2.2 St.prp. nr. 8. Det neste, store politiske skillet innen norsk landbrukspolitikk kom gjennom Stortingsproposisjon nr 8. Den baserte seg på Alstadheimutvalgets utredninger (NOU 1991:B). Bakgrunnen for denne var i grove trekk todelt. For det første ville regjeringa at landbruket skulle ta del i den innstramminga i norsk økonomi som både internasjonale og nasjonale konjunktursvingninger på slutten av 1980 tallet gjorde nødvendig. For det andre, og kanskje viktigst grunn, var at norsk landbrukspolitikk måtte være forenelig med å møte de økonomiske utfordringer som landet som helhet står for. I klartekst betydde det at landbruket måtte tilpasse seg nye internasjonale rammevilkår som var i ferd med å bli forhandla fram i GATT (senere WTO) og EU (Almås 2002). En tredje årsak var at det etter hvert var reist klar kritikk mot landbruket som forurensningskilde og ei for svak fokusering på miljøspørsmål, og at den kraftige opptrappinga og effektiviseringa som kom etter opptrappingsvedtaket midt på 1970 tallet, hadde ført til en produksjon som lå over det markedet etterspurte, St.prp. nr 8 har sin hovedvekt på omstilling og bøndene som selvstendige næringsdrivene. Det forventes at bøndene selv må evne å drive sin virksomhet slik at de får et tilfredsstillende utkomme gjennom de rammevilkår myndighetene setter. Det er med andre ord en legitimering av en mer markedsretta politikk som skjer, og som setter sluttstrek for den planøkonomiske tenking som stortingsmelding nr 14 sto for, selv om den fortsatt preget forhandlingene i årene etter at St.prp. nr 8 var vedtatt i Stortinget. Noen av hovedelementene i St.prp. nr 8 med betydning for bondens kompetansebehov i forhold til tidligere landbrukspolitikk er å skape et mer robust landbruk gjennom å: o Ansvarliggjøre bøndene som selvstendige næringsdrivende med eget ansvar for tilpasningen til de rammevilkår som til enhver tid gjelder o Styrke utdanningstilbudet over grunnskolenivå, særlig på de områder hvor nye utfordringer stiller nye krav til kunnskap. o Øke konkurransekrafta på hjemmemarkedet i forhold til reduserte importskjerminger, og la prismekanismen i sterkere grad styre balansen mellom tilbud og etterspørsel. Effektivisere omsetnings og foredlingsledd og øke kvalitetsstandarden. o Arealbruk og jordbruksproduksjon må tilpasses naturens og miljøets bæreevne bedre o Bedre utnytting av kapital og investeringer (økonomisk styring) o Større vektlegging av miljøvennlige produksjonsformer (for eksempel økologisk landbruk) o Vektlegge produktutvikling, nyskaping og markedsorientering. 7

9 Dette innebærer at basisproduksjonen fortsatt vil vektlegges sterkt og dermed også kreve like gode fagkunnskaper som tidligere. I tillegg signaliseres nå en politisk dreining der o kravene til økonomisk styring i forhold til investeringer, rammevilkår og etterspørsel/omsetningsmuligheter må være som hos andre selvstendig næringsdrivende. o Ei sterkere satsing på miljøvennligere produksjon som stiller krav til grundigere kunnskap for å utnytte agronomi og økologiske samspill i produksjonssyklusen. o At landbruket nå skal ses på som en del av ei mer helhetlig bygdeutvikling, der produktutvikling både innenfor landbruket og i tilgrensede ressursområder, nyskaping og markedsorientering skal stimuleres gjennom virkemiddelbruken. Dette krever ytterligere kunnskaper innen flere sider av næringsmiddelteknologien, innovasjons- og entreprenørskapssektorene og ikke minst markedskunnskap som omfatter både markedsanalyse og markedsføring. Diskusjonene i landbruksmiljøet gikk høylytt etter at St.prp. nr 8 ble lagt fram, og siden kompetansebehovet spesielt er nevnt som et viktig element for å imøtekomme de nye utfordringene, må det forventes at ansvarlige for landbruksutdanninga tok dette inn over seg og fikk de nye områdene bakt inn i fagplanene umiddelbart. 2.3 Stortingsmelding nr 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon. Høsten 1999 la regjeringa fram Stortingsmelding nr 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon. Denne er på de fleste områder ei videre oppfølging og konkretisering av St.prp. nr 8. Meldingen legger vekt på landbrukets samlede bidrag til samfunnsnytte på kort og lang sikt. Det er lagt vekt på en helhetlig politikk som omfatter hele verdikjeden og betydningen av økt forbrukerorientering av mat- og landbrukspolitikken. Et nytt begrep innen norsk landbruk ble innført: Det multifunksjonelle landbruket. Dette innebar at landbruket i tråd med samfunnets behov skal: o Produsere helsemessig trygg mat av høg kvalitet med bakgrunn i forbrukernes preferanser o Produsere andre varer og tjenester med utgangspunkt i næringas totale ressurser o Produsere fellesgoder som livskraftige bygder, et bredt spekter av miljø - og kulturgoder, og ei langsiktig matforsyning. Å produsere helsemessig trygg mat av høg kvalitet med bakgrunn i forbrukernes preferanser betyr at forbrukerne skal sikres en stabil og fullgod matforsyning, som også omfatter både mengde, kvalitet og pris, at den er trygg og produseres på en både etisk og økologisk forsvarlig måte. Det framheves også 8

10 at trekk i samfunnsutviklinga og økt kjøpekraft hos forbrukerne gjør at produktutvikling og bredde i vareutvalget får økende betydning. Å videreutvikle produksjon av andre varer og tjenester ut fra næringas totale ressurser, innebærer et enda sterkere varsel om at entreprenørskapen innen landbruket må stimuleres, og at nye markeder må finnes og utnyttes med tanke på å få til lønnsomme virksomheter uten store tilskudd. Dette vil også kreve ny grunnleggende kunnskap hos utøverne på flere områder. I meldinga er noen av disse områdene nevnt: o Hesten i landbruket. Stallutleie, fôr, rideinstruksjon, produksjon av utstyr, fritidstilbud, grønn omsorg, rekreasjon, turisme, avl osv. o Ferskvannsfisk som næringsvei. Yrkesfiske med direktesalg eller foredling, utleie av fiskerettigheter. o Grønn omsorg. Arbeidstrening, skoletilbud for elever med tilpasningsvansker, fosterhjem, andre tilbud innen sosial og helsesektoren. o Bygdeturisme Å produsere fellesgoder som livskraftige bygder og et bredt spekter av miljø - og kulturgoder betyr i tillegg til næringsmessig allsidighet og tradisjonsbæring gjennom nye produkter, at kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet skal vedlikeholdes. Dette fører en ny dimensjon inn i landbruket, fordi kulturlandskap og biologisk mangfold har vært en konsekvens av den drifta som har vært, og selv om reiselivsnæringa har utnyttet landskapsbildene for å lokke turister til landsdelen, har bøndene bare i begrensa omfang sett noe næringspotensial i kulturlandskapet. Nå forventes det at de greier å skape næring ut av dette. I meldinga gir myndighetene til kjenne at de er oppmerksom på at utdanning og rekruttering må tilpasses skiftende utfordringer og oppgaver, og at det er viktig for å lykkes med omleggingen av landbruket at denne er kunnskapsbasert. Dette gjelder enten det er en yrkesretta eller mer teoretisk retta profil på opplæringa. St.meld.nr 19 tar inn over seg at Nord Norge har spesielle vilkår for landbruk i forhold til resten av landet. Disse er av klimatisk, geografisk og strukturell karakter. Derfor ble det oppretta et eget kompetansesenter for nordnorsk landbruk, lokalisert i Tromsø ved Planteforsk sin avdeling Holt. Kontakten med de videregående skolene har i første rekke skjedd gjennom Nordnorsk kompetansenettverk som ble etablert i Både Kleiva og Vefsn var gjennom OPUS landbruk involvert i nettverket, men har falt ut etter at OPUS landbruk ble oppløst. Med Nordland er det imidlertid fortsatt kontaktpunkter ved Planteforsk Tjøtta fagsenter og Opus Lofoten som har vært 9

11 svært aktive. Nordnorsk landbruksråd har også bedt fagsentret se på videreutvikling av naturbruksskolene, men det arbeidet er ikke kommet i gang. 2.4 EU, WTO og landbruket i Nordland Det er svært vanskelig å gi en objektiv beskrivelse av hvordan landbruket i Nordland vil bli påvirket av forholdene til EU og /eller WTO, fordi det foregår nærmest kontinuerlige forhandlinger hvor ulike forslag blir lagt fram og diskutert. Så lenge det ikke er gjort detaljerte avtaler som gjør det mulig å foreta konkrete beregninger og konsekvensvurderinger for landbruket i ulike deler av Norge, er det uråd å være kategorisk i slutningene. Derfor må vurderingene gjenspeile det store engasjementet som særlig WTO forhandlingene har skapt hos næringspolitikerne, og fordi det i denne sammenheng er viktigere med de dreiningene rammeavtalene signaliserer enn de detaljerte virkningene, er det grunn til å vektlegge de synspunktene politikerne har på dette stadiet. Norges handelspolitiske forhold til EU landene reguleres i vesentlig grad gjennom EØS avtalen, men landbrukspolitikken er ikke en del av denne. EUs landbrukspolitikk kan likevel bli gjort sterkt gjeldende for Norge, ut fra det standpunkt EU har tatt i WTO forhandlingene om landbruk. Slik som forholdene er nå vil det derfor være WTO som vil ha størst umiddelbar betydning for utviklinga av landbruket i Norge, men om landbruk blir trukket inn og blir en del av EØS avtalen, eller at Norge om noen år blir medlem av EU, vil også EUs landbrukspolitikk få konsekvenser for våre forhold WTO avtalen WTO (World Trade Organisation), arbeider for å få til en felles handelspolitisk avtale som gir alle land de samme rettighetene for salg av sine produkter i et felles verdensmarked. Det innebærer bl.a. at enkelte land bare i avgrensa grad kan etablere tilskuddsordninger eller opprette tollmurer som hindrer andre i å komme inn på deres markeder, eller gir produksjonstilskudd som er konkurransevridende. For landbruket har dette vært særlig vanskelig fordi det har så stor nasjonal betydning og er så differensiert mellom ulike land. For Norge, som har etablert sitt landbruk ut fra planøkonomisk tenking der produksjonen er fremma gjennom importforbud, produksjonsstimulering og regionalisering, har forhandlingsopplegget i WTO vært vanskelige. 10

12 Rammene i WTO avtalen er bygd rundt 3 bokser, som for norske forhold har følgende innhold: o Gul boks: Skjermingsstøtte og direkte prisstøtte o Blå boks: Tilskudd til areal- og kulturlandskap, distriktstilskudd for melk og kjøtt, driftstilskudd i melkeproduksjonen og husdyrtilskudd o Grønn boks: Andre lite handelsdrivende; LUF midler, velferdsordninger, FoU-støtte, og lignende. Det er 147 land som forhandler, og de er nå enige om en rammeavtale som har følgende hovedelementer (WTO 2004): 1. Kraftige reduksjoner i / fjerning av gul boks (grensevern skjermingsstøtte og direkte prisstøtte) 2. Reduserte muligheter for støtte til blå boks 3. Grønn boks tillates, men med begrensninger i innhold og volum Fra norsk side er det sammen med de såkalte G10 landene (Bulgaria, Island, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Sveits og Taiwan) framholt at det må legges vekt på at det må kunne tas omsyn til de ulike produksjonsforholdene som jordbruksproduksjonen foregår under. (Ministermøte, 5. juli 2004). I den avtalen som foreligger er det åpnet for videre diskusjoner om fortsatt skjerming av viktige nasjonale produksjoner. Om Norge vil få vår tradisjonelle melk og kjøttproduksjon inn under dette gjenstår å se, men selv om det volummessig ikke vil ha betydning i den europeiske totalproduksjonen, er det vel heller tvilsomt at det gis unntak for disse områdene. For Norge blir det i alle fall en oppgave å foreta omprioriteringer til støtteordningene fra gul og blå boks til grønn boks. Dette vil automatisk bety en sterkere konkurranse fra utlandet, og føre til at norske bønder må opp i volum og auke effektiviteten dersom de skal være konkurransedyktige på basisproduksjonene. For Nordland innebærer det som nevnt tidligere, fortsatt og sannsynligvis ei forsterka avskalling av antall enheter med tradisjonell gårdsdrift. Sannsynligheta for at også totalproduksjonen går ned som følge av geografiske, strukturmessige og arronderingsmessige forhold er også stor, fordi det umuliggjør sammenslåing til store nok enheter. Dette fører da samla til at behovet for bønder med tradisjonell landbruksutdanning vil avta, selv om andelen bønder med landbruksutdanning skulle øke i forhold til dagens nivå. Derimot vil det bli sterkere behov for utdanning i områder som nordlandslandbruket fortsatt kan handtere, og som også de internasjonale avtalene ønsker å støtte. 11

13 2.4.2 EUs landbrukspolitikk NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1016/2004 EUs landbrukspolitikk er svært omfattende og har vært under kontinuerlig endring siden den første felles landbrukspolitikk ble vedtatt på Streasakonferansen i 1958, og trådte i kraft i Siste reformvedtak ble gjort 26. juni Hovedelementene i denne er følgende (SCADPlus 2004): En enkel utbetaling per bedrift uavhengig av produksjon, begrensa produksjonskobla elementer kan bevares for å unngå at produksjon legges ned. Tilskuddet kobles til overholdelse av normer for miljø, matvaresikkerhet, dyre- og plantehelse, dyrevelferd og krav om at landbruksareal skal holdes i god hevd. En styrka politikk for utvikling av distriktene med flere EU midler, nye foranstaltninger for å fremme miljø, kvalitet og dyrevelferd, og for å hjelpe bøndene med å oppfylle EUs produksjonsnormer fra og med En nedsettelse av de direkte betalinger til større bedrifter, for å finansiere den nye politikken for utvikling av distriktene. En mekanisme for finansiell disiplin for å sikre at det landbruksbudsjettet som fortsetter fram til 2013, ikke overskrides. Revisjon av markedspolitikken innafor den felles landbrukspolitikk: o Asymmetriske prisnedsettelser i melkesektoren. o Halvering i de månedlige forhøyelser i kornsektoren o Reformer vedrørende ris, hard hvete, nøtter, potet og tørrfôr. Opphevelsen av sammenhengen mellom støtte og produksjon er ment å gjøre bøndene mer konkurransedyktige og markedsorienterte, samtidig som det gir dem den nødvendige inntektsstabilitet. Denne reformen er også et ledd i de pågående WTO forhandlingene, for å styrke EUs posisjon. Dette vil, og særlig etter utvidelsen av EU, bety at dersom Norge under reforhandlinger av EØS avtalen må trekke inn landbruk for å få markedsadgang på fisk, så vil svært rimelige matvarer av høg kvalitet, både i forhold til miljø- og forbrukerpreferanser, være klar for vårt marked. For landbruket i Nordland vil dette forsterke effekten av forslagene i WTO avtalen, og dermed presse det konvensjonelle landbruket inkludert foredlingsleddet enda mer enn nevnt over. Det blir derfor enda viktigere for oss å få til ei omlegging som stimulerer til utvikling av nye, eller forbedring av eksisterende produkter, med bakgrunn i våre produksjonsbetingelser og kultur, og også greier å bringe dette inn i et betalingsvillig marked hvor det spesielle er konkurransefordelen. Dette innebærer at framtidas bønder må ha en svært høg og sammensatt kompetanse på andre områder enn den konvensjonelle bonden trenger. 12

14 Vår nasjonale landbrukspolitikk tar i stor grad inn over seg de internasjonale forholdene, men kan foreta prioriteringer innenfor disse. Endringer i tilskuddsordningene fra produksjonsrelaterte til mer produksjonsuavhengige og mer miljøretta støtte, er et direkte utslag av krav fra WTO. En sterkere fokusering på det multifunksjonelle landbruket er også en effekt av dette, men samtidig er det helt klart at stimuleringa til at de enhetene som skal drive med konvensjonelt landbruk må bli betydelig større enn dagen bruk. 2.5 Politisk oppfølging og videreføring Oppfølginga av de landbrukspolitiske vedtaka i St. meld. nr 19 vises tydelig gjennom St.prp. nr Dersom de forvaltningsmessige tiltaka holdes utafor, er fokus retta på følgende punkter: Driftsenhetene for det tradisjonelle landbruket skal bli enda større og mer effektiv for å få ned kostnadene og tilfredsstille internasjonale markedsforhold. Det skal legges stor vekt på innovasjon og entreprenørskap for å opprettholde sysselsetting og bosetting på bygdene, samt auke utbudet av varer og tjenester basert på gårdens ressurser. All produksjon og forvaltning av landskapet skal skje på en miljøvennlig måte for å hindre næringstap, bevare kulturlandskap og biologisk mangfold. Økologisk landbruk skal fortsatt stimuleres til å nå de nasjonale måla. For å få fortgang, nyskaping og kommersialisering som forventa, er det etablert et eget program som kalles Landbruk Pluss. Dette programmet har 5 strategier som det satses på for å realisere nye muligheter: 1. Forenkling av regelverk 2. Økt kunnskap 3. Markedsorientering 4. Lokal styring 5. Kommunikasjon For strategi 2 økt kunnskap vektlegges kombinasjonen mellom utdanning og forskning som grunnlag for næringsutvikling i bygdene: Stimulere til utvikling av utdannelsestilbud og økt bruk av forsknings- og utredningskompetanse som grunnlag for næringsutvikling i bygdene. Dette arbeidet må knytte utdanningsinstitusjoner og forskere nærmere til utviklingsaktørene. Dette understreker en politikk hvor framveksten av nye landbruksbaserte næringsveier må være koblet til det ypperste av kunnskaper som finnes innen hver fasett av et sammensatt område (produksjon, foredling, kvalitet, miljø, marked, entreprenørskap, økonomi osv), for å kunne lykkes i en 13