ELEVHÅNDBOK SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 1 ELEVHÅNDBOK SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE

2 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement

3 4 5 Dette er Sande videregående skole Skolens ledelse Rektor Even Storbråten Design og håndverk Rektors stedfortreder Bente Saue Arbeids- og hverdagslivstrening Studiespesialiserende Elektrofag Studierektor Mette Ingels Idrettsfag Sande videregående skole Helse og oppvekstfag Studierektor Tone Vatle Johansen Studierektor Ny studierektor kommer Studierektor Svein Steffensen Teknikk og industriell produksjon Medier og kommunikasjon Stabsleder Helle Brynildsen Jahre En oversikt over alle ansatte på skolen, samt kontaktinformasjon, finner du på skolens hjemmeside. UNIK

4 6 7 SKOLENS VERDIER Glede Respekt Ambisjoner Engasjement Engasjement Vi møter forberedt Vi motiverer hverandre Vi er entusiastiske Glede Vi bidrar med humor og glede Vi får glede gjennom mestring Vi bygger gode relasjoner Respekt Vi gjør hverandre gode Vi er rettferdige Vi kommer presis Ambisjoner Vi er en skole for faglig og personlig vekst Vi har tydelige mål Vi gir det lille ekstra Sande videregående skole Hans Kristian Evensens vei Sande i Vestfold Telefon: Faks: E-post: For mer informasjon, klikk på: vfk.no/sande-vgs

5 8 9 Elevmedvirkning Elevrådet Elevrådet består av en representant fra hver klasse. Styret i elevrådet består av i alt sju personer. Hvert år arrangerer elevrådet en aksjon til et veldedig formål. Vi ønsker oss et elevråd som tar aktivt del i planleggingen og gjennomføringen av skolens ulike aktiviteter og målsettinger. Tenk nøye gjennom Kantineutvalget For å sikre at Sande videregående skole har en kantinedrift som gir elever og ansatte et variert og godt kosthold, har vi et kantineutvalg ved skolen. Kantineutvalget består av en representant Elevundersøkelsen og Respons Gjennom elevundersøkelsen får elevene gitt sin tilbakemelding på temaer som motivasjon og mestring, arbeidsmiljø, klasseledelse, veiledning, elevinnflytelse, digitale verktøy, og arbeid og vurdering i ulike fag. Svarene elevene gir danner utganspunkt for mye av utviklingsarbeidet ved skolen, både på det pedagogiske plan og ellers. RESPONS er en undersøkelse elevene tar i de enekelte fag. Undersøkelsen er da knyttet opp mot den enkelte faglærer. Undervisninigsvurderingen har to hovedsiktemål: 1. bidra til å bedre kvaliteten på opplæringen 2. bedre læringsmiljøet i klassen hvem du vil skal representere deg og dine medelever i elevrådet. Kanskje du har lyst selv? Før elevrådet begynner på arbeidet sitt, deltar de tillitsvalgte på et oppstartsseminar som skolen arrangerer i samarbeid med elevombudet. Rektor er kontakt for elevrådet. fra kantineansvarlig, en representant fra ledelsen, en representant fra de ansatte (pedagoger), en representant fra de ansatte (ikke pedagoger) og to representanter fra elevene. Læreren får gjennom RESPONS tilbakemelding på kjernepunktene i undervisningen: planlegging, gjennomføring og vurdering og får dermed mulighet til å videreutvikle seg og styrke sin profesjonalitet. Elevene får mulighet til sterkere medvirkning ved å vurdere undervisningen som blir gitt. Samtidig forventes det at RESPONS vil øke bevisstheten og kunnskapen hos eleven om hvordan egen atferd og holdninger til læringsarbeidet påvirker læringsmiljøet i klassen og egne resultater. I så måte skal undersøkelsen gi lærer og elev/klasse mulighet til å reflektere over læringsmiljøet i klassen og bli enige om tiltak som forbedrer undervisningen.

6 10 11 Praktisk informasjon Læresenter/bibliotek Læresenteret ligger i tilknytning til kantina og styres av bibliotekar Else Sandvik Berg. Her kan elevene gjøre lekser, låne bøker eller lese aviser og tidsskrifter. Lånekort/kopikort/id-kort ID-kortet lages til alle elever. Kortet skal brukes som bibliotekkort og når du skal ha kopier og utskrifter. Det kan benyttes til å få rabatt på reiser med tog og fly. Kontoret Kontoret er betjent hele dagen. Her kan du komme med spørsmål angående lån/stipend, bokskap og skoleskyss osv. Stipend og lån Som elev i videregående skole kan du søke om støtte fra Lånekassen. Det er ulike former for stipend og lån. Kontoret kan hjelpe deg med spørsmål hvis du har behov for det. Du kan også bruke Lånekassens døgnåpne tjeneste på internett, lanekassen.no, for å søke. Utstyrsstipend Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Stipendet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyr-stipend. Stipendet skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen. Du må søke om stipendet for å få det. Gå inn på lanekassen.no. Skolehelsetjeneste Skolens helsesøster, Randi Stokke Johnsen, har fast kontortid på skolen to dager i uken. Rådgiver- og pp-tjeneste Du eller dine foresatte kan henvende deg/dere til rådgivningstjenesten for å få hjelp til personlige eller faglige vansker. Skolen har tre rådgivere: Mona Grødem Nilsen, Bente Naasen Furru og Jan Morten Hildrum. Disse har faste trefftider. Studierektor Mette Ingels kan også kontaktes. Skolens PP-rådgiver er ved skolen hver tirsdag. Gratis læremidler Fylkeskommunen er ansvarlig for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig utstyr. I Vestforld fylkeskommune går dette stipendet til i sin helhet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar pc. Egen pc-avtale finner du på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside eller ved å klikke her. Annen informasjon om pc-ordningen finner du også på skolens hjemmeside. I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. På Sande videregående skole skal alle elever sette bokbind på bøkene. Ved skolestart signerer elevene en egen bokavtale med skolen og er økonomisk ansvarlig for lærebøker som blir ødelagt eller borte. Så husk å skrive navn i bøkene med penn. Bokskap Det er mulig å låne et bokskap enten alene eller sammen med en annen elev. Finn et ledig bokskap, bruk hengelåsen som henger der og meld fra til kontaktlærer hvilket nummer du har på skapet. Mister du næklene til bokskapet, må du kjøpe ny hengelås selv. Nøklene til bokskapet skal leveres inn på slutten av skoleåret.

7 12 13 Skolereglement Forskrift fastsatt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli Vedtatt av Fylkestinget 10. mai Formål Reglementet skal bidra til god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet er dermed et viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere skolens og Vestfold fylkeskommunes helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven, læreplanene og lokale bestemmelser. Reglementet er retningsgivende for vurdering av karakterene i orden og atferd og for eventuelle refsingstiltak. Det er ikke anledning til å bruke annet vurderingsgrunnlag ved fastsetting av karakter i orden og atferd enn innholdet i ordens-reglementet. Reglementet gir bestemmelser om: elevenes rettigheter og plikter orden og atferd tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene fremgangsmåten ved behandling av slike saker 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og, så langt det passer, også for voksenopplæringens elever, lærlinger, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige bestemmelser. 3 Elevens rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med gjeldende lov og forskrifter for opplæring samt fylkeskommunale vedtak. Skolen har en alminnelig opplysnings- og veiledningsplikt ovenfor elevene slik at de får ivaretatt sine interesser på best mulig måte, jf. forvaltningsloven 11. Elevene har herunder blant annet rett til: a) tilpasset opplæring ut fra evner og forutsetninger b) å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen c) å kjenne grunnlaget for vurderingen i fag og få løpende veiledning i forhold til faglig utvikling d) å få opplæring i og delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling e) å kjenne grunnlaget for vurderingen i orden og i oppførsel og konsekvensen av å bryte reglementet f) å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter, eller dersom det er fare for at eleven får nedsatt karakter i orden eller oppførsel i halvårsvurdering eller i standpunktkarakter g) minst én samtale hvert halvår med kontaktlærer eller faglærer om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene h) jevnlig dialog med kontaktlærer om annen utvikling i) karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning j) å uttale seg og bli hørt i saker som er av betydning for elevens læringssituasjon, som for eksempel ved brudd på rettigheter nevnt ovenfor k) å delta i planleggingen og vurderingen av skolens aktivitet gjennom tillitsvalgt ordningen og elevråd l) å velge tillitselever som skal representere elevgruppen m) å danne elevråd n) å være representert i skolemiljøutvalg Politisk aktivitet ved skolene er tillatt. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 4 Elevens plikter Elevene har plikt til å rette seg etter gjeldende lover, forskrifter og regler. a) Orden Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, og hvordan elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. a. Eleven har frammøteplikt til opplæringen b. Eleven skal være forberedt til opplæringen c. Eleven skal være punktlig og ha med seg nødvendig utstyr d. Eleven skal gjøre lekser og annet pålagt arbeid til avtalt tid

8 14 15 e. Eleven skal dokumentere fraværet sitt til de frister som er satt f. Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæringen i den form den gis g. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement h. Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen i. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og i fellesområder b) Atferd Vurderingen av elevens atferd skal handle om hvordan eleven oppfører seg mot andre i skolesamfunnet, eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte. Her vil det blant annet kunne trekkes inn om eleven tar hensyn til og har respekt for andre. Det understrekes videre at vurderingen i oppførsel ikke bare er knyttet til det som skjer i opplæringen, men også det som skjer utenfor. Det betyr blant annet at det som skjer i skoletiden, på vei til og fra skolen, arrangement i skolens regi, herunder skoleturer, vil kunne trekkes inn i vurderingen. Det som skjer i elevens fritid vil som hovedregel ikke kunne trekkes inn i vurdering i atferd. a. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig overfor hverandre i skolesamfunnet. Uakseptabel språkbruk, mobbing, fysisk og psykisk vold eller annen truende eller krenkende opp-førsel aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer b. Eleven har plikt til å følge fylkeskommunens IKT-reglement c. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt i timene uten etter avtale med lærer d. Eleven har plikt til å behandle bygninger, anlegg og utstyr, herunder elektronisk utstyr, på en forsvarlig måte, og følge regler for spesialrom e. Røyking og bruk av snus er ikke tillatt på skolenes område med mindre skolen har avsatt egne skjermede områder til dette f. Bruk, handel, tilvirkning eller oppbevaring av rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller i forbindelse med arrangementer i skolens regi. Det er også forbudt å være på-virket av rusmidler g. Pornografi og rasisme er ikke tillatt h. Det er forbudt å ta med seg våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område i. Elever som begår straffbare handlinger på skolen eller under aktiviteter som skolen arrangerer kan bli politianmeldt 5 Fravær Det regnes som fravær når eleven ikke er til stede i opplæringen som avtalt. Ved fravær har eleven selv ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til læringsprosessen. a) Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål, som deltakelse i elevråd eller fylkeselevråd med underliggende utvalg, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Dokumentert avtale med rådgiver, helsesøster eller pedagogisk- psykologisk tjeneste regnes ikke som fravær. b) Ved fravær skal eleven gi skolen beskjed snarest mulig. Dersom eleven blir syk eller av annen grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun melde fra til skolen umiddelbart. Ved sykefravær over åtte dager skal eleven fremlegge legeattest eller annen sakkyndig uttalelse. c) For inntil sammenlagt 10 skoledager i skoleåret kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a. helse- og velferdsgrunner b. arbeid som tillitsvalgt c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g. inntil to dager for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke. Fraværet må være knyttet opp mot en religiøs høytid Kravet med tilhørende dokumentasjon må fremmes innen 2 uker etter fraværet. Det skal brukes et eget skjema felles for alle skoler i Vestfold fylkeskommune. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis, må eleven legge fram legeerklæring som dokumentasjon. Fravær som skyldes helse-grunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. d) Alt fravær ut over det som er nevnt i punkt c) skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. e) Hvis fravær har ført til manglende grunnlag for å gi vurdering i fag, skal skolen legge til rette for at eleven får mulighet til å dokumentere sin kompetanse. Benytter ikke eleven denne muligheten, står eleven i fare for ikke å få standpunktkarakter i faget. f) Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd.

9 Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon under en prøve- og eksamens-situasjon regnes som fusk og dermed brudd på reglementet. Det samme gjelder avskrift eller kopiering av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Besvarelsen blir ikke vurdert. Konsekvensen av dette kan bli manglende vurderingsgrunnlag for halvårsvurdering og standpunktkarakter i faget. Hendelsen vil bli vurdert ved fastsettelse av karakter i atferd. Se også Reglement for elever som skal opp til eksamen, vedtatt Brudd på reglementet Dersom eleven bryter bestemmelsene gitt i dette reglementet, iverksetter skolen de tiltak som anses relevante. Hensikten med tiltakene er å: ivareta allmennpreventive hensyn hindre skade på personer, undervisningsrom og utstyr hindre at undervisningen blir påvirket negativt hjelpe eleven til å følge skolens reglement Refsingstiltakene kan være: begrenset adgang til spesielle aktiviteter krav om erstatning bortvisning fra timen etter lærerens avgjørelse bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse bortvisning fra skolen 1-5 dager etter vedtak fattet av rektor bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven 3-8, etter vedtak i fylkeskommunen. I denne sammenheng kan fylkeskommunen også vedta at eleven mister retten til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgings-tjenesten. Brudd på reglementet vil bli tatt i betraktning ved fastsettelse av halvårs- og standpunktkarakterer i orden og i oppførsel. Ordens- og oppførselsanmerkninger blir brukt som dokumentasjon ved forslag om å sette ned karakteren i orden og atferd. 8 Saksbehandling Ved refsingstiltak skal eleven ha mulighet til å uttale seg. Ethvert iverksatt refsingstiltak skal dokumenteres. Ved bortvisning for en dag eller mer skal rektor rådføre seg med elevens lærere. Eventuelle hjelpetiltak i samråd med for eksempel rådgivningstjenesten skal være vurdert. Bortvisning for en eller flere dager, og bortvisning for resten av skoleåret regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed blant annet rett til dokumentinnsyn, parts-uttalelse og klage på vedtak. I tilfeller hvor skolen vurderer å iverksette alvorlige refsingstiltak overfor elever under 18 år skal elevens foresatte, dersom det er mulig, varsles og ha rett til å uttale seg før tiltaket settes i verk. Påtale av skolens ansatte og bortvisning fra timen regnes som et mindre inngripende tiltak hvor foreldre normalt ikke varsles. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Vestfold. For øvrige vedtak er Fylkeskommunen klageinstans. 9 Åpning for særbestemmelser Skoleutvalget kan for spesielle forhold som ikke dekkes av reglementet eller andre retningslinjer vedta egne regler spesielt for skolen. 10 Dispensasjon fra reglementet Hovedutvalget for utdanning gis fullmakt til å dispensere fra bestemmelsene i reglementet. Grunnlagsdokument som skolen plikter å ha tilgjengelig for elevene: lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) forskrift til opplæringslova prosedyre for håndtering av klager fra elev på ansatt ved de videregående skolene i Vestfold egne regler og retningslinjer som skolen har utarbeidet som tillegg til reglement læreplanverket for Kunnskapsløftet IKT-reglement for ansatte og elever ved de videregående skolene i Vestfold reglement for elever som skal opp til eksamen rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold med tilhørende kravskjema

10 18 vfk.no/sande-vgs SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer