Styrets beretning. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning. Nordea Bank Norge. 4. kvartal 2001 1"

Transkript

1 Styrets beretning Med "Nordea Bank Norge", "banken" og konsernet menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer inklusive datterselskaper. Nordea Bank Norge er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Finland Abp. Morselskapet i hovedkonsernet er det børsnoterte selskapet Nordea AB (publ) som nedenfor omtales som Nordea-konsernet. Kort om Nordea Bank Norge 3. desember 2001 endret Christiania Bank og Kreditkasse ASA navn til Nordea Bank Norge ASA. Som en del av Nordea-konsernet driver Nordea Bank Norge bankvirksomhet i Norge og i utlandet. Banken er totalleverandør av finansielle tjenester til privatpersoner, selskaper og organisasjoner samt offentlig sektor. Banken er en sentral aktør i det norske valuta- og kapitalmarkedet. Nordea Bank Norges markedsandel for utlån er ca. 13 prosent (13), målt ved utlån i forhold til totale utlån fra forretnings- og sparebanker i Norge. Markedsandelene i sparemarkedet er ca. 13 prosent (13) for innskudd, målt ved innskudd i morbanken i forhold til forretningsbanker og sparebanker, og ca. 8,3 prosent (9) innen fondsforvaltning, målt ved forvaltede midler i norskregistrerte fond. Bankens virksomhet er integrert i Nordeakonsernet, der årsregnskapet med redegjørelse for resultat pr. forretningsområde også omfatter Nordea Bank Norges virksomhet. Som et ledd i omstruktureringen av Nordeakonsernet er deler av virksomheten i Nordea Bank Norge solgt til andre selskaper i konsernet. Se avsnittet Konsernets sammensetning. Resultater og lønnsomhet Resultatutviklingen gjennom året viser økte netto renteinntekter hovedsakelig som resultat av økte utlånsvolumer. Provisjonsinntekter fra fondsforvaltning og kurtasje ble redusert som følge av børsnedgang og redusert aktivitet på børsen etter terroraksjonene i USA. Korte renter var relativt stabile frem til 11. september, men har siden vist en nedadgående trend. Lange renter (10 års statsobligasjon) steg i første halvår, men ble redusert i tredje kvartal. Denne trenden snudde i fjerde kvartal. Ved utgangen av året var korte og lange renter på samme nivå som var ca. 6,3 prosent. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater har gitt gode resultater i Andre driftsinntekter har økt med 226 millioner kroner i 2001, hvorav ca. 248 millioner kroner er gevinst ved salg av datterselskapene Nordea Fondene, Nordea Investment Management, Norske Liv, Nordea Pension Services og K-Fondsforsikring til andre selskaper i Nordeakonsernet. Sum driftskostnader økte med 301 millioner kroner, eller ca. 7 prosent, hvilket i hovedsak skyldes økte kostnader til personal, IT og restrukturering som følge av integrering med Nordea. Tap på utlån og garantier har økt i Banken har kunnet inntektsføre tidligere beregnede og kostnadsførte skatter på 763 millioner kroner. Resultat etter skatter i 2001 utgjorde millioner kroner (2 411), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 14,8 prosent (14,9). Inntekter Totalt økte inntektene med 5 prosent til millioner kroner. Netto renteinntekter steg med 6 prosent til millioner kroner. Rentemarginen på utlån er konsernets viktigste inntektskilde. Denne margininntekten har i løpet av året økt med 164 millioner kroner til millioner kroner. Målt i forhold til utlånsvolumet var utlånsmarginen 1,49 prosent i 2001 mot 1,48 prosent året før. Marginen på utlån har vært under press i flere år som følge av sterk konkurranse. Rentemarginen på innskudd utgjorde i millioner kroner (1 167), noe som representerer en reduksjon på 32 millioner kroner i forhold til Målt mot volumet av innskudd er margininntekten 1,05 mot 1,16 prosent for Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente har derfor svekket seg noe, og var 2,54 prosentpoeng i 2001 sammenlignet med 2,64 prosentpoeng i Utlån til kunder var i gjennomsnitt 1,8 prosent høyere enn i foregående år, mens det, korrigert for filialene i Singapore og London, har vært en vekst på 7,9 prosent. Veksten har vært i de regionale bankene. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

2 Nye regler for tidspunkt for kreditering og debitering av renter i forbindelse med betalingsoppdrag trådte i kraft 1. juli De nye reglene har redusert alle bankers inntjening knyttet til betalingsformidling. Nordea Bank Norges inntjening i 2001 er redusert med i størrelsesorden 65 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret, som en følge av regelendringen. Effekten fremkommer som reduserte netto renteinntekter i bankens regnskap. Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper ble redusert med 85 millioner kroner til 100 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere utbytte som følge av reduksjon i aksjebeholdningen samt reduserte resultater fra forsikringsvirksomheten i Netto provisjonsinntekter er redusert med 167 millioner kroner til millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte provisjoner og kurtasje fra første og annenhåndsomsetning av aksjer, obligasjoner og sertifikater. Utviklingen på børsen viste en svakt synkende trend fra årets start til 11. september 2001, da børsindeksen falt betydelig. I fjerde kvartal 2001 har imidlertid hovedindeksen styrket seg. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer har økt med 18 millioner kroner til 140 millioner kroner. Kursgevinst på obligasjoner og sertifikater var ca. 152 millioner kroner, mens konsernet har tapt ca. 12 millioner kroner på aksjehandel. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater har økt med 128 millioner kroner til 681 millioner kroner. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Andre driftsinntekter økte med 226 millioner kroner til 389 millioner kroner, hvorav 248 millioner kroner skyldes gevinst ved salg av datterselskaper til Nordea-konsernet. Kostnader Driftskostnadene økte med 7 prosent til millioner kroner. Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til IT og restrukturering som følge av integrasjonen med Nordea. Lønn og andre personalkostnader var millioner kroner (2 154). Antall ansatte var ved årets slutt (i ansatte eks. ansatte i Norske Liv og K-Fondsforsikring). Innføring av generell merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001 har medført økte kostnader for banken i Tap på utlån og garantier For 2001 viser resultatposten tap på utlån og garantier et netto tap på 705 millioner kroner mot 26 millioner kroner foregående år. Dette tilsvarer ca. 0,38 prosent av utlånsporteføljen. Tap på utlån og garantier hvor det tidligere ikke var gjort spesifiserte tapsavsetninger, utgjorde 727 millioner kroner (402) i Netto tap fordeler seg med -53 millioner kroner (-78) på personmarkedet, 192 millioner kroner (73) på små og mellomstore bedrifter, 340 millioner kroner (-217) på større bedriftskunder i Norge og 176 millioner kroner (248) på utlån fra avdelingsbanker utenfor Norge. Uspesifiserte tapsavsetninger De uspesifiserte tapsavsetningene er økt med 50 millioner kroner til millioner kroner (1 594) og utgjør ved utgangen av året 0,9 prosent (0,9) av volumet i den porteføljen denne avsetningen skal dekke. Basert på en vurdering av volumutviklingen, kredittkvalitet i den friske porteføljen, tapsprognose og makroøkonomiske faktorer anses dette som et forsvarlig nivå. Skatter Høyesterett avsa 27. juni 2001 dom vedrørende den skattemessige behandlingen av den preferansekapitalen banken ble tilført i Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 milliarder kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere skattemessig fremførbart underskudd. Banken ble i tillegg tilkjent fulle saksomkostninger. Det er derfor inntektsført tidligere beregnet og kostnadsført skatt på 763 millioner kroner. Justert for dette har konsernet bokført en skattekostnad på 480 (579) millioner kroner i 2001, hvilket utgjør ca. 20 prosent av driftsresultatet. Gevinstene ved salget av aksjene i datterselskapene er i hovedsak skattefrie. Konsernets betalbare skatter er fortsatt lave, som følge av fremførbare underskudd. Ved utløpet av 2001 utgjør konsernets netto utsatte skattefordel ca. 1,2 milliarder kroner. Borgarting Lagmannsrett avsa 27. april 2001 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Saken omfatter to forhold som totalt har redusert bankens skattemessige fremførbare underskudd med 536 millioner kroner. Lagmannsretten stadfestet Byrettens dom hvor det ble konkludert med at de tap Nordea Bank Norge har krevd fradrag for, ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Nordea Bank Norge har anket dommen. Høyesteretts kjæremålsutvalg har henvist anken til behandling i Høyesterett. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

3 Finansiell struktur Utlån Netto utlån til kunder har økt med 2 prosent til 184 milliarder kroner og utgjorde 80 prosent (77) av totale eiendeler ved årets slutt. Justert for salget av filialene i Singapore og London har veksten vært ca. 8 prosent. Verdipapir- og kapitalmarkedsaktiviteter Bankens beholdning av verdipapirer er redusert med 0,6 milliarder kroner til 19,8 milliarder kroner ved utgangen av Rentebærende papirer i handelsporteføljen, som bokføres til markedsverdi, utgjorde 8,3 milliarder kroner, mens tilsvarende beløp for aksjer var 0,7 milliarder kroner. I tillegg har banken en portefølje av rentebærende papirer, som er bokført til laveste verdi av kostpris og markedsverdi, på 10,1 milliarder kroner og en aksjeportefølje på 0,6 milliarder kroner. Innskudd fra kunder Bankens innskuddsvolum fra kunder er redusert med 2 prosent til 104 milliarder kroner. Justert for salget av filialene i London og Singapore har det vært en økning på 5 prosent. Omtrent halvparten av bankens volum av kundeinnskudd er relatert til driftskonti for bedriftskunder. Innskudd fra kunder utgjorde 45 prosent av sum gjeld og egenkapital og utgjør derved Nordea Bank Norges viktigste finansieringskilde. Andre finansieringskilder Den finansiering som kreves utover finansiering fra innskudd fra kunder og egenkapital, gjøres først og fremst i form av lån fra kredittinstitusjoner, i hovedsak fra Nordea-konsernet, og gjennom emisjoner av sertifikater og obligasjonsgjeld samt ansvarlige lån. Ved utgangen av året utgjorde disse finansieringskildene 96 milliarder kroner (103). Annen gjeld Annen gjeld var ved utgangen av året 13,1 milliarder kroner (10,6), hvorav 2 milliarder er avsatt utbytte og 3,4 milliarder påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter. Egenkapital Ved årets inngang var egenkapitalen 16,3 milliarder kroner. Årets resultat var millioner kroner. Etter fradrag for avsatt utbytte til morselskapet og valutakurskorreksjoner var egenkapitalen ved utgangen av året 17,0 milliarder kroner. Overskuddsdisponering, kapitaldekning, soliditet og rating Årets overskudd etter skatter i morbanken på millioner kroner foreslås disponert ved en avsetning til utbytte på millioner kroner, og ved overførsel av 546 millioner kroner til fond for vurderingsforskjeller og 85 millioner kroner til annen egenkapital. Styret besluttet å foreslå et utbytte på totalt millioner kroner. Dette tilsvarer ca. 3,63 kroner pr. aksje (2,00). Ved utgangen av året var konsernets kapitaldekningsgrad 11,0 prosent (10,5) og kjernekapitaldekningen 7,8 prosent (7,3). Den økte soliditeten skyldes i hovedsak redusert beregningsgrunnlag. Kjernekapitalen økte til 15,7 milliarder kroner (15,3). For morbanken var kapitaldekningsgraden 10,9 prosent og kjernekapitalgraden 8,0 prosent. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Soliditeten pr. 31. desember 2001 vurderes av styret som god. (Mrd kr.) Kapitaldekning 31. desember Ansvarlig kapital 22,3 22,0 Herav kjernekapital 15,7 15,3 Beregningsgrunnlag 203,2 209,6 Kapitaldekningsgrad, % 11,0 10,5 Kjernekapitaldekning, % 7,8 7,3 Rating, desember 2001 Kort Lang Moody s P1 AA3 S&P A1 A+ Fitch-IBCA F1+ AA- Risikostyring Nordea Bank Norge er hovedsakelig integrert i Nordeas risikostyringssystem. Group Credit and Risk Control har ansvaret for utformingen av regler og retningslinjer for risikomåling, sentral kontroll og rapportering innen Nordea Bank Norge og Nordea som helhet. Nordea Bank Norges mål er å ha en så omfattende risikoovervåking at ingen enkelthendelser kan skade konsernets finansielle stilling alvorlig. Nordea Bank Norges styre har ansvaret for å begrense og følge opp konsernets risiko. Følgende operative mål omfatter restriksjoner for risikoeksponeringen og fastlegger rammene for virksomheten: Gjennomsnittlig tap på utlån skal ikke overstige 0,4 prosent av kreditt- og garantiporteføljen i løpet av en konjunktursyklus. Investeringsrisikoen, inkludert rente-, valuta- og aksjerisikoen, skal ikke lede til et akkumulert tap i investeringsresultatet som overstiger ett kvartals normaliserte gevinst på noe tidspunkt av kalenderåret. Operasjonell risiko må holdes på et håndterbart nivå og til rimelige kostnader. Styret godkjenner alle hovedprinsipper, instruksjoner og eksponeringsbegrensninger. Styret mottar regelmessig rapporter vedrørende eksponering og risikostyring. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

4 Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for at konsernets motparter ikke oppfyller sine avtaleforpliktelser samt at eventuelle sikkerheter ikke dekker konsernets fordringer. Mesteparten av Nordea Bank Norges kredittrisiko oppstår ved ulike former for utlån. Kredittrisiko kan også forekomme ved handel med finansielle instrumenter. Størst betydning for å begrense risikoen er at kvalitet og disiplin opprettholdes i kredittprosessen. Kredittpolicy og kredittinstruksjoner gir føringer og veiledning i kredittarbeidet. Risikostyring og kontroll Konsernet har en særskilt beslutningsprosess for fastsettelse av kredittrammer. For de fleste engasjementer besluttes en kunderamme der vilkårene for kredittgivningen fastslås og kredittrisikoen begrenses. Begrensning av kredittrisiko skjer også gjennom å fastsette grenser for eksponering mot enkelte bransjer. En kundeansvarlig er utpekt for hver kunde. Den kundeansvarlige har ansvaret for at kreditten er tilpasset kundens tilbakebetalingsevne. Kontroll av kredittrisikoen skjer delvis gjennom oppfølging av at kunden oppfyller inngåtte avtaler og delvis gjennom at det iverksettes tiltak som begrenser kredittrisikoen ved svekket tilbakebetalingsevne. Dersom banken vurderer det som sannsynlig at en fordring ikke kommer til å bli tilbakebetalt i sin helhet fra kunden selv, gjennom realisering av pantsatte sikkerheter eller fra andre kilder, anses fordringen for usikker. I slike tilfeller bokføres en spesifisert avsetning for det beløp som antas ikke å bli dekket. (Mill. kr) Problemkreditter og overtatte eiendeler 31. desember Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Sum problemengasjementer, brutto Spesifiserte tapsavsetninger (1 271) (1 065) Engasjementer med redusert rente Netto problemengasjementer Uspesifiserte tapsavsetninger (1 633) (1 594) Spesifiserte tapsavs. i % av brutto problemengasjementer Totale tapsavs. i % av brutto problemengasjementer Overtatte eiendeler Analyse av kredittrisiko Utlån til kunder Nordea Bank Norges utlån til kunder økte i 2001 med 2 prosent til 187 milliarder kroner, hvorav 90 prosent var til låntagere i Norge og øvrige nordiske land. Utlån til bedrifter utgjorde 68 prosent av eksponeringen. Husholdningenes andel av eksponeringen økte til 31 prosent (28), mens utlån til offentlig sektor var ca. 1 prosent. Utlån til bedrifter var 128 milliarder kroner ved utgangen av året. Fordelingen av utlånsporteføljen på ulike næringer viser en reduksjon innenfor shipping som skyldes salget av filialene i London og Singapore. Nordea har en solid posisjon innenfor skipsfinansiering i flere av de viktigste shippingmarkedene i verden. Denne posisjonen er opprettholdt for Nordea-konsernet gjennom Utlån til næringseiendom har økt noe, mens det i andre næringer bare er mindre endringer. Utlån til personmarkedet økte til 58 milliarder kroner, hvorav 91 prosent var med pant i bolig. Banken har gjennom 2001 lagt vekt på å opprettholde konkurransedyktige vilkår for boliglånskunder. Det er fortsatt betydelig konkurranse i dette segmentet. Utlån til offentlig sektor var 1,1 milliarder kroner, hvorav 82 prosent var kommunekreditter. Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kredittinstitusjoner var ved årets slutt 10 milliarder kroner (19), hvorav 100 prosent var utlån med løpetid under ett år. Problemkreditter Brutto mislighold ved utgangen av året var 2,2 milliarder kroner hvilket er uendret fra foregående år. Netto mislighold, hvilket tilsvarer verdien av sikkerhetene og gjeldsbetjeningsevnen knyttet til de misligholdte engasjementene, var 1,3 milliarder kroner (1,3). Brutto tapsutsatte engasjementer, definert som engasjementer hvor det er stor sannsynlighet for at mislighold vil inntreffe innen ett år, økte til 2,4 milliarder kroner (1,1). Netto utsatte engasjementer ble tilsvarende økt til 2 milliarder kroner (0,9) ved utgangen av Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer fordeler seg med henholdsvis 4 milliarder kroner på bedriftsengasjementer og 0,6 milliarder kroner til privatpersoner. Etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger på 1,3 milliarder kroner, utgjør netto problemengasjementer 3,3 milliarder kroner. I tillegg er det avsatt 1,6 milliarder kroner i uspesifiserte tapsavsetninger. Totale avsetninger i prosent av brutto utlån er 1,55 (1,45) ved utgangen av året. Eiendeler utenfor balansen Som et ledd i virksomheten finnes eiendeler utenfor balansen i betydelig omfang. Dette gjelder kommersielle produkter som garantier, remburser, kredittrammer m.m. og finansielle eiendeler i form av Nordea Bank Norge. 4. kvartal

5 derivatinstrumenter. De siste omfatter spesielt avtaler om fremtidig veksling av valuta (valutaterminer), avtaler om fremtidige kjøp og salg av rentebærende verdipapirer (renteterminer) samt avtaler om bytte av rentebetalinger (swapper, FRA). Totalt var eksponeringen for motpartsrisiko for eiendeler utenfor balansen 28,1 milliarder kroner ved slutten av 2001 (24,3), målt som risikovektet beløp i henhold til kapitaldekningsreglene. Markedsrisiko I Nordea Bank Norge defineres markedsrisiko som potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i markedene når det gjelder rente, valuta, aksjer og råvarer. Markedsrisikoen deles opp i rente-, valuta-, aksje-, og råvarerisiko. Markedsrisikoeksponeringen er hovedsakelig relatert til plasseringsporteføljene i Treasury og kundehandel- og marketmaking-aktiviteter i forretningsområdet Corporate and Institutional Banking. Styret beslutter risikonivå, risikostyring og rammer for den totale markedsrisikoen, mens ALCO (Asset and Liability Management Committee) avgjør hvordan rammene for markedsrisikoen skal fordeles mellom forretningsområdene. Forretningsområdenes risikorammer fastsettes slik at de stemmer overens med forretningsstrategiene. Markedsrisikoen innen Nordea Bank Norge måles med Value at Risk (VaR), ulike standardiserte følsomhetsmål, ulike kombinerte scenariosimuleringer samt stresstester. Eksponering for renterisiko oppstår når det foreligger ubalanse i rentestrukturen mellom eiendeler og gjeld og tilsvarende for utenom balanseposter. De overordnede rammene for renteprisrisiko, dvs. den type av renterisiko som kan lede til kapitaltap, baseres på VaR for lineære risikoer og scenariosimuleringer for ikke-lineære risikoer. Ved utgangen av 2001 var VaR (10 dagers holdingperiode, 99% konfidensnivå) 19,1 millioner kroner. Den ikkelineære risikoen var 6,4 millioner kroner. Rentenettorisikoen måles gjennom en følsomhetsanalyse, hvor hele balansen utsettes for en 1 prosent parallellskift i yieldkurven. Det vises til note 26 Rentefølsomhet i årsrapporten. Eksponering for valutarisiko oppstår når verdien av eiendeler og gjeld i samme valuta ikke er like store. Overordnede rammer baseres på VaR for lineær risiko og scenariosimulering for ikke-lineær risiko. Ved slutten av 2001 var VaR-risikoen beregnet til 7,2 millioner kroner. Den ikke-lineære risikoen var beregnet til 3,2 millioner kroner. Overordnede rammer for aksjerisiko baseres på VaR for lineær risiko, scenariosimulering for ikkelineær risiko og bokført verdi (+ forpliktelser) for "Private Equity funds". Ved slutten av 2001 var lineær risiko beregnet til 108,4 millioner kroner og ikke-lineær risiko beregnet til 5,6 millioner kroner. Bokført verdi (inkludert forpliktelser) for "Private Equity funds" var 297 millioner kroner. Operasjonell risiko Nordea Bank Norge definerer operasjonell risiko som risikoen for tap, inkludert tap av renommé, forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne prosesser og kontrollrutiner eller av eksterne hendelser som påvirker virksomheten. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetssikring, hvilket best oppnås gjennom et godt system for risikostyring, godt lederskap og kompetent personale. Ettersom finansielle tjenester først og fremst omfatter bearbeiding av informasjon, legges stor vekt på informasjonssikkerheten (dvs. tilgangskontroll) i prosessene. Beredskapsplanlegging og øket beredskap for krisehåndtering er viktige tiltak når det gjelder håndteringen av større hendelser. Den fysiske sikkerheten for bankens ansatte og kunder er også høyt prioritert. Basert på den årlige rapporteringen fra samtlige enheter i konsernet, vurderer styret kvaliteten på den interne kontrollen som tilfredsstillende. Konsernrevisjonen har revidert internkontrollrapporteringen. Organisasjon og miljø Konsernets mål er å styrke sin stilling som en ledende leverandør av finansielle tjenester i Norden. Dette målet støttes av en konsekvent personalstrategi som medvirker til å styrke medarbeidernes kompetanse, evner og engasjement, noe som på sikt er avgjørende for konsernets fortsatte fremgang. Derfor pågår det et målbevisst arbeid for å videreutvikle kompetanse, forsterke positive holdninger og forbedre arbeidsmiljøet. Bonussystemer benyttes for å medvirke til forbedrede prestasjoner. Ledere og medarbeidere er sammen ansvarlige for at kompetanse utvikles og utnyttes. Konsernfunksjonen Human Resources er desentralisert til de nordiske hjemmemarkedene. Enheten samordner personaladministrasjonen og personalutvikling innen forretningsområdene og bistår ved behov. Endringer i arbeidsinnhold Antallet ansatte som utfører konvensjonelle banktjenester avtar. Kundene går over til i større grad å Nordea Bank Norge. 4. kvartal

6 utføre betalinger og andre banktjenester ved hjelp av ny teknologi. Dessuten reduseres behovet for administrativt personale ettersom administrative oppgaver i økende grad utføres med de samme teknologiske hjelpemidler. Derimot øker antallet ansatte som utfører mer krevende oppgaver innenfor mange områder. Mange av de nye tjenestene forutsetter spesialistkunnskaper. Medarbeidere må derfor videreutdannes for å kunne takle overgangen til nye og mer krevende oppgaver. Den raske utviklingen medfører også at det finnes et kontinuerlig behov for kunnskaps- og ferdighetstrening. Å opprettholde vekst innen kjernevirksomheten krever engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. IT- og rådgivningskunnskaper er avgjørende for konsernets fortsatte fremgang. De ansatte oppmuntres derfor til å ta initiativ til å øke sin kompetanse. Til gjengjeld tilbyr konsernet konkurransedyktige ansettelsesvilkår og gode muligheter for videreutdanning og karriereutvikling. Ved utgangen av 2001 var det ansatt medarbeidere i konsernet. Dette utgjør årsverk sammenlignet med årsverk ved forrige årsskifte. Antall sykedager i 2001 var (49 406), tilsvarende ca. 6,0 prosent (5,9) prosent. Bedriftshelsetjenesten foretar systematisk gjennomgang av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt der sykefraværet er størst. Det er også nedsatt et eget prosjekt for å se på tiltak i forbindelse med sykefraværet. I 2001 ble det gjennomført en samlet arbeidsmiljøog medarbeidertilfredshetsundersøkelse med godt resultat. Nordea Bank Norges virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Tvister Nordea Bank Norge er gjennom sin normale forretningsdrift part i en rekke saker med mindre økonomisk omfang. Skatterelaterte saker er omtalt under Skatter. 31. desember 2001 ble aksjene i Nordea Fondene AS (tidligere K-Fondene) solgt til Nordea Fondene Norge Holding AS og aksjene i Nordea Investment Management ASA (tidligere K-Kapitalforvaltning) solgt til Nordea Investment Management Norge Holding AS. Begge kjøperselskapene eies av Nordea Asset Management AB som 1. november 2001 også kjøpte aksjene i Nordea Pension Services AS. Disse salgene er p.t. formelt ikke godkjent av Kredittilsynet. Større datterselskaper Norgeskreditt AS Norgeskreditt AS er Norges eldste og største kredittforetak innen finansiering av næringseiendom. Selskapet er 75 år i inneværende år. I samarbeid med Nordea tilbyr Norgeskreditt AS et bredt spekter av finansielle tjenester for næringseiendommer over hele landet. Norgeskreditt AS har en stor andel av de største kundene i markedet. Kunder med lån over 100 millioner kroner utgjør 60 prosent av det totale utlånsvolum. Av utbetalte lån i 2001 på totalt 4 milliarder kroner valgte 72 prosent av kundene å rentesikre sine lån. Norgeskreditt AS hadde samlede utlån på totalt 21,8 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, mens totale eiendeler var 23 milliarder kroner. Selskapets resultat etter skatt var ca. 297 millioner kroner i Det er 38 ansatte i selskapet som har kontor i Oslo og Bergen. Nordea Finans AS Nordea Finans har forretningsansvaret for finansieringsprodukter i Norge. Selskapets hovedprodukter er leasing, bilfinansiering og factoring. Produktene tilbys gjennom bankens landsomfattende salgsnett, egne salgsmedarbeidere og i økende grad gjennom kapitalvareleverandører som tilbyr finansiering sammen med salg av egne produkter. Ved årets slutt var forvaltningskapitalen på 4,8 milliarder kroner og årets resultat etter skatt ca. 50 millioner kroner. Selskapet hadde ved årets slutt 126 ansatte. Konsernets sammensetning Nordea Bank Norges filialer i London og Singapore ble solgt til Nordea Bank Finland henholdsvis 31. mai og 30. november oktober 2001 godkjente Kredittilsynet salg av aksjene i Norske Liv AS og K-Fondsforsikring AS til Vesta Liv Holding AS. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

7 Utsiktene for 2002 Nordea Bank Norges resultater påvirkes i stor grad av den generelle utviklingen i norsk økonomi. Utsiktene for norsk økonomi i inneværende år synes relativt gode. Lav inflasjon gir grunnlag for lavere rentenivå. OPEC har sammen med de store oljeprodusentene utenfor OPEC vedtatt å kutte oljeproduksjonen. Dette vil antagelig bidra til at oljeprisen stabiliserer seg på ca. 20 USD/fat. Den økonomiske utviklingen internasjonalt vil påvirke utviklingen også i Norge. Konsernets kapitalsituasjon og inntjeningsevne gir grunnlag for utlånsvekst i Det er en forutsetning at eventuell vekst kan oppnås innenfor en akseptabel risiko- og lønnsomhetsprofil. Regnskapet for 2001 var tilfredsstillende. Tapsnivået har økt, noe som var forventet da nivået tidligere år har vært svært lavt. Nordea Bank Norge har fortsatt potensiale for å øke andre inntekter, både hva angår spare- og kapitalmarkedsprodukter og betalingsformidling. Gjennom oppkjøpet og integrering med Nordea-konsernet har Nordea Bank Norge fått økt finansiell kapasitet, et omfattende nordisk nettverk, tilgang til nye produkter og tjenester samt økt kompetanse på flere områder. For å lykkes vil det fremdeles være nødvendig å satse ytterligere på oppbygging av kompetanse og salgsfremmende tiltak de neste årene. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

8 Resultatregnskap (Mill. kr) Konsernet Morbanken Fjerde kvartal Hele året Fjerde kvartal Hele året Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (83) (72) (329) (271) (227) (84) (73) (316) (275) (227) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier 2, (8) (3) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter 4 (75) (65) (283) (83) 43 (300) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 0,93 1,29 4,77 4,37 4,49 Nordea Bank Norge. 4. kvartal

9 Kvartalsresultater (Mill. kr) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Konsernet Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat tilknyttede selskaper (1) 35 Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (64) (75) (72) (83) (80) (83) (83) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (40) (99) 85 Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier 13 (146) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (65) 210 (547) 129 (75) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nordea Bank Norge. 4. kvartal

10 Balanse (Mill. kr) Konsernet Morbanken Eiendeler Note Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger 3, 6 (1 271) (1 065) (1 187) (967) Uspesifiserte tapsavsetninger 6 (1 633) (1 594) (1 524) (1 490) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital NORDEA BANK NORGE ASA Oslo, 21. februar 2002 Thorleif Krarup Lars G. Nordström Carl-Johan Granvik Liv Irene Haug Carl Erik Krefting Hege Marie Norheim Markku Pohjola Baard Syrrist Nordea Bank Norge. 4. kvartal

11 Nøkkeltall (Mill. kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 75,5 75,2 76,7 76,0 77,3 75,9 80,0 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 43,4 43,3 45,1 44,5 44,1 42,4 45,3 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 57,5 57,6 58,8 58,5 57,1 55,9 56,6 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 29,16 30,34 29,62* 30,61* 32,96 33,45 30,75* Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 1,01 1,18 1,29 0,99 2,35 0,50 0,93 Kostnader i prosent av inntekter (eks. netto verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer pr. kvartal) 56,1 59,4 62,3 58,1 57,2 57,7 66,4 Ansatte, antall årsverk * Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 2,00 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 2000 og 1. kvartal 2001 samt 3,63 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal Nordea Bank Norge. 4. kvartal

12 Noter til resultatregnskap og balanse Note 1 Generelle prinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Note 2 Tap på utlån og garantier Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Fjerde kvartal Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån* Mill. kr brutto utlån Personmarked (9) (0,1) (53) (0,1) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) - - (1) - Bergverk, oljeboring og -utvinning - - (2) (0,1) Industrivirksomhet 15 0, ,7 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg 49 3,0 54 0,8 Varehandel 5 0,3 60 0,8 Hotell- og restaurantdrift 8 1,5 23 1,1 Sjø- og luftfart 31 0,5 54 0,2 Eiendomsdrift (1) Annen tjenesteyting 135 2, ,3 Andre 88 10,5 88 2,6 Sum 321 0, ,4 Endring i uspesifiserte tapsavsetninger - 50 Tap på utlån og garantier 321 0, ,4 * Prosentandelene er omregnet til årsbasis. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

13 Note 3 Konstaterte tap og endring i tapsavsetninger Fjerde kvartal Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger 14 (1) Konstaterte tap (17) (340) Valutakursendringer - (2) Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Herav tapsavsetninger på garantier som er balanseført som avsetning for forpliktelser - - Spesifiserte tapsavsetninger for utlån, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Konstaterte tap som påvirker resultatet Endring tidligere tapsavsetninger 14 (1) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende (3) (2) Inngang på tidligere avskrevne fordringer (16) (69) Endring uspesifiserte tapsavsetninger - 50 Netto tap på utlån og garantier Note 4 Skatter Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Høyesterett avsa 27. juni 2001 dom vedrørende den skattemessige behandlingen av den preferansekapitalen banken ble tilført i Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 milliarder kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere skattemessig fremførbart underskudd. Banken ble i tillegg tilkjent fulle saksomkostninger. Det er derfor inntektsført tidligere beregnet og kostnadsført skatt på 763 millioner kroner i annet kvartal. Justert for dette har konsernet bokført en skattekostnad på 480 (579) millioner kroner i 2001, hvilket utgjør ca. 20 prosent av driftsresultatet. Gevinstene ved salget av aksjene i datterselskapene er i hovedsak skattefrie. Borgarting Lagmannsrett avsa 27. april 2001 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Saken omfatter to forhold som totalt har redusert bankens skattemessig fremførbare underskudd med 536 millioner kroner. Lagmannsretten stadfestet Byrettens dom hvor det ble konkludert med at de tap Nordea Bank Norge har krevd fradrag for, ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Nordea Bank Norge har anket dommen. Høyesteretts kjæremålsutvalg har henvist anken til behandling i Høyesterett. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

14 Note 5 Verdipapirer Bokført verdi / Bokført verdi/ Handelsporteføljen Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsporteføljen Shortposisjoner* Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler** * Inngår i Annen gjeld ** Eksklusiv urealiserte gevinster på unoterte aksjer Konsernet har tilpasset sin investeringsstrategi til Nordea-konsernet. Som følge av dette ble det i tredje kvartal 2001 foretatt en ny vurdering av finansielle eiendeler og klassifisering av disse. Dette medførte at alle børsnoterte aksjer i Nordea Equity Holdings (tidligere K-Holding) som tidligere var klassifisert som bankportefølje, ble reklassifisert til handelsportefølje. Aksjer og andeler klassifisert som bankportefølje og anleggsmidler omfatter dermed kun unoterte aksjer. Note 6 Analyse av utlånsporteføljen Brutto mill. kr Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (900) (222) (900) (222) Øvrige utlån ,9 0, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum Nordea Bank Norge. 4. kvartal

15 Note 7 Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. desember 2001 (Mrd. kr) Sum balanseposter 167,4 Sum poster utenfor balansen 28,1 Markeds- og valutarisiko 7,7 Beregningsgrunnlag 203,2 Kapitaldekning pr. 31. desember 2001 (Mill.kr) (%) Kjernekapital ,8 Tilleggskapital ,2 Fradragsposter (37) - Total ansvarlig kapital ,0 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. Nordea Bank Norge. 4. kvartal

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16

innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16 innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16 noter til årsregnskapet 2004 17 resultatanalyse og nøkkeltall 49 revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning for 2000

Årsberetning for 2000 ÅRSRAPPORT 2000 Årsberetning for 2000 Konsernet Fokus Bank hadde et driftsresultat før tap på 254,5 millioner kroner. Resultat av ordinær drift før skatt var -248,0 millioner kroner, mot 460,9 millioner

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Årsrapport 2007 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.snn.no

ÅRSRAPPORT. www.snn.no ÅRSRAPPORT 2 0 0 1 www.snn.no I N N H O L D Sammendrag 1 Nøkkeltall 4 Årsberetning 2001 5 Resultatregnskap 16 Balanse eiendeler, gjeld og egenkapital 17 Kontantstrømanalyse 18 Noter 19 Resultatanalyse

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer