SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan."

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/ Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksutredning:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Bakgrunn for forslag om endring i politivedtektene: De senere år har man sett en økning i antall personer som samler inn penger/ tigger innenfor kommunegrensen og da særlig i Alta sentrum. Tiggingen har til dels blitt oppfattet som et problem både for publikum generelt og enkelte næringsdrivende i sentrumsområdet. I tillegg har man hatt utfordringer ved at de personene som tigger ikke benytter etablerte overnattingssteder, men overnatter utendørs på offentlig sted. Publikum har da klaget over tilgrising. Det har fra flere hold vært fremmet ønsker om å begrense omfanget av dette. En måte å gjøre dette er å ta inn en bestemmelse om meldeplikt i kommunens politivedtekter. I Alta kommune ser man vider at det nå er mer boligbygging i sentrum og sentrumsnære områder. Det har i den forbindelse kommet inn en del klager til kommunen i forhold til støy. På bakgrunn av dette ser administrasjonen at det kan være hensiktsmessig å revidere politivedtektenes 4 som omhandler ro og orden på offentlig sted, ved at det tidfestes når det skal være nattero. I tillegg anses det som hensiktsmessig å se om andre bestemmelser bør revideres når saken først er oppe. Dagens politivedtekter for Alta kommune trådte i kraft , og er ikke endret siden dette. Framdriftsplan og bakgrunn for denne: Orientering til formannskapet 14. mai 2013 Sak opp for formannskapet 12. juni 2013 Saken ut på høring med høringsfrist 9.august 2013 Saken opp for hovedutvalgene uke 35 Saken opp for formannskapet 5.september 2013 Saken opp for kommunestyret 16.september 2013 Justis og politidepartementet har pr i dag en sak ute på høring som foreslår en endring i politiloven, og det er foreslått en direkte hjemmel i politiloven som gir adgang til å pålegge en meldeplikt for pengeinnsamling (tigging) og til å regulere pengeinnsamling å på offentlig sted. Nærmere om dette på side 5 i saksframlegget.

2 Saken skal opp i statsråd 7. mai 2013 og er planlagt behandlet i Stortinget til sommeren. Dersom endringen trer i kraft er det foreslått at det skal gjelde fra 1. juli Fra departementets side er det anbefalt at de kommunene som pr i dag ikke har saker vedrørende endring i politivedtektene ute på høring avventer stortingsbehandlingen slik at kommunenes vedtekter kan utarbeides i tråd med det som vedtas sentralt. For kommunene vil det være hensiktsmessig å avvente ovennevnte behandling både fordi det antas at det vil avklares hvordan meldeplikten skal gjennomføres også for veldedige organisasjoner, det vil fastsettes hvilke vilkår politiet kan stille og avklares hvordan meldeplikten skal følges opp. Regelverk for endringer i politivedtektene, samt begrunnelse for høringsfrist: Hjemmel for å fastsette politivedtekter er gitt i politiloven 14. Det er i syv punkter fastsatt hvilke temaer det kan gis vedtekter om. I hovedsak kan det gis vedtekter om ro og orden, sikring av ferdsel osv. Dette betyr også at kommunen ikke kan gi bestemmelser i vedtektene som ikke har hjemmel i politiloven 14. Politivedtektene er en forskrift og skal behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel VII. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette betyr at offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften bli utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. Se 37 annet ledd. Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse. Dette betyr at formannskapet, etter å ha vurdert forslaget, og foretatt ev. endringer, vedtar å legge forskriften ut på høring. Saken vil så komme tilbake til formannskapet og deretter til vedtak i kommunestyret. Etter politiloven 14 første ledd skal vedtektene godkjennes av departementet. Myndigheten er delegert til Politidirektoratet i forskrift av med virkning fra Forvaltningsloven har ikke bestemmelser om hvor lang høringsfristen skal være, det må derfor vurderes hvor lang tid som er nødvendig for å få inn de innspillene som er ønskelig. Ved å behandle saken i formannskapet 12.juni og sette høringsfrist til 9. august, så vil det etter administrasjonens vurdering bli en tilstrekkelig lang frist slik at alle berørte kan komme med sine innspill. ENDRING AV VEDTEKTENES 4 RO OG ORDEN PÅ OFFENTLIG STED: Endring av vedtektenes 4 vedrørende orden på offentlig sted. I dagens vedtekt er ordlyden som følger På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen: - delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. - Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass el skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen I Alta kommune er det de senere år kommet mye ny boligbebyggelse, og dette har ført til et større fokus på bestemmelsene om alminnelig ro og orden, særlig om natten. Det er en alminnelig oppfatning flere steder at det skal være ro om natten, i allefall mellom 23-07, men dette er ikke nedfelt i politivedtektene eller andre steder. Administrasjonen ønsker å se om det vil være hensiktsmessig å ta inn en bestemmelse om nattero i vedtektene. Det er ønskelig å se på hva andre kommuner har gjort, hvilken ordlyd som er valgt og de erfaringer som er gjort. BESTEMMELSE VEDRØRENDE PENGEINNSAMLING/TIGGING

3 Historikk vedrørende regelverk rundt pengeinnsamling / tigging. Fram til 2005 hadde løsgjengerlovens et straffebud mot tigging. Loven ble opphevet i 2005 og forbudet ble ikke videreført i annen lovgivning. Bakgrunnen for dette var hovedsakelig at den høye levestandarden i Norge hadde gjort at tigging var et lite problem, og at straffebudet ikke hadde vært mye brukt. De fleste tiggerne i Oslo ble beskrevet å være rusavhengige, og for de fleste av disse ville alternativet til tigging være kriminalitet og prostitusjon. Det ble ansett som riktig at samfunnet skulle styrke de sosiale tiltakene overfor denne gruppen, i stedet for å bruke politiet til å skremme dem vekk. Departementet viste også til at Straffelovkommisjonen i NOU 2002:4 hadde foreslått at tigging ikke lengre burde være straffbart, noe som ble begrunnet slik: Det ubehaget som for de forbipasserende kan være forbundet med å måtte ta stilling til en slik forespørsel, har ikke en slik art at det er rimelig å anvende straff overfor tiggeren. Selv om straffebudet mot alminnelig tigging ble foreslått opphevet, understreket departementet at tigging ikke var et ønsket fenomen, først og fremst av hensyn til den som tigger. Begrepet tigging er forklart i merknadene til lovforslaget i Ot.prp.nr.50 ( ) om endring i strl , der det blant annet heter: Med begrepet tigging tenker departementet på det å be andre om penger eller andre midler. Begrepet omfatter både alminnelig tigging såkalt betling, jf. løsgjengerloven 11., og en mer kvalifisert form for tigging, for eksempel der den som tigger, opptrer truende eller kvalifisert plagsomt.gatemusikanter som yter musikk som vederlag vil neppe kunne sies å tigge Tilsvarende vil gjelde for den som driver akrobatikk eller de som tilbyr roser eller andre tilsvarende gjenstander mot en slant. Det kan også tenkes andre liknende former for tjenester som ytes, men som ikke naturlig kan karakteriseres som tigging. Departementet viste for øvrig til at man fra politihold hadde fått opplyst at noe av tiggervirksomheten hadde fått et mer profesjonelt preg; den ble utført av utenlandske tiggere uten synlige rusproblemer, der tiggingen syntes å inngå i en mer organisert virksomhet. Departementet hadde grunn til å tro at noen i slike miljøer ble tvunget til å tigge, og varslet derfor at man ville foreslå å endre straffeloven om menneskehandel, slik at det ville gå klart frem at også det å utnytte noen til tigging, ble rammet av bestemmelsen. Det ble videre påpekt at den enkelte kommune med hjemmel i politiloven 14 nr. 1 ved behov kunne gi bestemmelser i politivedtekten om bortvisning av tiggere som forstyrrer ro og orden. Departementet la til grunn at tigging som skjedde på en truende eller kvalifisert plagsom måte var straffbart etter generelle bestemmelser i straffeloven, men at det i praksis kunne være bevismessig krevende å benytte straffelovens bestemmelser. Departementet viste derfor til at man ville vurdere om det burde åpnes for at politivedtektene skulle kunne regulere kvalifisert plagsom tigging. En slik regulering ville ikke utvide området for det straffbare, men kunne bli en mer praktikabel og informativ hjemmel enn straffelovens generelle bestemmelser om trusler mv. I Ot.prp.nr.50 ( )foreslo Justisdepartementet de varslede endringer i straffelovens bestemmelse om menneskehandel, etter at problemstillingen knyttet til den organiserte tiggevirksomheten var blitt sendt på høring. Samtidig drøftet man spørsmålet om å endre hjemmelsgrunnlaget for politivedtekter. Departementet konkluderte med at man ikke fant det ønskelig å fremme et slikt forslag, og uttalte: Å innføre en

4 adgang til å bortvise tiggere som ikke begår noen straffbar handling, kan medføre at avkriminaliseringen ikke får noen større praktisk betydning. Det bør derfor påvises et klart behov for en bortvisningsadgang før det fremmes noe lovforslag om det, og det bør eventuelt stilles som vilkår for bortvisning at personer det gjelder i betydelig grad forstyrrer eller sjenerer sine omgivelser. Departementet er derfor innstilt på å kunne vurdere spørsmålet på nytt når opphevingen av forbudet mot tigging og endringen i straffebestemmelsen mot menneskehandel har virket en stund. Stortinget fattet i juni 2006 vedtak i samsvar med departementets forslag. Utbredelse og art av tigging, nasjonalt og lokalt. I forbindelse med arbeidet med ovennevnte endring av politiloven har justis og beredskapsdepartementet innhentet opplysninger fra Politidirektoratet om hvordan tigging utøves i ulike politidistrikt. I 2012 fikk departementet i tilegg jevnlige rapporter fra utvalgte distrikt om hvordan tiggingen ble utført, hvor mange som var involvert og om mulige koblinger mellom tigging og straffbare forhold. Opplysningene viser at tiggingen i hovedsak utføres av utenlandske statsborgere, og at det gjennomgående er en organisert virksomhet. Tiggerne inngår i grupper ab ulik størrelse som reiser sammen til og fra Norge, og som overnatter i fellesskap. Grupperingene driver med ulovlig gatesalg, spiller musikk og begår straffbare handlinger i tillegg til tiggingen. Et flertall av de som tigger tilhører rombefolkningen, en europeisk minoritetsgruppe som er i en sårbar og vanskelig situasjon. Man ser at norske rusmisbrukere er kommet i skyggen av disse. Det er noen få barn blant de som tigger, i all hovedsak i alderen år. Barnevernet kobles regelmessig inn når barn som tigger påtreffes av politiet. Den nærmere organisering av tiggingen, herunder familieforhold og rollefordelingen innen grupperingene, er krevende å fastslå. Ved Bergen tingretts dom av 5. juli 2012 ble 6 rumenske statsborgere dømt for blant annet menneskehandel, ved utnyttelse av barn i forbindelse med salg av uekte gullvarer, til tigging, tyverier og annet. Alle de tiltalte kom fra samme sted i Romania. Barna som ble utnyttet var i slekt med de tiltalte, både som biologiske barn, svigerbarn, egen ektefelle og svigerinne mv. Dommen fra Bergen viser med tydelighet faren for misbruk og utnyttelse innen miljøene som tigger i Norge, men gir ikke grunnlag for å trekke klare slutninger om omfanget av menneskehandel innen tiggergrupperingene. De som tigger i Norge, kan best beskrives som en uensartet gruppe som ofte opererer innen familiegrupper med sammensatte maktrelasjoner. Europol utga i 2011 en egen rapport om menneskehandel innen EU, i tillegg til at menneskehandel omtales i Europols trusselvurdering knyttet til all organisert kriminalitet. Europol viser til at kriminelle grupper innen rombefolkningen er meget mobile. De mest sårbare personer innen rombefolkningen barn og unge kvinner står i fare for å bli utnyttet til menneskehandel av kriminelle. Dette skyldes ikke minst at myndighetene i mange EU-land har inntatt en lite aktiv holdning til denne utfordringen. Europols rapporter peker på at størrelsen på rombefolkningen og tilgangen borgere av Romania og Bulgaria nå har til Schengen-området, gjør at det må forventes en økning i menneskehandel utført av kriminelle grupperinger innen rombefolkningen. Utbredelse i Alta:

5 I Alta har man sett en utbredelse av tigging de siste år, og man ser at det allerede tidlig på våren i 2013 sitter personer og tigger i gågaten, utenfor kjøpesenter og på torget. I 2012 så man også at det satt tiggere utenfor matbutikkene rundt om i Alta, og ved parkeringsautomater. Tiggingen har ikke blitt oppfattes som aggressive. I forbindelse med dette fikk kommunen mange henvendelser vedrørende opprettelse av overnattingsleire og tilgrising ved disse. Det ble oppfattet som svært uheldig at disse lå ved /i områder som ble mye brukt av barn og unge. Gjeldende regelverk: Som nevnt ovenfor er det i dag ikke straffbart å tigge. Det foreligger likevel noen virkemidler for å forhindre tigging av stort omfant og aggressiv og plagsom tigging.. Lov om politiet av 4. august 1995 nr.53 (politiloven) gir i 7 politiet adgang til å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden, for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd. Politiet har i slike tilfeller en vid adgang til å treffe bestemmelser, herunder regulere ferdsel, forby opphold i bestemte områder, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer. Personer som tigger på en pågående eller aggressiv måte på offentlig sted, har i mange tilfeller blitt pålagt å fjerne fra det aktuelle område for et visst tidsrom med hjemmel i politiloven 7 om håndhevelse av den offentlige ro og orden. Det er i henhold til politiloven 30, jf. 5, straffbart å unnlate å følge politiets pålegg. Straffeloven setter straff blant annet for den som ved utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred og orden. Dette er en bestemmelse som kan ramme den som tigger på en pågående eller aggressiv måte. Straffeloven a rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Politiet er avhengig av anmeldelse fra fornærmede for å kunne straffe en gjerningsperson etter bestemmelsen. Meldeplikt for pengeinnsamling i medhold av kommunale politivedtekter Politiloven gir i 14 kommunene hjemmel til å fastsette vedtekter som presiserer anvendelsen av bestemmelser om orden på offentlig sted, sikring av ferdselen og tilsvarende forhold. Justisdepartementet utarbeidet i 1996 en normalpolitivedtekt for kommunene (Rundskriv G-42/96)som gir eksempler på hvordan ulike forhold kan reguleres. Meldeplikt for pengeinnsamling er ikke nevnt i normalpolitivedtekten, men er en bestemmelse som har vært tatt inn i enkelte kommuners vedtekter gjennom lang tid og godkjent i Politidirektoratet og tidligere Justisdepartementet. Den eldste gjeldende politivedtekt med en slik bestemmelse er for Namsos kommune fra For kommuner som har inntatt bestemmelsen i sin vedtekt, vil meldeplikten omfatte alle som samler inn penger på offentlig sted. Bestemmelsen har vært inntatt i politivedtekter lenge før tigging ble avkriminalisert, og behovet for en slik bestemmelse har således eksistert i en del kommuner knyttet til andre forhold enn den type tiggevirksomhet vi ser i dag. Politiet har ikke hjemmel til å prøve formålet med en persons ønske om å samle inn penger, og hensynet til likebehandling tilsier at meldeplikten må

6 gjelde alle som samler inn penger, både organisasjoner og personer som samler inn til angitte formål, og de som samler inn til eget forbruk. Krav om meldeplikt innebærer at den som ønsker å foreta innsamling av penger normalt må møte hos politiet med godkjent legitimasjon, og må motta skriftlig eller muntlig informasjon om eventuelle vilkår for innsamlingen. Politiet kan for øvrig velge å oppsøke pengeinnsamlere som er i virksomhet på offentlig sted og tilby registrering. Ved større organiserte innsamlinger vil det være påkrevet å forenkle registreringsprosessen. Erfaringer vedrørende meldeplikten fra andre kommuner: Flere kommuner har innført en meldeplikt som nevnt ovenfor og resultatene i forhold til antall tiggere som melder seg og redusering av antall tiggere har vært varierende. Det synes som om det er en helt klar sammenheng mellom politiets fokus på problemstillingen, hvor mye oppsøkende virksomhet som drives og om man har godt informasjonsmateriell på flere språk. Departementets forslag til endring i politiloven vedrørende pengeinnsamling/ tigging Departementet har ikke sett grunnlag for å innføre et forbud mot tigging. I tråd med det som tidligere ble lagt fram ved opphevelse av løsgjengerloven er departementet av den oppfatning at vi som samfunn må tåle å konfronteres med tigging. I den grad tigging utøves på en måte som av andre årsaker er lovstridig, typisk ved at tiggeren forfølger eller opptrer truende overfor forbipasserende, har politiet hjemmel i dagens regelverk til å gripe inn, selv om dette ikke alltid er en praktisk mulighet. Tigging foregår dessuten i flere kommuner på måter som ikke medfører store ordensmessige utfordringer eller bidrar til økt kriminalitet, slik at et forbud mot tigging ikke er påkrevet. Det er likevel, og særlig ut fra situasjonen i Oslo der tigging har medført ordensmessige problemer og skapt utrygghet for befolkningen, et behov for å vurdere tiltak av ulik art for å dempe omfanget av tiggingen for å sikre ro og orden, ivareta befolkningens trygghet og forebygge straffbare handlinger. I enkelte kommuner håndheves som beskrevet ovenfor meldeplikt for de som ønsker å samle inn penger, herunder ved tigging. Meldeplikten er hjemlet i de kommunale politivedtekter. Etter departementets syn kan en meldeplikt være et hensiktsmessig tiltak i innsatsen mot uheldige utslag av tigging. Departementet foreslår lovendring som innebærer at alle som samler inn penger, herunder tiggere, kan pålegges å melde seg for politiet, og at politiet kan sette visse vilkår for pengeinnsamlingen. Slik det i dag er regler som regulerer hvor man på offentlig sted kan drive salgs- og annen ervervsvirksomhet, synes det naturlig å gi en mulighet til å regulere pengeinnsamling, ut fra lokale vurderinger. Departementet legger til grunn at politiloven i dag åpner for å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling i politivedtektene, men ser samtidig behovet for en hjemmel i loven som klart fastsetter at kommunene kan pålegge pengeinnsamlere en meldeplikt. Departementet foreslår derfor en lovendring i politiloven 14. Meldeplikten bør for å få en praktisk anvendelse omfatte også de som samler inn penger gjennom å opptre på forskjellige måter. En meldepliktordning må utformes og praktiseres slik at hindringer ikke legges i veien for individer og organisasjoner som ønsker å støtte veldedige tiltak med en innsamling. Departementet foreslår også en lovendring som åpner for at politiet kan foreta en viss regulering av den meldepliktige pengeinnsamlingen på offentlig sted ut fra ordensmessige hensyn. Utgangspunktet bør være at man tilstreber å unngå å sette vilkår, men at politiet ut fra konkrete erfaringer med ordensforstyrrelser kan innføre vilkår. Politiet bør eksempelvis kunne sette som vilkår at

7 pengeinnsamling ikke kan foregå ved at pengeinnsamlerne stanser eller går etter mulige givere på gaten, eller at pengeinnsamling ikke skal finne sted på nærmere definerte, sterkt beferdede steder der publikum er særlig utsatt for lommetyverier. Det vil også kunne innføres tidsbegrensninger slik at pengeinnsamling eksempelvis ikke tillates om nettene, der dette har bidratt til uorden på offentlig sted. Politiet kan ikke utforme vilkår som enkeltvis eller samlet sett i praksis gjør det umulig å samle inn penger på en hensiktsmessig måte. Politiet må informere de som melder seg som pengeinnsamlere om hvilke vilkår som gjelder for virksomheten. Kommunenes adgang til å regulere visse forhold på offentlig sted er hjemlet i politiloven 14, hvoretter kommunene kan gi bestemmelser i politivedtekter om de forhold som er listet opp i bestemmelsens punkt 1 til 7. Departementet foreslår på bakgrunn av det som er sagt ovenfor som nytt punkt 8 i politiloven 14 første ledd, å åpne for at kommunene i sine politivedtekter kan gi bestemmelser: «om meldeplikt for den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres formål. Meldeplikten kan også omfatte den som vil framføre sang og musikk eller stelle til oppvisning eller fremvisning. Det kan videre gis bestemmelser om at politiet kan fastsette vilkår, herunder med hensyn til tid og sted for virksomhet som er gjenstand for meldeplikt. Slike vilkår må være begrunnet i ordensmessige forhold.» En ordning om meldeplikt vil medføre at politiet registrerer de personer som er gjenstand for meldeplikten. Hvorvidt vilkårene skal omfatte personer som spiller instrumenter eller utøver artistisk virksomhet besluttes av den enkelte kommune. Meldeplikten bør ikke gjøres gjeldende for personer som samler inn penger på vegne av organisasjoner som er registrert i Innsamlingsregisteret. Siden formålet med et slikt register vil være av politimessig art, vil registreringen falle inn under lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). I følge politiregisterloven 14 skal det gis en egen forskrift til hvert register som er gjenstand for meldeplikt til Datatilsynet. Dersom lovforslaget til endring i politiloven 14 blir vedtatt, må det gis en forskrift til registeret der det blant annet vil bli nærmere fastsatt hvilke opplysninger som kan registreres og når de må slettes. Politiloven 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av 14. Økonomiske konsekvenser: Innføring av meldeplikt ved pengeinnsamling vil innebære et administrativt merarbeid for kommunen ved endring av politivedtektene og informasjonsarbeid ut mot de som river pengeinnsamling, både ved tigging og ellers. Vurdering: Administrasjonen ser at det vil være behov for å revidere og endre politivedtektene i forhold til ovennevnte områder. I forbindelse med meldeplikten vedrørende tigging/pengeinnsamling er det ønskelig å gjøre dette i tråd med departementets forslag. For å være sikker på at man får med

8 de nødvendige avklaringer ønsker vi først å fremme saken når den er avgjort av Stortinget til sommeren.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta, Bjørn- Atle Hansen Rådmann Grethe Hansen Saksbehandler

HØRING - REVIDERING AV POLITIVEDTEKTER - Saksframlegg

HØRING - REVIDERING AV POLITIVEDTEKTER - Saksframlegg HØRING - REVIDERING AV POLITIVEDTEKTER - Saksframlegg Forskrift om politivedtekter sendes ut på høring til høringsinstanser på vedlagt liste. Vedtatt i kommunestyret 24.6.13. Høringsfristen er 9.august

Detaljer

Innst. 427 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 152 L ( )

Innst. 427 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 152 L ( ) Innst. 427 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 152 L (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i politiloven Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innledning Justis-

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 100/2014 OKN-sak 42/2014 Dato: 21.07.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Berit Tønder Utvik, 23431123 Arkivkode: 2014/1059

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner endring av Alta kommunes politivedtekter.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner endring av Alta kommunes politivedtekter. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-8 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2013 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2013 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 07.10.2013 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Høring om nasjonalt tiggeforbud. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Høring om nasjonalt tiggeforbud. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Halvard Grønli Saksmappe: 2015/544-3503/2015 Arkiv: F00 Høring om nasjonalt tiggeforbud. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 03.02.2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Politivedtekt for Sørum kommune i Akershus fylke

Politivedtekt for Sørum kommune i Akershus fylke Politivedtekt for Sørum kommune i Akershus fylke 1 Vedtatt av Sørum kommunestyre 14.06.2000 i sak 43/00. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 22.09.2000. Erstatter tidligere politivedtekt stadfestet

Detaljer

FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT ALTA KOMMUNE, FINNMARK

FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT ALTA KOMMUNE, FINNMARK FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT ALTA KOMMUNE, FINNMARK Fastsatt av Alta kommunestyre. Med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr 53 om politiet 14. Stadfestet av Politidirektoratet.. Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.10.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.10.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 21.10.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes forskrift om politivedtekter:

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes forskrift om politivedtekter: Saksframlegg ENDRING AV FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKTER Arkivsaksnr.: 09/38169 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar følgende endringer i Trondheim kommunes

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Arkivsak: 20140298 Arkivkode: Saksbeh: Lise Olsen Saksgang Helse- og sosialkomiteen Arbeidsutvalget Møtedato 10.09.2014 17.09.2014

Detaljer

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser. Kapittel II. Orden på offentlig sted

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser. Kapittel II. Orden på offentlig sted Forskrift om politivedtekt Nesset kommune, Møre og Romsdal 1. Offentlig sted Kapittel I. Alminnelige bestemmelser Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru,

Detaljer

Oslo kommune - Byrådsavdelingene Rådhuset 0037 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201200959 2012/09036-2 003 18.12.2012 Høring - Endring i politivedtekt for Oslo kommune Jeg viser til forslag om endring

Detaljer

POLITIVEDTEKT FOR GJESDAL KOMMUNE

POLITIVEDTEKT FOR GJESDAL KOMMUNE POLITIVEDTEKT FOR GJESDAL KOMMUNE Vedtatt av Gjesdal kommunestyre i møte 18. juni 2007. Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 13/3965 /25058/13-X31 &00 Telefon:

SAKSFRAMLEGG. 13/3965 /25058/13-X31 &00 Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: 13/3965 /25058/13-X31 Saksbehandler: Nina Wihuri Dato: 23.05.2013 &00 Telefon: 77 79 01 64 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅD HØRING - REVIDERING AV POLITIVEDTEKTER

Detaljer

Forskrift om politivedtekt, Bamble

Forskrift om politivedtekt, Bamble Side 1 av 7 Dato Forskrift om politivedtekt, Bamble kommune, Telemark. FOR-1998-05-12-450 Publisert II 1998 398 Ikrafttredelse 12.06.1998 Sist endret LOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006 Endrer Gjelder for

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN - FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING, ALTERNATIVT GENERELT FORBUD MOT TIGGING

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN - FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING, ALTERNATIVT GENERELT FORBUD MOT TIGGING VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Nicolai Heilemann Tlf: 75 10 11 14 Arkiv: X40 &00 Arkivsaksnr.: 15/240-2 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN - FORBUD MOT ORGANISERT TIGGING, ALTERNATIVT GENERELT FORBUD

Detaljer

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l.,

Detaljer

Forskrift om politivedtekt, Molde kommune, Møre og Romsdal. Kapittel I. Alminnelige bestemmelser. Kapittel II. Orden på offentlig sted

Forskrift om politivedtekt, Molde kommune, Møre og Romsdal. Kapittel I. Alminnelige bestemmelser. Kapittel II. Orden på offentlig sted Forskrift om politivedtekt, Molde kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Molde kommunestyre 6. februar 1997 Gitt med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet 14 og lov av 4. juli 2003 nr 74 om

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/5797-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet

Detaljer

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Utkast til nye politivedtekter, Skjervøy kommune Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Fastsatt av Skjervøy kommunestyre DAG, MÅNED ÅR med hjemmel i lov av 4. august

Detaljer

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser Forskrift om politivedtekt, Eidsberg kommune, Østfold 1. Offentlig sted Kapittel I. Alminnelige bestemmelser Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge,

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser INNHOLD Forskrift om politivedtekt, Storfjord kommune, Troms Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 1. Offentlig sted 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn Kapittel II. Orden på offentlig

Detaljer

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Politidirektoratet har stadfestet politivedtekt for Åsnes kommune 01.07.2003 Vedtekten lyder: Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

Steinkjer kommune Forskrift om politivedtekt. Gjeldende fra 30.06.2001

Steinkjer kommune Forskrift om politivedtekt. Gjeldende fra 30.06.2001 Steinkjer kommune Forskrift om politivedtekt Gjeldende fra 30.06.2001 Fastsatt av Steinkjer kommunestyre 10.01.2001 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. mai 2017 kl. 12.45 PDF-versjon 7. juni 2017 23.05.2017 nr. 652 Forskrift om politivedtekt,

Detaljer

Forslag til endret. Politivedtekt for Sørum kommune i Akershus fylke

Forslag til endret. Politivedtekt for Sørum kommune i Akershus fylke Forslag til endret Politivedtekt for Sørum kommune i Akershus fylke 1 Vedtatt av Sørum kommunestyre 14.06.2000 i sak 0043/00. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 22.09.2000. Erstatter tidligere

Detaljer

Endring av forskrift om politivedtekt - meldeplikt for gateaktiviteter

Endring av forskrift om politivedtekt - meldeplikt for gateaktiviteter Kommuneadvokaten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12818/2013 2012/1381 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 21.03.2013 Endring av forskrift om politivedtekt

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Helene S Sevre/Hans Ch.Mathisen 001 HØRING: ENDRINGER I POLITIVEDTEKT FOR OSLO KOMMUNE

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Helene S Sevre/Hans Ch.Mathisen 001 HØRING: ENDRINGER I POLITIVEDTEKT FOR OSLO KOMMUNE Oslo kommune se liste over høringsinstanser Dato: 29.06.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201002746-1 Helene S Sevre/Hans Ch.Mathisen 001 HØRING: ENDRINGER I POLITIVEDTEKT FOR OSLO

Detaljer

POLITIET POLITIDIREKTORATET

POLITIET POLITIDIREKTORATET POLITIET POLITIDIREKTORATET Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i()ht

Detaljer

POLITIVEDTEKTER FOR ASKIM KOMMUNE

POLITIVEDTEKTER FOR ASKIM KOMMUNE POLITIVEDTEKTER FOR ASKIM KOMMUNE Kapittel I Alminnelig bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg

Detaljer

Utskrift fra Lovdata :59

Utskrift fra Lovdata :59 Dato 21.11.2003 nr. 1372 Kategori PV (Politivedtekter) Publisert II 2003 hefte 5 Ikrafttredelse 21.12.2003 Sist endret LOV-2015-02-06-99 fra 01.03.2015 Endrer FOR-1993-08-27-887 Gjelder for Lillesand kommune,

Detaljer

Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Bamble kommune

Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Bamble kommune Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Bamble kommune Høringsutkast 24.04.2017 1 Innhold Kapittel I. Alminnelige bestemmelser... 4 1. Offentlig sted... 4 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. april 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. mai 2017 25.04.2017 nr. 497 Forskrift om politivedtekt,

Detaljer

Utkast til ny politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Utkast til ny politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Andebu formannskaps forslag Utkast til ny politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei,

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

POLITIVEDTEKT FOR RINGEBU KOMMUNE

POLITIVEDTEKT FOR RINGEBU KOMMUNE POLITIVEDTEKT FOR RINGEBU KOMMUNE Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l. plass bro, brygge, kai, strand, anlegg

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/569 Morten Nordlie 000.1 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014 Arbeidsutvalget

Detaljer

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om politivedtekt, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag Kapitteloversikt: Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser Kapittel 2 Orden på offentlig sted Kapittel 3 Sikring av ferdselen Kapittel 4 Renhold på

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT FOR FAUSKE KOMMUNE

FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT FOR FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT FOR FAUSKE KOMMUNE Fastsatt av Fauske kommunestyre 10. desember 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiets 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/4182-2 Dato: 20.03.12 HØRING - FORSLAG OM SÆRLIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN I REGIONALE SIKKERHETSAVDELINGER

Detaljer

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten

Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten Byrådssak 435/15 Høringsuttalelse: Krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten AGES ESARK-03-201500090-166 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. november 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 8. januar 2018 27.11.2017 nr. 1832 Forskrift

Detaljer

POLITIVEDTEKTER FOR KONGSVINGER KOMMUNE

POLITIVEDTEKTER FOR KONGSVINGER KOMMUNE POLITIVEDTEKTER FOR KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.09.1999 Stadfestet av Justis- og politidepartementet 23.02.2000 Kapittel I, Alminnelige bestemmelser 2 1, Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 76/09 Havnestyre 02.12.2009 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: 10.11.2009 Saksnummer:

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - POLITIETS TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK POLITIDIREKTORATETS MERKNADER Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/1240 Vår referanse: 201701054-11 008 Sted, Dato Oslo, 19.04.2017 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/732

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/732 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 10/732 Dok.nr: 6 Arkiv: FA-X31 Saksbehandler: Monicha Marthinussen Harjang Dato: 23.11.2010 BEHANDLING AV UTKAST TIL NYE POLITIVEDTEKTER Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

POLITIVEDTEKT LARDAL KOMMUNE

POLITIVEDTEKT LARDAL KOMMUNE FORSLAG TIL POLITIVEDTEKT FOR LARDAL KOMMUNE INNHOLD KAPITTEL 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted 1-2 Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn KAPITTEL 2 Orden på offentlig sted

Detaljer

Politivedtekter. Valgfritt

Politivedtekter. Valgfritt Politivedtekter IHjemmel: lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet 14. Vedtatt dato: 16. juni 1998. Vedtaksorgan: Kongsberg kommunestyre. Endringsdato: 13. juni 2000. Stadfestet dato: 19. september 2000.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser /(f/ s 4t y3ci P4O 1/j0t Forslag til nye Politivedtekter for Flesberg kommune, Buskerud fylke Kapittel I Alminnelige bestemmelser I Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunderfortau,

Detaljer

Forslag til ny politivedtekt for Stavanger

Forslag til ny politivedtekt for Stavanger Fax 27 Feb 2009 11:21 POQ1/0OB Forslag til ny politivedtekt for Stavanger L " / _.^^ c^a^-- Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau»

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

KAPITTEL I. Alminnelige bestemmelser. KAPITTEL II. Orden på offentlig sted. Vedtekten lyder:

KAPITTEL I. Alminnelige bestemmelser. KAPITTEL II. Orden på offentlig sted. Vedtekten lyder: 1 Forskrift om politivedtekt for Porsgrunn kommune 2001 Politidirektoratet stadfester med noen endringer vedtak av Porsgrunn bystyre 21. juni 2001, jf. vedtak av 16. juni 1999 om ny politivedtekt for Porsgrunn

Detaljer

Politivedtekter for Sandnes tillegg av forskrift om hundehold

Politivedtekter for Sandnes tillegg av forskrift om hundehold Politivedtekter for Sandnes tillegg av forskrift om hundehold Politivedtektene er vedtatt av Sandnes bystyre 17.9.02, godkjent av politidirektoratet 14.5.03, i kraft 15.6.03, med endringene vedtatt av

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/7497 Vår referanse: 201702833-7 008 Sted, Dato Oslo, 29.09.2017 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL RATIFIKASJON AV

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1476 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-19 Hva saken

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Politivedtekt for Namsos kommune, Nord-Trøndelag

Politivedtekt for Namsos kommune, Nord-Trøndelag Behandling i Namsos formannskap - 04.06.2013 Plan, byggesak og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap - 04.06.2013

Detaljer

Innst. 275 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 83 L ( )

Innst. 275 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 83 L ( ) Innst. 275 L (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 83 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i politiloven (tigging) Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innledning

Detaljer

POLITIVEDTEKT FOR RISØR KOMMUNE

POLITIVEDTEKT FOR RISØR KOMMUNE POLITIVEDTEKT FOR RISØR KOMMUNE Fastsatt av Risør bystyre 18. mai 2000 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 20. oktober

Detaljer

POLITIVEDTEKT FOR OPPDAL KOMMUNE

POLITIVEDTEKT FOR OPPDAL KOMMUNE POLITIVEDTEKT FOR OPPDAL KOMMUNE Godkjent av Oppdal kommunestyre den 3.februar 2010 med hjemmel i Lov av 4.august 1995 nr. 53 ( Politiloven ) 14. Stadfestet av Politidirektoratet den 31.08.2010. Kapittel

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Høringssvar Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen

Høringssvar Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 201204292-/LTH Vår ref.: 2013/1 Dato: 08.01.2013 Høringssvar Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Bioteknologinemnda

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Forslag til endring av politivedtektene sendes ut på høring med høringsfrist 3 måneder fra utsending.

Forslag til endring av politivedtektene sendes ut på høring med høringsfrist 3 måneder fra utsending. Side 1 av 21 Tjøme kommune JournalpostID: 13/13267 Saksbehandler: Johnny Steinsvåg, telefon: 33 06 78 52 Helse og velferd Endring av forskrift om politivedtekt for Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn på gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn på gatemusikanter i Bergen BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Grønn etat Saksnr.: 201418504-13 Emnekode: ESARK-5650 Saksbeh: KAMR Kopi til:

Detaljer

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser. Kapittel II. Orden på offentlig sted

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser. Kapittel II. Orden på offentlig sted Forskrift om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms. Fastsatt av Tromsø kommunestyre 26. november 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 18. februar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

FORSVARERGRUPPEN AV 1977

FORSVARERGRUPPEN AV 1977 FORSVARERGRUPPEN AV 1977 23 h'ep 2012 ' Det kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, den 20. september 2011 Deres ref: 201101620 D TRH Høringsuttalelse til forslag om prøveløslatelse

Detaljer

Forslag til endringer i politiloven 14 - adgang for kommuner til å forby tigging på offentlig sted

Forslag til endringer i politiloven 14 - adgang for kommuner til å forby tigging på offentlig sted Justis og beredskapsdepartementet v/jan Austad Pb 8005 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 14/569-2- TK 14.04.2014 Forslag til endringer i politiloven 14 - adgang for kommuner til å forby tigging

Detaljer

Det samme gjelder den som på eller i nærheten

Det samme gjelder den som på eller i nærheten Forskrift vedtatt i 2003 1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg ei., plass, bru, brygge, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller

Detaljer

Forskrift om politivedtekt, Sandefjord kommune

Forskrift om politivedtekt, Sandefjord kommune Forskrift om politivedtekt, Sandefjord kommune Fastsatt av Sandefjord kommunestyre.. med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 14. FORSLAG: Første gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett

Saksframlegg. Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett Saksframlegg Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 14/1183 Saksnr Utvalg

Detaljer

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rundskriv IK-20/2001 fra Statens helsetilsyn Til: Landets helsepersonell 20.12.2001 1. Innledning I spenningsfeltet mellom forbudet

Detaljer

Prop. 83 L. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiloven (tigging)

Prop. 83 L. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiloven (tigging) Prop. 83 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 25. april 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Ot.prp. nr. 105 (2008 2009) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 26. juni 2009, godkjent i statsråd

Detaljer

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen

Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen Byrådssak 1430 /14 Revisjon av regelverk for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer mm med hensyn til gatemusikanter i Bergen KART ESARK-5650-201418504-14 Hva saken

Detaljer

Gjeldende forskrift om politivedtekt, Kvalsund kommune, Finnmark. Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. Kapittel 2. Orden på offentlig sted

Gjeldende forskrift om politivedtekt, Kvalsund kommune, Finnmark. Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. Kapittel 2. Orden på offentlig sted Gjeldende forskrift om politivedtekt, Kvalsund kommune, Finnmark. Sist revidert i Kvalsund kommunestyre 16.02.1967. 1 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate,

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6755-1 Vår referanse: 201603637-9 008 Sted, Dato Oslo, 20.12.2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Vår dato 99/3488/she/327.1 01/03064 407 20.09.2001

Deres ref. Vår ref. Vår dato 99/3488/she/327.1 01/03064 407 20.09.2001 Fylkesmannen i Telemark Statens hus 3708 SKIEN Deres ref. Vår ref. Vår dato 99/3488/she/327.1 01/03064 407 20.09.2001 Forskrift om ny politivedtekt for Porsgrunn kommune Politidirektoratet stadfester med

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer