1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger."

Transkript

1 TOBYF INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse. DATO: KUN DOKNR/PUBLISERT: TOBYF STIKKORD: Avtaleloven 32, forskrift om offentlige anskaffelser 11-10, 12- Midlertidig forføyning. Anbudskonflikt. SAMMENDRAG: Byfogdembetet tok begjæringen om at Oslo kommune ved ordføreren skulle forbys å inngå kontrakt i Byantikvarens sak nr. 11/391 inntil saken er rettskraftig avgjort. SAKSGANG: Oslo byfogdembete TOBYF PARTER: Anpro Entreprenør AS (advokat Yngve Blomvik Nadheim) mot Oslo kommune v/ Ordføreren (advokat Ingebjørg Bondevik Tønnessen). FORFATTER: Helge Rivedal. Ved begjæring av 19. juni 2011 har advokat Yngve B. Nadheim på vegne av Anpro Entrepenør v/ Owe Grauphaugen begjært midlertidig forføyning overfor Oslo kommune v/ ordføreren med følgende påstand. Oslo Kommune v/ ordføreren forbys å inngå kontrakt i Byantikvarens sak nr 11/ 391 inntil saken er rettskraftig avgjort. Anpro Entrepenør tilkjennes sakens omkostninger. Oslo kommune, kommuneadvokaten v/ advokat Ingebjørg Tønnessen tok på vegne av kommunen til motmæle mot begjæringen i tilsvar av 24. juni 2011og nedla slik påstand: Begjæringen tas ikke til følge Oslo kommune tilkjennes sakskostnader. Rettsmøte ble avholdt 28. juni 201 Det ble foretatt partsavhør, og ellers slik dokumentasjon som rettsboken viser. Sakens bakgrunn i korte trekk: Saksøker er innehaver av enkeltmannsforetaket Owe Grauphaugen, organisasjonsnummer Virksomheten ble registrert i Foretaksregisteret 9. april I brev av 23. januar 2007 til Anpro Entrepenør med att: Owe Grauphaugen opplyser Oslo kommune at den valgte tilbyder Anpro Entrepenør ( med foretaksnummer ) er tildelt en 4 årig rammeavtale for gravearbeider tilknyttet arkeologiske registreringer. 2 januar 2008 ble Anpro Entrepenør AS stiftet og registert i Foretaksregisteret 1 februar Våren 2011 utlyste Byantikvaren i Oslo åpen anbudskonkurranse for en ny rammeavtale for fire år for gravearbeider knyttet til arkeologisk registering. 1 mai 2011 innga enkeltmannsforetaket tilbud. Brevarket har følgende figur/bokstavlogo

2 Umiddelbart under fremkommer følgende: Anpro Entrepenør, Owe Grauphaugen, Foretaksnr. NO MVA: I brev av 30. mai 2011 fra Byantikvaren stilet til Anpro Entrepenør AS v/ Owe Grauphaugen ble det opplyst at aksjeselskapets tilbud var avvist fra konkurransen. Advokat Nadheim påklaget avgjørelsen i brev av 8. juni 201 Byantikvaren tok klagen til følge i brev av 10. juni 2011, la til grunn at det var enkeltmannsforetaket Owe Grauphaugen som hadde levert tilbud i konkurransen, og ba om supplerende opplysninger om foretakets råderett over maskiner, antall gravemaskinførere og antall ansatte. I brev av 15. juni fra advokat Nadheim ble det gitt nærmere opplysninger om de etterspurte forhold. Det ble i brevet opplyst at i tillegg til Grauphaugen er Dalseghagen og Melby maskinførere. Det ble vider opplyst at maskinførerne mottar lønn på ordinært vis fra virksomheten, og at Grauphaugens «lønn» tilsvarer overskuddet i virksomheten.. Det ble anført at det på dette nivået ikke var vanlig med CV for ansatte maskinskinførere, at CV eventuelt kunne settes opp og ettersendes, og at eventuelle CV'er i det vesentlige reflekterte den referanseliste Anpro hadde sendt inn sammen med tilbudet. Bilagt brevet fulgte ansettelsesavtalene for Dalseghagen, Melby og sekretæren Elsa Bentzen. Ingen av arbeidsavtalene var signert. Berntzens avtale forelå på brevarket til Anpro Entrepenør. De to andre forelå på brevark til Anpro Entrepenør AS. I brev av 17. juni 2011 stilet til Anpro Entrepenør AS v/ Owe Grauphaugen meddeler byantikavren at tilbudet fra Anpro Entrepenør er avvist fra konkurransen. Hovedbegrunnelsen ble oppgitt å være at maskinførerene Dalseghagen og Melby var ansatt i Anpro Entrepenør AS slik at det ikke var tilsterkkelig bemanning i enkeltmannsforetaket for gjennomføring av oppdraget. Videre anførte Byantikvaren at referanselisten som var innlevert gjaldt Anpro Enterpenør AS, og at Byantikvaren ikke kunne legge vekt på referanselisten ved vurderingen av erfaring for enkeltmannsforetaket Owe Grauphaugen. Samme dag sendte Byantikvaren brev stilet til Anpro Entrepenør AS v/ Owe Grauphaugen og meddelte at Byantikvaren akter å inngå avtale med Arnt Myrvoll AS. Myrvolls totalprismatrise var kr mot Grauphaugens kr Owe Grauphaugen har i det vesentligste anført: Også Byantikvarens siste avisning skjer på et helt formalistisk grunnlag, og må anses å ha skjedd mot bedre vitende. Det er for så vidt riktig at aksjeselskapet feilaktig står oppført i to av ansettelsesavtalene. Imidlertid er Byantikvaren vel kjent med at enkeltmannsforetaket hadde rammeavtalen for de fire foregående årene, og at de aktuelle maskinførere var ansatt i enkeltmannsforetaket. Byantikvaren måtte derfor forstå at det hele berodde på en feilskrift, jf avtaleloven 3 Anpros stilling er styrket siden tildelingen for fire år siden, men var allerede den gang av kommunen funnet meget kvalifisert til oppdraget. Byantikvaren har da heller ikke ved noen anledning hatt bemerkninger til Anpros gjennomføring av oppdraget. Byantikvarens anførsel om at oppdraget denne gangen er større enn rammeavtalen for fire år siden er mer formelt enn reelt forankret. Forskjellene består i at etater som tidligere foretok direktebestillinger av etterarbeider- som også ble utført av Anpro- nå formelt er inntatt på oppdragsgiversiden sammen med Byantikvaren. Det er ingen realitetsforskjell som kan anføres å påvirke kravene til gjennomføringsevnen. Det følger av kravsspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget at arbeidets art og mengde i det alt vesentlige sammenfaller med det tidligere oppdraget. Anpro tilfredsstiller alle krav som følger av anbudsinnbydelsen, herunder krav til økonomisk evne, faktisk gjennomføringsevne med tilstrekkelig maskinpark og velkvalifiserte maskinførere. Anførselen om at referanselisten gjelder aksjeselskapet må også være fremsatt mot bedre vitende. Kommunen er vel kjent at aksjeselskapet aldri har utført oppdrag for kommunen. Referansesakene det er henvist til gjelder kun oppdrag utført av enkeltmannsforetaket. Igjen legger kommunen vekt på åpenbare skrivefeil i strid med avtaleloven 3 Det vises i den sammenheng til de fakturaer/ lønnsslipper m.v som ble fremlagt under rettsmøtet, og som viser at det bare er enkeltmannsforetaket som forholder seg til kommunen.

3 På bakgrunn av at Anpro med stor sannsynlighet er best kvalifisert og har levert det mest prisgunstige tilbud for kommunen må det være utenforliggende hensyn som har medført at Anpros tilbud ble avvist. Saksøker har grunn til å tro at hans av 23. mai 2011 innholdende kritikk av Byantikvarens administrasjon er den direkte årsak til at påpekningen av formalia som kommunen visste ikke var riktig likevel valgte å begrunne avvisningen med. Det vises til RG og LG Kommuen har erkjent at det foreligger sikringsgrunn om saksøker har et hovedkrav, så det er unødvendig å gå nærmere inn på kravene til sikringsgrunn. Oslo kommune har i det vesentligste anført: Slik saken nå foreligger er det eneste spørsmålet retten skal ta stilling til er om Oslo kommune har gjort noe feil ved å avvise saksøkers tilbud. Skulle saksøkers tilbud ikke vært avvist erkjenner kommunen at det foreligger sikringsgrunn. Dersom kommunen ikke har gjort feil kan saksøker ikke få medhold. Hjemmel for å avise er i forskrift om offentlige anskaffelser, og i dette tilfellet bokstav a). Kommunen må basere sin vurdering på det som er innkommet skriftlig. Kommunen kan ikke basere seg på kjennskap eller vennskap til tilbydere. Pkt i konkurransegrunnlaget om gjennomføringsevnen må sees i sammenheng med kravsspesifikasjonen pkt 7. Fordi saksøker sa lite om de fire ansatte innledningsvis i prosessen ba kommunen om ytterligere dokumentasjon. Det var for så vidt klart at enkeltmannsforetaket disponerte Owe Grauphaugen og en sekretær. Det er enighet mellom partene at dette ikke var tilstrekkelig bemanning til å tilfredstille kravene til gjennomføring. Dersom enkeltmannsforetaket ikke hadde de to gravemaskinførerene ansatt er det derfor klart at Oslo kommune ikke har gjort noen feil ved å avvise. Det vises til Dragsten og Lindalen: Offentlige anskaffelser- kommentarutgaven s «Så lenge anskafferen kun tar lovlige hensyn når han treffer sin valg, må valget etter vårt syn legges til grunn av domstolene ved overprøvingen. Spørsmålet for retten er etter dette om Oslo kommune burde ha skjønt at de opplysninger som ble mottatt var gale. Det vises i den anledning til forskriftenes 12- Kommunen kan i en anbudkonkurranse ikke gå i forhandlinger med tilbydere. Etter 12-1 (3) kan oppdragsgiver om han blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet rette disse om det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. Saksøker har lagt frem to ansettelsesavtaler som sier at maskinførerene var ansatt i Anpro Entrepenør AS. Det er åpenbart ingen feil ved tilbudet som kommunen kan rette idet det ikke var åpenbart at maskinførerene var ansatt i enkeltmannsforetaket. Oslo kommune visste ikke noe om endringene for Anpro fra 2007 til 2011 utover at Anpro Entrepenør AS ble stiftet etter at rammeavtalen ble inngått i Bestemmelsen tar sikte på regnefeil, skrivefeil, overføringsfeil m.v, og ved den minste tvil om hvordan feilen skal rettes opp skal oppdragsgiver ikke rette feilen. Oppdragsgiver har ikke adgang til å ta kontakt med leverandøren for å få avklart om det foreligger feil, og hvordan feilen eventuelt skal rettes opp. Bakgrunnen for den snevre adgangen til å rette feil, er å sikre at forhandlingsforbudet og likebehandlingsprinsippet overholdes. Dersom det er tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, forligger det en plikt til å avise. Det vises til «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» side 151 og 15 Kommunen burde heller ikke ha bedt om ytterligere tilleggsopplysninger. Det fremgår av forskriftenes 12-1 (2) a at oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger. Kommunen har altså ingen plikt til det. Det er således ingen feil om det ikke gjøres. Det er leverandøren som har risikoen for at tilbudene er klart og korrekt utformet. Avklaringsadgangen er i utgangspunktet kun en rett, og ikke en plikt for oppdragsgiver, jf Veilederen side 149. Da Byantikvaren allerede en gang hadde bedt om opplysninger kan det ikke forventes at det spørres en gang til. Olso kommune nedla slik endelig påstand:

4 Begjæringen tas ikke til følge Owe Grauphaugen tilpliktes å betale sakens omkostninger. Retten bemerker: Retten legger til grunn som uomtvistet at dersom det ikke hadde vært noen tvil om Dalseghagen og Melby's ansettelser i enkeltmannsforetaket ville saksøkers tilbud ikke blitt avvist fra anbudkonkurransen. For ordens skyld bemerker retten videre at det heller ikke er noen uenighet mellom partene om at retten ikke har anledning til å pålegge kommunen å velge saksøkers tilbud om saksøkeren får medhold i sitt krav om at kommunen ikke kan inngå avtale med den utpekte tilbyder på det nåværende tidspunkt. Sakens kjerne for retten er i realiteten kun spørsmålet om Oslo kommune burde ha innhentet ytterligere opplysninger fra saksøker etter å ha mottatt advokat Nadheims brev av 8. juni 201 Retten er i utgangspunktet i all hovedsak enig i Oslo kommunes anførsler under henvisning til forskriftene om offentlige anskaffelser og «veilederen», men har likevel under tvil kommet til en annen konklusjon enn anført av kommuneadvokaten. Retten legger avgjørende vekt på at det i brevet fra advokat Nadheim av 15. juni 2011 i fjerde avsnitt helt klart fremkommer at Dalseghagen og Melby var ansatt i enkeltmannsforetaket. I avsnittet foran vises det videre til - i forbindelse med spørsmålet om CV-er - at de to ansatte nettopp har arbeidet med de oppdragene som fremgår av den innleverte referanselisten for Grauphaugen. Riktignok har Grauphaugen også her benyttet papir for aksjeselskapet, men det er åpenbart for retten at kommunen / byantikvaren i det minste burde forstå ( og vel under rettsmøtet erkjente at innvendingene på dette punktet tidligere i prosessen var vel formalistiske) at det var enkeltmannsforetakets oppdrag det dreiet seg om. Det fremgår av de innsendte regnskap at enkeltmannsforetaket har ikke ubetydelige lønnskostnader, selv om kommunen anførte at man av regnskapene vanskelig kunne forstå at det kunne utledes at det var 4 ansatte. Siden det dreier seg om enkeltmannsforetak vil «lønn» til Grauphaugen imidlertid som påpekt av saksøker ikke inngå som lønnskostnader. Hans inntekt vil være virksomhetens overskudd. Når kommunen først har gått til det skritt å erkjenne at det var enkeltmannsforetaket som inga tilbud - og i den forbindelse- muligens noe overraskende for Grauphaugen - ba om ytterligere dokumentasjon for maskinførerne etter at Grauphaugen hadde hatt en rammeavtale i de fire foregående år ( samt enda to års forbindelse før rammeavtalen ble inngått), fremstår det for retten som relativt uforståelig at kommunen uten videre la til grunn at maskinførerne var ansatt i aksjeselskapet når det i brevet fra advokat Nadheim klart ble opplyst noe annet. Slik retten ser det måtte det derfor fremstå som åpenbart at ansettelseskontraktene ikke kunne være riktige, spesielt fordi kommunen tidligere hadde avvist «aksjeselskapet» fra konkurransen. Det ville da helt selvsagt ikke ha noe for seg for saksøker å fremlegge ansettelseskontrakter som viste at maskinførerne var ansatt i aksjeselskapet. Retten bemerker for øvrig i den anledning at det er uomtvistet at aksjeselskapet aldri har hatt forretningsforbindelser med Oslo Kommune. Det er heller ikke noe i saken som etter rettens oppfatning tilsier at kommunen på noen måte hadde grunn til å tro at det opprinnelig var aksjeselskapet som innga tilbud. Kommunen hadde tidligere gitt Anpro Entrepenør rammeavtale, og det nye tilbudet kom nettopp fra Anpro Entrepenør. Det er intet i søknaden som tilsier at kommunen kunne tro at det dreide seg om aksjeselskapet ( jf dog bemerkningene om referanselisten).retten finner imidlertid ikke grunn til ytterligere bemerkninger om dette. Retten mener at kommunen - slik saksbehandlingen hadde vært fra kommunens side tidligere - burde ha forsikret seg om det var fremlagt riktige ansettelseskontrakter, spesielt siden kontraktene verken var signert eller datert. Retten viser til at det ikke bare var Grauphaugen som rotet navnebetegnelsen. Kommunen har i minst to tilfeller tilskrevet aksjeselskapet - selv om det var klart at man forholdt seg tilenkeltmannsforetaket. Retten kan ikke se at eksempelvis en enkel telefon til Grauphaugen - som umiddelbart ville vært avklarende - kan sies å komme i konflikt med forbudet mot å inngå i «forhandlinger».

5 Retten bemerker for øvrig at det fremgår av arbeidstakerregisteret at begge maskinførerne på det kritiske tidspunkt var ansatt i enkeltmannsforetaket. Retten mener derfor at enkeltmannsforetaket Anpro Entrepenør( Owe Grauphaugen) ikke skulle vært avvist fra anbudskonkurransen idet Oslo kommune ved vurderingen burde ha lagt til grunn at enkeltmannsforetaket disponerte tre maskinførere. I forbindelse med saksøkerens påstans ble det under rettsmøtet drøftet hvorvidt og eventuelt hvor lang frist det skulle settes for å reise søksmål for det tilfellet at saksøker fikk medhold. Retten legger imidlertid til grunn at Oslo kommune - som har anført at det haster med å sette i gang gravearbeidene - raskt vil gjennomføre den nødvendige prosess som følger av rettens avgjørelse, og finner det derfor ikke nødvendig å sette noen tidsfrist Saksøkeren har vunnet frem med sitt krav, og har etter resultatet krav på sakskostnader jf tvisteloven 20- Retten finner det imidlertid likevel ikke riktig å tilkjenne saksomkostninger. Saksøkeren har selv i stor grad bidratt til å skape tvistepunktene ved fremlegges av dokumenter som i utgangspunktet i slike saker ville ført til avvisning, jf tvisteloven 20-2 (3) bokstav b Slutning: Oslo Kommune v/ ordføreren forbys å inngå kontrakt i Byantikvarens sak nr 11/ 391 inntil saken er rettskraftig avgjort. Sakskostnader tilkjennes ikke.

STIKKORD: Anbudsrett. Midlertidig forføyning. Tvisteloven 34-1 og 34-2.

STIKKORD: Anbudsrett. Midlertidig forføyning. Tvisteloven 34-1 og 34-2. LB-2011-127318 Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2011-09-08 DOKNR/PUBLISERT: LB-2011-127318 STIKKORD: Anbudsrett. Midlertidig forføyning. Tvisteloven 34-1 og 34-2. Sammendrag: Det var ikke sannsynliggjort

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av transporttjenester ved legevakten i Oslo kommune. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/74 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg, Saksnummer: 2009/74 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på veibygging i Setermoen skytefelt. Klagenemnda fant at klager var rettmessig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager hadde deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende konsulenttjenester i forbindelse med rekruttering. Som angitt i konkurransegrunnlaget, inngav klager

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Relativ bedømmelsestvil. Avvisning av tilbud. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring. Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bruvedlikehold i Telemark. Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for treningssko, badesko og sandaler. Klager

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oppdragsgiver kunngjorde en anskaffelse omfattet av forsyningsforskriften, men som falt under terskelverdiene. I kunngjøring og konkurransegrunnlag ble det opplyst

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 22.november 2004 i sak 2004/192

Klagenemndas avgjørelse 22.november 2004 i sak 2004/192 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Statens vegvesen Region sør hadde arrangert to anbudskonkurranser vedrørende funksjonskontrakt for drift og vedlikehold av veier. En leverandør leverte et tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/197 Innklaget virksomhet: Klager: Tønsberg kommune, Jan E. Ellefsen AS Saksnummer: 2003/197 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2.

Begjæring om midlertidig forføyning fra Boreal Transport AS tas ikke tilfølge. 2. Hålogaland lagmannsrett Kjennelse Offentlige anskaffelser. Midlertidig forføyning. Lov om offentlige anskaffelser. Forskrift om offentlige anskaffelser. Tvisteloven 34 1, 34 2 Offentlige anskaffelser.

Detaljer

til Salten tingrett Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo

til Salten tingrett Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING til Salten tingrett Oslo, 1. september 2015 Ref: M6386157/1/101268-153/SIFO Saksøker: Skanska Norge AS v/styrets leder Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo Prosessfullmektig:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranserfor inngåelse av rammeavtale om henholdsvis malerarbeid/gulviegging og tømrer-/snekkerarbeid. Klagenemndafant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Oslo byfogdembete Kjennelse Midlertidig forføyning. Offentlig anskaffelse.

Oslo byfogdembete Kjennelse Midlertidig forføyning. Offentlig anskaffelse. Oslo byfogdembete Kjennelse Midlertidig forføyning. Offentlig anskaffelse. Avsagt: 01.02.2013 i sak TOBYF-2012-208243 Saksgang: Oslo byfogdembete TOBYF 2012 208243 (12 208243TVI OBYF/2). Parter: Åf Norge

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. INSTANS: Borgarting lagmannsrett Kjennelse DATO: 2012-01-13 PUBLISERT: LB-2011-176691

Borgarting lagmannsrett. INSTANS: Borgarting lagmannsrett Kjennelse DATO: 2012-01-13 PUBLISERT: LB-2011-176691 Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett Kjennelse DATO: 2012-01-13 PUBLISERT: LB-2011-176691 SAMMENDRAG: Det ble anket over kjennelse som ga midlertidig forføyning, ved at kommunen ble

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS Teatergaten 35 5010 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0178-11 13.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 10. mars 2003 i sak 2003/7 Klager ble avvist fra en konkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klager er organisert som et aksjeselskap

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fysiobasen AS Randabergveien 300 4070 RANDABERG Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0225-8 og 2011/0238-5 18.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coor Service Management Bergen AS Postboks 1091 5809 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0015-9 21.11.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av en rammeavtale om kjøp av grus ogpukk Etter at valgte tilbyder ble avvist, avlyste innkiagede

Detaljer

I tilleggsinformasjon publisert punkt 7 fremgår følgende om minimumskrav:

I tilleggsinformasjon publisert punkt 7 fremgår følgende om minimumskrav: TDRAM-2011-130871 INSTANS: Drammen tingrett - Kjennelse. DATO: 2011-09-07 DOKNR/PUBLISERT: TDRAM-2011-130871 SAMMENDRAG: En leverandør som var blitt avvist fra en offentlig anbudskonkurranse fordi tilbudet

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla Page 1 of 5 Innklagede kunngjorde to konkurranser parallelt, med ulik varighet. De to konkurransene ble ved evalueringen slått sammen. Klagenemnda kom til at dette innebar vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Legalis AS v/advokat Henrik A. Jensen Rosenkrantzgate 15 0160 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/190 06.11.2009 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av renoveringsarbeider. Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en totalentreprise for prosjektering og oppføring av 24 boliger fordelt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Copy Center AS Att. Jørn Ellingsen Lørenveien 68 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/97 22.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Saken gjelder: Evaluering av tilbud. Etterprøvbarhet. Likebehandling. Føring av anskaffelsesprotokoll.

Saken gjelder: Evaluering av tilbud. Etterprøvbarhet. Likebehandling. Føring av anskaffelsesprotokoll. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda kom til at det ikke var krav til referat fra evalueringsmøtene så lenge evalueringen var nedtegnet i evalueringsskjemaer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) Gro Amdal, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) Gro Amdal, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om VA og VVS-produkter. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt forskriften

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Autoadapt AB Att. Ola Winsnes Åkerivägen 7 44361 Stenkullen, Sverige Deres referanse Vår referanse Dato 2011/80 18.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser JProfessionals AS v/ daglig leder Runar Bell Olav Ryes plass 3B 0552 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/257 12.01.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser ProfVik ApS Birkevej 28 2791 Danmark Deres referanse Vår referanse Dato 2009/145 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tromsø parkering KF Postboks 822 9258 Tromsø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/18 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av kirurgiske tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av bygg- og håndverktjenester

Detaljer

Avklaringsadgangen. Advokat /Partner Marianne H. Dragsten

Avklaringsadgangen. Advokat /Partner Marianne H. Dragsten Avklaringsadgangen Advokat /Partner Marianne H. Dragsten Kort om avklaringsadgangen etter anskaffelseforskriften del II - Tilbudskonkurranse med mulighet for dialog - Dialog kan være avklaringer - Oppdragsgiver

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oslo Epoxybelegg AS Berghagan 5 1405 LANGHUS Norge. Deres ref.: Vår ref.: 2014/0112-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 18.02.2015 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om boring av grovhull

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt sentralutstyrfor intercom og lytteanlegg til Ullersmofengsel. Samtlige tilbud, herunder

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stiftelsen Vekst Att. Vibeke Olsen Postboks 641 Sentrum 0106 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/231 03.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer