Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00 Møtestart kl på Rådhuset. Lunch på Galleri Losjen kl Møtet fortset på Rådhuset etter lunch. Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Frode Pletten Medlem H Tor Henning Vestbøstad Medlem H Terje Træet Medlem H Arne Prestbø Medlem H Bente Karin Isdahl Medlem H Torstein Grimen Medlem H Agnar Aarskog Varaordførar AP Annar Westerheim Medlem AP Thoralf Åge Røen Medlem AP Harald Rydland Medlem KRF Helga Nøtland Auestad Medlem KRF Dagfinn Brekke Medlem KRF Bård Inge Sørfonn Medlem KRF Lars Ove Rimmereid Medlem SP Grete Marit Veka Maraas Medlem SP Sigurd Andre Maraas Medlem FRP Varamedlemar Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Varamedlem H Sigurd Johan Underhaug Varamedlem H Jostein Prestbø Varamedlem H Martin Nysæther Varamedlem H Gunn Marit Søreide Varamedlem AP Roger Nesbø Varamedlem AP Johannes Nesse Varamedlem KRF Solfrid Sandvik Bø Varamedlem KRF Karen Elisabet R. Sæbø Varamedlem SP Konrad Westvik Varamedlem FRP Gruppemøte på rådhuset måndag 15. desember kl Wenche Tislevoll Ordførar Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 PS 72/14 PS 73/14 PS 74/14 Godkjenning av protokoll Kommunestyre- og fylkestingsval diverse avklaringar Tal på kommunestyremedlemmer Fornying av kausjon i Stiftinga Havnahuset Finansforvaltningsreglement Revisjonsavtale og vurdering av opsjon Oppheving av lokal forskrift om motorferdsel i Storavatnet Høyring, søknad om å behalda 66 kv kraftline Årskog - Stord. PS 75/14 Stadfesting av reguleringsplan Havn næringsområde m.m., gnr 67 bnr 60 m.fl. PS 76/14 Justeringar i gebyrregulativet PS 77/14 Eigedomsavgifter 2015 PS 78/14 Budsjett 2015 og økonomiplan PS 79/14 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/196 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 67/14 Kommunestyret Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Fitjar kommune Arkivkode: 014 Saksmappe: 2014/698 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Kommunestyre- og fylkestingsval diverse avklaringar Utval sak Utval Møtedato 1/14 Valstyret /14 Kommunestyret Samandrag: Med tanke på det føreståande Kommunestyre- og fylkestingsvalet 14. september 2015 må det gjerast ein del avklaringar i Valstyret og Kommunestyret som fundament for det vidare arbeidet. Saksopplysningar/vurderingar: 1. Valkrinsar: Fitjar kommune har lenge vore delt inn i 5 valkrinsar: 01 Hageberg (Stranda), 02 Osternes, 03 Rimbareid (Sentrum), 04 Øvrebygda og 05 Sælevik. Etter vallova 9-3 (1) er det kommunestyret som vedtek evt. endringar i valkrinsane, med mindre kommunestyret gjev fullmakt til valstyret å ta slik avgjer. Slik fullmakt er ikkje gjeven. Det betyr i praksis at valkrinsinndelinga i Fitjar kommune vert som no så lenge ikkje kommunestyret, anten på eige initiativ, eller etter tilråding frå valstyret, vedtek noko anna. 2. Valdagen: Valdagen i 2015 er i statsråd fastsett til måndag 14. september. Ein har ikkje registrert ynskje om å fråvika det som alltid har vore praksis i Fitjar, at valet går over ein dag. Frist for å vedta todagars val er seinast samstundes med kommunestyret sitt vedtak av budsjett for valgåret, jfr. vallova 9-2 (2). Ei evt. endring av dette betyr både meir kostnader, meir arbeid og at ein må dra større vekslar på røystestyremedlemene sin frivillige, og hos oss, uløna innsats. Det betyr at tradisjonen med ein valdag i Fitjar kommune held fram som no så lenge ikkje kommunestyret, anten på eige initiativ, eller etter tilråding frå valstyret, vedtek noko anna. 3. Røystestyre: I Fitjar kommune er det slik at valstyret oppnemner røystestyre i dei ulike krinsane. Vallova 4-2 føreset at dette skal gjerast etter fullmakt frå kommunestyret. Slik fullmakt er gitt til valstyret i sak PS 16/12 i kommunestyret , etter tilråding frå formannskapet i sak PS 90/12, for inneverande valperiode. 4. Røystetider: Vallova opnar for at røystelokala kan halda ope til kl valdagen. I krinsane 1, 2 og 5 har det vore ope for røysting kl og kl I krins 3 og 4 har opningstidene vore samanhengande frå kl Det er ikkje registrert ynskje om endring på dette. 5. Sekretær for valstyret: Rådmannen er ansvarleg for å stilla sekretariat til rådvelde for valstyret. Side11

12 Vurdering: Valoppslutninga i Fitjar har alltid vore relativ høg samanlikna med andre kommunar. Valavviklinga har fungert godt utan merknader frå overordna mynde, eller særlege innvendingar frå veljarane. Ein kan ikkje sjå at det ligg føre behov for å endra på opplegget ein har nytta ved siste val. Framlegg til vedtak: 1. Inndeling i valkrinsar vert uendra slik: 01 Hageberg (Stranda), 02 Osternes, 03 Rimbareid (sentrum), 04 Øvrebygda og 05 Sælevik 2. I samband med kommunestyre- og fylkestingsval 2015 vert det val 1 dag, måndag 14. september. 3. Opningstidene i valkrinsane vert slik: I krinsane 1, 2 og 5 kl og kl I krins 3 og 4 kl Rådmannen oppnemner sekretær for valstyret. Behandling i Valstyret : Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) 5. Inndeling i valkrinsar vert uendra slik: 01 Hageberg (Stranda), 02 Osternes, 03 Rimbareid (sentrum), 04 Øvrebygda og 05 Sælevik 6. I samband med kommunestyre- og fylkestingsval 2015 vert det val 1 dag, måndag 14. september. 7. Opningstidene i valkrinsane vert slik: I krinsane 1, 2 og 5 kl og kl I krins 3 og 4 kl Rådmannen oppnemner sekretær for valstyret. Atle Tornes Rådmann Side12

13 Fitjar kommune Arkivkode: 014 Saksmappe: 2014/698 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: SAKSFRAMLEGG Tal på kommunestyremedlemmer Utval sak Utval Møtedato 101/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksopplysningar: Etter kommuneloven 7, 3. ledd skal kommunestyret sjølv ta stilling til talet på medlemmer i kommunestyret for neste valperiode. Vedtaket må gjerast innan 31. desember nest siste året i valperioden. Kommunar som har under innbyggjarar nest siste årsskifte før valet, kan velja å ha så få som 11 kommunestyremedlemmer. Denne valperioden er det 17 medlemmer i Fitjar kommunestyre. Kommune Innbyggjarar Kommunestyremedlemmer Etne Fitjar Tysnes Jondal Ullensvang herad Eidfjord Ulvik herad Granvin Fusa Samnanger Austevoll Vaksdal Modalen Øygarden Austrheim Fedje Masfjorden Framlegg til vedtak: Rådmannen legg fram saka utan tilråding. Behandling i Formannskapet : Formannskapet drøfta saka og kom med følgjande framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Fitjar kommunestyre skal ha 17 medlemmer i valperioden Tilråding: (Samrøystes) Fitjar kommunestyre skal ha 17 medlemmer i valperioden Side13

14 Atle Tornes Rådmann Side14

15 Fitjar kommune Arkivkode: 613 Saksmappe: 2014/770 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: SAKSFRAMLEGG Fornying av kausjon i Stiftinga Havnahuset Utval sak Utval Møtedato 104/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg: 1. Skriv frå Nordea til Stiftinga Havnahuset dagsett 5 november Kommunestyresak PS 42/ Godkjenning av garanti dagsett 14. oktober Bakgrunn: I samband med etablering av Nordea som ny långjevar i Havnahuset hausten 2004, vart det inngått ein avtale med Nordea om refinansiering av eit lån til selskapet Stiftinga Havnahuset med føresetnad om kommunal garanti. Denne garantien var ein simpel kausjon som var gjort for 10 år og går ut 15/ Saldoen på lånet var pr november 2014 kr , men det står att eit avdrag i 2014, og saldoen skal vera pr 1. januar Det er 4 årlege avdrag, til saman kr Nordea ber no om at den (simple) garantien blir fornya. Ein gjer merksam på at rådmannen har fullmakt frå årsmøtet i Stiftinga Havnahuset til å administrera Stiftinga sin låneportefølje, jf vedtak i sak 4 i møte 11. juni Vurdering: Det er i dag 3 lån i stiftinga der to er i Kommunalbanken med kommunal sjølvskuldskausjon og det tredje i Nordea med simpel kausjon. Det er normalt at kommunen gir garantiar for slike lån. Forskjellen på ein simpel garanti/kausjon og ein sjølvskuldskausjon er at kreditor ved ein sjølvskuldkausjon ved mishald hos debitor kan gå direkte mot garantisten/kausjonisten utan å gå vegen om debitor, medan han ved ein simpel kausjon må ta det han kan hos debitor, og først då kan han gå på kausjonisten. Med sjølvskuldskausjon som bakgrunn gir også långjevar normalt betre rente enn ved simpel kausjon. Det kan dreia seg om 2-3 tidels prosent. Kommunen har i leigeavtalen med Stiftinga eit ansvar for å dekka alle kostnader med framandkapital i selskapet, som inkluderer både renter og avdrag. Det tilseier at kommunen uansett om dette er simpel eller sjølvskuldskausjon sit med det reelle ansvaret. Det er utenkjeleg for kommunen at ein kan la Stiftinga gå konkurs. Det einaste me vinn ved ein simpel kausjon er tida kreditor treng for å gå via Stiftinga mot kommunen, enn direkte. Då er det ikkje snakk om lang tid. Alt talar difor for at me bør gir ein sjølvskuldskausjon. I kommunestyresaka frå 2010 går det fram at kommunen vedtok å gje sjølvskuldskausjon ovafor alle långjevarane, også Nordea, for heile(?) låneperioden, men av fleire grunnar vart ikkje denne garantien gjennomført for Nordea. Og no ber Nordea om at den simple kausjonen blir fornya. Dei stadfester pr telefon at ein sjølvskuldskausjon vil medføra lavare rente. Side15

16 Ei eventuell fornying av avtalen innebærer ikkje noko høgare risiko for kommunen då beløpet er betalt ned i samsvar med løpetida. Imidlertid har nedbetalingsplanen ein bratt nedbetaling mot slutten av låneperioden. Lånet løper i dag til desember Av dei to andre låna har eitt siste avdrag 2024, med store avdrag dei 3 siste åra( pr år), og det andre har siste avdrag i 2030, med ein lett aukande avdragsprofil. Med flat avdragsstruktur i restperioden for lånet i Nordea vil dei samla avdraga i perioden verta særs høge. Det er difor naturleg å strekkja lånet i Nordea ut over gjeldande låneperiode på 15 år, til dømes 20 år, med lav nedbetaling i 10 år, og større årleg nedbetaling frå 2025, når det eine lånet i Kommunalbanken er nedbetalt. Saka frå 2010 omfatta og rett til å endra avdragsvilkåra, men ikkje nedbetalingstida. Rådmannen vil rå til at ein vedtek å auka nedbetalingstida frå 15 til 20 år for dette lånet. I samband med at me no formelt fornyar garantien, er det ynskjeleg at me gir ein sjølvskuldskausjon for å oppnå betre lånevilkår. Dette har me erfaring frå både Gamle Fitjar tinghus AS og FKIB, då me «vann» 0,3% på rentesatsen ved å gje sjølvskuldsgaranti. Det er ynskjeleg at fornyinga også vil gjelda refinansiering i annan bank viss ynskjeleg. Ein kausjon skal godkjennast av Fylkesmannen før han er gyldig. Det er naturleg at garantiramma i dokumentet blir redusert til dagens skuldnivå pluss 10% som det vert kravt. Me har bede fylkesmannen om å avklara kor vidt vedtaket frå 2010 også gjeld garanti for eit lengre tidsrom enn t.o.m Fylkesmannen har meldt tilbake om at dei tolkar tilsegna si frå 2010 slik at dei har godkjent ei forlenging av garantitida ut over 2014, men ikkje overgang til ny långjevar. Då vil dei ha eit nytt vedtak til godkjenning. Det som no treng ny godkjenning frå kommunestyret er den auka nedbetalingstida, og stadfesta eventuell endring av långjevar, som fylkesmannen må godkjenna. Me legg no opp til nedbetaling over 20 år, mot 15/16 i gjeldande avtale. Framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera fylgjande vedtak: Fitjar kommune gir sjølvskuldskausjon for eksisterande lån til Stiftinga Havnahuset i Nordea på kr %. Sjølvskuldkausjonen gjeld og for eventuell refinansiering i annan bank/långjevar. Kommunestyret godkjenner utvida nedbetalingstid på lånet til utløpet av Rådmannen får fullmakt til å fastsetja avdragsprofilen på lånet. Behandling i Formannskapet : Revidert saksframlegg vart delt ut i møtet. Rådmann Atle Tornes gjorde greie for saka, og endringane som er gjort. Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommune gir sjølvskuldskausjon for eksisterande lån til Stiftinga Havnahuset i Nordea på kr %. Sjølvskuldkausjonen gjeld og for eventuell refinansiering i annan bank/långjevar. Kommunestyret godkjenner utvida nedbetalingstid på lånet til utløpet av Rådmannen får fullmakt til å fastsetja avdragsprofilen på lånet. Atle Tornes Side16

17 Rådmann Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Fitjar kommune Arkivkode: 250 Saksmappe: 2014/779 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Finansforvaltningsreglement Utval sak Utval Møtedato 105/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Vedlegg: 1 Reglement for finansforvaltning for Fitjar kommune Saksopplysningar: Finansforvaltningsreglementet skal vedtakast av kommunestyret ein gong kvar valperiode. Gjeldande reglement vart vedtatt 16. juni Uavhengig kompetanse, kommunen sin revisor, skal vurdera om reglementet er i samsvar med reglane i kommunelova og gjeldande finansføresegn før det vert vedteke. Revisor har gått gjennom nytt finansreglement, og gitt munnleg tilslutning til at det er i samsvar med lov og føresegn. Offisiell godkjenning vil bli gitt etter handsaming i Formannskapet, føresett at eventuelle endringar og er i samsvar med lov og føresegn. Eit nytt moment i reglementet er risikovurdering bygd på objektive kriterier, og grenseverdiar til denne, og viser til resultat av stresstest (jf. finansforvaltningsrapport) Sakshandsamar har ikkje funne tilsvarande i andre kommunar. Skalaen bør reflektere politisk risikovilje i Fitjar kommune. Føreslåtte grenseverdiar (meirkostnadar / brutto driftsinntekter): Risiko Grense Beløp i 2014-kr Svært låg < 0,1 % < ,- låg 0,1 % - 0,2 % Opp til ,- Moderat 0,2 % - 0,5 % Opp til 1,25 mill. Høg 0,5 % - 1,0 % Opp til 2,5 mill. Svært høg > 1,0 % Over 2,5 mill. Viktige storleikar til vurdering av grenseverdiar: Rentesjokk vil inntreffa i snitt ein gong kvart 10. år. Tilrådd overskot 1,75 % (TBU haust 2014) 4,4 mill. Mindreforbruk 2015 i Rådmannen sitt framlegg ,- Mindreforbruket har svingt mellom 0,6 mill. og 7,4 mill. sidan Vurdering: Viktige endringar i den nye reglementet: a) Ein tek bort plasseringsalternativet pengemarkedsfond. Dette alternativet krev ein del arbeidsressursar, utan at ein vil få dei store gevinstane. b) Ved opptek av nye lån til investeringar, skal desse no kunngjerast på DOFFIN / TED. Bakgrunnen er avgjerd i KOFA. c) Ut frå vurderingane som vart gjort i høve til opptak av nytt lån til investeringar i sommar, har ein føreslått å endra minimums- og maksimumsgrensene for rentesikting. I dette reglementet ligg grensene på minimum ¼ rentesikring, og maksimum på ¾. I førre reglement var grensene på høvesvis 1/3 og 2/3. d) Ein tek inn eit punkt om nedbetaling av gjeld; at denne skal minimum vera i samsvar med prinsipp om minimumsavdrag Side29

30 e) Det er komme inn definisjon av langsiktige finansielle midlar. Dette var ikkje aktuelt i 2010, då Fitjar var ROBEK-kommune. f) Plassering av langsiktig likviditet er og ny. Ein avgrensar plassering til driftskonto og fastrenteavtale / høgrentekonto. g) Risikovurdering var stort sett basert på skjønn i det førre reglementet. No har ein skildra stresstest (henta frå standard i finansnæringa). h) Det er komme til ein skala for å vurdere risiko. Framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å vedta vedlagt Finansreglement for Fitjar kommune. Behandling i Formannskapet : Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommunestyre vedtek vedlagt Finansreglement for Fitjar kommune. Atle Tornes Rådmann Side30

31 Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune Vedteke av kommunestyret 17. desember 2014 Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 1 Side31

32 Innhald 1. Finansreglementet sitt verkeområde Meininga med reglementet Kven reglementet gjeld for Heimel og verknad Heimel Verknad Forvaltning og forvaltningstypar Føremål Generelle rammer og avgrensingar Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt for driftsføremål Innskot i bank Felles plasseringsavgrensingar Rapportering Forvaltning av gjeldsportefølje og andre finansieringsavtalar Vedtak om opptak av lån Val av låneinstrument Tidspunkt for låneopptak Konkurrerande tilbod Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument Storleiken på det einskilde lån spreiing av låneopptak Nedbetaling av lån Trekkrettar Rapportering Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva Definisjon Aksjar Anleggsaksjar Støtteaksjar Interesseaksjar Finansaksjar Plassering av langsiktig likviditet Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko Risikovurderingar Kvalitetssikring... 9 Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 2 Side32

33 1. Finansreglementet sitt verkeområde 1.1 Meininga med reglementet Reglementet skal gje rammer og retningsliner for den samla finansforvaltninga. Reglementet gir eit samla oversyn over dei rammer og avgrensingar som gjeld, og dei fullmakter / instruksar og rutinar som vert heimla i dette reglementet. Vidare definerer reglementet avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midlar, plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva og opptak av lån / forvaltning av gjeld. 1.2 Kven reglementet gjeld for Reglementet gjeld Fitjar kommune med verksemder organisert som kommunale føretak og interkommunalt samarbeid etter kommunelova sin 27 der Fitjar kommune er vertskommune. I den grad disse verksemdene har en eigen finansforvaltning skal denne utøves i samsvar med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter eit avtalt finansreglement som er godkjent av kommunestyret. 2. Heimel og verknad 2.1 Heimel Reglementet er utarbeida på bakgrunn av. Lov om kommunar og fylkeskommunar av 25. september 1992, 52 Føresegn om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning fastsett av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635). 2.2 Verknad Reglementet trer i kraft frå og med , og gjeld til nytt finansreglement er vedteke. Finansreglementet skal vedtakast minst ein gong i kvar kommunestyreperiode. Dette reglementet erstattar alle tidlegare reglar og instruksar som kommunestyret har vedteke for kommunen si finansforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstypar Reglementet omfattar forvaltninga av alle finansielle aktiva (plasseringar) og passiva (renteberande gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettingar, strategiar og rammer for: Forvaltning av likviditet. Forvaltning av gjeld og andre finansieringsavtalar Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 3 Side33

34 4. Føremål Finansforvaltninga har som føremål å sikre ei rimeleg avkastning på kommunen sine plasseringar samt stabile og lave netto finansieringskostnader på låneporteføljen innanfor definerte risikorammer. Dette vert forsøkt oppnådd gjennom følgjande delmål: Kommunen skal til ei kvar tid ha tilstrekkeleg likviditet (inkludert trekkrett) til å dekkje daglege betalingspliktar Plassert overskotslikviditet skal over tid gi ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor definerte krav til likviditet og risiko, når ein tek omsyn til tidsperspektivet på plasseringane. Lånte midlar skal over tid gi lågast mogleg totalkostnad innanfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, når ein tek omsyn til trongen for føreseielege og stabile lånekostnader. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi ei god langsiktig avkastning til ein akseptabel risiko. (Fitjar kommune har ikkje slike aktiva i dag.) 5. Generelle rammer og avgrensingar Kommunestyret skal sjølve gjennom fastsetting av dette finansreglement, ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkastning og vesentleg finansielle risiko, jf. Kommunelova 52. Reglementet skal byggja på kommunen sin eigen kunnskap om finansielle marknadar og instrument. Kommunestyret skal ta stode til prinsipielle spørsmål om finansforvaltninga, under dette kva som vert rekna som langsiktige finansielle aktiva. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar i samsvar med dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å plassere kommunen sine midlar i samsvar med reglane i dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å forvalte kommunen si gjeldsportefølje i samsvar med retningslinene i dette reglementet Det ligg til rådmannen å utarbeide naudsynte fullmakter / instruksar / rutinar for dei einskilde forvaltningsformene.. Finansielle instrument og / eller produkt som ikkje er eksplisitt tillete nytta gjennom dette reglementet, kan ikkje nyttast i finansforvaltninga. Kommunen kan i si finansforvalting nytte seg av andre finansielle instrument, såkalla avleda instrument / derivat. Slike instrument skal vere konkret nemnt under dei einskilde forvaltningsformene og dei må nyttast innanfor risikorammene til underliggjande aktiva eller gjeld og skal inngå i berekninga av finansiell risiko. Konkrete rammer for forvaltning av kommunens midlar til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva vert omtala kvar for seg. 6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt for driftsføremål Midlar til driftsføremål (inklusiv ledig likviditet) kan plasserast i bankinnskot. Plasseringane skal gjerast i norske kroner (NOK). Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 4 Side34

35 Det skal inngåast rammeavtale for å ivareta trongen for banktenester. Ved val av hovudbank vert det stilt krav om at banken skal ha tilstrekkeleg økonomisk evne og tryggleik. Det kan gjerast avtale om trekkrett. Driftslikviditet skal plasserast i kommunens hovudbank, eventuelt supplert med innskot i andre større spare- eller forretningsbankar med forvaltningskapital som overstiger NOK 1 mrd. Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål utover kva kommunen treng for å dekke betalingspliktar dei næraste 3 månadane, kan plasserast etter følgjande retningsliner: 6.1 Innskot i bank Hovudregel er at ledig likviditet vert ståande på driftskonto. Dersom fastrenteavtale gjev vesentleg betre rentevilkår enn bankavtalen gjev, kan avtale om plassering av ledig likviditet på inntil 3 månadar inngås. 6.4 Felles plasseringsavgrensingar Samla innskot i bank / kredittinstitusjon skal ikkje overstige 1 % av forvaltningskapitalen til institusjonen. Kommunen sitt samla innskot i ein bank / kredittinstitusjon, utanfor hovudbankavtalen, skal ikkje overstige 10 mill. 6.5 Rapportering Rådmannen skal per 30. april og 31. august, leggje fram rapportar for kommunestyret som syner status for forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang leggje fram ein rapport for kommunestyret som syner utviklinga gjennom året og status Rådmannen sin rapport skal innehalde følgjande: Fordeling på dei ulike plasseringsalternativa/ typar aktiva i kroner (marknadsverdiar) og i prosent av dei samla midlane til driftsføremål Eigne rentevilkår samanlikna med marknadsrentene. Kommentarar knytt til samansetning, rentevilkår/avkastning, vesentlege marknadsendringar og endring i risikoeksponering. Skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 7. Forvaltning av gjeldsportefølje og andre finansieringsavtalar 7.1 Vedtak om opptak av lån Vedtak om opptak av lån vert gjort av Kommunestyret. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i samsvar med Kommunestyret sitt lånevedtak, godkjenne lånevilkår og forvalte kommunen sine innlån etter dei retningslinene som går fram av dette reglementet og i samsvar med reglane i Kommunelova sin 50 om låneopptak. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 5 Side35

36 Rådmannen får fullmakt til å refinansiera eksisterande gjeld, under dette inngå renteavtalar (FRA) og rentebytteavtalar (SWAP) innanfor rammene i dette reglementet. 7.2 Val av låneinstrument Det kan berre takast opp lån i norske kroner. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjonar, samt i livselskap. Det er ikkje høve til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarknaden. Lån kan takast opp som opne seriar (serielån) og utan avdrag (bulletlån). Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 7.3 Tidspunkt for låneopptak Låneopptaka skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedteke investeringsbudsjett, forventningar om renteutvikling og generelle marknadsforhold. 7.4 Konkurrerande tilbod Opptak av ordinære banklån skal kunngjerast på DOFFIN / TED. Det vert høve til unntak ved opptak av lån i statsbank (t.d. startlån i Husbanken). 7.5 Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatningar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå gitt eit overordna ønske om føreseielege og stabile lånekostnader. Forvaltninga skal legge til grunn følgjande: a) Refinansieringsrisikoen skal reduserast ved at tidspunktet for renteregulering / forfall er spreidd. b) Gjennomsnittleg attverande rentebinding (durasjon vekta rentebindingstid) på samla renteberande gjeld skal til ei kvar tid vere mellom 1 og 5 år. c) Minimum 1/4 av gjeldsporteføljen skal ha flytande rente (rentebinding kortare enn eit år), minimum 1/4 skal ha fast rente, mens 1/2 skal vurderast ut i frå marknadssituasjonen. d) Delen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordelast med rentebinding mellom 1 til 10 år på ein slik måte at kommunen får så låg refinansieringsrisiko som mogleg. For å oppnå ønska rentebinding, kan ein ta i bruk renteavtalar (FRA) og rentebytteavtalar (SWAP). Rentesikringsinstrument kan nyttast for å endre renteeksponeringa for kommunen si lånegjeld Derivathandelen må ikkje lausrivast frå finansforvaltninga elles, og berekningar under punkt b) ovanfor skal inkludere FRA- og SWAP-kontraktar. Kvar derivatkontrakt som vert inngått må grunngjevast. Som motpart ved inngåing av slike kontraktar skal kommunen berre nytte større bankar med brei erfaring innan området. 7.6 Storleiken på det einskilde lån spreiing av låneopptak I forvaltninga vert det lagt opp til følgjande: Normalt skal det berre takast opp eit lån per år til investeringar. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 6 Side36

37 Lån til vidareformidling / startlån skal tas opp som separate lån. Eit einskild lån skal ikkje utgjere meir enn 25% av kommunen si samla gjeldsportefølgje. 7.8 Nedbetaling av lån Nedbetaling av lån skal, som minimum, skje i samsvar med vedtak etter prinsipp om minimumsavdrag. 7.7 Trekkrettar Ved behov kan kommunen avtala trekkrettar som sikrar at ein kan få tilført likviditet på maksimum ei vekes varsel utan å gå vegen om formelt låneopptak. Trekkrettane bør avtalast slik at ein i tilfelle overskotslikviditet og kan nedbetala på trekkretten innan ei veke utan formelle krav. 7.8 Rapportering I samband med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal det rapporterast på status for gjeldsforvaltninga. I tillegg skal utviklinga gjennom året og status pr rapporterast til kommunestyret. Rapporten skal innehalde følgjande: Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Refinansiering av eldre lån Samansetning av låneporteføljen fordelt på dei ulike typar passiva (i NOK og %) Løpetid for passiva og gjennomsnittleg rentebinding Eigne rentevilkår samanlikna med 3 mnd. NIBOR. Kommentarar knytt til endring i risikoeksponering, attverande rentebinding og rentevilkår i forhold til kommunen si økonomiske stode og stoda i lånemarknaden samt føreståande finansierings- og refinansieringstrong Skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 8. Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva 8.1 Definisjon Langsiktig likviditet er definert som udisponerte midlar; disposisjonsfond og ubundne drifts- og investeringsfond. 8.2 Aksjar Kjøp av aksjar kan vera definert som langsiktige finansielle aktiva. Aksjekjøp kan såleis inntil vidare ikkje finansierast ved bruk av lån. Kommunen sine aksjar og ansvarlege lån i ulike selskap er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert (selskapa vert omtalt i Rådmannen si eigarskapsmelding). Då investeringane og eigarskapa ikkje er finansielt motivert, er dei ikkje omfatta av finansreglementet. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 7 Side37

38 8.2.1 Anleggsaksjar Som anleggsaksjar definerer ein investeringar i aksjar i tiltak der det elles ville vore eit naturleg alternativ med ei direkte kommunal investering t.d. kulturbygg eller idrettsanlegg. Anleggsaksjar kan finansierast med langsiktige lån, dersom fylkesmannen godkjenner dette. Kommunen kan og nytta kommunale fond etter vedtak i kommunestyret. Som anleggsaksjar vurderer ein og aksjar i selskap for interkommunale føremål eller liknande Støtteaksjar Som støtteaksjar definerer ein investeringar der kommunen går inn med aksjar for å få i gang ein ynskt aktivitet, eller som direkte støtte til tiltaket, og det ikkje er naturleg med eit direkte kommunalt engasjement. Investeringar i støtteaksjar kan vera med reint bagatellmessig beløp. Investeringar i støtteaksjar kan ikkje finansierast med lån, men kommunen kan nytta kommunale fond til føremålet etter vedtak i kommunestyret Interesseaksjar Som interesseaksjar definerer ein investering med små beløp i selskap som har karakter av interesseorganisasjonar for bestemte føremål, og der kunnskap og støtte til føremålet er avgjerande for investeringa. Investering i interesseaksjar kan ikkje finansierast med lån eller fondsmidlar Finansaksjar Det er per i dag ikkje aktuelt for Fitjar kommune å plassere i finansaksjar. Om denne situasjonen skulle endre seg, kan finansreglementet verta teken opp til revidering. 8.3 Plassering av langsiktig likviditet Langsiktig likviditet kan stå på driftskontoen og nyttast som driftslikviditet. Fitjar kommune kan plassere langsiktig likviditet på fastrenteavtale / høgrentekonto med løpetid på inntil 1 år. 9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 9.1 Risikovurderingar Det skal til kvar rapportering til kommunestyret gjerast følgjande risikovurderingar: Finansnæringa nyttar følgjande parameter i stresstest for eit rentesjokk: Parallelt lineskift i rentekurva på 2 %-poeng Eigedommar taper 10 % av verdien Norske aksjar taper 30 % av verdien Utanlandske aksjar taper 20 % av verdien Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 8 Side38

39 For kommunen er berre renteendring aktuelt. I stresstesten skal brutto gjeld, rentesikring, og inntektspostar (Renteinntekter VA-investeringar, rentekompensasjon, startlån og renteinntekter) tas omsyn til. Risikoen vert vurdert etter følgjande skala (meirkostnadar / brutto driftsinntekter): < 0,1 % Svært låg 0,1 % - 0,2 % Låg 0,2 % - 0,5 % Moderat 0,5 % - 1,0 % Høg > 1 % Svært høg 9.2 Kvalitetssikring Uavhengig kompetanse skal vurdere om dei rammene som er lagt i dette finansreglementet er i samsvar med reglane i kommunelova med gjeldande finansføresegn. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere dei administrative rutinane for vurdering og handtering av finansiell risiko, og rutinar for å avdekke avvik frå finansreglementet. Rådmannen har ansvar for at slike vurderingar vert innhenta, eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne stad ved kvar endring av reglementet, og før kommunestyret vedtek nytt, endra finansreglement. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 9 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2012/150 Sakshandsamar: Wenche Tislevoll Dato: SAKSFRAMLEGG Revisjonsavtale og vurdering av opsjon Utval sak Utval Møtedato 72/14 Kommunestyret Vedlegg: Partsbrev med Kontrollutvalet si innstilling til kommunestyret i sak om revisjonsavtale og vurdering av opsjon. Samandrag: Saka vert lagt føre kommunestyret for handsaming. Tilråding frå Kontrollutvalet: 1. Fitjar kommune vel å nytta opsjon på kjøp av revisjonstenester, slik at Deloitte AS også er revisor for heile 2015, heile 2016 og vårhalvåret Det vert følgjeleg lagt til grunn at Deloitte AS er kommunen sin revisor tom Kontrollutvalet får fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder: a. Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument. b. Knytta til seg naudsynt ekstern hjelp. c. Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor. Atle Tornes Rådmann Side42

43 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/34 Vår dato: Partsbrev med vedtak om revisjonsavtale og vurdering av opsjon Vedlagt følgjer kontrollutvalet si innstilling i sak om revisjonsavtale og vurdering av opsjon. Ber om at saka vert lagt fram på neste møte i kommunestyret. Med helsing Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi til: Ordførar Rådmann Utvalsleiar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side43

44 Arkivsak: 601 Arkivnr: 2014/34-1 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet 30/ Revisjonsavtale og vurdering av opsjon Bakgrunn for saka: Deloitte AS er valt som revisor for Fitjar kommune, med verknad frå til , med opsjon for Fitjar kommune til å kunna forlenga avtalen med 2 år. Etter innstilling frå kontrollutvalet gjorde kommunestyret slikt vedtak : «Kommunestyret vel Deloitte AS som revisor frå til med opsjon for Fitjar kommune til å forlengje avtalen med 2 år.» Frå revisjonsavtalen heiter det: «Revisjon for 2014 inneheld revisjon av årsrekneskapen for 2014, ferdig gjennomført våren Tilsvarande forhold gjeld og for årsrekneskapen for 2016, ferdig gjennomført våren 2017, ved eventuell bruk av opsjon. Seinast 3 månader før utløpet av avtalen skal revisor venda seg til kunden med spørsmål om det er ønskjeleg å forlengje avtalen. Dersom kunden ønskjer å forlengje avtalen, skal han gje melding om det seinast 2 månader før utløpet av avtalen. Oppdrag som er timebetalte, og som er starta før utløpet av avtaleperioden, skal sluttførast.» Drøfting: I drøftinga vert det lagt opp til å koma innom desse punkta: Byttekostnader. Særskilte grunnar. Prosess med ny konkurranse Byttekostnader Det vil alltid vera ein del kostnader knytt til det å skifta leverandør, enten det gjeld revisjonstenester eller andre tenester. Her kan nemnast utarbeiding av tilbodsdokument, utlysing, vurdering av tilboda og vedtaksprosessen. Dersom det vert valt ny revisor, går det og ei tid for kommunen til å bli kjent med denne. Dette talar for at det er ei føremon å bruka opsjonstida, før ein tar desse kostnadene, så sant det ikkje er særlege grunnar for ikkje å gjera det. Prisen er og regulert i tidlegare tilbodsdokument, for gjeldande avtaleperiode med opsjonstid, medan det er usikkert korleis ein kjem ut i neste avtaleperiode. Det kan for så vidt slå ut med både høgare og lågare totalpris, ut frå marknads- og konkurransesituasjonen. Side44 Side 2 av 2

45 Særskilte grunnar Sekretariatet har kontaktflate mot politisk miljø, særleg gjennom kontrollutvalet, revisjonen og administrasjonen. Det er ikkje fanga opp noko signal om utføring av oppdraget, som tilseier at ein ikkje bør utvida tenesteoppdraget med ei ny opsjonstid. I denne konkrete opsjonsaka har sekretariatet kontakta ordførar, rådmann og økonomisjef. Det vart meldt attende at ein «har ingen særlege merknader til at opsjonen vert nytta». Prosess med ny konkurranse Når opsjonstida er ute må ein uansett ha ny konkurranse, for å følgja regelverket om offentlege innkjøp. Såleis er det greitt om ein også uttalar noko om det arbeidet. Kontrollutvalet er av lovgjevar tildelt ein sentral plass med denne prosessen. «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», 16, 2. lekk, er slik: «Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling frå kontrollutvalet.» Departementet sine merknader til 16, 2. lekk, er slik: «Det er kontrollutvalget som innenfor de rammer som konkurranselovgivningen setter herunder regelverket om offentlige anskaffelser og om offentlig støtte forbereder sak om valg av revisor for kommunestyret eller fylkestinget.» Fitjar kommune avgjorde i 2011 å halda fram med noverande revisjonsordning. Såleis er det val av revisor saka nå gjeld. Då er det altså kontrollutvalet som saksførebur og innstiller, medan det er kommunestyret som gjer endeleg vedtak om val av revisor. Framlegg om kva fullmakter kontrollutvalet bør ha når dei saksførebur, følgjer av framlegg til innstilling. Kontrollutvalsleiaren bør orientera kommunestyret undervegs om prosessen. Prosessen frå utarbeiding av tilbodsdokument til val av revisor, tar gjerne ¾ år. Dersom framlegg til innstilling vert vedteken, startar denne prosessen om 1 til 2 år. Dersom kommunestyret ikkje ønskjer ny opsjonstid, må prosessen starta like etter at kommunestyrevedtaket om det evnt. er fatta. Konklusjon: Det vert invitert til vedtak om: Å nytta resterande opsjonstid, for kjøp av revisjonstenester. Å gje fullmakt til kontrollutvalet når det gjeld konkurranse om revisjonsoppdraget for neste avtaleperiode. Forslag til innstilling 1. Fitjar kommune vel å nytta opsjon på kjøp av revisjonstenester, slik at Deloitte AS også er revisor for heile 2015, heile 2016 og vårhalvåret Det vert følgjeleg lagt til grunn at Deloitte AS er kommunen sin revisor tom Kontrollutvalet får fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder: a. Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument. b. Knytta til seg naudsynt ekstern hjelp. c. Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor. Side45 Side 3 av 3

46 Saksprotokoll i kontrollutvalet Handsaming i møtet: Saka vart gjennomgått og drøfta. Forslag til innstilling til kommunestyret vart samrøystes vedteke. Innstilling: 1. Fitjar kommune vel å nytta opsjon på kjøp av revisjonstenester, slik at Deloitte AS også er revisor for heile 2015, heile 2016 og vårhalvåret Det vert følgjeleg lagt til grunn at Deloitte AS er kommunen sin revisor tom Kontrollutvalet får fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor fom Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder: d. Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument. e. Knytta til seg naudsynt ekstern hjelp. f. Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor. Hogne Haktorson Kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Side 4 av 4 Side46

47 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2014/273 Sakshandsamar: Geir Røssland Dato: SAKSFRAMLEGG Oppheving av lokal forskrift om motorferdsel i Storavatnet Utval sak Utval Møtedato 117/14 Utval for plan og miljø /14 Kommunestyret Vedlegg : 1 Møtebok Fitjar kommunestyre, sak 54/78 2 Utval for plan og miljø PS 90/11, klage på administrativt avslag Samandrag: På initiativ frå Grunneigarlaget for Storavatnet vert det fremma forslag om oppheving av forskrift vedteke i Kommunestyresak 54/78, som lyder: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren» Ei oppheving av forskrifta vil innebera at ein fell tilbake på det opphavlege lovgrunnlaget, der motorferdsel på innsjøar som er 2km 2 eller større er tillete med heimel direkte i lova. Kommunestyret kan likevel setja vilkår knytt til motorstorleik, ferdselstidspunkt etc. Saksopplysningar: Motorferdsellova, som i utgangspunktet legg ned eit generelt forbod mot motorferdsel i utmark og vassdrag, opnar likevel for ferdsel på innsjøar som er 2 km 2 eller større, jf. 4, 3. ledd. Vidare står det i same paragraf at kommunen likevel kan bestemma at ferdsel som nemnt heilt eller delvis ikkje skal vere tillate. Kommunestyret gjorde ei slik avgrensing som eit tillegg til vedtak om å gjera motorferdsellova gjeldande for Fitjar kommune. Tillegget, som sitert over, gjeld rettar og plikter til eit ubestemt tal personar, og må difor reknast som ei forskrift, jf. forvaltningslova 2, 1. ledd. Det er per i dag gitt éin dispensasjon frå forskrifta, som er gjort gjeldande fram til sak om motorferdsel i Storavatnet kjem opp til politisk handsaming. Det ligg med andre ord ein forventing frå politisk hald om at det skal fremjast ei slik sak som no vert lagt fram. Merknader etter høyringsrunde Saka var på høyring i perioden Det er komme ein merknad frå Jan Maraas. Merknaden er registrert innkommen , og lyder: «Det bør lagast ein utkjøringsplass for båtvogn som alle kan bruka. Breiavika er godt egna med gode parkeringsmuligheter. Ein 9,9 på full gass vil normalt laga meir lyd enn ein 40 hk som «rusler» avgårde på moderat turtall. Det er betre å ha ei fartsgrense på 20 knop (ca 37 km/t) Eventuelle brudd på den lokale forskrifta er det vel politiet som skal ta seg av? Side47

48 Som eksempel vil ein 10 fot zodiac gå ca knop med 10 hk. motor. 2-taktsmotorer bør ikkje vera tillatt å bruka i Storavatnet.» Kommunen si vurdering av merknaden: Føremålet med å tillata motorferdsle i Storavatnet er primært å gje grunneigarane betre tilgang til fiske i vatnet. Det er ikkje ønskeleg å leggja spesielt godt til rette for allmenn bruk av båt med motor. Når det gjeld avgrensingar med omsyn til støy og fart meiner kommunen at det tryggaste er å knyta dette til motoreffekt. Vurdering: Motorferdsellova har til føremål å regulera motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremja trivselen. Fitjar kommunestyre vurderte ved innføring av lova at forbodet, som berre gjeld for innsjøar mindre enn 2km 2, skulle gjelda for alle vatn i kommunen. Storavatnet er med sine 2,88 km 2 det einaste vatnet over 2 km 2 i kommunen. Grunneigarlaget og Stord Natur- og miljøvernlag stetta den gongen eit heilårleg totalforbod, mens Norsk Aeroklubb og Solheim fly AS ynskta færrast mogeleg restriksjonar. Vurderinga som kjem fram av kommunestyrevedtaket, er som følgjer: «Ein kan vel konkludera med at langs kysten der det finst lune vikar, fjordar og buktar i sjøen, er det lite naudsynt å opna vatna for motorisert ferdsel, også på vatn over 2km 2. [ ] Dersom det i Fitjar ikkje vert innført restriksjonar for Storavatnet [ ] kan ein vel rekna med noko auka trafikk, særleg av fly. [ ] Ein må rekna med at alle flyselskapa vil merkja av på noregskartet dei kommunane som ikkje har innført restriksjonar på vatn over 2km 2. Dette vil sjølvsagt medføra auka utnytting av Storavatnet om ikkje Fitjar vedtar restriksjonar for dette vatnet.» Det er tydeleg at det var landing med sjøfly som var hovudargumentet for å leggja restriksjonar på motorferdsel den gongen. Det er lite truleg at det vil bli utbredt med sjøfly på Storavatnet om det vert opna for motorferdsel i dag, og det vil i alle tilfelle vera mogeleg å avgrensa kva typar ferdsel ein opnar for. I dag er det Grunneigarlaget for Storavatnet som ynskjer å opna for å kunna nytta båt med motor i Storavatnet. Dette er grunngjeve med at det er eit stort behov for fiskekultivering i vatnet, og at dette lettare let seg gjera i tilstrekkeleg omfang om ein har høve til å nytta motor på båten. Det er mykje liten fisk i vatnet, men med eit retta fiske håpar ein å få tilbake ein betre populasjon. Dagens situasjon der éin person har løyve til motorferdsel som ikkje er tidsavgrensa, samstundes som alle andre er underlagt eit generelt forbod, gir ikkje likskap for loven. Dispensasjonen som er gitt, er difor berre gjort gjeldande fram til sak om motorferdsel i Storavatnet kjem opp til politisk handsaming. Det må no takast sikte på å få på plass eit vedtak som gjeld likt for alle og er prinsipielt rettvist. Dette kan gjerast ved å oppheva det nemnte avsnittet i vedtaket i kommunestyresak 54/78, slik at ein fell ned på lovgrunnlaget. Dette vil innebera at motorferdsellova gjeld uendra, og at motorisert ferdsel på Storavatnet vil vere tillate med dei restriksjonar som elles ligg i lova. Ein kan velje å legge restriksjonar på motorstorleik og type ferdsel. På denne måten vil ein sikra seg mot ferdsel frå store båtar og andre farkostar. Kommunen kan gjera slikt vedtak med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd: «Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikkje skal være tillatt». For å unngå motorferdsel som ikkje er ynskt, som for eksempel sjøfly, vert det difor føreslege å avgrensa motorferdsel i Storavatnet til båt med påhengsmotor. For å avgrensa støy vert det òg føreslege at forbrenningsmotor ikkje skal ha større effekt enn 10 hk. Formuleringa er meint ikkje å leggja hindringar for bruk av elektrisk motor eller Side48

49 andre moglegheiter for skånsam og stillegåande motorferdsel som allereie fins eller kan bli aktuelle i framtida. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Fitjar kommunestyre opphevar forskrift gitt i sak K 54/78 som lyd: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren». Vidare vert det gjort vedtak om å fastsetja ei ny forskrift med følgjande ordlyd: Forskrift av avgrensing av motorstyrke ved ferdsel på Storavatnet, Fitjar kommune 1. Båt og motorstyrke Motorferdsel på Storavatnet i Fitjar kommune skal vere avgrensa til båt med påhengsmotor. Det skal ikkje nyttast motor med større effekt enn 10 hk. 2. Iverksetjing Forskrifta trer i kraft 1. januar Vedtaket gjerast med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd. Behandling i Utval for plan og miljø : Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommunestyre opphevar forskrift gitt i sak K 54/78 som lyd: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren». Vidare vert det gjort vedtak om å fastsetja ei ny forskrift med følgjande ordlyd: Forskrift av avgrensing av motorstyrke ved ferdsel på Storavatnet, Fitjar kommune 1. Båt og motorstyrke Motorferdsel på Storavatnet i Fitjar kommune skal vere avgrensa til båt med påhengsmotor. Det skal ikkje nyttast motor med større effekt enn 10 hk. 2. Iverksetjing Forskrifta trer i kraft 1. januar Vedtaket gjerast med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd. Atle Tornes Rådmann Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2014/776 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Høyring, søknad om å behalda 66 kv kraftline Årskog - Stord. Utval sak Utval Møtedato 118/14 Utval for plan og miljø /14 Kommunestyret Vedlegg: Brev av frå NVE. Samandrag: Saka gjeld søknad om å behalda 66 kv kraftlina mellom Årskog og Stord. Saksopplysningar: Frå NVE ligg det føre søknad/høyring vedkomande fleire kraftliner i SKL Nett AS sitt område, mellom anna kraftlina mellom Årskog og Stord. I høyringsbrevet står det følgajde: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke ein konsesjonssøknad frå SKL Nett AS om å rive eksisterande 66 kv leidning mellom Uskedalen og Langeland i Kvinnherad og Tysnes kommunar, Hordaland fylke. Dei søkjer òg om å behalde 66 kv-leidningen mellom Årskog og Stord i Fitjar og Stord kommunar. Grunngjevinga for søknaden om å rive eksisterande leidning, inkludert sjøkabel, er at den eksisterande leidningen er gamal, og at SKL Nett vurderer at behovet for leidningen er redusert. For søknaden om å behalde 66 kv Årskog Stord, blei det i NVEs løyve for tilknyting av Midtfjellet vindkraftverk (kraftleidningen Midtfjellet Børtveit) frå , sett krav om at SKL Nett sin 66 kv leidning Årskog Stord skulle fjernast når ny leidning var sett i drift. Nye analyser utførd av SKL Nett syner at denne leidningen likevel er naudsynt for å oppretthalde forsyningstryggleiken til Stord. Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på planane. Ved stadfesting av reguleringsplan for 300 kv-kraftline mellom midtfjellet Vindpark til kommunegrensa mot Stord, fatta Fitjar kommunestyre følgjande vedtak: Fitjar kommunestyre stadfestar reguleringsplan med tilhøyrande føresegner for 300 kv kraftline frå Midtfjellet Vindpark og til kommunegrensa mot Stord i samsvar med plan og bygningslova si Saneringstid for 66 kv kraftline frå Årskog til Hustredalen skal vera i samsvar med det som går fram av gjeve anleggskonsesjon. Kommunestyret vil likevel be om at tiltakshavar sanerer linja så snart som råd innafor fristen. Side54

55 Vurdering: Anleggskonsesjon og Fitjar kommune sitt vedtak i sak KS 32/08 tilseier at 66 kv kraftlina skal fjernast i samsvar med det som går fram av anleggskonsesjonen. SKL-Nett AS har føresteke analyser som syner at det framleis er trong for å behalda 66 kv kraftlina mellom Årskog og Stord, dette for å oppretthalda forsyningstryggleiken til Stord. Det å ha god forsyning av elektrisk energi er særs viktig i dagen samfunn. Ein ser stadig at store områder får til dels langvarig stogg i strømforsyninga grunna t.d ekstremvær. Det er av stor samfunnsinteresse at det er alternative forsyningsliner av elektrisk kraft. Administrasjonen vil difor tilrå at 66 kv-kraftlina mellom Årskog og Stord vert ståande slik det går fram av SKL-Nett AS si «søknad». Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår Fitjar kommunestyre til å gjera slikt vedtak: Fitjar kommune meiner det er av stor samfunnsinteresse at det er alternativ for straumleveranse til Stord, dersom andre av forsyningslinene fell ut av ulike årsaker. Fitjar kommune finn det difor naturleg at kraftlina frå Årskog til Stord vert ståande, sjølv om anleggskonsesjon og vedtak i sak KS-32/08 seier noko anna. Behandling i Utval for plan og miljø : Representantar frå SKL var tilstades i møtet og orienterte om grunnen for søknad om fortsatt behov for kraftlina frå m.a. Årskog til Stord. Tilråding til kommunestyret: (Samrøytes) Fitjar kommune meiner det er av stor samfunnsinteresse at det er alternativ for straumleveranse til Stord, dersom andre av forsyningslinene fell ut av ulike årsaker. Fitjar kommune finn det difor naturleg at kraftlina frå Årskog til Stord vert ståande, sjølv om anleggskonsesjon og vedtak i sak KS-32/08 seier noko anna. Atle Tornes Rådmann Side55

56 Fitjar kommune Postboks FITJAR Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 611 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Inger Helene Waagaard Riddervold SKL Nett AS. Riving av 66 kv kraftleidning Uskedalen Langeland, samt behalde 66 kv leidningen Årskog Stord. Høyring av konsesjonssøknad Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke ein konsesjonssøknad frå SKL Nett AS om å rive eksisterande 66 kv leidning mellom Uskedalen og Langeland i Kvinnherad og Tysnes kommunar, Hordaland fylke. Dei søkjer òg om å behalde 66 kv-leidningen mellom Årskog og Stord i Fitjar og Stord kommunar. Grunngjevinga for søknaden om å rive eksisterande leidning, inkludert sjøkabel, er at den eksisterande leidningen er gamal, og at SKL Nett vurderer at behovet for leidningen er redusert. For søknaden om å behalde 66 kv Årskog Stord, blei det i NVEs løyve for tilknyting av Midtfjellet vindkraftverk (kraftleidningen Midtfjellet Børtveit) frå , sett krav om at SKL Nett sin 66 kvleidning Årskog Stord skulle fjernast når ny leidning var sett i drift. Nye analyser utførd av SKL Nett syner at denne leidningen likevel er naudsynt for å oppretthalde forsyningstryggleiken til Stord. Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på planane. Søknaden er tilgjengeleg på NVE sine internettsider Skjema for fråsegner kan finnast på våre internettsider. Fråsegner kan òg sendast som e-post til eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side56

57 Side 2 Fråsegner må sendast til NVE innan Med helsing Siv Sannem Inderberg seksjonssjef Inger Helene Waagaard Riddervold rådgjevar Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. Mottakerliste: Fitjar kommune Kvinnherad kommune Kvinnherad Kraftverk Småkraftforeninga Statnett SF Stord kommune Tysnes kommune Tysnes Kraftlag SA SKL Nett AS SKL Nett AS v/vidar Sagen Roland Side57

58 Fitjar kommune Arkivkode: L12 Saksmappe: 2009/391 Sakshandsamar: Lars Knut Aarland Dato: SAKSFRAMLEGG Stadfesting av reguleringsplan Havn næringsområde m.m., gnr 67 bnr 60 m.fl. Utval sak Utval Møtedato 120/14 Utval for plan og miljø /14 Kommunestyret Vedlegg: Plankart dagsett , revidert Føresegner og planbeskriving, sist revidert Arkitektens beskriving (for naustområdet) Samandrag: Akvator As har på vegne av Vik- Sandvik Holding AS utarbeidd reguleringsplan «Hamn næringsområde m.m.» for gnr 67 bnr 60, samt delar av gnr 65 bnr 47. Planen omfattar kontor, blokkbebyggelse, naust, båtområde og småbåtanlegg. I all hovudsak er planområdet utbygd i samsvar med planframlegget. Planen erstattar delar av reguleringsplan «Fitjar sentrum nord, hamn». Planen var i perioden til til offentleg ettersyn. Det kom inn 4 merknadar, inkludert motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland. Punktet med motsegn er no retta, og motsegna trekt. Framlegg til reguleringsplan vert tilrådd stadfesta. Saksopplysningar: Akvator har på vegne av Vik- Sandvik Holding AS utarbeidd reguleringsplan for gnr. 67 bnr. 60, samt delar av gnr 65 bnr 47. Planen er gjeve namn «Reguleringsplan for Havn næringsområde m.m.», og erstattar delar av eksisterande reguleringsplan «Fitjar sentrum nord, hamn». Planen inneheld område for kontor, privat småbåtanlegg, båtoppstilling, naustområde, blokkbebyggelse og tilhøyrande veganlegg. Planen omfattar også eit område for kulturbevaring, med kulturminne som er automatisk freda etter kulturminnelova. Ny plan har i hovudsak same arealføremål som eksisterande plan. Imidlertid er planområdet utvida noko mot nord og vest (kontor og småbåtanlegg). Naustområdet er endra, det er lagt inn båtoppstillingsplass og område for forretning i eksisterande plan er tatt ut. Kommunen har fått sett av eit areal i kartet framom kloakkreinseanlegget som skal nyttast til parkering og framtidig slamskiljar. Kommunen har og bede om justering av dei tre sørlegaste bygga, slik at den kommunale avløpsleidninga som går til sjøen ikkje vert overbygd av dei planlagde bygga. Område for blokkbebyggelse aust i planområdet samsvarar med område for einebustadar i eksisterande plan. Det vart meldt oppstart av planprosessen i Av ulike grunnar har planprosessen teke veldig lang tid, som konsekvens av dette er det aller meste av tiltaka innafor planen allereie utbygd med heimel i fleire dispensasjonar. Det er i hovudsak naustområdet som enno ikkje er utbygd, elles er det mindre tiltak som er satt på vent til planen er godkjend. Planarbeidet vart starta opp før plandelen av ny plan- og bygningslova vart sett i kraft, og vert derfor handsama etter den «gamle» lova som gjaldt fram til (pbl 1985), jf. pbl (2010) Side58

59 Offentleg ettersyn: Framlegg til reguleringsplan var til offentleg ettersyn i perioden Følgjande uttalar kom inn: Statens vegvesen: Vurderar at planområdet ikkje er i konflikt med riks- eller fylkesvegar eller byggavstand til slike. Hordaland fylkeskommune: Bed om endring av planen slik at den ikkje kjem i konflikt med automatisk freda kulturminner. Fylkeskommunen kom fyst med krav om arkeologisk registrering, men trakk seinare kravet. Merknaden er tatt til følgje, planen kjem ikkje i konflikt med automatisk freda kulturminner. Kystverket: Kystverket bad om at det takast inn i reguleringsføresegnene at tiltak som fell inn under hamne- og farvasslova krev løyve frå Kystverket. Mynde etter havne- og farvasslova er endra etter at reguleringsplanen var på høyring. Det er no kommunen som handsamar slike saker, dette er tatt inn i føresegnene. Fylkesmannen i Hordaland: Fylkesmannen fremja motsegn til planen på bakgrunn av skjerpa strandsonevern og ivaretaking av attverande verdiar i strandsona. Dei var m.a. kritisk til utforming av nautsområde og til mønehøgd for naust. Nautsområde vart endra til å kun omfatte sjølve byggeområdet for naust (dvs. 100 % utnyttingsgrad), maks mønehøgd er redusert til 7 meter. Fylkesmannen har etter desse endringane trekt motsegna til planen. Vurdering: Naturmangfaldlova: Sjølv om planprosessen starta opp lenge før naturmangfaldlova (nml) tredde i kraft krev nml 7 at planen skal vurderast etter prinsippa i lova sine Nml 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget. Det er ikkje registrete funn i naturbase, viltregistreringa eller i artskart innafor eller i umiddelbar nærleik til planområdet. Planområdet består i all hovudsak av areal som allereie er utbygd. Sannsynet for nye funn av verdifult naturmangfald er lite. Ein vurderar derfor kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkeleg med omsyn til sjansen for ukjende funn. Ettersom ein ikkje kjenner til naturverdiar som tiltaka i planen kan forringe er ikkje vidare vurdering etter nml naudsynt. Andre tilhøve: Reguleringsplanen gjev rom for utbetringar og utviding for eksisterande kontorareal. Naust- og småbåtområdet opnar for eit sentrumsnært tilbod til båtfolk. Naustområdet er planlagd for å få ei god utnytting av arealet, samtidig som utforminga vil gje bygningar som harmonerar best mogeleg med omgjevnadane. Planen har lege ei tid etter at det kom motsegn, først for å få endra planen slik at motsegna kunne trekkjast, og deretter i påvente av nokre andre avklaringar. Kommunen ser ikkje at det i dette perioden er kome endringar i føresetnader eller faktiske forhold som tilseier at planen ikkje kan fremjast no. Det meste av planområdet er dessutan utbygt med grunnlag i ulike dispensasjonar. Kommunen ser det føreliggjande forslaget som ei viktig avklaring og stadfesting av tiltak som er gjennomførte, og andre tilhøve i området. Rådmannen rår til at planen vert stadfesta slik han no ligg føre. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår kommunestyret å gjere følgjande vedtak: Fitjar kommunestyre stadfestar framlagd reguleringsplan for Havn næringsområde m.m.. Plankart dagsett , revidert og føresegner dagsett Side59

60 , revidert Overlappande del av reguleringsplan «Fitjar sentrum nord, hamn» vert oppheva. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova (1985) 27-2, med tilvisning til ny plan og bygningslov Behandling i Utval for plan og miljø : Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommunestyre stadfestar framlagd reguleringsplan for Havn næringsområde m.m.. Plankart dagsett , revidert og føresegner dagsett , revidert Overlappande del av reguleringsplan «Fitjar sentrum nord, Hamn» vert oppheva. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova (1985) 27-2, med tilvisning til ny plan og bygningslov Atle Tornes Rådmann Side60

61 Teiknforklaring PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Byggeområder (PBL 25,1.ledd nr.1) Blokkbebyggelse Fellesområder (PBL 25,1.ledd nr 7) Felles avkjørsel T Område for kontor Felles gangareal K Annet byggeområde Offentlige trafikkområder (PBL 25,1.ledd nr 3) (Naust) Felles parkeringsplass Felles grøntanlegg Kjøreveg LinjeSymboler Spesialområder (PBL 25,1.ledd nr 6) Trafikkområde i sjø og vassdrag Privat småbåtanlegg (land) Privat småbåtanlegg (sjø) Planens begrensning Formålgrense Grense for bevaringsområde Byggegrense Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen Regulert senterlinje Side61 SA 0 Område for anlegg i drift av kommunalteknisk virksomhet Bevaring av landskap og vegetasjon LinjeSymbol, Illustrasjon (ikkje juridisk bindande) Kommunal leidning i grunn/sjø P N1 R=10.0 GV GV R=10.0 GV N1 GV P 50 Båtoppstilling 65.8 Kv BB Kartopplysningar Kjelde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: Høgdegrunnlag: Fitjar kommune UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84 NN1954 Ekvidistanse Kartmålestokk: (mangler i kartet) (A2) N N2 GV Kom. tek Eldre reguleringsplan Hamn næringsområde m.m. Arealplan-ID: N3 GV Av Kv Bevaring av landskap Fitjar kommune Med tilhøyrande føresegner SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Forslagstillar: Vik-Sandvik Holding AS SAKS- NR. DATO SIGN. Dato Revisjon Naustområde. Område for kontor VHM Dato Revisjon Naustområde. Kommunalteknisk område NS Dato Revisjon Kommunestyret sitt vedtak Ny 2. gongs handsaming Offentleg ettersyn frå...til gongs handsaming Offentleg ettersyn frå til gangs behandling Kunngjering av oppstart av planarbeid Oppstartsmøte PLANEN ER UTARBEIDD AV: TEGNNR. DATO SIGN VHM Det stadfestas at planen er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak Dato Plansjef

62 Fitjar Kommune Reguleringsplan for Hamn næringsområde m.m., gnr.67 bnr. 60 m.fl. FITJAR SENTRUM-NORD-HAVN Vik-Sandvik Holding AS Planskildring Reguleringsføresegner Side62

63 1) Innleiing Reguleringsplanen omfattar eksisterande kontorbygg, leilegheitsbygg og småbåthamn. Samt nytt kontorbygg, naustområde med tilhøyrande fellesområder, utviding av småbåthamn og tiltak i sjø som molo og fylling. Utbyggjar som har teke initiativet til denne planen er Vik-Sandvik Holding AS Eigar av gnr. 67 bnr. 60 er Vik-Sandvik Holding AS. Eigar av gnr 65 bnr 47 er Theodor Træet. 2) Føremål med planen I samband med utbygging av området er det planlagt omregulering til næringsområde for kontor, område for bustadblokk, småbåthamn med tilhøyrande bodar og nausteiningar på land, og oppstillingsplass for båtar. 3) Avgrensing av planområdet Planområdet omfattar gnr. 67 bnr. 60, og delar av gnr. 65 bnr. 47 slik vedlagt kart revidert viser. 4) Planstatus Området er i gjeldande kommuneplan sett av som næringsområde for kontor, forretning, kjøreveg, småbåthamn, einebustad og naust område. 5) Utbyggingsplanar Utbyggjar planlegg å setje i gang med utvikling av området i nær framtid. 6) Planløysingar Planområdet har eit samla areal på ca. 29,8 m 2 og fordelar seg på dei ulike planføremåla på følgjande måte: Føremål Areal (da) Næringsområde kontor 8,7 Kjøreveg 1,5 Privat småbåtanlegg land 4,5 Privat småbåtanlegg sjø 6,5 Naust 0,5 Kommunalteknisk anlegg 0,4 Grøntanlegg 4,3 Blokkbustad 2,0 Bevaring landskap 1,2 Felles avkjørsel 0,8 Felles parkering 1,3 Felles gangareal 0,2 Trafikkområde i sjø 0,3 Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord Side63 2

64 a) Kontor Det føreligg planar for området med utviding av eksisterande kontorlokale, samt betre tilrettelegging av utomhus området. Det skal også opparbeidd tilstrekkeleg parkeringsplassar på området. Det er planlagt eit frittståande kontorbygg i nordleg del av området. b) Småbåtanlegg land og sjø. Den sentrumsnære plasseringa av småbåtanlegget vil gjere området til ei ettertrakta småbåthamn. Det vil bli godt tilrettelagt for aktivitet med tilstrekkeleg parkering, bodplass og eit triveleg uteareal. Område for båtopplagring kan tilretteleggast for lagring av båtar og arbeid på desse. Området vert skjerma av naustbygg i front. c) Naustområde Behovet for naust og båtplass er sterkt tilstades i området. Nært føreståande planar om ytterlegare bustadutbygging i området aust for reguleringsområdet vil auke behovet ytterlegare. Naustområda si plassering er såleis gunstig i samband med eksisterande og framtidig behov. Maksimal mønehøgd er satt til 7 m. Området er planert på kt +2 og høgste møne vert såleis på kt +9. Kjørevegen som ligg aust for naustområdet ligg på kt +11,5. Området mot aust er planert med skjering mot veg og nausta vil ikkje hindre utsikt for eksisterande bustadblokk og bustadområde. Høgare bygg gjev og moglegheit for fleire nausteiningar ved at ein kan arrangera dei i to plan, utan at det går ut over utomhusarealet på området. Naboområda i nord og sør er bebygd med høge kontorbygg og industribygg. Eit område med høgare og meir robuste naustbygg vil difor harmonere betre med sine omgjevnader enn tradisjonelle naust. Vedlegg nr. 1 syner arkitekten si beskriving og skisser av naustområda N1 og N2. Desse naustgrupperingane inneheld ein kombinasjon av mindre bodar på ca kvm og naust på maksimal 40 kvm. Alle med direkte inngang frå utsida. Bodar og naustloft i 2 etasje har inngang via trapp og gangbru på utsida. Ein kommunal avløpsleidning går mellom naustområda N2 og N3. Naustområdet N3 vert difor det minste og lengst inne i vika. Her ynskjer ein etablere tradisjonelle naust med maksimal mønehøgde 5 m. Maksimal storleik på nausta er 40 kvm. Nausteiningane skal brukast til lagring av nødvendig utstyr for fiske, båt (og livet ved sjøen.) Innreiing for overnatting og lengre opphald er ikkje tillete. Det skal ikkje leggjast inn vatn i dei enkelte nausteiningane, men kan leggja til rette med felles plass for vask av utstyr og sløying av fisk. Det kan også leggjast til rette for felles toalett med dusjmoglegheit innafor området. Plassering og utforming skal beskrivast i byggesak. Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord Side64 3

65 d) Blokkbustad Området omfattar eksisterande leilegheitsbygg med garasje, parkeringsplass, fellesarealer og opparbeidd utomhusareal. Det er høve til å setje opp bygg for miljøstasjon på området. e) Felles parkeringsplass Det skal opparbeidast parkeringsplass for brukarar av naust og området for båtopplagring. f) Felles avkjørsel Det skal opparbeidast felles avkjørsle for trafikkavvikling i samband med område for naust og båtopplagring. g) Felles grøntområde Mellom og rundt naust skal beplantast og gjerast tilgjenge for ålmenta. h) Bevaring landskap (Kulturelt bevaringsområde) Her skal ein taka omsyn til kulturverdiar. i) Kommunalteknisk anlegg Område for kommunalteknisk anlegg. 7) Vurdering av risiko og sårbarheit Planområdet er sterkt skrånande, men ikkje utsett for ras. Planlagde bygg og inngrep i området vil ikkje ha nokon innverknad på rasfaren i området. Området er ikkje utsett for flaumhendingar. Mykje av aktiviteten i området vil vere retta mot sjø og båtliv. Småbåtområdet vil bli tilrettelagt for sikker ferdsel. Det blir sett opp redningsutstyr i form av livbøye lett tilgjengelege. Stord 30. mai 2009 Rev Akvator AS Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord 4 Side65

66 Fitjar kommune Reguleringsplan for Hamn næringsområde m.m., gnr. 67 bnr.60 m.fl. REGULERINGSFØRESEGNER 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrenser slik vedlagt plankart med revideringsdato viser. 1.1 Areal innanfor plangrenser er regulert til følgjande formål: PBL 25,1.ledd nr 1 BYGGEOMRÅDE - Område for kontor - Anna byggeområde - naust - Blokkbebyggelse PBL 25,1.ledd nr 3 OFFENTLEG TRAFIKKOMRÅDE - Kjøreveg - Trafikkområde i sjø PBL 25,1 ledd nr 6 SPESIALOMRÅDE - Privat småbåtanlegg land - Privat småbåtanlegg sjø - Kommunalteknisk anlegg - Bevaring av landskap PBL 25,1 ledd nr 7 FELLESOMRÅDE - Grøntanlegg - Parkeringsplass - Avkjørsle - Gangareal 2 FELLES FØRESEGNER 2.1 GENERELT Ved handsaming av byggesaker skal kommunen sjå til at bygningar får ei god form og at det vert nytta kvalitetsmessige gode materialar. Bygg skal førast opp innanfor byggegrenser der slike er vist. All tiltak i sjø skal godkjennast etter Hamne og farvasslova. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar, skal arbeidet straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelov 8, 2. ledd. Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord 5 Side66

67 3 BYGGEOMRÅDE 3.1 OMRÅDE FOR KONTOR Innan området kan det byggjast kontor/industribygg med gesimshøgde på inntil 15 m. BYA er sett til 50 %. Plassering, utforming og møneretning på bygningar skal fastsetjast nærare med byggjemelding til Fitjar kommune. Ubygde delar av tomta kan mellom anna nyttast til gangvegar, tilplantning, utelager, støttemurar, parkering etc. Det skal opparbeidast min 1 parkeringsplass per 35 kvm kontorareal. 3.2 ANNA BYGGEOMRÅDE - NAUST Det er høve til å setja opp naustanlegg med bodar. Maksimal mønehøgd for byggmassen er 7 m på N1 og N2 og 5 m på N3. Takvinkel skal vera mellom grader. Maksimal storleik på bodar er 25 kvm. Maksimal storleik på naust er 40 kvm. Innanfor naustområde N1 kan det maksimalt etablerast 3 stk. naust på kvart område. Innanfor naustområda N2 og N3 kan det maksimalt etablerast 2 stk. naust. Naust i lag bør saksast. Planeringskote for naustområda er +2 Plassering, utforming og møneretning på bygningar skal fastsetjast nærare med byggjemelding til Fitjar kommune. Tilgang til nausteiningar og bodar skal være utvendig. Einingar i andre etasje har inngang via utvendig trapp og gangbru. Naust skal ikkje innreiast for overnatting og/eller varig opphald. Det skal ikkje leggjast inn vatn til den einskilde nausteining, men det kan opparbeidast felles vaske/sløye område innanfor anlegget. Det er høve til å leggja til rette for felles toalett og dusjmoglegheit i eit av anlegga. Ved første byggemelding skal det føreligge situasjonsplan for heile området. 3.3 BLOKKBEBYGGELSE Mønehøgd 16 m. BYA for området er 40% Det skal opparbeidast minimum ein parkeringsplass per bueining. På ubygde delar av området er det høve til å opparbeide parkering og fellesareal for bebuarar. Av omsyn til trafikktryggleik skal det ikkje etablerast tett vegetasjon høgare enn 0,5 m innan 20 m frå vegkryss. 4 OFFENTLEGE TRAFIKKOMRÅDE 4.1 KJØREVEG Området kan nyttast til offentleg veg. Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord Side67 6

68 5 SPESIALOMRÅDE 5.1 PRIVAT SMÅBÅTHAMN LAND På området kan det byggjast bodar for lagring i samband med småbåthamna. Maksimalt areal nytta til bod er 5 % av planområdet. Det er høve til å setje opp grillhus/fellesområde eller liknande innan området. Ubygde delar av områda kan mellom anna nyttast til båtoppstillingsplass, parkering, tilplantning, utelagar, etc. Det er høve til å setje opp kai som grensar til området for privat småbåthamn sjø. Det skal opparbeidast minimum 0,75 parkeringsplass per båtplass. Det er høve til å opparbeide steinsett molo i søndre del av planområdet. Denne skal formast som eit fellesareal i forlenging av eksisterande bergformasjonar. 5.2 PRIVAT SMÅBÅTHAMN SJØ Innan området kan det lagast molo, utfyllingar og liknande. Fyllingsfot kan gå utanfor føremålsgrensa. Vidare kan det setjast opp flytebrygger, kai eller anna form for båtfeste. Det kan også etablerast båtoppdrag på området. 5.3 BEVARING AV LANDSKAPET Det er registrert to steinalderbuplassar innafor planområdet. Alle tiltak i området må klarerast med Hordaland fylkeskommune Kultur og idrettsavdelinga. 5.4 KOMMUNALTEKNISK ANLEGG Området er meint for eksisterande og evt. utviding av kommunalteknisk avløpsanlegg. 6 FELLESOMRÅDE 6.1 GRØNTANLEGG Av omsyn til trafikksikkerhet skal det ikkje etablerast tett vegetasjon høgare enn 0,5 m innan 20 m frå vegkryss. Grøntområde omkring naustområdet kan tilplantast og skal fremja tilgjenge for ålmenta langs sjølinja. Avslutning mot naust- og sjøområda skal tilpassast omgjevnaden. 6.2 PARKERING Det skal opparbeidast felles parkering for brukarar av naustområdet. 6.3 AVKJØRSLE Det skal opparbeidast tilkomstveg for brukarar av naustområdet og båtoppstillingsplass. Denne skal være dimensjonert for frakt av større og mindre fritidsbåtar. 6.4 GANGVEG Det kan etablerast gangveg frå felles avkjørsle til inngang på dei ulike naustgrupperingane. Stord 30. mai 2009 Rev Akvator AS Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord Side68 7

69 Vedlegg: 1: Arkitektens beskriving 2: Plankart Akvator AS, Sæ 132, 5417 Stord Side69 8

70 Reguleringsplan for Gnr 57, Bnr 60/47, Fitjar sentrum - Naustområde for Træet. Arkitektens beskrivelse Situasjon Aktuelt naustområde ligger i søndre del av planen o mkranset av større anlegg og bygningsvolumer, som; Vik Sandvik kontorbygg og småbåthavn, 4-5 etasjers leilighetskompleks i øst, samt Fitjar Mekaniske Verksted i sør. Landskapsprofilen, i storskala, er sterkt stigende mot øst som bakvegg for omtalte bebyggelse. Terrenget på aktuell tomt former et romslig og småkupert lands kap mot sjøen, mens østre del stiger relativt kraftig. Det er et stort behov for naust og bodplasser som kan serve den sentrumsnære bebyggelsen i Fitjar. Tomten grenser opp til eksiterende byggefelt under utvikling, nyinnflyttet leilighetsanlegg, samt til større områd e som er under regulering til boligformål ( enheter). Grep Topografi, omkringliggende bebyggelse og sentrumsnærh et mener vi gir rom for å kunne bygge naust med funksjonsnivå på to plan, ref. vedlagte tegninger. Arkitektonisk uttrykk vil væ re i tråd med lokal byggeskikk for denne typen sjøhus. Grepet vil gi en god utnyttelse av arealet, samtidig som vi ivaretar mellomrommene mellom husene, skaper variasjon i bygningsmasse og tilrettelegger for almennheten langs strandsona. Vi ser for oss å legge bygningskropper i tre grupper, som følger den opprinnelige strandsonas form. Fellesareal/ grøntareal anlegges i mellomrommene med fri tilkomst til bryggeareal på sjøside. I tillegg ser vi for oss å etablere smau mellom bygninger for å tydeliggjøre denne tilkomsten og skape variasjon i romopplevelser. Det foreslås en mindre steinsatt molo i søndre del. Denne vil formes som et fellesareal i forlengelsen av bevarte berg-og knausformasjoner. Parkeringsareal er stykket opp i 3 mindre grupper som skjermes og mykes opp av beplanting. Båtopplag er skissert mot stigende terreng i øst, skjermet av bebyggelsen i front. Stord 21. april 2009 Jo Kjetil Nielsen Side70

71 Side71

72 Side72

73 Side73

74

75

76 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2014/674 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: SAKSFRAMLEGG Justeringar i gebyrregulativet Utval sak Utval Møtedato 108/14 Utval for plan og miljø /14 Kommunestyret Vedlegg: Framlegg til nytt gebyr, Rødt = endring, Blått = utgår Gjeldande gebyr Saksopplysningar: Fitjar kommune hadde ei større endring av gebyrregulativet i 2013, med verknad frå Me har no praktisert dette regulativet i 1 år og ser at det har vore behov for å gjera ein del endringar og presiseringar. Særleg gjeld dette kapittelet om reguleringsplanar. I kapittel om byggsaker, er det nokre små justeringar i tekst. Desse endringane er markert med rødt i planverket. I kapittel 4 oppretting av matrikkelenheter er gebyra for sakshandsaming redusert. I kapittel 5 oppmålingsarbeid etter matrikkellova er gebyra for oppmåling på uteareal på eigarseksjon, gebyr for grensejustering og arealoverføring redusert. I kapittel 6 og 7 er det kun små justeringar/omformuleringar. I kapittel 8 om reguleringsplanar, er det gjort monalege endringar redaksjonelt og satsane er justert noko. Det vert presisert at for reguleringsplanar som er meir enn 1 år gamle, og som skuldast forhold på tiltakshavar si side, skal nytt regulativ nyttast for vidare behandling. Elles gjeld hovud-regelen at ein nyttar det regulativet som gjaldt når saka kom inn. Det er vidare presisert at det skal betalast i 3 trinn og at gebyr fell til betaling for kvart av trinna for store reguleringsplanar. Dette gjeld og vesentlege endringar av eksisterande planar. Vesentlege endringar tolka strengt, slik at alt som ikkje er mindre vesentleg endring(pbl 12-14, 2 ledd), er vesentleg i høve dette regulativet. Regulativet er vidare presisert for mindre vesentlege endringar, og korleis dei er å forstå: Dette er endringar i høve Plan- og bygningsloven 14-12, 2.ledd. Her satsane justert noko opp slik at de samsvarar meir med arbeidsmengda knytt til tilhøvet. Når det gjeld regulativet i tabellen elles, er det justert noko ned. Trinna er noko utvida og me har lagt oss det lavaste trinnet av dei to. Det vil vere marginale gebyrendringar på inntektsida. I kapittel 9 land- og havbrukssaker er det oppretta gebyr for handsaming av enklare konsesjonssøknader, spesifisert gebyret for havbrukssaker og auka gebyret på utsleppssakene. Side76

77 Hamne- og farvasslova er uendra. Basisgebyret «M» (kr. 2400,-) er ikkje endra. Framlegg til vedtak: Utval for plan- og miljø rår kommunestyret til å gjere fylgjande vedtak: Det framlagte forslaget til justeringar i gebyrregulativet, vert vedteke. Endringane gjeld frå Behandling i Utval for plan og miljø : Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Det framlagte forslaget til justeringar i gebyrregulativet, vert vedteke. Endringane gjeld frå Atle Tornes Rådmann Side77

78 Side78

79 Side79

80 Side80

81 Side81

82 Side82

83 Side83

84 Side84

85 Side85

86 Side86

87 Side87

88 Side88

89 Side89

90 Side90

91 Side91

92 Side92

93 Side93

94 Side94

95 Side95

96 Side96

97 Side97

98 Side98

99 Side99

100 Side100

101 Side101

102 Side102

103 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2014/674 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: Eigedomsavgifter 2015 SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 109/14 Utval for plan og miljø /14 Kommunestyret Vedlegg: 1. Budsjettrundskriv frå SIM 2. Detaljbudsjett VAR Utrykt dokument: 1. Grunnlag for berekning av avgifter vatn og kloakk, oppdatert Vatn og kloakk. Historikk: Det vart gjort ei omfattande rasjonalisering av VA tenestene i 2004, særleg av dei administrative funksjonane, og kostnaden vart redusert med ca kr pr. år. I hovudsak er den same strukturen som vert lagt til grunn også i Frå 2004 til i dag er det gjennomført fylgjande endringar i avgiftsnivå: auke 8 %, og endra minstesats for vassmålarar auke 2,5 %. Tilknytingsavgiftene for hytter vart auka med ca 100 % %. Tilknytingsavgift bustad redusert til høvesvis kr for vatn og kr for avløp % auke i satsane for avløp (ikkje tilknyting) % auke i satsane for avløp(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for vatn(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for vatn(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for avløp(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for avløp(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for avløp(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for avløp(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for vatn og 10 % reduksjon for avløp(ikkje tilknyting) % reduksjon i satsane for avløp(ikkje tilknyting). Renter: Rentenivået for VAR-investeringar var til og med 2013 basert på 3 års statsobligasjonar pluss 1,0 % margin. Frå og med 2014(valfritt i 2014) er rentesats basert på 5 års swaprante + 50 rentepunkt. Denne ligg om lag på nivå med Husbankrenta. Ein har prognostisert renta til 2,5 % i 2014, og budsjettert med 2,5 % for Kostnadssida: Administrasjonskostnader er belasta 60 % på vatn og 40 % på avløp, og direkte mannskapskostnader er fordelt Lønsoppgjeret for 2015 er basert på ein vekst frå 2014 på 3,3 %. Prisauke er kompensert med ei individuell vurdering på kostnadsartar, og internkjøp er regulert med kommunal deflator på 3,0 %, jf statsbudsjettet. Det var i budsjett 2014 foreslått to endringar i personell: Stilling som driftsoperatør vart ikkje auka, og vert heller ikkje foreslått i Tilknytt prosjektarbeid med inntekt på kr Side103

104 på vatn vart heller ikkje gjort. Stillinga på vask/reinhald er auka til 20 %. Direkte bemanning i 2015 er 1,6 operatørar, og 0,2 stilling reinhald. Investeringar: VA-anlegget i Fitjarstølane sør vart overteke av kommunen i februar 2013 til drift og vedlikehald. Størstedelen av VA- anlegga i det nye byggjefeltet i Rossneset vart overteke av kommunen sommaren 2013, og resten vil gradvis bli sett i drift etter kvart som feltet blir utbygt. Det er gjort prinsippvedtak om overtaking av bustadfeltet i Brakjehaugen, men anlegga er fysisk ikkje overtekne. Dette vert truleg gjort seinhaustes Desse store anlegga er eksternt finansiert, og belastar ikkje kapitalkostnaden i den kommunale VA drifta. Sidan anlegga er nye er det ikkje rekna med auke i driftskostnader dei første åra. Dei vil gje ei gradvis auke i inntektene etter kvart som felta blir utbygde, men og kostnader når aktiviteten i felta aukar og garantiane fell bort. I løpet av 2014 er det investert i nytt avløpsanlegg, ca kr og utskifting av vassleidningar, ca kr , på Fitjargarden. Avløpsdelen er ferdig etter planen, medan arbeidet med vassanlegget vil halda fram i Det er og investert i nytt tak på rensestasjon Juvet, kostnad ca kr Det blir investert i system for driftsstyring i Rossneset, ca kr , som blir bygt anten seint i 2014, eller tidleg Investeringar i 2014 vil påverka driftskostnadene i 2015 med renter og avskriving. Kostnader med investeringar i 2015 vil ikkje belasta VA- rekneskapen før Etter avskrivingar for 2014 vil me pr. 1. januar 2015 ha ein renteberande kapital på om lag: Vatn 17,9 mill Avløp 10,0 mill Ein prosent på renta betyr såleis cirka kr på vatn og kr på avløp pr år. Planlagde tiltak i 2015: Her blir 3 prosjekt overført frå 2014: Arbeidet med plan vassforsyning, kr , er starta, men størstedelen blir overført. Kloakk Koløyholmen, kr , trur me kan vera realistisk i 2015(Samarbeidsavtale). Me held fram med fornying av vassnett Rimbareid, med kr 1.0 mill (overslag). Postane for småanlegg vatn og avløp vert fornya med kr for kvar. Nytt prosjekt alarmsystem vatn kr Ei stor investering me har flytta på i mange år gjeld nytt avløpsanlegg i Øvrebygda. I fyrste omgang frå skulen og området ikring, og med nye røyr til me når i eksisterande nett ved Sjoareset. På sikt bør heile nettet til sjø oppgraderast, då det er variabel kvalitet. Dette prosjektet har me rokkert no i svært mange år og det er gjerne på tide at det blir sett press på prosjektet. Det vil løysa ein situasjon som har vore utilfredsstillande i mange år. Kloakk Øvrabygda blir sett opp med kr 1.0 mill, og det blir då nødvendig med løyvingar dei komande åra. Me må kalkulera prosjektet/oppdatera gamle tal betre. Vurdering: I 2014 har det ikkje vore gjennomført større driftstiltak korkje for vatn eller avløp, og kostnadssida i driftsbudsjetta er i balanse. Grove estimat for 2014 viser underskot for vatn på kr (budsjett ) og for avløp på kr (budsjett ). Det er hovudsakleg grunna i eit lavt rentenivå, kombinert med ei sikker drift(små reparasjonar) så langt i Inntekt knytt til vassmålar varierer, og var i 2014 noko høgare enn året før. Dette blir teke litt ned i Driftsfonda pr. 1. januar 2015 er etter dette estimert til: Drift vatn kr ,- (inkl Dåfjorden vassverk) Drift kloakk kr ,-. Fonda blir rentekompensert/belasta med same rentesats som elles for VAR. Rentebelastningane for VAR er no på eit historisk lavnivå. Før me eventuelt endrar gebyra for 2015 vil vatn gje eit underskot på ca. kr , og avløp eit underskot på ca kr Over om lag 3 år vil dermed fondet for vatn vera oppbrukt. For avløp har Side104

105 me eit romsleg fond, som me er pliktige å trekkja ned over 5 år. Ein må likevel vurdera at det er eit oppdemma behov for tiltak på avløpssida og at me må ha midlar til det. Renta er framleis ekstremt lav, og me må ta høgde for ein auke. Det er naturleg å ha margin for renteauke på 2 prosentpoeng. Det har me ikkje på vatn. Me har også i 2015 rekna ekstra tilknytingsgebyr i dei nye byggjefelta for begge aktivitetane vatn og avløp som fylgje av at det er jamn utbygging. Dette blir ei ordinær driftsinntekt. Etterspørselen etter vatn over målar kan og endra seg. Konklusjon: Me vil tilrå uendra årssats for vatn, og ein reduksjon på 5 % på avløp, og uendra tilknytingsgebyr, for Reduksjonen i 2015, kr , er arbeidd inn i budsjettet. Dokumentet, Grunnlag for berekning av avgifter vatn og kloakk vart oppdatert i Me foreslår at dette blir vidareført uendra. 2. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Samarbeidsavtalen med Stord kommune innan feiing og tilsyn vart tilpassa nye føresegner i 2009, med justering hausten 2013, og vert foreslått vidareført i Tal på husstandar med fyringsanlegg er i overkant av Dette vart kontrollert i Mykje tyder på at me har fleire tilsynspliktige anlegg enn rekna med, men tala er ikkje verifiserte. Tenesta skal ha fokus på tilsyn med branntryggleiken i bustad, og tilsynet inngår som ein del av brannvernet sitt førebyggjande arbeid. Føresegnene set krav om tilsyn minimum ein gong kvart fjerde år, og feiing etter behov, minst ein gong kvart fjerde år. Det er i avtalen rekna behov for eit tilsyn og to feiingar innan ein fireårsperiode. Gebyret vart sist auka med kr 20,- frå 1. januar Estimat for 2014 viser eit lite underskot, og litt betre enn budsjett. Budsjett for 2015 utan prisjustering viser ei underdekning på kr Kr av dette skuldast at tilsyn med særlege bygningar er lagt inn her, og skal ikkje dekkast av sjølvkost. Underdekninga på tilsyn vert foreslått dekka av fond, og gebyret blir foreslått uendra. 3. Slam og renovasjon. Dette arbeidet blir utført av SIM, som og har rekneskapen. Kommunen ivaretek abonnementsregister og dispensasjonar, og har ei lita godtgjersle for dette arbeidet. I vedlagde budsjett frå SIM er administrasjonsgodtgjersla uendra for begge aktivitetane. Tala er no kr for renovasjon og kr for slam. SIM foreslår reduserte satsar for renovasjon frå 2014 til 2015, og dessutan ei tilbakebetaling av tidlegare for mykje fakturert, sjå dokumentet. Renovasjon har tilfredsstillande resultat og fond. Satsane for slam er foreslått uendra frå Slamtømming blir utført annakvart år, men gebyra fakturert kvart år, og rekneskapen viser tilsvarande store over- og underskot, som vart ført til/trekt frå fond. Rekneskapen er føresett å gå i balanse over 2 år. Det er tømming i 2014, som gir underskot dette året, men likevel positivt fond ved årsslutt. For 2015 blir det ikkje tømming og fonda aukar. Ordninga med friviljug innhenting av plast vart avvikla tidleg på året, og erstatta av ei gratis prøveordning med innhenting av plast og tekstil for alle brukarane. Denne vil halda fram til det blir avgjort om ordninga skal vert ei fast ordning for alle kommunane, eller avviklast. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: Fitjar kommunestyre fastset fylgjande satsar for eigedomsavgifter for 2015: Årsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn vert uendra. Årsgebyr for avløp vert redusert med 5 %. Tilknytingsgebyra vert uendra. Side105

106 Gebyra for renovasjon vert redusert i samsvar med forslaget frå SIM. Gebyra for slam vert uendra, jf forslaget frå SIM. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert uendra. Lovbestemt meirverdiavgift kjem i tillegg til satsane. Behandling i Utval for plan og miljø : Tilråding til kommunestyret. (Samrøystes): Fitjar kommunestyre fastset fylgjande satsar for eigedomsavgifter for 2015: Årsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn vert uendra. Årsgebyr for avløp vert redusert med 5 %. Tilknytingsgebyra vert uendra. Gebyra for renovasjon vert redusert i samsvar med forslaget frå SIM. Gebyra for slam vert uendra, jf forslaget frå SIM. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert uendra. Lovbestemt meirverdiavgift kjem i tillegg til satsane. Atle Tornes Rådmann Side106

107 Budsjett 2015 Renovasjon og slamtømming i Fitjar kommune. SIM legg med dette fram budsjett for renovasjon og slamtømming i Fitjar kommune for Hovudpunkt Abonnementsgebyr for hus og hytter er sett ned med kr 37,50 inkl. mva. Gjennomsnittsgebyret for hus kostar 2138 kroner inkl. mva Tilbakebetaling til husabonnentane frå SIM er kr. 125 inkl. mva. Gjennomsnittsabonnementet for hus vert dermed ytterlegare redusert 5,85 % til kr kr. inkl. mva. Abonnementsgebyret for hytter kostar 1150 kroner inkl. mva. Slamgebyret for hus er uendra i 2015 og kostar 713 kroner inkl. mva. Slamgebyret for hytte er uendra i 2015 og kostar 331 kroner inkl. mva. SIM arbeider for at abonnentane skal ha ei best mogeleg avfallsordning til rettast mogeleg pris. Budsjettet byggjer på dei ordningane som gjeld for slamtømming og renovasjon i SIM-området. Ordningane er tufta på avfallsplanen, føresegnene til selskapet og krav frå miljøstyresmaktene. På grunn av overskot i SIM tidlegare år har representantskapet vedteke å tilbakeføre til abonnentane 2,5 millionar kroner i Det utgjer kr. 125 per hus inkl. mva. På den måten får abonnentane att det dei har betalt inn for mykje, som ein eingong sum. Prøveprosjektet med plast og tekstil i Fitjar vert vidareført i 2015, og vil fortsetja til representantskapet i SIM har vedteke ny avfallsplan for SIM-kommunane. I SIM sitt budsjett for 2015 er renovasjonsgebyra SIM fakturerer kommunane for uendra. Budsjett renovasjon 2015 Driftsinntekter Renovasjonsgebyr hus Renovasjonsgebyr hytter Renovasjonsgebyr dunkar Sum inntekter Driftskostnader Abonnentgebyr hus Abonnentgebyr hytter Dunkgebyr til SIM Andre kostnader (inkasso, gebyr) Adm kostnad kundetorg Fitjar kommune Sum driftskostnader Netto finanspostar Ordinært resultat Side107

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Reglement for gjelds- og finansforvaltning 10.01.2017 Rådmannen Vedteke i kommunestyret 13.02.2017 PS 12/17 Innhaldsliste: 1. Reglementet sitt verkeområde... 3 Meininga med reglementet... 3 Kven reglemente

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Finansreglement Høyanger Kommune. Vedteke av kommunestyret Sak 9/2017

Finansreglement Høyanger Kommune. Vedteke av kommunestyret Sak 9/2017 Høyanger Kommune Vedteke av kommunestyret 14.02.2017 Sak 9/2017 Finansreglement Innhald 1.1 Virkeområde 1 1.2 Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar for driftsformål 3 1.3 Forvaltning av kommunen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Finansforvaltninga i 2016

Finansforvaltninga i 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-12 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Finansforvaltninga i 2016

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

ØKONOMIAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-4 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2015 Fylkestinget 10.03.2015 Finansforvaltninga i 2014 Samandrag I saka

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-9 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2016 Fylkestinget 14.06.2016 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Finansforvaltninga i 2015

Finansforvaltninga i 2015 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-8 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 24.02.2016 Fylkestinget 08.03.2016 Finansforvaltninga i 2015

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Sakspapir

FEDJE KOMMUNE Sakspapir FEDJE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskap 07.02.2011 014/11 BRVI Kommunestyret 17.02.2011 005/11 BRVI Avgjerd av: Saksansv.: Vidar Bråthen Arkiv:

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING VOLDA KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Denne versjonen er i samsvar med vedtak i sak PS 152/14, Delegering til rådmannen, handsama i formannskapet den 19.08.14. Vedteke i Volda kommunestyre i sak

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement for finansforvalting Samnanger kommune

Reglement for finansforvalting Samnanger kommune Reglement for finansforvalting Samnanger kommune Finansreglement i Samnanger kommune vedtatt 4.11.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTING 1. Finansreglementet sitt verkeområde... 3 1.1 Målet med reglementet...

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per 30.april 2015 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga. Rapporteringa

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-14 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET 30. juni 2016 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune Vedteke av kommunestyret 30.06.2016

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING 1 Oversikt 1. FORMÅL MED KOMMUNEN SITT FINANSREGLEMENT... 3 2. HEIMEL... 3 3. GYLDIGHEIT... 3 4. AVGRENSINGAR... 3 5. OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI/

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-2 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 03.12.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2017

Finansrapport 2. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål

Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål Side 1 av 5 VEDLEGG 5 Rapporter ing på finansporteføljen per 30. april 201 6 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

2 av 17 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 057/13 09/164 Tilslutning av nye deltarkommunar i Bergen og Omland

2 av 17 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 057/13 09/164 Tilslutning av nye deltarkommunar i Bergen og Omland SAMNANGER KOMMUNE 1 av 17 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 06.11.2013 Møtetid: 14:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering.

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/2355-1 Årsrapport 2014 - konsesjonskraft og finansportefølje Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Detaljer

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.11.10 Kl.: 14.30 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/10 37/10 MØTELEIAR Benedicte Meyer (SV) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) fekk permisjon og gjekk frå

Detaljer

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/23 Vår dato: 08.10.2015 Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll-

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Finansreglement

Finansreglement Finansreglement Sjekkliste Sjekkliste finansreglement: NN kommune Kontrollområde Kontrollpunkt Forskrift OK Kommentar Virkeområdet for finansregelementet Viser reglementet om det også gjeld t.d. kommunale

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 19. sep. 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT

Detaljer