FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: A (Gnr. 140 Bnr. 18)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)"

Transkript

1 FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest)

2 Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og 112 Dokumentets navn: Planbeskrivelse Plan-ID: A Oppdragsgiver: HV Utvikling AS 2

3 1. Nøkkelopplysninger s Bakgrunn for planarbeidet s.5 3. Forhold til andre planarbeider s.5 4. Beskrivelse av planområdet s Beskrivelse av planforslaget s Konsekvenser av planforslaget s Uttalelser og merknader s

4 1. Nøkkelopplysninger Sted/adresse: Indrevollen Sira, Flekkefjord Kommune Gnr./Bnr: 140/18,108,99 og 112 Forslagstiller: HV-Utvikling AS Grunneier: Karl Arne Birkeland Eksisterende planstatus: Indrevollen består i dag av ett område på cirka 37 dekar, med udyrka mark og skogholt, samt fjellskjæringer i øst. Deler av området er med i dagens kommunedelplan for Sira fra 1994, men er i sin helhet tatt med i ny rullering av kommunedelplanen for Sira Planområdets areal i daa: Cirka 37,0 dekar Viktigste foreslåtte reguleringsformål: Eneboligbebyggelse og fortettet bolig og leilighetsbebyggelse. Inkl. nødvendig infrastruktur og lekeområder. Kunngjøringsdato (avis): Kunngjøring om igangsetting av planarbeidet ble varslet i Fædrelandsvennen den Avisen Agder den Varslingsdato berørte parter (brev): Naboer og høringsinstanser er varslet i brev av Medvirkning utover varsling (j/n): Det har kommet innspill fra følgende naboer/instanser til saken: Det kom 11 merknader fra: 1. Nils Arne Modal: 2. Fylkesmannen i Vest Agder: 3. Kjell Osen og Elin Modal Osen 4. Jernbaneverket: 5. Norsk Maritimt Museum: 6. NVE: 7. Statens Vegvesen: 8. Vidar Birkeland, Elisabeth M. Fardal, Hjørdis Ramsli og Reidar Birkeland. 9. Kystverket: 10. Agder Energi: 11. Vest Agder Fylkeskommune: 4

5 Konsekvensutredningsplikt (j/n): Nei Foreligger varsel om innsigelse (j/n): Nei 2. Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Bakgrunn Sira er et ekspansivt tettsted med mangel på boliger og tomter. Av den grunn har HV- Utvikling AS satt i gang med planarbeidet for området. Det er allerede pr. dags dato flere interesserte som ønsker å bosette seg i området. Det er i første omgang tenkt bygd ut eneboliger langs fylkesveg. Sentralt i området og på kollen i øst er det tenkt høyere utnyttelse av området med leiligheter og evt. eneboliger i rekke. Disse vil ikke bli påbegynt før T01-T16 er ferdige.t17-til F-01 er en del av andre opsjon i avtale med grunneier. Det har vært tett dialog med kommunen i planlegging av området, og kommunen har stilt seg positive til å få regulert område til boliger. 3. Forhold til andre planarbeider 3.1 Bakgrunn Reguleringsplanen vil ta hensyn til fremtidig tilkomst til kommunens egne boligområder i Røyåsen. Det er behov for å se på avrenningen fra området mot syd. Det blir en dialog mellom utbygger og kommunen, med hensyn til kapasiteter overvannsnett. 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Området ligger i Flekkefjord Kommune. Indrevollen består i dag av ett område på cirka 37 dekar, med udyrka mark og skogholt, samt fjellskjæringer i øst, og grenser i sin helhet inn til Fylkesveg Tilstøtende arealers bruk Tilstøtende arealer blir benyttet til offentlig vegområde (FV 943), friluftsområde, LNF dyrka mark. 4.3 Avgrensning Området er avgrenset av Fv943 i Vest, Fjellskråning i øst. Dyrka mark og skog mot syd. Mot Nord avgrenses området mot FV 943 og skogsvegetasjon. I forhold til varslet avgrensning er avgrensningen er noe økt mot syd for å få naturlig terrengovergang mot syd. Mot øst er planavgrensningen økt grunnet flytting av eksisterende høgspentlinje. Planavgrensningen følger faresonen under høyspent. 4.4 Størrelse Planområdet er på cirka 37,00 daa. Dette inkluderer også arealer i fjellskråningene mot øst. 5

6 4.5 Eiendom og eierforhold 140/1,18,108 og 112 Karl Arne Birkeland 140/99 Karl Arne Birkeland 4.6 Topografi og landskapstrekk Området strekker seg med myrlendt terreng i nord med kraftig vegetasjon av gran. Mot syd går vegetasjonen over i gjengrodd tidligere dyrket mark. I øst er det kraftig høydedrag med åpne fjellskjæringer og flater med tett vegetasjon av noe lauvskog, og innslag av barskog med særlig furuskog. Området som reguleres for bebyggelse er ett langstrakt og flatt område med fall mot syd. I sydøst er det ett naturlig høydedrag med tett vegetasjon. 4.7 Grunnforhold Området har gode grunnforhold. Det meste av området har morenemasser som fundament. Det er ett tynt lag med jordmasser over hele området. Området i sydøst har synlig fjell Område F01. Massene er lite drenerbare så det må utføres tiltak for å sikre fornuftig drenering av området, slik at ikke sydliggende eiendommer blir skadelidende. Det er inngått dialog med ingeniørvesenet for påkobling, evt. oppgradering av eksisterende overvannsnett. 4.8 Vegetasjon Vegetasjon er hovedsakelig lauvskog med varierende typer, noe furu. På flaten i nord vest er det ett område med fullvokst plantet granskog. I syd er det noe dyrket mark, samt gjengrodde tidligere beiteområder. 4.9 Kulturminneverdier. Arkeologisk undersøkelse ble gjennomført i periode september 2010, jf. vedlagte rapport. Det ble funnet ett automatisk fredet kulturminner (ei kokegrop), og en del nyere tids kulturminner (løe, rydningsrøyser og steingjerder). Siden det ikke ble påvist andre fredete kulturminner i området, ble kokegropen (ID ) undersøkt og dokumentert, og det ble tatt trekull til vedartsanalyse og C14-datering. Kokegropen er derfor å betrakte som frigitt. Det ble også funnet en del nyere tid kulturminner, blant annet en stående løe (ID ), en sammenrast løe (ID ) og en del rydningsrøyser (ID ). Disse anbefaler fylke og bevare, men dette blir det opp til lokaladministrasjon og vurdere. Vi mener de nyere funnene er av liten bevaringsverdi. Det vil også ødelegge så mye av området ved å prøve å innlemme disse i planen Forurensning (støy, luft og vann) Ingen kjent forurensning eller støy innenfor området. Byggegrense mot veg på 13m fra senter veg er lagt inn. Det har vært dialog med statens vegvesen angående dispensasjon for kravet på 15m til senter veg. Vegvesenet var ikke negative til å gi tillatelse for 13m byggegrense Solforhold Området har gode solforhold Lokalklimatiske forhold Ingen spesielle lokalklimatiske forhold. 6

7 4.13 Trafikkforhold Tomten ligger langs Fv 943. Parkering skal skje på hver tomt. Fortau langs FV 943 videreføres i denne planen, og det er avsatt arealer til fortau til fremtidig felt i Røyåsen. Utførelse av fortau er lagt inn i rekkefølgebestemmelser Atkomst. Adkomst fra Fv 943. Det avsatt frisiktsoner etter gjeldende krav fra statens vegvesen. Det er vist byggegrense 2 meter fra frisiktsoner mot Fv 943. Avkjørsel er dimensjonert for å videreføres inn til fremtidig bolig felt i Røyåsen Vei/vann/avløp/ etc. Avløp og vann vil tilkobles det kommunale nettet. Dette vil legges i bakken i den nye infrastrukturen. Dette vil kunne legges med selvfall gjennom hele feltet fra nord til syd. Planeringshøyder er lagt med nivå for å sikre selvfall på hele området. Overvann legges i eget overvannsnett. Dette påkobles kommunens overvannsnett. Det er inngått dialog med ingeniørvesenet. Det er begrenset kapasitet på det kommunale overvannsnettet i dag, så det må vurderes utvidelse av det kommunale nettet Eksisterende bebyggelse Det er ikke eksiterende bebyggelse på tomten. Kun 2 eldre falleferdige redskapsboder. Viser til pkt. kulturminneverdier Avstand til offentlig kommunikasjon. Offentlig kommunikasjon ligger i nær tilknytning til hele området. Veg, vann og avløp følger dagens eksisterende fylkesveg. Tilknytning til skole, butikk, barnehager ligger i nær tilknytning. Alt innenfor en radius på 1km. Sett fra syd-øst 7

8 5. Beskrivelse av planforslaget 5.1 Forslagstillers planfaglige ide grunnlag (målsetting) med planforslaget. Forslagstiller ønsker å fremme en plan som legger til rette for nye enebolig tomter, samt område for typiske boliger for elder og nyetablerte. I tillegg er det avsatt 2 områder for bebyggelse for høyere utnyttelse, leilighetsbygg. Hensikten med planarbeidet er å fastlegge plassering av bygg, veier, parkering, VA anlegg med mer. I tillegg skal utnyttelsesgrad, etasjehøyde og utforming vurderes. Universell utforming Det legges ikke krav i bestemmelser til universell utforming. Dette innlemmes i en til hver tid gjeldende lovverk. 5.2 Bebyggelse og anlegg. Bygningsdeler skal ligge innenfor byggelinjer. Byggelinje til midtlinjen på Fv 943 er 13 meter til senter veg. Utnyttelse Maks utnytelse for tomter er gitt med % BYA. Dette varierer med de ulike bygeområdene. %BYA er satt til 25, og 40%. Høyder Mønehøyder regnes fra ferdig gulv 1.etg. Tomtene mot fylkesveg er satt med maksimal mønehøyde 7,0m. Hjørnetomt T10 er satt til maksimalt 6,0m. Dette for å sikre at ikke for dominerende bebyggelse blir plassert mot fylkesveg, og også være med å skape en unødvendig høy barriere for bebyggelsen innover i feltet. Planeringshøyder for tomtene følger terrengets naturlige høydedrag. Det er lagt opp til selvforsyning av masser for området. Område F-01 blir sprengt ned til kote 80,5 fra topp kote 88 som gir nok massetilskudd for hele områdets behov. Område F-01 er en kolle som faller fra kote 88 ned til cirka kote mot alle himmelretninger. Nedsprengning av denne vil derfor ikke medføre skjemmende fjellskjæringer eller sår. Det satt krav til at ingen murer skal synlig mur overstige 2,0 meter. Det er krav til at det skal være natursteinsmurer. Plassering Ved byggemelding skal vedlegges kart i målestokk 1:500 som viser boligens plassering og høyde. Bygningene skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser. Alle forstøtningsmurer skal vises på situasjonsplan før byggetillatelse gires, og skal oppføres etter gjeldende standarder. Takformer All bebyggelsen skal ha pulttak eller saltak, men for tomt T-10 kan Valmtak også godkjennes. Denne tomten er det planlagt en spesifikk bolig for kunde, i en etasje. Dette vil være fornuftig med hensyn til høyder og solinnfall innover i feltet. 8

9 Parkering Det er lagt til rette for opparbeidelse av 2 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen tomt. For fortettet bebyggelse er det satt 1,75 parkering pr boenhet. Estetiske forhold Byggene skal gis enhetlig utforming og uttrykk. Bestemmelsene er skrevet med hensyn til dette som resultat. Tekniske installasjoner skal bygges med tanke på enhetlig utforming og utrykk. Lekeplasser Opparbeides som fellesområder. Det er regulert inn 3 lekeplasser for at hele feltet skal nærhet til lek-fellesområder. Lekeplassene blir utstyrt med bord og benkplass slik at disse også blir et naturlig samlingsted for alle generasjoner. Lekeplassen i Nord blir opparbeidet som naturlekeplass, akebakke vinterstid. Alle boliger vil ligge innenfor 60 meter fra bygg til nærmeste lekeplass. 5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kommunale veger Alle veger opparbeides slik at kommunen kan stå ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Parkering Skal løses på egen grunn. Det er regulert inn eget parkeringsområde for område F01. Annen felles veggrunn Område mellom tomter og veg er regulert til annen felles veggrunn. Kan benyttes til avkjørsler, grøfter, fylling, skjæringer for veganlegg. Mot syd er eksisterende kjerreveg, veg 5 regulert inn over området. Vegen er flyttet cirka 3 meter mot syd i forhold til dagens plassering. VA-Anlegg Avløp og vann vil tilkobles det kommunale nettet. Dette vil legges i bakken i den nye infrastrukturen. Dette vil kunne legges med selvfall gjennom hele feltet fra nord til syd. Eksisterende høyspenkabel gjennom feltet er planlagt flyttet. Dette for å få mulighet til å utnytte område F-01. Energianlegg Det er avsatt eget område for plassering av Trafo. 5.4 Grøntstruktur (Friluftsområde) Grønnstruktur Friområdene som på planen er vist med grønn farge er til fri ferdsel for allmenheten. Det tillates ingen tiltak i området som ikke forenlig med formålet. Vegetasjonen i friområdet kan tynnes. Det tillates nedgraving av VA og el-kabler i område for grønnstruktur, der dette ikke naturlig kan følge veg og eksisterende infrastruktur. 9

10 5.5 Sikringssoner. Frisiktsoner. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger høyere enn 0,5 meter over veibane. Faresoner Høyspent: Et område på 8m til hver side fra senter linje er regulert som fareområde. Faresoner ras og skredfare: Deler av område er etter geologisk rapport regulert som fareområde med hensyn til skred og ras. Her må nødvendige sikringstiltak utføres i henhold til rapport. Det er lagt inn rekkefølgekrav for nødvendige sikringstiltak før områder med krav om sikring kan tas i bruk. Perspektivskisse av mulig bebyggelse område (Sett fra Sør-vest). 10

11 6. Konsekvenser av planforslag 6.1 Forhold til overordnede planer og vedtak Området er i dag etter kommuneplan avsatt til LNF-Område. Området er med i den nye rulleringen av kommuneplanen som område for boligbebyggelse som i disse dager skal godkjennes i kommunen. Vi har blitt oppfordret av kommunen å jobbe parallelt med reguleringsplanen samtidig med rulleringen av kommuneplanen. 6.2 Tilgjengelighet for alle Det vil bli utført universell utforming av flere fellesområder i området. Dette gjelder lekeområder, park, veger, felles avkjørsler etc. Bolighus vil måtte oppføres med fokus på tilgjengelighet. Området som skal bebygges er fra naturens side veldig flatt, dette medfører små avtrapninger i området. Området vil bestå av store planerte områder, uten store helninger og nivåforskjeller. 6.3 Barn og unge. Kommunens representant for Barn og unge er varslet. Det er satt av 3 områder i planen for lek. Totalt er det i overkant av 1100m2 areal avsatt til felles lekeområder. Indrevollen ligger sentralt tilknyttet eksisterende lekeplasser på Sira. Det blir opprette gang og sykkelveg langs fylkesveg gjennom hele feltet. Gang og sykkelvegen er også ført inn langs fremtidig kommunal veg gjennom området til det fremtidige Kalveskare-Røyåsen. 6.4 Bebyggelsesstruktur Hensikten med planarbeidet er å fastlegge plassering av bygg, veier, parkering, med mer. I tillegg skal forhold til ny infrastruktur fastlegges. Bebyggelsen er planlagt med å få lengdedrag av bebyggelse som gir sikt og lysinslipp fra sol mot syd og øst. Mot fylkesveg anlegges eneboliger i nærmest til veg. De fortettede områder legges innerst i området, bak eneboligbebyggelsen. 6.5 Fjernvirkning. Ingen vesentlig fjernvirkninger. 6.6 Kulturminner. Vi mener de nyere funnene er av liten bevaringsverdi. Det vil også ødelegge mye av området ved å prøve å innlemme disse i planen. 6.7 Topografi / grønnstruktur. Tomter og infrastruktur er planlagt for å følge topografien området. Det er lagt opp til 0 regnskap for masser i feltet. 6.8 Friområdet / friluftsliv i nærmiljøet. Ingen endring. Det er svært gode områder i og rundt regulert område for friluftsliv. 11

12 6.9 Forurensning (støy, luft og vann) Det er ikke gjort støyberegninger mot Fv 943. Byggegrense på 13m til senter veg er lagt som førende. Massene er lite drenerbare så det må utføres tiltak for å sikre fornuftig drenering av området, og slik at ikke sydliggende eiendommer blir skadelidende Lokalklimatiske forhold / solforhold Ingen konsekvens. Området har gode solforhold Grunnforhold, ras / flomfare Området har gode grunnforhold hvor bebyggelse og veger skal anlegges. I området mot øst er det regulert inn faresone ras. Her vil nødvendige sikringstiltak blir utført før veg/bebyggelse /lek i nedfallsone kan bebygges. Det er lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre at nødvendige sikringstiltak blir utført Trafikk- / parkeringsforhold Vei og parkeringsforhold vil bli tilrettelagt i planen. Perspektivskisse av mulig bebyggelse område (Sett fra Nord-vest). 12

13 7. Uttalelser og merknader Det kom 11 merknader fra: 1. Nils Arne Modal: Kommentar til overvann, bekk og drenering av området. Det har fra tiltakshaver vært ett viktig punkt helt fra starten av prosjektet. Det vil bli satt fokus på å få god drenering av området. Det er først og fremst å ha kapasitet til å ta de intense regnperiodene. Prosjekteringen av Vann og Avløp og overvannsnettet vil ta høyde for dette. Det er tett dialog med ingeniørvesenet for å få koblet hele området på kommunalt overvannsnett. 2. Fylkesmannen i Vest Agder: a. Høyere utnyttelse b. Universell utforming c. Etc. Vi har prøvd å imøtekomme Fylkesmannens ønsker så godt som mulig. Området tar hensyn til barn og unge. Er lagt opp til universell utforming av fellesområder. Det er lagt inn fortettet bebyggelse i deler av området. 3. Kjell Osen og Elin Modal Osen: a. Kommentar til overvann, bekk og drenering av området. Det har fra tiltakshaver vært ett viktig punkt helt fra starten av prosjektet. Det vil bli satt fokus på å få god drenering av området. Det er først å fremst å ha kapasitet til å ta de intense regnperiodene. Prosjekteringen av Vann og Avløp og overvannsnettet vil ta høyde. Det er tett dialog med ingeniørvesenet for å få koblet hele området på kommunalt overvannsnett. 4. Jernbaneverket: Ingen Merknader. 5. Norsk Maritimt Museum: Ingen Merknader. 6. NVE: a. Vurdere grunnforhold b. Parti med fare for steinsprang Det har i hele planprosessen fra tiltakshavers side vært fokus på grunnforhold. Dette med hensyn til drenering og overvannsproblematikken i området. Det er tett dialog med ingeniørvesenet for å få koblet hele området på kommunalt overvannsnett. Med hensyn til skredfare er det foretatt en geologisk vurdering. Se vedlagte rapport. Den gir klarsignal for planen, med mindre tiltak. Område hvor samleveg vider til felt i Røyåsen, må sikres med bolter og nett. Dette må nærmere vurderes før bygging av dette vegpartiet. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser for områder som krever sikringsarbeider før bebyggelse eller anlegg kan anlegges. 7. Statens Vegvesen: a. Byggegrense mot fylkesveg b. Videreføring av fortau 13

14 c. Dimensjonering av kryss d. Frisiktsoner Detaljregulering INDREVOLLEN SIRA Det er avsatt byggegrense mot fylkesveg på 13m til senter veg. Kravet er 15m. Det har vært dialog med statensvegvesen som har gitt muntlig åpning for å trekke byggegrense ca. 2-3 meter. Kryss er dimensjonert etter Håndbok 017. Det er tatt med i rekkefølgebestemmelsene at gang og sykkelveg sør for kryss til Veg 1 skal opparbeides før 3 boenhet tas i bruk. Gang og sykkelveg blir en del av forhandlingen rundt utbyggingsavtalen som skal inngås med kommunen. 8. Vidar Birkeland, Elisabeth M. Fardal, Hjørdis Ramsli og Reidar Birkeland. a. Kommentar til planavgrensning b. Vannåre overvann i området. c. Atkomstveg gjennom området Planavgrensningen på Innsendt plan er redusert til å gjelde området som er tatt med i kommuneplanen. Varslet planavgrensning var større. Det har i hele planprosessen fra tiltakshavers side vært fokus på grunnforhold. Dette med hensyn til drenering og overvannsproblematikken i området. Atkomstveg inn i området vil deler av denne bli liggende på tomt T-12. Eksisterende atkomstveg/kjerreveg er opprettholdt i planen. Vegen er flyttet ca. 3,0m lengre mot syd i sving. 9. Kystverket: Ingen kommentar. 10. Agder Energi: a. Høyspentlinje i område det må tas hensyn til b. Bygebegrensning under høyspent totalt 16m Område under høyspentlinjer er regulert inn til Faresoner. Det er regulert inn sikringssoner på 8+8m fra senter linje. Høyspentkabel i søndre del av område ligger nå på utsiden av planavgrensning. 11. Vest Agder Fylkeskommune: a. Ønsker at planarbeid stilles i bero til arbeid med kommunedelplan for Sira er avsluttet. b. Hensyn til barn og unge c. Arkeologisk Vurdering Etter dialog med kommune har det blitt rådet å sende inn planen parallelt med rulleringen av kommuneplan. Det er ikke tatt hensyn til råd fra fylkeskommune om å la planen stilles i bero. Det er tatt hensyn til Barn og Unge i planen, både trafikksikkerhetsmessig, sosialt, tilgjengelighet, mm. Konsentrert bebyggelse er lagt inn i planen. De bratteste delene i nord øst er ikke lagt inn som bebygd område. Den øvre delen er lagt inn som lek (akeområde, naturlekepark). Det er foretatt en arkeologis vurdering av området. Det ble i uke 38 utført arkeologiske undersøkelser. Vi mener de nyere funnene er av liten bevaringsverdi. Det vil også ødelegge mye av området ved å prøve å innlemme disse i planen. 14

15 Vedlegg: - Reguleringsbestemmelser, datert Reguleringsplan M 1:1000.Datert Sjekkliste Risiko og sårbarhetsanalyse - Sjekkliste regulerings- og bebyggelsesplaner - Annonse/Melding om igangsatt planarbeid. - Adresseliste varsling planarbeid. - 01/10 Svar Fra Nils Arne Modal. - 02/10 Svar Fra Fylkesmannen i Vest Agder - 03/10 Svar Fra Kjell Osen og Elin Modal Osen - 04/10 Svar Fra Jernbaneverket - 05/10 Svar Fra Norsk Maritimt Museum - 06/10 Svar Fra NVE - 07/10 Svar Fra Statens Vegvesen Svar Fra Diverse Naboer. - 09/10 Svar Fra Kystverket - 10/10 Svar Fra Agder Energi - 11/10 Svar Fra Vest Agder Fylkeskommune, plan og miljø. - Geologisk rapport datert Dokumentasjon lekeområder. ARKIN AS Byremo, Stein Åge Fuglestveit 15

Planbeskrivelse. DETALJREGULERING Stølen Hyttefelt Gnr 202 Bnr 1 Krågeland Flekkefjord Kommune Dato 23.05.2011. Side1

Planbeskrivelse. DETALJREGULERING Stølen Hyttefelt Gnr 202 Bnr 1 Krågeland Flekkefjord Kommune Dato 23.05.2011. Side1 Planbeskrivelse DETALJREGULERING Stølen Hyttefelt Gnr 202 Bnr 1 Krågeland Flekkefjord Kommune Dato 23.05.2011 Side1 Oppdragets navn: Dokumentets navn: Stølen Hyttefelt Gnr:202 Bnr:1,7 og 9 Planbeskrivelse

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. Detaljregulering Indrevollen gnr 140 bnr 18, Sira BYS-037/11. Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/303

FLEKKEFJORD KOMMUNE. Detaljregulering Indrevollen gnr 140 bnr 18, Sira BYS-037/11. Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/303 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/303 Arkiv: 140/18, 108, 99, 112, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 14.04.2011

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Dato: 27.06.2014 Saksnr/løpenr: 2013/3816-1731/2014 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR RISTUNET BOLIGOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.06.2014 Forslagsstiller: Ristunet AS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er innenfor planens begrensning. Arkivsak: 09/1712 Arkivkode: PLAN NR. 340 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING - NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 24.11.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Planen er datert: 27.09.2006 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.06.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.06.2009 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer