FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: A (Gnr. 140 Bnr. 18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)"

Transkript

1 FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest)

2 Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og 112 Dokumentets navn: Planbeskrivelse Plan-ID: A Oppdragsgiver: HV Utvikling AS 2

3 1. Nøkkelopplysninger s Bakgrunn for planarbeidet s.5 3. Forhold til andre planarbeider s.5 4. Beskrivelse av planområdet s Beskrivelse av planforslaget s Konsekvenser av planforslaget s Uttalelser og merknader s

4 1. Nøkkelopplysninger Sted/adresse: Indrevollen Sira, Flekkefjord Kommune Gnr./Bnr: 140/18,108,99 og 112 Forslagstiller: HV-Utvikling AS Grunneier: Karl Arne Birkeland Eksisterende planstatus: Indrevollen består i dag av ett område på cirka 37 dekar, med udyrka mark og skogholt, samt fjellskjæringer i øst. Deler av området er med i dagens kommunedelplan for Sira fra 1994, men er i sin helhet tatt med i ny rullering av kommunedelplanen for Sira Planområdets areal i daa: Cirka 37,0 dekar Viktigste foreslåtte reguleringsformål: Eneboligbebyggelse og fortettet bolig og leilighetsbebyggelse. Inkl. nødvendig infrastruktur og lekeområder. Kunngjøringsdato (avis): Kunngjøring om igangsetting av planarbeidet ble varslet i Fædrelandsvennen den Avisen Agder den Varslingsdato berørte parter (brev): Naboer og høringsinstanser er varslet i brev av Medvirkning utover varsling (j/n): Det har kommet innspill fra følgende naboer/instanser til saken: Det kom 11 merknader fra: 1. Nils Arne Modal: 2. Fylkesmannen i Vest Agder: 3. Kjell Osen og Elin Modal Osen 4. Jernbaneverket: 5. Norsk Maritimt Museum: 6. NVE: 7. Statens Vegvesen: 8. Vidar Birkeland, Elisabeth M. Fardal, Hjørdis Ramsli og Reidar Birkeland. 9. Kystverket: 10. Agder Energi: 11. Vest Agder Fylkeskommune: 4

5 Konsekvensutredningsplikt (j/n): Nei Foreligger varsel om innsigelse (j/n): Nei 2. Bakgrunn for planarbeidet 2.1 Bakgrunn Sira er et ekspansivt tettsted med mangel på boliger og tomter. Av den grunn har HV- Utvikling AS satt i gang med planarbeidet for området. Det er allerede pr. dags dato flere interesserte som ønsker å bosette seg i området. Det er i første omgang tenkt bygd ut eneboliger langs fylkesveg. Sentralt i området og på kollen i øst er det tenkt høyere utnyttelse av området med leiligheter og evt. eneboliger i rekke. Disse vil ikke bli påbegynt før T01-T16 er ferdige.t17-til F-01 er en del av andre opsjon i avtale med grunneier. Det har vært tett dialog med kommunen i planlegging av området, og kommunen har stilt seg positive til å få regulert område til boliger. 3. Forhold til andre planarbeider 3.1 Bakgrunn Reguleringsplanen vil ta hensyn til fremtidig tilkomst til kommunens egne boligområder i Røyåsen. Det er behov for å se på avrenningen fra området mot syd. Det blir en dialog mellom utbygger og kommunen, med hensyn til kapasiteter overvannsnett. 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Området ligger i Flekkefjord Kommune. Indrevollen består i dag av ett område på cirka 37 dekar, med udyrka mark og skogholt, samt fjellskjæringer i øst, og grenser i sin helhet inn til Fylkesveg Tilstøtende arealers bruk Tilstøtende arealer blir benyttet til offentlig vegområde (FV 943), friluftsområde, LNF dyrka mark. 4.3 Avgrensning Området er avgrenset av Fv943 i Vest, Fjellskråning i øst. Dyrka mark og skog mot syd. Mot Nord avgrenses området mot FV 943 og skogsvegetasjon. I forhold til varslet avgrensning er avgrensningen er noe økt mot syd for å få naturlig terrengovergang mot syd. Mot øst er planavgrensningen økt grunnet flytting av eksisterende høgspentlinje. Planavgrensningen følger faresonen under høyspent. 4.4 Størrelse Planområdet er på cirka 37,00 daa. Dette inkluderer også arealer i fjellskråningene mot øst. 5

6 4.5 Eiendom og eierforhold 140/1,18,108 og 112 Karl Arne Birkeland 140/99 Karl Arne Birkeland 4.6 Topografi og landskapstrekk Området strekker seg med myrlendt terreng i nord med kraftig vegetasjon av gran. Mot syd går vegetasjonen over i gjengrodd tidligere dyrket mark. I øst er det kraftig høydedrag med åpne fjellskjæringer og flater med tett vegetasjon av noe lauvskog, og innslag av barskog med særlig furuskog. Området som reguleres for bebyggelse er ett langstrakt og flatt område med fall mot syd. I sydøst er det ett naturlig høydedrag med tett vegetasjon. 4.7 Grunnforhold Området har gode grunnforhold. Det meste av området har morenemasser som fundament. Det er ett tynt lag med jordmasser over hele området. Området i sydøst har synlig fjell Område F01. Massene er lite drenerbare så det må utføres tiltak for å sikre fornuftig drenering av området, slik at ikke sydliggende eiendommer blir skadelidende. Det er inngått dialog med ingeniørvesenet for påkobling, evt. oppgradering av eksisterende overvannsnett. 4.8 Vegetasjon Vegetasjon er hovedsakelig lauvskog med varierende typer, noe furu. På flaten i nord vest er det ett område med fullvokst plantet granskog. I syd er det noe dyrket mark, samt gjengrodde tidligere beiteområder. 4.9 Kulturminneverdier. Arkeologisk undersøkelse ble gjennomført i periode september 2010, jf. vedlagte rapport. Det ble funnet ett automatisk fredet kulturminner (ei kokegrop), og en del nyere tids kulturminner (løe, rydningsrøyser og steingjerder). Siden det ikke ble påvist andre fredete kulturminner i området, ble kokegropen (ID ) undersøkt og dokumentert, og det ble tatt trekull til vedartsanalyse og C14-datering. Kokegropen er derfor å betrakte som frigitt. Det ble også funnet en del nyere tid kulturminner, blant annet en stående løe (ID ), en sammenrast løe (ID ) og en del rydningsrøyser (ID ). Disse anbefaler fylke og bevare, men dette blir det opp til lokaladministrasjon og vurdere. Vi mener de nyere funnene er av liten bevaringsverdi. Det vil også ødelegge så mye av området ved å prøve å innlemme disse i planen Forurensning (støy, luft og vann) Ingen kjent forurensning eller støy innenfor området. Byggegrense mot veg på 13m fra senter veg er lagt inn. Det har vært dialog med statens vegvesen angående dispensasjon for kravet på 15m til senter veg. Vegvesenet var ikke negative til å gi tillatelse for 13m byggegrense Solforhold Området har gode solforhold Lokalklimatiske forhold Ingen spesielle lokalklimatiske forhold. 6

7 4.13 Trafikkforhold Tomten ligger langs Fv 943. Parkering skal skje på hver tomt. Fortau langs FV 943 videreføres i denne planen, og det er avsatt arealer til fortau til fremtidig felt i Røyåsen. Utførelse av fortau er lagt inn i rekkefølgebestemmelser Atkomst. Adkomst fra Fv 943. Det avsatt frisiktsoner etter gjeldende krav fra statens vegvesen. Det er vist byggegrense 2 meter fra frisiktsoner mot Fv 943. Avkjørsel er dimensjonert for å videreføres inn til fremtidig bolig felt i Røyåsen Vei/vann/avløp/ etc. Avløp og vann vil tilkobles det kommunale nettet. Dette vil legges i bakken i den nye infrastrukturen. Dette vil kunne legges med selvfall gjennom hele feltet fra nord til syd. Planeringshøyder er lagt med nivå for å sikre selvfall på hele området. Overvann legges i eget overvannsnett. Dette påkobles kommunens overvannsnett. Det er inngått dialog med ingeniørvesenet. Det er begrenset kapasitet på det kommunale overvannsnettet i dag, så det må vurderes utvidelse av det kommunale nettet Eksisterende bebyggelse Det er ikke eksiterende bebyggelse på tomten. Kun 2 eldre falleferdige redskapsboder. Viser til pkt. kulturminneverdier Avstand til offentlig kommunikasjon. Offentlig kommunikasjon ligger i nær tilknytning til hele området. Veg, vann og avløp følger dagens eksisterende fylkesveg. Tilknytning til skole, butikk, barnehager ligger i nær tilknytning. Alt innenfor en radius på 1km. Sett fra syd-øst 7

8 5. Beskrivelse av planforslaget 5.1 Forslagstillers planfaglige ide grunnlag (målsetting) med planforslaget. Forslagstiller ønsker å fremme en plan som legger til rette for nye enebolig tomter, samt område for typiske boliger for elder og nyetablerte. I tillegg er det avsatt 2 områder for bebyggelse for høyere utnyttelse, leilighetsbygg. Hensikten med planarbeidet er å fastlegge plassering av bygg, veier, parkering, VA anlegg med mer. I tillegg skal utnyttelsesgrad, etasjehøyde og utforming vurderes. Universell utforming Det legges ikke krav i bestemmelser til universell utforming. Dette innlemmes i en til hver tid gjeldende lovverk. 5.2 Bebyggelse og anlegg. Bygningsdeler skal ligge innenfor byggelinjer. Byggelinje til midtlinjen på Fv 943 er 13 meter til senter veg. Utnyttelse Maks utnytelse for tomter er gitt med % BYA. Dette varierer med de ulike bygeområdene. %BYA er satt til 25, og 40%. Høyder Mønehøyder regnes fra ferdig gulv 1.etg. Tomtene mot fylkesveg er satt med maksimal mønehøyde 7,0m. Hjørnetomt T10 er satt til maksimalt 6,0m. Dette for å sikre at ikke for dominerende bebyggelse blir plassert mot fylkesveg, og også være med å skape en unødvendig høy barriere for bebyggelsen innover i feltet. Planeringshøyder for tomtene følger terrengets naturlige høydedrag. Det er lagt opp til selvforsyning av masser for området. Område F-01 blir sprengt ned til kote 80,5 fra topp kote 88 som gir nok massetilskudd for hele områdets behov. Område F-01 er en kolle som faller fra kote 88 ned til cirka kote mot alle himmelretninger. Nedsprengning av denne vil derfor ikke medføre skjemmende fjellskjæringer eller sår. Det satt krav til at ingen murer skal synlig mur overstige 2,0 meter. Det er krav til at det skal være natursteinsmurer. Plassering Ved byggemelding skal vedlegges kart i målestokk 1:500 som viser boligens plassering og høyde. Bygningene skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser. Alle forstøtningsmurer skal vises på situasjonsplan før byggetillatelse gires, og skal oppføres etter gjeldende standarder. Takformer All bebyggelsen skal ha pulttak eller saltak, men for tomt T-10 kan Valmtak også godkjennes. Denne tomten er det planlagt en spesifikk bolig for kunde, i en etasje. Dette vil være fornuftig med hensyn til høyder og solinnfall innover i feltet. 8

9 Parkering Det er lagt til rette for opparbeidelse av 2 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen tomt. For fortettet bebyggelse er det satt 1,75 parkering pr boenhet. Estetiske forhold Byggene skal gis enhetlig utforming og uttrykk. Bestemmelsene er skrevet med hensyn til dette som resultat. Tekniske installasjoner skal bygges med tanke på enhetlig utforming og utrykk. Lekeplasser Opparbeides som fellesområder. Det er regulert inn 3 lekeplasser for at hele feltet skal nærhet til lek-fellesområder. Lekeplassene blir utstyrt med bord og benkplass slik at disse også blir et naturlig samlingsted for alle generasjoner. Lekeplassen i Nord blir opparbeidet som naturlekeplass, akebakke vinterstid. Alle boliger vil ligge innenfor 60 meter fra bygg til nærmeste lekeplass. 5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kommunale veger Alle veger opparbeides slik at kommunen kan stå ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Parkering Skal løses på egen grunn. Det er regulert inn eget parkeringsområde for område F01. Annen felles veggrunn Område mellom tomter og veg er regulert til annen felles veggrunn. Kan benyttes til avkjørsler, grøfter, fylling, skjæringer for veganlegg. Mot syd er eksisterende kjerreveg, veg 5 regulert inn over området. Vegen er flyttet cirka 3 meter mot syd i forhold til dagens plassering. VA-Anlegg Avløp og vann vil tilkobles det kommunale nettet. Dette vil legges i bakken i den nye infrastrukturen. Dette vil kunne legges med selvfall gjennom hele feltet fra nord til syd. Eksisterende høyspenkabel gjennom feltet er planlagt flyttet. Dette for å få mulighet til å utnytte område F-01. Energianlegg Det er avsatt eget område for plassering av Trafo. 5.4 Grøntstruktur (Friluftsområde) Grønnstruktur Friområdene som på planen er vist med grønn farge er til fri ferdsel for allmenheten. Det tillates ingen tiltak i området som ikke forenlig med formålet. Vegetasjonen i friområdet kan tynnes. Det tillates nedgraving av VA og el-kabler i område for grønnstruktur, der dette ikke naturlig kan følge veg og eksisterende infrastruktur. 9

10 5.5 Sikringssoner. Frisiktsoner. Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger høyere enn 0,5 meter over veibane. Faresoner Høyspent: Et område på 8m til hver side fra senter linje er regulert som fareområde. Faresoner ras og skredfare: Deler av område er etter geologisk rapport regulert som fareområde med hensyn til skred og ras. Her må nødvendige sikringstiltak utføres i henhold til rapport. Det er lagt inn rekkefølgekrav for nødvendige sikringstiltak før områder med krav om sikring kan tas i bruk. Perspektivskisse av mulig bebyggelse område (Sett fra Sør-vest). 10

11 6. Konsekvenser av planforslag 6.1 Forhold til overordnede planer og vedtak Området er i dag etter kommuneplan avsatt til LNF-Område. Området er med i den nye rulleringen av kommuneplanen som område for boligbebyggelse som i disse dager skal godkjennes i kommunen. Vi har blitt oppfordret av kommunen å jobbe parallelt med reguleringsplanen samtidig med rulleringen av kommuneplanen. 6.2 Tilgjengelighet for alle Det vil bli utført universell utforming av flere fellesområder i området. Dette gjelder lekeområder, park, veger, felles avkjørsler etc. Bolighus vil måtte oppføres med fokus på tilgjengelighet. Området som skal bebygges er fra naturens side veldig flatt, dette medfører små avtrapninger i området. Området vil bestå av store planerte områder, uten store helninger og nivåforskjeller. 6.3 Barn og unge. Kommunens representant for Barn og unge er varslet. Det er satt av 3 områder i planen for lek. Totalt er det i overkant av 1100m2 areal avsatt til felles lekeområder. Indrevollen ligger sentralt tilknyttet eksisterende lekeplasser på Sira. Det blir opprette gang og sykkelveg langs fylkesveg gjennom hele feltet. Gang og sykkelvegen er også ført inn langs fremtidig kommunal veg gjennom området til det fremtidige Kalveskare-Røyåsen. 6.4 Bebyggelsesstruktur Hensikten med planarbeidet er å fastlegge plassering av bygg, veier, parkering, med mer. I tillegg skal forhold til ny infrastruktur fastlegges. Bebyggelsen er planlagt med å få lengdedrag av bebyggelse som gir sikt og lysinslipp fra sol mot syd og øst. Mot fylkesveg anlegges eneboliger i nærmest til veg. De fortettede områder legges innerst i området, bak eneboligbebyggelsen. 6.5 Fjernvirkning. Ingen vesentlig fjernvirkninger. 6.6 Kulturminner. Vi mener de nyere funnene er av liten bevaringsverdi. Det vil også ødelegge mye av området ved å prøve å innlemme disse i planen. 6.7 Topografi / grønnstruktur. Tomter og infrastruktur er planlagt for å følge topografien området. Det er lagt opp til 0 regnskap for masser i feltet. 6.8 Friområdet / friluftsliv i nærmiljøet. Ingen endring. Det er svært gode områder i og rundt regulert område for friluftsliv. 11

12 6.9 Forurensning (støy, luft og vann) Det er ikke gjort støyberegninger mot Fv 943. Byggegrense på 13m til senter veg er lagt som førende. Massene er lite drenerbare så det må utføres tiltak for å sikre fornuftig drenering av området, og slik at ikke sydliggende eiendommer blir skadelidende Lokalklimatiske forhold / solforhold Ingen konsekvens. Området har gode solforhold Grunnforhold, ras / flomfare Området har gode grunnforhold hvor bebyggelse og veger skal anlegges. I området mot øst er det regulert inn faresone ras. Her vil nødvendige sikringstiltak blir utført før veg/bebyggelse /lek i nedfallsone kan bebygges. Det er lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre at nødvendige sikringstiltak blir utført Trafikk- / parkeringsforhold Vei og parkeringsforhold vil bli tilrettelagt i planen. Perspektivskisse av mulig bebyggelse område (Sett fra Nord-vest). 12

13 7. Uttalelser og merknader Det kom 11 merknader fra: 1. Nils Arne Modal: Kommentar til overvann, bekk og drenering av området. Det har fra tiltakshaver vært ett viktig punkt helt fra starten av prosjektet. Det vil bli satt fokus på å få god drenering av området. Det er først og fremst å ha kapasitet til å ta de intense regnperiodene. Prosjekteringen av Vann og Avløp og overvannsnettet vil ta høyde for dette. Det er tett dialog med ingeniørvesenet for å få koblet hele området på kommunalt overvannsnett. 2. Fylkesmannen i Vest Agder: a. Høyere utnyttelse b. Universell utforming c. Etc. Vi har prøvd å imøtekomme Fylkesmannens ønsker så godt som mulig. Området tar hensyn til barn og unge. Er lagt opp til universell utforming av fellesområder. Det er lagt inn fortettet bebyggelse i deler av området. 3. Kjell Osen og Elin Modal Osen: a. Kommentar til overvann, bekk og drenering av området. Det har fra tiltakshaver vært ett viktig punkt helt fra starten av prosjektet. Det vil bli satt fokus på å få god drenering av området. Det er først å fremst å ha kapasitet til å ta de intense regnperiodene. Prosjekteringen av Vann og Avløp og overvannsnettet vil ta høyde. Det er tett dialog med ingeniørvesenet for å få koblet hele området på kommunalt overvannsnett. 4. Jernbaneverket: Ingen Merknader. 5. Norsk Maritimt Museum: Ingen Merknader. 6. NVE: a. Vurdere grunnforhold b. Parti med fare for steinsprang Det har i hele planprosessen fra tiltakshavers side vært fokus på grunnforhold. Dette med hensyn til drenering og overvannsproblematikken i området. Det er tett dialog med ingeniørvesenet for å få koblet hele området på kommunalt overvannsnett. Med hensyn til skredfare er det foretatt en geologisk vurdering. Se vedlagte rapport. Den gir klarsignal for planen, med mindre tiltak. Område hvor samleveg vider til felt i Røyåsen, må sikres med bolter og nett. Dette må nærmere vurderes før bygging av dette vegpartiet. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser for områder som krever sikringsarbeider før bebyggelse eller anlegg kan anlegges. 7. Statens Vegvesen: a. Byggegrense mot fylkesveg b. Videreføring av fortau 13

14 c. Dimensjonering av kryss d. Frisiktsoner Detaljregulering INDREVOLLEN SIRA Det er avsatt byggegrense mot fylkesveg på 13m til senter veg. Kravet er 15m. Det har vært dialog med statensvegvesen som har gitt muntlig åpning for å trekke byggegrense ca. 2-3 meter. Kryss er dimensjonert etter Håndbok 017. Det er tatt med i rekkefølgebestemmelsene at gang og sykkelveg sør for kryss til Veg 1 skal opparbeides før 3 boenhet tas i bruk. Gang og sykkelveg blir en del av forhandlingen rundt utbyggingsavtalen som skal inngås med kommunen. 8. Vidar Birkeland, Elisabeth M. Fardal, Hjørdis Ramsli og Reidar Birkeland. a. Kommentar til planavgrensning b. Vannåre overvann i området. c. Atkomstveg gjennom området Planavgrensningen på Innsendt plan er redusert til å gjelde området som er tatt med i kommuneplanen. Varslet planavgrensning var større. Det har i hele planprosessen fra tiltakshavers side vært fokus på grunnforhold. Dette med hensyn til drenering og overvannsproblematikken i området. Atkomstveg inn i området vil deler av denne bli liggende på tomt T-12. Eksisterende atkomstveg/kjerreveg er opprettholdt i planen. Vegen er flyttet ca. 3,0m lengre mot syd i sving. 9. Kystverket: Ingen kommentar. 10. Agder Energi: a. Høyspentlinje i område det må tas hensyn til b. Bygebegrensning under høyspent totalt 16m Område under høyspentlinjer er regulert inn til Faresoner. Det er regulert inn sikringssoner på 8+8m fra senter linje. Høyspentkabel i søndre del av område ligger nå på utsiden av planavgrensning. 11. Vest Agder Fylkeskommune: a. Ønsker at planarbeid stilles i bero til arbeid med kommunedelplan for Sira er avsluttet. b. Hensyn til barn og unge c. Arkeologisk Vurdering Etter dialog med kommune har det blitt rådet å sende inn planen parallelt med rulleringen av kommuneplan. Det er ikke tatt hensyn til råd fra fylkeskommune om å la planen stilles i bero. Det er tatt hensyn til Barn og Unge i planen, både trafikksikkerhetsmessig, sosialt, tilgjengelighet, mm. Konsentrert bebyggelse er lagt inn i planen. De bratteste delene i nord øst er ikke lagt inn som bebygd område. Den øvre delen er lagt inn som lek (akeområde, naturlekepark). Det er foretatt en arkeologis vurdering av området. Det ble i uke 38 utført arkeologiske undersøkelser. Vi mener de nyere funnene er av liten bevaringsverdi. Det vil også ødelegge mye av området ved å prøve å innlemme disse i planen. 14

15 Vedlegg: - Reguleringsbestemmelser, datert Reguleringsplan M 1:1000.Datert Sjekkliste Risiko og sårbarhetsanalyse - Sjekkliste regulerings- og bebyggelsesplaner - Annonse/Melding om igangsatt planarbeid. - Adresseliste varsling planarbeid. - 01/10 Svar Fra Nils Arne Modal. - 02/10 Svar Fra Fylkesmannen i Vest Agder - 03/10 Svar Fra Kjell Osen og Elin Modal Osen - 04/10 Svar Fra Jernbaneverket - 05/10 Svar Fra Norsk Maritimt Museum - 06/10 Svar Fra NVE - 07/10 Svar Fra Statens Vegvesen Svar Fra Diverse Naboer. - 09/10 Svar Fra Kystverket - 10/10 Svar Fra Agder Energi - 11/10 Svar Fra Vest Agder Fylkeskommune, plan og miljø. - Geologisk rapport datert Dokumentasjon lekeområder. ARKIN AS Byremo, Stein Åge Fuglestveit 15

Planbeskrivelse. DETALJREGULERING Stølen Hyttefelt Gnr 202 Bnr 1 Krågeland Flekkefjord Kommune Dato 23.05.2011. Side1

Planbeskrivelse. DETALJREGULERING Stølen Hyttefelt Gnr 202 Bnr 1 Krågeland Flekkefjord Kommune Dato 23.05.2011. Side1 Planbeskrivelse DETALJREGULERING Stølen Hyttefelt Gnr 202 Bnr 1 Krågeland Flekkefjord Kommune Dato 23.05.2011 Side1 Oppdragets navn: Dokumentets navn: Stølen Hyttefelt Gnr:202 Bnr:1,7 og 9 Planbeskrivelse

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. Detaljregulering Indrevollen gnr 140 bnr 18, Sira BYS-037/11. Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/303

FLEKKEFJORD KOMMUNE. Detaljregulering Indrevollen gnr 140 bnr 18, Sira BYS-037/11. Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/303 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/303 Arkiv: 140/18, 108, 99, 112, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 14.04.2011

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id Side1 Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id 19310345 Dato: 17.01.2011 Dato for siste revisjon: 01.11.2016 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

DETALJREGULERING Hyttefelt Osestadstrand Gnr 111 Bnr 1 Lindesnes Kommune Dato

DETALJREGULERING Hyttefelt Osestadstrand Gnr 111 Bnr 1 Lindesnes Kommune Dato Planbeskrivelse DETALJREGULERING Hyttefelt Osestadstrand Gnr 111 Bnr 1 Side 1 Lindesnes Kommune Dato 04.02.2012 Oppdragets navn: Dokumentets navn: Hyttefelt Osestradstrand Gnr:111/1 Planbeskrivelse Oppdragsgiver:

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID 201204 26.11.2013 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak 14/1393 Arkivkode PLAN -344 Sakstittel DETALJREGULERING - GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN BERGSLI BOLIGOMRÅDE, SAKSHAUG/VATN

REGULERINGSPLAN BERGSLI BOLIGOMRÅDE, SAKSHAUG/VATN REGULERINGSPLAN BERGSLI BOLIGOMRÅDE, SAKSHAUG/VATN Steinkjer 10.10.2013 01. INTENSJON/BAKGRUNN... 3 02. PLANSTATUS... 4 03. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET... 5 04. EIENDOMSFORHOLD... 6 05. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer