w'fy 7rL- ;!t\*o l J q4o gl.fr FYLKE SMANNEN I OPPLAND Kommunal- og administrasjonsavdelingen fungebu kommune 2630 Ringebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "w'fy 7rL- ;!t\*o 2 7. 12. 9l J q4o gl.fr 504 2. FYLKE SMANNEN I OPPLAND Kommunal- og administrasjonsavdelingen fungebu kommune 2630 Ringebu"

Transkript

1 FYLKE SMANNEN I OPPLAND Kommunal- og administrasjonsavdelingen 'P N-'t ll b: ;!t\*o w'fy 7rL- Saksbehandler, innvalgstelefon Ola Roterud, l0 VAr rei t OR Deres rel fungebu kommune 2630 Ringebu REGULERINGSPLAN FOR TANN - AI\NOLSETER l J q4o gl.fr Ringebu kommunestyre vedtok i mste 23. juni 1994, sak 59/94, reguleringsplan for Tann - Annolseter, Vedtaket var enstemmig. Fylkesmannen v/rniljovemavdelingen arfsrte under planbehandlingen at planel ville komme i konflikt med villreininteressene, og reiste innsigels mot planen. Av denne grunn er kommuenstyrevedtaket uten rettsvirkning. Dene folger av pla.n- og bygningsloven $ 27-2 rv.2. Fylkesmannen fil'k oversendt av kommunestyrebehandlingen med noen dokumenter med ekspedisjon fra kommunen datert 25. august Bakgrunnen for at saken behandles av $lkesmannen ni er at fulkesmamen skal ta standpukt til om det er grunnlag for d frafalle den tidligere innsigelsen, eller om den skal oppreftholdes. Som et ledd i behandlingen av saken, innkalte fylkesmannen til befaring i Tann- AmolseteromrAdet. Befaringen ble holdt den 5. september Fslgende var tilstede: - Erik S. Winther Ringebu kommune - Per Martin LssneslsL,*en fungebu kommune - Knut Korseth Fylkesmannen - Per Svardal Fylkesmannen - Odd Kjerem Fylkesmannen - Ola Roterud Fylkesmannen Fylkesmannen vil i det folgende gi et sammendrag av den-tidligere behandlingen av saken. Mjssen skogeierforening fremmet i tsgl i sarnubeid ned Brekkom utmarkslag, forslag til reguleringsplan for Taryl - Annolseter i Ringebu. Planomredet er mot nord avgrensav koordinator x Mot vest er omredet avgrensav Rsya elv og tvengrensa mot Tannmoteigene, mot nord/sstyengrense mot Lauvteigene, og i sorlost rett linje fra Svarttjsnffaket mot kryss Saubuvegen (ca. I 15 m nord for krysset) og videre i rett linje til grense mot Tammoteigene. Kontoradresse: Stalselatenes H0s 2600 Lillehammer Gudbrandsdalsv. I 70/l Lilleharnmer Telefon: Sentralbord: Tel fax: 6t

2 PlanomrAdet dekker et areal pl ca daa. og omfatter ialt 94 nye hyttctomter, fordelt pa 14 forskjellige eiendommo. Det ligger ca. 50 seher og 56 hytter fra fsr idnafor omddet. Reguleringsplanen er et ledd i et pegeende jordskifte for 70 grunneiere som er tilslutta Brck*om utnarkslag. Det er opplyst at antalletomter og tomtevalg er gitt ut fra en fordelingsnokkel med bakgrunn i jordskiftearbeidet. Ringebu bygningsr6d behardlet planfo$laget i mste 20. juni l99l og vedtok e legge det ut til offentlig ette$yn, jfr. plan- og bygningsloven g 27-l nr. 2. I brev datert 31. juli 1991, stiletil Sor-Gudbrandsdal jordskifterett med kopi bl.a. til Ringebu kommune, uttalb rylkesmannen v/miljovemavdelingen bl,a. folgende: "Fylkesmannen vis r til arbeitlel med $lkesdelplan for Rondane. En skal her konme frarn til r tdngslinjer for arealbruken i fellomradene mellom Hedmark og Opplaod, spesielt med tanke pa villrcinstammen i om det. Fylkesplanen skal foreligge i forste del av september. Foreliggende planomrade ligger ner disse villreinomradene og okt aktivitet her!94 vere uheldig for villreinen. Dettp mi vurderes naermerc i forbindelse med bqing av eventuell regulaingsplan. Aktivitets-/bruksomdde for hytteomddet samt antall hytter er viktige momenter i en slik vurdedng. Fylkesmannen vil rlllers legge $lkesplanen for Rondane til grunn for sin endelige vurdering av h).ttebygiing i omradet." I sin horingsuttalelse til planforslaget viste folkcsmannen v/miljovemavdclingen i hovedsak til brevet til joldskifteretten og konkluderte bl.a, med A be kommuncn vente med e ta stilling til planforslaget fil rykesdelplanen for Rondane var ferdigbehandlet. Oppland $lkeskommune, planavdelingeq gikk i sin uttalelse ogse inn for e utsette behandlingen av plaaforslaget for Tann- Amolseter in il frlkcsdelplanen var ferdigbehandlet, og reiste pe dette punll innsigelse mot fo$laget. Kulturkontorct hadde nocn merknad r. Ellers av merknader katr newtes at en repres ntart for grururcieme beklaget seg ov r al jordskiftesaken, som hadde startet opp i 1969, tle sto i stampe pt grunn av sein behandling av reguleringsplanen. Fylkesdelplan for Rondane ble godkjent av Miljrentdepiinementet med brev datert 5. oktober 1992 til Oppland fflkeskommunc og Hedmark frlkeskommune. 10. desember 1992 vedtok bygnine;sredet e l gge forslagctil reguleringsplan for Tann - Annolsetcr ut til offentlig ettersyn for annen gang. Bl.a. pa bakgrunn av at fylkosdelplanen var godkjent av Miljsvemdepatementet, kom planavdelingen i fylkeskommunen i brev av I l. desember 1992 med merknader til planen. Men etter at plaryldet for villrein i Rondane i mste 24, september 1993 hadde funnet ikke e ga i mot planen, trakk fflkeskommunen, i cn endelig uttalels i brcv til Ringebu kormune datert 13. oktober 1993, en tidligere bebudet innsigelse tilbake.

3 Det nevnte v dtaket i villreiuedet i mstet 24. septemb i 1993, sak 3, lyder slik: "Med bakgrunn i planens forhistorie og det forhold at utbyggingcn i sin helhet ligger utenfor planomridet, firurer planradet for villrein i Rondane A ikke ga i mot planen. Phffadet vil sterkt tiha at kommunen i forbindelse med en evt. godkjerming tar inn ferdselsregulerende bestemmesler. Diss bestemmelsene bsr bl.a. ga d pa e forby maskinprepalerte loyp! innenfor Haglserq areal-/tidsmessige restdksjoner og ol't, andlc tiltak med sikte pi d hindre ferdsel inn i villreinens leveomrade." Fylkesmannen v/rniljrvemavdelingen ga i denne boringsrunden folgende uttalelse: 'Sikingen villreinstaomene og de genetiske mangfoldet som spesielt rcinen i -av Rondan y'snshetta representerer er undersheket i flere sammenhenger, Detle er da ogsi hovedrnilsettingen med Slkesplanen for Rondane. I godkjemingsbrevet fta Miljgvemdepadementet heter det bl.a.; "Departementet presiserer at det med planomrddet forstes villrcinens leveomradeller biotopomdde. De bestemmelser som stfu i Fylkesplanens bestemmels r ma imidlertid ogsa legges til grunn i randomr{dene, dersom tiltak her kan anlas A influere pa villreinens levevilklr." PA denne bakgrutm har miljovernavdelinga innhentet kartovenikt fra kommuden som viser hvilket areal som er tellende villreinarea.l i den enkelte kommune. Kartet for Ringebu vise! at reguleringsplanforslaget Tarm - Armolscterligger delvis innenfor det areal som i kommunen er wrdert som "tellerde aleal for villrein i ornridet." Planen ligger irnidlertid utenfor det som er kalt "Omlede for villrcin" pa det kart som folger $lkesdelplan for Rondane. I brev av fra rylkeskonmunen heter det bl.a-: "Bruksomridet for hytteomradet vil vere innover {ellet irm i villreinomradet. Det er derfor gitt at ferdselen vil oke som folge av hytteutbyggingen. Ringebu kommune tar opp denne problcmatikken i planbeskrivelsen av 12. juni l99l: "94 nye hytter i dette omradet vil gi ott felar"t Uaa" i s lve s terornradet og i gellet, og kan bety skt forstynelse av villreinstammen som holdertil litt lcngcr inoe pa fiellet. For A begrense ferdselen er det viktig at det ikke blir Feparcrt skiloyper irunfor HogAsen. En ml regne med ar styringsgnrppa for Villrein i Rondanc etter hvei vil komme mcd retningslinjer for bruken av disse 6ellomddene." En okning av antallet hytter fra 56 til 150 (en tredobling), vil medfore okt aktivitet og fll en negativ konsekvens for villrcinen. Det er bade kommunen (rylkeskornmunen ) inneforstatt med,

4 Under henvisnig til foranstaende merknader synes det klart at foreliggende plan er i strid med fylkesplanenes bestemmelser. Saken har imidlcrtid en lans forhistorie bl.a ved behandliag i jordskifteretten." Miljovemavdelingens uttalelse konkludere! med at det reises innsiselse mot reguleringsplanen. Bygningredet vedtok 3. februar 19946legge planen ut ennl en gang. De forslag til endringer av den tidligere plan som nodvendiggjorde ny utlegging berone ikke grunnlaget for iusigelsen, og avstedkom derfor ik*e vesentlige melknader herfra i tillegg til de som var gitt tidligere. Etter befaringen den 5. september 1994 henvendte flkesmannen seg i brev daten 13. september 1994 til Direldoratet for natuforvaltning med sporsmal om i hvor stor grad en skal ta hensyn til villreininteresser ved plansaker i folkesdelptanens randomr6der. Dokumentene i nerverende reguleringssak ble lagt ved. Direltoratet svarte med brev av 30. september Direkroratet gir innledningsvis en gcnerell villreinfaglig rurdering med vekt pa situasjonen i Ringebu, og deretter n redegjslelse for intemasjonale, nasjonal eller villige regionale miljomilsettinger av betydning for saken. Siste del av brevet irmeholder cn wdedng og tileding i behandling av plaosaker i randomridene til villreinomrider generelt, og planomrlde for frlkesdelplanen for Rondane spesielt. Direklolatet minner om og fremhever at Miljovemdepartementet i sift godkjenningsbrev til folkesdelplanen ogs6 la vekt pl folgende: "De b slemmelser som star i Fylkesplanens besteinrnels r ma ogsa legges til gun i randomradene, dersom tiltak her kan antas 6 influere p6 villreinens levekar." Fylkesmannen forutsetter at indholdct i brevet fra Direktoratet er kjent, og finner det derfor ikke hensiksmessig d glengi mer av det her, Det kan imidtenid ne\rnes at brevet avsluttes med fslgende tilriding: "Direktoratets tihading blir derfor at rylkcsmannen bsr prioritere veiledning til kommuner/rykeskommune giemom hver planprosess, nir det dreier seg om planer som berorer villreinomrdder, for A und rstreke de nasjonale mals tlinger om bevaring av villreinenes leveomrdder. Dersom hensyn til dette ikke blir tatt, er direktoratets tiheding at innsigelse bor reises." Ordforeren i Ringebu har i br v hit datert 31. oktobcr 1994 kommcntert brevet fra Direktoratet for natuforvalhing. Han peker bl.a. pe at brevet er swert generelt. Han advarer pe det sterkeste mot A svekke rylkesdelplanen ved A overse de lokale faglige rid og spesielt det oppdcvnte planradets tihedinger. Han hcvder at brevet ineholder flere feil, bl.a. at det er faktisk uriktig ner Direktoratct sier at intensjonen med Slkesdelplanen er A "fryse" situasjonen og at godkjente utbyggingsplaner skal stoppes. Ordfqeren mener at det fortsatt er en epen holdning til neringsutvikling i omradene. I arbeidet med reguleringsplaneo for Tam- AIulolseter har fylkesdelplanen v rt tillagt betydelig vekt og videre at ekspertis, vilje og samsspill er grunnleggende forutsetninger. I en oppsummering pi 8 punliter presiserer har bl,a. at det aktuelle ar al i reguleringsplanen ligger i sin helhet utenfor planomradet for rylkesplanen. Avstanden til snaufiellet, dvs. villreinens reelle

5 biotop og livsomdde er hele 7-8 km med store barskog og lauvskogomreder som buffersone, Grensa for frlkedclplancn er ut fta forutsetningene og premissene i planarbeidet, ikke ment 6 vare helt presis. Han peker ogs6 pe at det er kommunen som skal ivareta planens funksjon. I brev av 20. september 1994 til rylkesmamen Oppland opplyser ordforeren i Ringebu at saken ialt har behandlet en eller flere ganger, tilsammen 44 ganger i kommunale utvalg og i Slkeskommunale og srallige fagorgan. Av alle dissc cr det bare miljsvemavdelingen hos $lkesmarmen som har reist og blitt staende ved A reise innsigelse mot planen. Det sies ellels i brevet at siden sak n startet opp i , har kommunens viltnemnd og miljsvemutvalg sqtt planprossen og fatt gjeruromslag for alle merknader; og at hensynet til vilhein, elg og amet vilt er ivaretatt. Videre anfares at alle vedtak i alle nemnder og utvalg gjennom 9 er er enstemmige. Dette siste gjelder ogsa for Planddet for villrein i Rondane-hvor bl.a. rcpresetrtanter for for miljovemavdelingene bade i Hedmark og Oppland og begge fylkeskommunene er medlemmer. Til slutt i brevet skiver ordfgreren: "Til tross for den hiplost lange behandlingstiden, foreligger det pralcisk talt ikke en vesentlig rnerknad fia noen, verken private eller offentlige, med unntak av siste behandling hos frlkesmannens miljoavdeling. Jeg vil tilfoye: I mine 24 ir i villrcinutvalget, 20 5r i Viltnemnd^{ovedutvalg for miljo, 7 Ar i villreiruremnda, 15 Ar i Ringebu formannskap og l0 ir som ordforer har jeg aldri opplevd maken til enstemmig og sammenfallende syn med unntak av innsigelsene fra Miljoavdelingen." Miljovemavdelingen hor, har i et oppsururcrende notat til rylkesmannen gitt uttrykk for sin vurdering. Avdelingen pekcr pa at reguleringsplanen for Tann- ADrols ter har ct bctydelig antall nye hytts hvor den endelige godkjenningen ble utsatt etter varslet innsigelse fra Slkes-kommuen ( ) og etter oppfordring av frlkcsmaruren ( ) i pavente av Fylkesdelplan for Rondane. Planprosessen med frlkesdelplan ble igangsatt dels ut fra de intemasjonale forpliktelser Norge har for villrein og dels fordi presset pi villreinens leveomrader i Rondane har stort, spesielt fra Opplandssiden. Miljovemavdelingen sier videre at den har ved sin vurdering lagt til grunn de intensjoner og foringer $lkesdel-planen og godkjenningsdokumeotet innebarcr, slik meningen med uts ttelsen av behandlingen av reguleringsplanen var. Det heter videre i notatet: "Miljovemavdelingen ha! basert sitt standpunkt pa: - Viltomred kartet for kommunen (1988) avgrenser villreinomrddet mindre enn I km est for dc n rmeste hyttene i hytteplano[uadet. - Villreirmemnda har godkjentellende arcal for villrein inn i hytteplanomredet. (Kravene til dokumentasjon for slik godkjenning framgar av Rundskiv 3/90 fra DN.) Miljovemavdelingen mener pa denne bakgrunn at planen klart bererer villreinens

6 leveomrddeller biotopomrlde, jf godkjenningen av fylkesdelplanen fra Miljovemdepadementet. I tillegg ble det pa befaring i hy.tteplanomrddet i hsst opplyst at Stormyra-omrAdet ser ut til iden e bli tatt i bruk som kalvingsomrede. (Mfomddet ligger ca 2.5 km nord./sst for planom dct). Nir det gjelder sporsmelet om tiltaket kan antas A innfluere pl villreinenes levekir, skev Ringebu kommune i brev av 8. juli 1991, "Reguleringsplan for Tann- Annols ter" under punkt 5. KonsekveN r, tekniske, okonomiske, naturmessige bl.a.: "94 nye hytter i dette omrddet vil gi old ferdsel bade i selve seteromradet og i fellet og kan bety forstyrrelse qv villreinstammen soth holder til li lenget inn pa fiellet. For d begrense ferdselen er det vihig at det il*e blir preparerte skiloper innafor Hogdsen. En md regne med at sttringsgrupps for Fylketdelplan Villrein i Rondan etterhvert vil komme med rclningslinjer for bnken av disse fellomrddene.". Miljovemavdelingen mencr, som konmunen, at gjennomforingen av planen kan vere negativ for vilbein. 94 nye hytter i dette omredet vil bedc etter kommunens og planradets oppfatning utlsse behov for f rdselsiestriksjorcr. Med de ferdselstndisjol r vi har, og de muligheter lowerket gir, er det vanske[g e se at man kan fa den snsked effekt av ferdselsrestriksjoner. Miljovemavdelingen mener at en slik lssdng gir for svak siking av villrciner i Rondane i dette tilfelle. Miljovemavdelingen meder dct er viktig at den planlagte utbygging ikke finner st d av hensyn til villreininteressene og mener at den varslede innsigelse ml opprettholdes." Fylkesmannen ser slik pa saken: Reguleringsplanen for Tann-Annolseter har vert gjenstand for en lang og omstendelig behandling. Utarbeidelsen av planen ble foranlediget av en jordskiftesak som hadde sin oppstart i Planforslaget som na er tit b handling ble, som tidligerc nevnt, lagt ut til offentlig ettersyn fc'rste gangt i Miljovemdepartementet godkjentc 5. oktober 1992 $lkesdelplan for Rondane, og Ringebu bygningsrad vedtok i mste 10. desember 1992 a legge planen ut pe ny. ''' Fylkesdelplanen for Rondane omfatter i fsrste rekke veillreinens leveomrlde. Men retningslinjenc i planen skal ogsa legg s til grum i tilgrensende omrider, dersom tillak her kan antas i innvirke pa villreinens livsvilkir. Fylkesdelplanen er ikke bindende for kommunen. Det forutsettes imidledid at kommunen i i sin oversikts- og detaljplanlegging avklarer forholdetil frlkesdelplanen. Dersorn kommunen ikke folger $lkesdelplanen, me det paregnes at det blir rcist innsigelse. Det er seledes pa dette gunnlag fflkesmannen v/miljovemavdelingen ved den tidligere behandlingen av denne saken har gett fil imsigelse, jf det som er nevnt om dette ovedfor. Det er pa det rene at hele det planlagte utbyggingsomrade for hyfter som omfattes av reguleringsplanen for Tann - Annolseter ligger utenfor d t som i Fylkesdelplan for

7 Rondan er vist som "Omrade for villrein (planomredet." Men det synes ogsa klart at reguleringsplanforslaget har med arealer som er vrldert som "tellcndc areal for villrein i omledet." Det synes a oppfatningen hos flere av de etater som har uttalt seg i saken at den planlagte nye hytteutbyggingen i Tann- Annolseteromradet vil medfsre skt ferdsel bade i seteromridene og innover fiellet, og at dette kan bety skt forstynelse av villreintammen lenger irure pe lellet. Det antas at bl.a. dette er bakgrunnen for at Planredet for villrein i Rondane i sitt vedtak om ikke a ga i mot planen, uttaler at det vil sterkt tiha at kommunen i forbindelse med en evt. godkjenning tar inn ferdselsrcgulerende bestemmels r, og at disse b stemm lserc bl.a. bsr ge ut pi i forby maskinpreparerte loyper innenfor Hog6sen, areal-/tidsmessige restriksjoner og evt. andre tiltak med sikte pa i hindre ferdsel inn i villreinens leveomrade. Med de tilridingei om restriksjoner p6 ferdselen som er nevnt, har s6ledes planradet funnet A kunne akseptere reguleringsplarcn for Tam- Annolseter med 94 nye hyttetomter. Sett pa bakgunn av det faglige rid som her er gitt, og pa bakgrum av den omfattend og langvarige reguleringsprosess som ligger bak, der alle de utvalg og nemnder som har behandlet planen har gitt sin tilsluning til, eller ikte har funnet 6 ville gd imot planen, har fylkesmannen, ut fra en totalnrrdeling, ikte funnet e bude opprettholde innsigelsen. 'Etter det en har fett opplyst i kommunen, synis de ferdselsrestriksjoner som planrddet snsker, langt pa veg 6 vere oppftlt ved den lor?eplan som tidligere er godkjent i kommunen. Kommulen har dessuten innfort bestemmelser om bmk av motorkj6etsyer i utrnark og pa ishgte vassdrag, med avgrensning sarbarc omrader. Det er imidlertid n forutsetning for ilke lenger a reise innsigelse mot reguleringsplanen at disse bestemmelsene blir opprettholdt, pefsrt plandokumentet og etterkommet, og at det eventuelt legges andre nsdvendige restriksjoner pa ferdselen i sasmvar med planredets tilriding. Fylkesmaruren viser i denne forbindelse til nasjonal forskrift for bruk av motorkjsretsyer i utmark og pa islagte vas.sdrag av av 15. mai 1988 $ 3. ledd. Fylkesmarnen har ikke merknader til saksbehandlingen forowig. Reguleringsplanen for Tann- Annolseter atues etter dette som godkjelt med kommunest Tets vedtak i sak 59 i mste 23. juni 1994 og rned dc gitte foruts tninger nevnt ovenfor, Fylkesmannen ber om at kommunen kunngjor planen i samsvar med pbl. $ 27-2, 3. ledd.,dr-frt,-x,, Knut Redgiver

8 Kopi: - Oppland rykeskommue, 2600 Lillehammer - Sen-Gudbrandsdal jordskifterett, 2600 Lillehammer - Direktoratct for naurforvalhing, Tungasletta 2, 7005 Tronheim - PlanrAdet for villrein i Rondane, adr. Oppland frlkeskommune, 2600 Lillehammer - Intemt: Miljovemavdelingen

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Kommunedelplan Åmot Vest

Kommunedelplan Åmot Vest 340 Kommunedelplan Åmot Vest Miljøfaglige innspill Margrete Skår Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport,

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEL AV SONSKILEN - OMRÅDEREGULERING SLUTTBEHANDLING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: /L12/ 0215 Arkivsaksnr.: 11/1393-86 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -66/11 12.12.2011

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer