Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014"

Transkript

1 Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014

2 REGNSKAP 2014 Bank2 oppnådde i 2014 et resultat etter skatt på kr 36,7 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Banken har fortsatt høy etterspørsel fra kunder som ønsker å refinansiere eksisterende gjeld og forbedre sin økonomiske situasjon. Samtidig viser utviklingen i løpet av året at gjennomsnittlig løpetid i utlånsporteføljen er noe redusert. Redusert rentenivå, skjerpet konkurranse og lav arbeidsløshet er vesentlige årsaker til dette. Banken jobber kontinuerlig med å utvikle produkter og løsninger mot prioriterte markedssegmenter, og har i løpet av året bl.a. komplettert tilbudet av refinansieringsprodukter slik at også kunder som ikke kan stille sikkerhet i fast eiendom, kan finne en løsning i banken. Den rene kjernekapitaldekningen utgjorde 18,4 % og kapitaldekningen 21,7 % ved utgangen av kvartalet, når resultatet hittil i år inkluderes. Nøkkeltall Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt Kostnadsprosent Nye utlån Forvaltningskapital Innskuddsdekning Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning Resultat pr. aksje Bokført verdi pr. aksje 1 Før utbytte kr 36,7 mill. 15,0 % 44,5 % kr 945 mill. kr mill. 129 % 21,7 % 18,4 % kr 0,38 kr 2,92 1 kr 48,3 mill. 21,0 % 41,2 % kr 943 mill. kr mill. 121 % 22,2 % 18,4 % kr 0,50 kr 2,54 HOVEDTALL 4. KVARTAL Nøkkeltall 4Q Q 2013 Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent Forvaltningskapital kr 3,0 mill. 4,3 % 49,5 % kr mill. kr 18,2 mill. 31,0 % 40,2 % kr mill. Resultatet etter skatt i 4. kvartal var lavere enn året før. Dette beror på realiserte kursgevinster og reverseringer av tidligere nedskrivninger i verdipapirporteføljen i 4. kvartal 2013, samt engangseffekter i 2014 knyttet til markedsføring og utvikling av bankens 2

3 digitale plattform. Dette påvirker egenkapitalavkastning og kostnadsprosent, som også påvirkes av inntekter fra rente- og kredittplasseringer. Bankens forvaltningskapital økte som følge av høyere innskuddsvolumer. RESULTATREGNSKAP 2014 Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde kr 107,2 mill. mot kr 99,2 mill. i fjor. Renteinntekter fra kunder økte med kr 15,9 mill. sammenlignet med tilsvarende periode i fjor som følge av økt utlånsvolum. Bank2 opplever fortsatt god etterspørsel etter refinansieringsløsninger og individuelt tilpassede finansierings-løsninger for privatpersoner og næringslivskunder. Sammenlignet med tidligere år er gjennomsnittlig løpetid på bankens lån noe redusert. Det er i løpet av året introdusert nye produkter som kompletterer bankens sortiment av refinansieringsløsninger. Bank2 foretok gjennom året tilpasninger i porteføljen av overskuddslikviditet. Dette har redusert renteinntekter fra bankinnskudd og obligasjoner med kr 5,5 mill. Rentekostnader var kr 2,4 mill. høyere enn foregående år. Dette skyldes høyere rente på bankens fondsobligasjoner som ble utstedt på slutten av 2013, sammenlignet med et sertifikatlån som ble innfridd noe tidligere. Banken reduserte innskuddsrenten ved flere anledninger i løpet av 2. halvår. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital var netto rentemargin 4,5 %, mot 4,4 % i fjor. Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter er redusert med kr 1,4 mill. i forhold til i fjor. Dette beror i hovedsak på lavere inntekter fra investeringer i rente- og kredittfond som følge av spreadutgang og kursfall. Kostnader Banken iverksatte i 2. halvår et omfattende arbeid med å styrke sin markedsposisjon, blant annet ved økt bemanning i salgs- og markedsavdelingen og utvikling av nye digitale kundekommunikasjonsløsninger. I tillegg gjennomføres det en oppgradering av sentrale saksbehandlingssystemer i banken. Personalrelaterte kostnader og generelle administrasjonskostnader økte derfor med henholdsvis kr 2 mill. og kr 3,3 mill. Andre driftskostnader økte med kr 0,9 mill. som følge av økt aktivitetsnivå i banken. Tap, nedskrivninger og mislighold på utlån Tap på utlån utgjorde kr 13,6 mill. i 2014, mot tilsvarende kr 20,3 mill. foregående år. Gruppevise nedskrivninger ble i løpet av året redusert med kr 5 mill. Tap på utlån påvirkes i betydelig grad av ett engasjement. Misligholdet utgjorde 10,3 %, mot 10,1 % i fjor. Det er løpende sterkt fokus på tett oppfølging av kunder med uordnede og misligholdte lån. BALANSE Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital utgjorde kr mill., mot kr mill. i fjor. Økningen på kr 279 mill., tilsvarende 11,6 %, er knyttet til økte innskudd fra kunder. 3

4 Utlån Brutto utlån utgjorde kr mill. mot kr mill. i fjor. Brutto, nye utlån viste en tilfredsstillende utvikling gjennom året. Innfrielse av lån i banken økte med ca. 1/3 sammenlignet med foregående år. Hovedvekten av låneinnfrielser skjer i forbindelse med salg av boliger. Innskudd Bankens innskuddsdekning var 129 % mot 121 % foregående år. Innskudd fra personkunder med inntil kr 2 mill. utgjør den største andelen av bankens innskudd. Forvaltning av overskuddslikviditet Annualisert avkastning i bankens investeringsportefølje var 3,1 %. Tilsvarende avkastning i 2013 var 7,7 %, bl.a. som følge av reverserte nedskrivninger i obligasjonsporteføljen. Avkastningen i 2014 påvirkes av lavere rente på innskudd i andre banker og redusert avkastning i rentefondene sammenlignet med foregående år. Likviditet I 2015 trer nye lovbestemte krav til likvide eiendeler (LCR) i kraft. Bankene må ha likvide eiendeler som dekker netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid, gitt en stressituasjon med begrenset adgang til likviditet. Kravet skal oppfylles med 60 % i 2015, med jevn opptrapping til 100 % fra Bank2 hadde en beregnet LCR tilsvarende 264 % ved utgangen av Kapitaldekning Bankens kapitaldekning utgjør 21,7 % mot 22,2 % i Regnskapet for 2014 er ikke revidert, og årets overskudd er derfor ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital. MARKED OG UTSIKTER FREMOVER Banken har høy aktivitet innen sitt nisjeområde, med stor etterspørsel etter individuelle refinansieringsløsninger. Husholdningenes gjeldsvekst utgjør rundt 6,5 %, som forventes å vedvare på tilsvarende nivå fremover. Samlet misligholdt gjeld i norske husholdninger utgjør i dag kr 42 mrd., dette tilsvarer et mislighold på 1,5 % av husholdningenes samlede gjeldsbyrde. Banken vil fremover ha økt fokus på å videreutvikle sin markedsposisjon, og jobber aktivt med å utvikle nye markedsførings- og distribusjonsløsninger. Investeringer i nye digitale løsninger for kundebehandling og kundekommunikasjon skal forsterke bankens posisjon som den ledende refinansieringsbanken i det norske markedet. Digitale kanaler utgjør et stort potensial for videre vekst, og er allerede en viktig kilde til nye lånesøknader til banken. En videreutvikling av bankens forretningsmodell med et bredere produkt- og tjenestetilbud, kombinert med ny digital strategi, skal utnytte mer av markedspotensialet og øke konkurransekraften. Et ledd i dette arbeidet er introduksjon av omstartslån (refinansiering uten sikkerhet) med nytt digitalt søknadsskjema, som forventes å bidra positivt til topplinjen. Boligprisene og omsetningen i boligmarkedet har tatt seg opp i løpet av det siste året. God soliditet og relativt lav belåningsgrad tilsier at banken står godt rustet til å kunne stå imot eventuelle fall i eiendomsverdier. Norges Bank har anslått at boligprisveksten vil avta noe i årene fremover. Fortsatt prisvekst vil redusere risikoen for tap på utlån under ellers like forutsetninger. Banken har høy overskuddslikviditet, og vil løpende tilpasse sine innskuddsvilkår til den generelle renteutviklingen og gjeldende konkurransesituasjon. 4

5 Bankens utbyttepolitikk ligger fast. Styret anser at banken økonomiske stilling er god. 5

6 6

7 7

8 NOTER Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker mv. av 16. desember Perioderegnskapet er ikke revidert. Det er ikke foretatt endringer i bankens regnskapsprinsipper i forhold til tidligere perioder. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som styret er kjent med og som påvirker bankens stilling negativt. Note 1: Individuelle nedskrivinger på lån (i kr) Individuelle nedskrivninger pr Konstaterte tap som tidligere år er nedskrevet Økte individuelle nedskrivninger Nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivninger på utlån ( ) (59 144) ( ) ( ) Note 2: Mislighold og tapsutsatte lån (i kr) Næringslivskunder Privatkunder Sum brutto misligholdte låneengasjement Individuelle nedskrivninger næring ( ) ( ) - Individuelle nedskrivninger privatkunder ( ) ( ) Sum netto misligholdte låneengasjement (over 90 dager) Sum brutto andre tapsutsatte låneengasjementer Sum netto andre tapsutsatte låneengasjementer Misligholdte lån er engasjementer hvor renter og avdrag ikke er betalt i rett tid eller hvor rammekreditter er trukket ut over et bevilget beløp, og hvor manglende betaling eller overtrekk strekker seg utover 90 dager. Andre tapsutsatte låneengasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt i forhold til forannevnte definisjon, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. 8

9 Note 3: Tapskostnader (i kr) Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger ( ) Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap ( ) - Sum periodens tapskostnader Note 4: Kapitaldekning Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital * ) Sum egenkapital balanseført utsatt skattefordel (54 516) ( ) - immaterielle eiendeler ( ) ( ) + fondsobligasjon Ansvarlig kapital ( Kjernekapital) Beregningsgrunnlag Kapitaldekning 19,29 % 22,16 % *) Resultat for Q er ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen. Kapitaldekning hvis resultat hittil i år var tatt med 21,71 % 22,16 % 9

10 Note 5: Verdi og resultat pr. Aksje (i kr) Bokført egenkapital pr Resultat etter skatt hittil i år Egenkapital pr Antall aksjer Bokført egenkapital pr. aksje 2,92 Resultat pr. aksje etter skatt 0,38 Banken har en uttalt målsetning om å kunne utbetale årlige kontantutbytter fremover som ivaretar både hensynet til en betryggende kapitalsituasjon og hensynet til aksjonærene. De foreliggende prognoser for bankens økonomiske stilling ved utgangen av 2014 vil etter styrets skjønn kunne gi rom for et utbytte. Godkjent av styret Oslo, 31. desember februar 2015 Aage Thoen (sign) Jon H. Nordbrekken (sign) Anne Lise Meyer (sign) (styrets leder) (styrets nestleder) Wenche Ødeskaug (sign) Pål Eriksen (sign) Kristin Mortensen (sign) (ansattes representant) Frode Ekeli (sign) (adm. direktør) 10

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 20000 13750 7500 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for første kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014 Investorpresentasjon Regnskap 1. halvår 2014 Innhold 1 Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 2 Hovedpunkter Bank 2 Etablert i 2005

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 31.03.2009

Delårsrapport 31.03.2009 Delårsrapport 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013 1 BANK2

ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013 1 BANK2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 1 BANK2 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR ÅRET 2013 3 ÅRSBERETNING 2013 4 RESULTATREGNSKAP 15 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 19 REGNSKAPSPRINSIPPER 21 NOTER 25 BERETNING

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 Tilstede i lokalmiljøet 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God resultatvekst i fjerde kvartal. Fortsatt økning

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 2011. 4. kvartal og foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 2011 4. kvartal og foreløpig årsrapport et jø il lm a k lo i e d Tilste 4. kvartalsrapport 2011 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL MORBANK 3 prosent økning i netto renteinntekter Gevinst på 26,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Halvårsregnskap 2. kvartal 2015. Verdibanken ASA

Halvårsregnskap 2. kvartal 2015. Verdibanken ASA Halvårsregnskap 2. kvartal 2015 Verdibanken ASA 1 Oppsummering Verdibanken ASA hadde etter 1. halvår et underskudd på TNOK 2.811 etter skatt mot et overskudd på TNOK 3.099 for tilsvarende periode i 2014.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Årsrapport 2012. Visjon. Forretningsidé. Dine utfordringer - våre løsninger Strategisk mål. Kjerneverdier

Årsrapport 2012. Visjon. Forretningsidé. Dine utfordringer - våre løsninger Strategisk mål. Kjerneverdier Årsrapport 2012 Forretningsidé Visjon Vi skal gi lån til kunder som av ulike årsaker ikke får dekket sitt finansieringsbehov i andre banker. Dine utfordringer - våre løsninger Strategisk mål Gjennom fornøyde

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2014

Delårsrapport Pr. 30.6.2014 Delårsrapport Pr. 30.6.2014 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2014 31.03.2014 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 Resultat før skatt 21.055 7.409 33.285 25.286 18.094 Brutto utlån til kunder

Detaljer