Møteinnkalling Styre for Moss Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Styre for Moss Havn KF"

Transkript

1 Moss Havn KF Møteinnkalling Styre for Moss Havn KF Møte nr. 2/2012 Møtedato: Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 14:00

2 MOSS HAVNESTYRE MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien Moss (Leder) Simen Syrrist (H) Stubben Moss (Nestleder) Sissel Rundblad (H) Refsnesalleen 92 D 1518 Moss Liv Leirstein (FRP) Svaebakken Moss Jan Eilert Bjørnstad (AP) Th.Kittelsens gt Moss Aud Helen W Øyen (AP) Herfallbakken 4 B leil Moss Fred Jørgen Evensen ( AP) Tårnveien Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Thomas Opland (FRP) Kilsbakken Moss Georg Brynildsen (H) Ivar Aasensvei Moss Arild Svenson (FRP) Rambergveien Moss Else Brit Rosli (KRF) Fjellveien Moss Krristine Røssaker (KRF) Vestbrynet 7A 1519 Moss Elisabeth A Torp (V) Flyaveien Moss Anne-Lise Gjøstøl (SV) Tronvikvegen Moss Kristian Larsen (AP) Refsnesalleen 83 D 1518 Moss Mari Hobbel (AP) Refsneskrona Moss Birger Thurn-Paulsen (R) Snekkerfaret 4 d 1537 Moss Knut Lindelien (SV) Christian Michelsensgt Moss BRUKERREPRESENTANTER: ADRESSER: Gunnar Laursen (Moss Industriforening) Stjernevegen Moss Ulf Raab (LTL) Orkerød gt Moss c/o Scandinavian Shipping 1531 Moss Morten K. Pedersen (Bryggearbf.) Hytteveien 3 C 1597 Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Hans Jørgen Gulland Nordskogveien Moss Jørgen Vogt Østre Årefjordv Dilling c/o Scandinavian Shipping Lars Nordrum Ringveien Moss ANSATTES REPRESENTANTER: ADRESSER: Karl Erik Jensen Hopperen Moss Roar Adolfsen Klokkerskogen 10D 1743 Klavestadhaugen VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Stefan Bernås Sundvall Kongeveien Råde Merete Ruud Gundersen Bøygen Moss

3 GRUPPEMØTER i havnestyresalen: Arbeiderpartiet: mandag den kl KRF, Høyre, FRP og Venstre: onsdag den kl

4 TIL HAVNESTYRETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER På vegne av havnestyrets leder tillater vi oss å innkalle medlemmene i Moss havnestyre til møte i havnestyresalen, Oslofjordens Maritime Senter Moss: onsdag 28.mars 2012 kl. 14:00. Innspill / spørsmål vedrørende saker og/eller meldinger sendes til administrasjonen i forkant av styremøtet. Møteprotokoll fra forrige havnestyremøte ble godkjent og underskrevet på møtet. Kopi følger vedlagt. Kl : Informasjon om Havnealliansen ved Roar Johansen. Til behandling foreligger følgende melding og saker: Melding:. Side: 4/2012 Positivt for sjø i nasjonal transportplan 1 Sak: Side: 2/2012 Moss Havn KF Årsregnskap /2012 Sluttregnskap anskaffelse av ny containerkran 19 4/2012 Omdisponering av ubrukte lånemidler etter kjøp av Tollboden 27 Orienteringer fra havneadministrasjonen: Sak vedrørende M/S Jeløen Søknad fra Aker Solution AS Logistikkprosjektet; Vestby Moss Driftsstatus Eventuelt:

5 Positivt for sjø i nasjonal transportplan Hans Kristian Haram Forslaget til Nasjonal transportplan har mange positive forslag, som vil styrke sjøtransporten. Dette viser at myndighetene prioriterer miljøvennlig transport på sjø. Nasjonale strategier Nasjonal transportplan (NTP) inneholder 15 nasjonale strategier og en av dem er "Mer gods på sjø og bane". Her omtales tiltak for å styrke sjøtransporten. Mer gods på sjø og bane Man drøfter kort overføringspotensialet og konstaterer, med utgangspunkt i en utredning fra TØI, at det varierer med avstand og for de ulike regioner. Dette skyldes ulik næringsstruktur og transportinfrastruktur. Følgende konkrete tiltak foreslås: 1 Tiltak i farleder Effektivisering av terminaler og tilrettelegging for integrerte logistikknutepunkter Bedret vegforbindelse til terminalene ordningen skal også gjelde havnene Insentivordning for overføring av gods fra lastebil til sjø og bane Reduserte avgifter på sjøtransport Kunnskapsutvikling Gjennomføring av bred samfunnsanalyse Man drøfter også økte avgifter på lastebil, men konstaterer at det vil bety økte kostnader for næringslivet og at dette i så fall kan påvirke Norges konkurransekraft negativt. Insentivordning Hva insentivordning angår, foreslås en toppfinansieringsordning for å støtte nye innenlandske tilbud på linje med EUs Marco Polo-program. Reduserte avgifter Under omtalen av "Reduserte avgifter for sjøtransport" vises blant annet til at lostjenesten skal gjennomgås med sikte på å redusere kostnadene uten at det går ut over sikkerheten. Bred samfunnsanalyse Under "Bred samfunnsanalyse av godstransport" fremmes forslag om en bred utredning for å kartlegge muligheter for bedre utnyttelse av sjø og bane på lengre transportavstander. Utredningen skal blant annet omfatte kartlegging av godsstrømmer og logistikktrender, samt en utredning om knutepunktstruktur mm. Andre strategiområder Også andre strategier angår sjøtransporten. Det gjelder nasjonale strategier for: Reduserte avstandskostnader og regional utvikling

6 2 Nordområde Mer robust transportinfrastruktur, styrket beredskap og security. Reduserte avstandskostnader og regional utvikling Her beskrives ulike tiltak for å legge til rette for regional utvikling, og det uttales at for sjøtransporten utbedres farleder langs kysten og inn mot trafikk- og industrihavner, og det gjennomføres tiltak for å styrke fiskerihavnene. Nordområdestrategien Transport er et viktig element i Nordområdestrategien. Av tiltakene som skisseres nevnes: Utvikling av godsknutepunkt og stamnetthavner for å øke transporten på sjø og bane Prioritering av bedre vegtilknytning til havnene i Tromsø og Kirkenes Forbedret innseiling til Rana, Bodø og Tromsø Kapasiteten på Ofotbanen skal økes Mer robust transportinfrastruktur, styrket beredskap og security Havnesikringsforskriften er under revisjon, og det tas sikte på at en revidert forskrift ferdigstilles i løpet av Det vises blant annet til strengere føringer fra EU og ESA. Havnene er positiv Skal vi lykkes med å få mer gods over på vei til sjø, må havnene bli "navet" i det fremtidige transportsystem for gods, skriver direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening i deres pressemelding rett etter at NTPen ble lagt fram. Les mer! LTL - Alle honnørordene er på plass i planen, sier Leif Arne Strømmen, styreleder i Logistikkog Transportindustriens Landsforening (LTL),i en kommentar til fagetatenes og Avinors forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP). - Etatene har ikke vært konkrete der det trengs. De sier at det trengs forutsigbar finansiering av veg- og baneprosjekter og at det trengs raskere planlegging. De tar til og med til orde for en fornyet byggherreorganisasjon til å gjennomføre mer helhetlige statlige utbygginger. Alt i alt gamle vendinger vi har hørt før. Les mer! Videre arbeid Forslaget fra transportetatene og Avinor til Nasjonal transportplan er sendt på høring til fylkeskommunene og de største byene med høringsfrist 29. juni Regjeringen vil nå følge opp etatenes forslag med å legge fram en stortingsmelding våren Etatenes forslag finner du her: Forslag til NTP Kilde: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet og Norsk Havneforening.

7 SAK NR. 002/ MOSS HAVN KF - ÅRSREGNSKAP Havnesjefen foreslår at havnestyret fremmer saken for bystyret med slik innstilling: - Årsregnskapet til Moss Havn KF for 2011 godkjennes - Regnskapsmessig overskudd på kr disponeres som følger: Kr avsettes til havnekapitalens reguleringsfond. DOKUMENTER TIL SAKEN: 1. Resultatoppstilling og balanseoppstilling 2011 med kommentarer til driftsregnskapet 2. Noter til årsregnskapet Årsberetning 2011 SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Reidar Magnus Hansen og Merete Ruud Gundersen SAKSOPPLYSNINGER: Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 og er heleid av Moss kommune. Havnen er i første rekke en tilrettelegger og et hjelpemiddel for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet. Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes.

8 4 Foretakets fokusområder: Samfunnsrollen o Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning og byutvikling. Intermodalitet o Moss havn skal, med sin beliggenhet nær E6, jernbane, flyplass og åpent farvann være den foretrukne intermodale havnen i Oslofjorden. Miljø o Moss Havn KF skal ha tydelig miljøfokus i all havneaktivitet, utnytte plassen maksimalt og fremme intermodalitet. Samarbeid o Den mest attraktive samarbeidspartneren for lokale og regionale næringsorganisasjoner og andre havner. Tjenestene utføres etter lovhjemmel og avtalegrunnlag: Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. Plan- og bygningsloven Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 Lov av 29. januar 1999 nr. 5 (nytt kapittel 11 i kommuneloven) om opprettelse av kommunale foretak. Loven ble opprettet særlig på grunn av et behov for å klargjøre styrets rolle og myndighet i forhold til kommunen for øvrig. Formålet er at styret skal ha en større grad av selvstendighet og ansvar enn den tidligere kommunale bedriften. Den nye organisasjonsformen tar sikte på å etablere en balanse mellom behovet for kommunal styring og kontroll på den ene side og frihet for foretaksledelsen på den andre. Organisasjonsformen er ikke søkt tilpasset virksomheter der innslaget av offentlig myndighetsutøvelse er fremtredende.

9 ØKONOMISKE HOVEDTALL (budsjett/regnskap 2011) DRIFTSREGNSKAP Kontogruppe Budsjett 2011 Regnskap 2011 Avvik Note Lønn Inventar og utstyr Andre driftskostn Kjøp av tjenester som erstatter kommunal gjenproduksjon Overføringskostn Avskrivninger Sum driftskostnader Finanskostnader Motpost avskrivninger SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finans transaksjoner SUM INNTEKTER Sum driftsresultat KAPITALKONTO Moss Havn KFs kapitalkonto for året 2011 er som følger: Transaksjoner Debet /Aktiva Kredit/Passiva Saldo ,37 Avdrag lån ,00 Innfrielse av lån ,00 Bruk av lånemidler ,00 Pensjonsmidler/forpliktelser ,00 Årlige avskrivninger ,00 Aktiveringer ,00 Saldo ,37

10 6 INVESTERINGSREGNSKAP Foretaket har sluttført følgende investeringer i 2011: Sum finansiering Sum kostnader Resultat Kommentarer til investeringsregnskapet kommer frem av note 3. ÅRETS RESULTAT Foretakets regnskapsmessige driftsresultat for året 2011 viser et overskudd på kr MÅLOPPNÅELSE FOR 2011 Foretaket hadde som målsetting å vektlegge følgende fokusområder for 2011: Resertifisering av Miljøfyrtårn En videre ISPS sertifisering Forskjønning av området ved Kleberget strand og Moss gjestehavn Produksjon av nye websider for Moss Havn og Havnealliansen Oppnåelsen av dette: Moss Havn KF ble resertifisert etter kravene til Miljøfyrtårn Det ble i 2011 holdt en årlig ISPS øvelse på Moss havn og havnen fikk fornyet sitt hovedsertifikat for ISPS Det ble foretatt forskjønning i form av beskjæring av trær og vedlikehold av gress ved Kleberget strand. I Moss gjestehavn ryddet sommervikarene opp i ugresset langs hele kanalen. Tremøblene ble i tillegg oljet Det ble laget nye websider for både Moss Havn og Havnealliansen i regi av Moss Havns ansatte

11 TJENESTEPRODUKSJON 7 Moss havn er i stadig utvikling og møter derfor også stadig nye utfordringer. For å løse virksomhetens utfordringer på en best mulig måte ser vi det nødvendig å vurdere innspill fra både interne og eksterne ressurser. På grunnlag av initiativ fra ledelsen og styret har vi holdt følgende aktiviteter i 2011: Brukermøter Naboutvalgsmøter Havnestyremøter HMS og sikkerhetsmøter Driftsmøter hver 14. dag Ledermøter hver 14. dag Miljømøter Miljøfyrtårnmøter ISPS øvelser og generelle sikkerhetsøvelser. Blant annet innføringskurs i sikkerhet på havna for nyansatte i Oslofjordens Maritime Senter Moss Maritime nettverksmøter Samarbeidsmøter med Horten Havnevesen KF samt Borg Havn IKS Markedsrettede tiltak Moss Havn har som alternativ til brukerundersøkelser avholdt brukermøter. Disse brukermøtene er forbeholdt vår administrasjon og våre samarbeidspartnere. Denne formen for møtevirksomhet har blitt holdt etter behov, det vil si når en av partene har følt at det er nødvendig. I forbindelse med havnens aktivitet har vi opprettet egne naboutvalgsmøter. Møtene omhandler informasjonsutveksling vedrørende virksomhetens planer og aktiviteter. I år 2011 ble det holdt to naboutvalgsmøter i regi av Moss Havn. Havnestyrets leder har i dette fora rollen som møteleder. Moss Havn arrangerer egne fellesmøter med de ulike HMS ansvarlige ved havnens virksomhet. Utvalget har gjennomført 2 møter i Det ble i tillegg våren 2011 holdt en branninstruksrunde samt en brannøvelse for alle ansatte i Oslofjordens Maritime Senter Moss. Havnesjef og assisterende Havnesjef har deltatt i diverse møter med næringsliv, fylkeskommune, lag og foreninger i Mosseregionen. Ansatte Foretaket besto av 12 ansatte fordelt på 12 årsverk pr Sykefravær Periode 1. tertial tertial tertial 2011 År 2011 Sykefravær 3,52 % 3,25 % 1,25 % 2,63 % Foretaket hadde et totalt sykefravær på 2,63 % i år Virksomheten har hatt en langtidssykemeldt i Sykemeldingen er ikke tilknyttet det psykososiale arbeidsmiljøet.

12 Medarbeidersamtaler 8 Det ble høsten 2011 gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i Moss Havn. Samtaler fra foregående år ble gjennomgått og det ble satt nye målsetninger for hver enkelt ansatt. Kurs og opplæring for ansatte Følgende kurs og opplæring ble gjennomført i foretaket i år 2011: Miljøfyrtårn; kursing av en intern konsulent Mindfullness kurs Båtførerprøven for 3 ansatte Mobilkranfører kurs for en nyansatt Lederkurs Maritimt logistikkseminar i regi av MRNU og Moss Havn Logistikkdagen i regi av Logistikkforeningen Portwinkurs Lønnskurs Miljøfyrtårndag Deltakelse på Transport og logistikk 2011 både med egen stand og deltakelse på forelesninger Ulike bransjekurs og konferanser PFSO kurs Kurs i årsavslutning Brannøvelse med opplæring av de ansatte i Moss havn Intern kompetanseoverføring innenfor havnefaglige applikasjoner VURDERING: Moss Havn KFs statistikk for år 2011 viser en økning i antall TEU på 17,20 % i forhold til Antall gods i tonn over Moss havn økte med 20,13 % fra år 2010 til år Det ble i Moss Havn KF for 2011 budsjettert med et driftsoverskudd på kroner , mens regnskapet viste et driftsoverskudd på kroner Overskuddet for 2011 ble vesentlig høyere enn budsjettert blant annet på grunn av en uventet stor økning av volumer over havnen. I følge forskrift gitt i medhold av havne- og farvannsloven skal havneavgifter, vederlag og øvrige inntekter innbringe det som er nødvendig for at havnen skal dekke sine behov for en forsvarlig drift samt nødvendige investeringer. Havnen står overfor store opprustnings- og investeringsprosjekter. For å kunne opprettholde virksomhetens handlefrihet ser vi det derfor nødvendig å avsette hele årets driftsoverskudd til foretakets frie fond, reguleringsfond. KONKLUSJON: Havnesjefen konkluderer derfor i tråd med forslag til innstilling.

13 9 DOKUMENTER TIL SAK 002/2012 MOSS HAVN KF

14 10 DOKUMENT 1 SAK 002/2012 Resultatoppstilling til Moss Havn KF 2011 DRIFTSINNTEKTER Denne per Denne per Årsbudsjett Budsjettavvik Noter i fjor i år Avgiftspliktig Sum skipsavgifter Sum vareavgift Sum havneavgifter Sum vederlag og gebyrer Sum avgiftspliktig omsetning Avgiftsfritt Sum skipsavgifter Sum vareavgift Sum havneavgifter Sum vederlag og gebyrer Sum annen omsetning Sum avgiftsfri omsetning SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Sum lønn og sos. kostn Sum inventar og utstyr Sum andre dr.kostn Sum avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER Note 2 BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Note 2 EKSTRAORDINÆRE POSTER Sum ekstraord.innt Sum ekstraord.kostn Sum ekstraord.poster REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (Overskudd)

15 Balanseoppstilling til Moss Havn KF EIENDELER Inngående Bevegelser Utgående balanse balanse Noter Anleggsmidler Sum areal/eiendom Sum varige driftsmidler Sum påkostning/investering Sum investeringer Sum pensjonsmidler Sum anleggsmidler Note 2 Note 2 Note 2 Note 1 Omløpsmidler Sum forskuddsbetalte kostnader Sum kundefordringer Sum kasse og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Sum leverandørgjeld Sum periodisering Sum skattetrekk og andre trekk Sum merverdiavgift Sum arbeidsgiveravgift Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum lån Sum pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Note 1 Egenkapital Sum kapitalkonto Sum frie fond Sum investeringsfond Sum memoriakonti Sum egenkapital før resultat Fjorårets resultat Årets resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 Kommentarer til driftsregnskapet 12 Driftsutgifter Lønn, trygd, pensjon På utgiftssiden utgjør lønn 36 % av Moss Havns totale kostnader. Sykerefusjon er i virksomhetens økonomiske hovedtall trukket ut og lagt inn i postgruppen Regnskapet viser et mindreforbruk på kr sett opp mot budsjett. Mindreforbruket er hovedsakelig relatert til pensjonspremie og premieavvik. Pensjonsforpliktelsene blir avregnet en gang i året hvor årlig avregning blir tilsendt fra Moss Kommunale Pensjonskasse Inventar og utstyr Postgruppen inneholder hovedsaklig varer og tjenester relatert til IKT, telefoni og kontorrekvisita. Regnskapet viser et merforbruk på kr og er relatert til virksomhetens IKT kostnader. Virksomheten byttet ut en defekt server høsten I tillegg til ny server og konsulentkostnader knyttet til dette kommer kostnader fra tredjeparts leverandører for oppsett av deres applikasjoner. Det kan ellers nevnes at administrasjonen i tillegg gikk til anskaffelse av en elektronisk bestillingsmodul for virksomhetens kunder Andre driftsutgifter/kostnader Regnskapet viser et merforbruk på kroner sett i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes uventede høye kostnader i forbindelse med elektrisk kraft samt vedlikehold av maskinelt utstyr overføringskostnader Moss Havn KF overførte i år 2011 kroner til Moss kommune for foretakets engasjement til Mosseregionens Næringsutvikling AS. 590 og 990 Avskrivinger samt motpost avskrivninger Kommunale foretak som fører regnskap etter forskrift om årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner, skal føre avskrivinger i henhold til 4 i forskriften som følger: De økonomiske oversiktene skal vise typer inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger og utgifter, utbetalinger og avsetninger. I de økonomiske oversiktene er brutto driftsresultat lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Ordningen er verken ment å påvirke virksomhetens resultatregnskap i positiv eller negativ retning. I så hende blir avskrivingene i praksis motregnet som en kreditpost i virksomhetens resultatregnskap uten resultatmessig effekt. Ved å føre motposten mot kapitalkontoen vil den økonomiske nettovirkningen gi et økonomisk nøytralt utslag på driftsregnskapet. Virksomheten har ut fra Kommuneloven Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 8 kommet frem til å benytte en lineær avskrivningsmetode. Moss Havn KFs spesifikasjon av anleggsmidler kommer frem av note til regnskapet.

17 finanskostnader Moss Havn KF innehar flere annuitetslån. Avdrag og renter på disse er ført i denne postgruppen. Postgruppen viser et merforbruk på kroner sett i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes at administrasjonen innløste et av de minste lånene på slutten av år Driftsinntekter salgsinntekter Postgruppen viser en merinntekt på kroner Salgsinntektene ved Moss Havn deles inn i tre grupper; Havneavgifter, Vederlag og gebyrer samt Annen omsetning. Havneavgifter: Regnskapet viser en merinntekt på kroner sett i forhold til budsjett. Merinntekten er i hovedsak knyttet til vareavgift på import som skyldes økt import av forbruksvarer. Vederlag og gebyrer: Regnskapet viser en merinntekt på kroner Merinntekten kommer av at virksomheten har hatt merutleie av kranene som igjen genereres på grunnlag av økt vareimport. Annen omsetning: Regnskapet viser en merinntekt på kroner og skyldes at Kystverket gikk med på å ettergi deler av Moss Havns utgifter i forbindelse med isbryting i perioden 2010/ refusjoner Postgruppen viser en merinntekt på kroner som gjenspeiler refusjon av sykepenger for flere av Moss Havns ansatte finansinntekter - og finanstransaksjoner Postgruppen viser en merinntekt på kroner Merinntekten består i hovedsak av høyere renteinntekter på våre brukskonti enn hva som ble lagt til grunn i budsjetteringen.

18 DOKUMENT 2 SAK 002/ Note 1 - Pensjonsforpliktelser Oversiktene nedenfor viser Moss Havn KFs forholdsvise andeler i Moss kommunale pensjonskasse. Årets netto pensjonskostnad spesifisert (forskrift nr 1424 av C): Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Pr Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. D, jfr. også 13-5 nr. B-F): Økonomiske forutsetninger og annet 2011 Avkastning av pensjonsmidler 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,96 % Årlig G-regulering 2,96 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,96 % Estimatavvik ( 13-3 nr. D): Estimatavvik kommer frem ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. Spesifikasjon av estimatavvik: Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse Akkumulert avvik tidligere år Amortisert avvik i år Gj.st. samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler Akkumulert avvik tidligere år Amortisert avvik i år Gj.st. samlet avvik midler UB

19 15 Avstemming av pensjonsordningens finansierte status mot beløp i foretakets balanse: 2011 Estimerte pensjonsforpliktelser pr Estimerte pensjonsmidler pr Estimerte netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser (-) ( ) Ikke amortisert estimatavvik vedrørende pensjonsforpliktelser 0 Ikke amortisert estimatavvik vedrørende pensjonsmidler 0 Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser (-) ekskl. arb.giveravgift ( ) Periodisert arbeidsgiveravgift ( ) Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser (-) i balansen ( ) Dette er vist som følger i årsregnskapet: 2011 Estimerte pensjonsmidler pr Ikke amortisert estimatavvik vedrørende pensjonsmidler 0 Bokførte pensjonsmidler Estimerte pensjonsforpliktelser pr Ikke amortisert estimatavvik vedrørende pensjonsforpliktelser 0 Bokførte pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsmidler Bokførte pensjonsforpliktelser etter arbeidsgiveravgift Note 1.1 Fordringsføring av premieavvik: Årets premieavvik på kr ,- samt tilhørende arbeidsgiveravgift på kr ,- er satt opp som kortsiktig fordring i balansen og ført som inntekt i driftsregnskapet i hht forskrift nr 1424 av , Sammen med tidligere balanseført premieavvik på kr ,- (ekskl. arbeidsgiveravgift) og årets amortisering på kr ,- gir dette akkumulert balanseført premieavvik (ekskl. arbeidsgiveravgift) på kr ,-.

20 Note 2 - Avskrivningsplan: 16 Anleggsgrupper Verdi pr Avskr.tid år Anskaffelse / Salg Årlig avskrivninger Verdi pr Faste eiendommer Bryggeanlegg: Værla Øst og Syd Ro/Ro kai Ferje kai Containerkai Gjestebrygge syd for kanalbru Gjestebrygge nord for kanalbru og Tollbodbrygga Venstre kanalkai Oljevernkai Arealutvidelse Forlenging av containerkai 67 meter Tilbakeføring av landområder - Ras: m³ Funksjonsforbedring Værlebrygga Kleberget strand Sum bryggeanlegg Havnelager / bygninger Tollboden Havnelager C og D Oslofjordens Maritime Senter Moss Havnelager A Havnelager E Flyttbart lager Ny havnestyresal i OMMS Sum havnelager / bygninger Honnørbrygga /rehabilitering Uinnfridd grunnleie Sikringstiltak Moss Havn Rampe, tube, termbygg Kai nr Vaskestasjon på terminalen Påkostning Tollboden Kraner Gammel kranpark Kocks containerkran Nytt containeråk Biler Hjullaster IKT Sum anleggsgrupper

21 Note 3 - Investeringer 17 Sluttregnskapet på virksomhetens investeringer viser et totalt mindreforbruk på kroner sett opp mot vedtatt budsjettramme. Det skal her nevnes at ny containerkran totalt er budsjettert over to år; 2010/2011. Sluttregnskap år 2011: Funksjonsforbedring av Oslofjordens Maritime Senter Moss: Total ramme Total kostnad = Mindreforbruk Ny containerkran: Totalt budsjett er lagt over 2 år; 2010 og Total ramme 2010/2011: Totalt kostnader 2010/2011: Totalt mindreforbruk 2010/2011: Ramme i 2010: Kostnad i 2010: = Mindreforbruk i 2010: Ramme i 2011: Kostnad i 2011: = Merforbruk i 2011:

22 18 Budsjettmidler: Budsjett reguleringsfond: Budsjett lån: Sum budsjett OMSM kr Ny containerkran kr Funksjonsforb.kaier kr Mudring kr Sum kr OMSM: kr 0 Ny containerkran kr Funksjonsforb.kaier kr Mudring kr Sum kr kr kr kr kr kr Finansiering: Totalt medgåtte kostnader på investeringsprosjektene viser kroner og er finansiert slik: Finansiert av lån: Finansiert av fond: Sum OMSM kr 0 Ny containerkran kr Sum kr OMSM: kr Ny containerkran kr Sum kr kr kr kr Investeringer: Investeringer prosjekt: Investeringer konsulent: Sum OMSM kr Ny containerkran kr Sum kr OMSM: kr Ny containerkran kr Sum kr kr kr kr Status investeringer Ferdigstilte investeringer: Investeringer som er helt ferdigstilte pr anskaffelse av ny containerkran. Påbegynte investeringer: Påbygging av Oslofjordens Maritime Senter Moss kom så vidt i gang i Det er foretatt kartlegging av byggets 1. etasje samt kaldt- loftet innenfor nåværende styresal.

23 19 SAK 003/2012 SLUTTREGNSKAP - ANSKAFFELSE AV NY CONTAINERKRAN Havnesjefens forslag til innstilling: Fremlagt sluttregnskap for anskaffelse av ny containerkran tas til orientering. DOKUMENTER TIL SAKEN Sak nr 05/2010 Anskaffelse av ny containerkran SAKSBEHANDLERE: Merete Ruud Gundersen SAKSOPPLYSNINGER I sak nr 08/2009 Moss Havn KF Budsjettforslag for 2010 og økonomiplan for ble det fattet et vedtak om at Moss Havn kunne gå til anskaffelse av en ny containerkran. Total budsjettramme ble satt til NOK 35 millioner finansiert med henholdsvis NOK 30 millioner gjennom ekstern kapital og NOK 5 millioner gjennom virksomhetens disposisjonsfond (reguleringsfond). Kravspesifikasjonen til virksomhetens nye kran ble offentlig lagt ut på Doffin den 6. november 2009 og Ted den 10. november 2009, begge steder med frist for innlevering av tilbud 4. januar Utlysningen ble kvalitetssikret og utarbeidet i samråd med advokat Even Rønvik. Det offentlige anbudet resulterte i 11 innkommende tilbud, alt fra ombygging av eksisterende Gantrykran til salg av ulike krantyper. En budsjettramme på NOK 35 millioner samt et ønske om en ny Gantry kran resulterte til sist i at kun ett tilbud ble stående. Kocks Krane sto som leverandør av denne type kran. Moss Havn KFs og Kocks Kranes kontraktsinngåelse fant sted den 24. juni Byggeprosjektet startet opp den 11. april Prosjektet var planlagt ferdigstilt i løpet av 13 måneder fra kontraktsinngåelsen 24. juni På grunn av forsinkelser fra tredjepartsleverandører av ulike krandeler tok prosjektet noe lengre tid enn antatt. Åpningen av den nye krana fant sted 18. august 2011, om lag 3 uker senere enn planlagt.

24 20 Økonomi: Totalt vedtatt budsjett: kr Totale kostnader: kr Totalt mindreforbruk: kr Inndeling av faktiske kostnader: Kostnader tilknyttet arbeid, materialer og utstyr i 2010: kr Kostnader knyttet til konsulenttjenester i 2010: kr Kostnader tilknyttet arbeid, materialer og utstyr i 2011: kr Kostnader knyttet til konsulenttjenester i 2011: kr Totale kostnader 2010/2011: kr Inndeling av finansiering: Finansiering fra ekstern lånekapital i 2010: kr Finansiering av egenkapital i 2010: kr Finansiering fra ekstern lånekapital i 2011: kr Finansiering av egenkapital i 2011: kr Total finansiering 2010/2011: kr Byggeregnskap som kostnadsmessig beløper seg på over kroner skal gjennomgås av revisjonen. Saken er på dette grunnlag oversendt revisjonen for gjennomgang. Havnestyret har delegert myndighet innenfor vedtektenes rammer til endelig å godkjenne virksomhetens byggeregnskap. VURDERINGER Selv om prosjektet tok lengre tid enn forventet, grunnet forsinkelser fra tredje parts leverandør av krandeler, ble prosjektet gjennomført på en tilfredsstillende måte. KONKLUSJON Med en besparelse på kr samt et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenører anser vi prosjektet som meget vellykket. Havnesjefen konkluderer i henhold til innstilling.

25 21 SAK NR 05/2010 ANSKAFFELSE AV NY CONTAINERKRAN Havnesjefens forslag til vedtak Havnestyret gir havnesjefen mandat til å inngå avtale med Kochs Crane om kjøp av en ny containerkran i henhold til foreliggende tilbud. Anskaffelsen er i budsjettbehandlingen for 2010 vedtatt av havnestyret og bystyret. Kranen finansieres i henhold til vedtatt budsjett- og økonomiplan innenfor Bystyrets vedtatte ramme på kroner 35 millioner (låneopptak kr pluss fra egenkapital kr ). DOKUMENTER TIL SAKEN 1. Tilbud fra Kocks Crane 2. Strømtilførsel: Tilbud fra Fortum og Infrarek 3. Oversikt over samlet estimerte kostnader ved kjøp 4. Budsjettpris på oppgradering av eksisterende containerkran. 5. Byggetillatelse fra Moss kommune 6. HMS-notat om ergonomi på arbeidsplass i kran nr. 3 Fra Moss Kommune (HMS) 7. Konsulentrapport fra GL Noble Denton (Kvalitetssikring av tilbud). 8. Skriv fra Skipsekspeditørenes adm. Kontor 9. Konsulentrapport om type kran fra C.A. Thoresen rådgivende ingeniør 10. Budsjettpris for riving av eksisterende kran 11. Aviksmelding MS York Ruler 12. Bekreftelse på rett anbudsbehandling fra advokat Rønvik SAKSUTREDNING SAKSBEHANDLER: Reidar M. Hansen og Tom Lystad SAKSOPPLYSNINGER: I 2007 var forlengelsen av ny containerkai ferdig. Forlengelsen hadde som mål å øke muligheten for å trekke flere og større skip til havnen. Dette var høyst påkrevd for å gi rederiene et tilfredsstillende tilbud. Det var også enstemmighet i havnestyret om at dette ville presse frem en større og mer moderne containerkran for å tilfredsstille økt aktivitet og krav til driftssikkerhet. I sak nr. 06/2007 i havnestyret, budsjett for 2008, ble det vedtatt kjøp av containerkran. Dette ble også vedtatt av bystyret i budsjettbehandlingen for I 2008 var verden på toppen av en høykonjunktur uten sidestykke i moderne historie. Det var så høyt trykk over hele Europa at containerkraner til en fornuftig pris ikke var å oppdrive. I sak nr. 14/ 2008 fremmet vi på nytt forslag i budsjettet for anskaffelse av ny kran i Dette ble vedtatt igjen både i havnestyret og bystyret. Administrasjonen arbeidet hardt for å finne en passende kran.

26 Så, før en kom i mål, satte finanskrisen inn for fullt og det ble en så usikker situasjon at kjøpet ble lagt på is til en fikk en normalisering av de økonomiske forholdene. For tredje gang i sak nr. 08/2009 ble det igjen i budsjettbehandlingen for 2010 vedtatt både i havnestyret og bystyret å investere i ny kran med en ramme på kr Derfor er det verdt å merke seg at i prinsippet er allerede vedtak om krankjøp gjort. År 2010 har startet bra og vi er nå på vei igjen mot normale godsvolumer. Det positive nå er at det er god kapasitet ved verkstedene og prisene har gått ned. Havnen kan faktisk nå få en ny kran til samme pris som vi måtte betale for en brukt kran for bare ett til to år siden. Dette har ført til at det har vært stor interesse for å skreddersy en ny kran for Moss til en gunstig pris. Den gamle containerkaien på havnen er heller ikke dimensjonert for de større kranene som det er flest av for salg når det gjelder brukt. Dette gjør at utvalget av passende brukte kraner som passer i Moss havn er lite. Dagens containerkraner: 22 Moss Havn KF har i dag to typer containerkraner: 1stk Gantry containerkran 1stk mobil containerkran som back up for den ordinære kranen Moss Havn KFs nåværende Gantry containerkran (Paceco) er 40 år! Krana stod ferdig i Rotterdam i 1970 der den var i bruk til Moss Havn KF kjøpte og installerte kranen i 1994 i forbindelse med havnens satsning på containertrafikk. Kranen var da allerede 24 år. I 1994 ble det løftet ca 5000 TEU, i dag er tallet nærmere TEU. Altså en formidabel økning. I 1998 ble det foretatt en risikoanalyse da kranen hadde passert antall lastesykler som den var dimensjonert for. Det ble foretatt utbedringer i tråd med resultatet av risikoanalysen slik at krana fikk forlenget levetid. Dersom nåværende kran fortsatt skal være sertifisert må det foretas en ny kostbar risikovurdering. Det blir nå gitt årlig bruksgodkjenning på kranen med kontroller hver annen måned fra KIS (sertifiseringsfirma for kraner) og egenkontroll. Kranen lever således på overtid og nærmest fra måned til måned på grunnlag av nøye kontroller. Den ble det foretatt en ergonomisk vurdering av arbeidsplassen i kranen. Vurderingen konkluderte med at kranen ikke tilfredsstilte dagens krav til ergonomi. Det ble da gjennomført midlertidige tiltak for å imøtese kommunens akutte krav til HMS. Midlertidigheten ble akseptert ut i fra signalene om snarlig kjøp av ny kran med tilfredsstillende løsninger for arbeidsmiljø. Det er også viktig å nevne at fra avtale blir underskrevet til kranen er på plass går det ca. 12 måneder. Administrasjonen har i samarbeid med advokat Rønvik, innkjøpssjef i kommunen, Norconsult og andre kvalitetssikret og publisert en kunngjøring i Doffin (Norges Offisielle Nettsted for kunngjøringer og offentlige anskaffelser) hvor det fremgår at Moss Havn KF ønsker å

27 23 anskaffe en ny containerkran. Fristen for tilbudene ble satt til Det ble satt begrensning på pris (kr og vekt). Da anbudsåpningen (som er offentlig) fant sted den var det kommet inn 9 tilbud på kraner samt 1 tilbud på ombygging av vår nåværende kran. 5 av tilbudene tilfresstilte ikke vårt krav til maksimalpris. De resterende aktuelle tilbudene var 2 Gantry kraner (Kocks Crane og Famak) samt 2 Gottwald Mobilkraner. I tillegg forelå det 1 tilbud om ombygging av nåværende Gantry kran fra KIS. Prisen for komplett elektrisk ombygning med kranhytte er kroner Dertil kommer ombygning av konstruksjonen. Norsk Kranpartner har vært inne og sett på muligheten for å heve krana med en meter, øke hjulavstanden med en meter samt øke løfteevnen med 5 tonn. Prosjektering er beregnet til et sted mellom 1500 og 2000 timer. Med kroner 980 i timen tilsvarer dette til sammen kroner Hertil kommer beregning av styrke, produksjon og montering. Ingen vil fastslå en totalt samlet pris for denne totale ombyggingen. VURDERINGER : 40 år er lang tid. Verden rundt oss utvikler oss raskere og raskere. Havnens hovedkran er vel nærmest å anse som en antikvarisk gjenstand i havneverdenen. Det finnes knapt en havn som har en slik kran i dag. Kranen tilfredsstiller absolutt ikke lenger dagens krav til størrelse. Den er for lav, for smal, løfter for lite, og det registreres stadig oftere overlast, som igjen fører til større belastninger enn nødvendig. Den største utfordringen er allikevel å opprettholde en stabil drift som brukerne kan leve med. Det er en betydelig utfordring å skaffe til veie reservedeler, særlig til elektriske komponenter og motorer. Ved havarier på motorer må de bygges opp på nytt. Dette er komplisert, nesten umulig, tar tid og er meget kostbart. Dette har vi faktisk erfart. En tre måneds stopp høsten 2007, på grunn av totalhavari på en av hovedmotorene, førte til at motoren måtte bygges opp på nytt fra bunnen av. Dette ble medvirkende årsak til at en av våre største kunder (MSC) valgte bort Moss på det tidspunktet. I tillegg kostet dette over 1 mill. i reparasjoner. I 2008 havarerte løfteåket som også er et spesialåk tilpasset denne kranen. Dette kostet havnen kr Åket måtte da også spesialproduseres. Driftsavbruddene blir stadig hyppigere og dette er ikke akseptabelt for containerskipene på grunn av pressede ruteopplegg for å nå oversjøiske skip fra og til kontinentet. Moss havn er så langt nettopp kjent for særdeles rask ekspedering av båtene som kommer for lossing/lasting. Dette har vært havnens største fortrinn i alle år havnen har betjent containerskip. Det er viktig at denne effektiviteten opprettholdes også i fremtiden, særlig hvis vi skal nå våre intensjoner i vedtatt strategiplan. Skal vi nå våre mål må havnen ha moderne utstyr. Det er derfor i utgangspunktet ingen tvil om at en fullverdig containerkran er desidert mest kostnadseffektiv. Mobilkran versus Gantry kran: Det finnes mye dokumentasjon som bekrefter hvor mye raskere en Gantry kran er i forhold til en mobil kran. Årsaken til dette er at ved kjøring av mobilkran er det flere operasjoner for

28 justering, utlegg, innhal og sving, samt at ved Gantry sitter kranføreren over containeren hele tiden. Han ser rett ned i rommet der containeren skal losses eller lastes. Han trenger ikke å bli dirigert på samme måte som ved kraner der en er avhengig av kamera (mobilkran) for å se nede i rommet. Det sier seg selv at sikkerheten er mye bedre ivaretatt når kranfører har full oversikt over kranoperasjonene (Se vedlegg avviksmelding Jork Ruler ). Mobilkranenes største fordel er prisen og at de er flyttbare. Mobilkraner koster fra kroner til kroner I tillegg vil mobilkraner være mer fleksible. Som det går frem av det ovennevnte er ikke mobilkran noe reelt alternativ til Gantry verken operasjonelt eller driftsmessig selv om prisen er mye lavere. Ikke bare driftmessig (går saktere) er mobil et dårlig alternativ, men også sikkerhetsmessig (se vedlegg fra Skipsekspeditørens adm.kontor). I tillegg vil to mobilkraner beslaglegge merkbart mer plass på allerede pressede arealer. Borg Havn IKS har i mange år sverget til mobilkraner, men i 2009 kjøpte havnen en Gantry kran da de innså at havnene rundt Oslofjorden, og som de konkurrerte med hadde denne type kraner og de at ville tape i konkurransen. Et eksempel på besparelse: En Gantry kran løfter i snitt ca. 9 containere mer i timen enn en mobil kran. I dag er det ofte 150 containere på båtene som anløper Moss havn. Nåværende Gantry kran bruker omlag 6,25 timer på å losse/laste dette antallet. En mobilkran (Gottwald) vil bruke om lag 10 timer på samme operasjon. Vi får altså en besparelse på 3,75 timer ved bruk av Gantry kran. Dette gir følgende besparelse i kroner. 24 Containerhåndtering: 4 mann à kroner 260 pr. time x 3,75 timer = kroner truckfører à kroner 350 pr. time x 3,75 timer = kroner Besparelse containerhåndtering totalt = kroner Skipet: Besparelse for skip ved kai kroner 1350 x 3,75timer= kroner Total besparelse ved bruk av Gantry kran = kroner I tillegg trengs det bare 1 kranfører på en operasjon på rundt 6 timer for lasting/lossing med Gantry kran i motsetning til en mobil kran som da ville ha brukt 10 timer og dermed også ført til behov for 2 kranførere. Dette skyldes økt tidsforbruk ved bruk av mobil kran. Havnen har et trafikkmønster hvor nesten samtlige båter ankommer i begynnelsen av uka (mandagen kan ha 3 til 4 båter etter hverandre). Langsomme operasjoner kan medføre så mye venting for de neste båtene at sistemann i rekka kan komme helt ut av rutemønsteret. 2 mobilkraner kan være ett alternativ, men det er ikke opplagt at lossing/lasting med 2 mobilkraner går mye raskere enn 1 Gantry kran. Dette er avhengig av båten og hvor containerne er plassert. Det kreves god plass på kaien da kranarmene må svinges rundt. Mannskapsmessig ved bruk av 2 mobile kraner er dette også en dyr operasjon da det trengs 2 gjenger og to kranførere.

29 Vurdering av Famak versus Kocks; (Gantry containerkraner): Famak: 25 Famak er en polsk kran som tilfredsstiller kravene til innkjøpspris. Kranen koster kroner ferdig levert i Moss. Estimert total kostnad ferdig operativ på Moss kai vil være kroner Kostnaden for tilkopling av strøm og tilpassing åk vil føre til at den totale prisen vil overskride vedtatt budsjett (Se vedlegg). Hovedårsaken til at administrasjonen ikke anbefaler Famak er prisen. Famak kranen har i tillegg flere ukjente komponenter i sin konstruksjon. Famak kranen er tyngre og vil få restriksjoner ved ekstremtilfelle når det gjelder last på kaia. Kocks: Kocks type Feeder Server bygges i Tyskland med stålkonstruksjon fra Vietnam. Kranen tilfredsstiller kravene som er gitt og koster EURO som tilsvarer ca. kroner til dagens valutakurs, levert Moss. Estimert totalt kjente kostnader pr. i dag ferdig operativ på Moss kai vil være kroner Kostnaden for Kocks kran for tilkopling av strøm og tilpasning av åk er den samme som for Famak. Kocks kranen har imidlertid en lavere innkjøpspris. Dette vil resultere i at estimert totalkostnad for anskaffelse av denne krana vil komme innenfor vedtatt budsjett. Kocks har Siemens elektronikk som er godt gjennomprøvd og lett tilgjengelig. Administrasjonen i Moss Havn KF har etter grundige vurderinger valgt å gå inn for Kocks Krane GMBH. Dette er en kran som tilfredsstiller fullt ut havnens krav til spesifikasjoner. Kranen kan brukes på eksisterende containerkai som den er. Containerkranen løfter 40 tonn under spreader og har ingen problemer med 45 fots containere. Den løfter 27 meter hvilket er 6 meter høyere enn dagens kran. Ombygging av eksisterende Gantry containerkran: Når det gjelder ombygging av den eksisterende containerkrana er det mange usikkerhetsmomenter, særlig konstruksjonsmessig. Uansett, selv om dette kan bli rimeligere, må vi regne med en ombygningstid på ca 6 måneder hvor vi bare har vår mobilkran å hjelpe oss med. Dersom det i det hele tatt er mulig å bygge den om vil vi sitte igjen med en gammel kran med begrenset levetid. Økonomi og finansiering: Moss Havn KF hadde for få år tilbake en anstrengt økonomi med dårlig likviditet og lite egenkapital. I dag har havnen sunn økonomi og går med overskudd. Selv finanskrisen kom vi igjennom på en god måte og det viser at havnen har en robust økonomi. Egenkapitalen er økt kraftig (pr. i dag ca. 17 mill på bok). I tillegg har havnen ekstraordinært nedbetalt 2 mindre lån på ca. 5 mill. de siste 2 år. Moss Havn KF har i dag lån på ca. 28 mill. i trafikkhavnen. Dette er svært lite sammenlignet med andre havner. Administrasjonen mener at vi har fått til en gunstig avtale om langsiktig finansiering i Nordea som gjør kjøpet gunstig. Avtalen kan også endres underveis hvis forholdene skulle tilsi dette. Det vil kunne innebære endret løpetid, avdragsfrihet osv.

30 26 Alle erfaringer tilsier at en mobilkran faller raskere i verdi og heller ikke har den levetiden en Gantry kran har. Derimot er det klart at i en urolig verden, er risikoen mindre ved kjøp av mobilkran. Den kan lettere flyttes og selges. MILJØ: En ny kran vil være en fordel for nærmiljøet i havna. I tillegg vil en ny moderne kran være en stor og ikke minst helt nødvendig forbedring for arbeidsmiljøet og de ansatte. Ny kran (Kocks) er oppsatt med heis som også bidrar til en lettere hverdag. Dette er sikkerhetsmessig også svært viktig og et stort fremskritt i forhold til dagens kran. En topp effektiv og moderne kran vil også føre til at liggetiden for skip i havn vil bli redusert, som igjen vil føre til mindre utslipp og støy. I forbindelse med rulleringen av Moss Havn KFs strategiplan legges det vekt på bedring av nærmiljøet. En investering av ny containerkran vil således bidra til å oppfylle deler av intensjonen i planen hva gjelder miljø. KONKLUSJON: Moss Havn KF har en strategiplan som gjelder, i tillegg rulleres den i disse dager. For å følge opp vedtatt strategi om at Moss havn skal være en av de viktigste og den mest effektive havnen i Oslofjorden er det etter administrasjonens vurdering umulig å oppnå intensjonene i planen uten å ha gode fagfolk, god infrastruktur og moderne kranutstyr. Nettopp kranutstyret er nå den absolutt største utfordringen havnen har. Administrasjonen er derfor meget overbevist om at forslag til vedtak bør følges.

31 27 SAK NR. 004/2012 OMDISPONERING AV UBRUKTE LÅNEMIDLER Havnesjefens forslag til innstilling: Havnesjefen foreslår at havnestyret legger fram saken om bruk av ubrukte lånemidler for Bystyret med følgende innstilling: Ubrukte lånemidler etter kjøp av Tollboden bygg i 2010 beløper seg til kr ,- Midlene benyttes til nedbetaling på eksisterende lån. DOKUMENT TIL SAKEN: Ingen SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Merete Ruud Gundersen SAKSOPPLYSNINGER: I sak 12/2009 vedtok Moss Havnestyre følgende: Moss Havn KF benytter seg av avtalefestet forkjøpsrett for kjøp av Tollboden fra Entra Eiendom AS Forkjøpsretten benyttes på grunnlag av vedtak i formannskapet Kjøpet finansieres ved låneopptak som vedtas av formannskapet Formannskapet vedtok videre mandag den 7. desember: Moss Havn KF kan benytte seg av forkjøpsretten ved kjøp av Tollboden. Kjøpet kan lånefinansieres. Prisantydning på Tollboden ble satt til kr Moss Havn tok i denne forbindelse opp et lån pålydende kr ,-. Total investeringsutgift ved kjøp av Tollboden ble kr ,-. Moss Havn sitter i denne forbindelse igjen med kr av ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler kan ikke brukes fritt til drift, men kan tilbakebetales eller brukes til andre investeringer. VURDERING: Moss Havn KF har de siste år bygget opp en fornuftig egenkapital. Administrasjonen mener det vil fornuftig å benytte resterende ubrukte lånemidler til å nedbetale lånet som ble tatt opp i forbindelse med anskaffelsen av Tollboden. KONKLUSJON: Havnesjefen konkluderer med forslag til innstilling.

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 1/2013 Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 16:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: 05.06. Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. Å R S B E R E T N I N G MED R E G N S K A P 2 0 1 2 M O S S H A V N Besøk vår hjemmeside hvor du finner: - værstasjon

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. Å R S B E R E T N I N G MED R E G N S K A P 2 0 1 1 M O S S H A V N Besøk vår hjemmeside hvor du blant annet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016 Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 15.04.2016 Tidspunkt: Møtestart Kl.09.00. Sted: Bodø Havns møterom, Bodøterminalen 4 etasje. Saksliste: Sak 21/2016 Godkjenning av innkalling til

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2010 18462/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Bystyret 15.04.2010 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2009 Sammendrag

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer