Høringsuttalelse NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet"

Transkript

1 Justisdepartementet Lovavdelingen P.b St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt Dato: 1. juni 2007 Deres ref.: ES KES/AIK/an Vår ref.: 07/3616 Telefon: Telefaks: E-post: Nettadresse: Høringsuttalelse NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet 1. Innledning Det vises til Justisdepartementet høringsbrev av 22. februar 2007 om Datakrimutvalgets delutredning II NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. Nedenfor følger høringsuttalelse fra (SMR). Høringsuttalelsen er også sendt per e-post i dag SMR er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (jf kgl. res. av 21. september 2001) og er ved dette gitt en særskilt rolle for å overvåke at de internasjonalt vedtatte menneskerettighetsnormer respekteres og oppfylles av norske myndigheter. Utarbeidelse av høringsuttalelser ved myndighetsinitiativer av betydning for menneskerettighetenes stilling i Norge, er et sentralt ledd i SMRs virksomhet som nasjonal institusjon. Datakriminalitetens internasjonale karakter reiser særlige utfordringer i forhold til overholdelse av Norges internasjonale forpliktelser ved utforming av den internrettslige lovregulering. Datakrimutvalget har særlig vurdert lovforslagene opp mot datakrimkonvensjonen (ETS 185) av 8. oktober 2001 (ratifisert av Norge den 30. juni 2006, med ikrafttredelse 1. oktober 2006). Videre har Datakrimutvalget vurdert behovet for lovendringer for at Norge skal kunne ratifisere tilleggsprotokollen om rasistiske og fremmedfiendtlige handlinger begått i et datasystem (ETS 189), åpnet for signatur den 23. november SMR vil i det følgende begrense sine kommentarer til de sider ved Datakrimutvalgets delutredning II NOU 2007: 2 som berører Norges menneskerettslige forpliktelser. Her reiser lovforslagene enkelte spørsmål knyttet til særlig ytringsfrihet og retten til respekt for privatliv. SMR vil ikke kommentere tekniske eller mer prinsipielle spørsmål av strafferettslig eller straffeprosessuell karakter.

2 UNIVERSITETET I OSLO Side 2 av Gjennomføring Datakrimutvalget foreslår å samle bestemmelsene om datakriminalitet i et eget nytt kapittel kalt «Vern av data, databasert informasjon og datasystemer» i ny straffelov. SMR slutter seg til Datakrimutvalgets oppfatning om at dagens regler om datakriminalitet er utilstrekkelig, og har ingen sterke synspunkter når det gjelder utvalgets forslag om et eget kapittel i ny straffelov. Datakrimutvalget påpeker at lovforslaget legger opp til det utvalget betegner som en viss nykriminalisering, og på enkelte områder går lovforslaget lenger enn datakrim-konvensjonen (ETS 185) av 8. oktober Det vises til at straffelovkommisjonen i arbeidet med ny straffelov advarer mot unødig nykriminalisering, men at det på datakriminalitetens område foreligger et reelt behov for en viss nykriminalisering (jf delutredningen punkt ). Det erkjennes samtidig at utviklingen nødvendiggjør jevnlig ettersyn med lovgivningen på dette området. SMR vil henstille lovgivende myndighet til å følge Datakrimutvalgets oppfordring om revisjonsbehov med jevne mellomrom, blant annet for å sikre at praktiseringen av bestemmelsene ikke skjer i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser. På generelt grunnlag vil SMR vise til at norske myndigheter har akseptert at en rekke internasjonalt vedtatte menneskerettighetsforpliktelser legger begrensninger på og føringer for norsk myndighetsutøvelse. Etter vedtakelsen av lov 21. mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) gjelder Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) som norsk lov og skal ha forrang foran annen norsk lovgivning ved motstrid, jf menneskerettsloven 2 og 3 1. Menneskerettsloven 2, jf 3 innebærer at konvensjonenes rettighetsbestemmelser utfyller eller begrenser virkeområdet for øvrig lovgivning på områder hvor denne ikke er i tråd med konvensjonenes krav. Lovgivning som ikke er utarbeidet på en slik måte, må tolkes innskrenkende i lys av konvensjonene som omfattes av menneskerettsloven. Datakrimutvalget har i delutredningen punkt 4.4 en gjennomgang av Norges folkerettslige forpliktelser på området. Forholdet til Norges menneskerettslige forpliktelser er her ikke omtalt. SMR hadde gjerne sett at den kommende proposisjonen særskilt også tar opp hvorvidt forslaget til straffebud overholder Norges menneskerettslige forpliktelser på området. 1 Lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) inkorporerer med fortrinn også FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) samt FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november

3 UNIVERSITETET I OSLO Side 3 av 10 SMR peker videre på de betenkeligheter som kan gjøre seg gjeldende i relasjon til medvirkningsreglene for noen grupper av aktører som peker seg ut som særlig sentrale, jf delutredningen punkt Dette gjelder straffansvar for tredjepersoner (slik som tjenesteytere, betalingsformidlere og utviklere og leverandører av dataprogrammer). Datakrimutvalget viser her til områder hvor det er grunn til å forvente en vesentlig rettslig utvikling som myndighetene dermed bør rette oppmerksomheten mot. Utvalget har ikke foreslått konkrete lovtiltak, men peker på ulike problemstillinger der handlinger eller unnlatelser som normalt vil være lovlige og rettmessige vil kunne ligge i grenseland for straffbart medvirkningsansvar. SMR ber her departementet være oppmerksom på disse problemstillinger i forhold til ivaretakelse av generelle rettssikkerhetsgarantier for slike tredjepersoner. Departementet bør her også være oppmerksom på denne problemstillingen i forhold til medvirkningsbestemmelsen i tilleggsprotokollen om rasistiske og fremmedfiendtlige handlinger begått i et datasystem (ETS 189) artikkel 7 og ansvaret for tjenestetilbydere som rene tilgangsleverandører (se punkt 4.2 nedenfor). Departementets vurderinger bør synliggjøres i den proposisjonen som ventes fremlagt. Slike betenkeligheter kan også gjøre seg gjeldende i forhold til Datakrimutvalgets forslag om kriminalisering av en del forberedelseshandlinger. Det alminnelige utgangspunkt i strafferetten er at forberedelser til straffbare handlinger er straffrie. Utvalget har ingen prinsipiell drøftelse av blant annet de menneskerettslige konsekvenser av forslagene om å straffelegge en del forberedelseshandlinger (se imidlertid mindretallets syn rundt forslagets 11 som gjør straffbart befatning med skadelig dataprogram og utstyr). Departementet kan med fordel vurdere disse forhold på et mer prinsipielt grunnlag i den kommende proposisjonen. 3. Retten til respekt for privatliv Datakrimutvalget peker på at datasystemer forvalter interesser av ikke-økonomisk art, som også trenger et effektivt vern mot krenkelser. Dette gjelder særlig ulike aspekter av personvernet, herunder retten til en privat sfære og til å bli latt i fred (jf delutredningen punkt 4.5.1). Det foreliggende lovforslag reiser spørsmål knyttet til retten til respekt for privatliv som departementet bør være oppmerksom på. Dette gjelder særlig i forhold til lovutkastet 14, 15 og 16. Lovutkastet 14 regulerer masseutsendelse av elektronisk kommunikasjon ( spam ). Datakrimutvalget legger til grunn at spam anses også å utgjøre en krenkelse av det private rom, det vil si retten til å bli latt i fred. Dette er virkninger som tilsier at et straffebud bør ramme enhver avsender av spam, uansett om det er tale om næringsvirksomhet, offentlig, privat eller for eksempel ideell eller politisk virksomhet. Et forbud mot spam anses også å støtte opp under EMK artikkel 8 (jf punkt 5.6.6). 3

4 UNIVERSITETET I OSLO Side 4 av 10 Den foreslåtte lovhjemmel til et generelt forbud mot spam vil kunne utløse straffansvar for formidling av ytringer. Forslaget utgjør således et inngrep i retten til ytrings- og informasjonsfriheten, som er vernet etter blant annet grunnloven 100 og EMK artikkel 10. Imidlertid har retten til ytrings- og informasjonsfrihet etter EMK artikkel 10 visse begrensninger. Myndighetene kan således gjøre inngrep i disse rettighetene på visse vilkår. Vilkårene er oppstilt i artikkel 10(2), en såkalt inngrepshjemmel. På denne bakgrunn vil et inngrep som følge av den foreslåtte straffebestemmelse i utkastet 14 ikke være konvensjonsstridig dersom inngrepet tilfredsstiller kravene i EMK artikkel 10 (2). Inngrepshjemmelen er tredelt; (i) inngrepet må ha hjemmel i lov (lovskravet), (ii) forfølge et av de opplistede formål og (iii) være nødvendig i et demokratisk samfunn. Tvilsspørsmålene oppstår gjerne i forhold til kravet til hvorvidt et inngrep er nødvendig i et demokratisk samfunn. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har i sin praksis formulert dette spørsmålet som et krav til at det skal foreligge forholdsmessighet (proporsjonalitet) mellom inngrepet og det formålet som søkes oppnådd. Den enkelte stat tillegges her en viss skjønnsmargin. Etter SMRs vurdering vil en lovbestemmelse som foreslått i utgangspunktet tilfredsstille inngrepshjemmelen i EMK artikkel 10(2). Den foreslåtte bestemmelse gir den nødvendige hjemmel i lov, og lovskravet er dermed oppfylt. Videre forfølger bestemmelsen et legitimt formål (herunder beskyttelse mot krenkelser av det private rom). Praktiseringen av den foreslåtte straffebestemmelse kan dog tenkes å reise tvilsspørsmål i forbindelse med skjønnsavveiningen ( nødvendig i et demokratisk samfunn ), herunder hvorvidt det er forholdsmessighet mellom mål og midler. Det vises her til at Datakrimutvalget ønsker å gjøre den foreslåtte 14 unntatt fra den generelle rettsstridsreservasjon. Den foreslåtte begrensning i kriminaliseringen av spam, hvor det i visse tilfeller vil være rettmessig å foreta masseutsendelser, vil imidlertid her veie inn i forholdsmessighetsvurderingen. Som påpekt av utvalget, må ytringsfriheten også veies opp mot retten til vern om privatlivets fred. Herunder må vurderes hvor stort inngrep det å mottta spam utgjør i enkeltmenneskets rett til vern om privatlivet. Utvalgets synspunkt om at et forbud vil støtte opp under EMK artikkel 8 kan således være et moment i forholdsmessighetsvurderingen, men må altså inngå som en del av denne vurderingen og ikke som et grunnlag for inngrep i ytringsfriheten. 4

5 UNIVERSITETET I OSLO Side 5 av 10 Datakrimutvalget går inn i og vurderer forslaget opp mot EMK artikkel 10, og det bør også i den kommende proposisjonen fremkomme at departementet har vurdert bestemmelsen i EMK artikkel 10. Inngrepet i ytringsfriheten som følger av lovforslagets 14 må begrunnes i tungtveiende hensyn, og lovgiver bør klart definere samt angi hvilken vekt de ulike hensyn har hatt i lovforarbeidene. Disse vurderingene vil kunne ha avgjørende betydning for en eventuell senere prøvning av forholdsmessighet mellom mål og midler. En ytterligere problemstilling kan reises i forhold til EMK artikkel 8, som verner om retten til respekt for privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse. Departementet bør være oppmerksom på spørsmålet om forslaget til ny straffebestemmelse i 14 kan føre til uønsket og kanskje urettmessig overvåkning av enkeltpersoner. En effektiv gjennomføring av straffebudet som foreslått vil kunne føre til at politiet gjennom overvåkning av enkeltindividers bruk av e-post, internett m.v. på denne måten griper inn i deres private forhold som er beskyttet av EMK. Det kan videre reises spørsmål om hvor langt eieren av et datasystem kan gå i å utøve kontrolltiltak for å påse at brukeren holder seg innenfor de rammer eieren har satt (se delutredningen punkt 4.6.3). Det er eksempelvis ikke utenkelig at arbeidsgivere vil kunne benytte straffebudet som begrunnelse for uønsket og kanskje urettmessig overvåkning av ansatte (se også her lovforslagets 8 og vurderingen av ansattes bruk av datasystemer i tilknytning til rettsstridsreservasjonen) 2. Departementet bør dermed vurdere lovforslaget også opp mot den del av EMK artikkel 8 som regulerer korrespondanse, hvor det finnes omfattende praksis fra EMD. Tilsvarende problemstillinger kan antakelig også reises i relasjon til andre av lovutkastets straffebestemmelser, slik som 15 og 16, uten at SMR har gått inn i hver enkelt av disse. Det vises også til de hensyn til ytringsfriheten som Datakrimutvalgets mindretall peker på under sin dissens til lovforslagets 11 (jf delutredningen punkt 5.7.5). Departementet bør videre generelt være særlig oppmerksom på de bestemmelser i forslaget som går lenger enn det som følger av datakrimkonvensjonen eller hvor forslaget fører til nykriminalisering. 4. Retten til ytrings- og informasjonsfrihet 4.1 Uønsket innhold på internett 2 Se her EMDs nylig avsagte dom Copland v. UK /00 [2007] ECHR 253 (3. april 2007). Overvåkning av epost, internettbruk og telefonsamtaler uten varsel og klar lovhjemmel ble av EMD ansett å være i strid med EMK artikkel 8. 5

6 UNIVERSITETET I OSLO Side 6 av 10 Datakrimutvalget angir at det kunne være ønskelig med en generell gjennomgang av reglene om hva det er adgang til å tilgjengeliggjøre på internett og hvilke regler som nærmere gjelder for dette (delutredningen punkt 4.3.3). Dette gjelder blant annet ærekrenkelser på nett (se delutredningen punkt 3.7.3), publisering av personbilder og -opplysninger på nett (se delutredningen punkt 3.7.4, 3.7.5) og forbudte ytringer på internett (se delutredningen punkt 3.7.8). Slike forhold reguleres i dag av ulike regler i spesiallovgivningen. Eksempler på dette er straffeloven 22. mai 1902 nr 10 (straffeloven) 135 a om spredning av straffbare ytringer, straffeloven 204 a om befatning med seksualiserte skildringer av barn og straffeloven 390 a om krenkelse av privatlivets fred. Disse bestemmelser regulerer straffbarhet ut fra den vernede interesse fremfor den konkrete fremgangsmåte, og fanger opp, men ikke bare, overtredelser ved bruk av data. SMR støtter Datakrimutvalgets vurdering av at regulering av spørsmål om tilgjengeliggjøring på internett som et utgangspunkt ikke bør bedømmes annerledes enn som ellers i samfunnet. SMR peker imidlertid på at utviklingen på internett kan føre til særlige spørsmål knyttet til retten til respekt for privatliv og familieliv og ytringsfriheten, som kunne kreve en særlig gjennomgang og utredning for å sikre en sikring av og en rimelig balanse mellom de ulike rettigheter. SMR støtter således Datakrimutvalgets ønske om en generell gjennomgang av disse problemstillinger. 4.2 Filtrering lovforslaget 76 b Datakrimutvalget har i sin utredning vurdert spørsmålet om det bør gis en lovhjemmel for filtrering av utenlandske internettsteder som tilgjengeliggjør informasjon som er ulovlig etter norsk rett. Flertallet går ikke inn for å foreslå en slik lovhjemmel for filtrering. Et mindretall på to av seks utvalgsmedlemmer går derimot inn for å innta en hjemmel for filtrering i straffeloven. SMR støtter flertallets innstilling om ikke å foreslå en lovhjemmel for filtrering, og støtter i hovedsak også flertallets begrunnelse for dette. Ettersom mindretallets forslag vil behandles av departementet, finner SMR grunn til å kommentere dette noe nærmere. Mindretallets forslag til ny 76 b lyder: Tjenesteyter kan pålegges å blokkere tilgangen til bestemte steder på Internett for sine brukere dersom innholdet ville kunne medføre straffansvar utover bøter i Norge. ( ) Mindretallets lovforslag er særlig problematisk i forhold til ytrings- og informasjonsfriheten. En lovhjemmel som gir utøvende myndighet hjemmel til å iverksette tiltak for å hindre at tjenestemottakere i Norge mottar eller benytter innhold som er ulovlig etter norsk rett, må vurderes opp mot retten til ytrings- 6

7 UNIVERSITETET I OSLO Side 7 av 10 og informasjonsfrihet slik nedfelt i blant annet grunnloven 100 og EMK artikkel 10. Utgangspunktet her som ellers bør være at det bør gjelde tilsvarende regler for ytringer som fremsettes på internett som for ytringer som fremsettes på annen måte. Internetts globale karakter samt den lave terskel for enhver til å publisere innhold medfører imidlertid at særlig hensyn kan gjøres gjeldende for ytringer fremsatt over internett. Spørsmålet vil være hvorvidt mindretallets foreslåtte bestemmelse utgjør et inngrep som kan rettferdiggjøres i henhold til inngrepshjemmelen i EMK artikkel 10(2); inngrepet må være i samsvar med lov, ivareta et av de nærmere oppregnede formål og være nødvendig i et demokratisk samfunn. Flere av problemstillingene diskutert i punkt 3 ovenfor vil være aktuelle også her. EMK artikkel 10 beskytter, slik lagt til grunn av flertallet, i utgangspunktet alle typer ytringer, uansett form og innhold. Innhold det her vil være aktuelt å stoppe gjennom filtrering, vil være innhold som allerede er ulovlig i Norge. Det kan slik sett være grunnlag for å hevde at dette er innhold som ikke er beskyttet av EMK artikkel 10, og således unntatt fra vernet. Innhold det særlig vil være aktuelt å stoppe, vil imidlertid være innhold som er lovlig i andre land (eksempelvis pengespill, se delutredningen punkt ). Det er etter SMRs vurdering tvilsomt om de hensyn som er anført av mindretallet for å lovhjemle filtrering vil veie tyngst i forholdsmessighetsvurderingen etter EMK artikkel 10 (2). Selv om filtrering kun skal gjelde innhold som likevel er ulovlig i Norge, vil et slikt inngrep neppe kunne begrunnes i et tvingende samfunnsmessig behov. Et så dyptgående inngrep som filtrering vil heller neppe stå seg i forhold til det legitime forhold som skal ivaretas (beskytte mot ulovlige ytringer). Risikoen for at lovlig innhold faktisk også vil stoppes av filtrering bør her veie tungt. Enkelte nettsteder vil også kunne tilby innhold som delvis er lovlig og delvis ikke er lovlig i Norge. Andre argumenter, som mulighet for omgåelse, manglende effektivitet ved håndhevelse, hensynet til norsk rettstradisjon som ikke tillater myndighetssensur samt hensynet til internasjonal rettsenhet, bør også tale mot innføring av en filtrerings-bestemmelse. I tillegg reiser mindretallets forslag på prinsipielt grunnlag spørsmål om straffeforfølgning skal rettes mot ikke bare den som faktisk utøver en straffbar handling, men også den tjenestetilbyder (tredjeperson) som formidler informasjon som er ulovlig etter norske regler. Det kan hevdes at tjenestetilbydere som rene tilgangsleverandører gjennom mindretallets forslag pålegges et redaktøransvar som det ikke er lovhjemmel for i norsk rett. Her bør andre tiltak enn en slik dyptgripende inngrepshjemmel om filtrering være mer hensiktsmessige. Det vises blant annet til det som er angitt vedrørende 7

8 UNIVERSITETET I OSLO Side 8 av 10 frivillige filtreringsordninger som fanger opp sider inneholdende seksualiserte skildringer av barn. 4.3 Datakrimkonvensjonens tilleggsprotokoll reservasjon mot artikkel 6 Datakrimutvalget vurder i utredningens kapittel 7 Datakrimkonvensjonens tilleggsprotokoll av 28. januar 2003 (ETS 189) som regulerer rasistiske eller fremmedfiendtlige handlinger foretatt ved hjelp av datasystem. Norge har ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og vurderingen er ledd i utvalgets gjennomgang av hvilke lovendringer som er nødvendige for at Norge skal kunne ratifisere denne. Datakrimutvalgets utgangspunkt er at det er på det rene at ytringer av den art som reguleres i tilleggsprotokollen reiser vanskelige og prinsipielle spørsmål i forhold til ytringsfrihetens grenser (delutredningen punkt 7.2). Datakrimutvalget går inn for at Norge, ved en ratifikasjon av tilleggsprotokollen, reserverer seg mot tilleggsprotokollen artikkel 6 som fastsetter et forbud mot ytringer som fornekter, vesentlig minimaliserer, aksepterer eller forsvarer folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten. SMR tiltrer Datakrimutvalgets forslag om reservasjon mot tilleggsprotokollen artikkel 6 og i det vesentlige begrunnelsen for dette. I norsk rett finnes ingen uttrykkelige bestemmelser som forbyr fornektelse, vesentlig minimalisering, aksept eller forsvar av folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten. Utvalget viser til straffeloven 135 a, som antas å kunne ramme slike ytringer dersom ytreren i denne sammenheng grovt uaktsomt offentlig fremsetter en diskriminerende eller hatefull ytring som rammes av gjerningsbeskrivelsen etter 135 a og som etter en konkret vurdering anses kvalifisert krenkende. Datakrimutvalget legger til grunn at straffeloven 135 a, slik denne lyder etter endringen som trådte i kraft 1. januar 2006, gir et bedre vern mot grove rasistiske og andre krenkende ytringer. Imidlertid må straffeloven 135 a fremdeles måtte tolkes innskrenkende av hensyn til ytringsfriheten. Datakrimutvalget legger videre til grunn at tidligere rettspraksis knyttet til 135 a fortsatt vil ha relevans, og terskelen for inngrep er etter denne praksis er høy. Etter rettspraksis rammes kun ytringer av kvalifisert krenkende karakter. Utvalget finner at straffeloven 135 a, slik denne lyder etter endringen 1. januar 2006, ikke oppfyller minimumsforpliktelsene i tilleggsprotokollens artikkel 6 nr. 1. Begrensninger i ytringsfriheten, slik vernet etter Grunnloven 100 og EMK artikkel 10, skal begrunnes ut fra særlig tungtveiende Hensyn (jf Grunnloven 100 annet ledd). Et forbud mot ytringer som fornekter, vesentlig minimaliserer, aksepterer eller forsvarer folkemord eller forbrytelser mot 8

9 UNIVERSITETET I OSLO Side 9 av 10 menneskeheten er i realiteten et forbud mot å ytre seg positivt uriktig eller støtende om historiske begivenheter. Et slikt forbud mot positivt uriktige eller støtende ytringer om historiske begivenheter ville bryte med både norsk rettstradisjon og, slik angitt av utvalget, med nordisk rettsenhet, og bør i tilfelle utredes og begrunnes grundig. Det vil normalt være marginaliserte grupper eller individer som vil fremsette slike ytringer. Det vises til Datakrimutvalgets og Ytringsfrihetskommisjonens synspunkter om at slike ytringer lettere vil kunne imøtegås når de kan fremsettes i det offentlige rom. Imidlertid vil SMR peke på at grensen mellom kontroversielle ytringer som må tåles og hatefulle ytringer som ikke kan tåles i denne sammenheng er uklar. Denne grensen må settes gjennom rettspraksis. Norske domstoler er her ikke bare bundet av EMK artikkel 10 og SP artikkel 20 (2), med forrang foran annen lovgivning, men også av FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK) artikkel 4 3. FNs rasediskrimineringskomité uttalte i 2006 at Norge brøt forpliktelsene etter RDK på bakgrunn av Høyesteretts frifinnelse av Sjølie i dom gjengitt i Rt 2002 s Kritikken er i etterkant søkt imøtegått av lovgiver slik at vernet mot rasistiske ytringer er styrket, blant annet gjennom endringen av straffeloven 135 a som trådte i kraft 1. januar 2006, og Justisdepartementets rundskriv G- 11/2005 av 9. desember I Norges svar til FNs rasediskrimineringskomité, hvor det redegjøres for blant annet disse endringer, uttales det at tilsvarende ytringer som fremsatt i Sjølie-saken etter endringene ville ha blitt straffet. 4 Det er etter SMRs vurdering en svakhet at utviklingen rundt straffeloven 135 a, herunder FNs rasediskrimineringskomité uttalelse, ikke er omtalt i Datakrimutvalgets redegjørelse rundt tilleggsprotokollen artikkel 6. SMR henstiller til departementet å foreta en grundig gjennomgang av rettstilstanden i den kommende proposisjonen. Dersom departementet skulle falle ned på å foreslå ratifikasjon av tilleggsprotokollen uten reservasjon mot artikkel 6, vil SMR anbefale at utvalgets alternative forslag vurderes opp mot de lovtiltak som for tiden utredes vedrørende folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser (jf departementets høringsbrev av 3. april 2007). 3 FNs rasediskrimineringskonvensjon gjelder som norsk lov gjennom lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) 3. juni 2006 nr 33, jf 2. RDK er, i motsetning til bestemmelsene i konvensjoner og protokoller inkorporert gjennom menneskerettsloven, dog ikke inkorporert med forrang foran annen lovgivning. 4 Borgarting lagmannsretts dom av 14. mai 2007 i Tore Tvedt-saken er relevant i denne sammenheng, men dommen er ikke rettskraftig. 9

10 UNIVERSITETET I OSLO Side 10 av 10 Med vennlig hilsen Njål Høstmælingen Forsker Ina Ludvigsen Juridisk rådgiver 10

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige Justis - og politidepartementet Politiavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 30.april 2008 Deres ref.: 200504909-/IBF Vår ref.: 2008/187

Detaljer

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet

Høring - forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-og ungdomsavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 10. oktober 2007 Deres ref.: Vår ref.: 07/10356

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b St. Olavs plass Postboks 8005 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt.

Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b St. Olavs plass Postboks 8005 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 28. juni 2007 Deres ref.: 2007/00674 ES KES/HKE/bj Vår ref.: 07/3616 Telefon:

Detaljer

Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester Justis- og politidepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 9. oktober 2007 Deres ref.: 200703007 ES MVO/AME/mk Vår ref.:

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelersgate 30 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks: +47 22 84 20 02 Dato: 30.juni 2009

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til Norges 6. rapport til FNs menneskerettighetskomité

Høringsuttalelse - utkast til Norges 6. rapport til FNs menneskerettighetskomité Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 24. september 2009 Deres ref.: Vår ref.: 2009/14851 Telefon: +47 22 84 20

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Høringsuttalelse forslag om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Barne- og likestillingsdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 30. august 2007 Deres ref.: 200700972 ES KES/AIK/an Vår

Detaljer

0 UNIVERSITETET I OSLO

0 UNIVERSITETET I OSLO 0 UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET Barne - og likestillingsdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8036 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Telefon: +47 22

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høring forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Det vises til høringsbrev om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov,

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt.

Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 2. juli 2007 Deres ref.: 2007/00674 ES KES/HKE/bj Vår ref.: 07/4924 Telefon:

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Høringsnotat Lovavdelingen September 2012 Snr. 201205578 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Innhold

Detaljer

2007:6 Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen. Nedenfor

2007:6 Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen. Nedenfor Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0032 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 31. oktober 2007 Deres ref.: 200703160 Vår ref.: 07/7475 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks:

Detaljer

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 16. juni 2006 Deres ref.: 200600205-/GUH Vår ref.: 06/6577 Telefon:

Detaljer

; UNIVERSITETET I OSLO

; UNIVERSITETET I OSLO ; UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato : 7. juli 2006 Deres ref.: 200601054-/INR

Detaljer

Høring forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen

Høring forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen Finansdepartementet Postboks 8011 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 7. august 2006 Deres ref.: 03/1098 SL EF/RLa Vår ref.: Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks:

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/7497 Vår referanse: 201702833-7 008 Sted, Dato Oslo, 29.09.2017 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL RATIFIKASJON AV

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET A ONf 0 I si. Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b St. Olavs plass Postboks 8005 Dep

DET JURIDISKE FAKULTET A ONf 0 I si. Norsk senter for menneskerettigheter Lovavdelingen. P.b St. Olavs plass Postboks 8005 Dep W 5SR AS ost 11a c c c UNIVERSITETET I OSLO y JUSTISDEPARTE M 2 0 AUG e%% DET JURIDISKE FAKULTET A ONf 0 I si OO (NR ARKNKOOE: Justisdepa rtementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Høringsuttalelse til Utdannings- og forskningsdepartementets utkast til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høringsuttalelse til Utdannings- og forskningsdepartementets utkast til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0032 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 15. mars 2005 Deres ref.: 200500637-/BG Vår ref.: 05/6835 Telefon:

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

KOMMENTAR TIL UTKAST TIL NORGES 17. OG 18. RAPPORT UNER FN-KONVENSJONEN OM AVSKAFFELSE AV ALLE FORMER FOR RASEDISKRIMINERING

KOMMENTAR TIL UTKAST TIL NORGES 17. OG 18. RAPPORT UNER FN-KONVENSJONEN OM AVSKAFFELSE AV ALLE FORMER FOR RASEDISKRIMINERING Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0032 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 15. august 2005 Deres ref.: 05/310-17 ALT Vår ref.: 05/15635 Telefon: +47

Detaljer

Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. 1.

Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO. Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet. 1. Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200700972 2007/00562-2 008 06.06.2007 Høring - NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet 1. Innledning

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Innst. O. nr. 53. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 40 (2004-2005)

Innst. O. nr. 53. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) Innst. O. nr. 53 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 40 (2004-2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling.

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 2005/2310 200501903- /EVI 23.03.2006 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/VARSLING Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler

Detaljer

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd., Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Velferdsstatens dilemmaer

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

(1/4 UNIVERSITETET I OSLO 14 AF2Oi 0

(1/4 UNIVERSITETET I OSLO 14 AF2Oi 0 M OTTATT (1/4 UNIVERSITETET I OSLO 14 AF2Oi 0 DET JURIDISKE FAKULTET Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelers gate 30 Dato: 12/04/10 Deres

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Kurset gir en anledning til å stille spørsmål til kursleder om faget og pensum.

Kurset gir en anledning til å stille spørsmål til kursleder om faget og pensum. Kurs i menneskeretter, første studieår, våren 2013 OPPGAVER Innledende kommentarer for kursdeltakerne: Her er det viktig å være aktiv. Alle må ha gjort seg kjent med lovtekstene og dommene. Det innebærer

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Høringsuttalelse - bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven av 2005

Høringsuttalelse - bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven av 2005 J Advokatforeningen JUSTISDEPARTEMENTE saksn;.: 0-9 SEPT2008 A Nf `Ehi: / ir / pok,nr. ARKIVKODE: Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref Vår ref: #70973v1/ mjs-mjs Saksbehandler.

Detaljer

JUS5701 Menneskerettigheter. Høst 2016 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Menneskerettigheter. Høst 2016 SENSORVEILEDNING JUS5701 Menneskerettigheter Høst 2016 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Tema: Prinsippet om barnets beste på utlendingsfeltet Prinsippet om at barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn» følger

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep N-0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/793-32- MBA 08.10.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning

Detaljer

Internasjonale menneskeretter KURSOPPGAVER

Internasjonale menneskeretter KURSOPPGAVER JUS1211 - Privatrett II Høst 2016 Internasjonale menneskeretter Om kursopplegget: KURSOPPGAVER I kursundervisningen går vi i dybden på noen menneskerettigheter. Opplegget skal bidra til studentenes læring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 2. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse: Den

Detaljer

Høringsuttalelse til Justisdepartementet forslag om endringer i personopplysningsloven

Høringsuttalelse til Justisdepartementet forslag om endringer i personopplysningsloven Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 9. juni 2005 Deres ref.: 2005/01782 ES KES/bj Vår ref.: 05/7044 Telefon:

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk 1 Dommerforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Trondheim, 31. mai 2013 HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN

Detaljer

Norwegian Bioindustry Association Norsk Biotekforum. Høringsuttalelse: Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Norwegian Bioindustry Association Norsk Biotekforum. Høringsuttalelse: Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. idis dll' Norsk Biotekforum 1 Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo via E-post: Lovavdelingen@jd.dep.no Oslo 30.9.2011 Deres ref.: 201102995 E0 MHG/bj Høringsuttalelse: Styrking

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO 111.1

UNIVERSITETET I OSLO 111.1 (A:4r) 0 UNIVERSITETET I OSLO 111.1 DET JURIDISKE FAKULTET ))cce, Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo P.b. 6706 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Cort Adelers gate 30 Dato: 6. oktober

Detaljer

12/2724 12/00953-2/JSK 7.

12/2724 12/00953-2/JSK 7. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 12/2724 12/00953-2/JSK 7. januar 2012 Høringsuttalelse - Digital kommunikasjon som hovedregel - Endringer i Forvaltningsloven

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Høring straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

Høring straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 dep Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 1.juni 2007 Deres ref.: 200701831 EOHI/TRR Vår ref.: 07/4578 Telefon:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/1945-2- GHE 13.12.2012 Høring - endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer

Detaljer

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

16/ /KEK Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/7600 ES AIK/SRY 16/01935-2/KEK 15.06.2017 Høring - NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov - Justis- og politidepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2563 17/00143 22.09.2017 Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas

Detaljer

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/7497 2015/3813-15/FD II 5/VIM 29.09.2017 Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

Rettspolitisk forening støtter ikke forslaget om innføring av et slikt forbud.

Rettspolitisk forening støtter ikke forslaget om innføring av et slikt forbud. Kunnskapsdepartementet Deres ref. 17/2934 20. september 2017 HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING VEDRØRENDE FORSLAG OM Å INNFØRE FORBUD MOT BRUK AV PLAGG SOM HELT ELLER DELVIS DEKKER ANSIKTET I

Detaljer

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA Grunnloven 104 En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA 1. Opplegg Barns menneskerettigheter 104 Elementene i bestemmelsen Barns integritetsvern Barnets beste Retten til å bli hørt

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt ES

Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt ES Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 2003/1372 ME/ME1 CBU:elt 200302879 ES 03.07.2003 TMØ/CSV/TKE/ Utkast til endringer i åndsverkloven m.m. som følge av Europaparlaments-

Detaljer

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no NB! Dette brevet sendes kun per e-post! Vår ref.: Deres ref.: Dato: 15/319-2- EMA 23.03.2015 Høringsuttalelse - utvidet vern mot

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 14/6796-4 16.09.2014 Høring- Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. Det vises til Justis-

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN (NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ) HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN (NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ) HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN (NYTT KAPITTEL OM SKOLEMILJØ) HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Vi viser til Høringsnotatet fra departementet datert 20. april 2016 med frist for

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Grunnlovsforslag 8 ( ) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe

Grunnlovsforslag 8 ( ) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe Grunnlovsforslag 8 (2015 2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe Dokument 12:8 (2015 2016) Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

HØRING - BESTEMMELSER OM ÆREKRENKELSER I STRAFFELOVEN 2005

HØRING - BESTEMMELSER OM ÆREKRENKELSER I STRAFFELOVEN 2005 JUSTISDEPARTEMENTET Justis- og po litidepartementet Boks 8005 Dep 0030 Oslo 0 4 SEPT2009 si>._ 0 0..... : Lov Att.: Deres ref.: 200803489 Vår ref.: 1461-2681/ Oslo, 1. september 2008 HØRING - BESTEMMELSER

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Byrådsak 31/06. Dato: 19. januar Byrådet

Byrådsak 31/06. Dato: 19. januar Byrådet Dato: 19. januar 2006 Byrådsak 31/06 Byrådet Høringsutalelse vedr. Forslag om midlertidig endring i friskoleloven - stopp for godkjenning av frittstående skoler - forslag om endring i fagskoleloven. SVHO

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

FORSVARERGRUPPEN AV 1977

FORSVARERGRUPPEN AV 1977 FORSVARERGRUPPEN AV 1977 23 h'ep 2012 ' Det kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, den 20. september 2011 Deres ref: 201101620 D TRH Høringsuttalelse til forslag om prøveløslatelse

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v.

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200700960/KJJ Vår ref.: 07/1212 Dato: 23.5.2007 Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og

Detaljer

etter omsorgsovertakelse - Refleksjoner over barnevernsaker som står mot Norge for EMD

etter omsorgsovertakelse - Refleksjoner over barnevernsaker som står mot Norge for EMD Avskjæring UNIVERSITETET av I familiebånd BERGEN etter omsorgsovertakelse - Refleksjoner over barnevernsaker som står mot Norge for EMD Professor Karl Harald Søvig Foredrag på Barnevern17 10. november

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

0 z UNIVERSITETET I OSLO

0 z UNIVERSITETET I OSLO 0 z UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato : 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 P.b. 6706 St. Olavs plass

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt

Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning. DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt Introduksjon til DR 1010: Personvern og personvernlovgivning DR1010 Personvern i offentlig forvaltning Vår 2011 Mona Naomi Lintvedt mnl@difi.no To sider av samme sak Argument for elektronisk journal Argument

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A B (advokat Erling Hansen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Dokumentet sendes også pr. e-post til postmottak@kud.dep.no. Vår ref- ONYH

Dokumentet sendes også pr. e-post til postmottak@kud.dep.no. Vår ref- ONYH m*k Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dokumentet sendes også pr. e-post til postmottak@kud.dep.no Postadresse. NRK juridisk avd. 0340 Oslo Besøksadresse: Bj Bjørnsons pl

Detaljer

Del 1 av ny straffelov Strengere lovbestemmelser om folkemord, terror og hatkriminalitet

Del 1 av ny straffelov Strengere lovbestemmelser om folkemord, terror og hatkriminalitet Faktaark Del 1 av ny straffelov Strengere lovbestemmelser om folkemord, terror og hatkriminalitet Nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten er noen av forslagene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe

Detaljer

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. - Juridiske avklaringer -

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. - Juridiske avklaringer - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi - Juridiske avklaringer - Gi en fremstilling av de rettslige rammene ved bruk av varsling- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorgstjenesten Oversikt over

Detaljer

Lovgivning: fra utredning til kunngjort lov

Lovgivning: fra utredning til kunngjort lov Lovgivning: fra utredning til kunngjort lov (med helseforskningsloven som eksempel) Dag Wiese Schartum Hovedpunkter i lovgivningsprosessen Initiativ Regjeringen Anmodning fra Stortinget Private lovforslag

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg AU-sak 12/14 Arkivsak: 20140298 Arkivkode: Saksbeh: Lise Olsen Saksgang Helse- og sosialkomiteen Arbeidsutvalget Møtedato 10.09.2014 17.09.2014

Detaljer