HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune"

Transkript

1 ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45 69/2008 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13: Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda, ordfører Dagfinn Kravik Ingvar Svendsen Laila Levorsen Anne Grethe Fønnebø Svendsen Hans Beltesbrekke Elsi Haug Ole Jørgen Hallingstad Lars Egedahl Arnt Jacobsen Magne Harald Berg Eirik Solheim Jon Brun Bent Roger Hegg Guri I. Sørlie Torill Karlsrud Torkel Wetterhus Halvard Glesne Eli Hovd Prestegården Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Ola Grøvdal Ronny Andersen Nils Halvor Loftsgård Lars Fullu

2 Følgende varamedlemmer møtte: Laila Halvorsen Brita R. Sommer Lars Inge Enerstvedt Tor Olav Røisgaard Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann, fagsjefer og økonomisjef. Merknader: Fra kl ble det gitt en orientering av Terje Halland om Lys i alle glas. Fra kl ble det gjennomført folkevalgtopplæring med Inge Hetland som foreleser. Møtet var kunngjort som fastsatt i kommuneloven 6. Rådmannen foretok opprop, 23 representanter tilstede inkl. møtende vararepr. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller sakliste. Disse ble godkjent. Sak 69/08 sto ikke på ordinær innkalling. Ordføreren tok dette opp i starten av møtet. Det var ingen merknader til at saken ble tatt opp til behandling. Sak 65/08 og 69/08 var begge lagt fram som saker unntatt off. Det ble besluttet at disse sakene tas til slutt i møtet for lukkede dører. Protokollen godkjent: Elsi Haug Bent Roger Hegg Kirsten Gjestemoen Hovda Vidar Torgersen

3 Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 45/08 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg PS 46/08 Tertialrapport 1/2008. PS 47/08 Suppleringsvalg av meddommere til Kongsberg tingrett. PS 48/08 Årsrapport for kontrollutvalget PS 49/08 Årsmelding fra skatteoppkreveren og kontrollrapport 2007 fra skatteetaten. PS 50/08 Reguleringsplan Nye Rødungen. Sluttbehandling. PS 51/08 Reguleringsplan Bergsjø. Sluttbehandling. PS 52/08 Reguleringsplan Massetak Mørkvollen. Sluttbehandling. PS 53/08 Reguleringsplan Lomlia. Endring av reguleringsbestemmelsene. PS 54/08 Reguleringsplan Grevsgardsdokken gnr. 115, bnr. 1. Sluttbehandling. PS 55/08 Endring av reguleringsplan Loftsgård Søndre, Bustrøm - gnr. 136, bnr. 1 PS 56/08 Søknad om kommunalt lån og tilskudd til bygging av flisterminal. PS 57/08 Forvaltningsmodell for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat PS 58/08 Forslag til verneforskrifter for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat PS 59/08 Omdisponering av investering til utbedring av kommunale veger PS 60/08 Retningslinjer for plan- og byggekomiteer PS 61/08 Strategier for areal og transport i Kongsbergregionen PS 62/08 Veterinærklinikk på Rødberg. Tilleggsbevilgning. PS 63/08 Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport PS 64/08 Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke. PS 65/08 Stilling som kommuneadvokat. L PS 66/08 Tertialrapport 1/ Tilleggsreguleringer. PS 67/08 Energi- og klimaplan. PS 68/08 Endring av satser for omsorgslønn PS 69/08 Vedr. etablering av familie L

4 PS 45/08 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enst. vedtatt.. Innstilling i Formannskap : Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Behandling Kommunestyret : Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. PS 46/08 Tertialrapport 1/2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rapporten tas til etterretning 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas.

5 Innstilling i Formannskapet : 1. Rapporten tas til etterretning 2.Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. Følgende hadde ordet i saken: Kirsten Gj. Hovda - AP Eli Hovd Prestegården SP Anne Grethe Fønnebø Svendsen AP Hans Beltesbrekke AP Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. 1.Rapporten tas til etterretning 2.Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. PR 47/08 Suppleringsvalg av meddommere til Kongsberg tingrett Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker. Det ble fremmet forslag på følgende nye meddommere til Kongsberg tingrett: Gårdbruker Bedriftsansvarlig Konsulent Tor Olav Røisgaard, 3632 Uvdal Unni Meskestad, Tunhovd, 3540 Nesbyen Vigdis Skaar Lindborg, Tunhobvd, 3540 Nesbyen

6 Husmor Tømrermester Daglig leder Konsulent Fagarbeider Fagarbeider Pleiemedhjelper Regnskapsfører Gerd Tove Hallingstad, Tunhovd, 3540 Nesbyen Øyvind Brandsgård, 3632 Uvdal Knut Morten Bjørnsrud, 3632 Uvdal Vidar Torgersen, 3630 Rødberg Asbjørn Sevlejordet, 3630 Rødberg Terje Skriudalen, 3630 Rødberg Sara Solheim, 3632 Uvdal Elisabeth Færden, 3632 Uvdal Forslaget ble enst. vedtatt. Nye medlemmer til Kongsberg tingrett: Gårdbruker Bedriftsansvarlig Konsulent Husmor Tømrermester Daglig leder Konsulent Fagarbeider Fagarbeider Pleiemedhjelper Regnskapsfører Tor Olav Røisgaard, 3632 Uvdal Unni Meskestad, Tunhovd, 3540 Nesbyen Vigdis Skaar Lindborg, Tunhobvd, 3540 Nesbyen Gerd Tove Hallingstad, Tunhovd, 3540 Nesbyen Øyvind Brandsgård, 3632 Uvdal Knut Morten Bjørnsrud, 3632 Uvdal Vidar Torgersen, 3630 Rødberg Asbjørn Sevlejordet, 3630 Rødberg Terje Skriudalen, 3630 Rødberg Sara Solheim, 3632 Uvdal Elisabeth Færden, 3632 Uvdal PS 48/08 Årsrapport for kontrollutvalget Kontrollutvalget behandlet årsrapporten i sak 17/08 og ga følgende innstilling til kommunestyret: Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2007 tas til orientering. Kontrollutvalgets innstilling ble enst. vedtatt. Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet tas til orientering.

7 PS 49/08 Årsmelding fra skatteoppkreveren og kontrollrapport 2007 fra Skatteetaten Kontrollutvalget rapporten i sak 14/08, og gjorde følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar kontrollrapporten og skatteoppkreverens årsmelding for 2007 til orientering. Kontrollutvalgets innstilling ble enst. vedtatt. Kommunestyret tar kontrollrapporten og skatteoppkreverens årsmelding for 2007 til orientering. PS 50/08 Reguleringsplan ye Rødungen. Sluttbehandling Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner reguleringsplan Nye Rødungen. Plankartet er dat. 15/2-07 og reguleringsbestemmelsene 25/4-08. Behandling Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Kommunestyret godkjenner reguleringsplan Nye Rødungen. Plankartet er dat. 15/2-07 og reguleringsbestemmelsene 25/4-08. Ole Jørgen Hallingstad ba om å få vurdert sin inhabilitet p.g.a. medeier i sameiet. Kommunestyret vedtok enst. at Hallingstad var inhabil. Han fratrådte ved sakens behandling. Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Kommunestyret godkjenner reguleringsplan Nye Rødungen. Plankartet er dat. 15/2-07 og reguleringsbestemmelsene 25/4-08.

8 PS 51/08 Reguleringsplan Bergsjø. Sluttbehandling. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner Reguleringsplan Bergsjø for gnr/bnr. 35/1 og 35/8 ved Bergsjø i øvre Smådøl. Planforslaget er dat. 3/3-08 og reguleringsbestemmelsene 4/3-08. Behandling Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Kommunestyret godkjenner Reguleringsplan Bergsjø for gnr/bnr. 35/1 og 35/8 ved Bergsjø i øvre Smådøl. Planforslaget er dat. 3/3-08 og reguleringsbestemmelsene 4/3-08. Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Kommunestyret godkjenner Reguleringsplan Bergsjø for gnr/bnr. 35/1 og 35/8 ved Bergsjø i øvre Smådøl. Planforslaget er dat. 3/3-08 og reguleringsbestemmelsene 4/3-08. PS 52/08 Reguleringsplan Massetak Mørkvollen. Sluttbehandling. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner Reguleringsplan Massetak Mørkvollen. Plankart er dat. 29/1-07. Reviderte bestemmelser er dat. 10/6-08. Behandling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Hovedutvalget foreslår enst. at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Kommunestyret godkjenner Reguleringsplan Massetak Mørkvollen. Plankart er dat. 29/1-07. Reviderte bestemmelser er dat. 10/6-08. Arnt Jacobsen ba om å få fratre som inhabil. Enst. godkjent. Følgende hadde ordet i saken: Eli Hovd Prestegården SP

9 Lars Egedahl - H Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Kommunestyret godkjenner Reguleringsplan Massetak Mørkvollen. Plankart er dat. 29/1-07. Reviderte bestemmelser er dat. 10/6-08. PS 53/08 Reguleringsplan Lomlia. Endring av reguleringsbestemmelsene. Sluttbehandling Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret godkjenner endringene av reguleringsbestemmelsene for hyttefelt Lomlia, slik at det på hver tomt kan oppføres hytte på inntil 150 m2 + uthus eller anneks på inntil 20 m2. Mønehøyde og takvinkel skal være den samme som tidligere. Reguleringsbestemmelser er dat. 7/1-08. Behandling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Hovedutvalget foreslår enst. at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Kommunestyret godkjenner endringene av reguleringsbestemmelsene for hyttefelt Lomlia, slik at det på hver tomt kan oppføres hytte på inntil 150 m2 + uthus eller anneks på inntil 20 m2. Mønehøyde og takvinkel skal være den samme som tidligere. Reguleringsbestemmelser er dat. 7/1-08. Behandling Kommunestyret : Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Kommunestyret godkjenner endringene av reguleringsbestemmelsene for hyttefelt Lomlia, slik at det på hver tomt kan oppføres hytte på inntil 150 m2 + uthus eller anneks på inntil 20 m2. Mønehøyde og takvinkel skal være den samme som tidligere. Reguleringsbestemmelser er dat. 7/1-08.

10 PS 54/08 Reguleringsplan Grevsgarddokken gnr. 115, bnr. 1. Sluttbehandling Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Kommunestyret reguleringsplan for Grevsgardsdokken del av eiendommen gnr. 115, bnr. 1. Godkjenningen gjelder plankart datert og bestemmelser datert Behandling Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Kommunestyret reguleringsplan for Grevsgardsdokken del av eiendommen gnr. 115, bnr. 1. Godkjenningen gjelder plankart datert og bestemmelser datert Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Kommunestyret reguleringsplan for Grevsgardsdokken del av eiendommen gnr. 115, bnr. 1. Godkjenningen gjelder plankart datert og bestemmelser datert PS 55/08 Endring av reguleringsplan Loftsgård Søndre/Bustrøm - gnr. 136, bnr. 1 Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 28-1, pkt. 1, jfr. 27-2, godkjenner Kommunestyret endring av reguleringsplan Loftsgård Søndre/Bustrøm, del av eiendommen gnr. 136, bnr. 1. Endringen gjelder plankart datert Behandling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Hovedutvalget foreslår enst. at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 28-1, pkt. 1, jfr. 27-2, godkjenner Kommunestyret endring av reguleringsplan Loftsgård Søndre/Bustrøm, del av eiendommen gnr. 136, bnr. 1. Endringen gjelder plankart datert

11 Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 28-1, pkt. 1, jfr. 27-2, godkjenner Kommunestyret endring av reguleringsplan Loftsgård Søndre/Bustrøm, del av eiendommen gnr. 136, bnr. 1. Endringen gjelder plankart datert PS 56/08 Søknad om kommunalt lån og tilskudd til bygging av flisterminal. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på etableringen av flisterminal på Stormogen og bevilger inntil kr i rentefritt investeringslån. Lånet gis ved at tilbakebetalingstiden av tidligere lån kr bevilget i K-sak forlenges, restbeløp kr på konto Miljøbasert næringsutvikling og kr av konto Infrastrukturtiltak omdisponeres til lån. Lånet utgjør 20 % av investeringskostnadene er avdragsfritt i 3 år og tilbakebetales over de neste 5 år i halvårlige avdrag. Behandling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Brita Sommer fratrådte som inhabil. Rådmannen endret sitt forslag til: Nore og Uvdal kommune ser positivt på etableringen av flisterminal på Stormogen og bevilger inntil kr i rentefritt investeringslån. Lånet gis ved at tilbakebetalingstiden av tidligere lån kr bevilget i K-sak forlenges med et år, restbeløp kr på konto Miljøbasert næringsutvikling og kr av konto Infrastrukturtiltak omdisponeres til lån. Øvrige kr ,- er avdragsfritt i 3 år og tilbakebetales over de neste 5 år i halvårlige avdrag. Forslaget til innstilling ble enstemmig vedtatt med 6 representanter. Innstilling i Hovedutvalg æring, miljø og kom.tek : Nore og Uvdal kommune ser positivt på etableringen av flisterminal på Stormogen og bevilger inntil kr i rentefritt investeringslån. Lånet gis ved at tilbakebetalingstiden av tidligere lån kr bevilget i K-sak forlenges med et år, restbeløp kr på konto Miljøbasert næringsutvikling og kr av konto Infrastrukturtiltak omdisponeres til lån. Øvrige kr ,- er avdragsfritt i 3 år og tilbakebetales over de neste 5 år i halvårlige avdrag.

12 Følgende ba om å fratre som inhabile i saken: Brita R. Sommer Eli Hovd Prestegården Jon Brun Eirik Solheim Halvard Glesne Samtlige ble erklært inhabile. Saken ble tatt opp til behandling med 18 stemmeberettigede medlemmer. Følgende hadde ordet i saken: Hans Beltesbrekke AP Innstillingen fra hovedutvalget ble enst. vedtatt. Nore og Uvdal kommune ser positivt på etableringen av flisterminal på Stormogen og bevilger inntil kr i rentefritt investeringslån. Lånet gis ved at tilbakebetalingstiden av tidligere lån kr bevilget i K-sak forlenges med et år, restbeløp kr på konto Miljøbasert næringsutvikling og kr av konto Infrastrukturtiltak omdisponeres til lån. Øvrige kr ,- er avdragsfritt i 3 år og tilbakebetales over de neste 5 år i halvårlige avdrag. PS 57/08 Forvaltningsmodell for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune.

13 Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune. Lars Inge Enerstvedt ba om å få vurdert sin habilitet p.g.a. tilsettingsforhold i SNO. Enst. vedtatt at Enerstvedt ikke var inhabil. Følgende hadde ordet i saken: Kirsten Gj. Hovda AP Eli Hovd Prestegården SP Innstillingen fra formannskapet ble enst. vedtatt. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune. PS 58/08 Forslag til verneforskrifter for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat

14 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt Innstilling i Formannskap : Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai PS 59/08 Omdisponering av investering til utbedring av kommunale veger Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune vedtar å omdisponere gjenstående beløp i investeringsregnskapet for prosjekt 8605: Grønneflåta søppelplass oppussing, og overføre dette beløpet til prosjekt 8700 Utbedring kommunale veger i år. Det forutsettes at samme beløp tilbakeføres i Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal kommune vedtar å omdisponere gjenstående beløp i investeringsregnskapet for prosjekt 8605: Grønneflåta søppelplass oppussing, og overføre dette beløpet til prosjekt 8700 Utbedring kommunale veger i år. Det forutsettes at samme beløp tilbakeføres i Følgende hadde ordet i saken:

15 Eli Hovd Prestegården SP Rådmannen Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Nore og Uvdal kommune vedtar å omdisponere gjenstående beløp i investeringsregnskapet for prosjekt 8605: Grønneflåta søppelplass oppussing, og overføre dette beløpet til prosjekt 8700 Utbedring kommunale veger i år. Det forutsettes at samme beløp tilbakeføres i PS 60/08 Organisering og styring av plan-, bygge- og anleggsprosjekter. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyret vedtar vedlagte forslag til organisering og styring av plan-, bygge-, og anleggsprosjekter, som nye retningslinjer for gjennomføring av arbeidet med plan- og byggekomiteer. De nye retningslinjene trer i kraft fra , dog slik at pågående arbeider i tidligere oppnevnte plan- og byggekomiteer sluttføres etter de retningslinjer som gjaldt ved oppnevnelsen. Behandling i Formannskap : Formannskapet drøftet forslaget til reviderte regler for organisering og styring av prosjekter/investeringer. Det ble vedtatt å sende saken tilbake til administrasjonen for nærmere presisering, redigering og endret formulering av forslaget.. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyremøte Innstilling i Formannskap : Administrasjonen la fram justert forslag med presiseringer og rettelser til gruppene: 1. Det foreslås at evt. nye retningslinjer ikke skal gjelde igangsatte prosjekter. 2. Under pkt. 3 Prosjektstyringsverktøy foreslås at prosjektstyringsverktøy i utgangspunktet skal kommunisere med kommunens økonomisystem. Forbeholdet gjelder de tilfeller hvor all oppfølging legges eksternt. 3. Under pkt 4 Rapportering foreslås at prosjekter med ramme over 4 millioner kroner avsluttes med framlegging av revisorgodkjent byggeregnskap. Følgende hadde ordet i saken:

16 Jon Brun SP Magne Berg FRP SP v/jon Brun fremmet følgende forslag: Saken utsettes til etter ombygging/oppgradering av Rødberg skole er avsluttet. Dette for å kunne legge denne erfaringen til grunn for å utarbeide nye retningslinjer for gjennomføring av arbeidet med plan- og byggekomiteer. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering. Forslaget ble enst. vedtatt. Saken utsettes til etter ombygging/oppgradering av Rødberg skole er avsluttet. Dette for å kunne legge denne erfaringen til grunn for å utarbeide nye retningslinjer for gjennomføring av arbeidet med plan- og byggekomiteer. PS 61/08 En attraktiv og bærekraftig Kongsbergregion. Strategier for areal og transport Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det gis tilslutning til: felles hovedmål for bærekraftig areal og transport for Kongsbergregionen felles strategier for områdene arealbruk og arealutnyttelse, sted-, tettesteds- og byutvikling, infrastruktur og transporttilbud utvikling av felles virkemidler i tråd med rapporten om En attraktiv og bærekraftig Kongsbergregion strategier for areal og transport Tiltak søkes koordinert med relevante initiativ fra andre regioner/forvaltningsnivå 2. Regionens hovedmål innen miljø- og bærekraft videreutvikles i tråd med det bærekraftsbegrep og de prinsipp for bærekraftig samfunnsutvikling som er anbefalt i nevnte rapport. Behandling i Formannskap : Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: Tillegg til pkt. 2 i rådmannens forslag: Lokal kunnskap skal vektlegges og brukes aktivt. ytt pkt. 3: Nore og Uvdal kommune vil ellers sette spesielt fokus på: Rv. 40 som nasjonal turistveg. Helårsveg mellom Uvdal og Tinn.

17 Ved votering ble rådmannens forslag med tilleggsforslag vedtatt som formannskapets innstilling. Innstilling i Formannskap : 1. Det gis tilslutning til: felles hovedmål for bærekraftig areal og transport for Kongsbergregionen felles strategier for områdene arealbruk og arealutnyttelse, sted-, tettesteds- og byutvikling, infrastruktur og transporttilbud utvikling av felles virkemidler i tråd med rapporten om En attraktiv og bærekraftig Kongsbergregion strategier for areal og transport Tiltak søkes koordinert med relevante initiativ fra andre regioner/forvaltningsnivå 2.Regionens hovedmål innen miljø- og bærekraft videreutvikles i tråd med det bærekraftsbegrep og de prinsipp for bærekraftig samfunnsutvikling som er anbefalt i nevnte rapport. Lokal kunnskap skal vektlegges og brukes aktivt. 3. Nore og Uvdal kommune vil ellers sette spesielt fokus på: Rv. 40 som nasjonal turistveg. Helårsveg mellom Uvdal og Tinn. Følgende hadde ordet i saken: Eli Hovd Prestgården SP Eirik Solheim FRP Dagfinn Kravik AP Halvard Glesne SP Halvard Glesne SP foreslo endring i pkt. til: Nore og Uvdal kommune henstiller til Kongsbergregionen å sette spesielt fokus på Eirik Solheim FRP fremmer følgende forslag til tilleggspunkter: Bedre standard på rasteplasser, bedre toalettforhold og flere søppeldunker med sorteringsmulighet. Ved voteringen ble begge de framsatte endringsforslagene vedtatt i tillegg til formannskapets innstilling. 1.Det gis tilslutning til: felles hovedmål for bærekraftig areal og transport for Kongsbergregionen felles strategier for områdene arealbruk og arealutnyttelse, sted-, tettesteds- og byutvikling, infrastruktur og transporttilbud utvikling av felles virkemidler

18 i tråd med rapporten om En attraktiv og bærekraftig Kongsbergregion strategier for areal og transport Tiltak søkes koordinert med relevante initiativ fra andre regioner/forvaltningsnivå 2.Regionens hovedmål innen miljø- og bærekraft videreutvikles i tråd med det bærekraftsbegrep og de prinsipp for bærekraftig samfunnsutvikling som er anbefalt i nevnte rapport. Lokal kunnskap skal vektlegges og brukes aktivt. 3. Nore og Uvdal kommune vil henstille til Kongsbergregionen å sette spesielt fokus på: Rv. 40 som nasjonal turistveg. Helårsveg mellom Uvdal og Tinn. Bedre standard på rasteplassene. Bedre toalettforhold. Flere søppeldunker med sorteringsmulighet. PS 62/08 Veterinærklinikk på Rødberg. Tilleggsbevilgning. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre tilleggsbevilger kr til innkjøp av utstyr på veterinærklinikken på Rødberg. Bevilgningen dekkes ved omdisponering av rest ubrukt bevilgning fra radontiltak i bolig på Hvammen, prosjekt 8829, med kr resterende beløp kr dekkes over næringsfondet. Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstiling vedtas. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre tilleggsbevilger kr til innkjøp av utstyr på veterinærklinikken på Rødberg. Bevilgningen dekkes ved omdisponering av rest ubrukt bevilgning fra radontiltak i bolig på Hvammen, prosjekt 8829, med kr resterende beløp kr dekkes over næringsfondet. Følgende hadde ordet i saken: Jon Brun SP Magne Berg FRP Eirik Solheim FRP Hans Beltesbrekke AP

19 Kirsten Gj. Hovda AP Ole Jørgen Hallingstad H Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt: Nore og Uvdal kommunestyre tilleggsbevilger kr til innkjøp av utstyr på veterinærklinikken på Rødberg. Bevilgningen dekkes ved omdisponering av rest ubrukt bevilgning fra radontiltak i bolig på Hvammen, prosjekt 8829, med kr resterende beløp kr dekkes over næringsfondet. PS 63/08 Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune vedtar at alle anbudene antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall i kommunen. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen. Behandling i Formannskapet : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Formannskapet : Nore og Uvdal kommune vedtar at alle anbudene antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall i kommunen. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen. Halvard Glesne ba om å få fratre som inhabil. Enst. godkjent. Følgende hadde ordet i saken: Eirik Solheim FRP Ingvar Svendsen AP Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt.

20 Nore og Uvdal kommune vedtar at alle anbudene antas. Det innledes kontraktsforhandlinger med Lars Bekkeseth, Uvdal for innsamling og transport av avfall i kommunen. Oppstarten av kontrakten skjer Fagsjef delegeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger, samt inngå nødvendige avtaler for gjennomføringen av ordningen. Fagsjef gis også fullmakt til å foreta endring av mottakssteder om dette er totaløkonomisk gunstig for kommunen. Ps 64/08 Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke. Rådmannens forslag til vedtak: Kulturarvstyret anbefaler at prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Økonomiplanens foreslåtte bevilgning for 2009 på kr bevilges i Kulturarvstyret har i møte enst. sluttet seg til rådmannens forslag. Behandling i Formannskap : Det ble fremmet følgende forslag: Formannskapet anbefaler at prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Forslaget ble enst. vedtatt. Innstilling i Formannskap : Prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Følgende hadde ordet i saken: Torkel Wetterhus SP Magne Berg FRP Hans Beltesbrekke AP Eirik Solheim FRP Eli Hovd Prestegården SP Eirik Solheim FRP framsatte følgende tilleggsforslag: Det skal forhandles om ny parkering ved bygdetunet. Grunneier har sagt seg positiv til å utvide eksisterende parkeringsplass, men han ønsker å være med i planleggingen slik at hans interesser blir ivaretatt. Begrunnelse:

21 Trafikksikkerhet og nærhet til bygdetunet. Mindre terrenginngrep. Ved votering ble formannskapets innstilling enst. vedtatt. Tilleggsforslaget fra Eirik Solheim ble enst. vedtatt. Prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Det skal forhandles om ny parkering ved bygdetunet. Grunneier har sagt seg positiv til å utvide eksisterende parkeringsplass, men han ønsker å være med i planleggingen slik at hans interesser blir ivaretatt. Begrunnelse: Trafikksikkerhet og nærhet til bygdetunet. Mindre terrenginngrep. PS. 65/08 Stilling som kommuneadvokat. Behandlet som unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6. PS 66/08 Tertialrapport 1/ Tilleggsreguleringer. Rådmannens forslag til innstilling: Det forslås følgende innstilling fra formannskapet til kommunestyret: Fagavdeling PRO reduseres med kroner. Reduksjonen knyttes til et enkelttiltak som er budsjettert for hele året, men ble avsluttet i første tertial. Fagavdeling NMK reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Fagavdeling HSB reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Fagavdeling SBK reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Formannskap : Fagavdeling PRO reduseres med kroner. Reduksjonen knyttes til et enkelttiltak som er budsjettert for hele året, men ble avsluttet i første tertial. Fagavdeling NMK reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen.

22 Fagavdeling HSB reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Fagavdeling SBK reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. Fagavdeling PRO reduseres med kroner. Reduksjonen knyttes til et enkelttiltak som er budsjettert for hele året, men ble avsluttet i første tertial. Fagavdeling NMK reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Fagavdeling HSB reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Fagavdeling SBK reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. Sentrale styringsorganer og fellesutgifter reduseres med kroner som en reduksjon i driftsrammen. PS 67/08 Energi- og klimaplan. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det igangsettes et arbeid med lokal klima- og energiplan for Nore og Uvdal kommune. 2. Det søkes Enova om støtte til prosjektet. Behandling i Formannskap : Formannskapet foreslår at rådmannens innstilling vedtas. Innstilling i Formannskap : 1- Det igangsettes et arbeid med lokal klima- og energiplan for Nore og Uvdal kommune. 2- Det søkes Enova om støtte til prosjektet. Jon Brun SP fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Det må fremlegges et kostnadsoverslag for utarbeidelsen og oppfølgingen av en lokal klima og energiplan. Ved voteringen ble utsettelsesforslaget vedtatt med 18 mot 5 stemmer.

23 Saken utsettes. Det må fremlegges et kostnadsoverslag for utarbeidelsen og oppfølgingen av en lokal klima og energiplan. PS 68/08 Endring av satser for omsorgslønn Rådmannens forslag til vedtak: Satsene for omsorgslønn endres i tråd med I-42/98, se fakta i saken. Dette skal fastsettes etter en individuell vurdering. Utgangspunktet i vurderingen er hvor mange timer søkeren utfører «særlig tyngende omsorgsarbeid», jf ordlyden i loven og punkt 3.1, Timene en kommer fram til, omgjøres til % stilling av 37,5 timer pr. uke som legges til fast utbetaling hver måned. Denne lønnen løper til ny vurdering foreligger De som mottar omsorgslønn får sin timelønn fastsatt, likt timelønn til de som yter hjemmehjelp. Tiltaket iverksettes fra Endring i omsorgslønnen gir på årsbasis økte driftsutgifter på kr Økte driftsutgifter forsøkes dekket innenfor eget budsjett i 2008, og tas inn i konsekvensjustert budsjett fra Vedtak i HSO Satsene for omsorgslønn endres i tråd med I-42/98, se fakta i saken. Dette skal fastsettes etter en individuell vurdering. Utgangspunktet i vurderingen er hvor mange timer søkeren utfører «særlig tyngende omsorgsarbeid», jf ordlyden i loven og punkt 3.1, Timene en kommer fram til, omgjøres til % stilling av 37,5 timer pr. uke som legges til fast utbetaling hver måned. Denne lønnen løper til ny vurdering foreligger De som mottar omsorgslønn får sin timelønn fastsatt, likt timelønn til de som yter hjemmehjelp. Tiltaket iverksettes fra Endring i omsorgslønnen gir på årsbasis økte driftsutgifter på kr Økte driftsutgifter forsøkes dekket innenfor eget budsjett i 2008, og tas inn i konsekvensjustert budsjett fra Behandling i Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg : Hovedutvalget sluttet seg enst. til rådmannens innstilling. Vedtak i Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg : Satsene for omsorgslønn endres i tråd med I-42/98, se fakta i saken. Dette skal fastsettes etter en individuell vurdering. Utgangspunktet i vurderingen er hvor mange timer søkeren utfører «særlig tyngende omsorgsarbeid», jf ordlyden i loven og punkt 3.1,

24 Timene en kommer fram til, omgjøres til % stilling av 37,5 timer pr. uke som legges til fast utbetaling hver måned. Denne lønnen løper til ny vurdering foreligger De som mottar omsorgslønn får sin timelønn fastsatt, likt timelønn til de som yter hjemmehjelp. Tiltaket iverksettes fra Endring i omsorgslønnen gir på årsbasis økte driftsutgifter på kr Økte driftsutgifter forsøkes dekket innenfor eget budsjett i 2008, og tas inn i konsekvensjustert budsjett fra Følgende hadde ordet i saken: Torill Karlsrud SP Laila Halvorsen SV Hovedutvalgets innstilling ble enst. vedtatt. Satsene for omsorgslønn endres i tråd med I-42/98, se fakta i saken. Dette skal fastsettes etter en individuell vurdering. Utgangspunktet i vurderingen er hvor mange timer søkeren utfører «særlig tyngende omsorgsarbeid», jf ordlyden i loven og punkt 3.1, Timene en kommer fram til, omgjøres til % stilling av 37,5 timer pr. uke som legges til fast utbetaling hver måned. Denne lønnen løper til ny vurdering foreligger De som mottar omsorgslønn får sin timelønn fastsatt, likt timelønn til de som yter hjemmehjelp. Tiltaket iverksettes fra Endring i omsorgslønnen gir på årsbasis økte driftsutgifter på kr Økte driftsutgifter forsøkes dekket innenfor eget budsjett i 2008, og tas inn i konsekvensjustert budsjett fra PS 69/08 Vedr. etablering av familie Behandlet som unntatt offentlighet, jfr. Ofl. 5a, Fvl. 13.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer