Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen KIM-senteret fylte 10 år den 3/ Vi vil benytte denne anledningen til å ta noen tilbakeblikk i fotoarkivet vårt Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Oppdragsgivere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - Rehabilitering Avklaring til uføretrygd De viktigste samarbeidspartnerne Arbeid med Bistand Reisverket en ny avdeling Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene Regnskap for KIM-senteret 2008 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2008 Revisors beretning Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 Brygga i Kjøpmannsgata Likestilling Økonomi Fremtidsutsikter Vedlegg: Prosjekt 20+ Treffsted for unge voksne. Styret i 1998 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Styret i 2008 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Dagfinn Bjørgen (leder) Arild Bakken (nestleder) Trine Wætthen Idar Wedøy Grete Orø Elisabeth Paulsen Gjermund Søreng Eirik Roos, Tore Albertsen Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Inger Lise Nyberg Tonje Møller Hågen Winnberg Eirik Roos, Åse Riaunet

3 3 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Glimt fra Morgenuniversitetet som også har hatt 10-års jubileum i 2008 Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet Igjen har vi opplevd et spennende, utfordrene, utviklende og morsomt år ved KIM-senteret. Spennende: Året 2008 vil stå som et merkeår for oss av to årsaker. For det første har vi nådd en milepæl som få tenkte på da vi startet opp KIM-senteret i Fra å begynne som et treårig rehabiliterings og attføringsprosjekt spesielt tilrettelagt for mennesker med psykiske problemer, har vi dette året opplevd å fylle 10 år som stiftelse. I løpet av denne tiden har over fire hundrede mennesker gjort bruk av tilbudet, mange har vi fortsatt sporadisk kontakt med gjennom hilsninger, telefonsamtaler og e-post eller også ved besøk på senteret. Spesielt spennende var det derfor å få ansvaret for å bygge opp nok et arbeidsforberedende tilbud for gruppa gjennom Vilje Viser Vei-tiltakene som NAV har spesiell satsing på i forbindelse med psykisk helse og arbeid. Planleggingen har foregått i nært samarbeid med NAV og Tiller DPS og de første 3,5 måneders drift synes allerede nå å bekrefte tiltaket som et godt alternativ til ordinære arbeidsutprøvingstiltak for målgruppa. Utfordrende: Året var også utfordrende, spesielt på det økonomiske planet. Innskrenkninger i drifts- og prosjekttilskudd gjorde at vi måtte omfordele resurser og stillinger. Også dette året ble ansatte rammet av langtids sykdom, noe som er utfordrende både for den enkelte og for bedriften. Brannettersyn på brygga vår ga oss nok en utfordring både arbeidsmessig og økonomisk, og denne utfordringen vil vi også ta med oss inn i året som kommer. Vi er opptatt av å gjøre både arbeidsplassen vår og trehus-bebyggelsen i Trondheim så trygg som mulig for ødeleggende branner, så dette vil bli en prioritert oppgave for oss framover. Utviklende: Stor og god innsats av ansatte og medarbeidere bidro til sikring av forsvarlig drift og utvikling i alle avdelinger. Vi fikk nye arbeidsoppgaver i flere avdelinger som bidro til bredere og bedre arbeidsutprøving og til økte egne inntekter. På slutten av året fikk vi i møte med NAV de nye retningslinjene for godkjenning av tiltaksarrangører. De krever bl.a. at alle bedrifter nå må sertifiseres gjennom et sertifiseringsprogram. Vi har valgt Equass Assurance, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Dette vil bli en av våre viktigste oppgaver i året som kommer og vi ser fram til å ta fatt. Morsomt Et år kan ikke gå forbi uten at vi har opplevd en god porsjon morsomme og hyggelige opplevelser. Å se at mennesker opplever utvikling og fremgang er morsomt, å oppleve at vi lykkes i å gi noen et nytt og trygt utgangspunkt for videre arbeidsliv er både hyggelig og rørende. 10-års jubileet vårt den 3. desember var en bekreftelse på at mange har hatt god støtte av KIM-senteret i jobben de har gjort for å komme tilbake til arbeidslivet. Dette arbeidet vil vi fortsette med, - fordi det er spennende, utfordrene, utviklende og utrolig morsomt! Kirsti Hokstad Rekdal

5 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret legger vekt på å gi samtlige søkere et likt tilbud, både i søknadsbehandlingen og i praksisperioden. Dette våre oppdragsgivere: NAV Arbeid NAV Trygd Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten Spesialisthelsetjenesten, i hovedsak St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2008 kom det inn 31 søknader KIM-senteret. Av disse har: 16 startet arbeidspraksis i KIM-senteret 12 ble tatt inn men har ikke benyttet tilbudet 3 søknader kom eksternt fra til Arbeid med Bistand (AB) mens 7 søkere til AB hadde tidligere vært i KIM-senteret. Søkerne var fordelt med 20 kvinner og 11 menn 5 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS er et attføringstiltak hvor NAV Arbeid alene er den som disponerer plassene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet innebærer tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler som det også legges meget som vekt på er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Varigheten på tiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ti måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti måneder. I løpet av 2008 har vi hatt 32 medarbeidere på våre 10 plassene. 12 nye søknader kom inn hvorav tre ikke startet. To medarbeidere som opprinnelig kom inn fra andre innsøkende instanser fikk attføring og fortsatte på APS-plass i løpet av året. Ingen står på venteliste ved årsskiftet. I snitt har vi hatt 17 medarbeidere på APS per måned. Ved utgangen av året hadde vi 16 medarbeidere i tiltak. Noen av Bygg og Vedlikehold sine arbeidsoppgaver i 2008

6 6 Rehabilitering I KIM-senteret kan man også starte i arbeidspraksis uten på forhånd å være godkjent for yrkesrettet attføring. Mange av de som søker seg inn til oss går på rehabiliteringspenger eller er uføretrygdet, og ønsker å øve opp eller prøve ut arbeidsevnen sin. De fleste som blir søkt inn til oss fra oppdragsgivere utenom NAV Arbeid befinner seg i denne gruppen. Over halvparten av søkerne i 2008 hadde i utgangspunktet ikke attføring da de søkte seg inn. Endringer har skjedd underveis i arbeidspraksisen. Det er et mål for de fleste å kunne bli godkjent for yrkesrettet attføring, men noen blir også avklart for uføretrygd eller ser at det er best å gå tilbake til rehabilitering uten arbeidsrelatert aktivitet for en periode. Av de 61 medarbeidere som har vært i tiltak i 2008 har 38 opprinnelig blitt søkt inn fra NAV Trygd, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten eller søkte seg selv inn. Seks av disse hadde i løpet av oppholdet sitt fått innvilget attføring. Fra Grafisk avdeling i 2004 Samme år fikk Sirkulus ny varebil Avklaring til uføretrygd En av oppgavene vi med jevne mellomrom får er å prøve ut søkere som har en usikker problemstilling i forhold til å få innvilget uføretrygd. Selv om de fleste som søker seg inn hos oss egentlig ønsker å kunne komme ut i en jobb, har også enkelte så dårlig helse at de har behov for å få tilkjent uføretrygd. Noen har flere diffuse plager eller diagnoser som alene ikke gir rett til trygdeytelser, men de makter ikke å stå i et arbeidsforhold. Da blir det vår oppgave å prøve ut søkeren for å finne holdepunkter for en god saksbehandling av trygdesøknaden. Flere av bestillingene fra NAV har dette året spesielt bedt om avklaring i forhold til dette. De viktigste samarbeidspartnerne Samarbeid med andre er nødvendig for å skape et godt, helhetlig tilbud til våre medarbeidere. Her vil vi spesielt nevne de som vi har mest direkte kontakt med i dette arbeidet. Vi har etter hvert opparbeidet et meget godt samarbeid med saksbehandlere, både i NAV Arbeid, NAV Trygd og i Trondheim kommune. St. Olavs Hospital Psykisk helsevern er også en av våre viktigste samarbeidspartnere, i 2008 hadde vi mest kontakt med DPS-ene og PART-teamet. Vi har lagt vekt på at en del av samarbeidsmøtene skal foregå i KIM-senteret slik at de forskjellige saksbehandlerne også blir bedre kjent med arbeidsplassen til den enkelte medarbeider. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på også har vært hensiktsmessig for saksbehandlerne. Vi setter pris på det gode samarbeidet og ser fram til å utvide dette i årene som kommer. Vi har også hatt mer og bedre samarbeid med forskjellige behandlere og med psykiatriske sykepleiere. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser også fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer. Et glimt fra interiøret i Brukthandleriet Sirkulus i 1999

7 7 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2008 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for Arbeid med Bistand. Denne stillings-andelen har vært delt med 90/60 % på våre to tilretteleggere. Totalt har 20 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 14 var i tiltaket ved årets begynnelse 12 sluttet av tiltaket i løpet av året 6 nye ble søkt inn 8 var i tiltak ved årsskiftet 08/09 I alt 14 av de deltakere i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 6 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. I 2008 har AB vært i kontakt med over 99 bedrifter i 10 ulike bransjer. Dette er et viktig arbeid som blir gjort fortløpende for å bygge opp og vedlikeholde nettverket vårt av arbeidsgivere som kan ta imot hospitanter og som kan bli fremtidige arbeidsgivere for våre deltakere. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2008: kantine, dagligvarebutikk, kiosk, helsekostbutikk, SFO, barnehage og skole. Det er også svært ulikt hvor lenge den enkelte er i AB-tiltaket. Tidsbruk for de som sluttet i 2008 var slik: 0-6 mnd mnd mnd mnd mnd mnd 1 Sluttårsaker i 2008 var: 3 ut til jobb 1 til videre utdanning 6 til behandling eller søker uføretrygd 1 sluttet uten å komme i jobb 1 sluttet etter eget ønske Desember 2007: Julegrøt må til for at alle skal få den riktige julefølelsen før vi slutter av før helgefreden senker seg over store og små i KIM-senteret. Dette året har bakekyndige på kafeen innført nok en juletradisjon et fantastisk pepperkakehus som skal rives og spises når hverdagen er her igjen.

8 8 Reisverket en ny avdeling Ved årsskiftet 07/08 begynte forarbeidet med et nytt tiltak i KIM-senteret. På oppdrag fra NAV Vilje Viser Vei fikk KIM-senteret oppgaven med å starte opp og drifte et nytt arbeidsrettet tilbud for mennesker med psykiske problemer med tilknytning til Tiller og Nidaros Distriktpsykiatriske sentre (DPS). Tiltaket bygger på Dagsverk-prinsippet et tiltak som tidligere er opprettet i flere byer rundt om i landet, man da kun for mennesker med rusproblemer. Reisverket er det første tilsvarende tiltaket for mennesker med psykiske problemer i landet. Oppmøte reguleres av deltakerne selv etter dagsform. Det vil si at det ikke må avtales på forhånd hvor ofte en skal komme på jobb. Imidlertid må deltakerne komme til rett tid og stå hele arbeidsdagen ut for at det skal utbetales lønn. Det skrives arbeidsavtale hver dag. Dagen starter med oppmøte kl. 09:30 med et møte hvor arbeidsdagen planlegges og oppgaver fordeles. Her må alle møte for at arbeid skal tilbys. Arbeidet tar til kl. 10:00 og varer til kl.14:00. Disse timene lønnes med kr. 50,- per time som utbetales kontant samme dag etter arbeidets slutt. Etter planleggingsfasen startet det praktiske arbeidet med å sette i gang den nye avdelingen. To av våre arbeidsledere, en fra avd. Bygg og Vedlikehold og en fra Kafé No.19 sammen med en prosjektleder i halvstilling startet for fullt etter ferien med oppgavene. Lokaler ble leid i Kjøpmannsgata 29, innkjøp av utstyr igangsatt og informasjonsbrosjyre utarbeidet. Tidlig i september var det klart til å ta imot de første potensielle deltakerne som ønsket å se seg om avdelingen og den 15. september startet de to første medarbeiderne. I løpet av den først uka kom det fem deltakere og da året sluttet var hele 26 deltakere på listene til avdelingen. Arbeidsoppgavene i de første månedene var i hovedsak konsentrert om å jobbe videre med forbedring av arbeidslokalene. Tiltaket skal ha en utegruppe på 5 deltakere som tar på seg eksterne oppdrag ute eller inne. Internt i avdelingen finnes det flere arbeidsoppgaver, vi har et sy-verksted hvor det jobbes med redesign av klær, et snekkerverksted som etter hver kan pusse opp og reparere møbler og et boklager som skal registrere brukte bøker for salg på nettet og på Sirkulus. Vi håper også å få til en liten butikk hvor produktene fra verkstedene kan selges. Avdelingen tilbyr også felles frokost kl. 09:00 for de som ønsker det. Dette er et meget populært tiltak, sosialt og avslappende måte å starte dagen på. Offisiell åpning av avdelingen ble lagt til den 3. desember, samme dag som KIM-senteret kunne feire 10 årsdag som stiftelse. Vi fikk stort besøk og mange lovord. Det viktigste er at deltakerne i tiltaket er svær fornøyde med å jobbe på Reisverket, de sier at det er et trivelig arbeidsmiljø som de gleder seg til å være en del av hver dag de kommer.

9 9 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene 61 medarbeidere har vært i arbeidstrening i KIMsenteret. i løpet av medarbeidere har sluttet mens 35 medarbeidere fortsatt var i KIM-senteret ved årsskiftet. Dette er sluttårsakene (N = 25): Avklart til uføretrygd 16 % Rehabiliterin g/behandling 32 % Annet 8 % Arbeid med Bistand 4 % Skole 20 % Jobb 12 % Hospitering 8 % I snitt har deltakerne som avsluttet sitt opphold i KIM-senteret vært i tiltaket i 12,1 mnd. Totalt er snittet på alle deltakerne APS i ,8 mnd. De 16 som avsluttet sine APS-tiltak gikk videre i følgende tiltak (N = 16): Hospitering i KIM 19 % Behandling 25 % Avklart til uføretrygd 6 % Jobb 6 % AB 6 % Ekstern hospitering 13 % Skole 25 % Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2008 vært: Sirkulus; 10 Datadrift; 2 Kafé No.19; 4 Bygg og Vedlikehold; 3 Kontoret; 13 Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2008 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Vi ser en klar økning i andelen menn som søkere også i For 2008 er 52,05 % kvinner og 47,95 % menn, for 2007 var det 54,4 % kvinner og 45,6 % menn, for 2006 var det 55 % kvinner og 45 % menn og for 2005 var tallene 59 % kvinner og 41 % menn. Alderssammensettingen viser samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner. Totalt avsluttet 25 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i De gikk videre til: år år år år år år år år Avklart til uføretrygd 14 % Annet 7 % Kvinner Menn Arbeid med Bistand 14 % Skole 18 % Rehabilitering /behandling 29 % Hospitering 7 % Jobb 11 %

10 10 Regnskap for KIM-senteret 2008 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter ÅRETS RESULTAT DISPONERES Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital:

11 11 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. Investeringsmidler fra NAV, prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse og midler fra Stiftelsen UNI. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 15 15,3 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller kraven i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisors honorar utgjør kr eks mva. Andre honorar består av kr for advokatbistand og kr for NEAS Brannconsult, også eks mva. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr.

12 12 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Innredn. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk.av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2008 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 51,1 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 61 medarbeidere vært i tiltak i 2008, 32 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. I alt har medarbeidere på APS hatt 209 månedsverk av totalt 409 for samtlige medarbeidere. Månedsverk utført av medarbeidere på APS utgjør dermed 51,1 % av samtlige månedsverk Tilskuddet består av kr for 10 APSplasser for hele Driftsinntekter Tilskudd APS Investeringstilskudd 0 Sum inntekter Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter

13 13 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. Driftsinntekter Tilskudd AB Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Sum andre kostnader Sum utgifter DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Adm. tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 0 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling. Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for august til og med desember Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert. Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår Trondheim 2. juni 2009

14 Revisors beretning 14

15 15 Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 KIM-senterets prosjekt Sats På Arbeidslinja i Rehabilitering (SPAR) fikk i 2008 kr fra TVaksjonsmidlene. Disse midlene går til finansiering av arbeidspraksisplasser for mennesker i rehabiliteringsfasen. Dette var det siste året vi fikk midler fra TV-aksjonen til dette formålet. I det tidsrommet Hjerteromsprosjektet SPAR har forgått i KIM-senteret har vi i alt bidratt med arbeidstrening for i snitt 75 deltakere per år. 59 % av disse har ikke hatt attføring og er blitt innsøkt av andre instanser enn NAV. Det betyr at 44 deltakere har i snitt hvert år kunnet bruke KIM-senteret aktivt i sin rehabilitering. Midlene har bl.a. bidratt til at: 15 har fått attføring, tre har fått seg jobb, seks har startet på videre utdanning og fem har fått innvilget uføretrygd. Brygga i Kjøpmannsgata Utbedring av yttervegg mot elva: Høsten 2005 søkte vi Stiftelsen UNI om økonomisk støtte til utbedring av ytterveggen mot elva. Vi fikk også denne gangen ja og planen var å sette i gang med dette arbeidet da vårflommen i Nidelva var over i Vi bestilte ytterpanel med spesiell profil slik det eksisterende gamle, men råtne panelet ser ut og vi kjøpte inn i nye vinduer hvor dette måtte skiftes. Sent i november 2007 kunne vi starte arbeidet, og i løpet av tiden fram til jul ble det meste av grovarbeidet gjort unna. Vi besluttet å la stillasene stå fram til våren 08 slik at vi også kunne ta strøk nr. to med beis. Dette vil gjøre at vi nå ikke trenger å tenke på vedlikehold på de første 10 årene. Arbeidet med veggen ble ferdigstillet i mai Fortløpende vedlikehold på brygga blir fulgt opp etter hvert som det blir behov for det. Bl.a. er det behov for vedlikehold av vinduer i andre og tredje etasje (hvor det ikke ble satt inn nye vinduer) med kitting og oppmaling. Dette og annet vedlikehold er arbeidsoppgaver som avdeling Bygg og Vedlikehold må ta i ledige stunder mellom andre eksterne oppdrag. Branntilsyn: Den 6. august ble det gjennomført branntilsyn i Kjøpmannsgata 33. Det viste seg at det måtte gjennomføres en rekke tiltak i brygga før vi igjen kunne bruke alle etasjer slik vi har behov for. For å få faglig hjelp til planleggingen av dette arbeidet engasjerte vi firmaet NEAS Brannconsult AS og vi mottok Tilstandsrapport over brygga i oktober og de absolutt påkrevde endringer ble gjennomført straks. Handlingsplan for arbeidet som må gjennomføres på sikt ventes ferdig på nyåret 2009.

16 16 Personale KIM-senteret har fem avdelinger for APS og en avdeling for arbeid etter modell Dagsverket. I de siste årene har vi arbeidet for at det skal være to arbeidsledere i de fleste avdelingene, men i 2008 ble vi nødt til å redusere bemanningen i APS-avdelingene slik at det nå er en fast arbeidsleder i alle avdelinger. I vår nye avdeling Reisverket skal det være to arbeidsledere og en delstilling som prosjektleder. De to arbeidslederne kom fra henholdsvis avd. Bygg og vedlikehold og Kafé No.19 og prosjektleder kom fra avd. Kontoret. Administrasjonen ble redusert med en stilling som tok over som arbeidsleder på avd. Kontoret. Vi reduserte også bemanningen i Attføringsfaglig team slik at det ved årets utgang nå er 120 % koordinatorstillinger og 150 % tilretteleggerstillinger. Dessverre har det også i 2008 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort ca 1,2 årsverk. I 2008 ble det gjort bruk av prosentvis sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Gjennom prosjekt 20+ har vi også hatt tilsatt prosjektkoordinator. Denne stillingen utgjorde 97 % stilling. Kostnadene ved denne stillingen er betalt av Mental Helse Sør-Trøndelag som er prosjekteier. Ved årsskiftet var personalet syv arbeidsledere hvorav en har mellomlederfunksjon, 1,5 tilretteleggere i AB, to koordinatorer i til sammen 1,2 årsverk hvorav en attføringsfaglig leder, en prosjektleder/personalleder samt daglig leder. I tillegg har vi en deltidsstilling som kjøkkenassistent og en tilrettelagt stilling på halvtid som renholdsassistent samt vikarer. KIM-senteret mottok Extra-prisen for beste rehabiliteringsprosjekt i 2003 I 2004 fikk vi besøk av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit i forbindelse med TV-aksjonen. Året etter fikk vi besøk av statsråd Dagfinn Høybråten også omtalt som Superministeren leder for Arbeids- og sosialdepartementet. Likestilling Stiftelsen har i 2008 hatt i alt 15 kvinner og 11 menn ansatt i faste stillinger og vikariater. Til sammen har disse stillingene utgjort 15 årsverk. Ved årsskiftet er det 11 kvinner (herav en prosjektkoordinator) i til sammen 9,5 årsverk og seks menn i til sammen 5,4 årsverk. Seks kvinner og seks menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis, mens en fast ansatt mann har sluttet i løpet av Bedriftens Lederteam består av tre kvinner og en mann, Attføringsfaglig team, som består av AB-basen og koordinatorene, har tre kvinnelige ansatte. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte og tre avdelinger har bare kvinner ansatt. Stiftelsens styre har i 2008 bestått av fire menn og tre kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr

17 Miljø (HMS) Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene. I november 2007 startet vi opp rehabiliteringen av ytterveggen mot elva i Kjøpmannsgata 33. Dette vil forbedre arbeidsmiljøet ved at vi vil få mindre trekk både fra vinduer og vegger. På høsten 2008 har vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33, og Driftsleder har gjennomgått brannlederkurs. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2005 til ,2 12,8 11,8 15,1 17 Sykefraværet har gått opp med 1,4 % fra Også dette året skyldes det høye sykefraværet i hovedsak tilfeller av langvarig alvorlig sykdom. Bedriften har hatt flere ansatte med kroniske lidelser. Dette virker også inn på sykefraværet, men som IA-bedrift hvor vi har oppfylt IA-avtalens hovedpunkt nr to som forutsetter ansettelse av arbeidstakere med funksjonshemminger vil vi måtte regne med større fravær for denne gruppen. Økonomi Vi har i 2008 mottatt tilskudd for 10 faste tiltaksplasser for APS og har 1,5 tilretteleggere for Arbeid med Bistand. Tilpasningen til de knappere tilskuddene krevde nedbemanning, noe som tar sin tid å sette i verk. Styret godkjente på våren et toårig budsjett med underskudd i 2008 men som skal ta igjen dette i Årets regnskap blir avsluttet med et underskudd på kr , et resultat som er under 40 % av det budsjetterte underskuddet for Fra 1. august fikk vi det nye prosjektet som har fått navnet Reisverket. Det finansieres også gjennom NAV tilsvarende 10 APSplasser. Trondheim kommune bidro også i høy grad til å opprettholde omfanget av tiltaksplasser for de som ikke søkes inn av NAV. Deres driftstilskudd økte med kr Også St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern økte sitt bidrag for samme gruppe med 20 % til kr , noe vi er svært takknemlige for. KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter gikk opp igjen etter et labert år i Brukthandleriet Sirkulus nådde igjen salgstallene fra 2006, avdeling Datadrift bidro med salg av både nye og brukte PC-er og Avdeling Bygg og vedlikehold bidro i stor grad med flere eksterne byggeprosjekter. Ungdomsprosjektet 20+ som eies av Mental Helse Sør-Trøndelag drives også gjennom KIM-senteret Alle kostnader ved prosjektet ligger inne i resultatregnskapet og er refundert ved tilskudd fra Mental Helse Sør-Trøndelag. Fra 2009 vil prosjektregnskapet ivaretaes av prosjekteier.

18 18 Fremtidsutsikter Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetning. Helt til slutt - - En stor takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2008 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid. KIM-senterets lokaler ligger i Midtbyen i Trondheim - i Kjøpmannsgata 33 og 29 og i Fjordgata 19 og 40. Det er alle gamle ærverdige trehus som har stått i flere hundrede år før vi tok dem i bruk. Vi er svært opptatt av husene våre, vi synes de har sjel og er gode å jobbe i selv om det han være kaldt om vinteren av og til. I løpet av de ti årene vi har eksister som bedrift har vi hatt ødeleggende branner i nærmeste naboskap flere ganger og vi har sett hvilken virkning det har. Derfor er vi også opptatt av å bidra til at trebebyggelsen i Trondheim skal unngå flere branner så langt råd er. Vi liker gamle trehus de er som mennesker de kan brukes til nye oppgaver bare de får sjansen igjen.

19 19 Vedlegg: Prosjekt 20+ Treffsted for unge voksne. Nok et prosjekt så dagens lys i Mental Helse Sør-Trøndelag (MHST) og KIM-senteret har i flere år snakket om å lage en møteplass for unge voksne med psykiske problemer. Selv om Trondheim nå har flere Treffsteder for mennesker med psykiske problemer er det ikke noe tiltak spesielt tilrettelagt for målgruppa unge voksne dvs. yngre mennesker fra og opp til ca. 35 år. KIM-senteret har mange medarbeidere i denne aldersgruppa som også har gitt uttrykk for at det har manglet en plass hvor de kan møte jevnaldrene med felles interesser. MHST utarbeidet en søknad på et treårig prosjekt finansiert av midler fra TV-aksjonen Hjerterom som forvaltes av Rådet for psykisk helse. Stor var gleden da søknaden ble godkjent og prosjektet kunne settes i gang. Siden prosjektet skulle ha base ved vår avdeling Kafé Kontakt inngikk KIM-senteret og MHST en avtale om at koordinatoren for prosjektet ble ansatt i KIM-senteret og at alle kostnader med prosjektet blir bokført i KIM-senterets regnskap. Prosjektet har egen styringsgruppe hvor KIM-senteret er en av deltakerne. Prosjektleder er fra MHST. Prosjektet fikk en god oppstart på høsten 07 og fortsatte suksessen i Det største arrangementet dette året var en Vårfest som ble arrangert sammen med Røde Kors sin gruppe Døråpner og sosionomstudenter fra HiST. Her underholder sangkoret Pirum på Vårfesten

20 20 Bildene på omslaget viser litt av utsikten fra våre lokaler i Fjordgata 40 Alle foto brukt i årsmeldingen er tatt av ansatte og medarbeidere i KIM-senteret med unntak av de historiske bildene som er lånt fra det nettbaserte billedarkivet i Trondheim og Adresseavisens bilde fra brannen i Søndre gate i 2006 Vil du vite mer om KIM-senteret og det vi driver med til daglig kan du gå inn på nettsiden vår som har følgende adresse:

Årsberetning og regnskap for 2006

Årsberetning og regnskap for 2006 1 Årsberetning og regnskap for 2006 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen KIM-senteret

Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2007 Stiftelsen KIM-senteret 2 Årsberetning og regnskap for 2007 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Fotograf: Arne Hauge Vår nye avdeling Kjøkkenet Kafé og Bakeri som ligger i Ravnkloa Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2016 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2015 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer