Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen KIM-senteret fylte 10 år den 3/ Vi vil benytte denne anledningen til å ta noen tilbakeblikk i fotoarkivet vårt Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Oppdragsgivere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - Rehabilitering Avklaring til uføretrygd De viktigste samarbeidspartnerne Arbeid med Bistand Reisverket en ny avdeling Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene Regnskap for KIM-senteret 2008 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2008 Revisors beretning Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 Brygga i Kjøpmannsgata Likestilling Økonomi Fremtidsutsikter Vedlegg: Prosjekt 20+ Treffsted for unge voksne. Styret i 1998 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Styret i 2008 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Dagfinn Bjørgen (leder) Arild Bakken (nestleder) Trine Wætthen Idar Wedøy Grete Orø Elisabeth Paulsen Gjermund Søreng Eirik Roos, Tore Albertsen Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Inger Lise Nyberg Tonje Møller Hågen Winnberg Eirik Roos, Åse Riaunet

3 3 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Glimt fra Morgenuniversitetet som også har hatt 10-års jubileum i 2008 Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet Igjen har vi opplevd et spennende, utfordrene, utviklende og morsomt år ved KIM-senteret. Spennende: Året 2008 vil stå som et merkeår for oss av to årsaker. For det første har vi nådd en milepæl som få tenkte på da vi startet opp KIM-senteret i Fra å begynne som et treårig rehabiliterings og attføringsprosjekt spesielt tilrettelagt for mennesker med psykiske problemer, har vi dette året opplevd å fylle 10 år som stiftelse. I løpet av denne tiden har over fire hundrede mennesker gjort bruk av tilbudet, mange har vi fortsatt sporadisk kontakt med gjennom hilsninger, telefonsamtaler og e-post eller også ved besøk på senteret. Spesielt spennende var det derfor å få ansvaret for å bygge opp nok et arbeidsforberedende tilbud for gruppa gjennom Vilje Viser Vei-tiltakene som NAV har spesiell satsing på i forbindelse med psykisk helse og arbeid. Planleggingen har foregått i nært samarbeid med NAV og Tiller DPS og de første 3,5 måneders drift synes allerede nå å bekrefte tiltaket som et godt alternativ til ordinære arbeidsutprøvingstiltak for målgruppa. Utfordrende: Året var også utfordrende, spesielt på det økonomiske planet. Innskrenkninger i drifts- og prosjekttilskudd gjorde at vi måtte omfordele resurser og stillinger. Også dette året ble ansatte rammet av langtids sykdom, noe som er utfordrende både for den enkelte og for bedriften. Brannettersyn på brygga vår ga oss nok en utfordring både arbeidsmessig og økonomisk, og denne utfordringen vil vi også ta med oss inn i året som kommer. Vi er opptatt av å gjøre både arbeidsplassen vår og trehus-bebyggelsen i Trondheim så trygg som mulig for ødeleggende branner, så dette vil bli en prioritert oppgave for oss framover. Utviklende: Stor og god innsats av ansatte og medarbeidere bidro til sikring av forsvarlig drift og utvikling i alle avdelinger. Vi fikk nye arbeidsoppgaver i flere avdelinger som bidro til bredere og bedre arbeidsutprøving og til økte egne inntekter. På slutten av året fikk vi i møte med NAV de nye retningslinjene for godkjenning av tiltaksarrangører. De krever bl.a. at alle bedrifter nå må sertifiseres gjennom et sertifiseringsprogram. Vi har valgt Equass Assurance, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Dette vil bli en av våre viktigste oppgaver i året som kommer og vi ser fram til å ta fatt. Morsomt Et år kan ikke gå forbi uten at vi har opplevd en god porsjon morsomme og hyggelige opplevelser. Å se at mennesker opplever utvikling og fremgang er morsomt, å oppleve at vi lykkes i å gi noen et nytt og trygt utgangspunkt for videre arbeidsliv er både hyggelig og rørende. 10-års jubileet vårt den 3. desember var en bekreftelse på at mange har hatt god støtte av KIM-senteret i jobben de har gjort for å komme tilbake til arbeidslivet. Dette arbeidet vil vi fortsette med, - fordi det er spennende, utfordrene, utviklende og utrolig morsomt! Kirsti Hokstad Rekdal

5 Oppdragsgivere Våre oppdragsgivere er fordelt over alle nivå innen det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg har vi også en del som søker på egen hånd uten å gå via en instans. KIM-senteret legger vekt på å gi samtlige søkere et likt tilbud, både i søknadsbehandlingen og i praksisperioden. Dette våre oppdragsgivere: NAV Arbeid NAV Trygd Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten Spesialisthelsetjenesten, i hovedsak St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2008 kom det inn 31 søknader KIM-senteret. Av disse har: 16 startet arbeidspraksis i KIM-senteret 12 ble tatt inn men har ikke benyttet tilbudet 3 søknader kom eksternt fra til Arbeid med Bistand (AB) mens 7 søkere til AB hadde tidligere vært i KIM-senteret. Søkerne var fordelt med 20 kvinner og 11 menn 5 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS er et attføringstiltak hvor NAV Arbeid alene er den som disponerer plassene. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet innebærer tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler som det også legges meget som vekt på er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet kan bare tilbys yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Varigheten på tiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ti måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ti måneder. I løpet av 2008 har vi hatt 32 medarbeidere på våre 10 plassene. 12 nye søknader kom inn hvorav tre ikke startet. To medarbeidere som opprinnelig kom inn fra andre innsøkende instanser fikk attføring og fortsatte på APS-plass i løpet av året. Ingen står på venteliste ved årsskiftet. I snitt har vi hatt 17 medarbeidere på APS per måned. Ved utgangen av året hadde vi 16 medarbeidere i tiltak. Noen av Bygg og Vedlikehold sine arbeidsoppgaver i 2008

6 6 Rehabilitering I KIM-senteret kan man også starte i arbeidspraksis uten på forhånd å være godkjent for yrkesrettet attføring. Mange av de som søker seg inn til oss går på rehabiliteringspenger eller er uføretrygdet, og ønsker å øve opp eller prøve ut arbeidsevnen sin. De fleste som blir søkt inn til oss fra oppdragsgivere utenom NAV Arbeid befinner seg i denne gruppen. Over halvparten av søkerne i 2008 hadde i utgangspunktet ikke attføring da de søkte seg inn. Endringer har skjedd underveis i arbeidspraksisen. Det er et mål for de fleste å kunne bli godkjent for yrkesrettet attføring, men noen blir også avklart for uføretrygd eller ser at det er best å gå tilbake til rehabilitering uten arbeidsrelatert aktivitet for en periode. Av de 61 medarbeidere som har vært i tiltak i 2008 har 38 opprinnelig blitt søkt inn fra NAV Trygd, Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten eller søkte seg selv inn. Seks av disse hadde i løpet av oppholdet sitt fått innvilget attføring. Fra Grafisk avdeling i 2004 Samme år fikk Sirkulus ny varebil Avklaring til uføretrygd En av oppgavene vi med jevne mellomrom får er å prøve ut søkere som har en usikker problemstilling i forhold til å få innvilget uføretrygd. Selv om de fleste som søker seg inn hos oss egentlig ønsker å kunne komme ut i en jobb, har også enkelte så dårlig helse at de har behov for å få tilkjent uføretrygd. Noen har flere diffuse plager eller diagnoser som alene ikke gir rett til trygdeytelser, men de makter ikke å stå i et arbeidsforhold. Da blir det vår oppgave å prøve ut søkeren for å finne holdepunkter for en god saksbehandling av trygdesøknaden. Flere av bestillingene fra NAV har dette året spesielt bedt om avklaring i forhold til dette. De viktigste samarbeidspartnerne Samarbeid med andre er nødvendig for å skape et godt, helhetlig tilbud til våre medarbeidere. Her vil vi spesielt nevne de som vi har mest direkte kontakt med i dette arbeidet. Vi har etter hvert opparbeidet et meget godt samarbeid med saksbehandlere, både i NAV Arbeid, NAV Trygd og i Trondheim kommune. St. Olavs Hospital Psykisk helsevern er også en av våre viktigste samarbeidspartnere, i 2008 hadde vi mest kontakt med DPS-ene og PART-teamet. Vi har lagt vekt på at en del av samarbeidsmøtene skal foregå i KIM-senteret slik at de forskjellige saksbehandlerne også blir bedre kjent med arbeidsplassen til den enkelte medarbeider. Dette har vi fått mange tilbakemeldinger på også har vært hensiktsmessig for saksbehandlerne. Vi setter pris på det gode samarbeidet og ser fram til å utvide dette i årene som kommer. Vi har også hatt mer og bedre samarbeid med forskjellige behandlere og med psykiatriske sykepleiere. Vil vi også nevne det gode samarbeidet vi har hatt med forskjellige bedrifter som stiller praksisplasser til rådighet og ser også fram til å bli kjent med enda flere i årene som kommer. Et glimt fra interiøret i Brukthandleriet Sirkulus i 1999

7 7 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2008 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for Arbeid med Bistand. Denne stillings-andelen har vært delt med 90/60 % på våre to tilretteleggere. Totalt har 20 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 14 var i tiltaket ved årets begynnelse 12 sluttet av tiltaket i løpet av året 6 nye ble søkt inn 8 var i tiltak ved årsskiftet 08/09 I alt 14 av de deltakere i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 6 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. I 2008 har AB vært i kontakt med over 99 bedrifter i 10 ulike bransjer. Dette er et viktig arbeid som blir gjort fortløpende for å bygge opp og vedlikeholde nettverket vårt av arbeidsgivere som kan ta imot hospitanter og som kan bli fremtidige arbeidsgivere for våre deltakere. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2008: kantine, dagligvarebutikk, kiosk, helsekostbutikk, SFO, barnehage og skole. Det er også svært ulikt hvor lenge den enkelte er i AB-tiltaket. Tidsbruk for de som sluttet i 2008 var slik: 0-6 mnd mnd mnd mnd mnd mnd 1 Sluttårsaker i 2008 var: 3 ut til jobb 1 til videre utdanning 6 til behandling eller søker uføretrygd 1 sluttet uten å komme i jobb 1 sluttet etter eget ønske Desember 2007: Julegrøt må til for at alle skal få den riktige julefølelsen før vi slutter av før helgefreden senker seg over store og små i KIM-senteret. Dette året har bakekyndige på kafeen innført nok en juletradisjon et fantastisk pepperkakehus som skal rives og spises når hverdagen er her igjen.

8 8 Reisverket en ny avdeling Ved årsskiftet 07/08 begynte forarbeidet med et nytt tiltak i KIM-senteret. På oppdrag fra NAV Vilje Viser Vei fikk KIM-senteret oppgaven med å starte opp og drifte et nytt arbeidsrettet tilbud for mennesker med psykiske problemer med tilknytning til Tiller og Nidaros Distriktpsykiatriske sentre (DPS). Tiltaket bygger på Dagsverk-prinsippet et tiltak som tidligere er opprettet i flere byer rundt om i landet, man da kun for mennesker med rusproblemer. Reisverket er det første tilsvarende tiltaket for mennesker med psykiske problemer i landet. Oppmøte reguleres av deltakerne selv etter dagsform. Det vil si at det ikke må avtales på forhånd hvor ofte en skal komme på jobb. Imidlertid må deltakerne komme til rett tid og stå hele arbeidsdagen ut for at det skal utbetales lønn. Det skrives arbeidsavtale hver dag. Dagen starter med oppmøte kl. 09:30 med et møte hvor arbeidsdagen planlegges og oppgaver fordeles. Her må alle møte for at arbeid skal tilbys. Arbeidet tar til kl. 10:00 og varer til kl.14:00. Disse timene lønnes med kr. 50,- per time som utbetales kontant samme dag etter arbeidets slutt. Etter planleggingsfasen startet det praktiske arbeidet med å sette i gang den nye avdelingen. To av våre arbeidsledere, en fra avd. Bygg og Vedlikehold og en fra Kafé No.19 sammen med en prosjektleder i halvstilling startet for fullt etter ferien med oppgavene. Lokaler ble leid i Kjøpmannsgata 29, innkjøp av utstyr igangsatt og informasjonsbrosjyre utarbeidet. Tidlig i september var det klart til å ta imot de første potensielle deltakerne som ønsket å se seg om avdelingen og den 15. september startet de to første medarbeiderne. I løpet av den først uka kom det fem deltakere og da året sluttet var hele 26 deltakere på listene til avdelingen. Arbeidsoppgavene i de første månedene var i hovedsak konsentrert om å jobbe videre med forbedring av arbeidslokalene. Tiltaket skal ha en utegruppe på 5 deltakere som tar på seg eksterne oppdrag ute eller inne. Internt i avdelingen finnes det flere arbeidsoppgaver, vi har et sy-verksted hvor det jobbes med redesign av klær, et snekkerverksted som etter hver kan pusse opp og reparere møbler og et boklager som skal registrere brukte bøker for salg på nettet og på Sirkulus. Vi håper også å få til en liten butikk hvor produktene fra verkstedene kan selges. Avdelingen tilbyr også felles frokost kl. 09:00 for de som ønsker det. Dette er et meget populært tiltak, sosialt og avslappende måte å starte dagen på. Offisiell åpning av avdelingen ble lagt til den 3. desember, samme dag som KIM-senteret kunne feire 10 årsdag som stiftelse. Vi fikk stort besøk og mange lovord. Det viktigste er at deltakerne i tiltaket er svær fornøyde med å jobbe på Reisverket, de sier at det er et trivelig arbeidsmiljø som de gleder seg til å være en del av hver dag de kommer.

9 9 Resultater og statistikk for deltakere på arbeidstrening Bruk av plassene 61 medarbeidere har vært i arbeidstrening i KIMsenteret. i løpet av medarbeidere har sluttet mens 35 medarbeidere fortsatt var i KIM-senteret ved årsskiftet. Dette er sluttårsakene (N = 25): Avklart til uføretrygd 16 % Rehabiliterin g/behandling 32 % Annet 8 % Arbeid med Bistand 4 % Skole 20 % Jobb 12 % Hospitering 8 % I snitt har deltakerne som avsluttet sitt opphold i KIM-senteret vært i tiltaket i 12,1 mnd. Totalt er snittet på alle deltakerne APS i ,8 mnd. De 16 som avsluttet sine APS-tiltak gikk videre i følgende tiltak (N = 16): Hospitering i KIM 19 % Behandling 25 % Avklart til uføretrygd 6 % Jobb 6 % AB 6 % Ekstern hospitering 13 % Skole 25 % Deltakerne på APS er så langt mulig fordelt på de ulike avdelingene etter søknadsønske. Kontoravdelingen har hatt langt de fleste deltakerne men også Sirkulus er en populær avdeling. Slik har fordelingen i 2008 vært: Sirkulus; 10 Datadrift; 2 Kafé No.19; 4 Bygg og Vedlikehold; 3 Kontoret; 13 Deltakernes kjønns- og alderssammensetting I denne sammenstillingen har vi sett på søkere fra 2008 samt de som fortsatt var i KIM-senteret ved årets start. Vi ser en klar økning i andelen menn som søkere også i For 2008 er 52,05 % kvinner og 47,95 % menn, for 2007 var det 54,4 % kvinner og 45,6 % menn, for 2006 var det 55 % kvinner og 45 % menn og for 2005 var tallene 59 % kvinner og 41 % menn. Alderssammensettingen viser samme trend som tidligere år. Blant medarbeiderne som er 35 år eller yngre er menn i flertall mens fra 36 år og oppover er det flest kvinner. Totalt avsluttet 25 medarbeidere av sin arbeidspraksis i KIM-senteret i De gikk videre til: år år år år år år år år Avklart til uføretrygd 14 % Annet 7 % Kvinner Menn Arbeid med Bistand 14 % Skole 18 % Rehabilitering /behandling 29 % Hospitering 7 % Jobb 11 %

10 10 Regnskap for KIM-senteret 2008 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter ÅRETS RESULTAT DISPONERES Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatte periodiserte tilskudd og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital:

11 11 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres når de er opptjent. Det vil si at tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter bl.a. Investeringsmidler fra NAV, prosjektmidler fra TV-aksjonen Hjerterom ved Rådet for psykisk helse og midler fra Stiftelsen UNI. Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 15 15,3 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller kraven i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisors honorar utgjør kr eks mva. Andre honorar består av kr for advokatbistand og kr for NEAS Brannconsult, også eks mva. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2012 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr.

12 12 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk og som sikkerhet for avdrag på lån Note 6 Varige driftsmidler Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Innredn. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk.av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2008 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 51,1 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 61 medarbeidere vært i tiltak i 2008, 32 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. I alt har medarbeidere på APS hatt 209 månedsverk av totalt 409 for samtlige medarbeidere. Månedsverk utført av medarbeidere på APS utgjør dermed 51,1 % av samtlige månedsverk Tilskuddet består av kr for 10 APSplasser for hele Driftsinntekter Tilskudd APS Investeringstilskudd 0 Sum inntekter Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter

13 13 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. Driftsinntekter Tilskudd AB Lønnskostnader Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Sum andre kostnader Sum utgifter DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Adm. tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 0 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling. Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for august til og med desember Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert. Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår Trondheim 2. juni 2009

14 Revisors beretning 14

15 15 Hjerteromsmidler tilskudd fra TV-aksjonen 2004 KIM-senterets prosjekt Sats På Arbeidslinja i Rehabilitering (SPAR) fikk i 2008 kr fra TVaksjonsmidlene. Disse midlene går til finansiering av arbeidspraksisplasser for mennesker i rehabiliteringsfasen. Dette var det siste året vi fikk midler fra TV-aksjonen til dette formålet. I det tidsrommet Hjerteromsprosjektet SPAR har forgått i KIM-senteret har vi i alt bidratt med arbeidstrening for i snitt 75 deltakere per år. 59 % av disse har ikke hatt attføring og er blitt innsøkt av andre instanser enn NAV. Det betyr at 44 deltakere har i snitt hvert år kunnet bruke KIM-senteret aktivt i sin rehabilitering. Midlene har bl.a. bidratt til at: 15 har fått attføring, tre har fått seg jobb, seks har startet på videre utdanning og fem har fått innvilget uføretrygd. Brygga i Kjøpmannsgata Utbedring av yttervegg mot elva: Høsten 2005 søkte vi Stiftelsen UNI om økonomisk støtte til utbedring av ytterveggen mot elva. Vi fikk også denne gangen ja og planen var å sette i gang med dette arbeidet da vårflommen i Nidelva var over i Vi bestilte ytterpanel med spesiell profil slik det eksisterende gamle, men råtne panelet ser ut og vi kjøpte inn i nye vinduer hvor dette måtte skiftes. Sent i november 2007 kunne vi starte arbeidet, og i løpet av tiden fram til jul ble det meste av grovarbeidet gjort unna. Vi besluttet å la stillasene stå fram til våren 08 slik at vi også kunne ta strøk nr. to med beis. Dette vil gjøre at vi nå ikke trenger å tenke på vedlikehold på de første 10 årene. Arbeidet med veggen ble ferdigstillet i mai Fortløpende vedlikehold på brygga blir fulgt opp etter hvert som det blir behov for det. Bl.a. er det behov for vedlikehold av vinduer i andre og tredje etasje (hvor det ikke ble satt inn nye vinduer) med kitting og oppmaling. Dette og annet vedlikehold er arbeidsoppgaver som avdeling Bygg og Vedlikehold må ta i ledige stunder mellom andre eksterne oppdrag. Branntilsyn: Den 6. august ble det gjennomført branntilsyn i Kjøpmannsgata 33. Det viste seg at det måtte gjennomføres en rekke tiltak i brygga før vi igjen kunne bruke alle etasjer slik vi har behov for. For å få faglig hjelp til planleggingen av dette arbeidet engasjerte vi firmaet NEAS Brannconsult AS og vi mottok Tilstandsrapport over brygga i oktober og de absolutt påkrevde endringer ble gjennomført straks. Handlingsplan for arbeidet som må gjennomføres på sikt ventes ferdig på nyåret 2009.

16 16 Personale KIM-senteret har fem avdelinger for APS og en avdeling for arbeid etter modell Dagsverket. I de siste årene har vi arbeidet for at det skal være to arbeidsledere i de fleste avdelingene, men i 2008 ble vi nødt til å redusere bemanningen i APS-avdelingene slik at det nå er en fast arbeidsleder i alle avdelinger. I vår nye avdeling Reisverket skal det være to arbeidsledere og en delstilling som prosjektleder. De to arbeidslederne kom fra henholdsvis avd. Bygg og vedlikehold og Kafé No.19 og prosjektleder kom fra avd. Kontoret. Administrasjonen ble redusert med en stilling som tok over som arbeidsleder på avd. Kontoret. Vi reduserte også bemanningen i Attføringsfaglig team slik at det ved årets utgang nå er 120 % koordinatorstillinger og 150 % tilretteleggerstillinger. Dessverre har det også i 2008 vært en del langtids sykefravær, og vi fikk behov for vikarer. I sum har vikariatene utgjort ca 1,2 årsverk. I 2008 ble det gjort bruk av prosentvis sykemelding i den grad den enkelte var i stand til å komme på jobb. Gjennom prosjekt 20+ har vi også hatt tilsatt prosjektkoordinator. Denne stillingen utgjorde 97 % stilling. Kostnadene ved denne stillingen er betalt av Mental Helse Sør-Trøndelag som er prosjekteier. Ved årsskiftet var personalet syv arbeidsledere hvorav en har mellomlederfunksjon, 1,5 tilretteleggere i AB, to koordinatorer i til sammen 1,2 årsverk hvorav en attføringsfaglig leder, en prosjektleder/personalleder samt daglig leder. I tillegg har vi en deltidsstilling som kjøkkenassistent og en tilrettelagt stilling på halvtid som renholdsassistent samt vikarer. KIM-senteret mottok Extra-prisen for beste rehabiliteringsprosjekt i 2003 I 2004 fikk vi besøk av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit i forbindelse med TV-aksjonen. Året etter fikk vi besøk av statsråd Dagfinn Høybråten også omtalt som Superministeren leder for Arbeids- og sosialdepartementet. Likestilling Stiftelsen har i 2008 hatt i alt 15 kvinner og 11 menn ansatt i faste stillinger og vikariater. Til sammen har disse stillingene utgjort 15 årsverk. Ved årsskiftet er det 11 kvinner (herav en prosjektkoordinator) i til sammen 9,5 årsverk og seks menn i til sammen 5,4 årsverk. Seks kvinner og seks menn har hatt kortere engasjement eller arbeider på timebasis, mens en fast ansatt mann har sluttet i løpet av Bedriftens Lederteam består av tre kvinner og en mann, Attføringsfaglig team, som består av AB-basen og koordinatorene, har tre kvinnelige ansatte. En avdeling har lik fordeling mellom ansattes kjønn, to avdelinger har bare mannlige ansatte og tre avdelinger har bare kvinner ansatt. Stiftelsens styre har i 2008 bestått av fire menn og tre kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr

17 Miljø (HMS) Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene. I november 2007 startet vi opp rehabiliteringen av ytterveggen mot elva i Kjøpmannsgata 33. Dette vil forbedre arbeidsmiljøet ved at vi vil få mindre trekk både fra vinduer og vegger. På høsten 2008 har vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33, og Driftsleder har gjennomgått brannlederkurs. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning legemeldt sykefravær 2005 til ,2 12,8 11,8 15,1 17 Sykefraværet har gått opp med 1,4 % fra Også dette året skyldes det høye sykefraværet i hovedsak tilfeller av langvarig alvorlig sykdom. Bedriften har hatt flere ansatte med kroniske lidelser. Dette virker også inn på sykefraværet, men som IA-bedrift hvor vi har oppfylt IA-avtalens hovedpunkt nr to som forutsetter ansettelse av arbeidstakere med funksjonshemminger vil vi måtte regne med større fravær for denne gruppen. Økonomi Vi har i 2008 mottatt tilskudd for 10 faste tiltaksplasser for APS og har 1,5 tilretteleggere for Arbeid med Bistand. Tilpasningen til de knappere tilskuddene krevde nedbemanning, noe som tar sin tid å sette i verk. Styret godkjente på våren et toårig budsjett med underskudd i 2008 men som skal ta igjen dette i Årets regnskap blir avsluttet med et underskudd på kr , et resultat som er under 40 % av det budsjetterte underskuddet for Fra 1. august fikk vi det nye prosjektet som har fått navnet Reisverket. Det finansieres også gjennom NAV tilsvarende 10 APSplasser. Trondheim kommune bidro også i høy grad til å opprettholde omfanget av tiltaksplasser for de som ikke søkes inn av NAV. Deres driftstilskudd økte med kr Også St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern økte sitt bidrag for samme gruppe med 20 % til kr , noe vi er svært takknemlige for. KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter gikk opp igjen etter et labert år i Brukthandleriet Sirkulus nådde igjen salgstallene fra 2006, avdeling Datadrift bidro med salg av både nye og brukte PC-er og Avdeling Bygg og vedlikehold bidro i stor grad med flere eksterne byggeprosjekter. Ungdomsprosjektet 20+ som eies av Mental Helse Sør-Trøndelag drives også gjennom KIM-senteret Alle kostnader ved prosjektet ligger inne i resultatregnskapet og er refundert ved tilskudd fra Mental Helse Sør-Trøndelag. Fra 2009 vil prosjektregnskapet ivaretaes av prosjekteier.

18 18 Fremtidsutsikter Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetning. Helt til slutt - - En stor takk til alle som har bidratt til at KIM-senteret også i 2008 har hatt anledning til å utvikle og forbedre tilbudet sitt for mennesker med psykiske problemer. Ikke minst en stor takk til alle ansatte og medarbeidere som i fellesskap skaper bedriften gjennom sitt engasjement og arbeid for en felles og bedre framtid. KIM-senterets lokaler ligger i Midtbyen i Trondheim - i Kjøpmannsgata 33 og 29 og i Fjordgata 19 og 40. Det er alle gamle ærverdige trehus som har stått i flere hundrede år før vi tok dem i bruk. Vi er svært opptatt av husene våre, vi synes de har sjel og er gode å jobbe i selv om det han være kaldt om vinteren av og til. I løpet av de ti årene vi har eksister som bedrift har vi hatt ødeleggende branner i nærmeste naboskap flere ganger og vi har sett hvilken virkning det har. Derfor er vi også opptatt av å bidra til at trebebyggelsen i Trondheim skal unngå flere branner så langt råd er. Vi liker gamle trehus de er som mennesker de kan brukes til nye oppgaver bare de får sjansen igjen.

19 19 Vedlegg: Prosjekt 20+ Treffsted for unge voksne. Nok et prosjekt så dagens lys i Mental Helse Sør-Trøndelag (MHST) og KIM-senteret har i flere år snakket om å lage en møteplass for unge voksne med psykiske problemer. Selv om Trondheim nå har flere Treffsteder for mennesker med psykiske problemer er det ikke noe tiltak spesielt tilrettelagt for målgruppa unge voksne dvs. yngre mennesker fra og opp til ca. 35 år. KIM-senteret har mange medarbeidere i denne aldersgruppa som også har gitt uttrykk for at det har manglet en plass hvor de kan møte jevnaldrene med felles interesser. MHST utarbeidet en søknad på et treårig prosjekt finansiert av midler fra TV-aksjonen Hjerterom som forvaltes av Rådet for psykisk helse. Stor var gleden da søknaden ble godkjent og prosjektet kunne settes i gang. Siden prosjektet skulle ha base ved vår avdeling Kafé Kontakt inngikk KIM-senteret og MHST en avtale om at koordinatoren for prosjektet ble ansatt i KIM-senteret og at alle kostnader med prosjektet blir bokført i KIM-senterets regnskap. Prosjektet har egen styringsgruppe hvor KIM-senteret er en av deltakerne. Prosjektleder er fra MHST. Prosjektet fikk en god oppstart på høsten 07 og fortsatte suksessen i Det største arrangementet dette året var en Vårfest som ble arrangert sammen med Røde Kors sin gruppe Døråpner og sosionomstudenter fra HiST. Her underholder sangkoret Pirum på Vårfesten

20 20 Bildene på omslaget viser litt av utsikten fra våre lokaler i Fjordgata 40 Alle foto brukt i årsmeldingen er tatt av ansatte og medarbeidere i KIM-senteret med unntak av de historiske bildene som er lånt fra det nettbaserte billedarkivet i Trondheim og Adresseavisens bilde fra brannen i Søndre gate i 2006 Vil du vite mer om KIM-senteret og det vi driver med til daglig kan du gå inn på nettsiden vår som har følgende adresse:

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer