INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til Årsmelding Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet."

Transkript

1 Stokka

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet Ansatte, råd og utvalg Menighetsrådet 14 Menighetens ansatte 15 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 17 Menighetens strategiplan Gudstjenestelivet 18 Statistikk fra kirkebøkene 18 Gudstjenestene 19 Konfirmantundervisningen Trosopplæring for barn og voksne 19 4 A. Trosopplæring for barn Trosopplæringens breddetiltak: 20 Babysang 20 Utdeling av barnebibel til 4-åringer. 20 Dåpsskolen for 6- åringer 20 Lys-Våken for 5. og 6. klassinger Trosopplæringens kontinuerlige tiltak: 21 Søndagsskolen 21 Byggeklossen 21 Barneklubben XYZ 22 Ungdomsklubben ZALO 22 KITT 22 Juleverksted 23 Barnefestival 23 Barnekoret KlingKlang 24 4 B. Trosopplæring for voksne 24 Søndagsskole for voksne 2

3 24 5. Kontakt med skoler og barnehager 24 Andakter for barn 25 Påskevandringer for barnehager 25 Julegudstjenester for skoler og barnehager Diakoni 25 Bibelgrupper/Husfellesskap 25 Formiddagstreffet 26 Fasteaksjonen 26 Miljøfyrtårn Misjon 26 Menighetens misjonsengasjement. 26 Misjonsforeningen for NMS Menighetens korarbeid for voksne 27 Etterklang 27 Annet korarbeid Utvalgenes arbeid 27 Trosopplæringsutvalget 28 Barne- og ungdomsutvalget 28 Menighetskvelder 29 Diakoniutvalget 29 Gudstjenesteutvalget 29 Menighetsbladet 29 Husstyret 29 Utsmykkingskomiteen Kultur i kirken 30 Stokkadagene 30 Konserter 30 Andre kulturarrangementer Menighetens økonomi 31 Noter/kommentar til regnskapet. 32 Driftsregnskap 34 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN Arbeidet i menighetsrådet har vært inspirerende og vi har hatt et godt samarbeid i rådet. Selv om enkelte av rådets opprinnelige medlemmer av ulike årsaker har søkt seg fritatt, har vi hatt et stabilt og arbeidsvillig menighetsråd. Strategiplanen for Stokka menighet ligger som et fundament for arbeidet i menigheten. Gudstjenestebesøket er stabilt bra. Vi har gode dåpstall og en høy andel av konfirmantkullet velger konfirmasjon i Stokka kirke. Vi har hatt deltakelse av husorkesteret på enkelte gudstjenester, noe som har fått flere unge familier til å delta. Familiegudstjenester med barnekoret Kling Klang, er godt besøkt. Kantor Lena Wegemo har sammen med frivillige arrangert to salmekvelder som har vært godt besøkt. Da har vi hatt anledning til å bli kjent med den nye salmeboka. I tillegg har menighetsrådet hatt ansvar for to menighetskvelder. Jostein Ådna fortsatte med søndagsskole for voksne i vår- og høstsemesteret. I mai arrangerte vi 40-årsjubileumsfest med god deltakelse og god stemning. Trosopplæringsplanen er ferdig og sendt til godkjennelse. I desember ansatte vi en trosopplærer i 40 % stilling. Det er Solveig Harestad som begynner i august I oktober reiste stab og leder av MR til Lillestrøm på Trosopplæringskonferanse. Det ga både åndelig og praktisk inspirasjon. Vi hadde bestilt og mottok ny messehakel og stola i grønn farge. Siri Gjesdal leverte et nydelig produkt. Like før jul mottok vi den hvite messehakelen. Den ble tatt i bruk på høytidsdagene i julen. De liturgiske klærne er betalt av testamentarisk gave, mottatt i Lån til Stavanger kommune ble nedbetalt med siste avdrag i Givertjenesten har gitt noe mer inntekter til menigheten enn året før, og vi håper at det er en trend som fortsetter. I november hadde vi bispevisitas sammen med Kampen menighet. Da ble det satt søkelys på det vi får godt til i Stokka og på de utfordringer vi har. Her er det å få frivillige til å engasjere seg et stadig tilbakevendende tema. Det ble arrangert festgudstjeneste i Stokka kirke i den anledning. Biskopens visitasforedrag er vedlagt menighetsrådets årsmelding. Stavanger kommune er i gang med å bygge en ny barnehage på Stokka kirkes nabotomt. Menigheten mottok kr fra kommunen som kompensasjon for ulempene 4

5 byggeprosessen medfører. «Stokkatunet barnehage» skal dekke et stort behov i Stavanger for barn med særskilte tilpasningsbehov og vil stå ferdig i midten av Veien videre: «Den norske kirke i Stavanger by mot 2020» er et prosjekt som en ledergruppe bestående av Stavanger biskop, prostene i Domprostiet og Stavanger ytre prosti, fellesrådets leder, kirkevergen og stiftsdirektøren i Stavanger bispedømme har satt i gang. Menighetsrådet skal involveres i dette arbeidet som skal ha fokus på muligheter og utfordringer for Den norske kirke i Stavanger i årene som kommer. Sandal 10. februar 2015 Leder av menighetsrådet Arnhild Aano Høyen 5

6 Biskop Erling J. Pettersen Visitasforedrag ved visitas i Stokka og Kampen Stavanger domprosti november 2014 Innledning Det har vært lærerike og inspirerende visitasdager i Kampen og Stokka menigheter. Jeg har møtt to menigheter som ønsker å ha lave terskler inn til troens store rom. En varm takk til råd, frivillige og ansatte for den inspirasjonen dere har gitt oss disse dagene. Møtene med Stokka sykehjem tirsdag og med Bydelssenteret på Byhaugen onsdag viste også gode kvaliteter ved nærmiljøet. Takk til senterleder og til representant for Bydelsutvalget for en god samtale om et samarbeid som kan bygges ytterligere ut. På Byhaugen deltok Kampen-konfirmantene med bønn for menighetene og bydelen, og Stokkakonfirmantenes time med biskopen i Stokka kirke viste et engasjement som lover godt for fremtiden! Møte med menigheten Jeg har denne uken møtt staber, tillitsvalgte og frivillige som er opptatt av å formidle evangeliet i sine lokalmiljø. Evangeliet formidles gjennom ulike hverdagsaktiviteter og på en særlig måte når menigheten samles til gudstjenester. Begge menighetene har sterke gudstjeneste-fellesskap med jevnt høye besøkstall. Vi hører også at barn og unge åpner nye innfallsvinkler til evangeliet når de deltar med liv og lyst i bønnevandringer (Kampen) og med korsang (Stokka) i gudstjenestene. Trosopplæringsplanene utformes med klokskap og på en måte som ivaretar lokale hensyn. Stokka menighet er ledet av en visjon om å være et møtested for tro, undring og fellesskap. Dette gir gode muligheter for alle til å vokse i troen, både målgruppen 0-18 år og alle voksne. Søndagsskole for voksne i Stokka kirke med professor Jostein Ådna er et spennende nytt tiltak som kan være modell for andre menigheter. Kampen menighet driver sin virksomhet med det mål å være et åpent fellesskap, med levende Kristustro og glad tjeneste. Her ligger det godt til rette for gode møter med alle generasjoner. Menigheten og kirkebygget er base for et aktivt speiderarbeid, som vi fikk møte i fri dressur under kulturkvelden torsdag. Det er lett å forstå at et slikt kvalitetsarbeid fører til topps i NM i speiding! Jeg har denne uken besøkt to menigheter som på flere måter er forskjellige, samtidig som de har klare likhetstrekk, noe jeg vil utdype senere i foredraget. For det første har jeg møtt to menigheter som begge har et strategisk fokus på gudstjenesten. Begge menigheter kan derfor i ordets beste forstand kalles gudstjenestemenigheter. For det andre har jeg møtt to menigheter som beskriver en situasjon der det er vanskelig å rekruttere frivillige medarbeidere, en utfordring de deler med svært mange av bispedømmets menigheter. 6

7 For det tredje har jeg møtt to menigheter som begge har et uttalt ønske om å kunne samarbeide med nabomenigheten, ikke minst når det gjelder ungdomsarbeid. Sist, men ikke minst, har jeg møtt to menigheter med staber av dyktige og motiverte medarbeidere som trekker lasset sammen. I en travel hverdag der hver enkelt har mange arbeidsoppgaver å ivareta, støtter og hjelper man hverandre og samarbeider der dette er naturlig. Det er også et åpent og godt samarbeid mellom stab og menighetsråd. Dette fikk jeg bekreftet i samtalene med de to menighetsrådene på tirsdag og onsdag. Jeg møtte menighetsråd med høy kompetanse som er seg bevisst sitt strategiske lederansvar. Det gjør inntrykk å møte menighetsråd som så sterkt bekrefter og verdsetter menighetens ansatte. Her trekker man helt klart i samme retning. Trosopplæring Kampen og Stokka menigheter har et godt trosopplæringstilbud for barn og unge. Arbeidet er etablert og utviklet gjennom mange år, og har en kjerne av solide breddetiltak. I tillegg har menighetene et godt kontinuerlig arbeid, der særlig barnekoret Klingklang i Stokka er populært, og hvor Speiderarbeidet i Kampen har markert seg med sitt gode arbeid gjennom mange år. I begge menighetene er Babysang et populært lavterskel-tilbud. I 2013 ble Kampen og Stokka sammen med resten av menighetene i Domprostiet en del av Trosopplæringsreformen. Reformen skal sikre at alle døpte barn og unge får et visst omfang av trosopplæring i alderen 0-18 år. Begge menighetene har kommet godt i gang med sin lokale plan for trosopplæring. Utvalgene som jobber med planene har godt kvalifiserte medlemmer, og utvalgene gjør et meget godt arbeid. Planen skal sendes inn til biskopen for godkjenning innen 1.juni Plan for trosopplæring skal hjelpe menighetene til å arbeide systematisk med trosopplæringen. Det betyr at barn og unge skal kunne delta på varierte tiltak som har en bredde i bibelfortellinger, og som følger barnets utvikling. Det er viktig at hele menigheten eier trosopplæringen. Det er hele menighetens ansvar at barn og unge får tilbud om opplæring i kristen tro, både gjennom breddetiltak og kontinuerlige tiltak. Det blir særlig viktig for menighetene å jobbe strategisk med frivillig medarbeiderskap i tiden fremover. Dersom trosopplæringsarbeidet skal kunne trappes opp og utvides, trenger en flere medarbeidere som kan være med å hjelpe til med ulike oppgaver. Dette er krevende i travle bymenigheter, men det er likevel viktig at en arbeider kontinuerlig med dette. Ungdomsarbeid Jeg har, som jeg nevnte innledningsvis, møtt to menigheter som har et uttalt ønske om å kunne samarbeide med nabomenighetene, ikke minst når det gjelder ungdomsarbeid. Et konkret samarbeidstiltak som flere menigheter i byen, deriblant Kampen og Stokka står 7

8 sammen om, er KITT, Konfirmant Ittepå. Dette er et helt nytt ledertreningsprosjekt initiert av Ynglingen. KITT er, som navnet viser, et tilbud for ungdom etter konfirmasjonsalder. Felles for de fleste menigheter, ikke minst i bynære strøk, er at man sliter med å skape tilbud for aldersgruppen år. Under besøk i Ynglingen på torsdag fikk vi høre at godt over 30 fjorårskonfirmanter hadde vært med i KITT det siste året og at man nå ønsker å utvide tilbudet til å strekke seg over et helt skoleår, med både breddearrangement og fordypning. Menighetene i Stavanger har gjennom KITT en god plattform for samarbeid om ungdomsarbeid, et samarbeid som er helt nødvendig og som jeg vil oppfordre menighetene til å gå helhjertet inn i. Et konkret forslag som kom opp i samtalen med Ynglingen, var å arrangere felles konfirmantleir på tvers av menighetsgrenser. Min utfordring til begge menigheter er å fortsette samtalen med Ynglingen om en mulig felles konfirmantleir. Det er også et uttalt ønske i begge menighetene å kunne gå sammen med nabomenigheter og Ynglingen om å tilby et mer variert opplegg for konfirmanter. Jeg støtter dette. Gudstjenesteliv Jeg har denne uken møtt to menigheter som begge legger mye arbeid i gudstjenesten. Begge menigheter kan i ordets beste forstand kalles gudstjenestemenigheter. Det systematiske arbeidet med gudstjenesten gir synlig resultat i form av god deltakelse, ikke minst på familiegudstjenester. Både Kampen og Stokka har mange trofaste gudstjenestedeltagere som har vært aktivt med i menighetene i mange år og som opplever gudstjenestefelleskapet som varmt og vennlig. Dette skal vi selvfølgelig glede oss over! Samtidig peker begge menigheter på at det er utfordrende å samle mellomgenerasjonen til gudstjeneste. Mitt klare inntrykk er at dette henger sammen med folks fritidsmønster, der man i økende grad tilbringer helger og ferier på hytta og på utenlandsreiser. Dette gjelder også de nye kull av yngre pensjonister. Når det er sagt, vil jeg berømme dere for et variert og mangfoldig gudstjenesteliv der det legges til rette for involvering av medliturger og deltagelse. Dette gjelder både ordinære gudstjenester, men særlig gudstjenester knyttet til trosopplæringen. Kanskje er det nettopp trosopplæringen som bærer i seg kimen til økt deltakelse i gudstjenesten. Kirke skole samarbeid En viktig side ved menighetens tilstedeværelse i lokalmiljøet, er samarbeidet med skolene. Historisk sett har det alltid vært et tett samarbeid mellom skole og kirke. Den største forskjellen på samarbeidet mellom kirke og skole før og nå er at samarbeidet nå ikke skal kalles trosopplæring. Tidligere kunne man si at kirken nådde hele bredden av de døpte gjennom samarbeidet med skolen, samtidig som skolen ivaretok store deler av dåpsopplæringen gjennom sin kristendomsundervisning. I dag er premissene for dette endret. I skolen skal elevene lære om religion og livssyn, de skal ikke læres opp til tro. Dette gjelder også kirke-skolesamarbeidet, noe som åpner opp for nye muligheter for å videreutvikle samarbeidet, og finne nye former og innhold. Jeg satte stor pris på å møte ledelsen fra Lassa og Kampen skoler til et drøftingsmøte om 8

9 samarbeidet. Jeg erfarte at vi står sammen når det gjelder betydningen av at barn og unge får kjennskap til og trygghet i forhold til den kristne kulturarven. Den er en bærebjelke for å kunne navigere i det nye samfunnet, trygg i egen identitet og åpen i den dialog vi trenger for å motvirke rasisme og fremmedfrykt. Også her er det nødvendig med en dialog for å forstå den andre ut fra dennes tro og overbevisning. Her står kirken sammen med skolen i møte med det økende mangfoldet som preger lokalsamfunnet, og særlig preger skolehverdagen i Kampen. Vi vet at religion har vært og er kilde til konflikt mange steder i verden. Men vi har også sett at religionene må være en del av løsningen, dersom vi skal få et samfunn preget av dialog, respekt og inkludering. I samtalen om våre felles utfordringer trakk jeg fram Hadia Tajiks refleksjon, som er klargjørende i det livssynsåpne samfunnet vi ønsker å være. Hun reflekterer over forskjellen mellom begrepene livssynsnøytralitet og verdinøytralitet. Hun skriver: Begrepene brukes som synonymer. Det er de ikke. Kristendom er et livssyn, samtidig som kristen kulturarv er en del av verdigrunnlaget i landets historie og samtid. Landet vårt kan bli livssynsnøytralt etter hvert som stat og kirke skilles, men verdinøytralt bør det aldri være et mål at landet blir. For meg er det selvsagt, sier Hadia Tajik, at staten har en viktig religionpolitisk rolle. Først og fremst for å sikre at de verdiene som gjennom mange års kamp er blitt fellesnorske: Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, likestilling og likeverd, er en realitet for alle borgere uansett tro, tvil eller ikke-tro. Ikke for å beskytte Gud. Han eller hun klarer seg selv. Men for å beskytte menneskene fra diskriminering, intoleranse eller overgrep, når de vil utøve, uttrykke eller frafalle sin tro. Samt for å sikre at ikke-troende, sekulære, ateister, agnostikere og humanetikere også er frie til å gjøre det samme. Det var nettopp disse tankene som lå bak arbeidet med NOU en som la grunnlaget for det nye faget. NOU ens navn gir retning til samarbeidet om felles utfordringer: Identitet og dialog. Den engasjerte samtalen med skoleledelsen viste at det er ønskelig å bygge videre på det gode samarbeidet kirke-skole. I dette samarbeidet er det viktig å holde fast på to hovedpunkter: 1) Dialog er nødvendig for å sikre en dypt forankret sameksistens i en kultur som blir stadig mer pluralistisk. 2) En trygg forankring i egen kultur og religion er en forutsetning for en åpen og ekte dialog. Det er viktig at alle barn og unge får utvikle en egen trygg identitet. Skolen er den eneste institusjon som kan gi alle kunnskap om religioner og livssyn og derved fremme forståelse, innlevelse og gjensidig respekt. Jeg ønsker på vegne av kirken å støtte skolen i dette viktige arbeidet. Skolen er stedet der alle barn og unge møtes. Det er derfor viktig at den oppvoksende slekt her får hjelp til å bygge den nødvendige indre ballast som skal til for å leve i et samfunn som stadig er i endring. 9

10 Jeg vil anbefale at dere etablerer faste treffpunkt der representanter for kirke og skole kan møtes for å sikre kvaliteten på samarbeidet og drøfte de konkrete planene. Diakoni Diakonien er kirkens omsorgstjeneste som skal prege alt liv i menigheten. Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni handler om å vise Guds kjærlighet i handling, konkret og håndfast. Mye av menighetens diakoni er ikke organisert, men skjer i hverdagen, i møtet mellom enkeltmennesker. Vi er kirke ikke bare de timene vi tilbringer i menighetssammenheng, men i den hverdagen hver av oss lever i til daglig. Her blir nestekjærlighet vist, fellesskap bygget, skaperverket vernet om og rettferdighet kjempet for på mange ulike måter. Begge menighetene har prioritert «Vern om skaperverket». Stokka menighet har i mange år vært sertifisert som Miljøfyrtårn og har i hvert nummer av menighetsbladet en liten rubrikk som heter «miljøtipset». Dette er forbilledlig. I vår rike del av verden har menighetene et spesielt ansvar for å løfte frem det som denne søndagens prekentekst om disse mine minste utfordrer oss til: en solidarisk støtte, ikke minst gjennom Kirkens Nødhjelps årlige Fasteaksjon. Jeg vil utfordre både konfirmantforeldre og andre av menighetens voksne til å gå sammen med konfirmantene i neste års Fasteaksjon. Det er vårt felles ansvar! Et av flere høydepunkt denne uken var besøket ved Stokka sykehjem der vi, etter en grundig orientering om sykehjemmets visjon og virksomhet, besøkte avdelingen for eldre rusmisbrukere. Dette er et lavterskeltilbud der målet er at den enkelte skal få ivaretatt sine grunnleggende behov og slippe stigmatisering. Målet er at hver enkelt skal oppleve en verdig, trygg og meningsfull hverdag og bli møtt med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. I samtalen med sykehjemsledelsen drøftet vi samarbeidet med menigheten ut fra det som et samlet Storting står bak, nemlig at den som mottar helse- og omsorgstjenester også har rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn. Det er i denne sammenheng naturlig å peke på Samhandlingsreformen, som trådte i kraft i Kirken er her en helt naturlig og nødvendig medspiller for kommunen. Kirken har mye å bidra med på flere områder som blir berørt av samhandlingsreformen:. Menneskers rett til et åndelig liv. Vi kan bidra med hjelp i møte med eksistensielle og åndelige behov. Omsorg ved livets slutt (palliasjon). Barns og unges oppvekstmiljø, forebyggende arbeid. Sorggrupper. Kirkens rolle i kriser og ved ulykker, beredskapsarbeidet i kommunen 10

11 Gjennom visitasen har jeg ved flere anledninger pekt på betydningen av kirkens forebyggende arbeid for å styrke barns og unges oppvekstvilkår. Barne- og ungdomsarbeidet er et viktig diakonalt arbeid. Stokka menighet har ikke utarbeidet noen konkret plan for diakoniarbeidet i menigheten, men det har vært jobbet med saken. Jeg vil utfordre menighetsrådet til å fullføre dette planarbeidet med å lage en lokal plan for diakoni. Vår rådgiver i diakoni Asbjørn Finnbakk vil gjerne bidra inn i denne prosessen. Misjonale menigheter Menighetene i Stokka og Kampen lever i god forstand opp til det å være en misjonal kirke, både lokalt og globalt. Jeg har møtt to menigheter som gjennom sin kontaktflate er opptatt både av å dele evangeliet i hverdagen og ha et troverdig nærvær i lokalsamfunnet. Men den misjonale identitet, som er selve nerven i det å være kirke, stopper ikke der. Alle mennesker har rett til å høre evangeliet om Jesus Kristus som verdens Frelser. Både Stokka og Kampen har misjonsprosjekter knyttet til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Stokka menighet inngikk høsten 2011 en ny samarbeidsavtale med NMS om støtte til prosjektet «Menighetsutvikling i Estland». Avtalen forplikter menigheten til blant annet å be for prosjektet, støtte prosjektet økonomisk og informere om arbeidet. En viktig begrunnelse for valg av misjonsprosjekt, var å skape nærhet til menneskene som bor og arbeider der. Våren 2013 arrangerte derfor menigheten tur til Tallinn. Kampen menighet har to misjonsprosjekt: Presteskolen i Kobe, Japan, og Qi Yin rehabiliteringssenter for høresvake barn i Changsha, Kina. Ved visitas i to menigheter med tradisjon for et sterkt misjonsengasjement knyttet til NMS var det naturlig å legge inn et besøk ved NMS sitt hovedkontor. I samtalen med ledelsen i NMS kom vi inn på flere tema som også direkte berører Stokka og Kampen menigheter, blant annet behovet for samarbeid om ungdomsarbeid i Stavanger by og satsing på målrettet menighetsutvikling. Avslutning Jeg har denne uken møtt to menigheter der de ansatte er rause mot hverandre, og der menighetsråd og frivillige strekker seg langt fordi man vil hverandre vel. Jeg har møtt menigheter som møter folket i de største gleder og i de svarteste sorger. Slik Ole Paus sier: Kirken er et sted hvor vi kan komme med våre største gleder og svarteste sorger. Dette sitter i rommet som et ekko og er den usynlige utsmykningen av kirkerommet. Menigheter som åpner dørene til troens store rom gjennom dåpssamtaler, sørgesamtaler, gjennom de hellige handlingene dåp og nattverd, gjennom et levende barnekor- og speiderarbeid, og lav terskel inn til formiddagstreff for eldre. Jeg har møtt ansatte og frivillige medarbeidere med et misjonalt engasjement og med en misjonal identitet. Sammen med administrasjonen i bispedømmet ønsker jeg å støtte dere i å være et inkluderende fellesskap, åpent for undring, med en levende Kristustro. Vi vil være 11

12 medvandrere gjennom dialog, deling og nærvær slik at evangeliet om Jesus Kristus kan skape tro, livsmot og glede. Strategidokumentet for Stavanger bispedømme speiler den visjonen som ligger lokalt og den tankegangen vi har delt gjennom visitasen, nemlig denne: Vi er sendt. av den treenige Gud. for å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling Her ligger det som bærer min bispetjeneste. I dette arbeidet tenker jeg det er en rikdom at vi er forskjellige. Det er ikke det å være enige om mange ting som blir krevd av oss. Det er enheten i Kristus som bærer oss. Vi tilhører Kristus, vi er døpt inn i samme kropp. Skal vi lykkes i å skape åpne og inkluderende menigheter med nedslipte terskler inn til troens store rom, må vi bekrefte hverandre med en ydmyk og åpen holdning, også der vi er uenige. Det er dialogens vei. Guds gode velsignelse over arbeidet! 12

13 Utfordringer til Stokka menighet: Trosopplæring Det er viktig at hele menigheten eier trosopplæringen. Det er hele menighetens ansvar at barn og unge får tilbud om opplæring i kristen tro, både gjennom breddetiltak og kontinuerlige tiltak. Det blir særlig viktig for menigheten å jobbe strategisk med frivillig medarbeiderskap i tiden fremover. Dersom trosopplæringsarbeidet skal kunne trappes opp og utvides, trenger en flere medarbeidere som kan være med å hjelpe til med ulike oppgaver Samarbeid om ungdomsarbeid Menighetene i Stavanger har gjennom KITT en god plattform for samarbeid om ungdomsarbeid, et samarbeid som er helt nødvendig og som jeg vil oppfordre menigheten til å gå helhjertet inn i. Et konkret forslag som kom opp i samtalen med Ynglingen, var å arrangere felles konfirmantleir på tvers av menighetsgrenser. Min utfordring er å fortsette samtalen med Ynglingen om en mulig felles konfirmantleir. Kirke-skole samarbeid Jeg anbefaler at dere etablerer faste treffpunkt der representanter for kirke og skole kan møtes for å sikre kvaliteten på samarbeidet og drøfte de konkrete planene. Gudstjenestearbeid Jeg vil utfordre menigheten til å har et kontinuerlig fokus på hvordan man kan skape et variert gudstjenestetilbud også for mellomgenerasjonen. Diakoni Jeg vil utfordre menighetsrådet til å utarbeide lokale planer for diakoni i nært samarbeid med rådgiver for diakoni, Asbjørn Finnbakk. 13

14 2. RÅD, ANSATTE OG UTVALG 2014 MENIGHETSRÅDET 2014 Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Arnhild Aano Høyen (leder) Oddbjørn Søreide (nestleder) Anne Wehrmeister (i permisjon fra mai) Reagan Wallace James Ragne Marie Døble Øivind K. Holtedahl (gikk ut av rådet i september) Gunnvor Molaug Jostein Ådna Ivar Langen Torbjørn Hestnes (sokneprest) Aud Perdy Nagell (1. vara fra mai, deretter fast medlem fra september) Vara: 1. Aud Reidun Horjen (2. vara fra mai og 1. vara fra september) MENIGHETENS ANSATTE Sokneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill (100 %) Barne- og ungdomsprest: Oddvar Nessa (100 %). Stillingen lønnes gjennom menighetens givertjeneste, tilskudd fra Stavanger kommune og ved offer til menigheten. Kantor: Menighetsarbeider: Lena Wegemo (100 % stilling) Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. Vaktmester: Nemir Haify (40 %) Kirketjener / renhold: Bann Semhairy (15 %) Trosopplærer: Solveig Harestad bie i desember tilsatt som trosopplærer i 40 % stilling. Stillingen lønnes av tildelte trosopplæringsmidler. Hun begynner i jobben den 3. august

15 UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET. GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget har bestått av: Torbjørn Hestnes (leder), Oddvar Nessa, Lena Wegemo, Terje Torkelsen og Einar O. Iversen. BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BUU) Utvalget har bestått av: Thor Pundsnes (leder), Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund, Anne Wehrmeister og Oddvar Nessa (sekretær). TROSOPPLÆRINGSUTVALGET Har bestått av: Øivind Holtedahl, leder (Gikk ut av utvalget i sept. 2014) Arnhild Aano Høyen, MR-leder Unni Hodne, menighetsarbeider og dirigent i KlingKlang Lena Wegemo, kantor Torbjørn Hestnes, sokneprest Anne Synnøve Evja Eikill, daglig leder Oddvar Nessa, barne- og ungdomsprest (sekretær). FINANSUTVALGET Utvalget har bestått av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland. Ivar Langen er menighetsrådets representant i utvalget. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Aud Nagell (leder), Solveig Langen, Ann-Brit Tunset, Gerd-Lise Grindheim Knudsen og Anne Synnøve Evja Eikill. HUSSTYRET Husstyret har bestått av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes og Olav Eintveit. MENIGHETSBLADET Komiteen har bestått av: Leif Jon Paulsen, Kåre Mæland og Oddvar Nessa. Nessa fungerer som redaktør av bladet. UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. 15

16 KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen har bestått av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Ruth Østrem og Marit Granhøy Torkelsen. ØVRIGE VERV Øivind K. Holtedahl: menighetens representant i Fellesrådet fram til september. Gunnvor Molaug: tok over som menighetens representant i Fellesrådet etter Holtedahl. Brit Norheim Larsen: menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 16

17 Strategiplan for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP. Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for å inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeid Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon, etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barneog ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 17

18 3. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav fam- og ungd.gudstj. (ikke julaften) Gj.snitt på gudstj Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmert Kirkelig gravferd Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Gudstjenestelivet var i 2014 preget av gudstjenestereformen. Det var en god prosess i menighet, menighetsråd og gudstjenesteutvalg og vi kom til et forslag til lokal grunnordning som fikk sin (midlertidige) godkjennelse fra biskopen. (Endelig godkjennelse blir våren 2015) Stokka menighet har lagt seg på en forsiktig linje mht. til liturgiske melodier der vi har beholdt de «gamle» fra den tidligere alterboken. Tre-fire ganger i semesteret har det vært gudstjenester med husorkester og forsangere med Thore Aas liturgiske musikk. Også på familiegudstjenestene er det ofte brukt nyere musikk i de liturgiskes ledd. Erfaringene som er gjort med å ha muligheter for dåp på hver høymesse og at det også er nattverd i hver gudstjeneste, er gode. Det var 8 familiegudstjenester med til sammen 1521 deltagere. Økte deltagelse av leke/med-liturger oppleves positivt og menigheten bør fortette å arbeide med en lokal gudstjenesteordning slik at den oppleves god og inkluderende både for unge og eldre. Tallene for gudstjenestedeltagelse er gode, og det er mange barn og unge familier som er med på familiegudstjenestene. Utfordringen er å få flere yngre med på de øvrige gudstjenestene og ikke minst å utvikle et gudstjenestetilbud for unge i vår menighet og i prostiet. 1 Av disse var 20 bosatt i menigheten 2 Av disse var 23 bosatt i menigheten 3 Av disse var 47 bosatt i menigheten 18

19 Gudstjenestene på Stokka sykehjem har vært hver 3 uke. Sokneprestene i Stokka og Kampen menighet samt kantorene i begge menigheten er med på disse. Etter visitasen høsten 2014 ble det enighet om å ha andakter annen hver uke fra våren Det var også julegudstjeneste om kvelden den 23. desember. GUDSTJENESTER OG SAMLINGER FOR SKOLE OG BARNEHAGE. Som tidligere år ble det holdt 3 gudstjenester eller samlinger for barnehagene før jul og én samling sammen med Lassa skole. Barnehagene kommer også på besøk på påskevandringer i fastetiden. Det er barne- og ungdomspresten som har ansvar for disse samlingene Samarbeidet med skolen er godt og vi hadde også en samling hvor rektor på Lassa skole var med under visitasen i november To klasser har vært på besøk i kirken og fått undervisning om symboler og kirkerommet. Se også side 25: Påskevandringer for barnehager. Julegudstjenester for skole og barnehager KONFIRMANTUNDERVISNING Siste uke i april ble 40 unge konfirmert. 43 skrev seg inn som nye konfirmanter for Konfirmantene har blitt undervist i to grupper, tirsdager fra 14:00-15:30. De deltok på konfirmanttreff i Ynglingehallen i mars og «KONFIRMANTSEMINAR» i Stokka kirke i februar sammen med konfirmanter fra Kampen, St. Petri og Domkirken. Det var høsten 2014 én ungdomsgudstjeneste i Stokka kirke for konfirmantene sammen med St. Petri menighet. Én i Stokka og én i St. Petri kirke. Sokneprest er ansvarlig for undervisning og administrasjon av konfirmantarbeidet. Barne- og ungdomsprest deltar også med undervisning. 4. TROSOPPLÆRING FOR BARN OG VOKSNE 4A. TROSOPPLÆRING FOR BARN Stokka kirke ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylt og variert tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i soknet. KURSAKTIVITET I TROSOPPLÆRINGEN: BU-presten representerte menigheten på «Medarbeiderdag for trosopplæring» i Grødem kirke høsten 2014, og deltok i august på «Forum for trosopplæring» som ble avholdt på Solborg Folkehøgskole. Gjennom deltakelse på «Trosopplæringskonferansen» i Lillestrøm fikk vi nyttige impulser i utviklingen av lokal plan for trosopplæring. 5 personer fra Stokka menighet deltok her. 19

20 Trosopplæringens breddetiltak. BABYSANG Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Babysang består av en sangstund på ca. 30 minutter hvor det synges både tradisjonelle og kristne barnesanger, og der det benyttes regler og rytmeinstrument. Det er også populært med såpebobler. Etter sangstunden serveres det lunsj. Oppslutningen om tiltaket er god. Ca. 90 % av dåpsbarna i Stokka har i 2014 vært innom babysang én eller flere ganger. Det ble arrangert babysang i både vår- og høstsemesteret. Antall samlinger i 2014: 10 på våren og 9 på høsten Antall oppmøtte varierer fra gang til gang, men ligger ofte et sted mellom Leder: Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. Kantor Lena Wegemo spiller på avslutningen av hver samling. Da samles vi rundt lysgloben i kirkerommet. UTDELING AV BARNEBIBEL TIL 4-ÅRINGER 4-års bibel ble utdelt i rammen av en familiegudstjeneste. 21 barnebibler ble delt ut. 10 av de 21 fireåringene deltok på lørdagens opplegg: Det ble servert et enkelt måltid etterfulgt av skattejakt/undretur i kirkerommet, hoppeslott og øving til familiegudstjenesten søndag. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 15. gang dette året. I 2014 deltok 17 barn. (2013: 21; 2012: 27; 2010: 15; 2009: 16; 2008: 15 ). Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte i litt over én time. De 5 første samlingene holdt hus i Ynglingens lokaler, rett etter skoletid. Vi hadde én samling i kirken hvor vi forberedte gudstjenesten barna skulle delta i, og siste samling var familiegudstjenesten hvor barna deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Samlingene består av sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og måltid. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6-årsbok. Ledere for dåpsskolen har vært Unni Hodne, Arnhild Aano Høyen og barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. LYS VÅKEN FOR 5. OG 6.-KLASSINGER ADVENTSNATT I KIRKEN Kirkeovernatting for 5. klassinger natt til 1. søndag i advent er blitt et populært tiltak i mange menigheter, og inngår som en del av trosopplæringens breddetiltak. Det er utarbeidet et opplegg som benyttes over hele landet. Programmet bestod av samling i kirkerommet, øvelse til søndagens gudstjeneste, utdeling av Det nye Testamente, leker, pepperkakebaking, spise pizza, nattkino, foruten selve overnattingen i kirkerommet. Årets deltakere fikk også utdelt hver sin salmebok. Lys Våken ble arrangert samme helg da NRK hadde sin salme-maraton der man fokuserte på salmeskatten i den nye salmeboken. Barna fikk en smakebit av dette på Lys Våken. Søndag formiddag deltok Lys Våken gjengen på familiegudstjenesten der de medvirket med et Lys Våken kor. Speiderne var medliturger på den samme gudstjenesten. 20

21 Ledere: Unni Hodne og BU-prest Oddvar Nessa i tillegg til ca. 12 foreldre som bidro med alt fra å være miljøfaktor, bistå med pepperkakebaking, pizzalaging, være nattevakt og lage frokost. 17 barn deltok. Trosopplæringens kontinuerlige tiltak: SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen benytter opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende og har iblant benyttet film med trosopplærende preg på sine samlinger. Barna er med på første del av gudstjenesten, og går til søndagsskole etter dåp / før tekstlesing. Søndagsskolen har falt bort når det har vært familiegudstjenester, ferier og langhelger etc. Søndagsskolen i 2014 har vært preget av ujevnt oppmøte. Noen ganger har det møtt opp svært få barn, andre ganger flere. Av den grunn har vi fra høsten 2014 valgt å redusere antall søndager med søndagsskoletilbud Antall samlinger på våren: 8 Antall samlinger på høsten: 2 (Den ene av disse søndagene var det tilbud for barnefamilier om felles tur etter gudstjenesten med grilling etc.) Ledere i 2014: Astrid Løvås Pundsnes (t.o.m. våren 2014) Oddvar Nessa, barne- og ungdomsprest Thor Pundsnes og Øivind Holtedahl tok ansvar for tur-opplegget i høst. BYGGEKLOSSEN Byggeklossen møtes stort sett hver uke, med 6-8 barn. De leker, spiser og synger i kirken. Leder: Borghild Torbjørnsen Wilhelmsen m.fl. BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse, og har samlinger annenhver fredag til i Ny- kjelleren. Det har vært mange innom XYZ- klubben dette året. Antallet varierer litt, bl.a. grunnet «kollisjoner» med bursdager/klassefester og øvrige fritidstilbud/-reiser. Antall deltakende barn i 2014 har ofte vært et sted rundt 30 personer. I september slo vi ny rekord med 69 besøkende! Da var det fullt med parkerte sykler utenfor kirka, og lang kø i kiosken! Det var i betalende medlemmer som har betalt medlemsavgift som utløser rabatt på pizza og brus i kiosken. Programmet har vært variert med Playstation, film, singstar, bingo, grilling, quiz, bordtennis, biljard, brettspill, og andakt (oftest inni det «stille» rommet). Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. 21

22 En annen samling inneholdt en alternativ Halloween-feiring (med elementer som ligner på «Hallo Venn» - konseptet.) Servering av pølser, og fokus på nestekjærlighetsbudet / den gylne regel. Barna fikk hver sin hemmelige venn. Antall ganger det har vært xyz i vår: 8 Antall ganger det har vært xyz i høst: 7 Det er gledelig at det rundt juletider ble kjøpt inn nye høyttalere til ungdomskjelleren. Dette gjør at opplevelsen med å spille av musikk og se film er betraktelig hevet kvalitetsmessig. Ledere i XYZ: Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa, Ingrid Nordheim Solveig Hodne Riska Torbjørg Ristesund Thor Pundsnes (t.o.m. 2014) Ruth Haslerud Birgitte Rødsæther og Rikke Kolle UNGDOMSKLUBBEN ZALO ZALO ble startet opp igjen høsten 2013 og er et lavterskeltilbud for klasse. Voksenledere på ZALO har vært Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa, Oddbjørn Søreide og Magnus Døble (de to sistnevnte i vårsemesteret). Antall ganger på våren: 8 Antall ganger på høsten: 7 Oppmøtet varierer, men har ligget på rundt personer. 7 betalende medlemmer. KITT (Konfirmanter ittepå) KITT er et ledertreningskurs ungdom som har gjennomgått konfirmantundervisningen inviteres til å være med på. Kurset startet opp våren 2014 som et samarbeidstiltak mellom Ynglingen og flere menigheter i Domprostiet. Stokka menighet inngår i styringsgruppen. Det er gjennomført flere møter i styringsgruppa for KITT i løpet av året. BU-presten representer Stokka menighet i denne gruppa, som for øvrig består av 1-2 representanter fra hver av Domprostiets menigheter i tillegg til Ynglingens representanter. Ungdommene som deltar kommer i hovedsak fra 6 av menighetene i Stavanger domprosti: Stokka, Kampen, St. Petri, Domkirken, Tjensvoll og Bekkefaret. Inger Hodne er ansatt av Ynglingen til å være leder for gjennomføringen av kursprogrammet. 7 personer fra Stokka fikk diplom for fullført lederkurs i fjor. Totalt 18 personer deltok på kurset i JULEVERKSTED Ble arrangert samme dag som «Lys Våken». Omkring 100 deltakere i alle aldre. De fleste Lys Våken deltakerne var også med på juleverkstedet. 22

23 Juleverkstedet startet med samling i kirkerommet. Adventskransen ble tent og vi sang 3 adventssanger/julesanger. Deretter gikk alle inn i menighetssalen der det var rigget bord til ulike formingsaktiviteter. Underveis ble det servert julegrøt og pepperkaker. Ledere: Torbjørg Ristesund, Lillian-Elin Helgø, Anne Synnøve Evja Eikill og BU-prest Oddvar Nessa m.fl. BARNEFESTIVAL Stokka menighet arrangerte også dette året Barnefestival. Fredag den 14. november hadde barneskolene i Stavanger planleggingsdag. 29 barn (2012: 21 barn; 2013: 24 barn)) fra klasse deltok. Barnefestival ble arrangert i samarbeid med Ynglingen, og i Ynglingens lokaler. Festivalen varte fra kl Det internasjonale fokuset for årets barnefestival var Madagaskar. Inger Hodne som nylig har besøkt Madagaskar sammen med tensing-koret Sky Sing fortalte om landet og folket. Hun viste bilder og lærte barna noen gassiske ord og en sang. I etterkant fikk barna være med å lage og etterpå spise en gassisk-inspirert fruktsalat og ananas stekt på gassisk vis. Dagen ble fylt med sang og musikk, dans, formingsaktivitet, ballspill, skating, kor, forkynnelse og lek. Barna framførte noe av det de hadde øvd inn tidligere på dagen, for foreldrene. Stemningen var god og arrangementet ble meget vellykket. Ledere var Inger Hodne, Unni Hodne, Tine Suman Hodne. Barneevangelist og barnepastor Jarle Waldemar var innleid som «hoved-attraksjon» til å ha en sekvens med kreativ forkynnelse der han tok barna med i et show. Stor suksess! Øvrige bidragsytere var Steinar Berg (skating), Telma Eckhoff Dagestad, Maxine Kruse (danser). BARNEKORET KLINGKLANG Barnekoret KlingKlng har også i 2014 hatt et godt år, fint og sikkert ledet av sin dirigent Unni T. Hodne. Flere foreldre er med og hjelper, både med musikalske og praktiske oppgaver. Medlemstall: Våren: Høsten: 38 betalende medlemmer 35 betalende medlemmer Koret har medvirket på familiegudstjenester og andre arrangementer: 8 familiegudstjenester (inkludert julaften) Gospelfestival i Kristiansand mars. Sommeravslutning 15. mai. CD-innspilling 25. oktober. CD en var klar for salg i desember. Medvirkning på «Storkonsert» i Konserthuset med Team Sulebakk og flere 23

24 andre kjente artister i november. Den eldste gruppen «Klang» medvirket på visitasgudstjenesten i november. «Vi synger julen inn» i desember. Medvirkning på konsert med Maria Arredondo i St. Johannes kirke 19. desember. Korets styre: Unni T. Hodne Solveig Hodne Riska Anne Hodne Buer Anne Lise Vandli Astrid Løvås Pundsnes Ingvild Mikalsen Lena Wegemo Dirigent og musikalsk ansvarlig Sekretær, sanglærer og medhjelper i koret Sanglærer og medhjelper i koret Korgensere, kjøkken og annet praktisk, styremedlem Medhjelper i Kling Styremedlem Kantor og pianist 4B. TROSOPPLÆRING FOR VOKSNE. SØNDAGSSKOLEN FOR VOKSNE Professor i Det nye testamente, Jostein Ådna har våren og høsten stilt sin kompetanse til rådighet for menighetens på Stokka. (Tiltaket startet opp høsten 2013). Vårens tema: Evangeliet etter Markus. 5. fortsettelsessamlinger om Markusevangeliet. (Disse startet opp høsten. 2013). Høstens tema: Paulus brev til galaterne. 6. samlinger. Søndagsskolen for voksne er for alle og enhver som har nysgjerrighet og lyst til å lære noe nytt og mer om Bibelens innhold. Det er ingen krav til forberedelser eller «hjemmelekse» eller om å komme hver gang. Målet er at deltakerne skal styrkes og modnes i troen. I etterkant av foredragene er det mulighet for samtale og spørsmål i plenum. 5. KONTAKT MED BARNEHAGER OG SKOLER BU-PRESTENS ANDAKTER I HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE OG I BARNEKORET KLING KLANG Våren 2014: 1 andakt i Hakkebakkeskogen. Praksisstudent Geir Loftesnes hadde en andakt i KlingKlang. Høsten 2014: 2 andakter i Hakkebakkeskogen og 2 andakter i KlingKlang På grunn av et omfattende og tidskrevende arbeid med utarbeidelsen av lokal plan for trosopplæring, har BU-presten redusert hyppigheten av barnehage- og korandakter i

25 PÅSKEVANDRINGER FOR BARNEHAGER Grupper fra Lassa barnehage, Lasseliten misjonsbarnehage, Lassamyra barnehage, Huskestua barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Stokka barnehage og Muldvarpen barnehage var med på en vandring gjennom forskjellige stasjoner i kirka (palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskedag.) Bibelhistoriene ble formidlet gjennom fortelling, musikk, drama/rollespill med kostymer/påkledning. Ledere: Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa, Gerd Lise Grindheim Knudsen og kantor Lena Wegemo. JULEGUDSTJENESTER FOR SKOLE OG BARNEHAGER Lassa skole, Lassa barnehage, Lasseliten misjonsbarnehage, Lassamyra barnehage, Huskestua barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Stokka barnehage og Muldvarpen barnehage deltok. Noen av barnehagene deltok med egne opptrinn (Lucia-tog og korsang/drama). Lassa skole bidro bl.a. med et flott korsanginnslag der to julesanger ble nydelig fremført. Ansvarlige: Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa og kantor Lena Wegemo. 6. DIAKONI Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten har vi ikke en fullstendig oversikt over. Det er registrert 6 bibelgrupper. FORMIDDAGSTREFFET Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær én formiddag i måneden for dem som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger om at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Formiddagstreffet samler ca. 40 deltakere hver gang. I år ser vi en økende deltakelse av menn. Det var 5 formiddagstreff i vårhalvåret og 4 i høsthalvåret. Formiddagstreffene ble fram til sommeren ledet av Margrethe Bringsjord. Hun trådte da av etter lang og tro tjeneste gjennom mange år. Daglig leder Anne Synnøve Evja Eikill ledet treffene høsten Kantor Lena Wegemo medvirker som akkompagnatør til fellessangene, men fremfører også pianostykker til stor glede for deltakerne. Formiddagstreffet arrangerte også en fin dagstur med Finnøy buss til Gjesdal. Turen gikk til Dirdal og Frafjord. Vi spiste middag på Byrkjedalstunet og returnerte til Stavanger via Gloppedalsura og Vikeså. Odd Dubland som er kjent i området, var med som guide på deler av turen. Økonomi: Formiddagstreffene har hver gang et overskudd som skal brukes til forskjellig utstyr på kjøkkenet og i kirkerommet. Diakoniutvalget har ansvar for tilrettelegging og den praktiske gjennomføring for treffene. 25

26 FASTEAKSJONEN KIRKENS NØDHJELP Det ble ikke arrangert noen bøsseinnsamlingsaksjon ifm Fasteaksjonen i 2014, men menigheten har samlet inn et betydelig beløp til Kirkens nødhjelps arbeid: Ved innledningen til fastetiden ble det delt ut fastebøsser og aktivitetshefter til barn. Fastebøsser ble også delt ut til voksne. Bøssene ble samlet inn igjen på gudstjenesten før dagen for innsamlingsaksjonen. Det ble da tatt opp et offer til Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Til sammen innbragte dette et beløp på kr ,- Kirkens nødhjelp mottok også et offer ifm TV-aksjonen: kr ,- Ofringene på julaften innbragte kr ,- Til sammen har menigheten gjennom året samlet inn kr ,- til Kirkens nødhjelps arbeid. MILJØFYRTÅRN Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. 7. MISJON MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og er et redskap til å realisere kirkens misjonsoppdrag. Stokka menighet støtter ett av misjonsprosjektene som NMS har ansvar for: «Menighetsplanting i Estland». Prosjektet gir økonomisk støtte til arbeidet som drives i to av Tallinns forsteder, Mustamäe og Saku. Avtalen ble inngått i september 2012 og varer fram til september 2015 med mulighet for forlengelse. I samarbeidsavtalen heter det at menigheten skal sikte mot et bidrag på kr pr. år i givertjeneste. Til sammen har menigheten samlet inn kr til NMS misjonsprosjekt (Offer). I tillegg har det blitt samlet inn gaver til misjonsprosjektet ifm andre arrangementer. Årsoppgaven 2014 fra NMS viser at organisasjonen har mottatt til sammen kr fra menigheten. Menigheten samlet i 2014 også inn offer og gaver til andre misjonsorganisasjoner: Israelsmisjonen, Sjømannskirken (Norsk kirke i utlandet), Normisjon x 2 og Stefanusalliansen (tidl. Norsk misjon i Øst). MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. I 2014 hadde vi 16 medlemmer. Det har vært 7 møter i kirkestuen i I tillegg til andakt, bønn, misjonsinformasjon, kaffe og kollekt har vi lest fra studieheftet Skapt til å dele. Ut fra spørsmålene i heftet får vi en fin samtale. Vi har fått kr 1200,- i støtte fra K-stud til misjonen. 26

27 Det har vært ett styremøte og medlemmer har deltatt på NMS områdemøte på Hinna og Regionstevne på Nærbø, samt GF i Oslo. 9 av medlemmene deltok på foreningsdagen på Himmel og hav, og lederen deltok på inspirasjonssamling på samme sted. Også i år har foreningen bidratt sterkt til NMS misjonsmesse, med loddsalg på Helgø/Meny og med gevinster til messen og salg på messedagene. Foreningen hadde en fin dagstur i september til Bakerens paradis og til Solveig Langens sommerhus på Ims. I år har Tora Marie Osnes gått bort. Hun har gjennom mange år gjort et stort arbeid for misjonen. Det er overført kr ,- til NMS. Leder Ann-Brit Tunset, nestleder Åse Hjelle, kasserer Kari Lunde. 8. MENIGHETENS KORARBEID FOR VOKSNE ETTERKLANG Menighetens damekor for voksne ble nedlagt i januar Før det medvirket koret på én gudstjeneste og to konserter i januar «Trettondagsmusik» av Anders Öhrwall. Konserten var et samarbeidsprosjekt mellom «Etterklang», «Telluskoret», Ålgård kirkekor og Jæren kammerkor og innleide musikere. Konserten ble fremført i Stokka kirke den 4. januar og i Sandnes kirke den 5. januar. Flere innleide musikere medvirket også. ANNET KORARBEID. Etter at «Etterklang» ble lagt ned, har kantor Lena Wegemo ved flere anledninger hatt prosjektkor med 6-9 medlemmer. Disse korene har fungert både som kor og forsangere. Prosjektkorene har sunget ved: Salmekveld 8. april Salmekveld 14. oktober Visitasgudstjeneste 23. november Vi har også hatt ca. 2-4 forsangere på flere høymesser, familiegudstjenester og husorkestergudstjenester. Ledere har vært kantor Lena Wegemo og/eller Tore Ulleberg. 9. UTVALGENES ARBEID DE UTVALGENE MENIGHETSRÅDET VIL SATSE PÅ, MÅ SEES I SAMMENHENG MED RÅDETS STRATEGIPLAN. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET Året 2014 har vært året da lokal plan for trosopplæring er ført i pennen. Hyppige møter i trosopplæringsutvalget har sørget for en jevn og god progresjon i planskrivingen. Planen har med jevne mellomrom blitt drøftet i menighetsrådet, og skriveprosessen har vært veiledet av vår mentor, prost i Sunnhordaland prosti i Bjørgvin bispedømme, Svein Arne Theodorsen. 27

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1 ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Navn Nr. Årsmeld. nr. sidenr. Barne- og Ungdomsutvalget.. 2.1 6 Babysang 2.2 7 Bibelgruppe 4.6 14 Diakoniutvalget.. 3.1 11 Fredagsklubben..

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer