Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato Tid 11:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 88/13 Rapport 2. tertial /13 Framtidig organisering av fagskole i Akershus 90/13 Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon 91/13 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - omdanning til interkommunal pensjonskasse 92/13 Forslag til folkevalgte kandidater - Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar /13 Valg av styremedlem til Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold /13 KU-sak Universell utforming i Akershus fylkeskommune 95/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett 706 bussen Asker - Sandvika og 266 bussen Asker - Oslo 96/13 Oppfølging av vedtak om tiltak på fv. 171 gjennom Lørenfallet i Sørum kommune 97/13 Akershus fylkeskommunes styring av store samferdselsprosjekter - oppfølging av vedtak i fylkestinget 98/13 Vaterland bussterminal AS - årsmelding /13 Regjeringen har godkjent regional planstrategi for areal og transport Interpellasjoner 15/13 Interpellasjon fra repr. Morten Vollset (Sp) vedr. kollektivtransport vgs. 2

3 Sak 88/13 Rapport 2. tertial 2013 Fylkesutvalgets innstilling 1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2013 til orientering. 2. Budsjettreguleringer i driftsbudsjett AFK: a b c d Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag Redusert mva-kompensasjon + 20,0 mill. kr Lavere overføring til investeringsbudsjettet - 20,0 mill. kr Økte renteinntekter likviditet - 20,0 mill. kr Lavere renteutgifter - 12,5 mill. kr Lavere rentekompensasjon + 8,5 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond + 24,0 mill. kr Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Den kulturelle skolesekken + 2,7 mill. kr Disposisjonsfond - 2,7 mill. kr Programområde 7 Samferdsel og transport Vaterland Bussterminal - 14,4 mill. kr Disposisjonsfond infrastrukturfond vedlikehold samferdsel + 14,4 mill. kr Programområde 8 Sektoruavhengige utg/innt Besparelse reguleringspremie - 8,0 mill. kr Avsetning premiefond + 8,0 mill. kr Sum 0 3. Budsjettreguleringer i investeringsbudsjett AFK: a b c d Sentraladministrasjonen Galleriet, bygningsmessige arbeider - 3,4 mill. kr Bruk av lån + 3,4 mill. kr Tannhelse Elektronisk pasientsystem - 1,0 mill. kr Utstyr tannhelse + 0,9 mill. kr Bruk av lån + 0,1 mill. kr Samferdsel - diverse ansvar / prosjekter Lavere investeringsutgifter - 20,0 mill. kr Lavere mva-kompensasjon + 20,0 mill. kr Investeringsbudsjett - utlån / låneopptak Utlån til AFK Eiendom FKF - 57,0 mill. kr Bruk av lån AFK Eiendom FKF + 57,0 mill. kr Sum 0 e Låneopptak Rammen for finansiering av investeringer med lån er i henhold til forslaget justeres ned fra 336 mill. kr til 275 mill. kr. 3

4 Rammen for opptak av nye lån settes til 153 mill.kr i For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler på 122 mill. kr. 4 Budsjettreguleringer i investeringsbudsjett AFK Eiendom FKF: Det vedtas følgende justerte investeringsbudsjett for AFK Eiendom FKF: REVIDERT NEDJUSTERING REVIDERT AFK EIENDOM FKF - INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT 1T/13 2. TERTIAL BUDSJETT 2T/13 Igangværende prosjekter/rebevilgninger Nye prosjekter Sum investeringer Ubrukte lånemidler Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Sum finansiering Oslopakke 3 Det omdisponeres 13,5 mill. kr i 2013 av Oslopakke 3-midler fra Programområde 7, ansvar Store kollektivtiltak, prosjekt Bane- og bussfremkommelighet Fornebu til Oslo kommune. Midlene tilbakebetales fra Oslo kommune i Det beregnes ikke renter eller kompensasjon for prisstigning i omdisponeringsperioden. 6. Investeringer fylkesveier Det foretas omdisponeringer i henhold til tabell i kapitlet om investeringer samferdsel. 7. Sluttrapporter investeringsprosjekter Fylkestinget tar oversikten/regnskapet for 7 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jfr. vedlegg 3 i saken). 4

5 Sak 89/13 Framtidig organisering av fagskole i Akershus Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse 1. Fylkestinget inngår vedlagte avtale om administrativt vertskommunesamarbeid med Oslo kommune om drift av Fagskole Oslo Akershus, forutsatt at Oslo kommune gjør tilsvarende vedtak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å endre ikrafttredelsestidspunktet for avtalen. 2. Fylkestinget foreslår følgende to representanter og to vararepresentanter til styret i Fagskolen Oslo Akershus: Styrerepresentant: Gunnar Melgaard (H) Vararepresentant: Ingunn E. Ulfsten (KrF) Styrerepresentant: Tonje Brenna (Ap) Vararepresentant: Rolf Lasse Lund (Ap) 3. Akershus fylkeskommune skal ta sikte på fortsatt samarbeid med Fagskolen Innlandet om drift av fagskoleutdanninger innen landbruksfag i Akershus. 5

6 Sak 90/13 Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon Fylkesutvalgets innstilling Fylkestinget tar saken til orientering 6

7 Tillegg til sak: Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon Dato: Arkivref: / Tillegg til sak: Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon Spørsmål fra Ruth S Birkeland (SV). Ved behandling av saken i fylkesutvalget ble det stilt spørsmål fra Ruth S Birkeland (SV) om en mer utfyllende oversikt over hva midlene på disse budsjettpostene brukes til. I sammendraget til saken er det bare nevnt de største postene som ikke summerer seg opp til totalforbruket på 1987,1 mill. kr i Følgende tabell gir en slik oversikt: Tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon (mill. kr ) Tilskudd til Ruter AS 965,0 Husleie AFK Eiendom FKF 685,8 Tilskudd til lærebedrifter 114,6 Transport for funksjonshemmede 43,6 Undervisning i institusjoner og gjesteelever 40,8 Gjestelærlinger 39,9 Kjøp av tjenester kollektivterminaler 37,7 Den kulturelle skolesekken 16,7 Fagprøver og lønnstilskudd lærlinger 8,3 Spesialisttjenester tannhelse 6,3 Kjøp undervisningstjenester kommuner 5,5 Spesialundervisning private skoler 4,6 Fagskoler 4,5 Husleie kommuner 3,0 Revisjon 1,8 Gamle Hvam vedlikehold (engangsbeløp) 1,8 Skole på byggeplass (Veidekke) 1,3 IT-systemer, kulturprosjekter, bedriftshelsetjeneste, kulturnett og div. prosjekter oa 5,9 Sum 1987,1 7

8 Kommentarer: AFK Eiendom FKF: For å få riktig sluttsum må en ta med hele husleiebeløpet, også det som beholdes i eiendomsselskapet til vedlikehold etc. I sammendraget i saken er bare nevnt det beløpet som er kapitalbidraget som tilbakeføres til fylkeskommunen (536 mill. kr). Undervisning i institusjoner og gjesteelever: institusjonsundervisning utgjør 17,6 mill. kr og ordinære gjesteelever 23,2 mill. kr. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Knut Thiblin 8

9 Sak 91/13 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - omdanning til interkommunal pensjonskasse Fylkesutvalgets innstilling Utvalgets behandling: Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmer alternativt forslag på vegne av Ap: Fylkestinget tar planene om omdanning av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse til interkommunal pensjonskasse til orientering. Fylkestinget ber samtidig om en nærmere vurdering av alternativene A: videreføring av egen pensjonskasse også etter delingen; og B: slutte seg til et større pensjonsfellesskap gjennom Kommunal Landspensjonskasse. Votering: Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Lund (Ap) ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og Sp). Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget tar planene om omdanning av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse til interkommunal pensjonskasse til orientering. 9

10 Sak 92/13 Forslag til folkevalgte kandidater - Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014 Fylkesutvalgets innstilling Utvalgets behandling: Møteleder Anette Solli (H) fremmer forslag om at det velges fem representanter, tre fra posisjonen og 2 fra opposisjonen. Forslaget fremmes i fylkestinget. Votering: Fylkesrådmannens innstilling med Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget fremmer forslag om følgende folkevalgte kandidater til de regionale helseforetakene:

11 Sak 93/13 Valg av styremedlem til Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold Fylkesutvalgets innstilling Utvalgets behandling: Møteleder Anette Solli (H) foreslår at Solveig Schytz (V) velges som medlem. Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) foreslår at Kjell Maartmann-Moe (Ap) velges som medlem. Votering: Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Solli (H) og fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Lund (Ap) ble Sollis forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, Sv og Sp). Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget velger følgende representant til styret for Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold for perioden : Styremedlem: Solveig Schytz (V) 11

12 Sak 94/13 KU-sak Universell utforming i Akershus fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling Forvaltningsrevisjonsrapport 4/2013 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å få etablert et system som sikrer at universell utforming i tilstrekkelig grad blir utført i henhold til strategi og planer. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å etablere rutiner for rapportering som ivaretar fylkeskommunens aktivitets- og rapporteringsplikt i tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å etablere en rutine som sikrer at det blir rapportert årlig til fylkestinget på de ulike virksomhets- og avdelingsvise tiltakene innenfor universell utforming. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å bidra til en bred prosess ved tiltaksutforming på området universell utforming og i saker som angår funksjonshemmede. 12

13 Sak 95/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett 706 bussen Asker - Sandvika og 266 bussen Asker Oslo Fylkesutvalgets innstilling Fylkesrådmannens innstilling: Fylkestinget tar ikke innbyggerinitiativet om å gjenopprette linje 706 Asker Sandvika og linje 266 Asker Oslo til følge. Utvalgets behandling: Representanten Vibeke Limi (Frp) fremmer alternativt forslag på vegne av Frp: Fylkestinget ser svært positivt på Ruters tilsvar, der man vil se på muligheten for å forlenge linje 706. Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) gjenopptar forslag fremsatt av Kjell Maartmann-Moe i hovedutvalg for samferdsel: Fjerne ordet ikke i innstillingen Votering: Forslaget fremmet av Lund (Ap) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og Sp). Ved alternativ votering over hovedutvalgets innstilling og forslaget fremmet av Vibeke Limi (Frp) ble Limis forslag enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget ser svært positivt på Ruters tilsvar, der man vil se på muligheten for å forlenge linje

14 Sak 96/13 Oppfølging av vedtak om tiltak på fv. 171 gjennom Lørenfallet i Sørum kommune Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel 1. Fylkestinget vedtar følgene strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten gjennom Lørenfallet. a. Fartsgrensen gjennom tettstedet reduseres fra 50 km/t til 40 km/t b. Det etableres humper i begge ender av tettstedet c. Eksisterende gangfelt i krysset fv. 171 x Lørenvegen saneres og flyttes nærmere idrettsbanen, i tråd med vedtatt reguleringsplan d. Det etableres opphøyd gangfelt ved Kneika e. Det settes opp belysning ved gangfeltene Tiltakene finansieres innenfor vedtatt budsjettramme for Fylkestinget ber Statens vegvesen fortsetter arbeidet med både kvalitetssikring av vedtatt reguleringsplan for miljøgate gjennom Lørenfallet og ber om at oppdatert forslag til reguleringsplan tas inn i arbeidet med Samferdselsplan for Akershus, så snart som mulig. 14

15 Sak 97/13 Akershus fylkeskommunes styring av store samferdselsprosjekter - oppfølging av vedtak i fylkestinget Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel Fylkestinget tar fylkesrådmannens orientering til etterretning. 15

16 Sak 98/13 Vaterland bussterminal AS - årsmelding 2012 Fylkesutvalgets innstilling Fylkestinget tar årsberetning med årsregnskap 2012 for Vaterland Bussterminal AS til orientering. 16

17 Sak 99/13 Regjeringen har godkjent regional planstrategi for areal og transport Fylkesutvalgets innstilling 1. Fylkestinget tar Miljøverndepartementets innspill til planstrategien for areal og transport til etterretning. 2. Fylkestinget oppfordrer staten til å komme med innspill til den regionale planen i forbindelse med planprosessen og høringen av planen. 17

18 Interpellasjoner 15/13 Interpellasjon fra repr. Morten Vollset (Sp) vedr. kollektivtransport vgs. Interpellasjon til fylkestingets møte 21. oktober Musikk, dans- og dramaelevene i 2. klasse ved Ski videregående skole har startet en underskriftskampanje med hensikt å bedre kollektivtransporten t/r skolen for elever fra Nesodden og Hvisten i Vestby. Follo-ungdommer som ønsker å gå yrkesfag må ofte ut av egen kommune. Dette da tilbudsstrukturen er sentralisert, eller «spisset» i tråd med flertallspartienes målsetting. Elevene bak underskriftskampanjen setter prisverdig fokus på reisehverdagen for mange av de som velger å gå yrkesfag i Follo. Senterpartiet tar ungdomsengasjementet på alvor og har møtt en av initiativtakerne Michelle Aavitsland. På underskriftskampanjens nettside får vi beskrevet en hverdag der skoletransporten gjør at elevene ofte kommer forsinket til første time og må gå tidligere fra timen for å rekke siste buss hjem. En annen konsekvens er at noen kommer en halv time for tidlig på skolen og må vente opptil en time for å komme seg hjem. Videre hører vi at den reelle reisetiden for elever som bor på og ved Nesodden og skal til Ski videregående kan bli opptil 3,5 timer t/r. Dette da busslinje 1371 Nesoddtangen Ski stasjon går gjennom både Ås og Frogn. Senterpartiet mener det er urimelig at elever i Akershus skal ha en reisetid på over 15 timer skoleuka. I tillegg til forsinkede busser og urimelig lang reel reisetid beskrives det en reisehverdag med overfylte busser, der det ikke er nok sitteplasser med setebelte til elevene. Det fortelles også om utfordringer med lang reisetid for elevene som reiser på linje 921. Etter Senterpartiets oppfatning må vi som skoleeier og ansvarlig for kollektivtrafikken ha trafikksikkerhet som førsteprioritet. Det ble innført krav om setebelter i skolebusser fra 1. juni i år. Likevel opplever skoleelever å måtte stå i skolebussen. Andelen elever i Akershus som velger yrkesfag går stadig nedover. Dette samtidig som Akershussamfunnet trenger flere ungdommer med praktisk kompetanse. Når yrkesfagtilbudene er sentralisert bør vi som skoleeier og ansvarlig for skoletransporten legge til rette for at elevenes reise til og fra skolen blir så god som mulig. En reisetid på opptil 3,5 time i en overfylt buss mener Senterpartiet er uholdbar. Det motiverer på ingen måte flere til å velge tilbud som kun finns på èn videregående skole i hver del av fylket. Senterpartiet anmoder derfor fylkesordføreren å ta situasjonen på alvor og lytte til elevene. Ruter AS har som mål å oppfylle fylkestingets samferdselspolitiske mål. 18

19 Senterpartiet spør om fylkesordføreren opplever en slik reisehverdag til / fra videregående skole som akseptabel. Vil fylkesordføreren sette inn snarlige tiltak slik at reisetiden for elevene blir redusert og at trafikksikkerheten blir ivaretatt? Oslo, 8. okt. 13 Morten Vollset, fylkestingsrepresentant Sp 19

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: økte midler fra bompenger og belønningsordning på ca. 28 mill. kr sikrer at Ruter kan oppnå trafikkvekst

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 INNHOLD Vedtak i FT-sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018... 7

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer