Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning"

Transkript

1 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning Prosjektrapport Universell utforming og tilgjengeliggjøring av studielitteratur 2008

2 Innhold Sammendrag Innledning Om prosjektet Prosjektets formål Prosjektfaser Prosjektets deltakere Definisjoner Universelt utformet og tilrettelagt studielitteratur Digital Talking Book (DTB) DAISY Optical Character Recognition (OCR) Markup Samarbeidet mellom lærestedene og NLB Studenttjenesten Samsøk NLB sin rolle i prosjektmodellen Modell for produksjon av studielitteratur Ekstern produksjon Modell 2: Sentral produksjonssløyfe PipeOnline Lokal produksjon Hvilken del av modellen skal vi bruke? Lov om opphavsrett med forskrifter Forskrift til Åndsverkloven

3 7 Vederlagsberegning Anbefalt teknologi og fremgangsmåte Hvordan komme frem til lydformatet? Utstyr og programvare Enkle og avanserte løsninger: En kort oversikt Praktisk fremgangsmåte Kilder og vedlegg

4 Sammendrag Denne prosjektrapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning ved NTNU. Prosjektet har arbeidet for å finne løsninger for produksjon av studielitteratur i alternativt format. Hovedmålgruppen for prosjektet har vært studenter som ikke har produksjonsrett ved NLB, men som etter Universitets- og høgskoleloven har rett til å få tilrettelagt studiet, og som også oppfyller kravene for å kunne få et tilrettelagt eksemplar etter Lov om opphavsrett med forskrifter. Prosjektet har arbeidet i et komplekst saksfelt. Studenter med behov for universelt utformet og/ eller tilrettelagt studielitteratur er ingen ensartet gruppe, og studentene har ulike preferanser og behov. Noen foretrekker elektroniske tekster i et format som lar seg bruke uten ytterligere bearbeiding. Dette krever universelt utformet studielitteratur. Andre ønsker ferdige lydbøker med navigasjon (for eksempel i DAISY). Dette krever omfattende tilrettelegging. Universell utforming av IKT herunder læremidler vil tvinge seg frem på sikt og stille nye krav til både forlag og andre produsenter av studielitteratur. Kravene kan og bør stilles allerede i dag, ikke minst gjelder dette studiemateriell som utdanningsinstitusjonene selv produserer. Uansett er vi fremdeles nødt til å gjøre et tilretteleggingsarbeid med de utfordringer det fører med seg for å møte behovene til våre studenter. De fleste utdanningsinstitusjonene ønsker seg i utgangspunktet et sterkt NLB som tar seg av alle studenter som har behov tilrettelagt studielitteratur. Slik er det ikke i dag, og prosjektet har derfor fokusert på tilretteleggingsarbeidet, og sett på hva NLB og utdanningsinstitusjonene kan gjøre i fellesskap for å øke tilgangen til studielitteratur i et tilrettelagt format. Prosjektet har kommet frem til en modell for hvordan utdanningsinstitusjonene i samarbeid med NLB kan bistå studentene med å gjøre studielitteratur og annet studiemateriell tilgjengelig i lydformat. Modellen beskrives i kapittel 5 og består av tre komponenter: 1. Bestilling via NLB som produserer ved hjelp av tredjepart (ekstern produksjon) 4

5 2. Sentral produksjonssløyfe via server hos NLB (PipeOnline) 3. Lokal produksjon på lærestedet Vi vil anbefale lærestedene å bruke en kombinasjon av alle tre komponentene. Det er klart mest komplisert å drive egenproduksjon, men noe av studielitteraturen egner seg helt klart best til dette. I rapporten vil vi beskrive eksempler for hvordan de ulike komponentene kan benyttes på en best mulig måte. Samarbeid mellom NLB og lærestedene har avgjørende betydning for et godt tilbud til studenter med ulike lesehemminger. Vi har derfor lagt vekt på å beskrive tilbud og tjenester som NLB tilbyr gjennom studenttjenesten, og i tillegg hvordan lærestedene kan samarbeide med NLB for å gi et best mulig tilbud til studentene. Vi ser at både lærestedene og NLB har nytte av å utvikle samarbeidet videre. Samarbeidet er beskrevet i kapittel 4. Lov om opphavsrett (Åndsverkloven) med forskrifter definerer mulighetene til eksemplarfremstilling for studenter som kan dokumentere lesevansker. Rapporten inneholder en gjennomgang av lovverket for å klargjøre hva utdanningsinstitusjonene har mulighet til å gjøre i denne sammenheng. Prosjektet har sendt brev til Kultur- og kirkedepartementet (KKD) for endelige avklaringer, og etter konsultasjoner med KKD har vi kommet frem til en forståelse av åndsverkloven med forskrifter i forhold til hva lærestedene kan tilby sine studenter. Våre forslag til utdanningsinstitusjonenes innsats på dette området er i samsvar med denne forståelsen, og i kapittel 6 beskrives dette nærmere. Brevet til KKD følger for øvrig som vedlegg 3. Til slutt i rapporten har vi plassert relevante vedlegg. Her finnes programvaredokumentasjon og brukermanualer, avtalen mellom staten og ulike forleggere om vederlag (se også kapittel 7) med mer. Alt dette er grunnlagsmateriell som det er referert til i teksten. Prosjektet har nå gått fra utviklingsfase til testfase. Alle utdanningsinstitusjoner som er interessert i å delta i implementering og videreutvikling av prosjektet er velkomne til å ta kontakt med Nasjonal pådriver for eventuell deltakelse i prosjektets videre arbeid. 5

6 1 Innledning Dagens tilbud av tilgjengelig og tilrettelagt studielitteratur dekker på langt nær behovet for studielitteratur til syns- og lesehemmede. Det mangelfulle studielitteraturet har vært kartlagt gjentatte ganger uten at forbedringstiltak av betydning har vært iverksatt. Sitatet er fra Kunnskapsdepartementets rapport fra 2006, Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger. Rapporten gir en god oversikt over temaet studielitteratur, og vi anbefaler at den leses av alle som skal arbeide med temaet innenfor høyere utdanning. Å gjøre studielitteratur tilgjengelig for syns- og lesehemmede studenter har altså lenge vært et uløst problem. Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har hovedansvaret for produksjon av studielitteratur i et tilrettelagt format (Daisy, Braille). Et politisk (økonomisk) vedtak har imidlertid begrenset målgruppen som har produksjonsrett hos NLB til å være kun synshemmede studenter. Andre studenter med nedsatt funksjonsevne har kun lånerett. Vi ser at spesielt studenter med spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) er en stor gruppe studenter hvor mange har tilsvarende behov som synshemmede for tilrettelagt studielitteratur. Det høye antallet dyslektikere i høyere utdanning er nok det som foreløpig har hindret en utvidelse av produksjonsretten hos NLB. Universitets- og høgskoleloven definerer lærestedenes plikter til å legge studiesituasjonen til rette for alle studenter. I 4-3 Om læringsmiljø nevnes studenter med nedsatt funksjonsevne spesielt, og i punkt fem heter det at utdanningsinstitusjonene så langt det er mulig og rimelig skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særlige behov. I tillegg har Kunnskapsdepartementet slått fast at plikten til å utforme læringsmiljøet etter prinsipper om universell utforming også gjelder læremidler. Utdanningsinstitusjonene gis dermed et ansvar for at studenter med ulike lesehemminger får tilgang til studielitteraturen i et format som kompenserer for funksjonsnedsettelsen. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven tro i kraft , og gir blant annet studenter med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern som blant annet inkluderer 6

7 tilrettelegging i studiesituasjonen ( 12). Hva som omfattes av plikten som lærestedene har til tilrettelegging gjennom denne loven vil sannsynligvis bli prøvd av studenter og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner på ett eller annet tidspunkt. Vi ser for oss at tilgang til studielitteratur kan bli et tema som raskt kommer opp i denne sammenheng. Lov om opphavsrett åndsverkloven ble endret på viktige områder i Eksemplarfremstilling for funksjonshemmede hjemles først og fremst i 17 og 17a. Vi har viet lovverket et eget kapittel i prosjektrapporten, men det som er spesielt interessant er at gruppen som kan få tilrettelagt eksemplar er utvidet til å være blinde, svaksynte og andre som på grunn av funksjonshemming ikke kan tilegne seg verket på vanlig måte. Endringen fra 2005 har altså ført til at studenter med dysleksi har de samme rettighetene til å få tilrettelagt eksemplar som studenter med synshemminger. I 2007 kom det også forskrifter til hvordan dette kan gjøres, og her gis blant annet bibliotekene ved norske utdanningsinstitusjoner rettigheter til å være lydbokprodusenter for studenter med dokumenterte lesevansker. Studiebibliotekene blir altså en viktig samarbeidspart i denne sammenheng. Flere utdanningsinstitusjoner har interessert seg for å finne gode løsninger på problemstillingen, og særlig har Universitetet i Oslo gått foran i dette arbeidet. UiO startet allerede i 2004 et samarbeid med NLB, og dette samarbeidet dannet grunnlaget for prosjektet Universell utforming og tilgjengeliggjøring av studielitteratur som ble satt i gang i Prosjektet avslutter nå første fase, og den prosjektrapporten du nå leser vil forhåpentligvis føre til at flere læresteder interesserer seg for temaet, og ønsker å være med på å videreutvikle prosjektet og gjøre et arbeid for egne studenter med behov for studielitteratur i et universelt utformet eller tilrettelagt format. 7

8 2 Om prosjektet Nasjonal pådriver søkte i brev av 9. oktober 2006 Kunnskapsdepartementet om støtte til å iverksette et prosjekt om universell utforming og tilgjengeliggjøring av studielitteratur. Prosjektet ønsket etter oppfordring å videreutvikle og systematisere erfaringene som NLB og UiO hadde gjort når det gjaldt samarbeid om produksjon av studielitteratur i et tilgjengelig format. Kunnskapsdepartementet tildelte i brev av 8. november 2006 prosjektet kr ,- og i brev av 6. juli 2007 fikk prosjektet ytterligere kr ,-. Midlene kom fra Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming som administreres og koordineres av Miljøverndepartementet. Midlene sorterte under virkemiddelområde 0944 Forsøk og utvikling. Nasjonal pådriver tok umiddelbart etter første tildelingsbrev kontakt med UiO og NLB, og en prosjektgruppe ble satt ned. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra NLB, UiO, UiB og NTNU v/ den nasjonale pådriverenheten. Prosjektgruppen hadde sitt første møte i november 2006, og har etter dette hatt 8 prosjektgruppemøter. Prosjektet har arbeidet med å utrede ulike modeller for produksjon av studielitteratur i tilgjengelig format. Vi har sett på samarbeidsløsninger med NLB, tilrettelegging lokalt ved lærestedet og mulighetene studentene har for egenproduksjon. Dette beskrives senere i prosjektrapporten. 2.1 Prosjektets formål Prosjektet har hatt følgende formål: Bidra til at studenter med behov for tilrettelagt studielitteratur (og som faller inn under regelverket i åndsverkloven og universitets- og høgskoleloven) får nødvendig studielitteratur i et tilgjengelig format. Arbeide for at NLB og lærestedene i samarbeid finner gode løsninger som øker omfanget av universelt utformet og tilgjengelig studielitteratur. 8

9 Overføre aktuelle løsninger til interesserte læresteder Prosjektet har utelukkende fokusert på å gi studentene tilgang til lydformatet i en eller annen form, og ikke fokusert på for eksempel punktskrift. Prosjektet har dessuten fokusert på studenter uten produksjonsrett hos NLB. 2.2 Prosjektfaser Prosjektet har utviklet seg kontinuerlig. Vi har valgt å dele inn prosjektet i tre faser: Fase 1: Utvikling ( ) testing og utprøving av ulike ideer når det gjelder eksemplarfremstilling test av programvare gjennomgang av lovverk formalisering av samarbeidet mellom NLB og lærestedene rapport og anbefalinger dokumentasjon av aktuelle løsninger Fase 2: Prøveperiode (2009) implementering på nye læresteder: opplæring og oppstart test av samarbeidsmodeller mellom lærestedene og NLB: Ekstern produksjon og PipeOnline (se kapittel 5) tett samarbeid mellom prosjektet, NLB og lærestedene, blant annet gjennom fellesmøter evaluering i forhold til økonomi, arbeidsdeling og modeller plan for drift av samarbeidsmodeller 9

10 Prøveperioden vil avsluttes i løpet av Da har vi forhåpentligvis fått dokumentert bruken av de forskjellige løsningene, både når det gjelder praktisk bruk og når det gjelder hvor mye arbeid og utgifter dette genererer for både lærestedene og NLB. Etter prøveperioden vil prosjektet avsluttes og gå over i en driftsfase. Fase 3: Drift (2010->) alle interesserte læresteder slippes til Nasjonal pådriver og NLB koordinerer deler av arbeidet, men i utgangspunktet skal lærestedene kunne arbeide selvstendig 2.3 Prosjektets deltakere Prosjektgruppen har bestått av: Arne Kyrkjebø (NLB) Olav Eivind Indergaard (NLB) Linn Kristine Kristensen (NLB) Anders Gjerde (NLB/NTNU) Iren Igesund (UiB) Roar Fikkan (UiO) Anne Nylund (Nasjonal pådriver, NTNU) Kjetil Knarlag (Nasjonal pådriver, NTNU) Prosjektets leder har vært Kjetil Knarlag og prosjektrapporten er skrevet av Linn Kristine Kristensen, Anders Gjerde og Kjetil Knarlag. Vedleggene er skrevet av Olav Eivind Indergaard, Anders Gjerde og Kjetil Knarlag. 10

11 I tillegg har prosjektet fått innspill fra øvrige ansatte ved NLB, noen programvareleverandører samt fra enkelte av utdanningsinstitusjonene som har deltatt på våre møter der prosjektet har blitt diskutert. 3 Definisjoner I beskrivelsen av modeller og ulik programvare er det en del terminologi som kanskje kan være ukjent. Enkelte av begrepene er så sentrale at de fortjener å bli nærmere definert: 3.1 Universelt utformet og tilrettelagt studielitteratur Skillet mellom universelt utformet og tilrettelagt studielitteratur er behandlet i Kunnskapsdepartementets rapport Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger. Kort summert konkluderer rapporten med følgende definisjoner 1 : Universelt utformet studielitteratur vil si at fagstoffet allerede i utgangspunktet er tilgjengelig for flest mulig. Dette betyr at litteraturen er tilgjengelig i ulike formater, for eksempel trykt tekst og elektronisk tekst, hvor den elektroniske tilgjengelige versjonen må kunne leses med hjelpemidler (for eksempel syntetisk tale, punktleselist, forstørreprogramvare) uten ytterligere bearbeiding eller tilrettelegging. Tilrettelagt studielitteratur vil si at det er tilgjengelig elektronisk tekst som er bearbeidet for å øke lesbarheten, og som ikke kan leses direkte via syntetisk tale, forstørring og punktleselist. Bearbeiding av en tekstbok, via et elektronisk tilgjengelig format og over til Daisy-formatet er eksempel på tilrettelegging. Den tilretteleggingen vi beskriver i denne rapporten omhandler denne typen bearbeiding. 1 Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger. Rapport utarbeidet av arbeidsgruppen satt ned av kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet,

12 3.2 Digital Talking Book (DTB) En DTB består vanligvis av tekst, lyd og en tilhørende navigasjonsstruktur. En DTB tilgjengeliggjør tekst og litteratur for studenter som ikke kan tilegne seg denne litteraturen på vanlig måte ved hjelp av at tekst er synkronisert med lyd og det er også mulighet for å definere navigasjonsstruktur. En egen programvare på pc eller en egnet bærbar avspiller kreves for å spille av en DTB. En DTB kan altså inneholde både tekst, lyd og navigasjon. Men den kan også kun bestå av tekst, eller bestå av lyd med lite eller ingen tilhørende tekst. Det er viktig å være bevisst på at en DTB ikke nødvendigvis inneholder lyd, selv om navnet Digital Talking Book skulle antyde det. DAISY er et eksempel på en DTBook Mer detaljert forklaring En DTB består av et filsett og en XML-struktur som angir hva som er tekst, og hvordan lyden er synkronisert opp mot teksten. Navigasjon er også definert gjennom XML. Lydfilene lagres i egne filer, vanligvis som mp3-filer. Dette betyr at man kan kopiere mp3-filene og bruke disse på andre medier, men da vil man i så fall kun ha lyd og ingen navigasjon eller synkronisering mot tekst. Mp3-filene i seg selv utgjør med andre ord ingen DTB. 3.3 DAISY DAISY står for Digital Accessible Information SYstem og er en internasjonal standard basert på åpen kildekode. DAISY er en multimedia-representasjon av papirversjonen, og ved hjelp av DAISY-formatet og en DAISY-spiller kan man navigere i lydboken. En DAISYspiller er enten en teknisk enhet eller programvare på PC. Studielitteratur i DAISY-format er nesten uten unntak en DAISY fulltekstbok. 2 Det vil si at det er tilrettelagt som en kombinasjon av tekst og lyd, og dersom man bruker PC vil man ha muligheten til å få presentert boken med lyd og bok synkronisert. En DAISY fulltekstbok kan 2 NLB produserer alle sine lydbøker i DAISY-format, og produksjonen består både av bøker med innlest tale og bøker produsert med talesyntese. 12

13 også brukes som en ren lydbok, for eksempel med en mp3-spiller. Den kan også legges inn på håndholdte enheter. The DAISY Consortium er en organisasjon som skal lede an i arbeidet for å omforme analoge bøker til Digital Talking Books. DAISY Consortium er ansvarlige for å vedlikeholde DAISY/NISO Standarden, ANSI/NISO Z39.86, Specifications for the Digital Talking Book. Denne standarden er også kjent som DAISY 3. DAISY Consortium har nå 16 medlemsland og jobber stadig for å spre DAISY-teknologien til hele verden, særlig til u-land. DTB-formatet er altså et format som vedlikeholdes og forbedres av DAISY-organisasjonen. 3.4 Optical Character Recognition (OCR) OCR-behandling er en forkortelse for Optical Character Recognition / Optisk Bokstavgjenkjenning. Et program for OCR-behandling prøver å lese bildet av et innskannet ark og kjenne igjen hver bokstav, hvert tall og hvert ortografisk tegn. I et bilde vil man ikke kunne markere tekst, kopiere denne og lime den over i et annet program for å redigere den eller å få den lest opp. Et typisk (og dessverre vanlig) eksempel er et PDF-dokument, som kun er skannet som et bilde. Man vil ikke kunne søke i denne teksten. For å kunne bruke teksten på et innskannet ark til noe som helst, må man først OCR-behandle teksten. Målet er å korrekt hente ut all tekst som befinner seg på arket slik at det nå er redigerbart og kan brukes til noe etterpå, for eksempel talesyntese Forutsetninger for god OCR OCR-behandling forutsetter at det innskannede materialet er av høy kvalitet, dvs. at tekst er synlig, med god kontrast til bakgrunnen og at det ikke er overstreket eller understreket ved teksten. Eventuelle streker eller linjer som opptrer midt inne i teksten kan forårsake at OCRbehandleren ikke klarer å gjenkjenne tegnene korrekt, og derfor må all notering og understreking som har blitt gjort fjernes. I enkelte tilfeller kan også bilder oppfattes som tekst og OCR-behandleren vil prøve å tolke bildet som bokstaver. Dette vil som regel resultere i en mengde uforståelige symboler, ettersom behandlingen ikke klarer å kjenne igjen noen tegn i et bilde bestående av punktgrafikk. Hvis man vil være sikker på at dette ikke skjer, kan man fjerne bildene fra teksten. 13

14 3.5 Markup I vår sammenheng betyr markup at man foretar tilretteleggingsarbeid for å markere hva som er overskrifter/overskriftsnivå, fotnoter, sidetall, akronymer og lignende. Målet er å ha navigasjonsmuligheter i dokumentet, for eksempel bla til en konkret side, hoppe til et bestemt kapittel og liknende. Denne merkingen følger med i produksjonen en DTBook. Mesteparten av markup kan gjøres i Microsoft Word. Det enkleste eksempelet er å velge overskriftsnivå. For eksempel har dette kapittelet to overskriftsnivå, og overskriften markup har overskriftsnivå 2. Når man fremstiller et eksemplar hvor Word eller rikt tekstformat (RTF) er kilden, så vil markup av for eksempel overskrifter være navigasjonselementer i det ferdige produktet hvis man har gjort arbeidet med å definere overskriftsnivå for hele dokumentet. Ved større dokumenter er derfor markup en forutsetning for at dokumentet skal være brukbart til en lydbokproduksjon. For å lage en DTBook kan man bruke markup i ulik grad. Profesjonelt tilrettelagt studielitteratur innebærer mye arbeid med markup (for eksempel tabeller, illustrasjoner og liknende), mens det er mulig å holde seg kun til overskrifter, fotnoter og sidetall. I vedlegg 4 så er det en kort beskrivelse av hvordan enkel markup i MS Word kan gjøres. NLB har også laget en brukermanual for profesjonell markup ved bruk av Daisy Translator ( Save as Daisy ) som kan legges inn som en modul i Word. Ta kontakt med prosjektleder eller NLB dersom du er interessert i denne. 14

15 4 Samarbeidet mellom lærestedene og NLB NLB er en viktig samarbeidspartner for lærestedene. NLB tilbyr studielitteratur i DAISYformat, og synshemmede har produksjonsrett mens studenter med andre funksjonsnedsettelser (i hovedsak dysleksi) har lånerett. Studenter kan registrere seg som lånere hos NLB sin studenttjeneste ved å fylle ut og sende inn et skjema som finnes på studenttjenesten sine hjemmesider. 4.1 Studenttjenesten Studenttjenesten ved NLB er en egen avdeling under Utlån/Formidling som har som oppgave å produsere og låne ut studielitteratur til syns- og lesehemmede studenter i eksamensrettet utdanning på universitets-, høgskole- og fagskolenivå. Blinde og svaksynte studenter har rett til å få produsert studielitteratur som ikke finnes produsert i tilrettelagt format fra før. Lesehemmede har lånerett til alt som produseres. Lesehemmede betegner studenter med funksjonsnedsettelser som for eksempel dysleksi, afasi, fysiske funksjonshemminger eller andre former for lesehemming. I tillegg til egne produksjoner låner eller kjøper NLB inn lydbøker fra andre produsenter. Mesteparten av studielitteraturen produseres i DAISY-format, enten innlest eller med syntetisk tale. Noe produseres som elektronisk tekst (e-tekst) eller som blindeskrift Studietjenesten består av tre bibliotekarstillinger som tar seg av lokalisering, verifisering og bestilling, samt katalogisering, klassifisering og iverksetting av produksjon. I tillegg arbeider bibliotekarene med vedlikehold av bokbasen Hva ligger i produksjonsrett/lånerett i dag? Studenter med produksjonsrett får produsert alt obligatorisk pensum som ikke finnes fra før. Studenter med lånerett kan låne alt som allerede er produsert (i DAISY-format) Begge grupper kan få låne materiale som skaffes til veie gjennom samarbeidspartnere, med noen unntak 15

16 4.1.2 Hva dekkes/dekkes ikke av dagens ordning? Produksjonsrettstudentene får produsert alt obligatorisk pensum on demand. Andre studenter får dekket sitt pensum i den grad det allerede er produsert for en produksjonsrettstudent (eller kan skaffes til veie via samarbeidspartner i DAISY-format). Da det ikke er noen automatikk i å produsere nye utgaver av bøker som allerede finnes i NLBs base (med mindre det er etterspørsel fra en produksjonsrettsstudent), må studenter som kun har lånerett ofte klare seg med eldre utgaver av aktuell pensumlitteratur Hva er et optimalt samarbeid mellom studenttjenesten og lærestedene? NLB og utdanningsinstitusjonene (ikke minst studentene) har en felles interesse av et best mulig samarbeid. NLB sin ønskeliste for et bedre samarbeid er klar: o Lærestedene må sørge for at pensumlister klargjøres og frigis i god tid før semesterstart o Lærestedene sender inn bestilling på aktuelle bøker/kompendier så tidlig som mulig (blant annet gjennom det vi har kalt Ekstern produksjon, se kapittel 5). o For at kompendier i det hele tatt skal kunne produseres av NLB for lærestedene, må kvaliteten bedres betraktelig i forhold til hva som er vanlig per i dag. Dagens standard er dessverre så varierende at kompendiene nesten uten unntak må leses inn for produksjonsrettstudentene, da det er umulig å få skannet og produsert dem med talesyntese. Det vil være svært gunstig om lærestedene arbeider for at kompendiene holder bedre teknisk kvalitet slik at studenten kan motta ferdig lydbok raskere enn i dag. o Lærestedene bør sørge for fast(e) kontaktperson(er) slik at samarbeidet med NLB blir best mulig. Det bør være en løpende dialog mellom studenttjenesten og lærestedene. Fra NLBs side tildeles hvert aktuelle lærested en egen, fast kontaktperson. 4.2 Samsøk Gjenfinningen av aktuell studielitteratur har nå blitt forenklet gjennom opprettelsen av et felles samsøk. Bakgrunnen for samsøk er et ønske om å slå sammen databaser som tilbyr tilrettelagte eksemplarer. De nordiske landene er spesielt interessante som deltakere i en slik felles database. 16

17 4.2.1 Mål med samsøk Samsøk har som hovedmål å gi en enkel inngang til de nordiske lands kataloger via et felles søkegrensesnitt. Det vil da bli enklere å kunne lokalisere andre lands produksjoner av DAISY-bøker, enten ferdige eller igangsatte. Dette for i størst mulig grad å hindre dobbeltproduksjon. Det er nærliggende å tro at det vil være størst interesse for engelskspråklig litteratur. Ca 25 % av NLBs totale studieproduksjon per i dag består av engelske titler. I første omgang er det blitt etablert samsøk mellom NLB og TPB (Talboks- och punktskriftbiblioteket) i Sverige. Samsøket er basert på Z39.50-protokollen, og har vært operativt siden 1. januar På sikt jobbes det for at alle de nordiske blindebibliotekene skal bli en del av dette samarbeidet Samsøks rolle i prosjektet Den felles kataloginngangen gjør det enklere for lærestedene å lokalisere aktuell litteratur, samt eventuelt å utelukke at bøker som ønskes bestilt gjennom ekstern produksjon ikke allerede er produsert fra før (jf ) 4.3 NLB sin rolle i prosjektmodellen NLB legger til rette for at utdanningsinstitusjonene skal bruke allerede eksisterende produksjonslinjer hos NLB. Dette gjelder den eksterne produksjonen hvor NLB bestiller markup fra eksterne leverandører (i prosjektet kalt ekstern produksjon ) og onlineversjonen av produksjonsprogrammet Daisy Pipeline (Pipe Online). Avklaring av NLB og utdanningsinstitusjonenes rolle i disse produksjonslinjene er utførlig beskrevet i kapittel 5.1 og

18 5 Modell for produksjon av studielitteratur Prosjektet har kommet frem en modell for fremstilling av studielitteratur i et tilgjengelig format for studentene. Modellen består av tre komponenter: 1. Ekstern produksjon Produksjon av fulltekst Daisy hvor deler av tilretteleggingen skjer ved hjelp av tredjepart, men hvor bestillingen gjøres av utdanningsinstitusjonen via NLB. 2. Sentral produksjonssløyfe (PipeOnline) Produksjon av fulltekst Daisy ved bruk av sentral løsning hos NLB 3. Lokal produksjon Fremstilling av universelt utformet eller tilrettelagt studielitteratur på studiestedet 5.1 Ekstern produksjon NLB har etter modell fra TPB i Sverige gjort avtaler med eksterne leverandører om skanning og markup med tanke på DTB-produksjon. Tanken er at det er billigere å sette ut tilretteleggingen av bøkene enn å gjøre dette selv. Prosjektet har utarbeidet prosedyrer for at lærestedene skal kunne bestille bøker via NLB sine eksterne samarbeidspartnere. Dette kalles ekstern produksjon Hva er Ekstern produksjon? Et system hvor et lærested kan bestille ferdige lydbøker fra NLB Lærestedene bestiller via sin faste kontaktperson aktuell studielitteratur ut fra behov og ut fra gitte kriterier. Bestillingen håndteres av NLB, boken gjøres om til en DTB med markup av et eksternt firma. NLB legger til slutt på talesyntese. 18

19 Alle bestillinger gjøres gjennom et nettbasert bestillingsskjema 3, og bestillinger vil avklares i samarbeid med hver utdanningsinstitusjons faste kontaktperson ved NLB 4 NLB registrerer produksjonen og håndterer vederlag etter gjeldende avtaler. Boken legges inn i NLB sin database, Bibliofil, og søkbar via NLB sine nettsider, Når bestilling er iverksatt blir den registrert i databasen, og studenter som er interessert (og som har lånerett) kan reservere boken umiddelbart. Boken vil komme til studenten som fulltekst DAISY kort tid etter ferdigstilling. Bøkene lånes på vanlig måte ut til studenter som har lånerett hos NLB, og studenten leser via leseverktøy på PC eller en håndholdt DAISY-spiller. Det som er spesielt med disse bestillingene er at de ikke trenger å være ment til en spesiell student, men man kan bestille bøker som man antar man vil få bruk for. Slik kan et lærested tenke proaktivt og studentene får tilgang til lydbøker ved studiestart. Dette gir også mulighet for å bestille bøker for andre enn synshemmede Hva kan bestilles som Ekstern produksjon? Foreløpig er dette begrenset til å gjelde hele bøker, ikke kompendier, artikler eller deler av bok. Foreløpig er det kun norske og engelske bøker. Eventuell bestilling av realfagsbøker skal vurderes av studenttjenesten ved NLB. Bøkene må i utgangspunktet være beregnet til bruk for flere studenter. Det beste eksempelet er grunnbøker på store emner hvor det går mange studenter. Dette øker sannsynligheten for at flere ønsker å bruke boken. o Hovedårsaken til dette valget er kostnader ved at markup og DTB skal lages av tredjepart. Det vil for eksempel være lite nytte i å sende en bok for en mastergradsstudent til produksjon i India (kanskje bare deler av boken er 3 Bestilling gjøres online, se punkt Se vedlegg 2 for eksempel på bestillingsskjema (med beskrivelse av fremgangsmåte) 19

20 interessant, og den vil sannsynligvis aldri lånes ut til andre). Bruk da heller en av de andre produksjonsmodellene. o Det kan vurderes om et lærested kan bestille bøker beregnet på enkeltstudenter, men dette vil da i sin helhet belastes det enkelte lærested Hvem kan bestille? Hvert lærested må skrive en avtale med NLB for å kunne bestille lydbøker via systemet for ekstern produksjon. Avtalen ligger som vedlegg 2, og er tilgjengelig elektronisk på eller ved å kontakte studenttjenesten ved NLB. Det må være maksimalt to bestillere fra hvert lærested. Bestillerne meldes til Nasjonal pådriver som fungerer som et koordinerende mellomledd til studiekonsulentene ved NLB. Dette skal hindre at studiekonsulentene er i tvil om en bestilling Hvordan bestille? Bestilling gjøres etter avtale mellom NLB og ditt lærested på følgende adresse: Bestilling reguleres av samarbeidsavtalen mellom NLB og utdanningsinstitusjon (se vedlegg 2). Vi oppfordrer hvert lærested til å begrense antallet bestillere så mye som mulig (helst kun 2 personer for hvert lærested). I størst mulig grad bør dette overlates til studiebibliotek og/ eller kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne ved det enkelte lærested Hvilke kostnader genereres ved ekstern produksjon? Det er kostnader ved markup og produksjon av DTB som gjøres eksternt. Dette koster fra kr og oppover. En vanlig bok (350 sider, normal bruk av bilder og illustrasjoner) vil koste mellom kr. 2000,- og kr Det er kostnader knyttet til vederlag som skal betales til LINO. Se kapittel 7 om vederlagsberegning.. Dette er kostnader etter antallet innspilte minutter ganget med en 20

21 kronesats. Vederlaget vil i 2009 dekkes av NLB, og det arbeides med å utrede en modell for kostnadsfordeling. I samarbeid med NLB vil Nasjonal pådriver arbeide for å finne mulige finansieringsløsninger. Dette er delvis motivert av at alle disse produksjonene vil være til nytte for andre studenter ettersom de havner i NLB sin bokbase. I prøveperioden (2009) vil utgiftene til det enkelte lærested i stor grad være dekket av NLB og Nasjonal pådriver Oppsummering og rolleavklaring: NLB vs. utdanningsinstitusjon NLBs rolle Effektuere bestilling fra lærestedene, hvis sluttprodukt er en DAISY 2.02 fulltekstbok som tilgjengeliggjøres og lånes ut via NLBs ordinære utlånsløsninger. Kvaliteten er den samme som ved NLBs ordinære produksjoner produsert med tilsvarende verktøy. Gi lærestedene en estimert produksjonskostnad for DTBook før produksjon igangsettes. Dekke vederlagskostnader rundt tilrettelegging. Dekke samtlige kostnader rundt administrasjon og øvrige kostnader for tilrettelegging. NLB tar forbehold om at budsjettmessige forhold kan føre til at NLB ikke lenger kan dekke vederlag. Lærestedenes rolle Søke i NLBs og TPBs kataloger (via samsøk) for å utelukke at boken ikke allerede er produsert i DAISY-format før bestilling sendes NLB. Dekke kostnad for produksjon av DTBook. Dekke kostnad for anskaffelse papirversjon av aktuelle bok, og sende denne til NLB. Sørge for at de studenter som skal benytte seg av det ferdige produktet blir henvist til studenttjenesten ved NLB for registrering. 21

22 5.2 Modell 2: Sentral produksjonssløyfe PipeOnline Bakgrunn UiO og NLB utviklet tidlig en samarbeidsløsning for lydbokproduksjon i DAISY-format. Programmet som ble brukt var DAISY Generator. Programmet var installert på en server hos NLB, og UiO produserte kompendier med talesyntese via et webgrensesnitt. Når produksjonen var ferdig kunne man laste produktet ned fra NLB sin server. UiO brukte dette på materiell de selv satt på rettighetene til. Prosjektet ønsket å utvide denne produksjonsmetoden til å gjelde alle læresteder. Etter kort tid ble det bestemt at metodikken skulle beholdes, men at programmet skulle byttes ut. Kanskje kunne Daisy Pipeline egne seg? NLB har i samarbeid med det internasjonale DAISY konsortiet (DC) startet utviklingen av en onlineversjon av DAISY Pipeline. Prosjektet har valgt å vente på utviklingen av PipeOnline, og bruke dette programmet som basis for den sentrale produksjonssløyfen Hva er PipeOnline? PipeOnline er en nettapplikasjon for å lage og kjøre DAISY Pipeline jobber. Utdanningsinstitusjoner som er med i prosjektets prøvefase vil få tilgang til PipeOnline via brukernavn og passord, og vil dermed kunne produsere bøker og annet aktuelt materiale i DAISY-format til sine studenter. PipeOnline er utviklet etter initiativ fra DAISY Consortium (DC), og er basert på åpen kildekode. PipeOnline bygger på DAISY Pipeline, en gratis applikasjon for å fremstille en Digital Talking Book (DTB) og andre DTB-relaterte transformasjoner. Gjennom PipeOnline vil lærestedene kunne generere en fulltekst DAISY-bok med syntetisk tale, og på denne måten fungere som en produksjonssløyfe. PipeOnline vil være tilgjengelig via et webgrensesnitt, og vil kunne tilpasses de enkelte lærestedenes behov. 22

23 PipeOnline samler og forvalter produksjonene på ett sted: o bruk av talesyntese er inkludert i løsningen (NLB står for dette) o vederlagsberegning samles opp av NLB o digital vannmerking (hvis nødvendig, foreløpig er ikke dette til stede) Installasjon og vedlikehold Ingen lokal installasjon, alt gjøres via internett Hvert lærested som ønsker å bruke løsningen får en egen bruker på PipeOnline PipeOnline vedlikeholdes av NLB Support til lærestedene gjøres av NLB Hva kan produseres via PipeOnline? Både bøker, artikler og kompendier vil kunne produseres via PipeOnline såfremt materialet tilfredsstiller krav til input. Vær oppmerksom på at bøker også kan produseres via modell 3 ( ekstern produksjon ) dersom de egner seg for slik produksjon. Det som likevel ikke vil egne seg for den sentrale produksjonssløyfen PipeOnline er: bøker og materiale med mye layout (tekstbokser, grafer, figurer, formler etc.) realfagsbøker Hovedårsaken til at dette ikke egner seg er at det vil ta uforholdsmessig lang tid å lage en DTB med minimum av kvalitet. Vi vil da heller anbefale lærestedene å vurdere alternativer innenfor lokal produksjonsmodell eller modell for ekstern produksjon. I tillegg må materiale som skal produseres via PipeOnline tilfredsstille visse minimumskrav: OCR-behandlingen må være av god kvalitet. Dette betyr at man må kvalitetssikre dokumentene som sendes gjennom slik at for eksempel ordfeil som har kommet gjennom OCR-behandlingen lukes vekk. 23

24 Det må være utført mark-up på overskrifter, fotnoter, lister, tabeller og lignende. Et minimumskrav er å definere overskriftsnivå, sidetall og fotnoter. Se vedlegg 4 og 5 om hvordan man gjør henholdsvis enkel og avansert mark-up. Man må fylle ut metadata for hver bokproduksjon. Dette innebærer opplysninger om forfatter, tittel, utgave, årstall, forlag osv. Dette krever ikke mye tid, og gjøres som en del av produksjonen Kvalitet Ved produksjon via PipeOnline er lærestedene selv ansvarlige for kvaliteten på det ferdige produktet, da grunnlaget legges ved kvalitetssikring av mark-up og OCR. Om en produksjon haster og tilrettelegger ønsker å spare tid på markup, vil dette resultere i et produkt med lavere kvalitet. Dette avgjøres av tidsaspektet samt den enkeltes students behov. PipeOnline må gjerne brukes ved en til en -produksjoner med korte tidsrammer, men dette vil ha noen konsekvenser: Vederlaget må i sin helhet betales av den som iverksetter produksjonen Grunnlagsfilen blir slettet fra NLBs server etter 7 dager Eksempel på produksjon En utdanningsinstitusjon ønsker å produsere en bok for en student. Studenten kvalifiserer for å få fremstilt tilrettelagt eksemplar (dokumentasjon må foreligge), og etter å ha konferert med studiekonsulenter ved NLB vurderes boken som egnet for lydbokproduksjon gjennom den sentrale produksjonssløyfa. Prosedyren blir som følger: Skanning og OCR-behandling. (Kvalitetssikring av OCR) Utfør markup på navigasjonselementer (overskrifter, sidetall, fotnoter) eventuelt bildetekster og tabeller. Opprett en ny jobb i PipeOnline og last opp dokumentet ditt. Last ned ferdig fulltekst DAISY-bok til bruk for aktuell student 24

25 5.2.7 Etterarbeid Produksjonen vil vurderes av studiekonsulentene ved NLB. Er den uaktuell for bruk av andre (for eksempel på grunn av kvalitet) så vil den slettes fra serveren etter ca 10 dager. Lærestedet må da betale vederlaget selv, men eksemplaret kan lånes ut til flere ved det aktuelle lærestedet. Vær oppmerksom på at regler for utlån (autentisering/ dokumentasjon, opplysning om låneperiode og låneregler, registrering av lånere og krav om destruering etter bruk) må følges. 5 Vær også oppmerksom på at det er studiebibliotekene som etter lov om opphavsrett med forskrifter har tillatelse til å gjennomføre produksjon og utlån Oppstart PipeOnline skal gjennomgå testing sommeren 2009, og vil være klar for bruk i september Etter dette vil applikasjonen først gjennomgå en prøveperiode før den fullstendig tas i bruk som den sentrale produksjonssløyfa. En eventuell delfinansiering av vederlag for disse produksjonene i prøveperioden vil vi komme tilbake til ved oppstart. PipeOnline brukergrensesnitt Lærested Studiekonsulent Utlån til lærestedene Server hos NLB Bibliofil Figur 1: Produksjon via PipeOnline 5 Se AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 25

26 5.2.9 Oppsummering: NLBs og lærestedenes rolle ved bruk av PipeOnline PipeOnline er fysisk lokalisert hos NLB, men vil være tilgjengelig for utdanningsinstitusjonene via eget webgrensesnitt. Hvert lærested vil få eget brukernavn og passord slik at de kan nytte seg av løsningen. NLBs rolle Sørge for drifting og vedlikehold av teknisk løsning. Ha ansvar for tilgjengeliggjøring av norsk og engelsk talesyntese. Skal gi nødvendig og relevant opplæring i bruk av PipeOnline, samt utarbeide og tilgjengeliggjøre oppdatert informasjonsmateriell rundt løsningen. Skal gi nødvendig support. Sørge for at PipeOnline er skalert for kortest mulig produksjonstid, samt å underrette via e-post når produksjonen er ferdig. Lærestedenes rolle Skal påse at kun studenter som oppfyller Åndsverkslovens 17 får tilrettelagt litteratur gjennom løsningen. Skal avgrense tilgang til PipeOnline, slik at det kun er kyndig personell som får tilgang til å produsere via løsningen. Påse at alt materiell som sendes til PipeOnline er tilrettelagt i forhold til de retningslinjer som er utarbeidet. Lærestedet (og studenten) er selv ansvarlig for det ferdige produktet, da grunnlaget for kvaliteten legges ved utvalg og tilrettelegging. Ansvarlig for å foreta registrering og innrapportering, samt å sørge for vederlag til rettighetshaverne 26

27 27

28 5.3 Lokal produksjon I den lokale produksjonsmodellen er det studiestedet som sørger for å gi studentene tilgang til studielitteraturen i et egnet format. Dette kan skje på flere måter: Universell utforming: Studielitteraturen er universelt utformet eller tilgjengelig i utgangspunktet Studentens egenproduksjon: Den enkelte student gis tilgang til verktøy for selv å produsere litteratur i ønsket format Individuell tilrettelegging: Utdanningsinstitusjonen (for eksempel studiebibliotek) foretar en tilrettelegging for enkeltstudenten Universelt utformet studielitteratur Ved hjelp av PC med programvare kan studenter lese studielitteratur i ulike digitale format. En blind student vil kanskje bruke leselist, en svaksynt vil kanskje forstørre teksten. De fleste lesehemmede (inkludert studenter med lese- og skrivevansker) vil ha nytte av talesyntese. Dersom det elektroniske formatet er slik at det lar seg bruke av alle disse hjelpemidlene uten ytterligere bearbeiding - kan vi si at vi har studielitteratur som er universelt utformet. 6 Vær oppmerksom på at mange elektroniske formater slett ikke er universelt utformet og lar seg bruke av hjelpemidlene som nevnt ovenfor. De mest kjente eksemplene er PowerPoint og PDF-dokumenter som ikke er tekstindeksert. Har man slike elektroniske formater kan man ikke snakke om universell utforming, og man er nødt til å gjøre en tilrettelegging. Vi anbefaler alle læresteder å arbeide for at egenproduserte dokumenter gjøres tilgjengelig for studenter med nedsatt funksjonsevne, og at de er i et format som lar seg bruke av de tekniske hjelpemidlene som beskrevet ovenfor. Dette vil redusere behovet for individuell tilrettelegging, og flere studenter vil klare seg selv. 6 Se også kapittel 3.1 for nærmere beskrivelse av universelt utformet studielitteratur. 28

29 Ikke alle ønsker universelt utformet studielitteratur, men vil at litteraturen skal være tilrettelagt. For eksempel kan bøker og lange kompendier egne seg dårlig som en ren elektronisk tekst, ettersom mange vil etterspørre en navigasjonsstruktur for å lette lesingen Studentenes egenproduksjon Ved hjelp av skanner og etterbehandling kan studentene fremstille eksemplarer på egen hånd. Studentene kan ha eget utstyr, eller man kan kjøpe lisenser til bruk på lærestedet. Prosjektet har sendt brev til Kultur- og kirkedepartementet (KKD) 7 med spørsmål om hva et lærested kan tilby av teknologi for studentenes egenproduksjon, uten at man bryter åndsverkloven eller at det går på bekostning av de rettighetene opphavsmann har til vederlag (som forvaltes av forvaltningsorganisasjonen LINO, se Se også kapittel 7 om lov om opphavsrett med forskrifter. Etter konsultasjon med KKD har vi kommet frem til følgende (se også kapittel 7): Utdanningsinstitusjonene kan legge til rette for studentenes egenproduksjon ved å opprette arbeidsstasjoner med egnet programvare. Studentene kan lagre eksemplaret, og spille det av på egnet spiller. Det som studenten selv fremstiller et eksemplar til eget bruk på denne måten faller det inn under 12 i åndsverkloven, dersom studenten trenger hjelp til eksemplarfremstillingen faller det inn under 17. Eksemplarfremstilling etter 12 kan gjøres ved bruk av fremmed hjelp, og bruk av utdanningsinstitusjonens ustyr er et eksempel på slik fremmed hjelp. Utdanningsinstitusjonen kan bistå studentene med opplæring i bruk av programvare til bruk for eksemplarfremstilling etter 12. Tilbudet må begrenses til studenter som kan dokumentere at de har behov for tilrettelagt eksemplar (at de ikke kan tilegne seg verket på vanlig måte). Slik dokumentasjon skal være legeattest (spesialisterklæring) eller logopedrapport. Dette gjelder altså hvis det er utdanningsinstitusjonen som er initiativtaker til eksemplarfremstillingen. Dersom studenten selv henvender seg for å få hjelp til 7 Se vedlegg 4 29

30 arbeidet (uten at det er markedsført på noe vis) kan dette gjøres av utdanningsinstitusjonen (etter prinsippet om fremmed hjelp, se ovenfor). Tilbudet bør kun markedsføres mot målgruppen som nevnt i punktet ovenfor, og studenter som tar i bruk tilbudet skal gjøres oppmerksom på at dette er til privat bruk, og at fremstilte eksemplarer ikke skal distribueres til andre (jfr privatbruksregelen i 12 i åndsverkloven). Slik vi har forstått det er studentenes egenproduksjon ikke vederlagspliktig så lenge det kun er til eget bruk. Når det gjelder studentenes egenproduksjon så gjelder de samme forhold som for produksjon via PipeOnline. Det krever tilgang til skanner, etterbehandling med OCR, talesyntese og et produksjonsprogram. Anbefalinger i forhold til teknologi og fremgangsmåte finnes i kapittel 8. I vedlegg 1 finnes oversikt over programvare som er testet i prosjektet Opplæring og markedsføring Et viktig spørsmål er om utdanningsinstitusjonen har lov til å drive opplæring av studenter og markedsføring av et tilbud om egenproduksjon av studielitteratur i alternativt format. Dette vil falle inn under 12 i åndsverkloven, hvor rettighetene til eksemplarfremstilling til privat bruk hjemles. Etter drøftinger med KKD har vi kommet frem til at utdanningsinstitusjonene kan drive opplæring i bruk av programvare til egenproduksjon (jfr. brevet til KKD, se vedlegg 3). Som vist i punktlisten under kapittel så må både opplæring og markedsføring være rettet mot målgruppen, altså studenter som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan tilegne seg et verk på vanlig måte. Dette kan løses for eksempel ved tilgangskontroll for de maskinene som kan benyttes til formålet, og markedsføringen kan for eksempel gjøres via rådgivning/veiledning til aktuelle studenter Individuell tilrettelegging Det er lov til å foreta en individuell tilrettelegging av studielitteratur, jfr. åndsveklovens 17. Tilretteleggingen må følge bestemte kriterier for hva som er nok tilrettelegging til at det skal 30

31 falle inn under denne lovbestemmelsen. Dersom utdanningsinstitusjonen ønsker å tilrettelegge med lyd (etter åndsverklovens 17a) så må dette gjøres av studiebiblioteket (jfr forskrift til åndsverkloven) og det må betales vederlag til LINO og produksjonen må registreres og lånes ut etter et bestemt regelverk. Se kapittel 7 for nærmere beskrivelse av åndsverkloven med forskrifter. En tilrettelegger kan som studenten bruke mer eller mindre avanserte løsninger. Skanner, etterbehandling med OCR og talesyntese er en forutsetning for all tilrettelegging, i tillegg må man bruke et program for selve produksjonen om man ønsker å tilrettelegge med lyd. Noen ytre faktorer spiller inn når det gjelder tilretteleggingen: Trenger studenten litteraturen umiddelbart? De fleste av programmene vi har testet har mulighet for å lage litteratur raskt, men resultatet vil selvfølgelig være varierende. Enkelte programmer er nesten plug-andplay, mens andre programmene forutsetter flere prosesser, men er enkle å operere om studenten har dårlig tid. Generelt kan vi si at et godt sluttprodukt krever innsats! Hva ønsker man å investere i av utstyr? Noen av programmene er kostbare mens andre er helt gratis. Noen krever mer oppfølging av tilrettelegger enn andre. Det beste hadde vært å ha forskjellig programvare å ta i bruk, alt ettersom type kilde og studentens behov etc. Dette kan imidlertid være dyrt. Vi mener at lærestedet må påregne noen investeringer for å kunne tilby studielitteratur i tilgjengelig format. Studenten ønsker navigasjon Alle produksjonsprogrammene har mulighet for å legge til navigasjonselementer (for eksempel overskrifter, sidetall, fotnoter). Ettersom de fleste programmene tar utgangspunkt i MS Word, så kan mye av tilretteleggingen gjøres inne i det programmet. Et av programmene (EasyConverter) genererer automatisk navigasjonselementer (overskrifter), men kvaliteten er usikker. Navigasjon ved hjelp av håndholdte spillere med innebygd talesyntese forutsetter at du har laget en DTB med navigasjonsstruktur. Dersom man bruker leseverktøy så får man i utgangspunktet ingen navigasjon, men man kan hoppe mellom mp3-filer om man lagrer disse separat. 31

32 Tilrettelegging for bruk av leseverktøy forutsetter som tidligere nevnt at man følger visse kriterier. Litteraturen har mye layout Dersom litteraturen har mye layout (tabeller, tekstbokser, illustrasjoner, figurer) så egner den seg best for profesjonell tilrettelegging. Det beste man kan gjøre selv er å skanne, OCR-behandle og så lage en navigasjonsstruktur. I utgangspunktet bør studentene selv skanne og OCR-behandler for deretter å bruke et leseverktøy. Studenten kan også oppsøke forlaget for å be om en elektronisk versjon. Er det mulig kan også lærestedet (eller studenten) forsøke å få tak i den elektroniske filen. 32

33 5.4 Hvilken del av modellen skal vi bruke? EKSTERN BESTILLING PIPEONLINE LOKAL PRODUKSJON Ytre faktorer: Kildetype, studentenes behov, ressurser Figur 5.1: Hvilken komponent skal jeg bruke? Alle tre! Hvilken komponent skal man bruke, og i hvilke sammenhenger? Et lærested vil sannsynligvis benytte seg av alle tre komponentene, og ulike faktorer vil påvirke hva man velger i en situasjon. Kort fortalt vil valgene være basert på: 1. Kildetype: Er kilden en bok, et kompendium, en artikkel eller noe annet? 2. Studentens behov og tekniske kompetanse: Haster det? Klarer studenten seg selv? 3. Til mange eller til en person: Er det flere som trenger eksemplaret i lydformat? 33

34 4. Ressurser til tilrettelegging: Har lærestedet tid, kompetanse og utstyr til dette? 1. Kilden Hva slags kildetype studenten ber om å få tilrettelagt er avgjørende for valg av produksjonsmodell og metodikk. Noe er det ikke fornuftig å bruke tid og energi på å tilrettelegge. Her er noen eksempler på kildene som studenten kan ha med seg: Bok hvor hele boken ønskes tilrettelagt Er dette en bok som kan brukes av mange bør komponent 2 (sentral produksjonssløyfe) eller komponent 1 (ekstern produksjon) velges. Er det klart at kun en student ønsker boken kan lokal produksjon være fornuftig. Ta kontakt med studiekonsulentene ved NLB for å vurdere boken. Kanskje er den produsert fra før? Kompendium Avhengig av kvaliteten (trykkekvalitet, layout, fagtype, språk) og bruksområdene (en eller flere brukere?) så kan et kompendium egne seg for lokal produksjon eller produksjon via den sentrale produksjonssløyfen. Bokkapittel eller artikkel Bør tilrettelegges lokalt. Vurder produksjonsmetode (se kapittel 8) Elektroniske tekster Bør tilrettelegges lokalt (se kapittel 8 for eksempler) Kilden har mye layout Bøker kan sendes som ekstern produksjon. Dersom studenten kommer med andre kilder med mye layout er egenproduksjon og bruk av leseverktøy mest aktuelt. Det kan også være aktuelt å arbeide for at studenten får tilgang til den elektroniske kilden. Studenten kan selv kontakte forlag, alternativt kan lærestedet bistå i forhold til lokale produsenter (kompendier etc). Realfagsbøker Det er foreløpig ikke noe godt system når det gjelder talesyntese og realfagsbøker. Det er særlig formler og figurer som er problematiske. Vurder om boken kan egne 34

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB 16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB Avtale Dette er en samarbeidsavtale mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og [navn på utdanningsinstitusjon]. Avtalen regulerer

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 2013/331-1 Deres referanse: Dato: 15.02.2013 Årsrapport 2012 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7.

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7. Innhold Forord... 1 Takk... 2 1. Innledning... 5 1.1 Hva er Datakortet?... 6 1.2 Om prosjektarbeidet...6 1.3 Målgruppe... 7 2. Forskningsmetode... 11 2.1 Mål... 11 2.2 Undervisning... 11 2.3 Sertifiseringssystemet...

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Rapport 2002:14. Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling

Rapport 2002:14. Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling Rapport 2002:14 Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling Forord Denne rapporten er Statskonsults sluttdokument fra Program for elektronisk saksbehandling (ELSAK). Programmet, som ble startet

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

SPRÅKRÅDET. Norsk språkbank oppdatering av opplysninger og vurderinger

SPRÅKRÅDET. Norsk språkbank oppdatering av opplysninger og vurderinger NOTAT Fra/frå: Til: Torbjørg Breivik, Språkrådet Kultur- og kirkedepartementet Dato: 12.08.2009 Sak: Norsk språkbank oppdatering av opplysninger og vurderinger Innledning Notatet er en gjennomgang og en

Detaljer

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder Forord Prosjektrapporten beskriver prosjektets arbeid og resultater. Prosjektet har utredet og testet ulike løsninger som gir mulighet for å yte mer effektiv datastøtte til kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Årsrapport 2013 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Postadresse Postboks 2764 Solli N-0204 OSLO Besøksadresse Observatoriegata 1 B Oslo E-post/Internett post@nlb.no www.nlb.no Telefon Adminstrasjon

Detaljer

Masteroppgave i Endringsledelse

Masteroppgave i Endringsledelse Masteroppgave i Endringsledelse v/universitetet i Stavanger Vår & høstsemester 2012 Figur 1: Intern selskapspresentasjon fra Altibox AS «Hvilke konkrete forandringer i markedstilbud og markedskommunikasjon

Detaljer

Nettbrett og Universell Utforming - Hovedrapport

Nettbrett og Universell Utforming - Hovedrapport Nettbrett og Universell Utforming - Hovedrapport Fakta om rapporten Oppdragsgiver: Utført av: Vår referanse: Undersøkelsens formål: Blindeforbundet / Kari Anne Flaa/ kaf@blindeforbundet.no Andreas Cederbom

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer