34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE 34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA /15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT /15 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR /15 DETALJREGULERING EKSPLOSIVLAGER, HAMREMOEN 2. GANGS BEHANDLING /15 KOMMUNEDELPLAN FOR SPRENGSTOFFLAGER HAMREMOEN, 2. GANGS BEHANDLING /15 REGULERINGSPLAN ØVRE RUUD BOLIGFELT,- ANDRE GANGS BEHANDLING /15 OPPHEVING AV FORSKRIFT ETTER KONSESJONSLOVEN (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) /15 SØKNAD - TIDSAVGRENSET LØYVE TIL MOTORISERT FERDSEL PÅ NOREFJELL /15 ÅRSMELDING 2014 RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT /15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KRYLLINGSPRELL /15 SØKNAD OM SKJENKELØYVE - KRYLLINGSPRELL AS /15 SKJENKEBEVILLING HEISHUSET/LAVO /15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - KRØDEREN CAMPING AS Styreleder og daglig leder i NVA og E-verksjef vil orientere i starten av møtet. Noresund, Olav Skinnes ordfører

2 34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/529 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes. 2

3 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/479 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Vedlegg 1) Årsregnskap for NVA 2014 Vedlegg 2) Årsberetning for NVA 2014 Vedlegg 3) Revisors beretning Saksopplysninger: Styret i Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS behandlet i sitt møte årsregnskap og årsberetning for Regnskapet for 2014 viser et negativt årsresultat på kr Selskapet hadde i 2014 en omsetning på kr Dette er en økning på kr i forhold til Selskapet har hatt en økning i inntektene både på årsgebyrene og tilknytningsgebyrene på henholdsvis kr og kr Driftskostnadene har økt med kr sammenlignet med Driftsresultatet er kr dårligere enn i 2013, og årsresultatet viser et underskudd på kr i motsetning til 2013 hvor NVA hadde et overskudd på i overkant av kr Selskapets egenkapital er bokført med kr som utgjør 10,3 % av totalbalansen som er kr Bankinnskudd pr er kr som er en nedgang på kr fra Langsiktig gjeld (lån) var pr kr Dette er en nedgang i lånegjelden på kr Årsberetningen dokumenterer hovedaktivitetene i selskapet i Styret fattet følgende vedtak i saken: «Årsberetning og årsregnskap for NVA for 2014 godkjennes.» 3

4 Selskapets årsregnskap og beretning for 2014 er behandlet av revisor. Revisors beretning er vedlegg 3 til saken. Konklusjonen i revisors uttalelse om årsregnskapet er slik: «Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS per 31.desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.» Konklusjonen i revisors uttalelse om årsberetningen er slik: «Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.» Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Årsregnskap og årsberetning for NVA for 2014 tas til orientering. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 67/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Solstad) innstiller: Årsregnskap og årsberetning for NVA for 2014 tas til orientering. 4

5 36/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT Saksbehandler: Anne K. Jokerud Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/463 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Tertialrapport pr Saksopplysninger: Det vises til vedlagte tertialrapport med følgende innhold: Kommentarer Skatteinngang Hovedoversikt budsjett/regnskap Talloversikt pr. sektor Investeringsprosjekter m/kommentarer Likviditetsgrad m/kommentarer Det meldes ikke om store avvik fra sektorene. Sektorenes budsjetter er stramme men det gjøres en god oppfølgingsjobb i forhold til å holde budsjettene. Skatteinngang/ inntektsutjevning ligger betydelig under budsjett selv etter at man kompenserer for deler av skattesvikten slik regjeringen har foreslått. Korrigert for kompensasjon for skattesvikt foreslått i revidert nasjonalbudsjett og tall for inntektsutjevning de tre første månendene i 2015, ligger skatteinngangen/inntektsutjevning for Krødherad kommune om lag en mill. kroner under budsjett. KS har også gjort beregninger som indikerer at skattesvikten i kommunesektoren blir enda høyere enn det som er anslått i revidert nasjonsbudsjett. Til formannskapets møte i juni vil skatteinngangen for mai måned (stor skattemåned) samt inntektsutjevningen for de fire første månedene være tilgjengelig. Utviklingen følges fortløpende og en vil komme tilbake til behov for eventuelle tiltak i neste tertialrapport. Da vil man også ha bedre grunnlag for å kunne si noe om kostnaden knyttet til konsekvenser av lønnsoppgjøret for Krødsherad kommune og utvikling i renter og avdrag sett opp mot budsjett. Aktiviteten i sektorene herunder omstillingstiltak gjennomføres i all hovedsak i tråd med budsjettforutsetningene. Når det gjelder oppvekstsektoren har en valgt å iverksette andre innsparingstiltak enn en samling av klassertrinn med få elever fra høsten 2015 for bl.a. å utrede mer prosedyrer og handlingsrom. En mer fleksibel bruk av ressurser i skolen er etter administrasjonens mening i første rekke et alternativ til å kunne gi et best mulig tilbud uten å 5

6 endre skolestruktur, og av den grunn viktig å arbeide videre med slik at man har alternative valg. Saker som krever vedtak. Kjøp av bil Sektor TNM har leaset en bil (Caddy) i 3 år og leasingavtalen utgår 1.juli Sektorleder har vurdert at det er mest fornuftig å kjøpe ut bilen i stedet for å betale for utbedring av skader og tegne leasingkontrakt på ny bil. Kjøp av bilen vil bli finansiert ved bruk av midler fra sektorens disposisjonsfond. Bilkjøpet må føres i investeringsregnskapet da gjenværende levetid etter kommunal regnskapsforskrift er 7 år. Nye prosjekter i investeringsregnskapet krever vedtak i kommunestyret selv om finansieringen ligger innenfor sektorens delegasjon. Bilen koster ferdig registrert (inkl mva). Sak om skolestruktur Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjettet for 2015 at sak om skolestruktur skulle legges frem for kommunestyret våren Av kapasitetsmessige årsaker/arbeid med andre saker har en ikke rukket en tilfredsstillende behandling av denne saken herunder avholdelse av folkemøte. I samråd med ordfører foreslås at saken utsettes til nytt kommunestyre er valgt. Regulering/utbygging av boliger ved Krøderen skole Arbeid med reguleringsplan og kontakt med utbyggere pågår og sak vedrørende regulering vil bli fremmet for formannskapet enten i ekstraordinært formannskap før sommeren eller i møtet i august. En tar også sikte på å legge frem sak vedrørende utbygging og kommunalt kjøp av boliger i området etter sommerferien. Etter oppmoding fra ordfører fremmes forslag om at en for ordens skyld vedtar riving av de byggene som står på tomten i dag. Kostnader og finansiering av riving av byggene vil bli innarbeidet i sak som legges frem i august. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapporten tas til orientering. 2. Det foretas kjøp av leaset bil innen teknisk sektor. Kjøpet finansieres av disposisjonsfond teknisk innenfor en ramme på kr Sak som skolestruktur utsettes til nytt kommunstyre er konstituert. 4. Byggene på kommunal tomt ved Krøderen skole rives. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 53/15 Behandling: Olav Skinnes fremmet på vegne av TPBL og Høyre følgende tillegg til Rådmannens innstilling: Tilbud på riving og rydding er innhentet, Øst Riv AS har gitt pris på riving av hus og uthus på gnr.178/22 og gnr.178/198. 6

7 Begge tomtene klargjøres og ryddes jfr. beskrevet i tilbudet. Det bevilges kr pluss mva til dekning av kostnader fra disposisjonsfondet. Gustav Kalager fremmet på vegne av AP følgende endring til Rådmannens innstilling: Punkt 4 i saken. Riving av hus 178/22 skal ikke gjøres før det er sett i sammenheng med reguleringsplan for området som legges frem i f.skap Rådmannen informerte om at administrasjonen ikke har saksbehandlet ferdig spørsmålet om riving. Ett av byggene brukes som Rigg i forbindelse med rivingsarbeidet på Krøderen. Rådmannen informerte videre om at rivingsarbeidet krever innhenting av tilbud fra flere tilbydere da beløpet er over kr Ved avstemming oppnådde TPBL og Høyre 3 stemmer, mens Arbeiderpartiets forslag til endring oppnådde 2 stemmer. Vedtak: Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen, Sæta) innstiller: 1. Tertialrapporten tas til orientering. 2. Det foretas kjøp av leaset bil innen teknisk sektor. Kjøpet finansieres av disposisjonsfond teknisk innenfor en ramme på kr Sak som skolestruktur utsettes til nytt kommunestyre er konstituert. 4. Byggene på kommunal tomt ved Krøderen skole rives. Tilbud på riving og rydding er innhentet, Øst Riv AS har gitt pris på riving av hus og uthus på gnr.178/22 og gnr.178/198. Begge tomtene klargjøres og ryddes jfr. beskrevet i tilbudet. Det bevilges kr pluss mva til dekning av kostnader fra disposisjonsfondet. 7

8 37/15 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PR Saksbehandler: Anne Berit Narum Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 15/481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Et samlet vedlegg for talloversikt Likviditetsutvikling 2015 og Låneoversikt pr Saksopplysninger: TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Iht. reglementet skal rapportering av finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillater ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. Krødsherad kommune AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd på til sammen kr 46,55 mill er iht. kontoutskrifter fra banker pr plassert i; DnB 22,99 mill. kr. (herav 6,16 mill i fondsmidler) Skue Sparebank 23,46 mill. kr. (fondsmidler) KLP-bank 0,10 mill. kr. Gjennomsnittlig NIBOR-rente (månedlig) Vilkår for flytende rente 8

9 Mnd. DnB Renter ansv.lån E-verk. Skue Klp-bank JF. K-100/08 (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) Sparebank (årsrente særvilk) (årsr. særvilk) Jan 1,41 0,38 1,79 1,39 0,50 1,89 2,55 2,80 Feb 1,43 0,38 1,81 1,38 0,50 1,88 2,55 2,80 Mar 1,40 0,38 1,78 1,38 0,50 1,88 2,05 2,45 Apr 1,48 0,38 1,86 1,47 0,50 1,97 2,05 1,80 Sum 1,810 1,905 2,300 2,463 Vilkårene for innskudd iht. hovedbankavtalen med DnB er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har for første tertial 2015 vært på 1,81 %. NIBOR rentene har holdt seg lave over lang tid. Kommunen har også fondsmidler i Skue Sparebank uten bindingstid og løpende tilgjengelighet med løpende særvilkårsrente; gjennomsnittlig 2,30% for første tertial Midler has også i KLP-banken, som også er løpende tilgjengelig/uten bindingstid med gjennomsnittlig rente på 2,46% betinget innskudd over kr ,-. Kontoen benyttes til midlertidig plassering av driftsmidler dersom driftskontoen i DnB har stort beløp. Krav om konkurranseutsetting av hovedbankavtale Iht. lov om offentlig anskaffelser plikter kommunen jevnlig å konkurranseutsette hovedbankavtalen. Kommunen har i april/mai startet en prosess for dette der tilbudsfrist vil settes til etter sommerferien. Etter en forhandlingsrunde med banker som har gitt tilbud vil det fremgå hvorvidt kommunen må skifte hovedbank. Dersom bankskrifte blir resultatet vil dette fordre implementeringsaktiviteter høsten Likviditetsutvikling Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld har for 1. tertial svinget mellom 1,5 og 2 for kommunen (jf. Vedlegg 1; Likviditetsutvikling 2015). Normen sier at denne likviditetsgraden helst burde være over 1. Likviditetsgraden pr er på 1,52. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn på den løpende likviditetssituasjonen. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Videre ligger lånemidler som en del av driftskontoen som løpende medgår til pågående investeringsprosjekter. I forbindelse med teknisk føring av premieavvik knyttet til pensjonsutgifter ligger en fare for at kommunens likviditet svekkes. Selv om pensjonspremiene i sin helhet har blitt betalt har kommunen iht. gjeldende regelverk måtte teknisk redusere belastningen knyttet til dette i form av regnskapsmessig føring av aktuarberegnede positive premieavvik. Med et forfinet regnskapsmessig årsresultat og disponering av dette til nye aktiviteter, bruker i realiteten kommunen midler/likvider som ikke finnes. Positive premieavvik pensjon bør derfor ikke disponeres til bruk, men avsettes til utjevningsfond premieavvik. Pr stod kr på utjevningsfond. Kommunestyret vedtok i møte ved behandling av regnskapsresultatet for 2014 å avsette ytterligere 2 mill. kroner til utjevningsfond. Akkumulert netto positive premieavvik inkl. arb.g.avg. er på til sammen 12,98 millioner. Av dette er 7,67 millioner uten likviditetesmessig dekning. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til 9

10 bankinnskudd. Pengemarkedsfond synes fortiden ikke å gi bedre avkastning enn bankrente og har ikke blitt sett som aktuelt. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Kommunens likvider er plassert på bankkonti uten bindingstid. Foruten bankinnskuddene i DnB, som er vår hovedbank for betalingstransaksjoner, er det plassert midler på konto i Skue Sparebank til bedre rentevilkår, men allikevel uten bindingskrav. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. Lett tilgjengelighet til våre bankkonti er praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. Innskuddsplasseringer av midler som ikke skal brukes den nærmeste tiden er vurderinger som bør gjøres løpende. I lys av uroen i finansmarkedene i Europa og muligheter for spredning av problemer til banker i Norge, kan det være lurt å ha penger i flere banker for å spre risikoen. Bankenes sikringsfond stiller 2 millioner som et garantitak til innskyter vedrørende innskudd i banker som er medlem av sikringsfondet. DnB som en bank med statlige eierandeler anses imidlertid blant de sikreste banker dersom norske banker skulle få alvorlige problemer. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Hittil for 2015 utgjør dette en gjennomsnittlig rente på 1,91%. Dersom dette blir gjennomsnittsrenten for året vil det utgjøre kr i renteinntekter til kommunen. Budsjettert beløp for 2015 er kr Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr , dvs. ingen endring siden årsskiftet. Andelsverdi kr 3,64 millioner for pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som pensjonsleverandør utgjør hele 96% av totalt balanseført verdi for aksjer og andeler. 10

11 Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Norefjell Destinasjon 22 aksjer SUM BALANSEFØRT VERDI : PASSIVA 4. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 87,58 mill kroner, dvs 11 lån i Husbanken (11,37 mill kr), 39 lån i Kommunalbanken (75,86 mill kr) og ett lån i DnB (0,35 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). De fleste lånene er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Tre lån knyttet til skolerehabilitering har 5 års avdragsfrihet fra låneopptakstidspunkt i samsvar med kompenseringsberegningen fra staten. Startlånene i Husbanken er annuitetslån i samsvar med utlånte midler. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termin-/adm.gebyr/ ved flere lån. Hittil i 2015 er det ikke tatt opp nye lån, men iht. K-108/14, opprinnelig årsbudsjett 2015, er det budsjettert med 8,1 millioner i nye låneopptak for Av dette er 2,2 millioner knyttet til boligtomter og opparbeiding industritomt som krever ytterligere politisk behandling før igangsettelse. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet. Ny rammeavtale er inngått i Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste lånetilbudet. 11

12 Overvåkning av renteutvikling ad. innlån Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2015 Mnd. Kommunalbanken Husbanken DnB nominell effektiv nominell effektiv nominell effekti v Jan 2,000 2,010 2,276 2,376 2,030 2,055 Feb 2,000 2,010 2,276 2,376 1,890 1,915 Mar 2,000 2,010 2,276 2,376 1,880 1,905 Apr 2,000 2,010 2,276 2,376 1,970 1,995 Gj.snitt pr ,000 2,010 2,276 2,376 1,943 1,968 Kommunen har 87 % av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten hos Kommunalbanken har vært stabil på samme nivå i 2015 etter en nedjustering ved årsskiftet. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten pr har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,0% (2,01%), Husbanken 2,28% (2,38%) og DnB 1,94% (1,97%). For 2014 var de effektive gjennomsnittsrentene henholdsvis 2,26%, 2,41% og 2,24%. Renteutviklingen følges løpende. Pr er 8,55 millioner kroner fastrentelån og 79,03 millioner kr lån med flytende rente. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr som følger; -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 3,7 mill og fastrente 3,51% (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 3,29 mill og fastrente 3,49% (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 1,56 mill og fastrente 3,05 % (til nov.2017) Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 0,76 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. 5. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten har holdt seg uendret på 1,5 % fra mars 2012 til desember Rentemøtet besluttet å sette styringsrenten ytterligere ned til 1,25 % noe som ble videreført i rentemøtet og rentemøtet Fallet i oljeprisen, svekkede utsikter for vekst i norsk økonomi og styringsrenter tilnærmet lik null samt moderat vekst hos våre handelspartnere, er momenter som tilsier en lav styringsrente i Norge. Analyser fremover anslår utsikter til en ytterligere redusering i styringsrenten og en lav rente fram mot slutten av

13 Sett opp mot kommunes lånegjeld på 87,58 millioner (der 8,55 millioner imidlertid er bundet til fastrente) virker en lav rente positivt inn på kommunens renteutgifter. Det er i budsjettet for 2015 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 3,5 %. Lav rente virker imidlertid negativt inn på kommunens renteinntekter. II. KRØDSHERAD EVERK KF RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR KRØDSHERAD EVERK KF A K T I V A Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : BANK DNB Nor kr 2,42 mill - 1,50 % (fra ) Skue Sparebank kr 0,05-2,60 % (fra : 2,10%) Modum Sparebank kr 3,82-2,90 % Ringerikes Sparebank kr 0,03-1,00 % Sum bankinnskudd kr 6,32 mill AKSJER/AKSJEFOND Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond P A S S I V A Ansvarlig lån Krødsherad kommune 35 mill. Rentebetingelser er 3 mndr NIBOR + 0,5 13

14 VURDERING Renten på bankinnskudd blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og gode. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport pr tas til orientering. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 54/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Solstad) innstiller: Finansforvaltningsrapport pr tas til orientering. 14

15 38/15 DETALJREGULERING EKSPLOSIVLAGER, HAMREMOEN 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/66 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Saksframlegg 1. gangs behandling Høringsinnspill, Hans Terje Hamremoen Høringsinnspill, Fylkesmannen i Buskerud Plankart datert Bestemmelser og retningslinjer, sist revidert Planbeskrivelse datert Saksopplysninger: Formannskapet behandlet i sak 18/15 den førstegangsbehandling av detaljregulering for eksplosivlager Hamremoen. Følgende ble vedtatt: Detaljregulering for eksplosivlager Hamremoen, plan ID 86 legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens Planen omfattes av bestemmelser og retningslinjer datert , plankart datert og planbeskrivelse datert Planen var ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom kun inn to innspill til planen: 1: Fylkesmannen i Buskerud Har ingen merknader til planforslaget. 2: Hans Terje Hamremoen Påpeker at innregulerte vegetasjonsskjerm med bestemmelser knyttet til skogsdriften ikke er hensiktsmessig, siden planområdet for industritomt/lager er langt større enn hva som er tenkt benyttet i første omgang. Området avsatt til vegetasjonsskjerm vil derfor være en sone midt i øvrig skog. Administrasjonens vurderinger rundt innkomne merknader 15

16 Administrasjonen er enig med Hans Terje Hamremoen, at restriksjoner rundt skogsdrift i innregulerte vegetasjonssone ikke har noen viktig effekt i forhold til sikring av området, og at normal, sunn skogsdrift er tilstrekkelig skogskjøtsel og også i dette området. Bestemmelsene i 6.1 foreslås derfor endret til følgende: 6.1 Vegetasjonsskjerm Normal skogsdrift er tillatt innenfor vegetasjonsskjermen. For øvrig foreslås det ingen endringer i forhold til høringsutkastet. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Detaljregulering for eksplosivlager Hamremoen, plan ID 86 vedtas ihht plan- og bygningslovens Planen omfattes av bestemmelser og retningslinjer datert , plankart datert og planbeskrivelse datert Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 56/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Solstad) innstiller: Detaljregulering for eksplosivlager Hamremoen, plan ID 86 vedtas ihht plan- og bygningslovens Planen omfattes av bestemmelser og retningslinjer datert , plankart datert og planbeskrivelse datert

17 39/15 KOMMUNEDELPLAN FOR SPRENGSTOFFLAGER HAMREMOEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: M78 Arkivsaksnr.: 14/470 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Saksframlegg førstegangsbehandling Høringsinnspill Fylkesmannen i Buskerud Høringsinnspill Buskerud Fylkeskommune Plankart datert Bestemmelser og retningslinjer datert Planbeskrivelse med KU datert Saksopplysninger: Formannskapet behandlet i sak 17/15 den førstegangsbehandling for kommunedelplan sprengstofflager på Hamremoen, og følgende innstilling ble fattet: Kommunedelplan for sprengstofflager Hamremoen legges ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens Planforslaget består av følgende dokumenter datert : Bestemmelser og retningslinjer, plankart og planbeskrivelse med KU. Planen var ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom kun inn to innspill til planen: 1: Fylkesmannen i Buskerud Forutsetter at «Storulykkeforskriften» følges i sin helhet, forøvrig ingen merknader 2: Buskerud fylkeskommune Mener at bestemmelser og retningslinjer bør justeres. Administrasjonens vurdering: Gjennom prosessen har Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap blitt løpende orientert, og kommunen har mottatt rapporter knyttet til etablering av midlertidig sprengstofflager som allerede er etablert i området. «Storulykkeforskriften» følges opp fra deres side. 17

18 I forhold til bestemmelser- og retningslinjer har administrasjonen forsøkt å lage et rammeverk som samsvarer med kommuneplanens arealdel for øvrig. I kommunedelplanen har vi vedtatt forskjellige retningslinjer til LNF- områdene, og kategorisert disse i tre forskjellige soner. Dette er å anse som administrative retningslinjer, og formålet med disse er å gi en mer forutsigbar behandling av dispensasjonssøknader. Buskerud Fylkeskommune har rett når de sier at dispensasjonssaker er regulert gjennom kapittel 19 i plan- og bygningsloven, men disse retningslinjene er likevel utfyllende. Administrasjonen viser til saksframlegget fra 1.gangs behandlingen knyttet til problemstillingen, og har etter en ny vurdering funnet at retningslinjene bør beholdes som i høringsutkastet. Det anbefales at kommunedelplanen godkjennes uten endringer i forhold til høringsutkastet. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Kommunedelplan for sprengstofflager, Hamremoen vedtas ihht plan- og bygningslovens Kommunedelplanen består av følgende dokumentert datert : Bestemmelser og retningslinjer, plankart og planbeskrivelse med KU. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 55/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Solstad) innstiller: Kommunedelplan for sprengstofflager, Hamremoen vedtas ihht plan- og bygningslovens Kommunedelplanen består av følgende dokumentert datert : Bestemmelser og retningslinjer, plankart og planbeskrivelse med KU. 18

19 40/15 REGULERINGSPLAN ØVRE RUUD BOLIGFELT,- ANDRE GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/444 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Saksframlegg førstegangsbehandling Høringsinnspill Krødsherad ungdomsråd Høringsinnspill Hans Erik Johnsen Høringsinnspill Solveig Sæta Høringsinnspill Drammensdistriktets brannvesen Høringsinnspill Fylkesmannen i Buskerud Høringsinnspill Statens vegvesen Høringsinnspill Buskerud fylkeskommune Plankart datert Bestemmelser datert Planbeskrivelse datert Vegprofil gang- og sykkelveg Saksopplysninger: Formannskapet behandlet i sak 101/14 den førstegangsbehandling for detaljregulering av Øvre Ruud boligfelt. Følgende ble vedtatt: Forslag til detaljregulering av Øvre Ruud boligfelt, som vist i plankart datert med planbeskrivelse og bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Planen var ute til offentlig ettersyn i perioden Det har totalt kommet inn 6 høringstillatelser. Sammendrag av merknader og administrasjonens vurdering foreligger i tabell nedenfor: Krødsherad ungdomsråd. Positive til planforslaget, men mener følgende bør vurderes: - Mer helhetlige bestemmelser knyttet Administrasjonens vurderinger: - Estetikk er vurdert, og bestemmelser innarbeidet. Disse åpner for flere forskjellige utrykk, men krever enhetlig byggeskikk innen hver tomt. 19

20 til estetikk - Sikre at vann- og avløp ivaretas - Adkomst- og trafikksikkerhet. G/S vegen føres ned til en skoleveg som i dag ansees som dårlig sikret. Sterk anmodning om at G/S vegen videreføres ned til Norefjellporten. Hans Erik Johnsen, eier av gbnr 188/177 Hevder at hans tomt ikke er omfattet av begrensninger til utnyttelse av tomten, og ønsker derfor ikke at det skal innføres restriksjoner på denne. Hevder også at tomten i dag kan benyttes som både næringstomt og boligtomt. Ønsker derfor at denne tomten fjernes fra reguleringsplanen. Påpeker også at eier selv har betalt veg, vann og strøm til sin tomt, og ønsker ikke å belastes med dette en gang til. Solveig Sæta eier av gbnr 188/ - Vann- og avløp ivaretas. - I forhold til trafikksikkerhet er dette en god tilbakemelding. Skolevegen/ G/S vegen føres helt riktig til en kommunal veg som både er bratt og ikke tilrettelagt som gangveg. Den tilrettelagte gangvegen går lenger syd, og krysser under fv. 280 ved Shell. Problemet med den tilrettelagte G/S vegen er at denne er lenger, og de fleste går korteste veg. Det er mulig å opparbeide et gangfelt langs den kommunale vegen ned til Norefjellporten uten ytterlige reguleringsprosess. Dette er derimot et budsjettspørsmål og politisk prioritering. Det er også mulig å bygge ny adkomstveg opp til eksisterende boligfelt, Fagernes og Rud og omdefinere dagens kjøreveg til gangveg. Dette er en omfattende prosess. Administrasjonen ønsker ikke å endre innkoplingspunktet for G/S veg ved kommunal veg. Dette er en mye brukt turveg som vil opparbeides ytterligger, og hvor fastboende og skoleunger mm. må lære seg å bruke skolevegen på en forsvarlig måte. Dagens gangadkomst er tilrettelagt, og det oppfordres til å bruke denne selv om dette er en lenger veg. Administrasjonen valgte å invitere Johnsen og Sæta til et eget møte angående reguleringsplanen, for å avklare misforståelser. I forhold til dagens mulighet for å bebygge eiendommene tar Johnsen og Sæta feil når de hevder at det ikke foreligger begrensninger knyttet til utnyttelsen av tomtene. Når det ikke er gjennomført reguleringsprosess er det kommuneplanens bestemmelser som er gjeldende. Bestemmelsene knyttet til reguleringsplanen åpner for større utnyttelse enn ved de generelle bestemmelsene i kommuneplanen. 20

21 Hevder på lik linje som Johnsen at hennes eiendom ikke er omfattet av begrensinger knyttet til på utnyttelse av tomten, og at foreslåtte bestemmelser medfører en reduksjon av hennes rettigheter. Sæta stiller også spørsmålstegn ved hvorvidt planlagte adkomstveg kan tillates etablert såpass nære hennes eiendomsgrense som her planlegges, og krever denne flyttet 4 meter fra eiendomsgrensen. Videre ønsker ikke kommunen at dette området skal reguleres til næringsformål. Det betyr ikke at man ikke kan utøve næringsvirksomhet innenfor området, men denne næringsvirksomheten må ikke medføre stor trafikk eller sjenanse for nabolaget. Gjennom møtet kom det frem at det kan være ønskelig å dele disse tomtene, slik at f.eks. barn kan få ei tomt i fremtiden. Dette anser administrasjonen som uproblematisk, og endrer bestemmelsene for BFS2, slik at det tillates deling av disse tomtene. I forhold til adkomstvegen til boligfeltet var det et vilkår ved salget av tomten til Sæta at det skal føres veg videre gjennom området til nytt boligfelt: Veien som føres fram til tomten skal skje i ytterkant av tomteområdet, og skal være bygget etter Vegvesenets håndbok 017 for nye veier i boligfelt. Der veien krysser eksisterende vannledning må denne sikres. Kommunen overtar vederlagsfritt veien som kommunal når evt. ytterligere utnytting av boligfeltet finner sted. Inntil dette tidspunkt er veien å betrakte som privat. Administrasjonen har vurdert andre vegløsninger, men ikke funnet at det er forsvarlig å flytte denne lenger vekk fra tomten, siden dette vil medføre ytterligere terrenginngrep og fordyre prosjektet vesentlig. På møtet ble det også fremmet ønske om å åpne for større garasjer/uthus enn hva reguleringsplanen åpner for. Etter en vurdering har administrasjonen kommet frem til at det ikke er ønskelig. Planen åpner for å kunne bygge inntil 50 m2 store garasjer, og at disse kan bygges sammen med naboer dersom det er hensiktsmessig slik at total størrelse på bygget er 100 m2. 21

22 Drammensregionens Brannvesen: Viser til deres veileder for tilrettelegging for brannvesenets innsats, og ber kommunen være klar over at det må være tilstrekkelig slokkevann og akseptabel responstid fra nærmeste brannstasjonen. Fylkesmannen i Buskerud: Anbefaler at opparbeidelse av gang- og sykkelveg sikres gjennom rekkefølgebestemmelser For øvrig ingen merknader Statens vegvesen Påpeker at avkjøringen fra Hanserudvegen til fv. 280 ikke tilfredsstiller Statens vegvesens krav til kryss, og anbefaler at det settes krav om rekkefølgebestemmelse i planen for å utbedre dette krysset. Anbefaler videre at det innarbeides rekkefølgekrav som sikrer at gang- og sykkelveg blir bygget. Påpeker også at planen ikke er i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for Areal og transportplanlegging med hensyn til avstander til skole og kollektivknutepunkt. Påpeker også at bilvegene er brattere enn de anbefaler, og synes det er uheldig at ikke gang- og sykkelvegen utformes med universell utforming. Buskerud fylkeskommune og Kulturhistorisk museum Det befinner seg en gammel hulveg innenfor planområdet som er vurdert av Buskerud Fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren. Det er ikke behov for utgraving av kulturminnet, men det bes om at følgende bestemmelse innarbeides i planen: DRBVs veileder er kjent for kommunen. Adkomstvegen er relativt bratt, (10,2 %), men deres krav er satt til 12,5 %. Slokkevann og responstid er akseptable, siden det befinner seg høydebasseng i området og nærmeste brannstasjon er i Noresund. Administrasjonen har innarbeidet rekkefølgefølgebestemmelse knyttet til opparbeidelse av gang- og sykkelveg. Krysset ved Hanserudvegen kan med fordel utvides, men administrasjonen anbefaler ikke at dette settes som et vilkår i reguleringsplanen. Dette behovet spilles inn i prioriteringslisten knyttet til investeringer på kommunale veger. Rekkefølgekrav for opparbeiding av gangog sykkelveg innarbeides i bestemmelsene. Krødsherad kommune er klar over at området både er bratt, og befinner seg et stykke fra sentrum, men området oppfattes som attraktivt med god solgang og utsikt. Gang og sykkelvegen er justert vesentlig, se egen vurdering senere i saksframlegget. Administrasjonen har lagt inn begge bestemmelsene i revidert forslag til bestemmelser. "Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjon av de berørte 22

23 delene av den automatisk fredete hulveien (id ), som er markert som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet. Tiltak iht. planen er tillatt." Den delen av hulveien som blir bevart i planen skal sikres med hensynsynssone, d) og følgendebestemmelse knyttes til denne: "Båndlagt etter kulturminneloven av 1978, innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor dissesonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene." Øvrige justeringer av planforslaget: Gang- og sykkelveg: Formannskapet anmodet administrasjonen om å vurdere alternative traseer for gang- og sykkelvegen som fører ned til Noresund sentrum. Dette er gjort, og ny trase er innarbeidet i plankartet. Også denne er for bratt for å tilfredsstille kravet om universell utforming, og på det bratteste er denne nesten 20 %. Men ved en god opparbeiding av selve traseen, vil denne vegen enkelt kunne vinterbrøytes. Vegprofil er vedlagt. Administrasjonen har forsøkt å finne akseptable løsninger på egen eiendom, men ikke klart å få til dette. For å kunne opparbeide denne vegen er kommunen avhengig av en avtale med privat grunneier, Truls Erik Hennum, og har gjennomført forhandlinger med han. Det er enighet om at gang- og sykkelvegen skal opparbeides i skogsbilklasse 7, tyngre traktorveg, med nødvendig breddeutvidelse i krappe kurver for å komme frem med lassbærer ved tømmerhogst. Kommunen påtar seg alt vedlikehold av vegen, både brøyting og sommervedlikehold, samt at kommunen betaler en årlig kompensasjon på 5000 kr i året. Dette er heftelser som skal tinglyses så lenge kommunen benytter vegen som gang- og sykkelveg. Administrasjonen ber om fullmakt til å inngå bindende avtale med Hennum gitt disse vilkårene. 23

24 Opparbeiding av boligfeltet, salg av tomter: Det kreves en del opparbeiding før boligfeltet kan bebygges. Foreløpige anslag antyder en total kostnad på i størrelsesorden 7,5 8 millioner kroner for veg, vann og kloakk. Dette er foreløpige kostnader, og usikkerheten er stor inntil kommunen får bindende anbud på plass. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse, men detaljer rundt anbudsrunden er ikke klarlagt. Totalt er det 15 tomter innenfor det nye tomtefeltet, med totalt tomteareal på m2. Dette blir et flott boligområde med høy attraktivitet. Kvaliteten på tomtene varier, og det er naturlig å differensiere prisen på tomtene. En bør også vurdere å selge til høystbydende men med en nedre minimumspris. Tomt 8,9,10 og 11 har best beliggenhet, mens tomtene 6 og 7 har lavere kvalitet. Salg av boligtomter må som et minimum har som grunnlag selvfinansiering slik at en ikke må redusere på kommunale tjenester for å dekke kostnadene. Med råtomtkostnader samt opparbeidingskostnader som på usikkert grunnlag er angitt til 8 mill. kr., vil tomtekostnaden i dette feltet pr. m2 ligge på rundt 600 m2 for de mest attrative tomtene mens tomtene med lavere kvalitet vil kunne prises ned mot 400 m2. Dette vil gi et prisnivå som er klart lavere enn i mer sentrumsnære strøk gitt områdets kvaliteter med utsikt mv. Videre prosess i forhold til utbygging av området. Administrasjonen vil arbeide videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Vi snakker her om en betydelig kostnad som kommunen må forskuttere frem til boligtomtene er solgt og som er betydelig høyere enn det som er lagt inn i budsjett- og økonomiplan. Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Tidsforløpet med gjennomføring av utbyggingen må avveies opp mot at en ikke påfører prosjektet og dermed tomtekjøperne uforholdsmessig økte utgifter. Dette vil således først bli endelig avklart i forbindelse med anbudsprosessen. Administrasjonen/teknisk er for tiden underbemannet, og flere tunge prosjekter som svømmehall, ny ambulansesentral, utbygging av VA på Norehammeren, vannprosjekter for Noresundområdet, er under gjennomføring eller utarbeidelse i tillegg til daglig drift og flere mindre prosjekt. Selv om man hyrer inn entreprenører til å gjennomføre prosjektet må byggherre følge prosjektet. Det er også en gjensidig avhengighet i vannprosjektene på Noresund og utbygging av Øvre Ruud så her er det viktig at ting skjer i riktig rekkefølge slik at Øvre Ruud prosjektet ikke stopper opp pga manglende gjennomføring av andre prosjekter. Feilprioritering av ressursinnsats vil også kunne føre til økte kostnader på andre prosjekt. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forslag til detaljregulering av Øvre Ruud boligfelt vedtas ihht plan- og bygningslovens

25 Planforslaget består av følgene dokumenter: plankart datert , bestemmelser datert og planbeskrivelse datert Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Truls Erik Hennum om opparbeidelse av gangog sykkelveg til boligfeltet på de vilkår som er beskrevet i saksframlegget. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 57/15 Behandling: Solveig Sæta stiller seg inhabil i saken etter forvaltningslovens 6 og 8 og kommunelovens bestemmelser. Sæta fratrådte under behandlingen av gjeldende sak. Barn og unges representant i plansaker, Geir Waaler, var til stedet under behandling av saken, og orienterte om problematikken rundt gang og sykkelveg. Olav Skinnes fremmet på vegne av TPBL og Høyre følgende tillegg til Rådmannens innstilling: Videre prosess i forhold til utbygging av området. Administrasjonen arbeider videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Endring i reguleringsplan bestemmelsene: -Gangvegen og lekeplass ferdigstilles før ferdigtillatelse gis.(ikke før byggetillatelse gis) Ved avstemming ble Rådmannens innstilling med tillegg/endring enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ( Skinnes, Kristensen, Kalager og Solstad) innstiller: Forslag til detaljregulering av Øvre Ruud boligfelt vedtas ihht plan- og bygningslovens Planforslaget består av følgene dokumenter: plankart datert , bestemmelser datert og planbeskrivelse datert Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Truls Erik Hennum om opparbeidelse av gangog sykkelveg til boligfeltet på de vilkår som er beskrevet i saksframlegget. Videre prosess i forhold til utbygging av området. 25

26 Administrasjonen arbeider videre med anbudsgrunnlag, prosess samt en bevilgningssak for opparbeidingskostnader til formannskapet den 18.8/kommunestyret Prosjektet vil deretter bli lagt ut på DOFFIN med de frister og krav som gjelder for offentlige anskaffelser. Prosessen med anbud, klagefrister og evaluering tar 2-3 mnd. Endring i reguleringsplan bestemmelsene: -Gangvegen og lekeplass ferdigstilles før ferdigtillatelse gis.(ikke før byggetillatelse gis). 26

27 41/15 OPPHEVING AV FORSKRIFT ETTER KONSESJONSLOVEN (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Saksframlegg (høringsbrev) til kommunestyret Høringsuttalelse Knut Christiansen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 98/14 følgende: Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak med vurdering av nedsatt konsesjonsgrense for kommunestyret. Administrasjonen utarbeidet etter dette sak som ble behandlet i kommunestyret sak 9/15. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Krødsherad Kommune oppheves. Forslaget om oppheving av forskrift FOR sendes ut til høring i samsvar med 37 i forvaltningsloven tiltres. Forslaget har etter dette vært ute på høring i 6 uker med kunngjøring i Bygdeposten samt på kommunens hjemmeside. Det er mottatt en høringsuttalelse som er positiv til at forskriften oppheves, se vedlegg. Ingen er gjennom høringsuttalelse i mot å fjerne forskriften og dermed boplikten i Krødsherad kommune. Rådmannen foreslår at Krødsherad kommune søker Landbruksdirektoratet om å oppheve forskriften. Innstilling: Rådmannens forslag til kommunestyrevedtak: Krødsherad kommunestyre vedtar å søke Landbruksdirektoratet om oppheving av forskrift til konsesjonsloven, forskrift FOR

28 42/15 SØKNAD - TIDSAVGRENSET LØYVE TIL MOTORISERT FERDSEL PÅ NOREFJELL Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 15/456 Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad Røde Kors v/geir Waaler søker om løyve for nødvendig transportbehov, samt bistand og sikkerhet knyttet til arrangement på Høgevarde 15. august I forbindelse med at Norges Røde Kors i 2015 er 150 år vil Buskerud Røde Kors markere dette med en fjelltur opp til Høgevarde. Det legges opp til tre utgangspunkter for de som vil delta på turen; Tempelseter i Sigdal, Gulsvikseter i Flå og Bøseter i Krødsherad. Denne saken gjelder søknad om motorisert ferdsel med utgangspunkt i NVA sitt høydebasseng ved luftvakthytta/alpinanlegget og i den merkede turstien derfra opp til Høgevarde. Krødsherad Røde Kors søker om å kunne bruke en ATV i tidsrommet fra og med fredag 14. august til og med lørdag 15. august. Kommentar: Søknaden behandles etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Forskriften gir ingen direkte adgang til å nytte kjøretøy på barmark på den måten søkeren ber om. Kjøring på barmark kan gi langt større terrengskader enn kjøring på vinterføre. Bestemmelsene er derfor klart strengere for kjøring på barmark enn for kjøring på vinterføre. Kommunen kan, i unntakstilfelle, gi dispensasjon fra forbudet etter 6 i forskriften. Søkeren må påvise et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Det er kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, som kan gi slik dispensasjon. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og denne lovs forskrifter (Rundskriv T1/96), p tillatelse ved særlig behov ( 6) hvor det bl.a. heter: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis; o søkeren må påvise særlig behov. o behovet må ikke knytte seg til turkjøring o behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og o behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum. 28

29 Etter bestemmelsen kan kommunen i unntakstilfelle gi tillatelse. Dette betyr at det beror på et forvaltningsmessig skjønn om tillatelse skal gis eller nektes dersom vilkårene er oppfylt. Rådmannen finner at vilkårene for å gi dispensasjon etter 6 er oppfylt i denne saken. En betingelse for å gi dispensasjon er at kjøring skal foregå i den merkede turstien som går inn til Høgevarde med utgangspunkt fra NVA sitt høydebasseng ved luftvakthytta. Antall turer er også svært begrenset. Erfaringene med lignende arrangement tidligere år har vært gode. Berørte grunneieres tillatelser må innhentes før kjøring finner sted. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad Røde Kors gis løyve for nødvendig bruk av en stk motorkjøretøy (ATV). Det settes følgende vilkår for vedtaket: Tillatelsen gjelder i Krødsherad kommune i den merkede turløypa fra NVA's høydebasseng til Høgevarde. Løyve gjelder den 14. og 15. august Kopi av dette løyvet skal medbringes. Løyve forutsetter at grunneier har gitt tillatelse til kjøring. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 1, og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, 15. mai 1988, med endringer i 1990 og 1995, 6 og 7. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 62/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Kalager og Solstad) innstiller: Krødsherad Røde Kors gis løyve for nødvendig bruk av en stk motorkjøretøy (ATV). Det settes følgende vilkår for vedtaket: Tillatelsen gjelder i Krødsherad kommune i den merkede turløypa fra NVA's høydebasseng til Høgevarde. Løyve gjelder den 14. og 15. august Kopi av dette løyvet skal medbringes. Løyve forutsetter at grunneier har gitt tillatelse til kjøring. Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 1, og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, 15. mai 1988, med endringer i 1990 og 1995, 6 og 7. 29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/444 REGULERINGSPLAN ØVRE RUUD BOLIGFELT, ANDREGANGS BEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/444 REGULERINGSPLAN ØVRE RUUD BOLIGFELT, ANDREGANGS BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/444 REGULERINGSPLAN ØVRE RUUD BOLIGFELT, ANDREGANGS BEHANDLING Vedlegg: Saksframlegg førstegangsbehandling Høringsinnspill Krødsherad

Detaljer

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.08.2014 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3

60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2016 Tid: 09:00 10:30 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Gustav Kalager

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING 106/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPET DEN

MØTEINNKALLING 106/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPET DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2016 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksliste 106/16

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 12:00 13:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

MØTEINNKALLING 88/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE...

MØTEINNKALLING 88/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/230 Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING BUKKESPRANGET Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/16 FORMANNSKAPET 17.11.2016 89/17 FORMANNSKAPET

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 09:00 10:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-09:25 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 09:00-09:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 12.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 40/11 11/265 KRØDSHERAD

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon MØTEINNKALLING - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Kommunehuset 30.06.2011 12.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 02.06.2016 kl. 17:00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/ Eide kommunestyre 17/ Eide kommune Arkiv: 201502 Arkivsaksnr: 2015/1286-23 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 17/4 02.02.2017 Eide kommunestyre 17/2 16.02.2017

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer