SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYLLEVIGA DETALJREGULERING"

Transkript

1 PlanID: SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437

2 INNHOLD 1 INNLEDNING TILTAKET TILTAKSHAVER OG KONSULENT SAKSBEHANDLING FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER DIMENSJONERINGSGRUNNLAG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANEN KONSEKVENSER VED PLANEN AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG 1. Plankart 2. Reguleringsbestemmelser 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 4. Illustrasjonstegning 5. 3D-tegninger boliger 6. Oppstartsannonse i avis 7. Adresseliste for oppstartsbrev 8. Oppstartsbrev 9. Mottatte merknader Skylleviga detaljregulering, Flekkerøy, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse

3 1 INNLEDNING I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende. I tillegg er det en hensynssone «H570» (angitt hensyn kulturmiljø). Planområdet ligger sørøst på Flekkerøy, ved Mæbø i Skylleviga. Området ligger øst for veien Skylleviga. Området ligger sørvendt, og med stigende terreng i mot nord. Planen er en del av et tilstøtende boligområde. Arealet berører ikke 100-metersbeltet. Det er forholdvis kort avstand langs kommunal veg nordover til rundkjøringen på øya, og vider langs fylkesvegen inn til sentrum av byen. 2 TILTAKET Planens hovedformål er å legge til rette for etablering av 3 nye eneboliger i h.h.t. overordnet plan. Hovedinnholdet i planen er: Skape et godt og attraktivt boligområde God tilpasning av boliger på tomtene Gode sol og lysforhold Fullstendig planforslag har tidligere vært fremmet for behandling i Byutviklingsstyret den med positivt forslag til vedtak, men ble stoppet pga av pågående ny kommunedelplan for Flekkerøy. I møte med Kristiansand kommune den , uttalte planleder at planarbeidet med tidligere innsendt planforslag igjen kan tas opp til behandling. Planarbeidet må varsles på nytt, og innhold i plankart og bestemmelser må oppgraderes etter PBL 2008, før ny 1. gangsbehandling i Byutviklingsstyret. Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Kristiansand kommune går parallelt med detaljplanen, og kan tidligst godkjennes samtidig med at detaljplanen vedtas i kommunestyret. 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT Tiltakshaver: Sven Bjørn Hillesund, Svartefjellet 22, 4625 Flekkerøy. Reidar Hillesund, Elgtråkket 106, 1270 Oslo. Tiltakshavers kontaktperson er Sven Bjørn Hillesund. Rådgivende ingeniørfirma: - ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand. Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen. Prosjektmedarbeidere: Øyvind Haugen og Marry Sjøvold. Alt areal i planområde er i privat eie. I forslag til detaljplan er det regulert et areal til offentlig lek («o_lek»). Dette innebærer at et lite tidligere privat areal, nå blir i offentlig eie. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 1

4 4 SAKSBEHANDLING 4.1 MERKNADER TIL VARSLET OPPSTART Gjenopptak av planarbeid ble varslet med annonse i avisen Fædrelandsvennen den Det ble også sendt brev til grunneiere og naboer, aktuelle offentlige etater og organisasjoner. Svarfrist for merknader var innen Det ble varslet at formålet med planarbeidet var å legge til rette for nye boliger med atkomst og lekeplass. Samtidig ble det varslet oppstart av utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtale gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbygging av området. Det kom inn 3 merknader til planarbeidet etter oppstartsvarselet. Nedenfor er de merknadene som berører detaljplanen oppsummert. Merknader ligger vedlagt. Fig.1. Planavgrensning ved oppstartsvarselet. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 2

5 Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, v/ Miljøvernavd., datert : Fylkesmannen skriver at planforslaget må beskrive virkningen av planen, og det må tas hensyn til naturmangfoldet. Barn og unge samt funksjonshemmede skal ha mulighet til å gi synspunkter i planprosessen. Planen skal sikre trygge og tilgjengelige areal for barn i alle aldre. Omdisponering av arealer som brukes av barn og unge, skal gis fullverdige erstatningsarealer. Det bør gis bestemmelser som sikrer universell utforming av fellesarealer, lekeplasser, boliger og atkomst. Planen skal beskrives konsekvenser for barn og unge. Inngrep i grunnen må vurderes etter «bygge- og graveforskriften» som kommunen har fått delegert. Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til, avmerkes i plan som hensynssone med bestemmelser. Tiltakshavers kommentar: Det skal beskrives planens virkning, og det skal gjøres vurderinger opp mot naturmangfoldloven Det skal sikres mulighet for medvirkning for barn og unge, samt funksjonshemmede. Planen skal sikre gode oppvekstvillkår for barn og unge. Eventuell omdisponering av areal som benyttes av barn og unge, skal det gis erstatningsareal. Det skal tilstrebes universell utforming på formålene. Planen skal beskrive konsekvenser for barn og unge, og inngrep i terreng skal vurderes etter «bygge- og graveforskriften». Det skal utarbeides ROS-analyse, og eventuelle berørte arealer skal avmerkes i plan som hensynssoner med tilhørende bestemmelser. Merknader fra Tore Nybro og Geir Nybro Olsen, datert mottatt : Tore Nybro og Geir Nybro Olsen er positiv til planen, men ønsker ikke kostnader i forbindelse med omlegging av eksisterende vann og avløp til gnr/bnr 1/202. Det vises også til innsendt merknad i samme plansak. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Statens vegvesen, datert mottatt : Statens vegvesen skriver at forslag til detaljplan i dette området ikke vil være av interesse. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Guttorm Aanensen, datert : Guttorm Aanensen skriver at eiendomsgrensen for sin eiendom gnr/bnr 1/547 går midt i fellesvegen til Skylleviga. Eiendommen mellom veien og parkeringsplassen, eies også av Aanensen (kjøpt av Arthur Tønnessen i 1995). Tiltakshavers kommentar: Tiltakshaver forholder seg til eiendomsgrensene som ligger i grunnkartet fra Kristiansand kommune. Eiendommen gnr/bnr 1/137 eies av Bjarne Tønnessen. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 3

6 5 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER Kommuneplan I Kommuneplanens arealdel for (vedtatt ), er området regulert til Bebyggelse og anlegg nåværende og hensynssone «H570» (angitt hensyn kulturmiljø). Fig. 2 Utsnitt kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Kommunedelplan for Flekkerøy ble vedtatt Kommunedelplanen har ingen formål som berører planområdet. Fig. 3 Utsnitt kommunedelplan Flekkerøy Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 4

7 Eksisterende reguleringsplan. Selve planområdet er uregulert. I tilstøtende reguleringsplan i vest «Skylleviga vei og tomt til renseanlegg» datert , er tilstøtende område regulert til kjørevei. I tilstøtende delings- og bebyggelsesplan mot vest, «Bolig Skylleviga» datert , er tilstøtende område regulert til kjørevei og parkeringsplasser. Fig. 4 Utsnitt av tilstøtende gjeldende reguleringsplaner 6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Den private fellesvegen er dimensjonert etter veinormal for Kristiansand kommune. Fellesvegen er regulert som «Privat veg». Regulert bredde på atkomstveg er 5,0 meter. Hver bolig skal ha 2 biloppstillingsplass på egen tomt. I tillegg skal det være en biloppstillingsplass for hver hybelleilighet. Dimensjonering for biloppstillingsplass har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 5,0 meter. Ved utarbeidelse av lekeareal for barn vises til Kommunale retningslinjer. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 5

8 7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca. 4,5 daa og ligger sør på Flekkerøy, ca. 700 meter sørøst fra rundkjøringen, ved område Mæbø. Området er sørvendt, med gode sol og lysforhold. Arealet er skogkledd og terrenget stiger mot nord. Det laveste terrenget ligger på kote +11 m, og det høyeste på ca. kote 21 m. På nordsiden av planområdet på et høyere platå er det eksisterende boliger, mot øst er det eksisterende fritidsboliger, og mot sør og vest ligger veien Skylleviga med spredt boligbygging og en offentlig parkeringsplass. Atkomstveien er en blindvei. Planområdet i detaljreguleringsplanen er ubebygd, men består av 3 fradelte boligeiendommer. Mot sør og vest er det tilstøtende reguleringsplaner. Fig. 5 Ortofoto av planområdet Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 6

9 Fig. 6 Skråfoto av planområdet (i skogsområdet) sett fra sør 8 BESKRIVELSE AV PLANEN 8.1 UTGANGSPUNKTET: Planforslaget omfatter gjenopptakelse av tidligere innsendt planforslag. Det ble skrevet saksfremlegg til Byutviklingsstyret i møte den , for dette planforslaget. Tidligere planforslag ble lagt på vent på grunn av ny kommunedelplan for Flekkerøy og revisjon av arealdelen i kommuneplanen. Det har vært innledende møte mellom tiltakshaver, regulant og kommunen (planleder og byantikvar). Planforslaget må oppgraderes etter Plan- og Bygningsloven 2008, i forhold til planteknisk opptegning, bestemmelser og innhold i planbeskrivelsen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for attraktive boligtomter. Planområdet er vestvendt og solrikt og egner seg godt til eneboliger, med eventuell utleieenhet. 8.2 INNHOLD I DETALJPLANEN: Landskap og bebyggelse Planområdet utgjør en sør- og vestvendt skråning som gir gode solforhold for de planlagte boligene. Veg og bebyggelse er planlagt slik at det oppnås slakest mulige atkomstveg i et skrånende terreng. Planen består av allerede 3 stk. fradelte boligtomter. Tomtene er romslige, gnr/bnr 1/649 er på 1,45 daa, gnr/bnr 1/650 er på 1,78 daa og gnr/bnr 1/651 er på 1,33 daa. Det gjøres en liten justering av eiendomsgrensa mellom gnr/bnr 1/650 og 1/649, for å få en best mulig tilpasning av ny bebyggelse i Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 7

10 forhold til terrenget. For å få en god utnyttelse av tomtene vil det være behov for noe bearbeiding av terrenget. Dette for å optimalisere utearealene og solforholdene på boligtomtene. Det må også vurderes behov for murer opp til to meter. Lek, grønnstruktur Det er planlagt en lekeplass i planområdet. Denne er regulert sentralt i vest mellom tomtene. Den får lett tilgang i fra blindveien, og det er kort avstand til rekreasjonsområder mot sør (offentlig friområde ved sjøen) og vestover. Dette gir barna mulighet til lek både på lekeplassen og i friområdene. Utenfor planområdet er det er lagt til rette med forbindelse mellom dette planområdet og tilstøtende planområdet og rekreasjonsområder i vest. Byggeområdet Det er planlagt 3 eneboliger, hvor det også kan legges til rette med en utleieenhet i tillegg. Eneboligene er planlagt i tre etasjer der én av etasjene utgjør underetasje eller kjeller. Utforming og beliggenhet er vist med illustrasjonsplan og 3D-bilder. De tre husenes arkitektur er gitt et moderne preg og vil gli naturlig inn i det det skrå terrenget. Brytning i fasaden og pulttak gir et preg som gjør husene mindre ruvende fra Skyllevigveien. Et tradisjonelt saltak med takstein vil visuelt løfte øverste del av huset. Derfor mener vi at en flat takstruktur henter fram strukturen i tomtene på en bedre måte. Husene følger kurvene i naturen og det høye landskapet i bakkant demper høyden. Bergformasjonen og tomtens etasjevisstruktur, gir husenes moderne preg og mindre dominerende i terrenget. Pulttaket gjør at bergformasjonen kommer bedre frem. Loftet er trukket tilbake eller plassert etasjevis. Valg av pulttak er noe utradisjonelt i det nærmeste nærområde. Samtidig er det i sener tid oppført flere hus med pulttak på Flekkerøy. Dette er ikke noe nytt fenomen, på Mæbø er det på 50 og 60 taller oppført hytter med pulttak. Husene er gitt store vindusflater som inviterer naturen og lyset inn. Husene oppføres i materiale som henter inn fargene fra det lyse berget i bakkant. Husets indre struktur har romløsningene som er åpne og lyse, det innbyr til livsglede og tilstedeværelse. Oppholdsrom som stue og kjøkken er ett stort areal, dette skaper nærvær med hverandre og naturen. Huset innvendig struktur etterstreber funksjonalitet og anvendbarhet. Huset har en universell utforming for å kunne møte behov til ulike livsfaser og livsbehov. Fig. 7 Illustrasjonsplan, som viser bygningene og utomhusarealene, av SØRHUS AS. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 8

11 Beskrivelse av boligen på gnr/bnr 1/651 (tomt 1), i forhold til arkitektur i harmoni med naturen (omfatter også mye av samme prinsipp for de andre to boligene) Ulike størrelse på etasjene: Husets arkitektur er gitt et moderne preg og vil gli naturlig inn i det skrå terrenget. Brytning i fasaden og pulttak utnytter tomtens karakter og spiller på lag med berget og tomtens lysforhold. Den skrå tomten er spennende og krevende med sine ulike nivåer, men vil speile husets fasade og takkonstruksjon. Husets etasjer har ulikt areal for å passe inn i terrenget. Første etasje (110 m2) er mindre enn andre etasje noe som gir mindre utskytning og tilpasning i naturen. Garasjen (47m2) ligger i forlengelse av huset, mot sør, men har en vinkelmessig brytning som demper en lang rett linje. Husets andre etasje (125 m2) er størst i areal, og er trukket lenger bak og glir inn mot berget i bakkant (mot nord). I bakkant bevares bergets naturlige formasjon med eikeskog. Mot sør i forkant av huset legges det terrasse over garasjen. Dette gir et uteområde på et nytt platå. Dette platået glir langs berget som avgrenser tomten, mot øst. Loftetasjen (45 m2) er gitt et langt mindre areal enn de andre etasjene. Loftstuen er lagt mot nord og vest. Utenfor loftstuen mot øst og sør blir det uteområde med godt sollys og sjøglimt. En slik utnyttelse av taket øker kvaliteten på tomten. Husets først og andre etasje blir synlig fra Skyllevigveien. Loftetasjens eventuelle silhuett vil bli dempet av «Bukkesåda», berget i bakkant. Flat takkonstruksjon: Den flate takkonstruksjonen gjør huset mindre dominerende enn et tradisjonelt saltak med takstein. Saltak vil visuelt løfte øverste del av huset. Derfor mener vi at en flat takstruktur henter fram strukturen i tomtene på en bedre måte. Huset følger kurvene i naturen. Det høye landskapet og eikeskogen i bakkant demper høyden. Bergformasjonen og tomtens etasjevise struktur, gir husets moderne preg, et mindre dominerende utseende i terrenget. Pulttaket gjør at bergformasjonen kommer bedre frem. Åpne og stilrene fasader: Husets fasade er holdt i et stilrent preg. Materialet i fasaden henter inn fargene fra det lyse berget. Vinduene skaper store åpne flater som inviterer naturen og lyset inn. Nærvær av naturen gir en indre tilstedeværelse. Tomtens gode lysforhold gir livskvalitet og trivsel. Lys og åpen indre struktur: Husets indre struktur har åpne og lyse romløsningene. Det innbyr til trivsel og livsglede. Oppholdsrom som stue og kjøkken er ett stort areal, dette skaper nærvær med hverandre og naturen. Husets innvendig struktur etterstreber funksjonalitet og anvendbarhet i sine romløsninger. Huset har en universell utforming for å kunne møte behov i ulike livsfaser og livsbehov. Uteområde: Uteområdet følger linjene i naturen og forsterker husets innplassering på tomten og spiller sammen med omgivelsene. Uteområde opparbeides i terrasseformasjon slik at det harmoniserer med fasadene i husene og forsterker tomtens karakter. Tomten planeres ut i fra de naturlige forhøyningene med murer i naturstein og gresshellinger. Areal i forkant av huset: Første etasje er gitt et mindre areal for at det skal gli naturlig inn i naturen. Dette minsker skytning. Massen fra skytningen legges i forkant av 1. etg. Dette uteområde er plant og vil fungere som snuplass for bil og gressplen med bærbusker. I ytterkant av dette platået legges det en natursteinmur (1 m). Platået utenfor 1 etg gis dermed en bue for å følge kurvene i naturen. I forkant av platået lages det en helling som følger berget sørvest på tomten (stigning 1,5 m). Og følger berget hellingsgrad. Denne hellingen beplantes med gress eller klatreplanter og høyden på tomten blir dempet. Denne skråningen ender opp i en ny steinmur. Denne natursteinmuren (inntil 1,5 m) følger kurven til den gamle steinmuren som ligger på tomten i dag. Denne muren ligger i innerkant av gressplenen som strekker seg ut til veien. Gressplenen avsluttes med et natursteingjerde (90 cm) langs veien. Areal langs adkomstvei: Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 9

12 Det legges naturstein mur langs veien (inntil 2 m) og binder sammen ulike platåer. Areal rundt huset: Nordvest og nord for huset skal det være naturtomt, med eiketrær. I nordøst, bak huset, fylles tomten ut i høyde med husets 2. etg. Her beplantes det med gressplen som glir langs fjellet. Langs huset legges det terrasse med en bredde (2 m) utfra husveggen. I forkant (sør) legges det terrasse over garasjen. Dette gir huset et funksjonelt og solrikt uteområde. Utearealer på husets takflate og garasje: Utearealet på husets takflate vil forsterke den utenom huslige bokvaliteten og gir karakter til tomten med sine ulike platåer. Platå eller «paller» som det heter lokalt, er kjennetegn på gode uteområder og oppholdssteder som gir livskvalitet Huset funksjonalistiske stil passer inn i en tomt med platåer, fremfor en høyfasade med kraftig skråtak. Tre hus tilpasset bergets skråning gir et helhetsinntrykk: Huset inngår i en kjede av tre moderne hus som har eikeskog i bakkant og ligger oppe i lia over Skyllevigveien. Det skaper et helthetlig visuelt utrykk og gir en god tilpasning til resterende bebyggelse. Nabohuset i forkant er bygget rundt Valg av pulttak er kan oppfattes noe utradisjonelt. Samtidig er det i senere tid oppført flere hus med pulttak på Flekkerøy. Historisk har det vært bygg med pulttak på Mæbø, på 50 og 60 tallet ble det oppført hytter med pulttak som har vært en del av områdets stilart. Også i nærområdet er det oppført hyttebygg med pulttak. Husets størrelse: Størrelse på husene gis et boareal på mellom 300 til 350 m 2 inkludert garasje. Garasjene legges enten slik at det kan brukes som uteareal eller legges inn i husene. Det tillates inntil en boenhet. Boligtype: Enebolig. Kote på ferdig gulv (U01) for tomt BFS1 skal maksimal være +15,0 meter, og kote på ferdig gulv (U01) for tomt BFS2 og 3 skal maksimal være +13,6 meter. Høyeste gesims/topp parapet på pulttaket skal være maksimal 9,5 meter over ferdig gulv U01. Det tillates loftstue med inntil 45 m 2 BRA i lofts /øverste tillatte etasje. Resterende areal på denne etasjen kan benyttes som takterrasse. Lokal helhet: De tre husene skaper et helhetlig og felles moderne preg der naturen spiller på lag. Uteområde: Uteområde opparbeides i terrasseformasjon slik at det harmoniserer med fasadene i husene. Tomtene planeres ut i fra de naturlige forhøyningene med murer i naturstein og gresshellinger. Fig.8 3D-illustrasjon av boligene 1(høyre) og 2 (venstre), av SØRHUS AS. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 10

13 Fig.9 3D-illustrasjon av boligene 2 og 3, av SØRHUS AS. Fig.10 3D-illustrasjon av boligene 1, 2 og 3, av SØRHUS AS. Veg og trafikkområdet Atkomstvegene i feltet er dimensjonert som «privat felles atkomstveg». Frisikt er regulert frisikt i h.h.t. vegnormalen. Parkering: Parkering for boligene skal være på den enkelte boligtomt. Vegnavn I planområdet er det ikke regulert ny kommunal veg. Det foreslås at eksisterende veg Skylleviga brukes som adresse til de tre nye boligtomtene. Byggegrenser: I plankartet legges inn byggegrenser som følger i hovedsak 4 meter fra eiendomsgrensene til naboboligtomtene og til naturlige terrengformasjoner langs veien. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 11

14 VA-anlegg: Eksisterende anlegg Vann: Langs Skylleviga ligger en vannledning (110 PVC K). Planområdet påkobles denne vannledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Avløp: Langs Skylleviga ligger spillvannsledning (160 PVC K). Planområdet påkobles denne avløpsledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Overvann: Langs Skylleviga ligger overvannsledning (200 PVC K). Planområdet påkobles denne overvannsledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Det går en privat stikkledning fra nabobolig på gnr/bnr 1/202 gjennom planområdet. Denne må eventuelt legges om, ved bygging av boliger. Fremtidig anlegg Det legges stikkledninger fra nye boliger og ut til eksisterende ledningsnett i veien. Overvann fra veg, tomter og takvann tilkoples til overvannledning eller føres ut i grunnen. Renovasjon Avfallsdunker settes på den enkelte boligtomt, og trekkes frem til vegkant på tømmedag. Strøm, tele, data I planområdet går lavspent i luftlinje. Det må fremføres strøm, tele og data kabler til de nye boligene. Nye kabler videreføres inn i planområdet og skal legges i bakken. Konsekvenser for kommunen Alt areal er og forblir i privat eie. Planområdet lå tidligere inne i kommunens utbyggingsprogram ( ). Boligtomtene ble deretter tatt ut av boligprogrammet. Regulant har tatt kontakt med Harald Karlsen (den ) hos Teknisk direktør stab, og meldt på nytt inn de 3 boligtomtene i kommunens utbyggingsprogram. Kartgrunnlag Grunnkart som SOSI-fil for planområdet, er bestilt fra Kristiansand kommune den Koordinatsystemet er EUREF89. Høydedatum er NN KONSEKVENSER VED PLANEN 9.1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. 9.2 STØYVURDERING Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 12

15 Planområdet ligger i enden av veg, og det er ikke utarbeidet en egen støyrapport. Planområdet er ikke støyutsatt. 9.4 FLOM Planområdet er ikke utsatt for flom fra springflo. Det er ingen bekker i nærheten av planområdet som kan få flomføring. 9.4 PLANENS KONSEKVENS FOR BARN OG UNGE Planområdet ligger nært til skoler. Det er ca. 1 km til Flekkerøy skole. Fra planområdet er det kommunal veg frem til rundkjøringen på Flekkerøy, og videre er det fortau opp til skolen. Planforslaget legger til rette for trygg lek og opphold på lekeplasser og i friområdene nære planområdet. Det er ingen rekreasjonsområder som går tapt i forbindelse med planen. Planområdet er stille og rolig, og enger seg godt til bo- og oppvekstområde. 9.5 TILGJENGELIGHET FOR ALLE Atkomstvegen opp til selve eneboligene har for bratt stigning, og blir ikke universell utformet. Der hvor eneboligene er i to eller tre etasjer, kan hovedetasjen være på inngangsnivået slik at boligen får universell utforming. Dersom det er ønskelig kan disse boligene planlegges slik at det er mulig å ettermontere en enkel heis (løfteplattform) for å legge til rette for universell utforming. Atkomst til lekeplassene og deler av lekeplassene opparbeides slik at de er universelt utformet. 9.6 GEOTEKNISKE FORHOLD I h.h.t. NGU sitt løsmassekart består planområdet av tynt humus og torvdekke. Utglidning av løsmasser anses som lite sannsynlig. Fig. 11 Utsnitt av løsmassekart fra NGU I h.h.t. NVE sitt skrednett er planområdet ikke utsatt for snø- eller steinsprang. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 13

16 Fig. 12 Utsnitt av aktsomhetskart snøskred fra NVE 9.7 GEOLOGI Det er ikke utført geologisk undersøkelse for planområdet. I h.h.t. NGU sin berggrunnsdatabase består planområdet av amfibolitt og glimmerskifer. Fig. 13 Utsnitt av berggrunnskart fra NGU Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 14

17 9.8 NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Opp mot de opplysninger som foreligger, er det ikke registrert forhold av tiltak som vesentlig kan skade naturmangfoldet i planområdet. Kulturlandskapet er i hovedsak lauvskog, hvor det blir større forandringer. Planområdet går fra å være et skogsområde og til et boligområde. Dette er i overenstemmelse med overordnet plan. I «Naturbasen», er det ikke registrert spesielle forhold. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. I denne databasen er det ikke registrert arter som blir påvirket av detaljplanen. Fig. 14 Utsnitt av naturbase Fig. 15 Artsdatabanken 9.9 HELSE OG MILJØ Det er ikke utført egen undersøkelse i forbindelse med denne planen. Planområdet er ikke støyutsatt. Det er ingen industri i nærheten, i forhold til påvirkning av støy, støv eller lukt. Nær opp til planområdet, er det store rekreasjonsområder, til fri bruk gjennom årstidene. I databasen til Miljødirektoratet (tidligere KLIF, Klima- og forurensningsdirektoratet), er det ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet ARKEOLOGI I databasen Askeladden, er det ikke registrert automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Det er ikke mottatt merknad i forbindelse med varslet gjenopptakelse av planarbeidet, i fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkesarkeolog. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 15

18 Fig. 16 kartutsnitt fra Askeladden 10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR Detaljplan «Skylleviga» har tatt utgangspunkt i arealdelen i kommuneplanen, i forhold til utbygging av 3 nye eneboliger. Boligtomtene er tidligere fradelt til boligformål. Området ligger i et etablert boligområde, og de nye eneboligene faller naturlig inn. Fra vegen Skylleviga er det regulert to ny felles private atkomstveger. Plasseringen av boligene og utformingen av boligene er viet en god del oppmerksomhet, for å få til en god reguleringsløsning. Valg av bolig og plassering på tomta har fått en god løsning, og utbygger har valgt en moderne stilutforming av boligen. Boligene har gode lys og solforhold, og er godt tilpasset skråningen mot øst, uten å skjerme for bakenforliggende boliger. Hovedformålet med detaljplanen er å få til god bokvaliteter på de tre tomtene. Det er ikke avdekket spesielle konfliktområder som må tas hensyn til. Boligområdet ligger i ende av en blindveg, og har tilnærmet ingen trafikk. Boligområdet har nærhet til store rekreasjonsområder på land og har kort avstand til sjøen. ViaNova Kristiansand AS Even Fallan Lorentsen Kristiansand Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 16

19 ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsakelig leverer kunnskapstjenester innenfor Samferdsels- og VA - sektoren. Vi leverer komplette rådgivingstjenester med prosjektledelse, utredninger, forprosjekter, byggeplaner og byggeledelse. ViaNova Kristiansand AS er en del av et større nettverk av uavhengige selskaper som arbeider med samferdselsrelatert rådgiving. Sjekk nettverket: ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks Kristiansand S Telefon: (+47) Faks (+47) Org.nr.: NO MVA

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

JUSTVIK B33 - KRISTIANSAND

JUSTVIK B33 - KRISTIANSAND P.nr: 3580 Dato: 23.04.2015 JUSTVIK B33 - KRISTIANSAND VURDERING AV RASFARE Utarbeidet for: STREK ARKITEKTER AS VURDERING Tittel Dato Prosjektnummer Justvik B33 Kristiansand 23.04.2015 3580 Vurdering av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN ÅSVEGEN BRU VENNESLA KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet for: VENNESLA KOMMUNE 3240 Desember 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 TILTAKET... 1 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT... 1 4 SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan nr Time kommune PLANBESKRIVELSE

Detaljreguleringsplan for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan nr Time kommune PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan nr. 0472.01 Time kommune PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1. BAKGRUNN 1.1 Innledning 3 1.2 Planstatus 3 1.3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Nedre Daleheia Områdereguleringsplan

SØGNE KOMMUNE Nedre Daleheia Områdereguleringsplan SØGNE KOMMUNE Nedre Daleheia Områdereguleringsplan Planbeskrivelse Utarbeidet for: Morten Bentsen, Arnt Rune og Åse Rohde Poulsen mai 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELL PLANINFORMASJON...1 2.1 TILTAKET...

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling Arkiv: 75G Arkivsaksnr: 2010/3861-28 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 17/11 19.05.2011 1663201175G - Detaljregulering for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " Sølbergtunet boligområde Fannrem, ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer