SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYLLEVIGA DETALJREGULERING"

Transkript

1 PlanID: SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437

2 INNHOLD 1 INNLEDNING TILTAKET TILTAKSHAVER OG KONSULENT SAKSBEHANDLING FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER DIMENSJONERINGSGRUNNLAG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANEN KONSEKVENSER VED PLANEN AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG 1. Plankart 2. Reguleringsbestemmelser 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 4. Illustrasjonstegning 5. 3D-tegninger boliger 6. Oppstartsannonse i avis 7. Adresseliste for oppstartsbrev 8. Oppstartsbrev 9. Mottatte merknader Skylleviga detaljregulering, Flekkerøy, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse

3 1 INNLEDNING I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende. I tillegg er det en hensynssone «H570» (angitt hensyn kulturmiljø). Planområdet ligger sørøst på Flekkerøy, ved Mæbø i Skylleviga. Området ligger øst for veien Skylleviga. Området ligger sørvendt, og med stigende terreng i mot nord. Planen er en del av et tilstøtende boligområde. Arealet berører ikke 100-metersbeltet. Det er forholdvis kort avstand langs kommunal veg nordover til rundkjøringen på øya, og vider langs fylkesvegen inn til sentrum av byen. 2 TILTAKET Planens hovedformål er å legge til rette for etablering av 3 nye eneboliger i h.h.t. overordnet plan. Hovedinnholdet i planen er: Skape et godt og attraktivt boligområde God tilpasning av boliger på tomtene Gode sol og lysforhold Fullstendig planforslag har tidligere vært fremmet for behandling i Byutviklingsstyret den med positivt forslag til vedtak, men ble stoppet pga av pågående ny kommunedelplan for Flekkerøy. I møte med Kristiansand kommune den , uttalte planleder at planarbeidet med tidligere innsendt planforslag igjen kan tas opp til behandling. Planarbeidet må varsles på nytt, og innhold i plankart og bestemmelser må oppgraderes etter PBL 2008, før ny 1. gangsbehandling i Byutviklingsstyret. Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Kristiansand kommune går parallelt med detaljplanen, og kan tidligst godkjennes samtidig med at detaljplanen vedtas i kommunestyret. 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT Tiltakshaver: Sven Bjørn Hillesund, Svartefjellet 22, 4625 Flekkerøy. Reidar Hillesund, Elgtråkket 106, 1270 Oslo. Tiltakshavers kontaktperson er Sven Bjørn Hillesund. Rådgivende ingeniørfirma: - ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand. Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen. Prosjektmedarbeidere: Øyvind Haugen og Marry Sjøvold. Alt areal i planområde er i privat eie. I forslag til detaljplan er det regulert et areal til offentlig lek («o_lek»). Dette innebærer at et lite tidligere privat areal, nå blir i offentlig eie. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 1

4 4 SAKSBEHANDLING 4.1 MERKNADER TIL VARSLET OPPSTART Gjenopptak av planarbeid ble varslet med annonse i avisen Fædrelandsvennen den Det ble også sendt brev til grunneiere og naboer, aktuelle offentlige etater og organisasjoner. Svarfrist for merknader var innen Det ble varslet at formålet med planarbeidet var å legge til rette for nye boliger med atkomst og lekeplass. Samtidig ble det varslet oppstart av utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtale gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbygging av området. Det kom inn 3 merknader til planarbeidet etter oppstartsvarselet. Nedenfor er de merknadene som berører detaljplanen oppsummert. Merknader ligger vedlagt. Fig.1. Planavgrensning ved oppstartsvarselet. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 2

5 Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, v/ Miljøvernavd., datert : Fylkesmannen skriver at planforslaget må beskrive virkningen av planen, og det må tas hensyn til naturmangfoldet. Barn og unge samt funksjonshemmede skal ha mulighet til å gi synspunkter i planprosessen. Planen skal sikre trygge og tilgjengelige areal for barn i alle aldre. Omdisponering av arealer som brukes av barn og unge, skal gis fullverdige erstatningsarealer. Det bør gis bestemmelser som sikrer universell utforming av fellesarealer, lekeplasser, boliger og atkomst. Planen skal beskrives konsekvenser for barn og unge. Inngrep i grunnen må vurderes etter «bygge- og graveforskriften» som kommunen har fått delegert. Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til, avmerkes i plan som hensynssone med bestemmelser. Tiltakshavers kommentar: Det skal beskrives planens virkning, og det skal gjøres vurderinger opp mot naturmangfoldloven Det skal sikres mulighet for medvirkning for barn og unge, samt funksjonshemmede. Planen skal sikre gode oppvekstvillkår for barn og unge. Eventuell omdisponering av areal som benyttes av barn og unge, skal det gis erstatningsareal. Det skal tilstrebes universell utforming på formålene. Planen skal beskrive konsekvenser for barn og unge, og inngrep i terreng skal vurderes etter «bygge- og graveforskriften». Det skal utarbeides ROS-analyse, og eventuelle berørte arealer skal avmerkes i plan som hensynssoner med tilhørende bestemmelser. Merknader fra Tore Nybro og Geir Nybro Olsen, datert mottatt : Tore Nybro og Geir Nybro Olsen er positiv til planen, men ønsker ikke kostnader i forbindelse med omlegging av eksisterende vann og avløp til gnr/bnr 1/202. Det vises også til innsendt merknad i samme plansak. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Statens vegvesen, datert mottatt : Statens vegvesen skriver at forslag til detaljplan i dette området ikke vil være av interesse. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Guttorm Aanensen, datert : Guttorm Aanensen skriver at eiendomsgrensen for sin eiendom gnr/bnr 1/547 går midt i fellesvegen til Skylleviga. Eiendommen mellom veien og parkeringsplassen, eies også av Aanensen (kjøpt av Arthur Tønnessen i 1995). Tiltakshavers kommentar: Tiltakshaver forholder seg til eiendomsgrensene som ligger i grunnkartet fra Kristiansand kommune. Eiendommen gnr/bnr 1/137 eies av Bjarne Tønnessen. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 3

6 5 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER Kommuneplan I Kommuneplanens arealdel for (vedtatt ), er området regulert til Bebyggelse og anlegg nåværende og hensynssone «H570» (angitt hensyn kulturmiljø). Fig. 2 Utsnitt kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Kommunedelplan for Flekkerøy ble vedtatt Kommunedelplanen har ingen formål som berører planområdet. Fig. 3 Utsnitt kommunedelplan Flekkerøy Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 4

7 Eksisterende reguleringsplan. Selve planområdet er uregulert. I tilstøtende reguleringsplan i vest «Skylleviga vei og tomt til renseanlegg» datert , er tilstøtende område regulert til kjørevei. I tilstøtende delings- og bebyggelsesplan mot vest, «Bolig Skylleviga» datert , er tilstøtende område regulert til kjørevei og parkeringsplasser. Fig. 4 Utsnitt av tilstøtende gjeldende reguleringsplaner 6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Den private fellesvegen er dimensjonert etter veinormal for Kristiansand kommune. Fellesvegen er regulert som «Privat veg». Regulert bredde på atkomstveg er 5,0 meter. Hver bolig skal ha 2 biloppstillingsplass på egen tomt. I tillegg skal det være en biloppstillingsplass for hver hybelleilighet. Dimensjonering for biloppstillingsplass har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 5,0 meter. Ved utarbeidelse av lekeareal for barn vises til Kommunale retningslinjer. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 5

8 7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca. 4,5 daa og ligger sør på Flekkerøy, ca. 700 meter sørøst fra rundkjøringen, ved område Mæbø. Området er sørvendt, med gode sol og lysforhold. Arealet er skogkledd og terrenget stiger mot nord. Det laveste terrenget ligger på kote +11 m, og det høyeste på ca. kote 21 m. På nordsiden av planområdet på et høyere platå er det eksisterende boliger, mot øst er det eksisterende fritidsboliger, og mot sør og vest ligger veien Skylleviga med spredt boligbygging og en offentlig parkeringsplass. Atkomstveien er en blindvei. Planområdet i detaljreguleringsplanen er ubebygd, men består av 3 fradelte boligeiendommer. Mot sør og vest er det tilstøtende reguleringsplaner. Fig. 5 Ortofoto av planområdet Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 6

9 Fig. 6 Skråfoto av planområdet (i skogsområdet) sett fra sør 8 BESKRIVELSE AV PLANEN 8.1 UTGANGSPUNKTET: Planforslaget omfatter gjenopptakelse av tidligere innsendt planforslag. Det ble skrevet saksfremlegg til Byutviklingsstyret i møte den , for dette planforslaget. Tidligere planforslag ble lagt på vent på grunn av ny kommunedelplan for Flekkerøy og revisjon av arealdelen i kommuneplanen. Det har vært innledende møte mellom tiltakshaver, regulant og kommunen (planleder og byantikvar). Planforslaget må oppgraderes etter Plan- og Bygningsloven 2008, i forhold til planteknisk opptegning, bestemmelser og innhold i planbeskrivelsen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for attraktive boligtomter. Planområdet er vestvendt og solrikt og egner seg godt til eneboliger, med eventuell utleieenhet. 8.2 INNHOLD I DETALJPLANEN: Landskap og bebyggelse Planområdet utgjør en sør- og vestvendt skråning som gir gode solforhold for de planlagte boligene. Veg og bebyggelse er planlagt slik at det oppnås slakest mulige atkomstveg i et skrånende terreng. Planen består av allerede 3 stk. fradelte boligtomter. Tomtene er romslige, gnr/bnr 1/649 er på 1,45 daa, gnr/bnr 1/650 er på 1,78 daa og gnr/bnr 1/651 er på 1,33 daa. Det gjøres en liten justering av eiendomsgrensa mellom gnr/bnr 1/650 og 1/649, for å få en best mulig tilpasning av ny bebyggelse i Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 7

10 forhold til terrenget. For å få en god utnyttelse av tomtene vil det være behov for noe bearbeiding av terrenget. Dette for å optimalisere utearealene og solforholdene på boligtomtene. Det må også vurderes behov for murer opp til to meter. Lek, grønnstruktur Det er planlagt en lekeplass i planområdet. Denne er regulert sentralt i vest mellom tomtene. Den får lett tilgang i fra blindveien, og det er kort avstand til rekreasjonsområder mot sør (offentlig friområde ved sjøen) og vestover. Dette gir barna mulighet til lek både på lekeplassen og i friområdene. Utenfor planområdet er det er lagt til rette med forbindelse mellom dette planområdet og tilstøtende planområdet og rekreasjonsområder i vest. Byggeområdet Det er planlagt 3 eneboliger, hvor det også kan legges til rette med en utleieenhet i tillegg. Eneboligene er planlagt i tre etasjer der én av etasjene utgjør underetasje eller kjeller. Utforming og beliggenhet er vist med illustrasjonsplan og 3D-bilder. De tre husenes arkitektur er gitt et moderne preg og vil gli naturlig inn i det det skrå terrenget. Brytning i fasaden og pulttak gir et preg som gjør husene mindre ruvende fra Skyllevigveien. Et tradisjonelt saltak med takstein vil visuelt løfte øverste del av huset. Derfor mener vi at en flat takstruktur henter fram strukturen i tomtene på en bedre måte. Husene følger kurvene i naturen og det høye landskapet i bakkant demper høyden. Bergformasjonen og tomtens etasjevisstruktur, gir husenes moderne preg og mindre dominerende i terrenget. Pulttaket gjør at bergformasjonen kommer bedre frem. Loftet er trukket tilbake eller plassert etasjevis. Valg av pulttak er noe utradisjonelt i det nærmeste nærområde. Samtidig er det i sener tid oppført flere hus med pulttak på Flekkerøy. Dette er ikke noe nytt fenomen, på Mæbø er det på 50 og 60 taller oppført hytter med pulttak. Husene er gitt store vindusflater som inviterer naturen og lyset inn. Husene oppføres i materiale som henter inn fargene fra det lyse berget i bakkant. Husets indre struktur har romløsningene som er åpne og lyse, det innbyr til livsglede og tilstedeværelse. Oppholdsrom som stue og kjøkken er ett stort areal, dette skaper nærvær med hverandre og naturen. Huset innvendig struktur etterstreber funksjonalitet og anvendbarhet. Huset har en universell utforming for å kunne møte behov til ulike livsfaser og livsbehov. Fig. 7 Illustrasjonsplan, som viser bygningene og utomhusarealene, av SØRHUS AS. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 8

11 Beskrivelse av boligen på gnr/bnr 1/651 (tomt 1), i forhold til arkitektur i harmoni med naturen (omfatter også mye av samme prinsipp for de andre to boligene) Ulike størrelse på etasjene: Husets arkitektur er gitt et moderne preg og vil gli naturlig inn i det skrå terrenget. Brytning i fasaden og pulttak utnytter tomtens karakter og spiller på lag med berget og tomtens lysforhold. Den skrå tomten er spennende og krevende med sine ulike nivåer, men vil speile husets fasade og takkonstruksjon. Husets etasjer har ulikt areal for å passe inn i terrenget. Første etasje (110 m2) er mindre enn andre etasje noe som gir mindre utskytning og tilpasning i naturen. Garasjen (47m2) ligger i forlengelse av huset, mot sør, men har en vinkelmessig brytning som demper en lang rett linje. Husets andre etasje (125 m2) er størst i areal, og er trukket lenger bak og glir inn mot berget i bakkant (mot nord). I bakkant bevares bergets naturlige formasjon med eikeskog. Mot sør i forkant av huset legges det terrasse over garasjen. Dette gir et uteområde på et nytt platå. Dette platået glir langs berget som avgrenser tomten, mot øst. Loftetasjen (45 m2) er gitt et langt mindre areal enn de andre etasjene. Loftstuen er lagt mot nord og vest. Utenfor loftstuen mot øst og sør blir det uteområde med godt sollys og sjøglimt. En slik utnyttelse av taket øker kvaliteten på tomten. Husets først og andre etasje blir synlig fra Skyllevigveien. Loftetasjens eventuelle silhuett vil bli dempet av «Bukkesåda», berget i bakkant. Flat takkonstruksjon: Den flate takkonstruksjonen gjør huset mindre dominerende enn et tradisjonelt saltak med takstein. Saltak vil visuelt løfte øverste del av huset. Derfor mener vi at en flat takstruktur henter fram strukturen i tomtene på en bedre måte. Huset følger kurvene i naturen. Det høye landskapet og eikeskogen i bakkant demper høyden. Bergformasjonen og tomtens etasjevise struktur, gir husets moderne preg, et mindre dominerende utseende i terrenget. Pulttaket gjør at bergformasjonen kommer bedre frem. Åpne og stilrene fasader: Husets fasade er holdt i et stilrent preg. Materialet i fasaden henter inn fargene fra det lyse berget. Vinduene skaper store åpne flater som inviterer naturen og lyset inn. Nærvær av naturen gir en indre tilstedeværelse. Tomtens gode lysforhold gir livskvalitet og trivsel. Lys og åpen indre struktur: Husets indre struktur har åpne og lyse romløsningene. Det innbyr til trivsel og livsglede. Oppholdsrom som stue og kjøkken er ett stort areal, dette skaper nærvær med hverandre og naturen. Husets innvendig struktur etterstreber funksjonalitet og anvendbarhet i sine romløsninger. Huset har en universell utforming for å kunne møte behov i ulike livsfaser og livsbehov. Uteområde: Uteområdet følger linjene i naturen og forsterker husets innplassering på tomten og spiller sammen med omgivelsene. Uteområde opparbeides i terrasseformasjon slik at det harmoniserer med fasadene i husene og forsterker tomtens karakter. Tomten planeres ut i fra de naturlige forhøyningene med murer i naturstein og gresshellinger. Areal i forkant av huset: Første etasje er gitt et mindre areal for at det skal gli naturlig inn i naturen. Dette minsker skytning. Massen fra skytningen legges i forkant av 1. etg. Dette uteområde er plant og vil fungere som snuplass for bil og gressplen med bærbusker. I ytterkant av dette platået legges det en natursteinmur (1 m). Platået utenfor 1 etg gis dermed en bue for å følge kurvene i naturen. I forkant av platået lages det en helling som følger berget sørvest på tomten (stigning 1,5 m). Og følger berget hellingsgrad. Denne hellingen beplantes med gress eller klatreplanter og høyden på tomten blir dempet. Denne skråningen ender opp i en ny steinmur. Denne natursteinmuren (inntil 1,5 m) følger kurven til den gamle steinmuren som ligger på tomten i dag. Denne muren ligger i innerkant av gressplenen som strekker seg ut til veien. Gressplenen avsluttes med et natursteingjerde (90 cm) langs veien. Areal langs adkomstvei: Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 9

12 Det legges naturstein mur langs veien (inntil 2 m) og binder sammen ulike platåer. Areal rundt huset: Nordvest og nord for huset skal det være naturtomt, med eiketrær. I nordøst, bak huset, fylles tomten ut i høyde med husets 2. etg. Her beplantes det med gressplen som glir langs fjellet. Langs huset legges det terrasse med en bredde (2 m) utfra husveggen. I forkant (sør) legges det terrasse over garasjen. Dette gir huset et funksjonelt og solrikt uteområde. Utearealer på husets takflate og garasje: Utearealet på husets takflate vil forsterke den utenom huslige bokvaliteten og gir karakter til tomten med sine ulike platåer. Platå eller «paller» som det heter lokalt, er kjennetegn på gode uteområder og oppholdssteder som gir livskvalitet Huset funksjonalistiske stil passer inn i en tomt med platåer, fremfor en høyfasade med kraftig skråtak. Tre hus tilpasset bergets skråning gir et helhetsinntrykk: Huset inngår i en kjede av tre moderne hus som har eikeskog i bakkant og ligger oppe i lia over Skyllevigveien. Det skaper et helthetlig visuelt utrykk og gir en god tilpasning til resterende bebyggelse. Nabohuset i forkant er bygget rundt Valg av pulttak er kan oppfattes noe utradisjonelt. Samtidig er det i senere tid oppført flere hus med pulttak på Flekkerøy. Historisk har det vært bygg med pulttak på Mæbø, på 50 og 60 tallet ble det oppført hytter med pulttak som har vært en del av områdets stilart. Også i nærområdet er det oppført hyttebygg med pulttak. Husets størrelse: Størrelse på husene gis et boareal på mellom 300 til 350 m 2 inkludert garasje. Garasjene legges enten slik at det kan brukes som uteareal eller legges inn i husene. Det tillates inntil en boenhet. Boligtype: Enebolig. Kote på ferdig gulv (U01) for tomt BFS1 skal maksimal være +15,0 meter, og kote på ferdig gulv (U01) for tomt BFS2 og 3 skal maksimal være +13,6 meter. Høyeste gesims/topp parapet på pulttaket skal være maksimal 9,5 meter over ferdig gulv U01. Det tillates loftstue med inntil 45 m 2 BRA i lofts /øverste tillatte etasje. Resterende areal på denne etasjen kan benyttes som takterrasse. Lokal helhet: De tre husene skaper et helhetlig og felles moderne preg der naturen spiller på lag. Uteområde: Uteområde opparbeides i terrasseformasjon slik at det harmoniserer med fasadene i husene. Tomtene planeres ut i fra de naturlige forhøyningene med murer i naturstein og gresshellinger. Fig.8 3D-illustrasjon av boligene 1(høyre) og 2 (venstre), av SØRHUS AS. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 10

13 Fig.9 3D-illustrasjon av boligene 2 og 3, av SØRHUS AS. Fig.10 3D-illustrasjon av boligene 1, 2 og 3, av SØRHUS AS. Veg og trafikkområdet Atkomstvegene i feltet er dimensjonert som «privat felles atkomstveg». Frisikt er regulert frisikt i h.h.t. vegnormalen. Parkering: Parkering for boligene skal være på den enkelte boligtomt. Vegnavn I planområdet er det ikke regulert ny kommunal veg. Det foreslås at eksisterende veg Skylleviga brukes som adresse til de tre nye boligtomtene. Byggegrenser: I plankartet legges inn byggegrenser som følger i hovedsak 4 meter fra eiendomsgrensene til naboboligtomtene og til naturlige terrengformasjoner langs veien. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 11

14 VA-anlegg: Eksisterende anlegg Vann: Langs Skylleviga ligger en vannledning (110 PVC K). Planområdet påkobles denne vannledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Avløp: Langs Skylleviga ligger spillvannsledning (160 PVC K). Planområdet påkobles denne avløpsledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Overvann: Langs Skylleviga ligger overvannsledning (200 PVC K). Planområdet påkobles denne overvannsledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Det går en privat stikkledning fra nabobolig på gnr/bnr 1/202 gjennom planområdet. Denne må eventuelt legges om, ved bygging av boliger. Fremtidig anlegg Det legges stikkledninger fra nye boliger og ut til eksisterende ledningsnett i veien. Overvann fra veg, tomter og takvann tilkoples til overvannledning eller føres ut i grunnen. Renovasjon Avfallsdunker settes på den enkelte boligtomt, og trekkes frem til vegkant på tømmedag. Strøm, tele, data I planområdet går lavspent i luftlinje. Det må fremføres strøm, tele og data kabler til de nye boligene. Nye kabler videreføres inn i planområdet og skal legges i bakken. Konsekvenser for kommunen Alt areal er og forblir i privat eie. Planområdet lå tidligere inne i kommunens utbyggingsprogram ( ). Boligtomtene ble deretter tatt ut av boligprogrammet. Regulant har tatt kontakt med Harald Karlsen (den ) hos Teknisk direktør stab, og meldt på nytt inn de 3 boligtomtene i kommunens utbyggingsprogram. Kartgrunnlag Grunnkart som SOSI-fil for planområdet, er bestilt fra Kristiansand kommune den Koordinatsystemet er EUREF89. Høydedatum er NN KONSEKVENSER VED PLANEN 9.1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. 9.2 STØYVURDERING Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 12

15 Planområdet ligger i enden av veg, og det er ikke utarbeidet en egen støyrapport. Planområdet er ikke støyutsatt. 9.4 FLOM Planområdet er ikke utsatt for flom fra springflo. Det er ingen bekker i nærheten av planområdet som kan få flomføring. 9.4 PLANENS KONSEKVENS FOR BARN OG UNGE Planområdet ligger nært til skoler. Det er ca. 1 km til Flekkerøy skole. Fra planområdet er det kommunal veg frem til rundkjøringen på Flekkerøy, og videre er det fortau opp til skolen. Planforslaget legger til rette for trygg lek og opphold på lekeplasser og i friområdene nære planområdet. Det er ingen rekreasjonsområder som går tapt i forbindelse med planen. Planområdet er stille og rolig, og enger seg godt til bo- og oppvekstområde. 9.5 TILGJENGELIGHET FOR ALLE Atkomstvegen opp til selve eneboligene har for bratt stigning, og blir ikke universell utformet. Der hvor eneboligene er i to eller tre etasjer, kan hovedetasjen være på inngangsnivået slik at boligen får universell utforming. Dersom det er ønskelig kan disse boligene planlegges slik at det er mulig å ettermontere en enkel heis (løfteplattform) for å legge til rette for universell utforming. Atkomst til lekeplassene og deler av lekeplassene opparbeides slik at de er universelt utformet. 9.6 GEOTEKNISKE FORHOLD I h.h.t. NGU sitt løsmassekart består planområdet av tynt humus og torvdekke. Utglidning av løsmasser anses som lite sannsynlig. Fig. 11 Utsnitt av løsmassekart fra NGU I h.h.t. NVE sitt skrednett er planområdet ikke utsatt for snø- eller steinsprang. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 13

16 Fig. 12 Utsnitt av aktsomhetskart snøskred fra NVE 9.7 GEOLOGI Det er ikke utført geologisk undersøkelse for planområdet. I h.h.t. NGU sin berggrunnsdatabase består planområdet av amfibolitt og glimmerskifer. Fig. 13 Utsnitt av berggrunnskart fra NGU Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 14

17 9.8 NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Opp mot de opplysninger som foreligger, er det ikke registrert forhold av tiltak som vesentlig kan skade naturmangfoldet i planområdet. Kulturlandskapet er i hovedsak lauvskog, hvor det blir større forandringer. Planområdet går fra å være et skogsområde og til et boligområde. Dette er i overenstemmelse med overordnet plan. I «Naturbasen», er det ikke registrert spesielle forhold. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. I denne databasen er det ikke registrert arter som blir påvirket av detaljplanen. Fig. 14 Utsnitt av naturbase Fig. 15 Artsdatabanken 9.9 HELSE OG MILJØ Det er ikke utført egen undersøkelse i forbindelse med denne planen. Planområdet er ikke støyutsatt. Det er ingen industri i nærheten, i forhold til påvirkning av støy, støv eller lukt. Nær opp til planområdet, er det store rekreasjonsområder, til fri bruk gjennom årstidene. I databasen til Miljødirektoratet (tidligere KLIF, Klima- og forurensningsdirektoratet), er det ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet ARKEOLOGI I databasen Askeladden, er det ikke registrert automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Det er ikke mottatt merknad i forbindelse med varslet gjenopptakelse av planarbeidet, i fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkesarkeolog. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 15

18 Fig. 16 kartutsnitt fra Askeladden 10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR Detaljplan «Skylleviga» har tatt utgangspunkt i arealdelen i kommuneplanen, i forhold til utbygging av 3 nye eneboliger. Boligtomtene er tidligere fradelt til boligformål. Området ligger i et etablert boligområde, og de nye eneboligene faller naturlig inn. Fra vegen Skylleviga er det regulert to ny felles private atkomstveger. Plasseringen av boligene og utformingen av boligene er viet en god del oppmerksomhet, for å få til en god reguleringsløsning. Valg av bolig og plassering på tomta har fått en god løsning, og utbygger har valgt en moderne stilutforming av boligen. Boligene har gode lys og solforhold, og er godt tilpasset skråningen mot øst, uten å skjerme for bakenforliggende boliger. Hovedformålet med detaljplanen er å få til god bokvaliteter på de tre tomtene. Det er ikke avdekket spesielle konfliktområder som må tas hensyn til. Boligområdet ligger i ende av en blindveg, og har tilnærmet ingen trafikk. Boligområdet har nærhet til store rekreasjonsområder på land og har kort avstand til sjøen. ViaNova Kristiansand AS Even Fallan Lorentsen Kristiansand Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 16

19 ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsakelig leverer kunnskapstjenester innenfor Samferdsels- og VA - sektoren. Vi leverer komplette rådgivingstjenester med prosjektledelse, utredninger, forprosjekter, byggeplaner og byggeledelse. ViaNova Kristiansand AS er en del av et større nettverk av uavhengige selskaper som arbeider med samferdselsrelatert rådgiving. Sjekk nettverket: ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks Kristiansand S Telefon: (+47) Faks (+47) Org.nr.: NO MVA

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN ÅSVEGEN BRU VENNESLA KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet for: VENNESLA KOMMUNE 3240 Desember 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 TILTAKET... 1 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT... 1 4 SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Nedre Daleheia Områdereguleringsplan

SØGNE KOMMUNE Nedre Daleheia Områdereguleringsplan SØGNE KOMMUNE Nedre Daleheia Områdereguleringsplan Planbeskrivelse Utarbeidet for: Morten Bentsen, Arnt Rune og Åse Rohde Poulsen mai 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELL PLANINFORMASJON...1 2.1 TILTAKET...

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMFENES, GNR/BNR 24/9, 13, 14, 59, 60

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMFENES, GNR/BNR 24/9, 13, 14, 59, 60 DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMFENES, GNR/BNR 24/9, 13, 14, 59, 60 Forslagsstiller: Leif Hübert jr. 27. juni. 2011 1 Innhold Innledning 3 Historikk 4 Oppstart av planarbeidet 4 Beskrivelse av planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling Arkiv: 75G Arkivsaksnr: 2010/3861-28 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 17/11 19.05.2011 1663201175G - Detaljregulering for

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN HAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGEN INDERØY KOMMUNE BESTEMMELSER Oppdrag: Emne: Planbestemmelser Oppdragsgiver Jakob Olav Wibe Dato: 02.07.2013 Oppdragsnr: 12121 Utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, 31.08.12, revidert 14.02.13. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Referatsdato: 12.01.2011 Detaljregulering for deler av Vigeveien / Hertug Skules vei Bydel Sentrum Plannummer 1283 Saksnummer 201010447 Møtedato 15.12.2010 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer