SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYLLEVIGA DETALJREGULERING"

Transkript

1 PlanID: SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437

2 INNHOLD 1 INNLEDNING TILTAKET TILTAKSHAVER OG KONSULENT SAKSBEHANDLING FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER DIMENSJONERINGSGRUNNLAG BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANEN KONSEKVENSER VED PLANEN AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG 1. Plankart 2. Reguleringsbestemmelser 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 4. Illustrasjonstegning 5. 3D-tegninger boliger 6. Oppstartsannonse i avis 7. Adresseliste for oppstartsbrev 8. Oppstartsbrev 9. Mottatte merknader Skylleviga detaljregulering, Flekkerøy, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse

3 1 INNLEDNING I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg nåværende. I tillegg er det en hensynssone «H570» (angitt hensyn kulturmiljø). Planområdet ligger sørøst på Flekkerøy, ved Mæbø i Skylleviga. Området ligger øst for veien Skylleviga. Området ligger sørvendt, og med stigende terreng i mot nord. Planen er en del av et tilstøtende boligområde. Arealet berører ikke 100-metersbeltet. Det er forholdvis kort avstand langs kommunal veg nordover til rundkjøringen på øya, og vider langs fylkesvegen inn til sentrum av byen. 2 TILTAKET Planens hovedformål er å legge til rette for etablering av 3 nye eneboliger i h.h.t. overordnet plan. Hovedinnholdet i planen er: Skape et godt og attraktivt boligområde God tilpasning av boliger på tomtene Gode sol og lysforhold Fullstendig planforslag har tidligere vært fremmet for behandling i Byutviklingsstyret den med positivt forslag til vedtak, men ble stoppet pga av pågående ny kommunedelplan for Flekkerøy. I møte med Kristiansand kommune den , uttalte planleder at planarbeidet med tidligere innsendt planforslag igjen kan tas opp til behandling. Planarbeidet må varsles på nytt, og innhold i plankart og bestemmelser må oppgraderes etter PBL 2008, før ny 1. gangsbehandling i Byutviklingsstyret. Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Kristiansand kommune går parallelt med detaljplanen, og kan tidligst godkjennes samtidig med at detaljplanen vedtas i kommunestyret. 3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT Tiltakshaver: Sven Bjørn Hillesund, Svartefjellet 22, 4625 Flekkerøy. Reidar Hillesund, Elgtråkket 106, 1270 Oslo. Tiltakshavers kontaktperson er Sven Bjørn Hillesund. Rådgivende ingeniørfirma: - ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand. Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen. Prosjektmedarbeidere: Øyvind Haugen og Marry Sjøvold. Alt areal i planområde er i privat eie. I forslag til detaljplan er det regulert et areal til offentlig lek («o_lek»). Dette innebærer at et lite tidligere privat areal, nå blir i offentlig eie. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 1

4 4 SAKSBEHANDLING 4.1 MERKNADER TIL VARSLET OPPSTART Gjenopptak av planarbeid ble varslet med annonse i avisen Fædrelandsvennen den Det ble også sendt brev til grunneiere og naboer, aktuelle offentlige etater og organisasjoner. Svarfrist for merknader var innen Det ble varslet at formålet med planarbeidet var å legge til rette for nye boliger med atkomst og lekeplass. Samtidig ble det varslet oppstart av utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtale gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbygging av området. Det kom inn 3 merknader til planarbeidet etter oppstartsvarselet. Nedenfor er de merknadene som berører detaljplanen oppsummert. Merknader ligger vedlagt. Fig.1. Planavgrensning ved oppstartsvarselet. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 2

5 Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, v/ Miljøvernavd., datert : Fylkesmannen skriver at planforslaget må beskrive virkningen av planen, og det må tas hensyn til naturmangfoldet. Barn og unge samt funksjonshemmede skal ha mulighet til å gi synspunkter i planprosessen. Planen skal sikre trygge og tilgjengelige areal for barn i alle aldre. Omdisponering av arealer som brukes av barn og unge, skal gis fullverdige erstatningsarealer. Det bør gis bestemmelser som sikrer universell utforming av fellesarealer, lekeplasser, boliger og atkomst. Planen skal beskrives konsekvenser for barn og unge. Inngrep i grunnen må vurderes etter «bygge- og graveforskriften» som kommunen har fått delegert. Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til, avmerkes i plan som hensynssone med bestemmelser. Tiltakshavers kommentar: Det skal beskrives planens virkning, og det skal gjøres vurderinger opp mot naturmangfoldloven Det skal sikres mulighet for medvirkning for barn og unge, samt funksjonshemmede. Planen skal sikre gode oppvekstvillkår for barn og unge. Eventuell omdisponering av areal som benyttes av barn og unge, skal det gis erstatningsareal. Det skal tilstrebes universell utforming på formålene. Planen skal beskrive konsekvenser for barn og unge, og inngrep i terreng skal vurderes etter «bygge- og graveforskriften». Det skal utarbeides ROS-analyse, og eventuelle berørte arealer skal avmerkes i plan som hensynssoner med tilhørende bestemmelser. Merknader fra Tore Nybro og Geir Nybro Olsen, datert mottatt : Tore Nybro og Geir Nybro Olsen er positiv til planen, men ønsker ikke kostnader i forbindelse med omlegging av eksisterende vann og avløp til gnr/bnr 1/202. Det vises også til innsendt merknad i samme plansak. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Statens vegvesen, datert mottatt : Statens vegvesen skriver at forslag til detaljplan i dette området ikke vil være av interesse. Tiltakshavers kommentar: Tas til etterretning. Merknader fra Guttorm Aanensen, datert : Guttorm Aanensen skriver at eiendomsgrensen for sin eiendom gnr/bnr 1/547 går midt i fellesvegen til Skylleviga. Eiendommen mellom veien og parkeringsplassen, eies også av Aanensen (kjøpt av Arthur Tønnessen i 1995). Tiltakshavers kommentar: Tiltakshaver forholder seg til eiendomsgrensene som ligger i grunnkartet fra Kristiansand kommune. Eiendommen gnr/bnr 1/137 eies av Bjarne Tønnessen. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 3

6 5 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER Kommuneplan I Kommuneplanens arealdel for (vedtatt ), er området regulert til Bebyggelse og anlegg nåværende og hensynssone «H570» (angitt hensyn kulturmiljø). Fig. 2 Utsnitt kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Kommunedelplan for Flekkerøy ble vedtatt Kommunedelplanen har ingen formål som berører planområdet. Fig. 3 Utsnitt kommunedelplan Flekkerøy Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 4

7 Eksisterende reguleringsplan. Selve planområdet er uregulert. I tilstøtende reguleringsplan i vest «Skylleviga vei og tomt til renseanlegg» datert , er tilstøtende område regulert til kjørevei. I tilstøtende delings- og bebyggelsesplan mot vest, «Bolig Skylleviga» datert , er tilstøtende område regulert til kjørevei og parkeringsplasser. Fig. 4 Utsnitt av tilstøtende gjeldende reguleringsplaner 6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Den private fellesvegen er dimensjonert etter veinormal for Kristiansand kommune. Fellesvegen er regulert som «Privat veg». Regulert bredde på atkomstveg er 5,0 meter. Hver bolig skal ha 2 biloppstillingsplass på egen tomt. I tillegg skal det være en biloppstillingsplass for hver hybelleilighet. Dimensjonering for biloppstillingsplass har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 5,0 meter. Ved utarbeidelse av lekeareal for barn vises til Kommunale retningslinjer. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 5

8 7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet utgjør ca. 4,5 daa og ligger sør på Flekkerøy, ca. 700 meter sørøst fra rundkjøringen, ved område Mæbø. Området er sørvendt, med gode sol og lysforhold. Arealet er skogkledd og terrenget stiger mot nord. Det laveste terrenget ligger på kote +11 m, og det høyeste på ca. kote 21 m. På nordsiden av planområdet på et høyere platå er det eksisterende boliger, mot øst er det eksisterende fritidsboliger, og mot sør og vest ligger veien Skylleviga med spredt boligbygging og en offentlig parkeringsplass. Atkomstveien er en blindvei. Planområdet i detaljreguleringsplanen er ubebygd, men består av 3 fradelte boligeiendommer. Mot sør og vest er det tilstøtende reguleringsplaner. Fig. 5 Ortofoto av planområdet Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 6

9 Fig. 6 Skråfoto av planområdet (i skogsområdet) sett fra sør 8 BESKRIVELSE AV PLANEN 8.1 UTGANGSPUNKTET: Planforslaget omfatter gjenopptakelse av tidligere innsendt planforslag. Det ble skrevet saksfremlegg til Byutviklingsstyret i møte den , for dette planforslaget. Tidligere planforslag ble lagt på vent på grunn av ny kommunedelplan for Flekkerøy og revisjon av arealdelen i kommuneplanen. Det har vært innledende møte mellom tiltakshaver, regulant og kommunen (planleder og byantikvar). Planforslaget må oppgraderes etter Plan- og Bygningsloven 2008, i forhold til planteknisk opptegning, bestemmelser og innhold i planbeskrivelsen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for attraktive boligtomter. Planområdet er vestvendt og solrikt og egner seg godt til eneboliger, med eventuell utleieenhet. 8.2 INNHOLD I DETALJPLANEN: Landskap og bebyggelse Planområdet utgjør en sør- og vestvendt skråning som gir gode solforhold for de planlagte boligene. Veg og bebyggelse er planlagt slik at det oppnås slakest mulige atkomstveg i et skrånende terreng. Planen består av allerede 3 stk. fradelte boligtomter. Tomtene er romslige, gnr/bnr 1/649 er på 1,45 daa, gnr/bnr 1/650 er på 1,78 daa og gnr/bnr 1/651 er på 1,33 daa. Det gjøres en liten justering av eiendomsgrensa mellom gnr/bnr 1/650 og 1/649, for å få en best mulig tilpasning av ny bebyggelse i Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 7

10 forhold til terrenget. For å få en god utnyttelse av tomtene vil det være behov for noe bearbeiding av terrenget. Dette for å optimalisere utearealene og solforholdene på boligtomtene. Det må også vurderes behov for murer opp til to meter. Lek, grønnstruktur Det er planlagt en lekeplass i planområdet. Denne er regulert sentralt i vest mellom tomtene. Den får lett tilgang i fra blindveien, og det er kort avstand til rekreasjonsområder mot sør (offentlig friområde ved sjøen) og vestover. Dette gir barna mulighet til lek både på lekeplassen og i friområdene. Utenfor planområdet er det er lagt til rette med forbindelse mellom dette planområdet og tilstøtende planområdet og rekreasjonsområder i vest. Byggeområdet Det er planlagt 3 eneboliger, hvor det også kan legges til rette med en utleieenhet i tillegg. Eneboligene er planlagt i tre etasjer der én av etasjene utgjør underetasje eller kjeller. Utforming og beliggenhet er vist med illustrasjonsplan og 3D-bilder. De tre husenes arkitektur er gitt et moderne preg og vil gli naturlig inn i det det skrå terrenget. Brytning i fasaden og pulttak gir et preg som gjør husene mindre ruvende fra Skyllevigveien. Et tradisjonelt saltak med takstein vil visuelt løfte øverste del av huset. Derfor mener vi at en flat takstruktur henter fram strukturen i tomtene på en bedre måte. Husene følger kurvene i naturen og det høye landskapet i bakkant demper høyden. Bergformasjonen og tomtens etasjevisstruktur, gir husenes moderne preg og mindre dominerende i terrenget. Pulttaket gjør at bergformasjonen kommer bedre frem. Loftet er trukket tilbake eller plassert etasjevis. Valg av pulttak er noe utradisjonelt i det nærmeste nærområde. Samtidig er det i sener tid oppført flere hus med pulttak på Flekkerøy. Dette er ikke noe nytt fenomen, på Mæbø er det på 50 og 60 taller oppført hytter med pulttak. Husene er gitt store vindusflater som inviterer naturen og lyset inn. Husene oppføres i materiale som henter inn fargene fra det lyse berget i bakkant. Husets indre struktur har romløsningene som er åpne og lyse, det innbyr til livsglede og tilstedeværelse. Oppholdsrom som stue og kjøkken er ett stort areal, dette skaper nærvær med hverandre og naturen. Huset innvendig struktur etterstreber funksjonalitet og anvendbarhet. Huset har en universell utforming for å kunne møte behov til ulike livsfaser og livsbehov. Fig. 7 Illustrasjonsplan, som viser bygningene og utomhusarealene, av SØRHUS AS. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 8

11 Beskrivelse av boligen på gnr/bnr 1/651 (tomt 1), i forhold til arkitektur i harmoni med naturen (omfatter også mye av samme prinsipp for de andre to boligene) Ulike størrelse på etasjene: Husets arkitektur er gitt et moderne preg og vil gli naturlig inn i det skrå terrenget. Brytning i fasaden og pulttak utnytter tomtens karakter og spiller på lag med berget og tomtens lysforhold. Den skrå tomten er spennende og krevende med sine ulike nivåer, men vil speile husets fasade og takkonstruksjon. Husets etasjer har ulikt areal for å passe inn i terrenget. Første etasje (110 m2) er mindre enn andre etasje noe som gir mindre utskytning og tilpasning i naturen. Garasjen (47m2) ligger i forlengelse av huset, mot sør, men har en vinkelmessig brytning som demper en lang rett linje. Husets andre etasje (125 m2) er størst i areal, og er trukket lenger bak og glir inn mot berget i bakkant (mot nord). I bakkant bevares bergets naturlige formasjon med eikeskog. Mot sør i forkant av huset legges det terrasse over garasjen. Dette gir et uteområde på et nytt platå. Dette platået glir langs berget som avgrenser tomten, mot øst. Loftetasjen (45 m2) er gitt et langt mindre areal enn de andre etasjene. Loftstuen er lagt mot nord og vest. Utenfor loftstuen mot øst og sør blir det uteområde med godt sollys og sjøglimt. En slik utnyttelse av taket øker kvaliteten på tomten. Husets først og andre etasje blir synlig fra Skyllevigveien. Loftetasjens eventuelle silhuett vil bli dempet av «Bukkesåda», berget i bakkant. Flat takkonstruksjon: Den flate takkonstruksjonen gjør huset mindre dominerende enn et tradisjonelt saltak med takstein. Saltak vil visuelt løfte øverste del av huset. Derfor mener vi at en flat takstruktur henter fram strukturen i tomtene på en bedre måte. Huset følger kurvene i naturen. Det høye landskapet og eikeskogen i bakkant demper høyden. Bergformasjonen og tomtens etasjevise struktur, gir husets moderne preg, et mindre dominerende utseende i terrenget. Pulttaket gjør at bergformasjonen kommer bedre frem. Åpne og stilrene fasader: Husets fasade er holdt i et stilrent preg. Materialet i fasaden henter inn fargene fra det lyse berget. Vinduene skaper store åpne flater som inviterer naturen og lyset inn. Nærvær av naturen gir en indre tilstedeværelse. Tomtens gode lysforhold gir livskvalitet og trivsel. Lys og åpen indre struktur: Husets indre struktur har åpne og lyse romløsningene. Det innbyr til trivsel og livsglede. Oppholdsrom som stue og kjøkken er ett stort areal, dette skaper nærvær med hverandre og naturen. Husets innvendig struktur etterstreber funksjonalitet og anvendbarhet i sine romløsninger. Huset har en universell utforming for å kunne møte behov i ulike livsfaser og livsbehov. Uteområde: Uteområdet følger linjene i naturen og forsterker husets innplassering på tomten og spiller sammen med omgivelsene. Uteområde opparbeides i terrasseformasjon slik at det harmoniserer med fasadene i husene og forsterker tomtens karakter. Tomten planeres ut i fra de naturlige forhøyningene med murer i naturstein og gresshellinger. Areal i forkant av huset: Første etasje er gitt et mindre areal for at det skal gli naturlig inn i naturen. Dette minsker skytning. Massen fra skytningen legges i forkant av 1. etg. Dette uteområde er plant og vil fungere som snuplass for bil og gressplen med bærbusker. I ytterkant av dette platået legges det en natursteinmur (1 m). Platået utenfor 1 etg gis dermed en bue for å følge kurvene i naturen. I forkant av platået lages det en helling som følger berget sørvest på tomten (stigning 1,5 m). Og følger berget hellingsgrad. Denne hellingen beplantes med gress eller klatreplanter og høyden på tomten blir dempet. Denne skråningen ender opp i en ny steinmur. Denne natursteinmuren (inntil 1,5 m) følger kurven til den gamle steinmuren som ligger på tomten i dag. Denne muren ligger i innerkant av gressplenen som strekker seg ut til veien. Gressplenen avsluttes med et natursteingjerde (90 cm) langs veien. Areal langs adkomstvei: Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 9

12 Det legges naturstein mur langs veien (inntil 2 m) og binder sammen ulike platåer. Areal rundt huset: Nordvest og nord for huset skal det være naturtomt, med eiketrær. I nordøst, bak huset, fylles tomten ut i høyde med husets 2. etg. Her beplantes det med gressplen som glir langs fjellet. Langs huset legges det terrasse med en bredde (2 m) utfra husveggen. I forkant (sør) legges det terrasse over garasjen. Dette gir huset et funksjonelt og solrikt uteområde. Utearealer på husets takflate og garasje: Utearealet på husets takflate vil forsterke den utenom huslige bokvaliteten og gir karakter til tomten med sine ulike platåer. Platå eller «paller» som det heter lokalt, er kjennetegn på gode uteområder og oppholdssteder som gir livskvalitet Huset funksjonalistiske stil passer inn i en tomt med platåer, fremfor en høyfasade med kraftig skråtak. Tre hus tilpasset bergets skråning gir et helhetsinntrykk: Huset inngår i en kjede av tre moderne hus som har eikeskog i bakkant og ligger oppe i lia over Skyllevigveien. Det skaper et helthetlig visuelt utrykk og gir en god tilpasning til resterende bebyggelse. Nabohuset i forkant er bygget rundt Valg av pulttak er kan oppfattes noe utradisjonelt. Samtidig er det i senere tid oppført flere hus med pulttak på Flekkerøy. Historisk har det vært bygg med pulttak på Mæbø, på 50 og 60 tallet ble det oppført hytter med pulttak som har vært en del av områdets stilart. Også i nærområdet er det oppført hyttebygg med pulttak. Husets størrelse: Størrelse på husene gis et boareal på mellom 300 til 350 m 2 inkludert garasje. Garasjene legges enten slik at det kan brukes som uteareal eller legges inn i husene. Det tillates inntil en boenhet. Boligtype: Enebolig. Kote på ferdig gulv (U01) for tomt BFS1 skal maksimal være +15,0 meter, og kote på ferdig gulv (U01) for tomt BFS2 og 3 skal maksimal være +13,6 meter. Høyeste gesims/topp parapet på pulttaket skal være maksimal 9,5 meter over ferdig gulv U01. Det tillates loftstue med inntil 45 m 2 BRA i lofts /øverste tillatte etasje. Resterende areal på denne etasjen kan benyttes som takterrasse. Lokal helhet: De tre husene skaper et helhetlig og felles moderne preg der naturen spiller på lag. Uteområde: Uteområde opparbeides i terrasseformasjon slik at det harmoniserer med fasadene i husene. Tomtene planeres ut i fra de naturlige forhøyningene med murer i naturstein og gresshellinger. Fig.8 3D-illustrasjon av boligene 1(høyre) og 2 (venstre), av SØRHUS AS. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 10

13 Fig.9 3D-illustrasjon av boligene 2 og 3, av SØRHUS AS. Fig.10 3D-illustrasjon av boligene 1, 2 og 3, av SØRHUS AS. Veg og trafikkområdet Atkomstvegene i feltet er dimensjonert som «privat felles atkomstveg». Frisikt er regulert frisikt i h.h.t. vegnormalen. Parkering: Parkering for boligene skal være på den enkelte boligtomt. Vegnavn I planområdet er det ikke regulert ny kommunal veg. Det foreslås at eksisterende veg Skylleviga brukes som adresse til de tre nye boligtomtene. Byggegrenser: I plankartet legges inn byggegrenser som følger i hovedsak 4 meter fra eiendomsgrensene til naboboligtomtene og til naturlige terrengformasjoner langs veien. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 11

14 VA-anlegg: Eksisterende anlegg Vann: Langs Skylleviga ligger en vannledning (110 PVC K). Planområdet påkobles denne vannledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Avløp: Langs Skylleviga ligger spillvannsledning (160 PVC K). Planområdet påkobles denne avløpsledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Overvann: Langs Skylleviga ligger overvannsledning (200 PVC K). Planområdet påkobles denne overvannsledningen som anses å ha tilstrekkelig kapasitet. Det går en privat stikkledning fra nabobolig på gnr/bnr 1/202 gjennom planområdet. Denne må eventuelt legges om, ved bygging av boliger. Fremtidig anlegg Det legges stikkledninger fra nye boliger og ut til eksisterende ledningsnett i veien. Overvann fra veg, tomter og takvann tilkoples til overvannledning eller føres ut i grunnen. Renovasjon Avfallsdunker settes på den enkelte boligtomt, og trekkes frem til vegkant på tømmedag. Strøm, tele, data I planområdet går lavspent i luftlinje. Det må fremføres strøm, tele og data kabler til de nye boligene. Nye kabler videreføres inn i planområdet og skal legges i bakken. Konsekvenser for kommunen Alt areal er og forblir i privat eie. Planområdet lå tidligere inne i kommunens utbyggingsprogram ( ). Boligtomtene ble deretter tatt ut av boligprogrammet. Regulant har tatt kontakt med Harald Karlsen (den ) hos Teknisk direktør stab, og meldt på nytt inn de 3 boligtomtene i kommunens utbyggingsprogram. Kartgrunnlag Grunnkart som SOSI-fil for planområdet, er bestilt fra Kristiansand kommune den Koordinatsystemet er EUREF89. Høydedatum er NN KONSEKVENSER VED PLANEN 9.1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen. 9.2 STØYVURDERING Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 12

15 Planområdet ligger i enden av veg, og det er ikke utarbeidet en egen støyrapport. Planområdet er ikke støyutsatt. 9.4 FLOM Planområdet er ikke utsatt for flom fra springflo. Det er ingen bekker i nærheten av planområdet som kan få flomføring. 9.4 PLANENS KONSEKVENS FOR BARN OG UNGE Planområdet ligger nært til skoler. Det er ca. 1 km til Flekkerøy skole. Fra planområdet er det kommunal veg frem til rundkjøringen på Flekkerøy, og videre er det fortau opp til skolen. Planforslaget legger til rette for trygg lek og opphold på lekeplasser og i friområdene nære planområdet. Det er ingen rekreasjonsområder som går tapt i forbindelse med planen. Planområdet er stille og rolig, og enger seg godt til bo- og oppvekstområde. 9.5 TILGJENGELIGHET FOR ALLE Atkomstvegen opp til selve eneboligene har for bratt stigning, og blir ikke universell utformet. Der hvor eneboligene er i to eller tre etasjer, kan hovedetasjen være på inngangsnivået slik at boligen får universell utforming. Dersom det er ønskelig kan disse boligene planlegges slik at det er mulig å ettermontere en enkel heis (løfteplattform) for å legge til rette for universell utforming. Atkomst til lekeplassene og deler av lekeplassene opparbeides slik at de er universelt utformet. 9.6 GEOTEKNISKE FORHOLD I h.h.t. NGU sitt løsmassekart består planområdet av tynt humus og torvdekke. Utglidning av løsmasser anses som lite sannsynlig. Fig. 11 Utsnitt av løsmassekart fra NGU I h.h.t. NVE sitt skrednett er planområdet ikke utsatt for snø- eller steinsprang. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 13

16 Fig. 12 Utsnitt av aktsomhetskart snøskred fra NVE 9.7 GEOLOGI Det er ikke utført geologisk undersøkelse for planområdet. I h.h.t. NGU sin berggrunnsdatabase består planområdet av amfibolitt og glimmerskifer. Fig. 13 Utsnitt av berggrunnskart fra NGU Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 14

17 9.8 NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Opp mot de opplysninger som foreligger, er det ikke registrert forhold av tiltak som vesentlig kan skade naturmangfoldet i planområdet. Kulturlandskapet er i hovedsak lauvskog, hvor det blir større forandringer. Planområdet går fra å være et skogsområde og til et boligområde. Dette er i overenstemmelse med overordnet plan. I «Naturbasen», er det ikke registrert spesielle forhold. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. I denne databasen er det ikke registrert arter som blir påvirket av detaljplanen. Fig. 14 Utsnitt av naturbase Fig. 15 Artsdatabanken 9.9 HELSE OG MILJØ Det er ikke utført egen undersøkelse i forbindelse med denne planen. Planområdet er ikke støyutsatt. Det er ingen industri i nærheten, i forhold til påvirkning av støy, støv eller lukt. Nær opp til planområdet, er det store rekreasjonsområder, til fri bruk gjennom årstidene. I databasen til Miljødirektoratet (tidligere KLIF, Klima- og forurensningsdirektoratet), er det ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet ARKEOLOGI I databasen Askeladden, er det ikke registrert automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Det er ikke mottatt merknad i forbindelse med varslet gjenopptakelse av planarbeidet, i fra Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkesarkeolog. Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 15

18 Fig. 16 kartutsnitt fra Askeladden 10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR Detaljplan «Skylleviga» har tatt utgangspunkt i arealdelen i kommuneplanen, i forhold til utbygging av 3 nye eneboliger. Boligtomtene er tidligere fradelt til boligformål. Området ligger i et etablert boligområde, og de nye eneboligene faller naturlig inn. Fra vegen Skylleviga er det regulert to ny felles private atkomstveger. Plasseringen av boligene og utformingen av boligene er viet en god del oppmerksomhet, for å få til en god reguleringsløsning. Valg av bolig og plassering på tomta har fått en god løsning, og utbygger har valgt en moderne stilutforming av boligen. Boligene har gode lys og solforhold, og er godt tilpasset skråningen mot øst, uten å skjerme for bakenforliggende boliger. Hovedformålet med detaljplanen er å få til god bokvaliteter på de tre tomtene. Det er ikke avdekket spesielle konfliktområder som må tas hensyn til. Boligområdet ligger i ende av en blindveg, og har tilnærmet ingen trafikk. Boligområdet har nærhet til store rekreasjonsområder på land og har kort avstand til sjøen. ViaNova Kristiansand AS Even Fallan Lorentsen Kristiansand Skylleviga Flekkerøy, detaljplan, Kristiansand kommune - Planbeskrivelse Side 16

19 ViaNova Kristiansand AS er et rådgivende ingeniørfirma som hovedsakelig leverer kunnskapstjenester innenfor Samferdsels- og VA - sektoren. Vi leverer komplette rådgivingstjenester med prosjektledelse, utredninger, forprosjekter, byggeplaner og byggeledelse. ViaNova Kristiansand AS er en del av et større nettverk av uavhengige selskaper som arbeider med samferdselsrelatert rådgiving. Sjekk nettverket: ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks Kristiansand S Telefon: (+47) Faks (+47) Org.nr.: NO MVA