ro. mai, 23. juli, 2I.oktober, I5. november og 20. desember. FRA Det er behandlet: I4 søknader om lån i Statene Fiskarb~~ til kjøp-av båt,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ro. mai, 23. juli, 2I.oktober, I5. november og 20. desember. FRA Det er behandlet: I4 søknader om lån i Statene Fiskarb~~ til kjøp-av båt,"

Transkript

1 ;\... ~ A R s M E L D I N G FRA Fiskerikontoret i BØ I974 BØ fiskenemnd består av følgende: Medlemmer.: I.. Fisker Asbjørn Klaussen, Hole, Straumsjøen, formann, -2. Fisker Tonn od Torgersen~ Eidet, varaformann, 3 Fisker Hans Williams, Mårsund, BØ i Vesterålen, 4. Fisker Ingolv Remme, Guvåg, Eidet, 5. Fisker Toralf Skaue, Nykvåg, 6., Arbeider Hjalmar P.aulsen,. Steine, BØ i Vesterålen, ( V ara?fl enn : I. Fisker Olav Olaisen, Vinje, BØ i Vesterålen, 2. Fisker Bjarne Jakobsen, Kråkberget, ' 3~ Fisker Walter Fredheim 0 Smldt Eidet, 4- Fisker Roald Isaksen, Hovden, 5 Fisker Hilmar Pedersen, Eidet, 6. Fisker Odd Robertsen, Snarset. Fiskenemndas møter: BØ fiskenemnd har hatt følgende møter i I974i 27. februar, 22. april, ro. mai, 23. juli, 2I.oktober, I5. november og 20. desember. Flskerikontorets persona~: Walter Jensen, fiskerirettleder. Fiskenemndas virksomhet& Det er behandlet: I4 søknader om lån i Statene Fiskarb~~ til kjøp-av båt, 2 søknader om lån til kjøp av ny motor, I søknader til Statens Fiskarba:-l'lk om lån til overbygg, I søknad om lån i Statens Fiskarbank til.kjøp av seinot. ~~ " '' Av nevnte søknader er 2 ikke innvilget og 4 ikke behandlet ved årets utgang av :s't y re c i Statens Fiskarbank. :.,.t 2 søknad til Statens Fiskarbank om tillatel.se. til', å erhverve part i båt.

2 2 Nemnda har også behandlet 2 søknaqer om konsesjon for fiske med trål og~4-s-økn-a-d-er-om~k-ons-es-jon:-for---x-j-øp-av---båt-på-,5(~fot-el-l-er-mere Av havnekrav kan nevnes behandling av prioritetsliste for havnekrav i BØ, bygging av almenningskai i Hovden.og plassering av denne. For fartsløp har en sendt krav om bedre prioritering for utdyping av Øyhellsundet, og bedre oppmerking av innseilingen til Straumsjøen. BØ fiskenemnd har i forståelse med BØ og Malnes Distriktsfiskarlag fattet vedtak om at det skal foretaes registering av fiskere i BØ som vil drive fiske etter sild med garn. Bakgrunnen er den store interessen og den betydning dette fisket har hatt fo~ fiskerne i BØ fra begynnelsen av dette århundre og kvotefordelingen som var satt i verk i I974. Ved forslaget til budsjett for!975 ble det fremmet krav om at BØ kommunestyre skulle a,rse.tte kr. roo.ooo,- til rentefrie lån for fiskere som, vil anskaffe seg båt. Under behandlingen av budsjettet ble det foretatt en slik avsetning, og BØ fiskenemnd har derfor utarbeidet forslag til vedt~kter for den påtenkte låneordning. Dette er sendt Bø kommunestyre til godkjenning. OVersikt over fiskerirettlederens virksomhet. I året som er gått har arbeidet vesentlig bestått i å utføre oppdrag for fiskerne. Av slike oppdrag kan nevnes innhenting av tilbud på båter, motorer og annet utstyr til disse. En har også vært behjelpelig med å få flere prosjekter finansiert, vært skrivehjelp~ mellommann ved kjøp av båter og føring av merkeregisteret. I to saker en har hatt betydelig arbeide med har det blitt nødvendig å engasjere sakfører. Ved flere båtkjøp har en vært. direkte engasjert, delvis på en avgjørende måte. Enkelte oppgaver har tatt mye tid, også etter ordinær arbeidstid. Noen av de resultater en har oppnådd har vært vellykket. Etter avtale med noen av fiskernes tillitsmenn søkte en Nordland Fylkes Fiskarlag om å få avholdt kurs i navigasjon, radiotelefoni og bruk av redningsmateriell~ Alle disse kursene fikk vi. Kurset i brwc a~ redningsmateriell ble holdt på Straume den 5 juli. Navigasjonskureet ble lagt til Eidet i tiden 9 sept. til JO. nov. I tille!';g h3.dc 1 E elevene 2 ukers skole og eksamen ved Statens Fis1carfa~~iko l ~~ Gr. :l.y c al. Det var I8 del take re på dette kurset, derav II.J. fra BØ" Raj Lc>tel l:'cni:ctu,set ble holdt på Straume 1 tiden' s:tste halvdel a"r r~.ov ~nl~e r, }'å d ~- ;1 e :~chi set var delt!2 deltakere, a!l 3 fra BØ.

3 ~-Arheide_t_m_e_d_å_:rå_alt t_i_lrettelagt ~ for disse kursene ble mere tidkrevende enn en hadde tenkt. Spesielt gjaldt dette navigasjonskurset. Her ble læreren syk kort tid før kurset skulle begynne. En måtte derfor få tak i vikar. I tillegg ble det kluss med å få lærebøkerne. Noen kom tidsnok, mens andre ikke kom før flere uker av kurset var gått~ Ved eventuelle senere kurs vil en søke å få gjennomført at den påtenkte lærer sørger for å bestille bøker i så god tid at en kan være sikker på at de er på plass i tide. Dette var ikke gjort denne gang av den som skulle være lærer. Besøkene ved kontoret har vært stigende hele året. Oppdragene har Øket i takt hermed. Særlig utover høsten har det vært mye å gjøre. Enkelte dager mere enn en har kunnet ta imot av besøk. Av andre oppgaver kan nevnes at det er utarbeioet forslag med sikte på å ta opp aktuelle saker i fiskerinæringen til løsni~ ' for å styrke næringens muligheter til å konkurere om arbeidskraften ( fiskerisjefens rundskriv I0/?4 ~ Forslaget er sendt formannen i BØ og Malnes Distriktsfiskarlag til uttalelse og merknad. Når dette foreligger, er det meningen og foreta ei endelig utforming \ og oppstilling av de tiltak en mener bør settes i verk~ I tiden I8/J til 2J/J deltok en i e t kurs i akvakultur ved Havf'orskingsinstituttet i Bergen, og fra den 2/!2 til den I4/I2 deltok en på grunnkurs I for fiskerirettled~re på Solstrand Fjord Hotell, os. I Vesterålsregionen har en deltatt på flere møter hos regionplan- konsulenten og i to møter med Samarbeidsnemnda for fiskerinæringen i Vesterålen. Møtene har vært holdt på Sortlånd. Fra I. til I6. august var en på fiskerimessen i Trondheim. I8. sept. var en sammens med de andre fiskerirettlederne og fiskerisekretærene i Nordland på konferanse hos fiskerisjefen i Nordland~ Bodø, og IS. og I9~ sept. på årsmøtet 1 Nordland FYlkes Fiskarlag, Bodø. Utenom dette har en deltatt på flere møter i fiskar1~ene i BØ Dette har væ~t.. J:ur difullt både for og bedre kontakten med fiskerne og få innblikk i de aaker som opptar dem mest. I 1974 ble :ie g cp:pne"nlt av Fiskeridepartementet som statens representant i styret for.a~/;3 Sj øort?k, BØ i Vesterålen. Dette finner jeg å være av stor be ~J cni:l{~ fo~~ meg som fiskerirettleder. Bedriften er den stør3 :;( ltj.}rer.l,. fi;~l: i :3{~ og en får jo mere kjennskap til denne <.le l x.f ij~t< I i 'ld;.in~ :;n sofil medltm av styret i becrif-:':;en enn ved å BE d ~ ; l e L ~ t t } t 1 a

4 - 4 - '1 l ' I å~et som er gått er det blitt fo~ lite tid til å ;besøke' fiskeindu -stf-a-n-3:-e-ggene-og-d-e-konv-ens~onei-l-e-f-i-sk-e-bruk-ene-.-fen-v-esent--1-i-gs-t-e grunn til dette er at en har prio~itert arbeidet med å få flere fiskebåter til kommunen, I første OJAgang vil_ en søke å få noen flere båter fra 30 fot og oppover. Interessen synes også å Øke for. f~lr slike båter og dette synes en er oppløftende og gir _grunnlag for å tro på fremgang for næringen. En har søkt å hjelpe alle fiskere i de saxer som en er blitt anmodet om hjelp. For ettertiden kan det bli aktuelt å prioritere de ting en kan hjelpe med dersom søkningen til kontoret fortsetter å øke i samm~ grad som hittil. Anntall registerte fiskere:. Ar. Alm~all med fiske som biyrke: I , I9.: I97J < I5!974 L~r6 23 som en vil se veksle r tallet på ffskere fra ~r til _år. De he~ t korekte tall til enhver tid er vanskelig å bcste~e,,årsaken er at de unge ofte skifter arbeidsplass. Nedgangen i antall fiskere fra> I973 til I974 tror en ha1 sa.nllnenheng me'd --~edsetting av pensjons 'alderen både for fiskere og alderspensjonen og har ingen ting 'med fraflytting eller overgang til' annet yrke a gjøre~ Den aldersmessige sammensetning av fiskere i BØ komxnune er ugunstig fordi det i en lang periode har vært liten tilgang på unge folk til ~ringen. Det har ikke bare med utflytting å gj øre, men også det faktum at unge folk har hatt vanskelig for å slippe til på båter $t ' av noen størrelse. I ferietiden trapper fiskeindust_rien ned fordi,det ikke lønner seg å drive bare med ulært arbe_idskraft. En stor del av fiskeflåten ligger også stille,. og den de_l av flåten som drifter har stort sett faste folk,_. Det e~ sål~des-små muligheter ~or ur~e fo~{ å slippe til Og det ~r grun,n t~l å tro at rekrutterir~en av unge folk til yrket lider.~y- disse grunner. En annen ting som også synes nokså klar er at steder som har et godt miljø :fra! ør syn<es å iå ~Q.re :r:ekr~ttering og andre steder med mye eldre fol1r og stor avgang på grunn av alder -liten tilgang,. w It S}~al s:.1 J.yk :c..;h i å få snudd denne utviklingen på de steder det tren.gs e:~ ct:t ay a 1 rg~ ~r~:1de' betyd!ling å få en eller flere driftige bå.te.le~re

5 :..> - 'i \{.. L Antall regis terte fisl{e båter: År. U/25 to~. 25 til 35 fot. ' til 50 fot_!. o/50 fot. summ. I972: IOO 'båter, 40 båter, 22 båter, 25 båter, I87 båter. I973: I08 " " 200 " I974: I3.5 ff 47 " 23 " 26' ff 2JI.. Stigningen i talle t på båter under 25 fot har sammenheng med at mange fiskere har kjøpt seg en mindre 'båt til hjerrune:fiske. En del av disse båtene tilhører også folk som har fiske ~til biyrke., I gruppen 25 til 35 fot har det vært en ganske god fornying de sis-te arene, men samtidig er flere eldre båter gått ut av merkeregisteret derfor :framgår ikke dette særlig sterkt av tallene foran. Antallet båter mellom 3.5 og.50 fot er nokså sta.bii t~ Tllgangen på nye båter holder såvidt til å deklre avgangen. Gruppen bltter over 50 fot holder.:..seg også... 1 på s8w~e nivå. Det foregår endel fornying'og utskifting av eldre båter. Tilveksten her er også avhengig' at de t; finnes folk med certif'ikat og det er dessverre i mange tilfeller mangelvare. Prisutviklingen og vanskeligheter med finansiering bremser også i høy grad fornyingen av stø~re og dyrere,båter. Mange eiere av eldre båter driver ofte_ ikk~ så intens som de som har nye båter. Lottene pr. mann blir derfor mindre og dette går i neste-omgang ut over rekrutteringen til yrket,,!!lvirknings-/industrianlegg i drift!9?4: l'.1974 var det 4 fryserier i drift som drev f'iletprod:uksjon i konununen. Et.av anleggene kjøpte også reker og pakket. Av vanlige fiskebruk var det 8 eeæ i drift.- De fleste kjøpte.fisk bare ei kortere tid av året. 2 bedrifter av forannevnte drev tranproduksjon~- I tillegg til de bestående anlegg ble det påbegynt et nytt anlegg for for framstilling av frosne fiskeprodukter på :EJ.de't i Bø. Dette ventes å bli tatt i bruk i I975 Avtaksforholdene for fisk ~:~ skulle med dette bli meget gode i vår kommune~ Opngaver i I9?5: En av de mest aktuelle oppgaver en står ovenfor er å bedre serviceforholdene fo:.'"' f'is~ei'lå ten. li'or tiden er det to firmaer so1n har planer om å eta!lere mel{. verksted og slipp for f'iskeflå ten. Om noen av di 3fH it L. 1 y c;:{ ~E i c!e:tte er i vesentlig grad avhengig av om Bø lconmune er ~ j 11 i{ ; ti l i. s t:'6tte OIJP om til takene, Et < r n:! ~ ~er r. c Et L L tak Hc'm e:~ meg~3t nødvendig er 'yg:gitl.g av -egne ~uer ''i't i ",.. ',.~ ~:~ ; ; ~ ~:-1 clrsi3~t.re--: j dl:: :rå.1ctt;: c;nr1 ~. J.>..:

6 - 6-, d ~... :. ~~ h'år--ste~--sett-m-eg-et---dår-l-ig-standar-d-.,-hva-en--lfan-~å~~l-på-de~te felt er også meget uvisst. Ellers vil en fortsette arbeidet med~ å få forbedr~t fiskeflåten. Her vil nok det dårlige fisket hittil 1 år legge en demper på aktiviteten, men samtidig kan disse forhold gi håp om noe gunstigere priser både på nye og brukte båter. Utsiktene den nærmeste tiden for næringen synes ikke å være gode~ Likevel har en tro på næringen og ei framtid for denne. En er imidlertid betenkt over mye av massemediaenes sensasj~nspregede meldinger om fiskerinæringen. Disse er til stor skade_: både for næringen og det arbeidet rettledningstjenesten er satt til å utføre. Jeg takker for godt samarbeidet med-alle jeg 1 egenskap av fiskerirettleder har hatt forbin~?lse- med i 1974; Straumsjøen, den 2Q.februar I97S ~/~. WalWJensen. l',j'

- l - Registrerte fiskefartøyer: 200 hvorav 41 fartøyer over 10 meter.

- l - Registrerte fiskefartøyer: 200 hvorav 41 fartøyer over 10 meter. - l - Hadsel kommune Hadsel kommune består av Hadseløya og deler av Langøya, Hinnøya og Austvågøya. På Hadseløya er det ei brei strandflate med fjell opp mot 650 m. Det er stort innslag av myr på strandflatene.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7 Register: Side 1 Register: Side 2 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 3 1.1 Formål, visjon og kjerneverdier Side 3 1.2 Styrets sammensetning Side 4 2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold

Detaljer

HVA BETYR KJØNN OG KOMPETANSE FOR HVA FISKERE GJØR NÅR DE GÅR I LAND?

HVA BETYR KJØNN OG KOMPETANSE FOR HVA FISKERE GJØR NÅR DE GÅR I LAND? RAPPORT NR. 66: 2015 Gro Marit Grimsrud, Bjørn Tore Nystrand og Lovise Kvalsund Otterlei HVA BETYR KJØNN OG KOMPETANSE FOR HVA FISKERE GJØR NÅR DE GÅR I LAND? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn

Detaljer

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune

Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune 2012 Årsmelding 2011 Omstillingsprogrammet i Loppa kommune Årsmelding 2010 Omstillingsarbeidet i Loppa kommune. Vedtatt i omstillingsstyret den TKH Loppa kommune 07.03.2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning....

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Suksessfaktorer som bør være på plass for å få et godt resultat ved lån av datautstyr fra folketrygden brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Behandling i Ungdommens bystyre Jakop Kjellstad la frem uttalelsen. Hani og Elisabeth tok ordet under debatten

Behandling i Ungdommens bystyre Jakop Kjellstad la frem uttalelsen. Hani og Elisabeth tok ordet under debatten Uttalelser fra Ungdommens bystyre Uttalelser fra storbynettverket 1. Enslige mindreårige flyktninger (EMF) Enslige mindreårige flyktninger er unge flyktninger under 18 år som ankommer Norge uten foreldre

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer