FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder"

Transkript

1 FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Forsikret interesse 1.5 Forsikret objekt og forsikringsbeløp Forsikret objekt Forsikringsbeløp 1.6 Egenrisiko og franchise 1.7 Forsikrede skadetilfeller Generelle unntak Unntak Unntatte objekter 1.8 Aktsomhetskrav/sikkerhetsforskrifter 1.9 Erstatningsregler 1.10 Skadereguleringsbestemmelser 1.11 Definisjoner forklaringer 2 Generelle avtalebestemmelser

2 FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE Ved tvist når det gjelder håndhevelse eller tolking av disse forsikringsvilkårene skal alltid den svenske versjonen av vilkårene benyttes. 1. Objektsforsikring for utleaset objekt Disse vilkårene omfatter objekter i Atea Finances leasingportefølje. 1.1 Hvem forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for forsikringstakeren (leasingselskap) som eier av utleaset objekt. Leasingtakeren er ikke part i forsikringsavtalen. 1.2 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade som inntreffer i forsikringsperioden, under forutsetning av at forsikringen var trådt i kraft. Forsikringen gjelder i forsikringsperioden i henhold til forsikringsdokumentene, så lenge leasingavtalen består og Gjensidiges ansvar gjelder som angitt nedenfor. Forsikringsbeskyttelsen for det enkelte objektet gjelder fra den datoen objektet mottas av leasingtakeren på bruksstedet angitt i leasingavtalen. 1.3 Hvor forsikringen gjelder Hvis ikke annet er angitt i forsikringsdokumentene, gjelder forsikringen for skade som inntreffer i Norden. For objekttypen Portable IT Equipment & professional handheld, Mac, Ipads og Mobilphones gjelder forsikringen over hele verden, såfremt inngått kontraktsverdi for objektet ikke overstiger kroner. Hvis forsikringstakerens kunde, i strid med leasingavtalen mellom forsikringstakeren og kunden, flytter det forsikrede objektet utenfor Norden, gjelder forsikringen også for skade som inntreffer utenfor Norden, hvis forsikringstakeren kan vise til at leasingtakeren ikke har mulighet til å erstatte den inntrufne skaden. 1.4 Forsikret interesse Forsikringen gjelder kun skade som innebærer at verdien av det forsikrede objektet reduseres eller går tapt. Forsikrede objekter er objekter som forsikringstakeren eier gjennom eierforbehold. Hvilke objekttyper som omfattes av forsikringen, framgår av oversikten i vedlegget til forsikringsavtalen Forsikret objekt og forsikringsbeløp Forsikret objekt Forsikringen omfatter utleaset objekt som angitt i forsikringsavtalen, og som ved inngåelse av leasingavtalen er høyst fem år gammel, regnet fra fremstillingsåret (for objekttypen Portable IT Equipment & professional handheld, Mac, Ipads og Mobilphones gjelder tre år) Forsikringsbeløp Høyeste forsikringsbeløp er 5 millioner kroner per skadetilfelle. 1.6 Egenrisiko og franchise Ved hvert skadetilfelle reduseres det erstatningsberettigede skadebeløpet med et beløp som utgjør forsikringstakerens egenrisiko. 2 (8)

3 Egenrisikoen (egenandelen) er 2000 kroner per skade for Objekter med nyanskaffelsesverdi som overstiger kroner. Mac-datamaskiner For andre objekter er beløpet 1000 kroner per skadetilfelle. 1.7 Forsikrede skadetilfeller Forsikringen gjelder for fysisk skade på eller tap av forsikret objekt på grunn av uforutsett og plutselig utenforstående hendelse. Tyveri erstattes kun ved dokumentert innbrudd Generelle unntak Kjernefysisk hendelse Forsikringen omfatter ikke skade hvis opprinnelse eller omfang har sammenheng med kjernefysisk hendelse, for eksempel kjernespalting, kjernesammensmelting eller radioaktivt avfall Krig eller opptøyer Forsikringen omfatter ikke skade hvis opprinnelse eller omfang direkte eller indirekte er forårsaket av eller har sammenheng med krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon, opprør eller opptøyer Terrorisme Forsikringen omfatter ikke skader og følgeskader av disse som er forårsaket av terrorisme, og viss opprinnelse eller omfang direkte eller indirekte har sammenheng med spredning eller bruk av biologiske eller kjemiske stoffer Unntak Erstatning ytes ikke for følgende skadetyper: - skade som består av eller skyldes feil på objekt som har oppstått som følge av mangler i konstruksjon, materiale eller produksjon - skade som kan erstattes gjennom annen forsikring, garantivilkår, reklamasjon eller lignende - skade som oppstår som følge av at bærbart objekt har blitt forlatt uten tilsyn i offentlige lokaler eller på offentlig sted - ved tyveri fra nattparkert motorkjøretøy - kostnader til løpende vedlikehold, justering, kontroll, endringer eller service, eller skade eller tap i forbindelse med dette, eller kostnader til demontering/montering - skade som består av eller utgjør slitasje, korrosjon, feilaktig behandling eller installasjon, eller manglende vedlikehold - skade som er av en slik art at den ikke påvirker objektets bruksmuligheter - skade som har oppstått i forbindelse med bearbeiding, reparasjon, vedlikehold eller feilaktig installasjon - feil i program eller annen programvare - skade som oppstår når objektet klargjøres for transport, hvis dette ikke er transport til/fra service - skade på objekter som ligger på lager - skade som skyldes datavirus eller lignende - skade som skyldes definert og fastslått seriefeil - skade, kostnader og ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller har sammenheng med datafeil i det forsikrede objektet - indirekte skade eller tap - skade eller tap som er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett - skade eller tap som følge av svindel, bedrageri eller lignende vinningsforbrytelser, samt ulovlige disposisjoner Unntatte objekter Erstatning ytes ikke for følgende skadetyper: datamaskiner som disponeres av elever i utdanningsøyemed 3 (8)

4 tilbehør og programmer eller annen programvare som ikke inngår i forsikringstakerens avtale ved levering forbruksmateriell 1.8 Aktsomhetskrav/sikkerhetsforskrifter Definisjon Med sikkerhetsforskrift menes i henhold til 4. kapittels paragraf 6, 2. avsnitt, i den svenske forsikringsavtaleloven (2005:104) en forskrift om bestemte handlingssett eller ordninger som egner seg til å forebygge eller begrense skade eller bestemte kvalifikasjoner hos den forsikrede eller dennes ansatte eller andre medhjelpere Generelle sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder forskrifter som er nedfelt i lov eller statutter eller som er kommunisert av myndigheter, produsenter, leverandører, inspektører eller tilsvarende. Som eksempel kan nevnes forskrifter innen el-sikkerhet, eksplosive og brannfarlige produkter, kjemiske produkter og miljøvern. Forskriftene kan også gjelde anvisninger om service og vedlikehold Aktsomhetskrav / særskilte sikkerhetsforskrifter I tillegg til ovennevnte sikkerhetsforskrifter gjelder særskilte aktsomhetskrav/sikkerhetsforskrifter. Det forsikrede objektet skal behandles på en slik måte at skade eller tap begrenses i den utstrekning det er mulig. Objekter skal for eksempel ikke forlates uten tilsyn i offentlige lokaler eller på offentlig sted. Ved tyveri ved innbrudd gjelder forsikringen forutsatt at skadetilfellet kan presiseres og at det har blitt iverksatt rimelige sikkerhetstiltak i forhold til objektets verdi og attraktivitet for innbrudd, samt forholdene forøvrig. Ved oppbevaring i motorkjøretøy må objektet oppbevares i låst rom og ikke være synlig utenfra. Hvis forsikret objekt oppbevares på skole eller annet sted hvor det drives undervisningsvirksomhet, skal objektet oppbevares i lokale med minimum beskyttelsesklasse 1 og aktivert alarm. Hvis skolen ikke har aktivert alarm, skal objektene oppbevares i et separat lokale (et lokale uten vinduer) utenfor virksomhetstiden. For forsikringen gjelder også de aktsomhetskrav/sikkerhetsforskrifter som den forsikrede (leasingtakeren) har i sin ordinære virksomhetsforsikring. Hvis aktsomhetskravet ikke er oppfylt, kan erstatningen reduseres tilsvarende. Ved alvorlig uaktsomhet kan erstatningen reduseres vesentlig og i grove tilfeller bortfalle helt. 1.9 Erstatningsregler Høyeste erstatning per skadetilfelle er anskaffelsesverdien for det enkelte objektet i henhold til avtalen/kontrakten. Ved skade skal objektet repareres eller tilbakeføres. Ved totalskade på objekt med verdi opptil kroner skal objektet erstattes med likeverdig objekt. Med likeverdig menes lik alder, tilstand og ytelse. Ved skade på objekt med enkeltverdi på over kroner gjelder følgende: Hvis objektet reduseres i verdi gjennom alder, slitasje og umodernitet med mer enn halve nyanskaffelsesverdien ved skadetilfellet, vurderes skaden til objektets nåverdi. Nåverdien utgjør 4 (8)

5 nyanskaffelsesverdien med fradrag av verdireduksjon på grunn av alder, slitasje, umodernitet, redusert anvendelighet og andre omstendigheter. Hvis det skadede objektets eiendomsverdi eller avkastningsevne økes i forbindelse med tilbakeføringen, skal fradrag for dette skje ved verdisettingen. Forsikringsselskapet forbeholder seg retten til å avgjøre om objektet skal repareres eller erstattes som totalskade. Ved tyveri gjennom dokumentert innbrudd som skjer samtidig av objekter som oppbevares på skole eller annet sted hvor det drives utdanningsvirksomhet, er den maksimale erstatningen begrenset til per skadetilfelle. Tilbakeføringen skal skje senest to år etter skadedato. Hvis skadede objekter ikke erstattes innen to år, vurderes skaden til forskjellen mellom objektets økonomiske verdi like før og lik etter skaden, begrenset oppad til leasingkontraktens restgjeld ved skadetilfellet Ved skade Gjensidige erstatter følgende: skade vurdert i henhold til 1.9 Erstatningsregler, begrenset oppad til ved ett og samme skadetilfelle for én og samme leasingtaker med fradrag for egenrisiko i henhold til 1.6 eventuelle fradrag basert på det som er angitt under Aktsomhetskrav/sikkerhetsforskrifter i 1.8 Ikke-debitert rente eller annen kostnad for leasingsselskapet erstattes ikke. Gjensidige er ikke pliktig til å erstatte skadede objekter med mer enn beløpet for inngående kontraktsverdi for det skadede objektet Tidspunkt for betaling av skadeerstatning Erstatning skal betales senest én måned etter at forsikringstakeren har dokumentert kravet og oppfylt øvrige forpliktelser. Den delen av erstatningen som forsikringstakeren har rett til først når forsikret objekt gjenopprettes eller anskaffes på nytt, skal betales senest én måned etter at forsikringstakeren har dokumentert dette. Hvis poliseutredning eller vurdering av voldgiftsmann skal gjennomføres, skal erstatning betales senest én måned etter at Gjensidige har gjennomført utredningen eller vurderingen Rentebestemmelser Hvis det betales skadeerstatning senere enn det som er angitt ovenfor, betales forsinkelsesrente i henhold til rentelovgivningen. Det betales rente i henhold til Riksbankens diskontosats for den tiden som utbetalingen blir forsinket som følge av poliseutredning eller voldsmannsvurdering. Rente betales ikke hvis den utgjør mindre enn én prosent av grunnbeløpet Skadereguleringsbestemmelser Skademelding 5 (8)

6 Skademelding skal sendes inn umiddelbart etter at den forsikrede har fått kjennskap til skaden eller tapet. Ved tyveri av det forsikrede objektet gjennom innbrudd skal den forsikrede anmelde dette til politiet på stedet hvor innbruddet skjedde. Politianmeldelsen skal legges ved når skaden meldes. Hvis anmeldelsesplikten ikke oppfylles og dette medfører skade for Gjensidige, kan erstatningen som Gjensidige ellers skulle ha betalt, reduseres i det omfang som er rimelig i forhold til omstendighetene. (FAL) Erstatningskrav og plikt til å oppgi opplysninger Erstatningskrav skal fremsettes til Gjensidige snarest etter at skaden er oppstått og senest tolv måneder etter at forsikringstakeren har fått kunnskap om muligheten til å få erstatning. Fremsettes kravet senere, er Gjensidige fritatt for ansvar. Forsikringstakeren plikter å spesifisere erstatningskravet og på forespørsel gi en oversikt over skadet objekt med opplysninger om objektets verdi før og etter skaden. Forsikringstakeren plikter også på forespørsel å dokumentere erstatningskravet ved å inngi de opplysninger som kreves, og ved å skaffe til veie bekreftelser, bevis og andre handlinger som kreves for Gjensidiges vurdering av ansvar og størrelsen på erstatningen. Kostnader til dette erstattes ikke. Hvis forsikringstakeren forsettelig eller ved grov uaktsomhet oppgir uriktige opplysninger eller unnlater å oppgi eller skjuler noe av betydning for vurdering av skaden, kan erstatningen som ellers skulle ha blitt betalt, reduseres i det omfang som er rimelig i forhold til omstendighetene Besikting av skade og anvisninger Gjensidige har rett til å besiktige skaden, samt utstede anvisninger for reparasjon og beholde skadede objekter inntil slike tiltak iverksettes. Hvis Gjensidige gir anvisninger om valg av reparatør eller reparasjonsmetode eller sanering, er forsikringstakeren pliktig til å følge dette. Uansett om Gjensidige har anvist reparatør/leverandør, er forsikringstaker bestiller. Hvis forsikringstakeren unnlater å følge anvisningene, begrenses Gjensidiges ansvar til den kostnad som ville ha oppstått hvis anvisningene hadde blitt fulgt Definisjoner forklaringer Økonomisk verdi Med dette menes markedsverdien på et gitt tidspunkt, dvs. den sannsynlige prisen for objektet ved et normalt salg, eller, hvis markedsverdien ikke kan fastsettes, den verdien som med hensyn til avkastningsforventninger og andre verdipåvirkende faktorer for eksempel alder, slitasje, umodernitet, beliggende eller anvendelighet ville utgjort den sannsynlige markedsverdien for objektet Kontraktsverdi Med dette menes den verdien som i leasingkontrakten angis som grunnleggende pris for beregning av leasingavgiften Nyanskaffelsesverdi Med det menes den kostnaden som ville ha oppstått hvis et objekt av samme eller likt formålstjenelig slag anskaffes som nytt ved et gitt tidspunkt. I verdien skal man ta med alle kostnader som kreves for at objektet skal kunne bli tatt i bruk. Transport- og monteringskostnader skal imidlertid regnes med, selv om slike kostnader finansieres gjennom leasingsavtalen Utleaset objekt 6 (8)

7 Med dette menes objekter som forsikringstakeren (leasingselskapet) leaser ut, og som forsikringstakeren (leasingselskapet) har separasjonsrett til. 2. Generelle avtalebestemmelser 2.0 Forsikringstiden og fornyelse av forsikringen Forsikringstiden angis i forsikringsdokumentene og er avtaletiden for forsikringen. Hvis forsikringen tegnes på startdatoen, regnes forsikringsperioden fra det klokkeslettet forsikringsavtalen ble inngått. Ved forsikringsperiodens utløp fornyes forsikringen automatisk for en ny ettårsperiode om gangen, med mindre forsikringstakeren eller Gjensidige underretter den andre parten om at forsikringen ikke skal fornyes, senest 30 dager før forsikringsperiodens utløp. Forsikrede som går konkurs i forsikringsperioden, har imidlertid ikke rett til å fornye forsikringen, og forsikringen opphører uten oppsigelse ved forsikringsperiodens utløp. Hvis høyere premie eller endrede vilkår skal gjelde for den nye forsikringen, skal Gjensidige underrette om endringene senest i forbindelse med premiefaktureringen. Forsikringstakeren har dermed rett til å hindre fornyelse av forsikringen ved å underrette Gjensidige om dette innen 14 dager etter at meldingen ble mottatt, eller hvis fornyelsen allerede har trådt i kraft, si opp forsikringen med umiddelbart opphør Premiebetaling Første premie Premien skal betales på forskudd. Gjensidiges ansvar inntrer ved forsikringsperiodens start, selv om premien ennå ikke er innbetalt. Dette gjelder imidlertid kun under forutsetning av at premien betales innen 14 dager etter at Gjensidige har sendt ut faktura. Betales ikke premien innen 14 dager etter utsendelse av fakturaen, regnes premiebetalingen som forsinket. Hvis premien betales senere, men før forsikringen sies opp, inntrer Gjensidiges ansvar først dagen etter betalingen Premie ved fornyet avtale Premien for fornyet forsikring skal betales senes på startdato. Premien trenger imidlertid ikke betales tidligere enn 14 dager etter at Gjensidige har sendt ut premiefaktura. Forsikringen fornyes selv om premien betales senere. Dette er imidlertid under forutsetning av at betalingen skjer innen én måned fra siste forfallsdag for betalingen, i henhold til foregående avsnitt. Gjensidiges ansvar inntrer i så fall først dagen etter betalingen Premieregulering i etterkant Premien fastsettes foreløpig ved forsikringsårets begynnelse. Endelig premie fastsettes etter utgangen av hvert forsikringsår på grunnlag av de opplysningene som forsikringstakeren på forespørsel oppgir til Gjensidige. Hvis den endelige premien er høyere enn den foreløpige, skal forskjellen betales uten forsinkelse. Hvis den endelige premien er lavere enn den foreløpige, pålegges det Gjensidige å tilbakebetale forskjellen uten forsinkelse. Hvis forsikringstakeren ikke har sendt inn nødvendige opplysninger til Gjensidige innen én måned, er Gjensidige berettiget til å fastsette den endelige premien. 7 (8)

8 2.1.5 Tilbakebetaling av premie Hvis forsikringen opphører å gjelde etter at forsikringstakeren har sagt den opp, skal Gjensidige tilbakebetale det beløpet som tilsvarer den reduksjonen av premien som ville ha vært lagt til grunn hvis forsikringen fra begynnelsen var ment å vare i denne kortere perioden. Hvis forsikringen etter oppsigelse fra Gjensidiges side opphører å gjelde, tilbakebetaler Gjensidige den ubrukte delen av premien. Hvis skade/forsikringstilfelle har inntruffet, anses premien for et beløp tilsvarende skadeerstatningen å være forbrukt Regress I den grad Gjensidige har betalt ut erstatning, overtar Gjensidige den forsikredes rett til å kreve erstatning fra den som er ansvarlig for skaden. Det kan kun utøves regress mot privatpersoner i følgende tilfeller: - hvis skaden er forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet - hvis skaden har forbindelse med den forsikredes inntektsbringende virksomhet eller hvis skaden dekkes av annen forsikring Dobbeltforsikring Når en risiko som omfattes av denne forsikringen, også dekkes av en annen forsikring hvor det er angitt forbehold mot dobbeltforsikring, gjelder det samme forbeholdet for begge forsikringene Foreldelse Hvis den forsikrede ikke har framsatt erstatningskrav til selskapet senest tolv (12) måneder etter at vedkommende har fått kjennskap til muligheten til å gjøre dette, kan retten til erstatning gå tapt Gjeldende lovgivning For denne avtalen gjelder svensk lovgivning. Tolkning av og tvister i forhold til avtalen skal skje i henhold til svensk rett og avgjøres av svenske domstoler. Ved benyttelse og tolkning av denne avtalen skal alltid den svenske versjonen gjelde Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, , Box 3031, S Stockholm, Sverige Skadebehandler Skadebehandler er Atea AS telefon nr: (8)

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til CE-merkede vannscootere

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd Trygghetsavtale - Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Trygghet for ditt nye produkt som innebærer: Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader,

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis Uføreforsikring med forskuttering og ektefelleforsikring EL & IT Forbundet kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om uføreforsikring med forskuttering

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer