Årsberetning 2014 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Side 1"

Transkript

1 Side 1 Årsberetning 2014

2 Politisk ledelse ( ) Møtevirksomhet Administrasjon ( ) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid Backe-Viken Randi Sætre Bjarne Skarpmo Thorbjørn Lysfoss Gry Vanja Eriksen Einar Hyllvang Karen Margrethe Tangnæs Kjell Reidar Lutnæs Fremskrittspartiet: Andreas Akre Ida Bergersen Frøhaug Høyre: Anders Nyhuus Bjørn Karlsen Liz Bjørseth Kent Bakke Håkan Stengrundet Jorunn O. Graff Bjørnersen Kristelig Folkeparti: Siv Rønningen Senterpartiet: Per Hagebakken Ole André Storsnes Bjørg-Edith Enger Eva Elisabeth Løken Sosialistisk Venstreparti: Maria Buflod Rydje Venstre: Gry O. Nordli Antall møter og behandlede saker i politiske organ i 2014 (2013): Kommunestyret: 6 (7) møter 73 (91) saker Formannskapet: 10 (12) møter 67 (73) saker Hovedutvalg for helse og omsorg: 6 (7) møter 20 (33) saker Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift: 10 (7) møter 69 (80) saker Hovedutvalg for oppvekst og kultur: 6 (7) møter 31 (34) saker Fondsstyret: 6 (7) møter 27 (35) saker Kontrollutvalget: 5 (6) møter 31 (40) saker Klagenemda: 0 (1) Møter 0 (2) Saker Eldrerådet: 3 (6) møter 6 (23) saker Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 3 (3) møter 4 (9) saker Rådmann: Kristian Trengereid Kommunalsjef for helse, omsorg og sosial: Trygve Øverby Kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift: Bjørn Myhre Kommunalsjef for oppvekst og kultur: Jo Stuan Stab og støtte: Økonomisjef: David Sande Personalsjef: Heidi Kveen Brustad Avdelingsleder for informasjonsavdelingen: Toril Børke Side 2

3 Innhold 1 Rådmanns kommentar Innledning Kommunens økonomi Oppsummering Regnskap med finansiell analyse Forklaring av noen sentrale begreper Balanse Kommentar til balansen Finansieringsanalyse tall Resultat Nøkkeltall Investeringsregnskapet Resultatoversikt - virksomhetsområder Budsjett- og regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap Avvik fra budsjett på de enkelte rammer Likestilling i Trysil kommune Etisk standard i virksomheten Utvikling i innbyggertall, bosetning og sentral føringer Side 3

4 1 Rådmanns kommentar 1.1 Innledning Årsberetningen innholder kun forhold som kreves i henhold til lov og forskrift. I tillegg til årsberetningen legges det frem en årsmelding som presenterer de forskjellige virksomhetsområdene. Alle virksomhetsledere vil i årsmeldingen presentere sin virksomhet i forhold til aktivitet/resultatmål, helse, miljø og sikkerhet og utvikling av tjenestetilbud/omfang frem til nå og behov i tiden som kommer. Årsberetningen og årsmeldingen vil danne grunnlag for starten på prosessen med kommende års budsjett og økonomiplan. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak pålegger foretakene å legge frem eget særregnskap og årsberetning. Disse dokumentene vil bli behandlet av formannskapet og kommunestyret som egen sak. 1.2 Kommunens økonomi Netto driftsresultat ble positivt og meget tilfredsstillende med 23,7 mill kr. Etter interne finanstransaksjoner ble det regnskapsmessige resultatet 12,2 mill kr. De økonomiske resultatene på sektorene er kommenter i kapittel 3,2. Generelt er rådmann fornøyd med økonomistyring ute på sektorene, men det er fortsatt behov for å bedre økonomi og rapporteringsrutiner. Noen forhold knyttet til regnskapsresultatet: 0,9 mill kr i merinntekter på frie disponible inntekter (integreringstilskudd og skatt/ inntektsutjevning) 1,4 mill kr i reduserte netto finansinntekter/utgifter 0,5 mill kr i meravsetninger til bundne fond (selvkost) 8,2 mill kr i merinntekter/mindre utgifter på alle virksomhetsområdene. Avvik på de enkelte sektorer kommenteres i kapittel 3,2. 2,2 mill kr i merinntekter/mindre utgifter på øvrige finansposter (midler avsatt til lønnsoppgjør mv) Et positivt netto driftsresultat på 23,7 mill kr i 2014 kan tilsynelatende vise at kommunens økonomi er god. Resultat er 24,5 mill kr bedre enn opprinnelig budsjett. Årsaken ligger i de nevnte forhold over, men også at det i 2014 ble inntektsført 13 mill kr i inntekter på særlig ressurskrevende brukere som følge av et etterkrav som ble sendt inn våren Resultatet for 2014 har ikke styrket kommunens likviditet pr , hovedårsaker til dette ligger i etterbetaling fra Staten på refusjon av utgifter på særlig ressurskrevende tjenester og investeringstilskudd fra Husbanken. Dette er midler som blir utbetalt mai Økning i arbeidskapitalen skyldes at premieavvik og utbrukte lånemidler. Akkumulert premieavvik i perioden er 62,3 mill kr dette er midler som kommunen har inntektsført uten at det er kommet penger inn på bankkonto. Dette svekker kommunens likviditet og er et forhold som rådmann er bekymret for. I forhold til beregning av arbeidskapital gir det akkumulerte premieavviket en positiv effekt, men inndekningen av dette skjer er over 7, 10 og 15 år. En beregning av arbeidskapital korrigert for premieavvik, ubrukte lånemidler og bundne fond gir kommunen en negativ arbeidskapital på 20,8 mill kroner, dvs 3,5 %. Side 4

5 Gjennom finansieringsanalysen og kommentarene til balanseregnskapet er det redegjort for hvordan kommunenes økonomi har utviklet seg i løpet av 2014, og hvordan kommunens økonomiske situasjon er i forhold til fylkesmannens anbefalte normer. Nedgang i andel av landets innbyggere medfører redusert løpende driftsinntekter. Dette vil sette krav om økt effektivitet og rasjonell drift for å få ned kommunens løpende driftsutgifter. Det er viktig at aktiviteten planlegges i forhold til de økonomiske rammer kommunen har å forholde seg til. Kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammebetingelsene som vedtas av Storting. Inntektene er mer dynamiske og svinger i takt med innbyggertallet, mens utgiftene til kommunen er mer statiske, dvs de henger nøye sammen med tjenesteproduksjon og organisering av denne. Det må iverksettes effektiviseringstiltak/aktivitetsreduksjon innenfor flere områder. Dette vil være utfordrende, ikke nødvendigvis i forhold til det lovpålagte, men måten tjenester er organisert på som må endres for å kunne bli mer effektiv. Effektiviseringstiltak er ikke nok, det må også gjennomføres en reel aktivitetsreduksjon. Dette kan oppfattes som svært uheldig når en ser på de behov som etterspørres innenfor skole og oppvekst, pleie og omsorg, plan/bygg/oppmåling, næring, boliger/tomter etc. Rådmannen vil trekke frem følgende ved den økonomiske situasjonen i kommunen: Kommunens driftsregnskap for 2014 ble gjort opp med et netto driftsresultat på 23,7 mill kr. Det regnskapsmessige mer-/mindre forbruk ble 12,2 mill kr og disponeres av kommunestyret. I resultatet ligger det en inntekt på etterbetaling av tilskudd for særlig ressurskrevende brukere med 13,0 mill kr. Dette er å anse som engangsinntekter og ikke grunnlag for videreføring i kommende års budsjetter. Uten engangsinntekter ville det regnskapsmessige mer-/mindre forbruk vært negativt med 0,8 mill kr. Det er mange forhold/faktorer som spiller inn på kommunens drift. Det å treffe med budsjettet slik at det er i samsvar med regnskapet ved årets slutt er krevende. Sett i forhold til usikre forhold og avsetninger av midler til fremtidige investeringer er resultatet for 2014 tilfredsstillende. I 2014 hadde kommunen 37,7 mill kr i inntekter som kommer i tillegg til de overføringer som Staten gir kommunen. Det er eiendomsskatt (24,5), utbytte og renteinntekter fra Eidsiva (3,6), overføringer fra Trysil kommuneskoger (7,5) og konsesjonskraftsinntekter (2,1). Arbeidskapitalen ble styrket med 7,7 mill kr i løpet av 2014, og var ved utgangen av året på 127,9 mill kr. Arbeidskapitalen er ikke svak, men i denne ligger det 11 mill kr i ubrukte lånemidler og 62,3 mill kr akkumulert premieavvik (positive og negative premieavvik) og 14,1 mill kr i fiskefondsmidler kommunen har i sammen med Engerdal kommune som ikke er reelle omløpsmidler. Kommunens likviditet er anstrengt. Omløpsmidler fratrukket ubrukte lånemidler og andre bundne midler er negativ med 20,9 mill kr. Årsaken til dette ligger i driftsresultater de siste årene, bruk av fondsmidler og ordningen med premieavvik. Ved utgangen av 2014 hadde kommunen 73,3 mill kr i bokførte positive premieavvik (omløpsmidler), midler som har finansiert tidligere års drift og som kommunen må betale tilbake til seg selv og de neste 7-15 årene. Kommunens langsiktige gjeld økte med 12,1 mill kr til 574,6 mill kr i Den langsiktige gjelden utgjør 96,6 % av driftsinntektene. Norm fra fylkesmannen er maks. 50 %. Den samlede lånegjelden er høy. 67,4 % av gjelden, 387,2 mill kr, er knyttet til formidlings lån, investeringer med kompensasjonsordninger fra Husbanken (skoler, omsorgsboliger og sykehjem) og innen vann og avløp. Økonomistyring på virksomhetsområdene (skjema 1B) er totalt sett tilfredsstillende, men innenfor enkelte virksomhetsområder er det for store avvik. Fokus på månedsrapportering fra kommunalsjefer til rådmann må styrkes. Enkelte avvik ville vært avdekket og håndtert bedre dersom de hadde vært tatt tak i på et tidligere tidspunkt. Kommunen har generelt god oversikt over egne inntekter og ikke minst utgifter. Side 5

6 1.3 Oppsummering Med et stadig synkende innbyggertall og fortsatt anstrengt likviditetsmessig situasjon må kommunens bruk av midler vurderes nøye. Det er krevende å følge opp alle av styringssignaler som staten gir og forventninger fra innbyggere og næringsliv. Kommunens evne til å gjennomføre fremtidige investeringer er sterkt begrenset sett i forhold til kommunens generelle driftsøkonomi. Det må settes fokus på å bedre kommunens netto driftsresultat i årene som kommer. Ressursmangel vil være noe kommunen må håndtere også i tiden som kommer. Utfordringen blir å prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig måte. Kravet til omstillingsevne, kompetanseutvikling og effektivitet ligger over kommunen hele tiden. Det er nødvendig å erverve og vedlikeholde kompetanse for å kunne fastsette tjenestetilbudet til det nivået Stortinget gjennom lover og forskrifter har forpliktet kommunene å yte overfor innbyggerne. Dette krever stor innsats både fra den politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike virksomhetene i kommunen. Kristian Trengereid Rådmann Side 6

7 2 Regnskap med finansiell analyse Denne delen av årsrapporten beskriver kommunens balanse for 2014, finansieringsanalyse med avviksanalyse, resultatregnskap og nøkkeltall. Det vises forøvrig til regnskapet for Forklaring av noen sentrale begreper Balansen Balansen viser kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. Eiendeler består av omløpsmidler (kasse, bank, kortsiktige fordringer og premieavvik) og anleggsmidler (utlån og langsiktige plasseringer, samt faste eiendommer og anlegg). Gjelden er delt inn i kortsiktig og langsiktig, hvor den kortsiktige omfatter varegjeld med betalingsfrist ca 30 dager fram i tid, samt avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift av disse. I egenkapitalen inngår fond, regnskapsmessig resultat og kapitalkonto. Arbeidskapitalen Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det er den kapitalen kommunen har til disposisjon på et bestemt tidspunkt til å dekke sine løpende utgifter. Endringer i arbeidskapitalen uttrykkes som differansen mellom kommunens anskaffelse og anvendelse av midler korrigert for endringer i beholdningen av ubrukte lån. Finansieringsanalysen Finansieringsanalysen gir uttrykk for hvordan pengene er kommet inn i kommunen, og på hvilken måte de er benyttet. Oversikten er delt inn i to hoveddeler, drift og investeringer (i henhold til kravet i kommuneloven om å vise netto driftsresultat og hvilket driftstilskudd en benytter til investeringsformål). Dette oppsettet er i tråd med budsjett- og regnskapsforskriftene. Da det ikke er lov å låne penger til driftsformål, skal netto driftsresultat være positivt. Netto driftsresultat Netto driftsresultat fremkommer som differansen mellom summen av driftsinntekter, renteinntekter og mottatte avdrag på utlån og summen av driftsutgifter, renteutgifter og avdrag på lån. Resultatbegrepet er et uttrykk for kommunens evne til å frigjøre midler gjennom løpende drift til avsetninger og fremtidige investeringer. Kommunalt regnskapsresultat Kommunalt regnskapsresultat er merforbruk (merutgifter/mindreinntekter) eller mindre forbruk (mindre utgifter / merinntekter) som fremkommer i henhold til forskriftene for kommunal regnskapsføring. Slik det er presentert her, er det tatt utgangspunkt i endringer i arbeidskapital og justert denne for avsetninger og bruk av tidligere avsetninger, de såkalte interne finansieringstransaksjoner. Nøkkeltallene Nøkkeltallene gir uttrykk for hvordan kommunens finansielle stilling har utviklet seg de siste årene, basert på forskjellige analyseobjekter. Side 7

8 2.2 Balanse Eiendeler Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 A. Anleggsmidler - kap. 2.2 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler B. Omløpsmidler - kap. 2.1 Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld: C. Egenkapital - kap. 2.5 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig merforbruk (drift) Udisponert investeringsregnskapet Udekket investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring av regnsk.prinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnsk.prinsipp som påvirker AK (inv.) - - Gjeld D. Langsiktig gjeld - kap. 2.4 Ihendehaverobligasjonslån - - Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån E. Kortsiktig gjeld - kap. 2.3 Kassakredittlån - - Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum gjeld og egenkapital MEMORIAKONTI Memoriakonto - kap. 2.9 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti - - Motkonto for memoriakontiene Side 8

9 2.2.1 Kommentar til balansen Kapitalstruktur Sammensetningen av balanseregnskapets aktiva (eiendeler) og passiva (gjeld og egenkapital) pr er et resultat av kommunens økonomiske virksomhet i året som har gått. Totalkapitalen i kommunens balanse økte med 82,7 mill kr fra 2013 til Veksten i balansens aktivaside kommer fra en økning i kommunens anleggsmidler på 89,9 mill kr, og en nedgang i kommunens omløpsmidler på 7,2 mill kr. På passivasiden er økningen fordelt med 34,5 mill kr i langsiktig gjeld, herav 22,4 mill kr i pensjonsforpliktelser, og egenkapitalen er økt med 63,4 mill kr. Kortsiktig gjeld er redusert med 15,4 mill kr. Omløpsmidler er redusert med 7,2 mill kr i løpet av fjoråret. Akkumulert premieavvik er redusert med 9,4 mill kr til 82,7. Kortsiktige fordringer er økt med 12,2 mill kr og kontantbeholdningen er redusert med 10 mill kr. Omløpsmidlenes andel av kommunens eiendeler utgjør 13 % mot 14,2 % for ett år siden. Omløpsmidlene står bokført med 205,1 mill kr ved regnskapsårets utgang. Verdien av anleggsmidlene økte med 89,9 mill kr etter aktivering/avskrivning og opp-/nedskrivinger. Anleggsmidlenes andel av eiendelene utgjør 87 % ved regnskapsårets utgang. Bokført verdi av kommunens anleggsmidler utgjør 1 373,7 mill kr. Langsiktig gjeld, inkl pensjonsforpliktelser og etter avdrag, er mill kr. Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser utgjør ved årsskiftet 574,6 mill kr, eller 36,4 % av balanseregnskapets passivaside. Kommunene fører brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Pensjonspremien skal først utgiftsføres, men i tillegg skal det, etter nærmere angitte regler, beregnes en netto pensjonskostnad, og avviket mellom denne og den betalte pensjonspremien (premieavviket) skal også inntekts- eller utgiftsføres. I en situasjon hvor pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres (og balanseføres mot kortsiktige fordringer), og nettovirkningen blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien. I en situasjon hvor pensjonspremien er lavere enn netto pensjonskostnad skal premieavviket utgiftsføres (og balanseføres mot kortsiktig gjeld), og det utgiftsføres dermed et høyere beløp enn den faktiske premien. Det som faktisk blir ført som samlet pensjonskostnad er netto pensjonskostnad tillagt amortisering av premieavviket fra tidligere år og administrasjonskostnader. Forskriftens 13-5 gir nærmere regler om de forutsetninger som skal benyttes ved beregning av årets netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad. Det er aktuarer som foretar beregninger og de legger mange faktorer inn når de gjør sine beregninger. Eksempler på faktorer er: Antall medlemmer, gjennomsnittsalder, gjennomsnittslønn, avkastning av pensjonsmidler, årlig lønnsvekst, årlig økning i Folketrygdens grunnbeløp, årlig regulering av pensjoner, død og uførhetsutvikling, fratredelseshyppighet. Kommunens pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er balanseført med h.h.v. 609,5 mill kr og 801,4 mill kr. Pensjonsmidler er økt med 45,8 mill kr mens pensjonsforpliktelser er økt med 22,4 mill kr. Differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser dekkes inn av fremtidig avkastning av pensjonsmidler og fremtidige premieinnbetalinger. Fra den nye ordningen med å bokføre beregnet gjennomsnittskostnad på pensjonsutgifter har Trysil kommune pr et samlet premieavvik på 62,3 mill kr. Dette er beløp som er inntektsført over de siste 12 år og som vi må tilbakebetale til oss selv i de kommende år. Side 9

10 Egenkapitalen er i løpet av året økt med 63,6 mill kr til 126,1 mill kr. Årsaken til positiv utvikling i egenkapitalen ligger i avsetninger til fond og aktivering av investeringer. Egenkapitalen utgjør 8 % av balanseregnskapets passivaside. I forhold til anbefalt norm er gjeldsgraden for høy og egenkapitalgraden for lav. Det bør arbeides for høyere egenkapitalgrad. Egenkapitalgraden økte i regnskapsåret Omløpsmidler Betalingsmidler Ved utgangen av regnskapsåret utgjør samlede betalingsmidler, inklusiv fiskefondsmidler og ubrukte lånemidler, 60,2 mill kr. Dette er en reduksjon på 10 mill kr i forhold til beholdningen ved starten av året. For kommunene har man det særlige forholdet at en del av likviditeten ikke bare skal dekke behovet for løpende drift. Ved bestemmelser i forskrifter er en del reservert til investeringsformål. Dette gjelder deler av fondsmidler og ubrukte lån. I tillegg er en del av likviditeten bundet i ikke-disponible bankinnskudd som f.eks. skattetrekk, gavekonto m.m. Nedenfor er en beregning av kommunens frie likviditet. Fri likviditet - tall i hele tusen Totale betalingsmidler Likviditetsplassering - Fiskefond Ubrukte lånemidler Bundne fondsmidler Skattetrekksmidler Div. ikke disp. midler Fri likviditet Kommunens frie likviditet er negativt, og den svekket seg med 4,2 mill kr i løpet av fjoråret. Ved årsskiftet var den frie likviditeten negativ med 21 mill kr. I løpet av 2014 har kommunen hatt utgifter til særlig ressurskrevende tjenester på 32,9 mill kr og investeringer i sykehjem hvor kommunen får refundert 14,4 mill kr i tilskudd. Beløpene vil komme til utbetaling våren 2015 og vil styrke kommunens likviditet. Siden 2008 er den frie likviditeten blitt redusert hvert år. Nedgangen skyldes bl.a negativt netto driftsresultat, negativt premieavvik, bruk av fond og ubrukte lånemidler. Beholdningen og sammensetningen av kommunens betalingsmidler gjør at alle betalingsforpliktelser oppfylles til rett tid. Kommunens likviditet er plassert med innskudd i bank som har en avkastning godt over markedsrente. Kommunens innskuddsrente er styrt av 1 mnd-nibor pluss en rentemargin Kortsiktige fordringer Kommunens beholdning av kortsiktige fordringer er sammensatt av ulike krav overfor staten, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og private husholdninger/personer. I denne beholdningen inngår månedsoppgjør for skatt i desember som blir inntektsført på året 2014, mens overføring fra skatteregnskapet skjer på nytt regnskapsår. Det samme forholdet gjelder inntektsutjevnende tilskudd fra Staten mv. Kortsiktige fordringer utgjør 71,6 mill kr pr Dette er en økning fra foregående år med 12,2 mill kr Anleggsmidler I forhold til anleggsmidlenes inngangsverdi i 2014 på 1 283,9 mill kr, har investeringer i nybygg og nyanlegg, eiendomssalg, aksjesalg/kjøp, avskrivninger, opp-/nedskrivinger og økning i kommunens Side 10

11 utlånsmasse medført at beholdningen pr har økt til ,7 mill kr, en økning på 89,9 mill kr. Endring i pensjonsmidler utgjør 45,8 mill kr. Anleggsmidler - tall i hele tusen Faste eiendommer/anlegg Utstyr/maskiner/tranportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum Utlån består av utlån til Trysil kommune Holding AS med 32 mill kr og formidlingslån (startlån) Gjeld Kommunens samlede gjeld har økt med 19,1 mill kr. Kortsiktige gjeld er redusert med 21,4 mill kr, langsiktig gjeld er økt med 12,1 mill kr og pensjonsforpliktelsene økte med 22,4 mill kr. Den langsiktige gjelden, ekskl. pensjonsforpliktelser, har utviklet seg slik: Gjeld - tall i hele tusen Langsiktig gjeld pr. 1. jan herav formidlingslån (startlån) herav Husbank (komp.tilskudd) herav gjeld knyttet til selvkost Låneopptak Ordinære avdrag Ekstraordinære avdrag/refinansiering Langsiktig gjeld pr. 31. des Ubrukte lån pr. 31. des Gjeld i kr. pr. innbygger Gjeld i % av driftsinntekter 100,25 % 107,07 % 106,78 % 98,40 % 99,79 % 96,59 % Ubrukte lånemidler pr er 11 mill kr. Dette er midler som står udisponerte inntil planlagte investeringer medfører utbetaling. Ved årsskifte hadde kommunen kr ,- i gjeld pr innbygger. Gjeld i forhold til driftsinntekter har gått noe ned. Anbefalt norm for gjeld i forhold til driftsinntekter ligger på ca 75 %, og Trysil kommune har i forhold til denne normen høy gjeldsbelastning. Fylkesmann med flere har uttrykt bekymring for kommunens høye langsiktige gjeld i forhold til driftsinntekter var det 387,2 mill i gjeld knyttet til formidlings lån og investeringer i botilbud (omsorgsboliger og sykehjem), skole og innen vann og avløp. Dette utgjør 67,4 % av samlet gjeld og betjenes med tilskudd fra Husbanken, avdrag fra lånetakere og gebyrinntekter innen vann og avløp (selvkost). Beregningsgrunnlaget til Husbanken på tilskudd for finansieringer innen botilbud og skole var 52,6 mill kr pr Formidlings lån/startlån var på 16,9 mill kr. Innen vann og avløp var det 317,7 mill kr som dekkes med gebyrinntekter. Resterende gjeld på 187,4 mill kr må dekkes av ordinære driftsinntekter. Tilskuddsordningene knyttet til botilbud og skole dekker ikke 100 % av kommunens renter og avdrag. I den delen av låneporteføljen som ikke betjenes med tilskudd og gebyrinntekter ligger kommunens egenandel knyttet til disse investeringene. Side 11

12 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: Trysil 74,4 85, ,4 84,9 83,5 Løten 69,1 67,2 60,3 57,8 57,4 57,6 Åmot 75,1 75,1 68,6 76,4 77,1 80,6 Stor-Elvdal 57,8 70,8 70,0 66,6 61,4 61,2 Engerdal 32,5 28,5 29,6 21,3 21,5 21,1 Kilde: SSB, tall for 2014 er foreløpige tall Egenkapital Trysil kommunes egenkapital ble i 2014 økte med 63,6 mill kr. Utvikling i egenkapital har sammenheng med investeringsnivået, avsetninger til fond, årets regnskapsmessige resultat og beregningstekniske forhold knyttet til pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser. Egenkapitalen er satt sammen av flere konti: fond, regnskapsmessig resultat og kapitalkonto. Utviklingen i de ulike egenkapitalkonti vises i tabellen nedenfor. Egenkapital - tall i hele tusen Bundet driftsfond Ubundet investeringsfond Bundet investeringsfond Disposisjonsfond Udisponert/merforbruk Likviditetsreserve / endr. i regnsk.prinsipp Kapitalkonto Sum Kommunens totale beholdning av fond har en netto økning på 20,6 mill kr. Økningen ligger blant annet i disponering av regnskapsresultatet i Den delen av netto driftsresultat som ikke er avsatt til fond eller brukt til finansiering av investeringer, fremkommer som et regnskapsmessig mindre forbruk (mindre utgift/merinntekt). I 2014 er dette netto 6,8 mill kr (12,2 mill kr i mindreforbruk på drift og 5,4 mill kr i udekket i investeringsregnskapet). I egenkapital er det en konto som heter kapitalkonto. På denne kontoen korrigeres egenkapitalen som følge av endringer i langsiktig gjeld, anleggsmidler og pensjonsforpliktelser. Sistnevnte forhold er en teknisk beregning som gjøres av aktuarer. Ettersom beløpet varierer relativt mye fra år til år og dette påvirker kommunens egenkapital relativt mye vanskeliggjør en vurdering/analyse av kommunens egenkapitalsituasjon. Side 12

13 2.3 Finansieringsanalyse tall Tall i hele tusen Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Investeringsinntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer -200 Renteinntekter og utbytte Sum investeringsinntekter Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag på formidlingslån Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Sum finansinntekter SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.produksjon Overføringer Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Investeringsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kom. tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum finansutgifter SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Side 13

14 2.3.1 Resultat Netto driftsresultat, slik det fremkommer i kommuneregnskapet, beskriver resultatet av den økonomiske virksomheten i året som har gått. Hva det endelige resultatet blir til slutt, avhenger av størrelsen på avsetninger og bruk av tidligere avsetninger, de såkalte interne finanstransaksjoner, og hva som er planlagt brukt av driftsinntekter til finansiering av investeringer. Disse transaksjonene gjennomføres med utgangspunkt i netto driftsresultat. Netto driftsresultat fremkommer som differansen mellom summen av driftsinntekter, renteinntekter og avdrag på utlån på den ene siden, og driftsutgifter, renteutgifter og avdrag på lån på den andre siden. Netto driftsresultat gir uttrykk for om kommunens virksomhet i løpet av året har tært på egenkapitalen, eller om virksomheten har ført til at egenkapitalen har økt. I tillegg til å fokusere på netto driftsresultat i beskrivelsen av den økonomiske situasjonen, er det viktig å ha fokus på utviklingen i kommunens arbeidskapital. Denne gir et bilde av kommunens likviditetssituasjon. Det er viktig at den finansielle styringen er slik at arbeidskapitalen er stor nok til at kommunen kan betale sine forpliktelser til rett tid Netto driftsresultat Trysil kommunes driftsregnskap for 2014 viser et positivt netto driftsresultat på 23,3 mill kr. Netto driftsresultats andel av de totale driftsinntekter utgjør 4 % i 2014, og den anbefalte normen på dette er 2 1 %. Netto driftsresultat Sum driftsinntekter - i hele tusen Netto driftsresultat Netto resultatgrad -0,95 % -0,39 % 3,01 % 1,48 % 1,38 % 3,99 % Tabellen ovenfor viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter, renter og avdrag er dekket opp. Netto driftsresultat og netto resultatgrad er et uttrykk for kommunens evne til å frigjøre midler gjennom den løpende drift til avsetninger og/eller finansiering av investeringer (generasjonsprinsippet). Netto driftsresultat 2014 ligger over den anbefalte normen på 2 %, men gjennomsnittet de fem siste årene er 1,9 % og under den anbefalte normen. Årsaken til det gode resultatet i 2014 er blant annet engangsinntekter knyttet til særlig ressurskrevende tjenester og positive avvik på skjema 1A (frie inntekter og finans) og 1B (ordinær drift på sektorene). I 2011 var det ekstraordinære inntekter som i hovedsak bidro til et positivt netto driftsresultat, i 2012 og 2013 er det noe merinntekter og mindre utgifter som er årsaken. Til grunn for resultatet ligger det en bevist styring av ressursene og stram budsjett budsjettdisiplin ute på sektorene. Avvikene i forhold til budsjett tilsier at det fortsatt er behov for økonomistyring ute på sektorene og mer justering av budsjetter når det oppstår endringer i driften i forhold til budsjett. 1 Tidligere var den anbefalte normen på netto driftsresultat på 3 %. I november 2014 kom Det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi med en ny rapport hvor de anbefaler å sette anbefalt norm på netto driftsresultat til 2 % og ikke lenger 3 % (dette gjelder over tid). Side 14

15 2.3.2 Nøkkeltall Arbeidskapital Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles for arbeidskapital. En god regel er at kortsiktig gjeld ikke bør gå til finansiering av anleggsmidler. Arbeidskapitalen bør derfor ikke i noen tilfeller være negativ. Er arbeidskapitalen negativ, vil likviditeten normalt være svak, slik at den daglige drift vil oppleves som vanskelig. Endringer i arbeidskapital kan fortelle noe om utviklingen i kommunens likviditet. Trysil kommunes arbeidskapital er pr på 128,4 mill kr. Dette er den kapitalen som kommunen har til dekning av sine løpende betalingsforpliktelser. Arbeidskapitalen er økt med 8,2 mill kr i løpet av Premieavvik inngår i arbeidskapitalen, dvs under omløpsmidler. Trysil kommune hadde pr bokført 62,3 mill kr i premieavvik. Dette er midler som kommunen skal betale tilbake til seg selv over 7, 10 og 15 år. Andre utlån kommunen har er plassert under anleggsmidler og er ikke med i beregning av arbeidskapitalen. Det er anskaffet midler for 668,6 mill kr, mens det er anvendt midler for 653,7 mill kr, endring i ubrukte lånemidler er 6,7 mill kroner. Beregninger av arbeidskapitalen ut i fra balansen viser en økning på 8,2 mill kroner. I neste tabell fremkommer endringer i arbeidskapital de seks siste årene, og en oversikt over endring i arbeidskapital i Arbeidskapital - tall i hele tusen Omløpsmidler Omløpsmidler Endring i omløpsmidler Kortsiktig gjeld pr Kortsiktig gjeld pr Endring i kortisiktig gjeld Endring i ubrukte lån Endring i arbeidskapital Arbeidskapital Arbeidskapital i % av dr.inntekter 34,6 % 26,9 % 28,6 % 19,8 % 21,3 % 21,6 % Arbeidskapital korrigert for akk. premieavvik, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler Arbeidskapital korrigert for akk. premieavvik, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler -7,2 % -9,1 % -8,8 % -7,9 % -7,6 % -3,4 % I arbeidskapital på 128,4 mill kr er 62,3 mill kr i akkumulert premieavvik, 11 mill kr ubrukte lånemidler og 39,7 mill bundne fondsmidler. Korrigerer vi arbeidskapitalen for premieavvik, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler er arbeidskapitalen negativ med 20,4 mill kr eller 3,4 % av driftsinntektene. Fylkesmannens norm sier at denne andelen bør være 8-10 %. Midler som er lånt til Trysil kommune Holding AS er midler som i sin tid ble definert som langsiktige finansielle aktiva. Sett i forhold til korrigert arbeidskapitalen bør kommunestyret hente inn igjen disse midlene før det gjøres vedtak om bruk av investeringsfond. Side 15

16 Likviditet Kommunen har en anstrengt likviditetsmessig situasjon, men i 2014 ble den styrket litt. Varierende regnskapsresultater, premieavvik, bruk av ubrukte lånemidler og bruk av fond har bidratt til dette. Positive regnskapsresultater er en forutsetning for å bedre likviditeten. Under er det vist nøkkeltall for kommunens likviditet siden I kommunens omløpsmidler ligger ubrukte lån, akkumulert premieavvik, fiskefondet kommunen har sammen med Engerdal kommune og andre bundne midler. Nøkkeltallene sier noe om hvor godt grunnlag kommunen har til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser. Likviditetsgrad Likviditetsgrad 1 3,34 2,81 2,90 2,19 2,31 2,67 Likviditetsgrad 2 1,80 1,01 1,19 0,70 0,76 0,78 Likviditetsgrad 1 - korrigert for for ubrukte lånemidler og bundne fond 1,76 1,54 1,59 1,66 1,70 2,01 Likviditetsgrad 2 - korrigert for ubrukte lånemidler 0,72 0,21 0,33 0,59 0,57 0,64 Likviditetsgrad 1 (balanselikviditet) viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Kravet er at omløpsmidlene bør være dobbelt så store som den kortsiktige gjelden, dvs. større enn 2. Kommunen har en likviditetsgrad 1 som har tilfredsstilt kravet, men ikke om vi korrigerer for ubrukte lånemidler og bundne fond. I 2014 er likviditetsgrad 1 på 2,7, korrigerer vi for ubrukte lånemidler og bundne fond er likviditetsgrad 1 på 2,0. Likviditetsgrad 2 (kasselikviditet) viser de mest likvide midler (kasse, bank) i forhold til kortsiktig gjeld. Et krav som stilles til likviditeten er at de mest likvide omløpsmidlene minst bør være lik den kortsiktige gjelden, dvs større enn 1. Kommunen tilfredsstiller ikke dette kravet pr ved at likviditetsgrad 2 er på 0,8, korrigerer vi for ubrukte lånemidler er likviditetsgrad 2 på 0,6. Kommunens likvide situasjon er anstrengt og lite tilfredsstillende. Når alle ubrukte lånemidler og ubrukte fond (se side 10) er brukt opp vil kommunen måtte ta opp kassekreditt for å betale sine løpende forpliktelser Anleggsdekning Anleggsmidler omfatter langsiktig plasseringer (aksjer, andeler og utlån) og varige eiendeler. Fordi disse anleggene har en langsiktig varighet, bør også finansieringen av anleggsmidler være varig og/eller langsiktig. Egenkapitalen er i seg selv en varig form for finansiering. Det samme er langsiktig gjeld. Finansieringsgrad 1 viser forhold mellom anleggsmidler og langsiktig finansiering (langsiktig gjeld og egenkapital). Kravet er at anleggsmidler må være finansiert av egenkapital og/eller langsiktig gjeld. Finansieringsgraden har denne utviklingen de siste seks årene: Anleggsdekning Finansieringsgrad 1 0,86 0,90 0,89 0,92 0,91 0,91 Finansieringsgraden må være mindre enn 1 for at kravet skal være oppfylt, noe som kommunen tilfredsstiller Renter og avdrag Rente- og avdragsprosenten viser hvor stor andel av driftsinntektene som må brukes til å dekke renter og avdrag på kommunens lån. Side 16

17 Renter og avdrag Renter og avdrag i % av driftsinntekter * 5,4 % 6,6 % 7,7 % 7,3 % 6,5 % 6,3 % Renter i % av driftsinntekter 2,8 % 3,3 % 3,8 % 3,7 % 3,1 % 2,8 % Avdrag i % av driftsinntekter 2,6 % 3,3 % 3,9 % 3,7 % 3,3 % 3,5 % På grunn av lave renter og forlenget avdragstid på kommunens låneportefølje kom rente og avdragsprosenten under Fylkesmannens anbefalte norm på maksimalt 7 % i Lånegjelden til kommunen er høy og en renteøkning vil endre dette bildet vesentlig. Renter og avdrag Avdrag - i hele tusen Renter - i hele tusen Langsiktig gjeld Gjeld i forhold til driftsinntekter 100,2 % 107,1 % 106,8 % 98,4 % 99,8 % 96,6 % Avdragsprosent 2,6 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,6 % Renteprosent 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,1 % 2,9 % Kommunens lånegjeld har hatt en sterk vekst de siste årene hadde kommunen langsiktig gjeld som tilsvarte 96,6 % av driftsinntektene. Dette er en nedgang sammenlignet med Veksten de siste årene skyldes låneopptak på områder som ikke vil ha netto effekt på driftsresultatet, da renter og avdrag dekkes av statstilskudd, i form av kompensasjonstilskudd i forbindelse med investeringer innen vann, avløp, skole og eldre omsorg. Renter og avdrag på lån innen vann og avløp skal dekkes av økte gebyrinntekter. Formidlingslån/startlån påvirker heller ikke driftsresultatet. 67,4 % av gjelden betjenes gjennom avdrag på formidlingslån/startlån, tilskuddsordninger fra Husbanken (52,6 mill kr) og gebyrinntekter innen vann og avløp (317,7 mill kr). Betalte avdrag i 2014 i forhold til lånegjeld pr gir en gjennomsnittlig tilbakebetaling på 27,2 år. Gjeldene kommuneplan har følgende målformuleringer knyttet til lånegjeld: Siden kommunens lånegjeld er relativ høy vil framtidige investeringer kreve nye og utradisjonelle finansieringsløsninger og strategiske partnerskap. Kommunen skal benytte utbyggingsavtaler som et styrings- og finansieringsverktøy for å sikre gjennomføring av vedtatt utbyggingspolitikk og etablere finansieringsordninger /avtaleverk mellom kommunen, offentlige myndigheter, utbyggere og brukere. Side 17

18 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd De frie inntektenes andel av driftsutgiftene har variert noe mellom de enkelte år i perioden. Det samme har forholdet mellom skattedekningsgrad og rammetilskuddsgrad. At variasjoner er så vidt små, har bl.a. sammenheng med inntektssystemets inntektsutjevningselement. Dette betyr at kommuner som har skatt pr. innbygger under landsgjennomsnittet får kompensert deler av denne forskjellen løpende gjennom året. Frie inntekter Skatteinntekter - tall i hele tusen Rammetilskudd - tall i hele tusen Sum frie inntekter - tall i hele tusen Antall innbygger Skatteinntekter pr. innbygger Frie inntekter pr. innbygger Driftsutgifter - tall i hele tusen Skatteinntekter i % 26,2 % 27,4 % 23,6 % 23,3 % 22,4 % 21,7 % Rammetilskudd i % 33,6 % 33,1 % 42,4 % 43,9 % 42,0 % 42,2 % Frie inntekter i % 59,9 % 60,5 % 66,0 % 67,2 % 64,4 % 63,9 % Kommunens frie inntekters andel av driftsutgiftene er relativt stabil. Økningen i 2011 skyldes blant annet innlemming av midler til finansiering av barnehager. Utgiftsveksten de siste årene har vært betydelig, hovedårsaken til dette er nye lovpålagte oppgaver og lønnsvekst. Det å opprettholde tjenestetilbudet på samme nivå til tross for en nedgang i andel av frie innekter tilsier at kommunen har tatt i bruk andre inntekter. Dette er inntekter i form av mva-kompensasjon på investeringer, eiendomsskatt, overføringer fra Trysil kommuneskoger og konsesjonskraftinntekter. Sum frie inntekter utgjorde 362,9 mill kr i 2014, noe som er en økning på 8,7 mill kr i forhold til Økningen i driftsutgifter var på 24,7 mill kr. Vekst i utgifter er vesentlig høyere enn økning i frie inntekter. Side 18

19 2.3.3 Investeringsregnskapet I 2014 ble det investert i anleggsmidler tilsvarende 68,9 mill kr fordelt på svært mange prosjekter. Regnskapet viser at det er over 18 prosjekt med transaksjoner. Det vises til regnskapsdokumentet når det gjelder detaljering av alle investeringsprosjekter gjennomført i Kommunens utfordringer er å finne finansiering av fremtidige investeringer. På grunn av allerede høy gjeldsgrad bør fremtidige investeringer tilstrebes finansiert av noe annet enn lån, for eksempel løpende driftsinntekter, overføringer fra egne selskaper eller investeringsfond. Regnskapsforskrift og regnskapsstandard har medført en reduksjon i antall investeringsprosjekter. Det settes strengere krav til hva som kan føres i investeringsregnskap, kravet vil være at kostnadene ved investeringene må være over kr ,-, og ha en økonomisk levetid på over tre år. Dette har fått stor betydning for Trysil kommune. I fremtiden må slike prosjekter innarbeides i driftsbudsjettet. Ny forskrift vil derfor hjelpe oss til å få en sunnere økonomi, men det vil kreve tøffere prioriteringer slik at alle behov for vedlikehold og små investeringer blir finansiert gjennom driftsbudsjettet. I desember vedtok kommunestyret budsjettjustering av investeringsbudsjettet. Dette for å få mest mulig samsvar mellom regnskap og budsjett, men også for å kunne budsjettere opp igjen prosjekter som videreføres inn i Til tross for justeringer i desember er det noen prosjekter som har avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekter som er avsluttet i 2013 vil bli kommentert i saksfremlegget knyttet til regnskapet for Avvik mellom regnskap og budsjett skjema 2A Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 6 Investeringer i anleggsmidler er spesifisert i skjema 2B, og avviket mellom regnskap og budsjett på linje 1 er summen av alle avvik på gjennomførte investeringsprosjekter i Budsjettet ble justert i desember med bakgrunn i dialog med de prosjektansvarlige. Det er spesielt to prosjekter med store avvik, det er renovering av Trysil sykehjem og energiøkonomisering i kommunale bygg EPC. På disse prosjektene ble det fremmet forslag om budsjettjustering i desember De innmeldte endringene var ikke helt i henhold til den faktiske fremdriften i prosjektene og behov for brutto investeringsutgifter. I desember ble lånerammen for 2014 redusert, men det viser seg at den ikke skulle vært redusert så mye som den ble. Utlån og forskuttering ble budsjettjustert i desember og har ingen avvik. Det ble lånt opp 1,6 MNOK fra Husbanken for videre utlån. I tillegg er det lånt ut ubrukte midler fra tidligere år. Kjøp av aksjer og andeler (egenkapitalinnskudd i KLP) er i samsvar med budsjett. Avdrag på lån er ordinære avdrag på formidlingslån som i sin helhet går til nedbetaling av kommunens lån. Budsjettet skulle ha vært justert i forhold til dette. Innbetaling av ekstraordinære avdrag på formidlingslån fra kunder avsettes til bundet fond for nedbetaling av gjeld og/eller nye utlån. Budsjettet skulle ha vært justert i forhold til dette. Linje 10 Salg av areal/tomter. Budsjettet skulle ha vært justert i forhold til dette. Inntekter her har blitt brukt til å redusere det negative resultatet i investeringsregnskapet (udekket). Linje 13 Mottatte avdrag på utlån sees opp mot linje 2 og 6. Budsjettet skulle ha vært justert i forhold til dette. Linje 1 Kommunen får kompensert merverdiavgift på investeringer. Inntektene er ført i driftsregnskapet, men overført til investeringsregnskapet jfr regelverket. Budsjettet skulle ha vært justert i forhold til dette. Side 19

20 3 Resultatoversikt - virksomhetsområder 3.1 Budsjett- og regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap Det er et positivt avvik på frie inntekter med 0,9 mill kr i forhold til budsjett. Svikt i skatteinngang lokalt og nasjonalt medførte reduserte inntekter i form av skatt og rammetilskudd, men dette ble «kompensert» med økt eiendomsskatt og integreringstilskudd. Netto finansinntekter/-utgifter har et positivt avvik på 2,7 mill kr. Renteinntektene og renteutgifter ble høyere enn budsjettforutsetningene, netto ble det et positivt avvik på 1,7 mill kr. Avdrag på lån ble 1 mill kr lavere enn budsjettet forutsatte. I forhold til budsjett ble det avsatt 0,5 mill kr mer en forutsatt til bundne fond (selvkostfond og kraftfond). I sum viser regnskapsskjema 1A 3,2 mill kr i mer midler til disposisjon enn revidert budsjett forutsatte. Disse midlene og netto resultat i regnskapsskjema 1B bidrar til kommunens samlede resultat på 12,3 mill kr i merinntekter/mindreutgifter. 3.2 Avvik fra budsjett på de enkelte rammer Sektor Regnskap 2014 Avvik Justert budsj Oppr. budsj 2014 Regnskap Administrasjon, inkl. Kirkelig fellesråd Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur Grunnskolene i Trysil Trysil kulturtjenester Sønsthagen skole Barnehagene i Trysil Helse og omsorg Helse og omsorgstjenesten og tildelerenh Institusjon, sykehjem og aldershjem Psykisk helse, psykisk utviklingshemmede Helse/barnevern Hjemmebaserte tjeneste Sosialtjenesten Plan og næring Forvaltningsavdeling Teknisk driftsavdeling Øvrig finans Øvrige finansposter m.m Trysil kommuneskoger KF SUM Tre av fire sektorer og åtte av 12 virksomheter har positivt avvik mellom regnskap og budsjett. Netto resultat for alle virksomheter (ekskl. øvrig finans) var positivt med 8,3 mill kr. Positive avvik kan være like ille som negative avvik, da et kommunalt regnskap ideelt sett skal samsvare med budsjett. Rådmann er tilfreds med økonomistyring ute på sektorene. Enkelte rammeområder har mer uforutsigbare aktivitet enn andre. Sosial, barnevern og hjemmebaserte tjenester er områder hvor ressursbehovet kan variere mye, og på kort tid. Nedenfor er avvik på de forskjellige rammeområder beskrevet på er overordnet nivå. Side 20

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Politisk ledelse (31.12.15) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.15) Antall møter og behandlede saker i politiske organ i 2015 (2014):

Politisk ledelse (31.12.15) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.15) Antall møter og behandlede saker i politiske organ i 2015 (2014): Årsberetning 2015 Politisk ledelse (31.12.15) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.15) Kommunestyret: Ordfører: Erik Sletten (Sp) Varaordfører: Knut Løken (H) Arbeiderpartiet: Randi Sætre Turid Backe-Viken

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Politisk ledelse ( ) Møtevirksomhet Administrasjon ( ) Antall møter og behandlede saker i politiske organ i 2016 (2015):

Politisk ledelse ( ) Møtevirksomhet Administrasjon ( ) Antall møter og behandlede saker i politiske organ i 2016 (2015): Årsberetning 2016 Politisk ledelse (31.12.16) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.16) Kommunestyret: Ordfører: Erik Sletten (Sp) Varaordfører: Knut Løken (H) Arbeiderpartiet: Randi Sætre Turid Backe-Viken

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Politisk ledelse ( ) Møtevirksomhet Administrasjon ( )

Politisk ledelse ( ) Møtevirksomhet Administrasjon ( ) Side 1 Årsberetning 2012 Politisk ledelse (31.12.12) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.12) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer