Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune"

Transkript

1 Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre den i sak K-074/09 PLANBESKRIVELSE Planen er utarbeidet av Leite og Howden AS etter oppdrag fra grunneier på gnr. 189 bnr EKSISTERENDE SITUASJON/BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET. Planområdet er 23 daa og ligger i krysset mellom riksvegen og fylkesvegen på Valderøya, rett før broa som fører over til Gjøsund og Vigra. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for detaljregulering av dagligvarebutikk på gnr. 189 bnr. 52. Etter dialog med kommunen er det blitt enighet om å ta med en del mer areal enn denne tomta, blant annet for å rydde opp ifht. tidligere gitte dispensasjoner og andre inngåtte avtaler i området. Da prosjekteringen av bygget ikke er kommet langt nok i prosessen har vi i samråd med plankontoret besluttet å fremme en områderegulering for å få omregulert arealet fra industri til forretning. Det vil komme en egen detaljregulering som avklarer spørsmålet omkring dagligvareforretning og utformingen av denne 2. EIENDOMSSTATUS. Innenfor planområdet 189/52 eies av Even Arnfinn Valderhaug 189/129 og 170 eies av Giske kommune 189/32 eies av Alv E. Haram 189/190 eies av Vest Ambulanse AS 189/177 og 185 eies av Karl Johan Krogen Videre omsluttes planområde av veger. I sør og vest mot offentlig vegen, i øst mot fylkesveg og i nord mot riksveg. 3. PLANSTATUS FOR GJELDENDE PLANER I OG INNTIL PLANOMRÅDET. Området er i gjeldende reguleringsplan industri og lager. I gjeldende kommuneplan avsatt til industriområde. Vi har i oppstartsmøte med kommunen, og i etterkant av dette, diskutert behovet for planprogram og ytterligere konsekvensutredninger, og kommet til at vi i denne saken kan utarbeide planforslag uten å måtte varsle planprogram og påfølgende konsekvensutredninger. 4. SAMORDNING/MEDVIRKNING. Oppstatsmøte ble avholdt på rådhuset Tilstede fra kommunen var ordfører Knut Støbakk, teknisk sjef Sveinung Valderhaug, plansjef Per Ivar Myklevoll og planlegger Tom Rian. Fra grunneier/utbygger stilte Even Valderhaug, Nils Eirik Wenaas og undertegnede. I møtet ble det raskt avklart at kommunen ikke hadde innvendinger mot foreslått arealbruk. Ihht. avtale utarbeidet vi en enkel forespørsel til vedr. oppstat av planarbeid I den forbindelse utarbeidet vi også enkel skisser som sa noe om ønsket utnyttelse av eiendommen. I - 1 -

2 Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune møte har komitè for tekniske saker anbefalt vider arbeid med planendringa. Videre ble grunneiere, naboer og offentlige instanser varslet i brev I tillegg ble det annonsert i Øyblikk og i Sunnmørsposten Frist for merkander ble satt til Det er kommet inn 4 merknader: Møre og Romsdal fylke: De sier at det må foretas en synfaring/registrering av området før planen kan egengodkjennes, da de mener at det ligger en gravrøys innenfor planområdet. I forbindelse med dette vises det til kommuneplankartet. Videre er det antydet at formålet med reguleringsplanen er noe uklart, da spesielt med hensyn til rikspolitiske retningslinjer for kjøpesenter. Kommentar: Arkeologisk synfaring har, så langt vi vet på dette stadiet, ikke vært gjennomført. Vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med arkeolog Kjersti Dahl, men er fullt innforstått med at denne synfaring, og evt. registrering, skal gjennomføres før planen kan egengodkjennes. Vi kan imidlertid ikke forstå a denne gravrøysa ligger innenfor planområdet det kan for oss se ut som om denne er lokalisert nord for riksvegen. Videre ar vi i brev av gått mer i detalj ifht. arealutnyttelse og formål for å få en mer konkret uttale fra Møre og Romsdal fylke. I brev av har vi fått svar som sier at dersom vi forholder oss til utbygging som angitt i vårt brev av , så vil fylket kunne godkjenne planendringen. Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Sier at det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Kommentar: Følger vedlagt, men kommentarer lenger frem i planbeskrivelsen. Statens vegvesen: Sier at en etablering av dagligvareforretning i området vil kreve tiltak for å bedre adkomsten for de myke trafikantene som skal til og fra området. Pr. i dag er ikke forholda gode nok. Som en følge av dette ber de om at det innarbeides rekkefølgekrav, som sier at det må etableres fortau på samme side som utbyggingen, fra utbyggingsarealet og frem til boligvegen lenger sør. De ønsker byggegrenser opprettholdt som i gjeldende plan. Videre må vi legge godt til rette for fotgjengere inne i planområdet. Kommentar: Det kan nevnes at vi, i tillegg til den formelle varslingen, også har avholdt møte med vegvesenet, før frist fr uttale var utgått. Dette fordi vi forutså evt. innvendinger fra vegvesenet i og med at vi etablerer virksomhet som gjerne kan benyttes av fotgjengere, og at vi av den grunn også ønsket å utrede dette nærmere for å unngå få en kommentar som kunne vært unngått. Alle vegvesenets merknader er innarbeidet i planforslaget. Vi har sagt at vi ved byggesøknad skal utrede de myke trafikantenes bevegelsesmønster internt på område, og innarbeide tiltak for at dette skjer på best mulig måte. Svein Gjøsund: Ber om at planforslaget nå tar inn avkjøringsfelt og skilttavle for industrien i området. Kommentar: Har diskutert dette med Statens vegvesen og fått klar beskjed om at etablering av skilt kommer inn under annet regelverk og kan derfor ikke taes med som del av denne reguleringsplanen

3 Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Naboer i området har nå blitt varslet om endring av plantypen av kommunen. Eventuelle merknader fra dem vil bli tatt hensyn til. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Gjeldende plan legger opp til at hele planområdet skal ha adkomst via den kommunale vegen på vestsiden av området. Vi har i nytt forslag valgt å anlegge adkomst til nordøstre del av planområdet via fylkesvegen, og la øvrig areal fortsatt ha adkomst som før. Dette mener vi er riktig ut fra topografien i området, da deler av området F1 ligger en del meter lavere enn resten av utbyggingsarealet. Den eks. ambulansestasjonen i området på gnr. 189 bnr. 190 har vi valgt å angi som annen tjenesteyting. I F1 legger vi opp til bygning med maks byggehøyde 12m, regnet fra gjennomsnittlig terr.nivå. Dette kan endres i en senere detaljregulering. Videre har vi forsøkt å definere at det ikke tillates utbygging som strider mot rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre. Vedr. utregning av BYA. I gjeldende plan er det angitt BYA på 50%. Denne planen er fra 2000 og her var nødvendig parkeringsdekning ikke medtatt i beregningsgrunnlaget for BYA. I innsendt planforslag har vi måttet angi parkeringsdekning ifht. dagens gjeldende teknisk forskrift og denne sier at parkeringsdekning skal inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. I vedlagt planforslag, der forretning er hovedformål og vi har angitt at det skal anlegges 1 parkeringsplass pr. 50m2 BRA, vil parkering utgjøre en stor andel av %BYA. Dette gjør at vi nå har angitt tillatt bebygd areal for området på 80%BYA. Arealfordeling: Forretning: Annen tjenesteyting: Veg: Gangveg/gangareal: Annen veggrunn: 20,2 daa 1,2 daa 0,1 daa 0,5 daa 1,2 daa Totalt regulert areal 23,2 daa - 3 -

4 Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Viser til vedlagt ROS-vurdering. Vi ønsker å utdype de emnene som er markert med tall i margen. 1) Gnr. 189 bnr. 52 har pr. i dag store høydeforskjeller som kan virke noe bratte og dermed vanskelige å ferdes i. I forbindelse med byggesaken og utbyggingen av området vil utbygging sikre området på forsvarlig måte. 2) Vedr. nødvendig kapasitet på slokkevannforsyning: vil utredes i forbindelse med byggesaken. 3) Det ligger en barnehage rett sør for planområdet over den kommunale vegen. Ellers er areal vist som offentlig virksomhet i gjeldende plan(gnr. 189 bnr. 75) avsatt til kommunale driftsbygg, og skal benyttes av kommunens driftsavdeling. Vedlegg i tillegg til plankart og reguleringsbestemmelser Vedlegg A: Varsel ang. oppstart til naboer, gjenboere og offentlige instanser. Vedlegg B: Oppstartsannonse. Vedlegg C: Oversikt over varslede naboer, gjenboere og offentlige instanser. (Fjerna frå oversendt versjon, samt utgåve som ligg på internett) Vedlegg D: Kopi av innkomne merknader innspill i oppstartsfasen. Vedlegg E: ROS-analyse/vurdering ENDRET AV PLANKONTORET i samråd med tiltakshaver Ålesund, Leite og Howden AS - 4 -

5 Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Sindre Øen - 5 -

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25