Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler"

Transkript

1 Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler Veiledning DATO:

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Overordnet om rapportering Definisjon av sikkerhetsstillelse DEL A OVERSIKT OVER SIKKERHETSSTILLELSER Generelt Skjema F Eiendeler Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Mottatte sikkerheter Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Egne utstedte covered bonds og ABS som ikke enda er pantsatt Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer Veiledning for rader Veiledning for kolonner DEL B LØPETIDSINNDELING Skjema F Løpetidsinndeling Veiledning for rader Veiledning for kolonner DEL C BETINGEDE SIKKERHETSSTILLELSER Skjema F Betingede sikkerhetsstillelser Veiledning for rader Veiledning for kolonner Finanstilsynet

3 5 DEL D UTSTEDELSE AV COVERED BONDS/OMF Skjema F Utstedelse av covered bonds/omf Veiledning for z-aksen Veiledning for rader Veiledning for kolonner DEL E DETALJERTE DATA Generelt Skjema F Detaljerte data. Del I Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Detaljerte data for mottatte sikkerheter. Del II Veiledning for rader Veiledning for kolonner...33 Finanstilsynet 3

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn ESRB publiserte i februar 2013 en rapport om bankfinansiering, der blant annet omfanget av/risikoen knyttet til sikkerhetsstillelser av eiendeler ("asset encumbrance") i Europa ble beskrevet. En av anbefalingene i rapporten var at nasjonale tilsynsmyndigheter bør overvåke nivå, utvikling og typer av institusjonenes sikkerhetsstilte eiendeler. Senere samme år ble det tatt inn et krav i CRR (artikkel 100) som ga EBA mandat til å utvikle skjemaer for alle former for sikkerhetsstilte eiendeler. Skjemaer med veiledning og rapporteringskrav ble 21. januar 2015 inntatt i EU-kommisjonens gjennomføringsforordning EU 680/2014 som nytt kapittel 7a (rapporteringskrav), annex XIV XVII (skjemaer og veiledning). Veiledningen nedenfor samsvarer med annex XVII. Rapporteringen av sikkerhetsstilte eiendeler er ment å gi tilsynsmyndigheter nødvendig informasjon om nivået av sikkerhetsstilte eiendeler i institusjonene. Rapporteringskravene er ment å sikre en harmonisert tilnærming til definisjonen av sikkerhetsstilte eiendeler og harmonisert rapporteringsrammeverk for alle europeiske institusjoner. 1.2 Overordnet om rapportering Rapporteringspakken består av følgende skjemaer: A Oversikt over sikkerhetsstillelser (F F 32.04) B Løpetidsinndeling (F 33.00) C Betingede sikkerhetsstillelser (F 34.00) D Utstedelse av covered bonds (inkl. OMF) (F 35.00) E Detaljerte data (F F 36.02) Nærmere veiledning om de enkelte skjemaene er gitt i kapittel 2-6. Alle kredittinstitusjoner skal rapportere inn skjemaene både på selskapsnivå og på konsolidert nivå. For institusjoner og foretak med forvaltningskapital under 30 mrd. euro på selskapsnivå, hvor sikkerhetsstillelser utgjør mindre enn 15 prosent av totale eiendeler og sikkerheter, er det på selskapsnivå kun krav om å rapportere skjema A og D. Tilsvarende gjelder på konsolidert nivå. Skjema D skal kun rapporteres av de institusjoner som utsteder covered bonds/omf. Institusjoner som rapporterer FINREP skal anvende samme regnskapsprinsipper og konsolideringsregler i rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler. Øvrige institusjoner og foretak skal anvende samme regnskapsprinsipper og konsolideringsprinsipper som i institusjonenes/foretakenes årsregnskap. De ulike skjemaene har ulik rapporteringsfrekvens. Skjema A, B og D skal rapporteres kvartalsvis, skjema E halvårlig og skjema C årlig. For å avgjøre om sikkerhetsstillelser utgjør mindre enn 15 prosent av totale eiendeler og sikkerheter, skal følgende legges til grunn: Balanseført verdi av sikkerhetsstillelser = skjema F (rad 010, kolonne 010) + skjema F (rad 130, kolonne 010). 4 Finanstilsynet

5 Totale eiendeler og sikkerheter = skjema F (rad 010, kolonne 010) + skjema F (rad 010, kolonne 060) + skjema F (rad 130, kolonne 010) + skjema F (rad 130, kolonne 040). 1.3 Definisjon av sikkerhetsstillelse For rapporteringsformål skal en eiendel anses å være stilt som sikkerhet, hvis den har blitt pantsatt eller hvis den på annen måte blir brukt som sikkerhet for en transaksjon som medfører at eiendelen ikke fritt kan omdisponeres. Eksempelvis vil verdipapirer som er deponert i sentralbanken, men ikke opplånt, anses som ikke-sikkerhetsstilte ettersom at de fritt kan omdisponeres. Det er viktig å påpeke at eiendeler som er stilt som pant og som er omfattet av begrensninger med hensyn til tilbakekallelse, skal betraktes som sikkerhetsstilte eiendeler. Definisjonen er ikke basert på en eksplisitt juridisk definisjon, men heller på økonomiske prinsipper, fordi de rettslige rammer innen området kan variere mellom landene. Det er imidlertid en nær sammenheng mellom definisjoner og kontraktsmessige betingelser. Følgende eksempler på kontrakter anses å omfattes av begrepet sikkerhetsstillelser (ikke-uttømmende liste): Sikrede finansieringstransaksjoner, inklusiv gjenkjøpskontrakter, utlån av verdipapirer og andre former for sikrede utlån. Ulike former for avtaler om sikkerhet, for eksempel sikkerheter (collaterals) for markedsverdien av derivatkontrakter. Finansielle garantier som der er stilt sikkerhet for. Hvis sikkerheten kan trekkes tilbake, f.eks. forhåndsgodkjenning, for den ubrukte delen av garantien, skal bare benyttet beløp bli allokert forholdsmessig. Sikkerheter plassert i clearing systemer, hos sentrale motparter eller andre infrastrukturinstitusjoner som betingelse for tilgang til tjenester. Dette inkluderer "default funds" og oppstartsmarginer. Sentralbankfasiliteter. Allerede deponerte, ikke trukne, eiendeler skal ikke anses som sikkerhetsstillelse, med mindre sentralbanken ikke tillater at eiendeler trekkes tilbake uten godkjenning. Den ubenyttede delen, dvs. over minimumsbeløpet som kreves av sentralbanken, skal allokeres forholdsmessig over eiendelene som er plassert i sentralbanken. Underliggende eiendeler fra verdipapiriseringsstrukturer, hvor de finansielle eiendelene ikke har blitt fraregnet i årsregnskapet. Underliggende eiendeler for tilbakeholdte verdipapirer anses ikke som sikret, med mindre disse verdipapirene er pantsatt eller stilt som sikkerhet for å sikre en transaksjon. Eiendeler i sikkerhetsmasse som brukes for utstedelse av OMF. Eiendeler som er underliggende OMF anses som sikkerhetsstilte eiendeler, bortsett fra i visse situasjoner hvor institusjonen eier obligasjonene (egne obligasjoner). Som et generelt prinsipp, eiendeler som er plassert i ordninger som ikke er brukt og som institusjonen frivillig kan trekke tilbake, skal ikke anses som sikkerhetsstilte. Finanstilsynet 5

6 2 Del A Oversikt over sikkerhetsstillelser 2.1 Generelt Del A består av følgende skjemaer: 1. Eiendeler (skjema F 32.01) 2. Mottatte sikkerheter (skjema F 32.02) 3. Egne utstedte covered bonds og utstedte ABS som enda ikke er pantsatt (skjema F 32.03) 4. Forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer (skjema F 32.04). I hvert av skjemaene er det krav til å skille eiendeler som benyttes til å sikre finansiering eller nødvendige sikkerheter på balansedagen, fra eiendeler som er tilgjengelig for potensielt fremtidig finansiering. Skjemaene viser beløp for sikkerhetsstilte og ikke-sikkerhetsstilte eiendeler etter produkt. Den samme spesifikasjonen gjelder for mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsinstrumenter som ikke er covered bonds/omf og verdipapiriseringer. Nedenfor følger veiledning om hovedtyper av transaksjoner som er relevant for alle skjemaene. Alle transaksjoner som øker omfanget av sikkerhetsstillelser har to sider som skal rapporteres uavhengig gjennom alle skjemaene. Slike transaksjoner skal både rapporteres i forhold til finansieringskilde og som en sikkerhetsstilt eiendel eller sikkerhet. Eksempler: a) Sikrede innskudd Sikrede innskudd skal rapporteres på følgende måte: Balanseført verdi av innskuddet føres i skjema F (rad 070, kolonne 010). Hvis sikkerheten er en eiendel, så rapporteres o Balanseført verdi i skjema F (rad *, kolonne 010) og i skjema F (rad 070, kolonne 030). o Virkelig verdi rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Hvis sikkerheten har blitt mottatt av institusjonen, så rapporteres virkelig verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 070, kolonne 030) og i skjema F (rad 070, kolonne 040). b) Gjenkjøpsavtaler (repo) En gjenkjøpsavtale rapporteres på følgende måte: Balanseført verdi av gjenkjøpsavtalen rapporteres i skjema F (rad 050, kolonne 010). Hvis sikkerheten er en eiendel, så rapporteres o Balanseført verdi av sikkerheten i skjema F (rad *, kolonne 010) og i skjema F (rad 050, kolonne 030). o Virkelig verdi av sikkerheten rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Hvis sikkerheten har blitt mottatt av institusjonen gjennom en tidligere reversert gjenkjøpsavtale (matching repo), rapporteres virkelig verdi av sikkerheten i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 050, kolonne 030) og i skjema F (rad 050, kolonne 040). 6 Finanstilsynet

7 c) Finansiering i sentralbank Sikkerhetsstillelse for finansiering i sentralbank rapporteres på samme måte som i eksemplene nevnt ovenfor. Dersom flere sikkerheter samlet er stilt som sikkerhet for flere finansieringsordninger, må sikkerhetene fordeles forholdsmessig på ordningene. Eiendeler som har blitt deponert i sentralbanken er ikke sikkerhetsstilte eiendeler, med mindre sentralbanken ikke tillater at eiendelene trekkes tilbake uten godkjenning. For ubenyttede finansielle garantier fordeles den ubenyttede delen forholdsmessig over eiendelene plassert i sentralbanken. Med ubenyttet del menes beløpet som overstiger minimumsbeløpet sentralbanken krever. d) Utlån av verdipapirer Utlån av verdipapirer med kontanter som sikkerhet skal rapporteres på samme måte som gjenkjøpsavtaler (se ovenfor). Øvrige utlån av verdipapirer skal rapporteres på følgende måte: Virkelig verdi av lånte verdipapirer rapporteres i skjema F (rad 150, kolonne 010). Når utlåner ikke mottar noen verdipapirer som motytelse for de lånte verdipapirene, men mottar provisjoner istedenfor, rapporteres verdien lik null. Hvis verdipapirene som lånes som sikkerhet er en eiendel, rapporteres o balanseførte verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 150, kolonne 030). o Virkelig verdi av sikkerheten rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Hvis verdipapirene som lånes som sikkerhet er mottatt, rapporteres deres virkelige verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 150, kolonne 030) og i skjema F (rad 150, kolonne 040). e) Derivater (forpliktelser) Derivater med negativ virkelig verdi som det er stilt sikkerhet for, skal rapporteres på følgende måte: Balanseført verdi av derivatet føres i skjema F (rad 020, kolonne 010). Sikkerheter (inklusiv oppstartmarginer) som er eiendel rapporteres med balanseført verdi i skjema F 32.01(rad *, kolonne 010) og skjema F (rad 020, kolonne 030). Virkelig verdi av sikkerheten rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Mottatte sikkerheter rapporteres med virkelig verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), skjema F (rad 020, kolonne 030) og skjema F (rad 020, kolonne 040). f) Covered bonds (inkl. OMF) Som covered bonds regnes instrumenter som definert i artikkel 52(4) første ledd i direktiv 2009/65/EU, uavhengig av om disse instrumentene juridisk sett er verdipapirer eller ikke. I norsk lovgivning er det kun obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV, som faller inn under definisjonen av covered bonds. Ingen spesielle regler gjelder for covered bonds med mindre foretaket har tilbakeholdt noen. I så tilfelle gjelder følgende: Finanstilsynet 7

8 Hvis det ikke er stilt pantesikkerhet for egne covered bonds, skal beløpet av sikkerhetsmassen som sikrer disse verdipapirene, rapporteres i skjema som ikke-sikrede eiendeler. Tilleggsinformasjon om egne covered bonds som ikke ennå er sikret, rapporteres i skjema F Hvis egne covered bonds er pantesikret, skal beløpet av sikkerhetsmassen, rapporteres i skjema F som sikrede eiendeler. g) Verdipapirisering Med verdipapirisering menes utstedelse av gjeldsverdipapirer som stammer fra en verdipapiriseringstransaksjon som definert i artikkel 4(61) i EU-forordning 575/2013: en transaksjon eller program, hvor kredittrisikoen knyttet til en eksponering eller gruppe av eksponeringer er inndelt i transjer som har begge av følgende egenskaper: 1. betalingene er avhengig av avkastningen fra eksponeringen eller gruppen av eksponeringer; 2. transjeinndelingen bestemmer fordelingen av tap over løpetiden til transaksjonen eller "scheme". Verdipapiriseringer som forblir i balansen (ikke fraregnet) rapporteres på samme måte som covered bonds. Fraregnede verdipapiriseringer anses ikke som sikkerhet, når foretaket innehar noen rentepapirer. Disse verdipapirene vil inngå i handelsporteføljen eller bankporteføljen som en hvilken som helst annet rentepapir utstedt av en tredjepart. 2.2 Skjema F Eiendeler Veiledning for rader Rader 010 Eiendeler Juridiske referanser og veiledning IAS 1.9 (a), IG 6 Totale balanseførte eiendeler. 020 Innskudd og utlån på anfordring (uten bindingstid/løpetid) IAS 1.54 (i) Inkluderer anfordringsinnskudd/-lån hos sentralbanker og andre banker og kredittinstitusjoner. Kontanter, sedler og mynt, er inkludert i "andre eiendeler". 030 Egenkapitalinstrumenter Egenkapitalinstrumenter som definert i IAS Finanstilsynet

9 040 Gjeldsverdipapirer Gjeldsverdipapirer er verdipapirer, unntatt aksjer, som normalt er omsettelige instrumenter omsatt på sekundære markeder eller som kan morregnes å markedet, og som ikke gir innehaver noen eiendomsrett over den utstedende institusjon (definisjon i henhold til ECB- forordning 2008/32). 050 herav: Covered bonds (inkl. OMF) Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er obligasjoner etter første underpunkt av artikkel 52(4) i Direktiv 2009/65/EC. Investeringer i obligasjoner med fortrinnsrett føres her. 060 herav: sikrede verdipapirer (ABS) Rapportørens beholdning av gjeldsverdipapirer som er verdipapirisert i henhold til definisjonen i artikkel 4(61) av EU-forordning nr. 575/2013. Definisjonen er gjengitt i eksempel g) i avsnitt 2.1 i denne veiledningen. 070 herav: utstedt av offentlig forvaltning Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er utstedt av offentlig forvaltning. 080 herav: utstedt av finansielle foretak Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er utstedt av finansielle foretak (som definert i FINREP-veiledning, del I, punkt 34 (c) og (d)). 090 herav: utstedt av ikke-finansielle foretak Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er utstedt av ikke-finansielle foretak (som definert i FINREP-veiledning, del I, punkt 34 (e)). 100 Utlån og fordringer, annet enn innskudd og utlån på anfordring Utlån og fordringer (dvs. gjeldsinstrumenter som ikke er verdipapirer) som ikke er på anfordring. 110 herav: lån med sikkerhet i fast eiendom Utlån og fordringer som ikke er på anfordring og som er lån med sikkerhet i fast eiendom, jf. FINREP-veiledning, del II, punkt 41(h). 120 Andre eiendeler Andre balanseførte eiendeler med unntak av eventuelle egne gjeldsverdipapirer eller egne egenkapitalinstrumenter (kun aktuelt for ikke-ifrs-rapportører). I slike tilfeller skal egne gjeldsverdipapirer inkluderes i rad 240 i tabell F og egne egenkapitalinstrumenter skal ikke medregnes som eiendeler. Finanstilsynet 9

10 2.2.2 Veiledning for kolonner Kolonne Juridiske referanser og veiledning 010 Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler. 020 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitalsdekningskonsolidering). 030 herav: godkjent som pant i sentralbanken Balanseført verdi (før avkorting 1 ) av sikkerhetsstilte eiendeler som kan benyttes i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. 2 Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo-marked, kan rapportere blankt. 040 Virkelig verdi av sikkerhetsstilte eiendeler IFRS 13 (og artikkel 8 i Directive 2013/34/EU 3 for ikke-ifrs institusjoner). Med virkelig verdi menes den pris som ville ha blitt oppnådd ved salg av eiendelen i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. 050 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi (før avkorting) av beholdningen av sikkerhetsstilte egenkapitalinstrumenter og gjeldsverdipapirer som er godkjent som pant i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo- marked, kan rapportere blankt. 060 Balanseført verdi av ikke sikkerhetsstilte eiendeler Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler Se 3 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 OJ L 182, , p Finanstilsynet

11 070 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitalsdekningskonsolidering). 080 herav: godkjent som pant i sentralbanken Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler som kan benyttes i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo- marked, kan rapportere blankt. 090 Virkelig verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler IFRS 13 (og artikkel 8 i Directive 2013/34/EU 4 for ikke-ifrs institusjoner). Med virkelig verdi menes den pris som ville ha blitt oppnådd ved salg av eiendelen i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. 100 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi av ikke-sikkerhetsstilte egenkapitalinstrumenter og gjeldsverdipapirer som er godkjent som pant i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som pant godkjent i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbank-tilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo- marked, kan rapportere blankt. 2.3 Skjema F Mottatte sikkerheter For mottatte sikkerheter og for egne utstedte gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds og ABS) er kategorien "ikke-sikkerhetsstilt" delt i tilgjengelig for sikkerhetsstillelse" (eller som potensielt kan bli det) og ikke tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. Eiendeler er ikke tilgjengelig for sikkerhetsstillelse når de har blitt mottatt som sikkerhet og rapportøren ikke har lov til å selge eller repantsette sikkerheten, unntatt ved mislighold fra sikkerhetens eier. Egne utstedte gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds og ABS) er ikke tilgjengelig for sikkerhetsstillelse hvis det er restriksjoner på salg eller repantsetting ved utstedelsen. 4 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 OJ L 182, , p. 19 Finanstilsynet 11

12 I rapporteringen av sikkerhetsstilte eiendeler behandles verdipapirer som er lånt mot betaling uten å stille sikkerhet (penger eller eiendeler) som mottatt sikkerhet Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 130 Mottatte sikkerheter Alle typer mottatte sikkerheter. 140 Innskudd og utlån på anfordring Mottatt sikkerhet som er innskudd og utlån på anfordring. (Se veiledning til rad 20 i tabell F 32.01). 150 Egenkapitalinstrumenter Mottatt sikkerhet som er egenkapitalinstrumenter. (Se veiledning til rad 30 i tabell F 32.01) 160 Gjeldsverdipapirer Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer. (Se veiledning til rad 40 i tabell F 32.01) 170 herav: Covered bonds (inkl. OMF) Mottatt sikkerhet som er covered bonds/omf. (Se veiledning til rad 50 i tabell F 32.01) 180 herav: sikrede verdipapirer (ABS) Mottatt sikkerhet som er sikrede verdipapirer (ABS). (Se veiledning til rad 60 i tabell F 32.01) 190 herav: utstedt av offentlig forvaltning Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer lagt ut av offentlig forvaltning. (Se veiledning til rad 70 i tabell F 32.01) 200 herav: utstedt av finansielle foretak Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer lagt ut av finansielle foretak. (Se veiledning til rad 80 i tabell F 32.01) 210 herav: utstedt av ikke-finansielle foretak Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer lagt ut av ikke-finansielle foretak. (Se veiledning til rad 90 i tabell F 32.01) 220 Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring Mottatt sikkerhet som er utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring. (Se veiledning til rad 100 i tabell F 32.01) 12 Finanstilsynet

13 230 Andre mottatte sikkerheter Annen mottatt sikkerhet (se veiledning til rad 120 i tabell F 32.01) 240 Egne utstedte gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds/omf og ABS) Tilbakeholdte egne utstedte gjeldsverdipapirer som ikke er covered bonds/omf eller ABS. Egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS) skal ikke rapporteres i denne kategorien. Dette for å unngå dobbeltføring: Hvis egne utstedte gjeldsverdipapirer er pantsatt, skal verdien av verdipapirenes undeliggende eiendeler (cover pool) for de tilbakeholdte pantsatte verdipapirene rapporteres i F som sikkerhetsstilte eiendeler. Hvis egne utstedte gjeldsverdipapirer ennå ikke er pantsatt, skal verdien av verdipapirenes undeliggende eiendeler (cover pool) rapporteres i skjema F32.01 som ikke-sikkerhetsstilte eiendeler. Tilleggsinformasjon om denne typen egne ikkepantsatte gjeldsverdipapirer skal rapporteres i skjema F Totale eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsverdipapirer Alle balanseførte eiendeler, alle klasser av mottatte sikkerheter og egne rentebærende gjeldsverdipapirer som ikke er egne utstedte covered bonds/omf eller egne sikrede verdipapirer (ABS) Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Virkelig verdi av mottatte pantsatte og belånte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer Virkelig verdi er den pris som ville blitt opnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. 020 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Virkelig verdi av mottatt sikkerhetsstilt pant eller beholdning av egne gjeldsverdipapirer som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitalsdekningskonsolidering). Finanstilsynet 13

14 030 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi (før avkorting) av mottatt sikkerhetsstilt pant eller beholdning av egne gjeldsverdipapirer som er godkjent som pant i sentralbanken rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbank-tilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo-marked, kan rapportere blankt. 040 Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Virkelig verdi av mottatte sikkerheter som ikke er sikkerhetsstilt, men er tilgjengelige for sikkerhetsstillelse. Dette inkluderer også virkelig verdi av egne utstedte gjeldsverdipapirer, andre enn egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS) som ikke er sikkerhetsstilt, men er tilgjengelige for sikkerhetsstillelse. 050 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer, andre enn egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS), for sikkerhetsstillelser som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitaldekningskonsolidering). 060 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds/omf og ABS) som er godkjent som pant i sentralbanken rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo-marked, kan rapportere blankt. 070 Nominell verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Nominell verdi av mottatte sikkerheter som ikke er brukt som sikkerhet og som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. Det inkluderer også den nominelle verdien av egne utstedte gjeldsverdipapirer, andre enn egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS), som er tilbakeholdt og som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. 14 Finanstilsynet

15 2.4 Skjema F Egne utstedte covered bonds og ABS som ikke enda er pantsatt For å unngå dobbelttelling, gjelder følgende i forhold til egne covered bonds/omf og utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt: (a) Dersom verdipapirene er pantsatt, skal beløpet på sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene rapporteres i skjema F som sikkerhetsstilte eiendeler. Hvis egne covered bonds/omf eller verdipapiriseringer stilles som pant, er finansieringskilden den nye transaksjonen hvor verdipapiriseringer stilles som pant (finansiering gjennom sentralbanken eller annen type av sikker finansiering), og ikke den opprinnelige utstedelsen av covered bonds/omf eller verdipapiriseringer. (b) Dersom verdipapirene ikke ennå har blitt pantsatt, skal beløpet på sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene rapporteres i skjema F som ikke-sikkerhetsstilte eiendeler Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 010 Egne utstedte covered bonds og utstedte ABS som ikke enda er pantsatt Egne utstedte covered bonds og verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. 020 Utstedte tilbakeholdte covered bonds Egne utstedte covered bonds som er tilbakeholdt og ikke er sikret. 030 Utstedte tilbakeholdte sikrede verdipapirer (ABS) 040 Senior Egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Senior-transjer av egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Transje er definert i artikkel 4(67) i Forordning (EU) nr. 575/ Mesanin Mesanin-transjer av egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Alle transjer som ikke enten er senior transjer eller første direkte tap skal anses som mesanin transjer. 060 Første direkte tap Første direkte tap-transjer av egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Finanstilsynet 15

16 2.4.2 Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Balanseført verdi av underliggende eiendelsmasse Balanseført verdi av sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene som ligger bak egne covered bonds og egne verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke enda er pantsatt. 020 Virkelig verdi av utstedte gjeldsverdipapirer tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Virkelig verdi av egne covered bonds og egne gjeldsverdipapirer som er tilbakeholdt og ikke sikkerhetsstilt, men tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. 030 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi av egne covered bonds og egne verdipapiriseringer som oppfyller hvert av følgende vilkår: (i) De er ikke sikret; (ii) De er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse; (iii) De er kvalifisert for handler med de sentralbankene som den rapporterende institusjon har tilgang. Institusjoner som ikke kan godtgjøre at en post er belånbar i en sentralbank kan la rapporteringsfeltet være blankt. Dette kan for eksempel være jurisdiksjoner som opererer uten en tydelig definisjon av eiendeler som er belånbare i gjenkjøpsavtaler med sentralbanken, eller som ikke har tilgang til kontinuerlige funksjonelle markeder for gjenkjøpsavtaler med sentralbanken. 040 Nominell verdi av egne utstedte gjeldsverdipairer som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Nominell verdi av egne covered bonds og egne verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke sikret og som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. 2.5 Skjema F Forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer Dette skjemaet gir informasjon om forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer. Total verdi av eiendeler og mottatte sikkerheter i skjema F og i skjema F følger følgende valideringsregel: {F 32.04; rad 170; kolonne 030} = {F 32.01; rad 010; kolonne 010} + {F 32.02; rad 130; kolonne 010} + {F 32.02; rad 240; kolonne 010} Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 16 Finanstilsynet

17 010 Balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser 020 Derivater 030 herav: OTC 040 Innskudd Balanseført verdi av utvalgte sikrede finansielle forpliktelser i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse forpliktelsene. Balanseført verdi av sikrede derivater som er finansielle forpliktelser, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse derivatene. Ved nettingavtaler skal bruttoverdien av derivatforpliktelsene føres, samtidig som derivatene som er eiendeler og inngår i nettingavtalen anses som sikkerhetsstilte eiendeler. Bruttoverdien av derivater stilt som sikkerhet av motparten skal rapporteres i skjema Balanseført verdi av sikrede derivater som er finansielle forpliktelser handlet utenom markedsplass, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse derivatene. Balanseført verdi av sikrede innskudd i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse innskuddene. 050 Gjenkjøpsavtaler Balanseført verdi av gjenkjøpsavtaler, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Gjenkjøpsavtaler (repos) er transaksjoner hvor kontanter mottas i bytte for finansielle eiendeler som er solgt for en gitt pris med en forpliktelse for gjenkjøp av den samme (eller lik) eiendel til en avtalt pris på en fremtidig spesifisert dato. Følgende varianter av transaksjoner skal også rapporteres som gjenkjøpsavtaler: 060 herav: sentralbanker beløp mottatt i bytte for verdipapirer midlertidig overført til en tredjepart i form av utlån av verdipapirer mot kontantsikkerhet mottatte beløp i bytte for verdipapirer midlertidig overført til en tredjepart i form av et salg / tilbakekjøp avtale. Balanseført verdi av gjenkjøpsavtaler med sentralbanker, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. 070 Andre sikrede innskudd enn gjenkjøpsavtaler Balanseført verdi av andre sikrede innskudd enn gjenkjøpsavtaler, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse innskuddene. Finanstilsynet 17

18 080 herav: sentralbanker Balanseført verdi av andre sikrede innskudd enn gjenkjøpsavtaler med sentralbanker, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse innskuddene. 090 Utstedte gjeldsverdipapirer Balanseført verdi av utstedte gjeldsverdipapirer, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse utstedte verdipapirene. Den tilbakeholdte delen av enhver utstedelse skal behandles i samsvar med eksempel f) i avsnitt 2.1, slik at kun en prosentdel av gjeldsverdipapirer plassert utenfor foretak i konsernet skal inkluderes. 100 herav: utstedte covered bonds/omf Balanseført verdi av covered bonds/omf, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse utstedte verdipapirene. 110 herav: utstedte sikrede verdipapirer (ABS) Balanseført verdi av utstedte verdipapiriseringer, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse utstedte verdipapirene. 120 Andre forpliktelser Verdi av sikrede transaksjoner, bortsett fra finansielle forpliktelser, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. 130 Nominell verdi av mottatte lånetilsagn Nominell verdi av mottatte lånetilsagn, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse tilsagnene. 140 Nominell verdi av mottatte finansielle garantier Nominell verdi av mottatte finansielle garantier, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse garantiene. 150 Virkelig verdi av lånte verdipapirer uten kontantsikkerhet 160 Andre 170 TOTAL Virkelig verdi av lånte verdipapirer uten kontantsikkerhet, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Verdi av andre sikrede transaksjoner enn finansielle forpliktelser, som ikke er dekket av områdene ovenfor, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Verdi av alle sikrede transaksjoner, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. 18 Finanstilsynet

19 2.5.2 Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Motsvarende forpliktelser (matching liabilities), betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer Verdi av motsvarende finansielle forpliktelser, betingede forpliktelser (mottatte lånetilsagn og mottatte finansielle garantier) og verdi av lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Finansielle forpliktelser er rapportert til balanseført verdi; betingede forpliktelser er rapportert til nominell verdi; og lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet er rapportert til virkelig verdi. 020 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Verdi av motsvarende finansielle forpliktelser, betingede forpliktelser (mottatte lånetilsagn og mottatte finansielle garantier) og verdi av lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet, i den grad motparten er et annet foretak i konsernet og at eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Hva som anses som foretak i konsernet avgjøres ut fra reglene for CRR-konsolidering. For regler anvendt for beløpstyper, se veiledning for kolonne Eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsverdipapirer andre enn covered bonds/omf og pantsatte sikrede verdipapirer (ABS) Verdi av eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsverdipapirer andre enn covered bonds/omf og verdipapiriseringer som er stilt som sikkerhet som et resultat av de forskjellige typene transaksjoner spesifisert i radene. For å sikre konsistens med kriteriene i skjemaene F og F 32.02, er eiendeler registrert i balansen til balanseført verdi. Gjenbruk av mottatte sikkerheter og sikrede egne utstedte verdipapirer andre enn covered bonds/omf og verdipapiriseringer skal rapporteres til virkelig verdi. 040 herav: gjenbruk av mottatte sikkerheter Virkelig verdi av mottatte sikkerheter som er gjenbrukt/stilt som sikkerhet som et resultat av de ulike transaksjonene spesifisert i radene. 050 herav: egne sikrede gjeldsverdipapirer Virkelig verdi av egne utstedte gjeldsverdipapirer andre enn covered bonds/omf og verdipapiriseringer, som er stilt som sikkerhet som et resultat av de ulike transaksjonene spesifisert i radene. Finanstilsynet 19

20 3 Del B Løpetidsinndeling Skjemaet i del B gir en oversikt over verdien av sikkerhetsstilte eiendeler og gjenbrukte mottatte sikkerheter som faller inn under intervallene for den gjenstående løpetid av motsvarende forpliktelser. Her skal balanseført verdi av de sikkerhetsstilte eiendelene/mottatte sikkerheter fordeles på løpetiden til de forpliktelsene eiendelene/mottatte sikkerhetene sikrer. 3.1 Skjema F Løpetidsinndeling Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 010 Sikkerhetsstilte eiendeler Sikkerhetsstilte eiendeler inkluderer: Eiendeler rapportert til balanseført verdi (veiledning for rad 010 i skjemaet F 32.01). Egne utstedte gjeldsverdipapirer annet enn covered bonds/omf eller verdipapiriseringer (veiledning for rad 240 i skjemaet F 32.02), rapportert til virkelig verdi. I henhold til gjenstående løpetid for motsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer er beløpene fordelt på de ulike løpetidsinndelingene. 020 Gjenbruk av mottatte sikkerheter mottakende part (receiving leg) Se veiledning for rad 130 i skjema F og kolonne 040 i skjema F Beløp rapportert til virkelig verdi fordeles på de ulike løpetidsintervallene. Inndelingen er basert på løpetiden til de forpliktelsene som de mottatte sikkerhetene sikrer (gitt at de er gjenbrukt). De sikrede forpliktelsene motparten har til deres kredittinstitusjon avgjør inndelingen (mottakende part). 030 Gjenbruk av mottatte sikkerheter avgivende part (re-using leg) Se veiledning for rad 130 i skjema F og kolonne 040 i skjema F Beløp rapportert til virkelig verdi fordeles på de ulike løpetidsintervallene. Inndelingen er basert på løpetiden til de forpliktelsene som de gjenbrukte mottatte sikkerhetene sikrer. De sikrede forpliktelsene deres kredittinstitusjon har til andre institusjoner avgjør inndelingen (avgivende part) Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 20 Finanstilsynet

21 010 Uten løpetid Uten en spesifisert forfallsdato. 020 Inntil 1 dag Forfallsdato tidligere eller lik 1 dag. 030 >1 dag<=1uke Forfallsdato senere enn 1 dag, og tidligere enn eller lik 1 uke. 040 >1 uke<=2uker Forfallsdato senere enn 1 uke, og tidligere enn eller lik 2 uker. 050 >2uker <=1mnd Forfallsdato senere enn 2 uker, og tidligere enn eller lik 1 måned. 060 >1mnd <=3mnd Forfallsdato senere enn 1 måned, og tidligere enn eller lik 3 måneder. 070 >3mnd <=6mnd Forfallsdato senere enn 3 måneder, og tidligere enn eller lik 6 åneder. 080 >6mnd<=1år Forfallsdato senere enn 6 måneder, og tidligere enn eller lik 1 år. 090 >1år <=2år Forfallsdato senere enn 1 år, og tidligere enn eller lik 2 år. 100 >2år <=3år Forfallsdato senere enn 2 år, og tidligere enn eller lik 3 år. 110 >3år <=5år Forfallsdato senere enn 3 år, og tidligere enn eller lik 5 år. 120 >5år <=10år Forfallsdato senere enn 5 år, og tidligere enn eller lik 10 år. 130 >10yrs Forfallsdato senere enn 10 år. Finanstilsynet 21

22 4 Del C Betingede sikkerhetsstillelser I dette skjemaet skal institusjonene beregne nivået på sikkerhetsstilte eiendeler i ulike stress-scenarier. Betingede sikkerhetsstillelser refererer til ytterligere eiendeler det kan være behov for å stille som sikkerhet når institusjonen står overfor en ugunstig utvikling forårsaket av en uforutsett hendelse som institusjonene ikke har kontroll over (inkludert en nedgradering, nedgang i virkelig verdi av sikkerhetsstilte eiendeler eller et generelt tap av tillit). I disse tilfellene må institusjonene stille sikkerhet for ytterligere eiendeler som en konsekvens av allerede eksisterende transaksjoner. Det ytterligere beløpet av sikkerhetsstilte eiendeler skal være nettoen av påvirkningen av institusjonens sikringstransaksjoner mot hendelsene beskrevet under stress-scenariene. Dette skjemaet inneholder to scenarier for betinget sikkerhetsstilte eiendeler som er beskrevet i punkt og Opplysningene som rapporteres skal være et rimelig estimat basert på best tilgjengelig informasjon. A. 30 % nedgang i virkelig verdi på sikkerhetsstilte eiendeler. Dette scenariet dekker bare en endring i den underliggende virkelige verdien av eiendelene. Scenariet dekker ikke andre endringer som kan påvirke eiendelenes balanseførte verdi slik som valutagevinst/-tap eller potensielt kredittap. Institusjonen kan da bli tvunget til å øke omfanget av sikkerhetsstillelse for å holde verdien på sikkerheten konstant. B. En 10 % depresiering i hver valuta som institusjonen har totale forpliktelser samlet i eller som overskrider 5 % av institusjonens totale forpliktelser. Scenariene skal rapporteres uavhengig av hverandre, og vesentlige valutanedskrivninger skal rapporteres uavhengig av nedkrivninger på andre vesentlige valutaer. Som følge av dette skal institusjonene ikke ta hensyn til korrelasjon mellom scenariene. Scenarie A: 30 % nedgang i sikkerhetsstilte eiendeler Det forutsettes at alle sikkerhetsstilte eiendeler faller med 30 prosent i verdi. Behovet for å øke omfanget av sikkerhetsstillelse som følge av et slikt fall skal ta hensyn til eksisterende nivåer på overpantsettelse, slik at kun minimumsnivået på sikkerheten opprettholdes. Behovet for tilleggssikkerhet skal også ta hensyn til eventuelle krav i kontraktene og avtalene. Bare kontrakter og avtaler hvor det foreligger en juridisk forpliktelse til å kunne stille tilleggssikkerhet skal inkluderes. Dette inkluderer OMF hvor det er et juridisk krav om å opprettholde et minimumsnivå av overpantsettelse, men ikke noe krav om å opprettholde eksisterende rating på OMF. Scenario B: Netto effekt av 10 % depresiering av signifikante valutaer. En valuta er signifikant hvis institusjonen har forpliktelser i denne valutaen som er lik eller overskrider 5 % av institusjonens totale forpliktelser. Beregningen av en 10 % depresiering skal ta hensyn til endringer både på eiendels- og gjeldssiden, dvs. med fokus på forskyvninger mellom eiendeler og gjeld. For eksempel medfører en gjenkjøpsavtale i USD basert på USD-eiendeler ikke behov for tilleggssikkerhet, mens en gjenkjøpsavtale i USD basert på EUR-eiendeler medfører behov for tilleggssikkerhet. 22 Finanstilsynet

23 Alle transaksjoner som innholder flere valutaer (cross currency) skal dekkes av disse beregningene. 4.1 Skjema F Betingede sikkerhetsstillelser Veiledning for rader Se veiledning for ulike kolonner i F i punkt i veiledningen. Innholdet i kolonnene i F avviker ikke fra F Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Samsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer Samme opplysninger og data som for kolonne 010 i F Verdi av samsvarende finansielle forpliktelser, betingede forpliktelser (mottatte lånetilsagn og mottatte finansielle garantier) og verdi av lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Finansielle forpliktelser er rapportert til balanseført verdi; betingede forpliktelser er rapportert til nominell verdi; og lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet er rapportert til virkelig verdi. 020 A. Ytterligere beløp av sikkerhetsstilte eiendeler Ytterligere beløp av eiendeler som kreves sikkerhetsstilt som følge av at scenario A inntreffer. Disse beløpene rapporteres til balanseført verdi hvis beløpene er relatert til mottatt sikkerhet (jf. veiledningen for skjema F ). Beløp som overskrider institusjonenes ikke-sikkerhetsstilte eiendeler og sikkerhet, skal rapporteres til virkelig verdi. 030 B. Ytterligere beløp av sikkerhetsstilte eiendeler. Signifikant valuta 1 Ytterligere beløp av eiendeler som kreves sikkerhetsstilt som følge av at scenario B inntreffer. Se regler for beløpstyper i rad B. Ytterligere beløp av sikkerhetsstilte eiendeler. Signifikant valuta 2 Ytterligere beløp av eiendeler som kreves sikkerhetsstilt som følge av at scenario B inntreffer. Se regler for beløpstype i rad 020. Finanstilsynet 23

24 5 Del D Utstedelse av covered bonds/omf Opplysningene i dette skjemaet skal rapporteres for alle OMF-foretak og andre institusjoner som utsteder covered bonds. OMF er instrumenter som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV. Covered bonds utstedt av eller på vegne av institusjonen, som ikke er UCITS-compliant, skal ikke rapporteres i F Rapporteringen skal basere seg på regelverket knyttet til OMF/UCITS. 5.1 Skjema F Utstedelse av covered bonds/omf Veiledning for z-aksen z-akse Juridiske referanser og veiledning 010 Identifikasjon av sikkerhetsmassen (åpen) Et norsk kredittforetak kan kun ha en sikkerhetsmasse (jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV). Banker med f.eks. flere norske kredittforetak vil kunne ha flere sikkerhetsmasser på konsolidert nivå. Disse skal da i skjemaet oppgis som navn og organisasjonsnummer for kredittforetakene. For eventuelle utenlandske sikkerhetsmasser vil denne bestå av selskapets navn og en identifikator for den gitte sikkerhetsmassen. Identifikasjonen av sikkerhetsmassen består av navnet eller en entydig forkortelse av sikkerhetsmassens emisjonsobjekt og betegnelsen på sikkerhetsmassen som på individuelt grunnlag er underlagt de relevante reglene knyttet til beskyttelse av OMF Veiledning for rader Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Nominelt beløp Nominelt beløp er hovedstol. 020 Nåverdi (swap) Nåverdi (swap) er fremtidig kontantstrømmer i form av hovedstol og renter, neddiskontert med en risikofri rentekurve (spesifisert per valuta). For kolonne 080 og 210 som refererer til derivatposisjoner i sikkerhetsmassen, skal beløpet rapporteres til markedsverdi. 030 Verdi av sikkerhetsstilte eiendeler Verdien av sikkerhetsstilte eiendeler er virkelig verdi av eiendelene i sikkerhetsmassen, jf. IFRS Finanstilsynet

25 040 Balanseført verdi I kolonne 020 føres den balanseførte verdien av obligasjonslånet. I kolonne 150 føres den balanseførte verdien av sikkerhetsmassen Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 I overensstemmelse med art. 129 i CRR? [JA/NEI] Institusjonene skal spesifisere om sikkerhetsmassen oppfyller kravene i art. 129 (4) og (5) i CRR. Alle kredittforetak med OMF skal etter finansieringsirksomhetsloven kapittel 2 del IV og tilhørende forskrift ha sikkerhetsmasse som oppfyller kravene i nevnte forordningsbestemmelser. 012 Hvis JA, indiker primær eiendelsklasse i sikkerhetsmassen Hvis sikkerhetsmassen oppfyller kravene i art. 129(4) og (5) i CRR (svar JA i kolonne 010), skal den primære eiendelsklassen i sikkerhetsmassen føres i denne cellen. Kodene "a", "b", "c", "d", "e", "f" og "g" i art. 129(1) i forordningen (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/da/txt/pdf/?uri=celex:32013r0575&from=en) skal brukes til dette. Hvis kodene "a" til "g" ikke kan brukes, skal kode "h" brukes Covered bonds forpliktelser (inkl. OMF) Covered bonds/omf-utstederens forpliktelser omfatter alle posisjoner definert i OMF-regelverket. Dette inkluderer også derivatposisjoner med negativ markedsverdi. 020 Rapporteringsdato Beløp for forpliktelser for covered bonds/omf, uten sikkerhetsmassens derivatposisjoner, på ulike tidspunkt måneder Datoen "+ 6 måneder" er (tidspunktet) 6 måneder etter den aktuelle rapporteringsdatoen. Beløpene skal oppgis under forutsetning av at det ikke er noen endring i forpliktelser for OMF sammenlignet med rapporteringsdatoen, med unntak av amortisering. I fravær av en fast betaligsplan for beløp som er utestående på fremtidige datoer, skal de forventede forfallsdagene brukes på en konsistent måte måneder år Som for "+ 6 måneder" (kolonne 030) etter den aktuelle rapporteringsdatoen. Finanstilsynet 25

26 080 Derivatposisjoner i sikkerhetsmassen med netto negativ markedsverdi Netto negativ markedsverdi (fra utstederen av covered bonds/omf sitt perspektiv) skal bare inkluderes dersom regelverket krever at derivatene har dekning i sikkerhetsmassen. Netto negativ markedverdi skal kun rapporteres for den aktuelle rapporteringsdatoen Ekstern kredittvurdering på covered bonds/omf Informasjon om ekstern kredittvurdering på covered bonds/omf, slik den foreligger på rapporteringsdatoen. 090 Kredittvurderingsbyrå 1 Hvis det foreligger en kredittvurdering av minst et kredittvurderingsbyrå på rapporteringsdatoen, skal navnet på kredittvurderingsbyrået oppgis her. Hvis det foreligger kredittvurderinger fra mer enn tre kredittvurderingsbyråer på rapporteringsdatoen, skal de tre kredittvurderingsbyråene velges på grunnlag av sin betydning i markedet. 100 Kredittvurdering 1 Kredittvurderingen gitt av kredittvurderingsbyrået oppgitt i kolonne 090 for covered bonds/omf på rapporteringsdatoen. Hvis det foreligger både langsiktige og kortsiktige kredittvurderinger fra det samme kredittvurderingsbyrået, skal den langsiktige rapporteres. Kredittvurderingen som rapporteres skal inkludere eventuelle modifiseringer. 110, 130 Kredittvurderingsbyrå 2 og 3 Som for kredittvurderingsbyrå 1 (kolonne 090) for ytterligere kredittvurderingsbyråer som har gitt kredittvurderinger av OMF på rapporteringsdatoen. 120, 140 Kredittvurdering 2 og 3 Som for kredittvurdering 1 (kolonne 100) for ytterligere kredittvurderinger gitt av kredittvurderingsbyrå 2 og 3 av OMF på rapporteringsdatoen Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen består av alle posisjoner, inkludert derivatposisjoner i sikkerhetsmassen, med en netto positiv markedsverdi. 26 Finanstilsynet

Rapportering av finansiell informasjon (FINREP)

Rapportering av finansiell informasjon (FINREP) Rapportering av finansiell informasjon (FINREP) Veiledning DATO: 10.03.2015 INNHOLD DEL 1 GENERELL VEILEDNING... 5 1. Referanser... 5 2. Rapporteringskonvensjoner... 6 3. Konsolidering... 7 4. Regnskapsporteføljer...

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett et marked i sterk vekst

Obligasjoner med fortrinnsrett et marked i sterk vekst Obligasjoner med fortrinnsrett et marked i sterk vekst Bjørn Bakke og Ketil Rakkestad, seniorrådgivere i Avdeling for betalingssystemer, og Geir Arne Dahl, konsulent i Finansmarkedsavdelingen 1 I juni

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV 19. mai og 20. mai 2014 Velkommen Agenda Generelt om rapporteringskrav og teknisk standard for rapportering (ITS) Tekniske løsninger Nærmere om rapporteringskravene:

Detaljer

NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41

NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41 NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41 Commission Regulation (EC) No 2237/2004 of 29 December 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2013 Obligasjoner med fortrinnsrett En empirisk fremstilling av dens egenskaper, marked og risikopremie Haakon Martinsen Veileder: Professor Svein-Arne Persson Masterutredning

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens del IX (Pilar III) Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens del IX (Pilar III) Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens del IX (Pilar III) Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Oppdatert per 31. desember 2014 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket

Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket Bjørn Bakke, rådgiver i Avdeling for interbankoppgjør, Knut Sandal, assisterende direktør, og Ingrid Solberg, konsulent, begge i

Detaljer

Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Bakgrunnsnotat: Bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Revidert sist gang 15. april 2010 Innledning Dette bakgrunnsnotatet redegjør nærmere for de vurderinger som er lagt til grunn

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering og konsernstruktur...

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Strømmen Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Strømmen Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Offentliggjøring av finansiell informasjon for. Basel II Pilar 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2013 Basel II Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold Innledning og...3 1 Basel II - Kapitaldekningsregler...3

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer