Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler"

Transkript

1 Rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler Veiledning DATO:

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Overordnet om rapportering Definisjon av sikkerhetsstillelse DEL A OVERSIKT OVER SIKKERHETSSTILLELSER Generelt Skjema F Eiendeler Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Mottatte sikkerheter Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Egne utstedte covered bonds og ABS som ikke enda er pantsatt Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer Veiledning for rader Veiledning for kolonner DEL B LØPETIDSINNDELING Skjema F Løpetidsinndeling Veiledning for rader Veiledning for kolonner DEL C BETINGEDE SIKKERHETSSTILLELSER Skjema F Betingede sikkerhetsstillelser Veiledning for rader Veiledning for kolonner Finanstilsynet

3 5 DEL D UTSTEDELSE AV COVERED BONDS/OMF Skjema F Utstedelse av covered bonds/omf Veiledning for z-aksen Veiledning for rader Veiledning for kolonner DEL E DETALJERTE DATA Generelt Skjema F Detaljerte data. Del I Veiledning for rader Veiledning for kolonner Skjema F Detaljerte data for mottatte sikkerheter. Del II Veiledning for rader Veiledning for kolonner...33 Finanstilsynet 3

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn ESRB publiserte i februar 2013 en rapport om bankfinansiering, der blant annet omfanget av/risikoen knyttet til sikkerhetsstillelser av eiendeler ("asset encumbrance") i Europa ble beskrevet. En av anbefalingene i rapporten var at nasjonale tilsynsmyndigheter bør overvåke nivå, utvikling og typer av institusjonenes sikkerhetsstilte eiendeler. Senere samme år ble det tatt inn et krav i CRR (artikkel 100) som ga EBA mandat til å utvikle skjemaer for alle former for sikkerhetsstilte eiendeler. Skjemaer med veiledning og rapporteringskrav ble 21. januar 2015 inntatt i EU-kommisjonens gjennomføringsforordning EU 680/2014 som nytt kapittel 7a (rapporteringskrav), annex XIV XVII (skjemaer og veiledning). Veiledningen nedenfor samsvarer med annex XVII. Rapporteringen av sikkerhetsstilte eiendeler er ment å gi tilsynsmyndigheter nødvendig informasjon om nivået av sikkerhetsstilte eiendeler i institusjonene. Rapporteringskravene er ment å sikre en harmonisert tilnærming til definisjonen av sikkerhetsstilte eiendeler og harmonisert rapporteringsrammeverk for alle europeiske institusjoner. 1.2 Overordnet om rapportering Rapporteringspakken består av følgende skjemaer: A Oversikt over sikkerhetsstillelser (F F 32.04) B Løpetidsinndeling (F 33.00) C Betingede sikkerhetsstillelser (F 34.00) D Utstedelse av covered bonds (inkl. OMF) (F 35.00) E Detaljerte data (F F 36.02) Nærmere veiledning om de enkelte skjemaene er gitt i kapittel 2-6. Alle kredittinstitusjoner skal rapportere inn skjemaene både på selskapsnivå og på konsolidert nivå. For institusjoner og foretak med forvaltningskapital under 30 mrd. euro på selskapsnivå, hvor sikkerhetsstillelser utgjør mindre enn 15 prosent av totale eiendeler og sikkerheter, er det på selskapsnivå kun krav om å rapportere skjema A og D. Tilsvarende gjelder på konsolidert nivå. Skjema D skal kun rapporteres av de institusjoner som utsteder covered bonds/omf. Institusjoner som rapporterer FINREP skal anvende samme regnskapsprinsipper og konsolideringsregler i rapportering av sikkerhetsstilte eiendeler. Øvrige institusjoner og foretak skal anvende samme regnskapsprinsipper og konsolideringsprinsipper som i institusjonenes/foretakenes årsregnskap. De ulike skjemaene har ulik rapporteringsfrekvens. Skjema A, B og D skal rapporteres kvartalsvis, skjema E halvårlig og skjema C årlig. For å avgjøre om sikkerhetsstillelser utgjør mindre enn 15 prosent av totale eiendeler og sikkerheter, skal følgende legges til grunn: Balanseført verdi av sikkerhetsstillelser = skjema F (rad 010, kolonne 010) + skjema F (rad 130, kolonne 010). 4 Finanstilsynet

5 Totale eiendeler og sikkerheter = skjema F (rad 010, kolonne 010) + skjema F (rad 010, kolonne 060) + skjema F (rad 130, kolonne 010) + skjema F (rad 130, kolonne 040). 1.3 Definisjon av sikkerhetsstillelse For rapporteringsformål skal en eiendel anses å være stilt som sikkerhet, hvis den har blitt pantsatt eller hvis den på annen måte blir brukt som sikkerhet for en transaksjon som medfører at eiendelen ikke fritt kan omdisponeres. Eksempelvis vil verdipapirer som er deponert i sentralbanken, men ikke opplånt, anses som ikke-sikkerhetsstilte ettersom at de fritt kan omdisponeres. Det er viktig å påpeke at eiendeler som er stilt som pant og som er omfattet av begrensninger med hensyn til tilbakekallelse, skal betraktes som sikkerhetsstilte eiendeler. Definisjonen er ikke basert på en eksplisitt juridisk definisjon, men heller på økonomiske prinsipper, fordi de rettslige rammer innen området kan variere mellom landene. Det er imidlertid en nær sammenheng mellom definisjoner og kontraktsmessige betingelser. Følgende eksempler på kontrakter anses å omfattes av begrepet sikkerhetsstillelser (ikke-uttømmende liste): Sikrede finansieringstransaksjoner, inklusiv gjenkjøpskontrakter, utlån av verdipapirer og andre former for sikrede utlån. Ulike former for avtaler om sikkerhet, for eksempel sikkerheter (collaterals) for markedsverdien av derivatkontrakter. Finansielle garantier som der er stilt sikkerhet for. Hvis sikkerheten kan trekkes tilbake, f.eks. forhåndsgodkjenning, for den ubrukte delen av garantien, skal bare benyttet beløp bli allokert forholdsmessig. Sikkerheter plassert i clearing systemer, hos sentrale motparter eller andre infrastrukturinstitusjoner som betingelse for tilgang til tjenester. Dette inkluderer "default funds" og oppstartsmarginer. Sentralbankfasiliteter. Allerede deponerte, ikke trukne, eiendeler skal ikke anses som sikkerhetsstillelse, med mindre sentralbanken ikke tillater at eiendeler trekkes tilbake uten godkjenning. Den ubenyttede delen, dvs. over minimumsbeløpet som kreves av sentralbanken, skal allokeres forholdsmessig over eiendelene som er plassert i sentralbanken. Underliggende eiendeler fra verdipapiriseringsstrukturer, hvor de finansielle eiendelene ikke har blitt fraregnet i årsregnskapet. Underliggende eiendeler for tilbakeholdte verdipapirer anses ikke som sikret, med mindre disse verdipapirene er pantsatt eller stilt som sikkerhet for å sikre en transaksjon. Eiendeler i sikkerhetsmasse som brukes for utstedelse av OMF. Eiendeler som er underliggende OMF anses som sikkerhetsstilte eiendeler, bortsett fra i visse situasjoner hvor institusjonen eier obligasjonene (egne obligasjoner). Som et generelt prinsipp, eiendeler som er plassert i ordninger som ikke er brukt og som institusjonen frivillig kan trekke tilbake, skal ikke anses som sikkerhetsstilte. Finanstilsynet 5

6 2 Del A Oversikt over sikkerhetsstillelser 2.1 Generelt Del A består av følgende skjemaer: 1. Eiendeler (skjema F 32.01) 2. Mottatte sikkerheter (skjema F 32.02) 3. Egne utstedte covered bonds og utstedte ABS som enda ikke er pantsatt (skjema F 32.03) 4. Forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer (skjema F 32.04). I hvert av skjemaene er det krav til å skille eiendeler som benyttes til å sikre finansiering eller nødvendige sikkerheter på balansedagen, fra eiendeler som er tilgjengelig for potensielt fremtidig finansiering. Skjemaene viser beløp for sikkerhetsstilte og ikke-sikkerhetsstilte eiendeler etter produkt. Den samme spesifikasjonen gjelder for mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsinstrumenter som ikke er covered bonds/omf og verdipapiriseringer. Nedenfor følger veiledning om hovedtyper av transaksjoner som er relevant for alle skjemaene. Alle transaksjoner som øker omfanget av sikkerhetsstillelser har to sider som skal rapporteres uavhengig gjennom alle skjemaene. Slike transaksjoner skal både rapporteres i forhold til finansieringskilde og som en sikkerhetsstilt eiendel eller sikkerhet. Eksempler: a) Sikrede innskudd Sikrede innskudd skal rapporteres på følgende måte: Balanseført verdi av innskuddet føres i skjema F (rad 070, kolonne 010). Hvis sikkerheten er en eiendel, så rapporteres o Balanseført verdi i skjema F (rad *, kolonne 010) og i skjema F (rad 070, kolonne 030). o Virkelig verdi rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Hvis sikkerheten har blitt mottatt av institusjonen, så rapporteres virkelig verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 070, kolonne 030) og i skjema F (rad 070, kolonne 040). b) Gjenkjøpsavtaler (repo) En gjenkjøpsavtale rapporteres på følgende måte: Balanseført verdi av gjenkjøpsavtalen rapporteres i skjema F (rad 050, kolonne 010). Hvis sikkerheten er en eiendel, så rapporteres o Balanseført verdi av sikkerheten i skjema F (rad *, kolonne 010) og i skjema F (rad 050, kolonne 030). o Virkelig verdi av sikkerheten rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Hvis sikkerheten har blitt mottatt av institusjonen gjennom en tidligere reversert gjenkjøpsavtale (matching repo), rapporteres virkelig verdi av sikkerheten i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 050, kolonne 030) og i skjema F (rad 050, kolonne 040). 6 Finanstilsynet

7 c) Finansiering i sentralbank Sikkerhetsstillelse for finansiering i sentralbank rapporteres på samme måte som i eksemplene nevnt ovenfor. Dersom flere sikkerheter samlet er stilt som sikkerhet for flere finansieringsordninger, må sikkerhetene fordeles forholdsmessig på ordningene. Eiendeler som har blitt deponert i sentralbanken er ikke sikkerhetsstilte eiendeler, med mindre sentralbanken ikke tillater at eiendelene trekkes tilbake uten godkjenning. For ubenyttede finansielle garantier fordeles den ubenyttede delen forholdsmessig over eiendelene plassert i sentralbanken. Med ubenyttet del menes beløpet som overstiger minimumsbeløpet sentralbanken krever. d) Utlån av verdipapirer Utlån av verdipapirer med kontanter som sikkerhet skal rapporteres på samme måte som gjenkjøpsavtaler (se ovenfor). Øvrige utlån av verdipapirer skal rapporteres på følgende måte: Virkelig verdi av lånte verdipapirer rapporteres i skjema F (rad 150, kolonne 010). Når utlåner ikke mottar noen verdipapirer som motytelse for de lånte verdipapirene, men mottar provisjoner istedenfor, rapporteres verdien lik null. Hvis verdipapirene som lånes som sikkerhet er en eiendel, rapporteres o balanseførte verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 150, kolonne 030). o Virkelig verdi av sikkerheten rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Hvis verdipapirene som lånes som sikkerhet er mottatt, rapporteres deres virkelige verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), i skjema F (rad 150, kolonne 030) og i skjema F (rad 150, kolonne 040). e) Derivater (forpliktelser) Derivater med negativ virkelig verdi som det er stilt sikkerhet for, skal rapporteres på følgende måte: Balanseført verdi av derivatet føres i skjema F (rad 020, kolonne 010). Sikkerheter (inklusiv oppstartmarginer) som er eiendel rapporteres med balanseført verdi i skjema F 32.01(rad *, kolonne 010) og skjema F (rad 020, kolonne 030). Virkelig verdi av sikkerheten rapporteres i skjema F (rad *, kolonne 040). Mottatte sikkerheter rapporteres med virkelig verdi i skjema F (rad *, kolonne 010), skjema F (rad 020, kolonne 030) og skjema F (rad 020, kolonne 040). f) Covered bonds (inkl. OMF) Som covered bonds regnes instrumenter som definert i artikkel 52(4) første ledd i direktiv 2009/65/EU, uavhengig av om disse instrumentene juridisk sett er verdipapirer eller ikke. I norsk lovgivning er det kun obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV, som faller inn under definisjonen av covered bonds. Ingen spesielle regler gjelder for covered bonds med mindre foretaket har tilbakeholdt noen. I så tilfelle gjelder følgende: Finanstilsynet 7

8 Hvis det ikke er stilt pantesikkerhet for egne covered bonds, skal beløpet av sikkerhetsmassen som sikrer disse verdipapirene, rapporteres i skjema som ikke-sikrede eiendeler. Tilleggsinformasjon om egne covered bonds som ikke ennå er sikret, rapporteres i skjema F Hvis egne covered bonds er pantesikret, skal beløpet av sikkerhetsmassen, rapporteres i skjema F som sikrede eiendeler. g) Verdipapirisering Med verdipapirisering menes utstedelse av gjeldsverdipapirer som stammer fra en verdipapiriseringstransaksjon som definert i artikkel 4(61) i EU-forordning 575/2013: en transaksjon eller program, hvor kredittrisikoen knyttet til en eksponering eller gruppe av eksponeringer er inndelt i transjer som har begge av følgende egenskaper: 1. betalingene er avhengig av avkastningen fra eksponeringen eller gruppen av eksponeringer; 2. transjeinndelingen bestemmer fordelingen av tap over løpetiden til transaksjonen eller "scheme". Verdipapiriseringer som forblir i balansen (ikke fraregnet) rapporteres på samme måte som covered bonds. Fraregnede verdipapiriseringer anses ikke som sikkerhet, når foretaket innehar noen rentepapirer. Disse verdipapirene vil inngå i handelsporteføljen eller bankporteføljen som en hvilken som helst annet rentepapir utstedt av en tredjepart. 2.2 Skjema F Eiendeler Veiledning for rader Rader 010 Eiendeler Juridiske referanser og veiledning IAS 1.9 (a), IG 6 Totale balanseførte eiendeler. 020 Innskudd og utlån på anfordring (uten bindingstid/løpetid) IAS 1.54 (i) Inkluderer anfordringsinnskudd/-lån hos sentralbanker og andre banker og kredittinstitusjoner. Kontanter, sedler og mynt, er inkludert i "andre eiendeler". 030 Egenkapitalinstrumenter Egenkapitalinstrumenter som definert i IAS Finanstilsynet

9 040 Gjeldsverdipapirer Gjeldsverdipapirer er verdipapirer, unntatt aksjer, som normalt er omsettelige instrumenter omsatt på sekundære markeder eller som kan morregnes å markedet, og som ikke gir innehaver noen eiendomsrett over den utstedende institusjon (definisjon i henhold til ECB- forordning 2008/32). 050 herav: Covered bonds (inkl. OMF) Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er obligasjoner etter første underpunkt av artikkel 52(4) i Direktiv 2009/65/EC. Investeringer i obligasjoner med fortrinnsrett føres her. 060 herav: sikrede verdipapirer (ABS) Rapportørens beholdning av gjeldsverdipapirer som er verdipapirisert i henhold til definisjonen i artikkel 4(61) av EU-forordning nr. 575/2013. Definisjonen er gjengitt i eksempel g) i avsnitt 2.1 i denne veiledningen. 070 herav: utstedt av offentlig forvaltning Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er utstedt av offentlig forvaltning. 080 herav: utstedt av finansielle foretak Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er utstedt av finansielle foretak (som definert i FINREP-veiledning, del I, punkt 34 (c) og (d)). 090 herav: utstedt av ikke-finansielle foretak Rapportørens investeringer i gjeldsverdipapirer som er utstedt av ikke-finansielle foretak (som definert i FINREP-veiledning, del I, punkt 34 (e)). 100 Utlån og fordringer, annet enn innskudd og utlån på anfordring Utlån og fordringer (dvs. gjeldsinstrumenter som ikke er verdipapirer) som ikke er på anfordring. 110 herav: lån med sikkerhet i fast eiendom Utlån og fordringer som ikke er på anfordring og som er lån med sikkerhet i fast eiendom, jf. FINREP-veiledning, del II, punkt 41(h). 120 Andre eiendeler Andre balanseførte eiendeler med unntak av eventuelle egne gjeldsverdipapirer eller egne egenkapitalinstrumenter (kun aktuelt for ikke-ifrs-rapportører). I slike tilfeller skal egne gjeldsverdipapirer inkluderes i rad 240 i tabell F og egne egenkapitalinstrumenter skal ikke medregnes som eiendeler. Finanstilsynet 9

10 2.2.2 Veiledning for kolonner Kolonne Juridiske referanser og veiledning 010 Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler. 020 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Balanseført verdi av sikkerhetsstilte eiendeler som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitalsdekningskonsolidering). 030 herav: godkjent som pant i sentralbanken Balanseført verdi (før avkorting 1 ) av sikkerhetsstilte eiendeler som kan benyttes i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. 2 Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo-marked, kan rapportere blankt. 040 Virkelig verdi av sikkerhetsstilte eiendeler IFRS 13 (og artikkel 8 i Directive 2013/34/EU 3 for ikke-ifrs institusjoner). Med virkelig verdi menes den pris som ville ha blitt oppnådd ved salg av eiendelen i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. 050 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi (før avkorting) av beholdningen av sikkerhetsstilte egenkapitalinstrumenter og gjeldsverdipapirer som er godkjent som pant i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo- marked, kan rapportere blankt. 060 Balanseført verdi av ikke sikkerhetsstilte eiendeler Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler Se 3 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 OJ L 182, , p Finanstilsynet

11 070 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitalsdekningskonsolidering). 080 herav: godkjent som pant i sentralbanken Balanseført verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler som kan benyttes i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo- marked, kan rapportere blankt. 090 Virkelig verdi av ikke-sikkerhetsstilte eiendeler IFRS 13 (og artikkel 8 i Directive 2013/34/EU 4 for ikke-ifrs institusjoner). Med virkelig verdi menes den pris som ville ha blitt oppnådd ved salg av eiendelen i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. 100 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi av ikke-sikkerhetsstilte egenkapitalinstrumenter og gjeldsverdipapirer som er godkjent som pant i sentralbanken som rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som pant godkjent i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbank-tilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo- marked, kan rapportere blankt. 2.3 Skjema F Mottatte sikkerheter For mottatte sikkerheter og for egne utstedte gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds og ABS) er kategorien "ikke-sikkerhetsstilt" delt i tilgjengelig for sikkerhetsstillelse" (eller som potensielt kan bli det) og ikke tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. Eiendeler er ikke tilgjengelig for sikkerhetsstillelse når de har blitt mottatt som sikkerhet og rapportøren ikke har lov til å selge eller repantsette sikkerheten, unntatt ved mislighold fra sikkerhetens eier. Egne utstedte gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds og ABS) er ikke tilgjengelig for sikkerhetsstillelse hvis det er restriksjoner på salg eller repantsetting ved utstedelsen. 4 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 OJ L 182, , p. 19 Finanstilsynet 11

12 I rapporteringen av sikkerhetsstilte eiendeler behandles verdipapirer som er lånt mot betaling uten å stille sikkerhet (penger eller eiendeler) som mottatt sikkerhet Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 130 Mottatte sikkerheter Alle typer mottatte sikkerheter. 140 Innskudd og utlån på anfordring Mottatt sikkerhet som er innskudd og utlån på anfordring. (Se veiledning til rad 20 i tabell F 32.01). 150 Egenkapitalinstrumenter Mottatt sikkerhet som er egenkapitalinstrumenter. (Se veiledning til rad 30 i tabell F 32.01) 160 Gjeldsverdipapirer Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer. (Se veiledning til rad 40 i tabell F 32.01) 170 herav: Covered bonds (inkl. OMF) Mottatt sikkerhet som er covered bonds/omf. (Se veiledning til rad 50 i tabell F 32.01) 180 herav: sikrede verdipapirer (ABS) Mottatt sikkerhet som er sikrede verdipapirer (ABS). (Se veiledning til rad 60 i tabell F 32.01) 190 herav: utstedt av offentlig forvaltning Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer lagt ut av offentlig forvaltning. (Se veiledning til rad 70 i tabell F 32.01) 200 herav: utstedt av finansielle foretak Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer lagt ut av finansielle foretak. (Se veiledning til rad 80 i tabell F 32.01) 210 herav: utstedt av ikke-finansielle foretak Mottatt sikkerhet som er gjeldsverdipapirer lagt ut av ikke-finansielle foretak. (Se veiledning til rad 90 i tabell F 32.01) 220 Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring Mottatt sikkerhet som er utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring. (Se veiledning til rad 100 i tabell F 32.01) 12 Finanstilsynet

13 230 Andre mottatte sikkerheter Annen mottatt sikkerhet (se veiledning til rad 120 i tabell F 32.01) 240 Egne utstedte gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds/omf og ABS) Tilbakeholdte egne utstedte gjeldsverdipapirer som ikke er covered bonds/omf eller ABS. Egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS) skal ikke rapporteres i denne kategorien. Dette for å unngå dobbeltføring: Hvis egne utstedte gjeldsverdipapirer er pantsatt, skal verdien av verdipapirenes undeliggende eiendeler (cover pool) for de tilbakeholdte pantsatte verdipapirene rapporteres i F som sikkerhetsstilte eiendeler. Hvis egne utstedte gjeldsverdipapirer ennå ikke er pantsatt, skal verdien av verdipapirenes undeliggende eiendeler (cover pool) rapporteres i skjema F32.01 som ikke-sikkerhetsstilte eiendeler. Tilleggsinformasjon om denne typen egne ikkepantsatte gjeldsverdipapirer skal rapporteres i skjema F Totale eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsverdipapirer Alle balanseførte eiendeler, alle klasser av mottatte sikkerheter og egne rentebærende gjeldsverdipapirer som ikke er egne utstedte covered bonds/omf eller egne sikrede verdipapirer (ABS) Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Virkelig verdi av mottatte pantsatte og belånte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer Virkelig verdi er den pris som ville blitt opnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. 020 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Virkelig verdi av mottatt sikkerhetsstilt pant eller beholdning av egne gjeldsverdipapirer som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitalsdekningskonsolidering). Finanstilsynet 13

14 030 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi (før avkorting) av mottatt sikkerhetsstilt pant eller beholdning av egne gjeldsverdipapirer som er godkjent som pant i sentralbanken rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbank-tilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo-marked, kan rapportere blankt. 040 Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Virkelig verdi av mottatte sikkerheter som ikke er sikkerhetsstilt, men er tilgjengelige for sikkerhetsstillelse. Dette inkluderer også virkelig verdi av egne utstedte gjeldsverdipapirer, andre enn egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS) som ikke er sikkerhetsstilt, men er tilgjengelige for sikkerhetsstillelse. 050 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer, andre enn egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS), for sikkerhetsstillelser som er utstedt av et foretak i konsernet (etter kapitaldekningskonsolidering). 060 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne gjeldsverdipapirer (andre enn covered bonds/omf og ABS) som er godkjent som pant i sentralbanken rapportøren har tilgang til. Dersom en eiendel kvalifiserer som sikkerhert for lån i sentralbanken ved at den har de karakteristikkene som kreves, men ikke står på listen over godkjente papirer, skal denne rapporteres som godkjent som pant i sentralbanken. Rapportører som ikke har sentralbanktilgang for en eiendel, f.eks. områder som ikke har en klar definisjon av sentralbankgodkjente eiendeler eller ikke har tilgang til et velfungerende sentralbank repo-marked, kan rapportere blankt. 070 Nominell verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsverdipapirer som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Nominell verdi av mottatte sikkerheter som ikke er brukt som sikkerhet og som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. Det inkluderer også den nominelle verdien av egne utstedte gjeldsverdipapirer, andre enn egne utstedte covered bonds/omf eller sikrede verdipapirer (ABS), som er tilbakeholdt og som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. 14 Finanstilsynet

15 2.4 Skjema F Egne utstedte covered bonds og ABS som ikke enda er pantsatt For å unngå dobbelttelling, gjelder følgende i forhold til egne covered bonds/omf og utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt: (a) Dersom verdipapirene er pantsatt, skal beløpet på sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene rapporteres i skjema F som sikkerhetsstilte eiendeler. Hvis egne covered bonds/omf eller verdipapiriseringer stilles som pant, er finansieringskilden den nye transaksjonen hvor verdipapiriseringer stilles som pant (finansiering gjennom sentralbanken eller annen type av sikker finansiering), og ikke den opprinnelige utstedelsen av covered bonds/omf eller verdipapiriseringer. (b) Dersom verdipapirene ikke ennå har blitt pantsatt, skal beløpet på sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene rapporteres i skjema F som ikke-sikkerhetsstilte eiendeler Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 010 Egne utstedte covered bonds og utstedte ABS som ikke enda er pantsatt Egne utstedte covered bonds og verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. 020 Utstedte tilbakeholdte covered bonds Egne utstedte covered bonds som er tilbakeholdt og ikke er sikret. 030 Utstedte tilbakeholdte sikrede verdipapirer (ABS) 040 Senior Egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Senior-transjer av egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Transje er definert i artikkel 4(67) i Forordning (EU) nr. 575/ Mesanin Mesanin-transjer av egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Alle transjer som ikke enten er senior transjer eller første direkte tap skal anses som mesanin transjer. 060 Første direkte tap Første direkte tap-transjer av egne utstedte verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke er sikret. Finanstilsynet 15

16 2.4.2 Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Balanseført verdi av underliggende eiendelsmasse Balanseført verdi av sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene som ligger bak egne covered bonds og egne verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke enda er pantsatt. 020 Virkelig verdi av utstedte gjeldsverdipapirer tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Virkelig verdi av egne covered bonds og egne gjeldsverdipapirer som er tilbakeholdt og ikke sikkerhetsstilt, men tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. 030 herav: godkjent som pant i sentralbanken Virkelig verdi av egne covered bonds og egne verdipapiriseringer som oppfyller hvert av følgende vilkår: (i) De er ikke sikret; (ii) De er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse; (iii) De er kvalifisert for handler med de sentralbankene som den rapporterende institusjon har tilgang. Institusjoner som ikke kan godtgjøre at en post er belånbar i en sentralbank kan la rapporteringsfeltet være blankt. Dette kan for eksempel være jurisdiksjoner som opererer uten en tydelig definisjon av eiendeler som er belånbare i gjenkjøpsavtaler med sentralbanken, eller som ikke har tilgang til kontinuerlige funksjonelle markeder for gjenkjøpsavtaler med sentralbanken. 040 Nominell verdi av egne utstedte gjeldsverdipairer som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse Nominell verdi av egne covered bonds og egne verdipapiriseringer som er tilbakeholdt og ikke sikret og som ikke er tilgjengelig for sikkerhetsstillelse. 2.5 Skjema F Forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer Dette skjemaet gir informasjon om forpliktelser og betingede forpliktelser som eiendelene sikrer. Total verdi av eiendeler og mottatte sikkerheter i skjema F og i skjema F følger følgende valideringsregel: {F 32.04; rad 170; kolonne 030} = {F 32.01; rad 010; kolonne 010} + {F 32.02; rad 130; kolonne 010} + {F 32.02; rad 240; kolonne 010} Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 16 Finanstilsynet

17 010 Balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser 020 Derivater 030 herav: OTC 040 Innskudd Balanseført verdi av utvalgte sikrede finansielle forpliktelser i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse forpliktelsene. Balanseført verdi av sikrede derivater som er finansielle forpliktelser, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse derivatene. Ved nettingavtaler skal bruttoverdien av derivatforpliktelsene føres, samtidig som derivatene som er eiendeler og inngår i nettingavtalen anses som sikkerhetsstilte eiendeler. Bruttoverdien av derivater stilt som sikkerhet av motparten skal rapporteres i skjema Balanseført verdi av sikrede derivater som er finansielle forpliktelser handlet utenom markedsplass, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse derivatene. Balanseført verdi av sikrede innskudd i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse innskuddene. 050 Gjenkjøpsavtaler Balanseført verdi av gjenkjøpsavtaler, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Gjenkjøpsavtaler (repos) er transaksjoner hvor kontanter mottas i bytte for finansielle eiendeler som er solgt for en gitt pris med en forpliktelse for gjenkjøp av den samme (eller lik) eiendel til en avtalt pris på en fremtidig spesifisert dato. Følgende varianter av transaksjoner skal også rapporteres som gjenkjøpsavtaler: 060 herav: sentralbanker beløp mottatt i bytte for verdipapirer midlertidig overført til en tredjepart i form av utlån av verdipapirer mot kontantsikkerhet mottatte beløp i bytte for verdipapirer midlertidig overført til en tredjepart i form av et salg / tilbakekjøp avtale. Balanseført verdi av gjenkjøpsavtaler med sentralbanker, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. 070 Andre sikrede innskudd enn gjenkjøpsavtaler Balanseført verdi av andre sikrede innskudd enn gjenkjøpsavtaler, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse innskuddene. Finanstilsynet 17

18 080 herav: sentralbanker Balanseført verdi av andre sikrede innskudd enn gjenkjøpsavtaler med sentralbanker, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse innskuddene. 090 Utstedte gjeldsverdipapirer Balanseført verdi av utstedte gjeldsverdipapirer, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse utstedte verdipapirene. Den tilbakeholdte delen av enhver utstedelse skal behandles i samsvar med eksempel f) i avsnitt 2.1, slik at kun en prosentdel av gjeldsverdipapirer plassert utenfor foretak i konsernet skal inkluderes. 100 herav: utstedte covered bonds/omf Balanseført verdi av covered bonds/omf, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse utstedte verdipapirene. 110 herav: utstedte sikrede verdipapirer (ABS) Balanseført verdi av utstedte verdipapiriseringer, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse utstedte verdipapirene. 120 Andre forpliktelser Verdi av sikrede transaksjoner, bortsett fra finansielle forpliktelser, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. 130 Nominell verdi av mottatte lånetilsagn Nominell verdi av mottatte lånetilsagn, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse tilsagnene. 140 Nominell verdi av mottatte finansielle garantier Nominell verdi av mottatte finansielle garantier, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse garantiene. 150 Virkelig verdi av lånte verdipapirer uten kontantsikkerhet 160 Andre 170 TOTAL Virkelig verdi av lånte verdipapirer uten kontantsikkerhet, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Verdi av andre sikrede transaksjoner enn finansielle forpliktelser, som ikke er dekket av områdene ovenfor, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Verdi av alle sikrede transaksjoner, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. 18 Finanstilsynet

19 2.5.2 Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Motsvarende forpliktelser (matching liabilities), betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer Verdi av motsvarende finansielle forpliktelser, betingede forpliktelser (mottatte lånetilsagn og mottatte finansielle garantier) og verdi av lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Finansielle forpliktelser er rapportert til balanseført verdi; betingede forpliktelser er rapportert til nominell verdi; og lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet er rapportert til virkelig verdi. 020 herav: utstedt av andre foretak i konsernet Verdi av motsvarende finansielle forpliktelser, betingede forpliktelser (mottatte lånetilsagn og mottatte finansielle garantier) og verdi av lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet, i den grad motparten er et annet foretak i konsernet og at eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Hva som anses som foretak i konsernet avgjøres ut fra reglene for CRR-konsolidering. For regler anvendt for beløpstyper, se veiledning for kolonne Eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsverdipapirer andre enn covered bonds/omf og pantsatte sikrede verdipapirer (ABS) Verdi av eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsverdipapirer andre enn covered bonds/omf og verdipapiriseringer som er stilt som sikkerhet som et resultat av de forskjellige typene transaksjoner spesifisert i radene. For å sikre konsistens med kriteriene i skjemaene F og F 32.02, er eiendeler registrert i balansen til balanseført verdi. Gjenbruk av mottatte sikkerheter og sikrede egne utstedte verdipapirer andre enn covered bonds/omf og verdipapiriseringer skal rapporteres til virkelig verdi. 040 herav: gjenbruk av mottatte sikkerheter Virkelig verdi av mottatte sikkerheter som er gjenbrukt/stilt som sikkerhet som et resultat av de ulike transaksjonene spesifisert i radene. 050 herav: egne sikrede gjeldsverdipapirer Virkelig verdi av egne utstedte gjeldsverdipapirer andre enn covered bonds/omf og verdipapiriseringer, som er stilt som sikkerhet som et resultat av de ulike transaksjonene spesifisert i radene. Finanstilsynet 19

20 3 Del B Løpetidsinndeling Skjemaet i del B gir en oversikt over verdien av sikkerhetsstilte eiendeler og gjenbrukte mottatte sikkerheter som faller inn under intervallene for den gjenstående løpetid av motsvarende forpliktelser. Her skal balanseført verdi av de sikkerhetsstilte eiendelene/mottatte sikkerheter fordeles på løpetiden til de forpliktelsene eiendelene/mottatte sikkerhetene sikrer. 3.1 Skjema F Løpetidsinndeling Veiledning for rader Rader Juridiske referanser og veiledning 010 Sikkerhetsstilte eiendeler Sikkerhetsstilte eiendeler inkluderer: Eiendeler rapportert til balanseført verdi (veiledning for rad 010 i skjemaet F 32.01). Egne utstedte gjeldsverdipapirer annet enn covered bonds/omf eller verdipapiriseringer (veiledning for rad 240 i skjemaet F 32.02), rapportert til virkelig verdi. I henhold til gjenstående løpetid for motsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer er beløpene fordelt på de ulike løpetidsinndelingene. 020 Gjenbruk av mottatte sikkerheter mottakende part (receiving leg) Se veiledning for rad 130 i skjema F og kolonne 040 i skjema F Beløp rapportert til virkelig verdi fordeles på de ulike løpetidsintervallene. Inndelingen er basert på løpetiden til de forpliktelsene som de mottatte sikkerhetene sikrer (gitt at de er gjenbrukt). De sikrede forpliktelsene motparten har til deres kredittinstitusjon avgjør inndelingen (mottakende part). 030 Gjenbruk av mottatte sikkerheter avgivende part (re-using leg) Se veiledning for rad 130 i skjema F og kolonne 040 i skjema F Beløp rapportert til virkelig verdi fordeles på de ulike løpetidsintervallene. Inndelingen er basert på løpetiden til de forpliktelsene som de gjenbrukte mottatte sikkerhetene sikrer. De sikrede forpliktelsene deres kredittinstitusjon har til andre institusjoner avgjør inndelingen (avgivende part) Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 20 Finanstilsynet

21 010 Uten løpetid Uten en spesifisert forfallsdato. 020 Inntil 1 dag Forfallsdato tidligere eller lik 1 dag. 030 >1 dag<=1uke Forfallsdato senere enn 1 dag, og tidligere enn eller lik 1 uke. 040 >1 uke<=2uker Forfallsdato senere enn 1 uke, og tidligere enn eller lik 2 uker. 050 >2uker <=1mnd Forfallsdato senere enn 2 uker, og tidligere enn eller lik 1 måned. 060 >1mnd <=3mnd Forfallsdato senere enn 1 måned, og tidligere enn eller lik 3 måneder. 070 >3mnd <=6mnd Forfallsdato senere enn 3 måneder, og tidligere enn eller lik 6 åneder. 080 >6mnd<=1år Forfallsdato senere enn 6 måneder, og tidligere enn eller lik 1 år. 090 >1år <=2år Forfallsdato senere enn 1 år, og tidligere enn eller lik 2 år. 100 >2år <=3år Forfallsdato senere enn 2 år, og tidligere enn eller lik 3 år. 110 >3år <=5år Forfallsdato senere enn 3 år, og tidligere enn eller lik 5 år. 120 >5år <=10år Forfallsdato senere enn 5 år, og tidligere enn eller lik 10 år. 130 >10yrs Forfallsdato senere enn 10 år. Finanstilsynet 21

22 4 Del C Betingede sikkerhetsstillelser I dette skjemaet skal institusjonene beregne nivået på sikkerhetsstilte eiendeler i ulike stress-scenarier. Betingede sikkerhetsstillelser refererer til ytterligere eiendeler det kan være behov for å stille som sikkerhet når institusjonen står overfor en ugunstig utvikling forårsaket av en uforutsett hendelse som institusjonene ikke har kontroll over (inkludert en nedgradering, nedgang i virkelig verdi av sikkerhetsstilte eiendeler eller et generelt tap av tillit). I disse tilfellene må institusjonene stille sikkerhet for ytterligere eiendeler som en konsekvens av allerede eksisterende transaksjoner. Det ytterligere beløpet av sikkerhetsstilte eiendeler skal være nettoen av påvirkningen av institusjonens sikringstransaksjoner mot hendelsene beskrevet under stress-scenariene. Dette skjemaet inneholder to scenarier for betinget sikkerhetsstilte eiendeler som er beskrevet i punkt og Opplysningene som rapporteres skal være et rimelig estimat basert på best tilgjengelig informasjon. A. 30 % nedgang i virkelig verdi på sikkerhetsstilte eiendeler. Dette scenariet dekker bare en endring i den underliggende virkelige verdien av eiendelene. Scenariet dekker ikke andre endringer som kan påvirke eiendelenes balanseførte verdi slik som valutagevinst/-tap eller potensielt kredittap. Institusjonen kan da bli tvunget til å øke omfanget av sikkerhetsstillelse for å holde verdien på sikkerheten konstant. B. En 10 % depresiering i hver valuta som institusjonen har totale forpliktelser samlet i eller som overskrider 5 % av institusjonens totale forpliktelser. Scenariene skal rapporteres uavhengig av hverandre, og vesentlige valutanedskrivninger skal rapporteres uavhengig av nedkrivninger på andre vesentlige valutaer. Som følge av dette skal institusjonene ikke ta hensyn til korrelasjon mellom scenariene. Scenarie A: 30 % nedgang i sikkerhetsstilte eiendeler Det forutsettes at alle sikkerhetsstilte eiendeler faller med 30 prosent i verdi. Behovet for å øke omfanget av sikkerhetsstillelse som følge av et slikt fall skal ta hensyn til eksisterende nivåer på overpantsettelse, slik at kun minimumsnivået på sikkerheten opprettholdes. Behovet for tilleggssikkerhet skal også ta hensyn til eventuelle krav i kontraktene og avtalene. Bare kontrakter og avtaler hvor det foreligger en juridisk forpliktelse til å kunne stille tilleggssikkerhet skal inkluderes. Dette inkluderer OMF hvor det er et juridisk krav om å opprettholde et minimumsnivå av overpantsettelse, men ikke noe krav om å opprettholde eksisterende rating på OMF. Scenario B: Netto effekt av 10 % depresiering av signifikante valutaer. En valuta er signifikant hvis institusjonen har forpliktelser i denne valutaen som er lik eller overskrider 5 % av institusjonens totale forpliktelser. Beregningen av en 10 % depresiering skal ta hensyn til endringer både på eiendels- og gjeldssiden, dvs. med fokus på forskyvninger mellom eiendeler og gjeld. For eksempel medfører en gjenkjøpsavtale i USD basert på USD-eiendeler ikke behov for tilleggssikkerhet, mens en gjenkjøpsavtale i USD basert på EUR-eiendeler medfører behov for tilleggssikkerhet. 22 Finanstilsynet

23 Alle transaksjoner som innholder flere valutaer (cross currency) skal dekkes av disse beregningene. 4.1 Skjema F Betingede sikkerhetsstillelser Veiledning for rader Se veiledning for ulike kolonner i F i punkt i veiledningen. Innholdet i kolonnene i F avviker ikke fra F Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Samsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer Samme opplysninger og data som for kolonne 010 i F Verdi av samsvarende finansielle forpliktelser, betingede forpliktelser (mottatte lånetilsagn og mottatte finansielle garantier) og verdi av lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet, i den grad eiendeler er stilt som sikkerhet for disse transaksjonene. Finansielle forpliktelser er rapportert til balanseført verdi; betingede forpliktelser er rapportert til nominell verdi; og lånte verdipapirer uten kontant-sikkerhet er rapportert til virkelig verdi. 020 A. Ytterligere beløp av sikkerhetsstilte eiendeler Ytterligere beløp av eiendeler som kreves sikkerhetsstilt som følge av at scenario A inntreffer. Disse beløpene rapporteres til balanseført verdi hvis beløpene er relatert til mottatt sikkerhet (jf. veiledningen for skjema F ). Beløp som overskrider institusjonenes ikke-sikkerhetsstilte eiendeler og sikkerhet, skal rapporteres til virkelig verdi. 030 B. Ytterligere beløp av sikkerhetsstilte eiendeler. Signifikant valuta 1 Ytterligere beløp av eiendeler som kreves sikkerhetsstilt som følge av at scenario B inntreffer. Se regler for beløpstyper i rad B. Ytterligere beløp av sikkerhetsstilte eiendeler. Signifikant valuta 2 Ytterligere beløp av eiendeler som kreves sikkerhetsstilt som følge av at scenario B inntreffer. Se regler for beløpstype i rad 020. Finanstilsynet 23

24 5 Del D Utstedelse av covered bonds/omf Opplysningene i dette skjemaet skal rapporteres for alle OMF-foretak og andre institusjoner som utsteder covered bonds. OMF er instrumenter som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV. Covered bonds utstedt av eller på vegne av institusjonen, som ikke er UCITS-compliant, skal ikke rapporteres i F Rapporteringen skal basere seg på regelverket knyttet til OMF/UCITS. 5.1 Skjema F Utstedelse av covered bonds/omf Veiledning for z-aksen z-akse Juridiske referanser og veiledning 010 Identifikasjon av sikkerhetsmassen (åpen) Et norsk kredittforetak kan kun ha en sikkerhetsmasse (jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV). Banker med f.eks. flere norske kredittforetak vil kunne ha flere sikkerhetsmasser på konsolidert nivå. Disse skal da i skjemaet oppgis som navn og organisasjonsnummer for kredittforetakene. For eventuelle utenlandske sikkerhetsmasser vil denne bestå av selskapets navn og en identifikator for den gitte sikkerhetsmassen. Identifikasjonen av sikkerhetsmassen består av navnet eller en entydig forkortelse av sikkerhetsmassens emisjonsobjekt og betegnelsen på sikkerhetsmassen som på individuelt grunnlag er underlagt de relevante reglene knyttet til beskyttelse av OMF Veiledning for rader Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 Nominelt beløp Nominelt beløp er hovedstol. 020 Nåverdi (swap) Nåverdi (swap) er fremtidig kontantstrømmer i form av hovedstol og renter, neddiskontert med en risikofri rentekurve (spesifisert per valuta). For kolonne 080 og 210 som refererer til derivatposisjoner i sikkerhetsmassen, skal beløpet rapporteres til markedsverdi. 030 Verdi av sikkerhetsstilte eiendeler Verdien av sikkerhetsstilte eiendeler er virkelig verdi av eiendelene i sikkerhetsmassen, jf. IFRS Finanstilsynet

25 040 Balanseført verdi I kolonne 020 føres den balanseførte verdien av obligasjonslånet. I kolonne 150 føres den balanseførte verdien av sikkerhetsmassen Veiledning for kolonner Kolonner Juridiske referanser og veiledning 010 I overensstemmelse med art. 129 i CRR? [JA/NEI] Institusjonene skal spesifisere om sikkerhetsmassen oppfyller kravene i art. 129 (4) og (5) i CRR. Alle kredittforetak med OMF skal etter finansieringsirksomhetsloven kapittel 2 del IV og tilhørende forskrift ha sikkerhetsmasse som oppfyller kravene i nevnte forordningsbestemmelser. 012 Hvis JA, indiker primær eiendelsklasse i sikkerhetsmassen Hvis sikkerhetsmassen oppfyller kravene i art. 129(4) og (5) i CRR (svar JA i kolonne 010), skal den primære eiendelsklassen i sikkerhetsmassen føres i denne cellen. Kodene "a", "b", "c", "d", "e", "f" og "g" i art. 129(1) i forordningen (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/da/txt/pdf/?uri=celex:32013r0575&from=en) skal brukes til dette. Hvis kodene "a" til "g" ikke kan brukes, skal kode "h" brukes Covered bonds forpliktelser (inkl. OMF) Covered bonds/omf-utstederens forpliktelser omfatter alle posisjoner definert i OMF-regelverket. Dette inkluderer også derivatposisjoner med negativ markedsverdi. 020 Rapporteringsdato Beløp for forpliktelser for covered bonds/omf, uten sikkerhetsmassens derivatposisjoner, på ulike tidspunkt måneder Datoen "+ 6 måneder" er (tidspunktet) 6 måneder etter den aktuelle rapporteringsdatoen. Beløpene skal oppgis under forutsetning av at det ikke er noen endring i forpliktelser for OMF sammenlignet med rapporteringsdatoen, med unntak av amortisering. I fravær av en fast betaligsplan for beløp som er utestående på fremtidige datoer, skal de forventede forfallsdagene brukes på en konsistent måte måneder år Som for "+ 6 måneder" (kolonne 030) etter den aktuelle rapporteringsdatoen. Finanstilsynet 25

26 080 Derivatposisjoner i sikkerhetsmassen med netto negativ markedsverdi Netto negativ markedsverdi (fra utstederen av covered bonds/omf sitt perspektiv) skal bare inkluderes dersom regelverket krever at derivatene har dekning i sikkerhetsmassen. Netto negativ markedverdi skal kun rapporteres for den aktuelle rapporteringsdatoen Ekstern kredittvurdering på covered bonds/omf Informasjon om ekstern kredittvurdering på covered bonds/omf, slik den foreligger på rapporteringsdatoen. 090 Kredittvurderingsbyrå 1 Hvis det foreligger en kredittvurdering av minst et kredittvurderingsbyrå på rapporteringsdatoen, skal navnet på kredittvurderingsbyrået oppgis her. Hvis det foreligger kredittvurderinger fra mer enn tre kredittvurderingsbyråer på rapporteringsdatoen, skal de tre kredittvurderingsbyråene velges på grunnlag av sin betydning i markedet. 100 Kredittvurdering 1 Kredittvurderingen gitt av kredittvurderingsbyrået oppgitt i kolonne 090 for covered bonds/omf på rapporteringsdatoen. Hvis det foreligger både langsiktige og kortsiktige kredittvurderinger fra det samme kredittvurderingsbyrået, skal den langsiktige rapporteres. Kredittvurderingen som rapporteres skal inkludere eventuelle modifiseringer. 110, 130 Kredittvurderingsbyrå 2 og 3 Som for kredittvurderingsbyrå 1 (kolonne 090) for ytterligere kredittvurderingsbyråer som har gitt kredittvurderinger av OMF på rapporteringsdatoen. 120, 140 Kredittvurdering 2 og 3 Som for kredittvurdering 1 (kolonne 100) for ytterligere kredittvurderinger gitt av kredittvurderingsbyrå 2 og 3 av OMF på rapporteringsdatoen Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen består av alle posisjoner, inkludert derivatposisjoner i sikkerhetsmassen, med en netto positiv markedsverdi. 26 Finanstilsynet

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Hovedveiledning LCR 18.12.2014

Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Hovedveiledning LCR 18.12.2014 Innledning Definisjoner I CRD IV/CRR stilles det krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Særlige regler for offentliggjøring av informasjon

Særlige regler for offentliggjøring av informasjon Obligasjoner med fortrinnsrett Særlige regler for offentliggjøring av informasjon Utkast til høringsnotat og forskriftsendring DATO: 1. september 2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Harmoniseringsprosessen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III

Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringer i veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP) som følge av CRD III Endringene under er ment som en hjelp til de nye postene i COREP som følge av implementering av CRD III i rapporteringspakkene.

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 %

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 % Sparebankens fond 447 245 Sum egenkapital 447 245 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -18 398 Sum ren kjernekapital 428 847 Sum kjernekapital 428 847 2015 Ansvarlig lånekapital 50 000 Fradrag

Detaljer

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses)

Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Rapportering av tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses) Veiledning DATO: 27.6.2015 INNHOLD 1 GENERELLE INSTRUKSJONER... 3 1.1 Rapporteringspliktige institusjoner og frister... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

Ansvarlig kapital i andre finansinst.

Ansvarlig kapital i andre finansinst. Sum Sparebankens fond 428 934 Sum egenkapital 428 934 Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -1 417 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -23 759 Sum ren kjernekapital 403 758 Sum kjernekapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.:

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.: Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 29.07.2016 Vår ref.: 16-674 Deres ref.: Høring - gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017

OMF og myndighetsperspektivet. OMF-forum 19. januar 2017 OMF og myndighetsperspektivet OMF-forum 19. januar 2017 Tema OMF som finansieringskilde OMF som likvide papirer i bankenes likviditetsbuffer Risikofaktorer (fra et myndighetsperspektiv) Legalt rammeverk,

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016

Finans Norge OMF-forum 20. januar 2016 Finans Norge OMF-forum OMF, regulering og tilsyn Emil R. Steffensen Direktør for Bank- og forsikringstilsyn Markedsutviklingen Agenda Erfaringer med OMF Finansiell stabilitet og systemrisiko Oppdrag fra

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund

A. Et skjema B. Et skjema. for 2014, jf. Arctic Fund OPPLYSNINGER OM ANSVARLIG KAPITAL I ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS OG ARCTIC FUND MANAGEMENT AS Kapitalkravsforskriften 45 5 angir krav om offentliggjøring av opplysningero r om ansvarlig kapital. Kommisjonsforordning

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 149.935 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 109.698 438-110.136 Lønnstakere o.l. 2.976.598 68.664 11.028 3.056.290 Utlandet 31.424 42-31.466

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018

OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn. OMF-forum 23. januar 2018 OMF fra et tilsynsperspektiv Ann Viljugrein, nestleder Avdeling for bank- og forsikringstilsyn OMF-forum 23. januar 2018 OMF som finansieringskilde Andel av finansieringen Indikative påslag 5-årige obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Høringssvar: Obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Høringssvar: Obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse Finansdepartementet Postboks 1179 Sentrum 0030 Oslo Dato: 13.03.2017 Vår ref.: 17-251 Deres ref.: Høringssvar: Obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring Spesifikasjon av konsernets kapitaldekningsberegning per 31.12.2015 Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376 26 (1), 27, 28 og 29 herav:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 2 Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner)

Detaljer

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring

(A) Beløp på datoen for offentliggjøring (A) Beløp på datoen for offentliggjøring (B) Referanser til artikler i forordningen (CRR) Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital 1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond 1.110.376

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/62. av 10. oktober 2014

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/62. av 10. oktober 2014 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kapitalandel EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning

Detaljer

Gjennomføring av EMIR

Gjennomføring av EMIR Rundskriv Gjennomføring av EMIR RUNDSKRIV: 6/2017 DATO: 04.07.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsforetak Forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter

Vedlegg 1. Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 Utsteder Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS 2 Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 MAI 4 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 4 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 347,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapportering av finansiell informasjon (FINREP)

Rapportering av finansiell informasjon (FINREP) Rapportering av finansiell informasjon (FINREP) Veiledning DATO: 10.03.2015 INNHOLD DEL 1 GENERELL VEILEDNING... 5 1. Referanser... 5 2. Rapporteringskonvensjoner... 6 3. Konsolidering... 7 4. Regnskapsporteføljer...

Detaljer

Sum Kombinert bufferkrav 163 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.697.912 199.307 1.139 2.898.358 Utlandet - - - - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kombinert bufferk rav 265

Kombinert bufferk rav 265 Kombinert bufferk rav 265 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 114.283 114.283 Lønnstakere o.l. 4.254.385 228.109 23.567 4.506.061 Utlandet 12.838 78-12.916 Eika Boligkreditt

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital

Cenzia Forvaltning. Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Cenzia Forvaltning Offentliggjøring av Ansvarlig Kapital Pr. 31. desember 2014 Vedlegg 1 Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 9b 10 11

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

Kombinert bufferk rav 83

Kombinert bufferk rav 83 Kombinert bufferk rav 83 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.548.682 101.058 8.896 1.658.636 Utlandet 1.525 1.525 Næringssektor fordelt: Jordbruk,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 51.157 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 757.571 48.085 22.721 828.377 Utlandet 10 - - 10 - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer