ÅRSRAPPORT 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE

2 Omslagsbildet: Ragnar Joker Pedersen Ragnar Pedersen ( ) var vitsetegner og tekstforfatter. Han flyttet fra Oslo til Fredrikstad, der han bodde og arbeidet fra 1972, og var en hjertevarm bypatroit. Fra skoletiden til sin død leverte han tegninger under signaturen «Joker». Sammen med Tor Andersen satte han i 1977 opp den første av i alt ni Glade Bjørn-revyer, og skapte blant annet Raymon-figuren. I 1987 flyttet Joker og ensemblet til Pizzanini-teateret, og satte i fire somre opp «buskisene» om Sverre Sørensen. I 1990 tok Ragnar Pedersen og Pål Nielsen over Røde Mølle, der flere lystspill blir satt opp før kommunen overtok den tidligere kinoen i Joker kom senere tilbake på «Mølla» som forfatter av Champagnekvartettens årlige førjulsfarse. Han har skrevet utallige numre for revyer, og holdt en rekke billedutstillinger. - Jokers vitser preges av en enkel og snill crazyhumor med både visuelle poenger Og slående ordspill. For sin innsats for kulturlivet i Fredrikstad fikk han den kommunale Kong Frederiks Hederspris. I 2006 fikk Ragnar «Joker» Pedersen også Oslofjorden Revyfestivals ærespris (Wikipedia). Omslagsbildet er gjengitt etter nr 163 av 250 trykk etter avtale med Jokers arvinger

3 Årsrapport 2007 Fredrikstad kommune

4

5 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ORGANISERING... 3 Politisk organisering... 3 Administrativ organisering... 4 ØKONOMISK RESULTAT - ÅRSBERETNING Økonomiske nøkkeltall... 6 Driftsregnskapet... 7 Investeringsregnskapet Balansen PERSONALRESSURSER Årsverk Overtid Sykefravær Arbeidsmiljøutvikling Likestilling BEFOLKNINGSUTVIKLING INFORMASJON OG BRUKERMEDVIRKNING BALANSERT MÅLSTYRING NØKKELTALL FOR SAMMENLIGNING PLAN- OG MILJØSEKSJONEN KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN TEKNISK DRIFT OMSORGS- OG OPPVEKSTSEKSJONEN Barnehageetaten Skoleetaten Sosial- og familieetaten Omsorgsetaten Felles oppgaver og administrasjon SENTRALADMINISTRASJON KIRKEN FINANS VEDLEGG 1. Måloppnåelse for seksjoner og etater 2. Revisjonsberetning

6

7 RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR Positivt resultat på 110,8 millioner kroner For tredje år på rad avsluttes regnskapet med et positivt resultat. Et overskudd på nesten 111 millioner kroner er tilfredsstillende og åpner for nye muligheter. Disponering av et slikt overskudd er både en økonomisk og politisk utfordring. Det er viktig å velge langsiktige løsninger som bidrar til stabile tjenester. Det er også endringer i driftsforutsetningene som øker de økonomiske utfordringene i budsjettet for 2008 og i gjeldende handlingsplan. Noen hovedpunkter fra 2007 Kommunen yter et stort spekter av tjenester innenfor en driftsramme på nesten 3,6 milliarder kroner. Det er ansatte i kommunen som fyller årsverk. Investeringsregnskapet viser at det er gjennomført investeringstiltak for mer enn 670 millioner kroner. Årsrapporten gir en oversikt over overordnede resultater, utviklingstrekk og analyser. I slutten av april åpnet Kulturhuset Blå Grotte. Dette ble markert med en åpningsuke med stor aktivitet og bredde. Fredrikstad ble utpekt til årets kulturskolekommune For 6. gang på rad og for 9. gang totalt ble kinoen utnevnt til årets kino. Klima- og energiplanen ble revidert og vedtatt i Bystyret. Fredrikstad kommune overtok ansvaret for feier, brann-, redningsberedskapen i Hvaler kommune. Kommunens gatebelysning og lysløyper er fri for miljøgiften PCB. I tillegg til miljøgevinsten innebærer dette energisparing. Eierstrategiprosjektet for kommunale boliger er fulgt opp ved at 40 boliger er ferdigstilt. I planperioden fram til 2011 er det planlagt 230 boliger. Leveringssikkerheten for vann er bedret ved at det er lagt ny hovedvannledning fra Kjølstadkummen til Torsnesveien som erstatning for deler av den gamle ringledningen. Innenfor personalpolitikken er det arbeidet videre med Kvalitetskommuneprogrammet Innsatskommune sykefravær med styringsgruppe for PIA (Plan for inkluderende arbeidsliv i Fredrikstad kommune). Prosjektene Gravid i arbeid (GIA), og Spesialisert fysikalsk behandling og ergonomisk tilrettelegging ble startet opp som en del av PIA. Kommunens nettportal ble fornyet og relansert på høsten med ny layout, lettere adgang til tjenester og dialogmuligheter for kommunens brukere og innbyggere. I samarbeid med private er det etablert 225 nye barnehageplasser. I henhold til statlige kriterier har Fredrikstad kommune dermed oppnådd full barnehagedekning. Det er opprettet tilbud til minoritetspråklige barn som ikke hadde barnehageplass, ved St. Croix og de 5 åpne barnehagene. Totalrenovering av Hauge skole er avsluttet i Bygge- / rehabiliteringsarbeider er i gang ved Cicignon og Slevik skoler. Innen sosialtjenesten har flere brukere blitt selvhjulpne. Dette har gitt en betydelig reduksjon i utgiftene sammenlignet med Bygging av Gressvik sykehjem går etter planen, og sykehjemmet åpnes i mars Side 1

8 Økonomi Det er positivt at virksomhetene har holdt driften innenfor budsjettrammene og samtidig har klart å spare noe. Dette skyldes i stor grad at ledige stillinger er holdt vakante, merinntekter fra sykepengerefusjoner og restriktiv bruk av vikarer. Virksomhetene har med dette mulighet til å egenfinansiere prioriterte driftstiltak og mindre investeringer ved bruk av overskudd. Den store skattesvikten er bekymringsfull selv om dette på kort sikt ble kompensert gjennom rammetilskuddet. Dette betyr imidlertid at Fredrikstad kommune og de øvrige Østfold byene har en lavere skattevekst enn landet for øvrig. Dette er en utfordring for 2008 siden skattesvikten i 2007 ble større enn forutsatt i budsjettforutsetningene for Et annet bidrag til resultatet er merinntekter i forhold til kompensasjon for merverdiavgift (investeringer). Dette gir inntekter på kort sikt, men innebærer langsiktige utfordringer i form av økte kapitalkostnader siden store deler av investeringsvolumet er lånefinansiert. Rådmannens vurdering - disponering av overskuddet Rådmannen vil anbefale at deler av overskuddet settes av for å møte de framtidige utfordringene i forhold til virksomhetenes bruk av opparbeidet overskudd, eventuell svikt i inntektene, økte renter og pensjonsutgifter. Det er gitt politiske signaler i forhold til bruk av noe av overskuddet til finansiering av blant annet økt vedlikehold av bygningsmassen. I økonomikommentarene vil det framkomme at deler av overskuddet kommer fra bruk av tidligere års overskudd og bruk av fond (inntektsføringer). Dette bør gi noen føringer i forhold til disponering av overskuddet. Fredrikstad, 31. mars 2008 Kjell Kåresen Samlet sett er 17,8 millioner kroner av kommunens overskudd for 2007 knyttet til pensjonselementene. Finanspostene har gitt positivt bidrag til resultatet. Den internasjonale finansuroen og utviklingen i verdensøkonomien er imidlertid en ny rammebetingelse som ikke i tilstrekkelig grad er fanget opp i budsjettforutsetningene for I gjeldende handlingsplan er de framtidige driftsinntektene redusert gjennom nedtrapping av eiendomsskatten. Potensialet i de øvrige frie inntektene er allerede utnyttet. Ved rullering av handlingsplanen er utfordringen å utvikle tjenesteytingen innenfor inntektsrammene. Samtidig skal kommunen dekke behovet til nye brukere. Kommuneplanen legger viktige føringer for utvikling av Fredrikstad samfunnet. Dette er grunnlaget for kommunens vekstkraft og framtidige skatteinntekter og må prioriteres. Side 2

9 ORGANISERING Politisk organisering Figuren nedenfor viser den politiske organiseringen. Tallene viser antall medlemmer i de ulike utvalgene. Kommunalutvalget er lagt ned i BYSTYRET 53 Kontrollutvalget 5 Formannskapet 13 Partsammensatte utvalg: Seksjons- og etatsutvalgene: Andre utvalg: Administrasjonsutvalget 10 Arbeidsmiljøutvalget 10 Kultur- og næringsutvalget 9 Teknisk utvalg 9 Plan- og byggekomiteen 5 Klageutvalget 5 Kontrollutvalget (Alkoholloven) 5 FREVAR KF Styret 7 Planutvalget (PBL) 11 Eldrerådet 7 Sosial- og omsorgsutvalget 9 Likestillingsutvalget 7 Oppvekstutvalget 9 Overformynderiet 3 Forliksrådet 3 Skatteutvalget 5 Skattetakstnemda 5 Overskattetakstnemda 6 Råd for funksjonshemmede 7 Flerkulturell kontaktutvalg 8 Primærnæringsutvalget 5 Side 3

10 Administrativ organisering Fredrikstad kommune består av 6 seksjoner. Omsorgs- og oppvekstseksjonen er igjen inndelt i fagetater. Kultur- og næringsseksjonen har ansvaret for Roald Amundsens Minne. En utredning om stedet pågår, og fra januar 2008 vil Opplev Fredrikstad ha to års prøvedrift av stedet for å se om stedet er egnet som turistmål. Stiftelsen Fredrikstad Museum er ikke en del av kommunens organisasjon, men har klare bånd til Fredrikstad kommune og Kultur- og næringsseksjonen. Stiftelsen mottar vel 2 millioner i årlig driftstilskudd. Stiftelsen driver Viken kystkultursenter og forvalter kommunens kunstsamling på vegne av Fredrikstad kommune. Røde mølle ble nedlagt 31. desember Aktiviteten er flyttet til Blå Grotte i I Teknisk drift ble virksomhetene Vei, Vann og avløp i tillegg til maskinførerne i Maskinsentralen slått sammen til en virksomhet under navnet Vei, vann og avløp fra 1. januar Rådmann Sentraladministrasjon: Seksjon for økonomi og kommunikasjon - 6 avdelinger Organisasjonsseksjonen - 8 avdelinger Kultur- og næringsseksjonen Stab + 7 virksomheter Plan- og miljøseksjonen Stab + 5 virksomheter Omsorgs- og oppvekstseksjonen Teknisk drift Stab + 7 virksomheter Fellesstab Fagetat barnehage 20 virksomheter Fagetat skole 33 virksomheter Fagetat sosial og familie 7 virksomheter Fagetat Omsorg 20 virksomheter Side 4

11 ØKONOMISK RESULTAT - ÅRSBERETNING 2007 Overskudd på 110,8 millioner kroner Driftsregnskapet avsluttes med et overskudd på 110,8 millioner kroner. Netto driftsresultat er på 62,3 millioner kroner. Regnskapsmessig overskudd er større enn netto driftsresultat. Dette skyldes inntektsføring av overskudd fra 2006 og netto bruk av fond. Netto bruk av fond innebærer at det er brukt av egenkapitalen til drift og investeringer i Hovedtrekk for 2007 og utgangspunkt for 2008 Skatteinngangen utviklet seg tidlig i året i negativ retning i forhold til budsjettet og mindreinntekten ble tilslutt på 52,3 millioner kroner. Skatteveksten målt i inntekt per innbygger var lavere i Fredrikstad enn landet for øvrig slik at dette ble kompensert gjennom inntektsutjevningen. Netto ble det en pluss på 5,2 millioner kroner. Merverdiavgiftskompensasjonen for investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Dette er en ordning som vil bli endret fra 2009, ved at kompensasjonen føres direkte i investeringsregnskapet på det enkelte anlegget. Overgangsordningen som er nødvendig på grunn av inntektsbortfallet fra 2009 er ikke klar. Denne endringen og etterslep fra 2005 og 2006 (mindreinntekter) medførte at budsjettet på denne inntektsposten ble budsjettert forsiktig for ikke å blåse opp driftsnivået med inntekter som vil forsvinne. Etterslepet er i stor grad tatt igjen og merinntekten i forhold til budsjett er derfor på drøye 42,0 millioner kroner. Et høyt investeringsnivå gir en høy engangsinntekt, men øker også de framtidige kapitalkostnadene. Finansposter og inntektsposter som følger renteutviklingen viser samlet en netto mindreutgift på 25,3 millioner kroner. Dette er et resultat satt sammen av mange forskjellige poster som går i forskjellig retning. Et høyere flytende rentenivå gir utfordringer i forhold til gjeldsporteføljen, men er positivt for den kortsiktige likviditeten og kompensasjonstilskuddene fra staten. Posisjonering av den langsiktige overskuddslikviditeten i forhold til aksjer og renter, har vært en større utfordring i 2007 enn i de tidligere årene. Pensjonskostnader er en utfordring som kommunesektoren vil møte i de kommende årene. Regelverket for regnskapsføringen medfører at deler av utgiften inntektsføres i regnskapsåret (positivt premieavvik), men dekkes inn over 15 år. Positivt premieavvik ble vesentlig høyere enn forventet i 2007, men innebærer at de framtidige pensjonsutgiftene vil øke som en følge av blant annet nedbetaling av opparbeidet premieavvik. En inntekt på rundt 20 millioner kroner fra 2007 skal utgiftsføres over de 15 neste årene. Ved utløpet av 2008 er samlet premieavvik anslått til 160 millioner kroner. Samlet sett er 17,8 millioner kroner av kommunens overskudd for 2007 knyttet til pensjonselementene inklusiv arbeidsgiveravgift. Seksjonene viser i sum en mindreutgift på 22,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette viser at alle virksomhetene totalt sett har klart å holde seg innenfor vedtatte driftsforutsetninger. Overskuddet i 2007 er et godt grunnlag for å bygge reserver for den framtidige driften. Skatteinngangen i 2008 er usikker og de frie inntektene er avhengig av inntektsutjevningen. Resultatet fra finanspostene er mer usikre i 2008 siden starten på året er negativ og rentenivået er høyt. Pensjonsutgiftene blir også en utfordring framover. Rådmannen vil anbefale at deler av overskuddet settes av til et eller flere driftsfond: - Til finansiering av virksomhetenes planlagte bruk av overskudd i Reserve i forhold til eventuell inntektssvikt. - Bufferfond renter for å dekke eventuelle netto merutgifter på finanspostene. - Dekning av framtidige pensjonsutgifter. Det er gitt noen politiske signaler om disponering av deler av overskuddet til blant annet økt vedlikehold av bygningsmassen. Side 5

12 Økonomiske nøkkeltall 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100, ,6% Netto driftsresulatet i kroner (i millioner kroner) 166,2 195,7 62, ,0 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,4% 5,9% 1,8% De to første figurene viser utviklingen i netto driftsresultat uttrykt i kroner og i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser resultatet før bruk og avsetninger til fond, overføring til investeringsregnskapet (egenkapitalfinansiering) og inndekking av tidligere års underskudd (når det er aktuelt) eller inntektsføring av tidligere års overskudd. Netto driftsresultat er redusert fra 195,7 millioner kroner i 2006 til 62,3 millioner kroner i I prosent av driftsinntektene utgjør dette henholdsvis 5,9% og 1,8%. Anbefalt nivå er at netto driftsresultat utgjør 3,0% av brutto driftsinntekter. Som det framgår av figurene har resultat forbedringen vært betydelig fram til og med Reduksjonen er relativt stor fra 2006 til Fra 2006 har driftsutgiftene økt nominelt med 8,9%, netto finanskostnader med 12,4%, mens inntektene har økt med 4,8%. Dette reduserer netto driftsresultat ,5% Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 3,7% 4,7% 5,4% Overskuddet på 110,8 millioner kroner framkommer ved at overskuddet fra 2006 inntektsføres i 2007 og bruk av fond (inntektsføring fra fond) er større enn overføring til investeringsregnskapet og avsetning til fond. Netto finanspostenes andel øker på grunn av stigende rentenivå og økning i gjeldsvolumet Fordeling av utgifter i prosent av totale utgifter Lønn 61,6 62,0 Ordinære driftsutgifter 13,2 13,1 Overføringer 11,5 11,7 Renter og avdrag 7,7 7,3 Kjøp av tjenester 6,0 6,0 Fordeling av inntekter i prosent av totale inntekter Skatteinntekter 39,4 43,1 Rammetilskudd 20,6 18,6 Salgs- og leieinntekter 15,9 15,8 Refusjoner og overføringer 21,8 20,1 Renter, utbytte og mottatte avdrag 2,3 2,3 Tabellene viser sammensetningen av kommunens utgifts- og inntektsarter. På utgiftssiden er det relativt marginale endringer. På inntektssiden er andelen skatteinntekter redusert, mens rammetilskuddet er økt. Dette skyldes skattesvikt og redusert eiendomsskatt. Skattesvikten kompenseres gjennom rammetilskuddet (inntektsutjevningen). Refusjonsinntektene øker blant annet som følge av merinntekter fra merverdiavgiftskompensasjonen for investeringer. Side 6

13 Driftsregnskapet Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap 2007 budsjett 2007 budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger 1) Fordelte utgifter 2) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ) Avskrivninger føres for å beregne kapitalslitet. Dette korrigeres resultatmessig når netto driftsresultat beregnes. 2) Består av internt salg, inntekt av fordelte utgifter og motpost til fordelte utgifter til riktig KOSTRA-funksjon. Frie inntekter De frie inntektspostene skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt viser en mindreinntekt på 1,6 millioner kroner. Merverdiavgiftskompensasjonen (investeringer) som kommunene mottar avhenger av investeringsnivået og er mer årsuavhengig siden denne også fanger opp etterslep fra tidligere år. Merinntekten i forhold til budsjettet er på 41,8 millioner kroner. Side 7

14 Frie inntekter ink. mva-komp. investeringer Tall i tusen kroner* Regnskap Budsjett Avvik Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Mva- komp. inv * Negativt avvik = mindre inntekt I forhold til 2006 er skatteinntektene redusert med 1,9 prosent som er en mindreinntekt på nesten 24,0 millioner kroner. I forhold til årets budsjett er mindreinntekten på 52,3 millioner kroner. Prognosen gjennom året fram mot høsten tydet på en svikt på 30,0 millioner kroner, og dette nivået ble lagt til grunn for skatteinngangen for Siden svikten ble større, innebærer dette en større risiko i forhold til budsjettet for Skatteinngangen inkludert selskapsskatten utgjør bare 86,1 prosent av landssnittet per innbygger og utløser inntektsutjevning gjennom inntektssystemet. Samlet skatt og rammetilskudd løftes opp til 93,7 prosent av landssnittet og skattesvikten kompenseres. Hovedtyngden av merinntektene fra rammetilskuddet skyldes inntektsutjevningen. Innføring av frukt og grønt i ungdomskolen har økt rammetilskuddet med 1,2 millioner kroner. Beløpet er overført til skoleetaten. Eiendomsskatten per bolig og fritidseiendom ble redusert fra 3,6 promille til 3,0 promille, og det ble innført et bunnfradrag på kroner per enhet. I budsjettet ble inntekten beregnet til 160,0 millioner kroner, men regnskapet viste tidlig en mindreinntekt på 6,6 millioner kroner. I forhold til 2006 er eiendomsskatten redusert med 39,4 millioner kroner. Budsjettert inntekt for merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer tok utgangspunkt i et forsiktig anslag siden det var varslet at ordningen ville opphøre fra 2009 med ukjent overgangsordning (tidlig høst 2006). I tillegg har det vært forskyvning av investeringer som har gitt mindreinntekter de siste årene. Etterslepet i investeringer ble i stor grad tatt igjen i 2007 slik at det ble merinntekter på inntektsposten i forhold til budsjettet. Øvrige inntekter Dette er inntekter som føres på de enkelte ansvar og tjenester. I det følgende kommenteres noen hovedpunkter med større avvik i forhold til budsjett. I oversikten framkommer det relativt store avvik mellom opprinnelig og justert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig korrigering/flytting mellom inntektsarter slik at justert budsjett blir riktig. Egen- og brukerbetalinger viser en merinntekt på 3,1 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at en del korttidsplasser på sykehjemmene er belagt med langtidspasienter. Dette gir høyere inntekter. Flere barn i barnehagene gir også høyere inntekter. Andre salgs- og leieinntekter viser en merinntekt på totalt 17,7 millioner kroner. Dette er en sum av mange inntektsposter. Overføringer med krav til motytelse viser en merinntekt på 125,3 millioner kroner. Posten omfatter refusjonsinntekter der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Sykelønnsrefusjoner har gitt den største merinntekten med 52,4 millioner kroner, deretter kommer merverdiavgiftskompensasjonen for investeringer med 41,8 millioner kroner. Sistnevnte er omtalt tidligere. Merverdiavgiftskompensasjon fra driften har en merinntekt på 12,5 millioner kroner og har en tilsvarende merutgift. Refusjoner fra andre kommuner og private utgjør i sum en merinntekt på 14,4 millioner kroner. Andre statlige overføringer viser relativt marginale merinntekter. Utgifter Det vises til økonomikommentarer på de enkelte tjenesteområdene. Side 8

15 Finansposter Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik Renteutgifter Renteutgifter lån Avdrag lån Div. gebyrer Rentestyrking av inv.fond Rentestyrking av VARF fond* Renteinntekter Løpende renter Langsiktig forvaltning (netto) Formidlingslån Tillegg VARF - kalk. poster , * Vann, avløp og renovasjonsfond Mer utfyllende kommentarer i forhold til resultater, beholdningsendringer, gjeldsutvikling og lignende kommenteres under balansen og i eget kapittel Finans. Global finansuro har utover høsten 2007 resultert i et turbulent aksjemarked og høye flytende renter. Risikomarginen på rentene er på et historisk høyt nivå. Sistnevnte gir utslag i rentekostnadene og i renteinntektene (flytende renter) har vært et mer krevende år, og senhøsten har gitt nye utfordringer som ikke er fanget opp i budsjettforutsetningene for I budsjettet for 2007 var det tatt høyde for forventet renteøkning gjennom året for den flytende låneporteføljen og nye låneopptak. Resultatet viser at rentekostnadene ble holdt marginalt innenfor budsjettforutsetningen. Innsparing på avdragsposten skyldes at nytt lån ble tatt opp slik at første forfall kommer i Nytt lån ga god likviditet og høye renteinntekter på høsten. Likviditeten ble brukt opp utover året. Et høyere rentenivå gir også merinntekter i forhold til rentene fra formidlingslån (startlån) lånt ut til kommunens innbyggere. Den langsiktige renteforvaltningen ga en mindreinntekt på 1,5 millioner kroner i forhold til budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig en svakere utvikling i aksjemarkedene gjennom høsten. Rentestyrking av investeringsfond (kapitaluttak fra Fredrikstad Energi AS) er justering av fondet for å kompensere for prisstigning. Det er budsjettert nivå som er overført. Renteutviklingen har gitt større belastning i selvkostregnskapet for vann, avløp, renovasjon og feier. Dette belastes selvkostregnskapet og blir en positiv kalkulatorisk inntekt i kommunens regnskap. VARF-fondene er styrket med renter for å kompensere brukernes rentetap ved å binde opp kapital i fondene. Utbytte og overføringer Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik Fredrikstad Energi , , ,0 Østfold Energi 4 060, ,0-940,0 Hafslund 147,0 0,0 147,0 Div. 18,2 0,0 18, , , ,8 Fra FREVAR KF 3 000, ,0 0,0 Kompensasjonstilskudd fra staten Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik Pleie- og omsorg , , ,3 Skole , , ,5 Kirke 86,9 304,0-217, , , ,7 Østfold Energi AS har i tillegg gitt et ekstraordinært utbytte på rundt 8,6 millioner kroner som er ført i investeringsregnskapet. Tilskuddene dekker kapitalkostnader og følger Husbankens flytende renter. Disse har økt i løpet av året og gir høyere inntekter. Kommunens rentekostnader har også økt. Side 9

16 Pensjon Fredrikstad kommune regnskapsførte i 2007 følgende pensjonskostnader til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK): Pensjonsutgifter KLP SPK Tall i millioner kroner Ordinær premie, sikringsordning og pensjonskontor 139,4 115,7 41,3 43,2 Reguleringspremie 93,7 81,1.. Årets premieavvik ,7-19,7 4,6-2,3 Amortisert premieavvik for ,7 2,4 0,9 0,8 Tilbakeført overskudd til premiefond -41,0-22,0.. Egenkapitalinnskudd 7,1 8,2.. Note: I tillegg kommer arbeidsgiveravgift med unntak av på egenkapitalinnskuddet. At premieavviket har et negativt fortegn betyr at det er en inntektsføring. Fra budsjettet ble lagt høsten 2006 og gjennom 2007 har det skjedd endringer i flere av elementene i pensjonskostnadene fra KLP. Reguleringspremien har økt, tilbakeført overskudd (benyttet til redusert premie) ble noe større enn forutsatt og premieavviket økte. Det ble derfor besluttet å redusere den prosenten som trekkes fra virksomhetene fra 1. juli 2007 og ut året. Den reduserte pensjonsutgiften har kompensert deler av lønnsoppgjøret som ble dyrere enn forutsatt i budsjettet. Det tilbakeførte overskuddet for 2006 til premiefondet er ikke utbetalt til kommunen, men har gått til å redusere de ordinære premieinnbetalingene som kommunen mottar gjennom året. Dersom overskuddet hadde blitt utbetalt ville ordinære premier blitt tilsvarende høyere, slik at samlet kostnad hadde blitt den samme. Beregning av netto pensjonskostnad er basert på prinsipper fastsatt i en regnskapsstandard og skal i utgangspunktet gi en stabil og jevn fordeling av pensjonskostnaden over tid. Beregning av faktisk innbetalt pensjonspremie er basert på andre prinsipper. Forskjellen mellom disse betegnes premieavvik. Hvis innbetalt premie er større enn kostnaden, skal differansen inntektsføres i regnskapet og omvendt hvis lavere. Avviket utgifts- eller inntektsføres over 15 år. For 2007 er det for KLP inntektsført positivt premieavvik med tilhørende arbeidsgiveravgift. Det positive premieavviket ble vesentlig større enn varslet ved utarbeidelsen av budsjett 2007, og ble først endelig avklart sent på året og har bidratt til årets overskudd. I samsvar med regelverket vil dette premieavviket utgiftsføres (belastes driftsregnskapet) over de neste 15 årene for å jevne ut årets pensjonskostnad. For SPK ble det i 2007 utgiftsført et negativt premieavvik med tilhørende arbeidsgiveravgift. Det negative premieavviket ble noe lavere enn varslet ved utarbeidelsen av budsjett I samsvar med regelverket vil dette premieavviket inntektsføres over de neste 15 årene for å jevne ut årets pensjonskostnad. Ved utløpet av 2008 er totalt samlet premieavvik beregnet til 160,0 millioner kroner. Samlet sett er 17,8 millioner kroner av kommunens overskudd 2007 knyttet til pensjonselementene inklusiv arbeidsgiveravgift. Det innbetalte egenkapitalinnskuddet til KLP på 7,1 millioner kroner er belastet kommunens investeringsregnskap og finansiert av det frie investeringsfondet. Side 10

17 Resultater seksjoner Tabellen nedenfor viser avviket mellom nettobudsjett og regnskap på de forskjellige tjenesteområdene. Det vises til nærmere kommentarer i omtalen på de enkelte tjenesteområdene. Tjenesteområder Regnskap Budsjett Avvik I millioner kroner Sentraladministrasjonen 124,3 129,8 5,5 Plan og miljø 27,3 26,5-0,8 Kultur og næring 86,9 88,4 1,5 Teknisk drift 198,3 201,8 3,5 436,3 446,4 9,7 Omsorg og oppvekst - Felles 30,0 33,1 3,1 - Barnehage 22,0 25,6 3,6 - Grunnskole 534,1 534,8 0,7 - Familie og sosial 381,2 379,1-2,1 - Omsorg 652,1 659,4 7,3 OO samlet 1 619, ,1 12,6 Sum avvik drift 2 055, ,5 22,3 Over- og underskudd virksomheter Innenfor mål- og rammestyringsmodellen har den enkelte virksomhetsleder myndighet til å disponere ressursene som er knyttet til det tjenestetilbudet som vedkommende har ansvaret for. Et eventuelt overskudd i forhold til vedtatt netto budsjettramme blir overført til senere år (innenfor visse rammer) og et eventuelt merforbruk skal dekkes inn senest i løpet av tre år. Før resultatene for driftsåret 2007 har virksomhetene i sum et oppsamlet overskudd på 30,7 millioner kroner og oppsamlet underskudd på 39,1 millioner kroner. I 2007 ble det brukt 23,3 millioner kroner av tidligere års overskudd til å finansiere driftstiltak eller mindre investeringer. Interne finanstransaksjoner Interne finanstransaksjoner omfatter inntektsføring av overskuddet for Overskuddet ble i sin helhet disponert til driftsog investeringstiltak. Sistnevnte framkommer som overføring til investeringsregnskapet. Avsetning og bruk av disposisjonsfond gjelder i hovedsak avsetning til overskuddsfond og bruk av tilsvarende fond for å finansiere driftsutgiftene (i virksomhetene). Bundne driftsfond omfatter blant annet regnskapsføring i forhold til selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feier. Bruk og status av fond omtales nærmere i forbindelse med investeringsregnskapet og balansen. Gjennom driftsåret 2007 har virksomhetene et samlet overskudd på 43,6 millioner kroner og tilsvarende et samlet underskudd på 21,3 millioner kroner. Dette inngår som et element i kommunens totale overskudd. I 2008 har virksomhetene behov for å benytte 32,2 millioner kroner av opparbeidet overskudd. Virksomheter med underskudd skal dekke inn 5,1 millioner kroner. Det står igjen et disposisjonsfond på 1,0 millioner kroner til finansiering av dette fra Det er derfor nødvendig å sette av minimum 26,2 millioner kroner fra årets overskudd for å finansiere behovet. Side 11

18 Investeringsregnskapet Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Tall i tusen kroner 2007 budsjett 2007 budsjett Administrasjon og fellesutgifter Oppveksttjenester Omsorgstjenester Helse- og sosialtjenester Næringsområder og miljø Boligområder Kultur Kirke Vann, avløp og renovasjon Samferdsel og andre tekniske tjenester Sum investeringsutgifter Avdrag på lån til videreutlån Utlån, kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk i investering Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Styrking av likviditetsreserven 12 Sum finansieringsbehov Overføring fra årets driftsregnskap Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom Andre inntekter Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler Bruk av disposisjonsfond 102 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven 0 Bruk av lån Sum finansiering Regnskapsmessig mindreforbruk Det er igangsatt og gjennomført investeringstiltak på totalt 670,3 millioner kroner. Noen av de større investeringene i 2007: Innen IT området har ytterligere 20 kommunale virksomheter blitt koplet opp på eget nett via master trådløs kommunikasjon, datalagringssystemene er oppgradert og utvidet og ny Office plattform er innført. Hauge skole - Utvidelse og rehabilitering ferdigstilt. Skolen tok nye lokaler i bruk i midten av desember. Cicignon barne- og ungdomsskole Utvidelse og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Byggestart februar 2007 og forventes ferdigstilt vinteren Torsnes skole - Forprosjekt og anbud ferdigstilt 2007 og forventet ferdigstillelse vinteren Slevik skole Inneklimatiltak og utvidelse/rehabilitering av gymsal. Byggestart var juni 2007 og er forventet ferdig til skolestart høsten Paviljonger - Etablert midlertidig skoleløsning for hele Cicignon barneog ungdomskole på Tollbodplassen. I tillegg er det tilført paviljonger ved Trosvik skole, Trara skole og Lunde skole. Gressvik sykehjem Byggearbeidene ble avsluttet før jul, og sykehjemmet tas i bruk i første kvartal i Det har vært barnehageutbygging ved Kongsten, Torstroll, Bjørneklova, Løen og Gressvik barnehager. I tillegg har det vært brukt rehabiliteringsmidler avsatt til barnehager. Oppfølging av boligstrategiprosjektet med kjøp og investeringer i nye utleieboliger. Kulturhuset Blå Grotte er overdratt til kommunen. Side 12

19 Kjøp av Forsvarets eiendommer på Østsiden. IKT investeringer i skolen. Stjernehallen kuldeanlegg og banedekke. Kongstenhallen, friluftsbad - Gjennomført fase 1 i rehabiliteringsplan, men det er avdekket forhold ved vannbehandlingsanlegget som må undersøkes nærmere. Saken følges opp i Innenfor vann og avløp (selvfinansierende anlegg) er det lagt frem en avslutningssak hvor 9 anlegg med en totalramme på 43,9 millioner kroner, har en besparelse på 4,6 millioner kroner. 6 prosjekter med en kostnadsramme på 22,3 millioner kroner er utsatt for å redusere kapitalkostnadene. For øvrig er det ringledningen som har krevd ressurser. Kirken - videreføring av byggingen av Rolvsøy menighetssenter, rehabilitering av Glemmen og Gressvik kirke, ombygging av kapellet på Leie gravlund, omfattende rehabiliteringsarbeider på Vestre Gravlund. Oppstart av arbeidene på Kråkerøy menighetssenter. Ordinære avdrag på formidlingslån føres i investeringsregnskapet og er i samsvar med budsjett. Ekstraordinære innbetalinger fra kommunens lånekunder i 2006 på 25,6 millioner kroner er brukt til nedbetaling av Startlån i Husbanken. Kommunens lånekunder har totalt innbetalt avdrag og innløsing av etablerings- og startlån med 51,2 millioner kroner. Av dette er 41,9 millioner kroner ekstraordinære avdrag som skal gå til nedbetaling av lån i 2008 og 9,3 millioner kroner er ordinære låneavdrag. Det vises for øvrig til nærmere kommentarer i forbindelse med utlånsaktiviteten under balansen. Overføring fra driftsregnskapet gjelder i hovedsak oppfølging av bystyrets vedtak om disponering av årsresultatet for Store deler ble avsatt til investeringsformål. I tillegg kommer rentestyrking av fond etter kapitaluttak i Fredrikstad Energi AS. Tilskudd og refusjoner omfatter statstilskudd i forbindelse med Gressvik sykehjem og til kjøp og bygging av utleieboliger. Et større næringsareal i Borgarveien ble solgt for 11 millioner kroner. Det er innløst 58 festekontrakter for 10 millioner kroner og det er solgt tilleggstomter og næringstomter. Kommunen innløste selv én festekontrakt til en verdi av 2,2 millioner kroner. Utbyggingsavdelingen har satt i gang arbeider med vei, vann og avløp i Pansvei og på Ambjørnrød, og anleggsarbeid på Bråthen/Begby. Inntekter fra boligområder kommer fra salg av tomter i Pansvei og inndekking av utlegg fra samarbeidspartnere på Bråthen/Begby. Sistnevnte er ført under posten tilskudd og refusjoner. Inntekter fra næringsområder kommer hovedsakelig fra utbyggingsområde Øra øst. Utgiftene er belastet investeringsanlegg som er avsluttet i regnskapet i tidligere år. Merinntektene utover årets kostnader til opparbeiding av nye arealer utgjør 41,9 millioner kroner. Disse er avsatt på egne frie investeringsfond som er knyttet opp mot eiendomsutviklingsaktiviteten. Behov og alternativ bruk av disse blir vurdert i sammenheng med kommunens framtidige finansieringsbehov. Det er solgt boliger og leiligheter for 17,6 millioner kroner. Inntektene benyttes i oppfølging av eierstrategiprosjektet. Uhensiktmessige boliger selges og kapitalen benyttes til å opparbeide en boligmasse som er tilpasset kommunens behov. Ekstraordinært utbytte fra Østfold Energi AS på 8,6 millioner kroner er ført som inntekt i investeringsregnskapet. Dette er satt av på eget investeringsfond. Låneutvikling og avsetning og bruk av fond kommenteres i forbindelse med balansen. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse etter at de ovennevnte merinntektene fra salg av tomt og grunn er avsatt til investeringsfond. Side 13

20 Balansen Tall i kroner EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Nye investeringer framkommer gjennom volumveksten i faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler. I slutten av året har Fredrikstad kommune og Hvaler kommune solgt sine eierposter i Fredrikstad Distriktetsrutebiler AS til Nettbuss Østfold AS. Samtidig har kommunene kjøpt FDR s eierpost på 50 prosent i BorgBuss AS. Ny eierfordeling i BorgBuss AS blir Fredrikstad kommune med 35,5 prosent, Hvaler kommune med 14,5 prosent og Nettbuss Østfold AS med 50,0 prosent. Side 14

21 Utlån (formidlingslån) Kommunen har lånt ut 60,3 millioner kroner i Ved utløpet av året har Fredrikstad kommune et utlånsvolum på 231 millioner kroner. Lånekundene har innløst lån med 41,9 millioner kroner (ekstraordinære avdrag - Startlån). Dette skal i henhold til regelverket benyttes til nedbetaling av lån i Udisponerte ekstraordinære avdrag fra 2006 på 25,6 millioner kroner er brukt til nedbetaling av Startlån i Lånekundene har betalt 10,4 millioner kroner i renter og 9,3 millioner kroner i ordinære avdrag. Det er tatt opp 100 millioner kroner i nye startlån i Det er opparbeidet fond på cirka 24 millioner kroner etter mottatte avdrag i forhold til den tidligere etableringslåneordningen. Disse midlene kan benyttes til nedbetaling av gjeld eller til nye utlån. Dette vurderes i Fond status og utvikling Fondsutvikling Tall i tusen kroner Endring Disposisjonsfond* Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond ** Bundne investeringsfond Sum * Herav fritt disposisjonsfond kroner **Herav fritt investeringsfond kroner Av større fond kan nevnes: Fritt disponibelt investeringsfond (UK2004) har en bokført saldo på 88,5 millioner kroner. I budsjettet for 2008 er det netto disponert 11,0 millioner kroner av dette fondet. Investeringsfondet er styrket gjennom året etter tilbakeføringer av interne lån, spillemiddeltilskudd og midlertidig finansiering av tidligere års investeringsregnskap. Fondet er også styrket med udisponert saldo fra andre fond med 31,7 millioner kroner etter vedtak i Bystyret. Investeringsfond finansiert med kapitaluttak fra Fredrikstad Energi AS er styrket med renter for å opprettholde realverdien. Fondet er nå på 240,3 millioner kroner etter rentestyrking med 4,6 millioner kroner. Fondsavsetninger etter salg av bolig- og næringstomter er på 65,0 millioner kroner etter at merinntekter i forhold til årets bruk er avsatt med 41,9 millioner kroner. Næringsfond på 10,0 millioner kroner. Diverse fond i påvente av at vedtatte investeringer og anskaffelser skal gjennomføres blant annet nytt sykehjem med 27,0 millioner kroner. De bundne investeringsfondene gjelder i stor grad utlånsaktiviteten (startlån). Det vises til egen omtale ovenfor. Kommunen har bare 5,4 millioner kroner på fritt disposisjonsfond. Øvrige disposisjonsfond er internt øremerket til finansiering av diverse driftstiltak. De bundne driftsfondene er ubrukte øremerkede tilskudd, ubrukte etablerings- og utbedringstilskudd og selvkostfond (vann, avløp, renovasjon og feier). Utvikling på selvkostfond i 2007 framgår av tabellen under: Utvikling i selvkostfond (Tall i tusen kroner) Netto endring Vann (fra FREVAR KF) Vann Avløp Renovasjon Feier VARF- fondene er styrket med 1,6 millioner kroner i rentekompensasjon. Side 15

22 Langsiktig gjeld Tabellen nedenfor viser utviklingen i låneporteføljen. For ytterligere detaljer vises det til kapittel Finans. Gjeldsutvikling i 2007 Saldo ,1 Nytt låneopptak i ,0 Nye startlån 100,0 Avdrag i driftsregnskap -132,1 Avdrag i investeringsregnskap -30,9 Sum nettoendring 187,0 187,0 Saldo ,1 I tillegg til gjeld, har kommunen pensjonsforpliktelser på 3,2 milliarder kroner. Dette føres som en del av kommunens gjeld. Tilsvarende har kommunen pensjonsmidler på noe over 2,8 milliarder kroner som føres som eiendel (anleggsmiddel). Disse balansepostene er et regnskapsteknisk forhold. Restanser Restanser i forhold til kommunale krav er redusert selv om omsetningen er økt. I 2006 var restanseprosenten 2,8 prosent i forhold til en omsetning på 719 millioner kroner. I 2007 er denne redusert til 2,4 prosent og en omsetning på 772 millioner kroner. Kommunen avventer rettsavgjørelser som vil være avgjørende vedrørende flere av disse kravene. I tillegg var det også utskrevet krav med forfall siste dato i året. Det foreligger ennå ingen avgjørelse på om Staten skal betale, eller i tilfelle fra når, eiendomsskatt på sine bygg i Fredrikstad. Likviditet 2007 har gjennomgående vært preget av god likviditet. Investeringene har i hovedsak vært finansiert med likviditetsbeholdningen. Investeringsregnskapet viser at det er gjennomført investeringer for i alt 670 millioner kroner, mens det bare er tatt opp et lån på 250 millioner kroner. Dette har svekket likviditeten utover senhøsten og inn i Likviditetsgrad 1 viser at nøkkeltallet er svekket i 2007, men er allikevel over det anbefalte nivået på to. Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og uttrykker kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser. Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene og bør være over 2. Likviditeten er allikevel tilfredsstillende når det tas hensyn til plasseringer og tilgjengelige lånerammer. Ved utløpet av 2007 var udisponerte lånerammer på 725 millioner kroner. I tillegg kommer lånevedtaket for ,5 2 1,5 1 0,5 0 2,44 Likviditetsgrad 1 2,80 2,85 2, I regnskapet er ubrukte lånemidler oppført med minus 140 millioner kroner. Dette skyldes som nevnt, at det i hovedsak er likviditeten som er brukt til finansiering av investeringer. Balansen vil bli rettet opp med nye låneopptak i Netto likviditetsreserve per er negativ og består av tidligere års prinsippendringer knyttet til overgang til anordningsprinsippet for feriepenger, merverdiavgiftskompensasjon, periodisering av renter og en tidligere avsatt likviditetsreserve knyttet til investeringer. Likviditetsreserven vil endres i samsvar med nye regler som kommer i Side 16

23 PERSONALRESSURSER Årsverk Budsjetterte årsverk, brukte årsverk, avvik og antall ansatte Seksjoner/etater 2007 Budsjett Brukt 1) Avvik 2) Ansatte 3) Sentraladministrasjonen 180,99 183,35 2, Plan og miljø 86,80 79,30-7,50 84 Kultur og næring 142,60 141,6-1, Teknisk drift 440,80 430,00-10, Omsorg og oppvekst 3 235, ,58-16, Herav: - Barnehageetaten 340,46 318,07-22, Skoleetaten 1 129, ,30 12, Sosial- og familieetaten 421,78 420,98-0, Omsorgsetaten 1 289, ,17-2, Fellestjenester 54,66 51,06-3,60 55 I alt 4 086, ,33-32, Note: 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Fredrikstad kommune samlet brukte noe mindre årsverk enn budsjettert. I Omsorgs-og oppvekstseksjonen skyldes avviket i Barnehageetaten at det var avsatt budsjetterte årsverk til nye barnehager som foreløpig ikke er kommet i drift. Avvik i Skoleetaten skyldes i hovedsak omveksling av lærerårsverk til assistentårsverk. Sentraladministrasjonen har brukt noe mer enn budsjettert som relateres til innleie av vikarer. I Plan- og miljøseksjonen relateres mindreforbruk av årsverk til ledige stillinger som det har tatt tid å få besatt. Kultur- og næringseksjonen har holdt noen stillinger vakante. Dette gjelder i hovedsak på biblioteket. Teknisk drift rapporterer om at årsakene til mindre bruk av årsverk enn budsjettert er at det er vanskelig å rekruttere ingeniører, samt effektivisering av renholdstjenesten. Overtid Seksjoner/etater Beløp i kroner 1) Antall timer Endring i antall timer Sentraladministrasjonen 2) ,2 % Plan og miljø ,9 % Kultur og næring ,1 % Teknisk drift ,3 % Omsorg og oppvekst ,8 % Herav: - Barnehageetaten ,1 % - Skoleetaten ,4 % - Sosial- og familieetaten ,1 % - Omsorgsetaten ,3 % - Fellestjenester ,2 % I alt ,0 % Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. 2) Sentraladministrasjonens tall for 2006 er korrigert (fra kroner og timer). Side 17

24 Bruk av overtid øker med 19 prosent i forhold til I Omsorg- og oppvekstseksjonen har samtlige etater hatt økning i forhold til Økningen relateres i hovedsak til å sikre nødvendig kompetanse i forbindelse med erstatning for fravær/sykefravær og at møter i større grad er lagt til kveldstid utenfor normal arbeidstid i barnehagene. Sistnevnte bidrar til å frigjøre mer tid til barna og virker positivt på sykefraværet. Innen sosial- og familieetaten bidrar akuttsaker, vakante stillinger, sykefravær og nye brukere til økt overtid. I Sentraladministrasjonen har innføring av balansert målstyring, ny portal og høyt sykefravær bidratt til økningen i overtid. Seksjonen merker et økende arbeidspress da det stadig blir tilført nye oppgaver uten å øke den faste bemanningen. Øvrige seksjoner har enten reduksjon eller uforandret bruk av overtid. Sykefravær Sykefravær fordelt på seksjoner/etater Seksjoner/etater Prosent Sentraladministrasjonen 6,5 6,7 Plan og miljø 4,8 6,0 Kultur og næring 8,2 8,2 Teknisk drift 10,2 9,0 Omsorg og oppvekst 10,3 10,3 Herav: - Barnehageetaten 12,6 9,7 - Skoleetaten 7,5 8,0 - Sosial- og familieetaten 10,7 10,5 - Omsorgsetaten 12,3 12,8 - Fellestjenester 4,8 3,7 I alt 9,9 9,8 Fredrikstad kommune hadde i 2007 et sykefravær på 9,8 prosent. Dette utgjør en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra Det egenmeldte sykefraværet utgjør 1,2 prosent mens det legemeldte utgjør 8,6 prosent. Teknisk drift og Barnehageetaten skiller seg ut med med reduksjon på 2,9 prosentpoeng fra De peker i den forbindelse spesielt på god oppfølging av BIA-rutinene. På landsbasis (alle næringer) er sykefraværet uforandret fra 2006 til 2007 (6,9 prosent). Det er derimot forskjeller mellom kjønnene. Kvinnene øker sykefraværet noe mens mennene har lavere sykefravær (hele Norge, kilde: SSB). I Fredrikstad kommune har kvinnene uforandret sykefravær fra i fjor, mens mennene har lavere sykefravær. Dette følger av reduksjon i det legemeldte fraværet. Det henvises for øvrig til årsrapporter for utfyllende informasjon på områdene årsverk, overtid og sykefravær. Arbeidsmiljøutvikling Fredrikstad kommunes HMS- pris 2007 Virksomheten Vei, vann og avløp fikk årets HMS (Helse-, Miljø- og Sikkerhet)-pris. Systematisk HMS Utvikling av et godt arbeidsmiljø er videreført i Overordnet styringsverktøy er Fredrikstad kommunes HMS-system. Ledere med personalansvar har ansvaret. Andre viktige aktører er sentralt arbeidsmiljøutvalg, seksjonenes samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg og HMS-gruppene. Attføringsutvalget og AKAN utvalget er underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget. Verneombudene og tillitsvalgte deltar aktivt i HMS-arbeidet. Elektronisk avviksystem for melding av avvik på HMS området og personskader er tatt i bruk. Alle personskader meldes i dette Side 18

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer