Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet."

Transkript

1 inn: ;:s)}%ié3 5lé; Alstahaug kommune I é i. Strandgata 52 Ã$MA*Zlm å i-1-'e 3.[' 623?l 8800Sandnessjøen i; i j. l Att: Det faste utvalg for plansaker Sandnessjøen/ Oslo Det vises til møte mellom kommunen og tiltakshaver v/ undertegnede 28. ll 2013 vedrørende ønske om omregulering av tomtearealet Håreks gate 16; gnr bnr 17. Det vises likeså til utarbeidede og presenterte planskisser og utkast til bebyggelse på eiendommen. Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet. Sykehjemsplasser i kommunen Ovennevnte møte inkluderte ikke bare leilighetsbygg på ovennevnte tomteareal, men også tilbud til kommunen om finansieringsfritt bidrag til å løse den stadig mer offentlig debatterte situasjonen rundt sykehjemsplasser/ sykehj emsleiligheter i kommunen. Kommunens økonomiske handlingsrom Det oppfattes at kommunens økonomiske handlingsrom er vesentlig redusert både gjennom forpliktelser og investeringer som er gjort samt gjennom omfordelingen av frie inntekter mellom kommunene. Situasjonen krever at kommunen viser evne til å ta i bruk alternative metoder og fremgangsmåter for å få gjennomført nødvendige investeringstiltak heri inkludert forventede sykehjemsplasser. Tilbud til kommunen Den offentlige debatt tilkjennegir at det er vanskeligheter med å kunne gi lovpålagt tilbud relatert til sykehjemsplasser i kommunen. Ut fra økonomiske belastninger, drift og forpliktelser for kommunen, vil det ikke med letthet kunne oppfattes at kommunen i tillegg har kan evne å løse sykehjemsforpliktelsene i det nødvendige omfang.

2 Ut fra ovennevnte ønsker tiltakshaver å kunne bistå situasjonen ved følgende: 1: Tiltakshaver fremmer forslag om å kunne utnytte sitt ovennevnte sentralt beliggende tomteareal i Sandnessjøen til bygging av sykehjems- / omsorgsboliger for kommunen. Se planskisse /vedlegg 1. 2: Bebyggelsen vil etableres uten investeringsmessig utlegg for kommunen. 3: Ved å inngå leieforhold til sykehjemsbygget, mottar kommunen «tilskudd etter de samme regler som når kommunen er eier». I våre tidligere møter med kommunen, har partene som eksempel indikert fra 36 til om lag 50 sykehj emsleiligheter i bygget. Dersom eksempelet med 36 sykehj emsleiligheter legges til grunn med tilskudd på drøyt kr. 1,5 mill pr. boenhet, vil tilskuddet i slikt tilfelle beløpe seg til i overkant av 50 millioner kroner som utbetales direkte til kommunen. Dersom mellombygget etableres med 800 m2 leilighetsareal tilsvarende ytterligere sykehjemsplasser, vil tilskuddet til kommunekassen øke med ytterligere kr mill samtidig som byggenes inteme infrastuktur forbedres 4: Tiltakshaver tar all risiko og har ansvar for finansiering av prosjektet. Hva tilbudet betyr for kommunen Det er flere faktorer som vil påvirke kommunen ved tilbudetikke begrenset til: disse inkluderer, men er Økonomiske investeringstilskudd som overføres direkte til kommunekassen Anvendes tilskuddene til nedbetaling av lån over driftsregnskapet, reduseres driftskostnadene for kommunen Reduserte driftskostnader øvrige forpliktelser gir innsparinger og større handlefrihet til betjening av Kommunen kan redusere sin gjeldsbyrde / nedbetale øvrige lån ved tilskuddet Gjennom mellombygget vil kommunen redusere driftskostnader pr m2 sykehj emsareal samtidig som inntektene ved utleie av flere boenheter vil øke. Se planskisse / vedlegg 2 for mellombygg - markert i blått. Kommunen vil unngå låneopptak for utbygging av sykehjemsplasser Kommunen vil i tillegg oppnå et sykehjemstilbud som både transportmessig og øvrig ligger tett opp til sykehuset i Sandnessjøen.

3 Forholdet til kommunens fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegget som er ført til sentrumsnære områder i Sandnessjøen, trenger til inntektsgivende leveranser. En større bebyggelse i sentrumsnært område vil kunne gi flere solgte kilowatttimer på den allerede investerte kapital. Dersom utbyggingen av sykehjems / boenheter skulle skje utenfor sentrumsnært område og være tiltenkt fjernvarme, vil dette medføre ytterligere betydelige fjemvarmeinvesteringer som neppe noen gang vil bli lønnsomme. Utbygging av tilnærmet foreslått omfang på nevnte tomteareal i sentrum av Sandnessjøen, vil derimot bidra til økning av fjemvarmeanleggets kundemasse og styrkning av anleggets inntektsprofil. Friområdets betydning som grønt element Det løper et friområdet i øvre og uframkommelige del av eiendom 37 /17 i Sandnessjøen. I tidligere møter med kommunen rundt anvendelse av eiendommen, har vekten på <<friområdetsbetydning som grønt element» satt stopper også for kommunal utnyttelse av eiendommen. Det marginale og uframkommelige friområdet står som et hinder for utnyttelse av arealet. Tiltakshaver har satt spørsmål ved friområdets betydning som grønt element sett både i større sammenheng og med bakgrunn i uframkommeligheten til området. Større friareal Etter utbygging av sykehjemsplasser på ovennevnte tomt, er det intet hinder for kommunen å regulere hele 37 / 17 som friområde om så ønskes. Ved slikt tiltak vil kommunen ikke bare få et friområde som er framkommelig, men et grønt element som er betydelig større enn nåværende areal i skrenten på toppen av tomten. Orientering fra kommunen under møtet Under siste møte mellom Alstahaug kommune og tiltakshaver , redegjorde kommunen for nåværende planstatus for nevnte areal i Sandnessjøen. En del av bebyggelsen som ble lagt frem som forslag under møtet (se vedlegg) ville ligge i et område som er definert som friområde på tomten og kommunen tilkjennega friområdets betydning som grønt element i kommunen. Tomten eies i det øvrige av tiltakshaver Helgelandsbygg Eiendom AS.

4 Kommunens konklusjon under møtet Kommunen finner manglende samsvar mellom planer i kommunen og tiltakshavers diskuterte bruk av ovennevnte tomteareal. Kommunen anbefaler at det for videre gang i saken, fremmes en forespørsel til det faste planutvalg for plansaker om omregulering av tomtearealet Håreks gate 16. Tiltakshavers byggrelaterte informasjon under møtet Ut fra planutkast og skisser, presenterte tiltakshaver flere forslag til mulig utvikling av nevnte tomteareal. 1: Utgangspunkt i presentasjonene er å utnytte sentrumstomten ved terrassert bebyggelse tilføyd parkering - se vedlegg. 2: En alternativ utnyttelse er å inkludere dødarealet mot sykehjemmet gjennom bygging at sammenhengende mellombygg mot sykehjemmet. Ved dette vil tidligere investeringer og infrastruktur i det eksisterende sykehjem gi bedre utnyttelse av kjøkkenkapasitet, vaskerikapasitet, lager, spiserom mv. samt gi en direkte innendørs mobilitet mellom ny bebyggelse og eksisterende sykehj em. Mellombygget vil gi økt antall sykehjemsplasser med leiligheter utover det antall som tidligere er eksemplifisert sammen med kommunen. 3: Om kommunen på et senere tidspunkt finner å etablere et større samlet sykehjemstilbud, vil ovennevnte sykehjemsleiligheter med letthet kunne konverteres til selvstendige ordinære og tiltrengte boenheter i Sandnessjøen. Tiltakshavers parkeringsrelaterte informasjon under møtet Slik kommunisert sammen med kommunen, er parkeringssitasjonen i Sandnessjøen rimelig presset. Tiltakshaver vil fremdeles presisere ønsket om å bidra til bedre parkeringssituasjon ved å bygge større parkeignsareal under ovennevnte byggforslag. Parkeringskjeller under bygget kan i tillegg etableres over flere plan og åpne for offentlig parkering i større omfang og derved betydelig avlaste parkering i sentrum. Tiltakshaver infrastrukturrelaterte informasjon under møtet En utbygging i Håreks gate vil ikke medføre nevneverdig problematikk relatert til infrastruktur. Utover oversiktlig adkomst fra Håreks gate og til /fra omhandlet sykehjem, vil sykehjemmet kun kople seg på den allerede etablerte infrastruktur både over og under bakkenivå.

5 Sammenheng mellom kostnader og reguleringer Det er stor sammenheng mellom kostnader og reguleringer. I tilfellet Håreks gate i Sandnessjøen, hindres kommunen i å utvikle sykehjemsplasser ved et marginalt og regulert grønt element på tomten. Kommunen sluses i stedet inn i meget kostbare altemative løsninger som vil føre kommunen inn i gjeldsbyrder som ikke er lett håndterlige. Forespørsel om omregulering For muliggjøring av kommunalt administrerte sykehjemsplasser uten investeringsomfang for kommunen, tilrår kommunen tiltakshaver å fremme forespørsel til det faste utvalg for plansaker. Med bakgrunn i ovennevnte investeringsfrie tilbud til kommunen om sykehjemsplasser sentralt i Sandnessjøen, forespørres utvalget om regulering av gnr 37 / bnr 17 i Håreks gate 16 for muliggjøring av kommunalt investeringsfrie sykehjemsplasser i Sandnessjøen. Omregulering av gnr 37 / bnr 17 i Sandnessjøen, vil kunne gi omgående arbeidsoppstart for tiltaket. Om kommunen finner å ikke ha bruk for tilbud om sykehjemsplasser, bes omreguleringen gjennomført med utgangspunkt i behov for sentrumsnært leilighetsbygg i Sandnessjøen. Med hilsen Helgelandsbygg Eiendom AS Nils Skogen \ S`\ Vedlegg 1: Planskisse av forslag ti yggin Vedlegg 2: Skisse med sammenhengende mellombygg mellom nye sykehjemsplasser og eksisterende sykehjem Vedlegg 3: Skisse over P-areal under hovedbygg Helgelandsbygg Eiendom AS Håreks gate 22 A 8800 Sandnessjøen

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-F31, TI-&73 13/580 14/3949 Steinar Lund. 29.07.2014 Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 149 Arkivsaksnr.: 15/2019. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 149 Arkivsaksnr.: 15/2019. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 149 Arkivsaksnr.: 15/2019 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 PRINSIPPSAK OM JUSTERINGSAVTALER FOR MERVERDIAVGIFT KNYTTET

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 16.06.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 42/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING SAKLISTE: Godkjenning av protokoll FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 21.03.2012, Gjensidige, kl. 09.00 14/12 MELDING - RAKKESTAD FAMILIESENTER 15/12 MELDING -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer