Styremøter Medlemmer og lag Eksterne kurs, samlinger og møter Interne kurs og møter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøter Medlemmer og lag Eksterne kurs, samlinger og møter Interne kurs og møter"

Transkript

1 Follese Fotballklubb 1. Styremøter Styret har i driftsåret 2012 avholdt 7 styremøter, og videre 3 utvidede styremøter hvor representanter fra senior, ungdom og barnefotballen har vært representert. Styret har behandlet saker fremlagt for styret, herunder eksterne og interne saker og forhold. Deltagelse på styremøter er i henhold til klubbens vedtekter, bestemt på årsmøte avholdt i Medlemmer og lag FFK hadde i 2012 ca 452 medlemmer, hvorav 225 barn i alderen 6-12 år og ca 135 ungdommer i alderen år. Klubben deltok med totalt 40 lag i seriespill i sesongen 2012; old-girls veteran damer senior, 3. divisjon menn senior, 4. divisjon menn senior, 7. divisjon menn, junior Jenter 16 Gutter 16; 2 lag (1 lag i høstsesongen) Gutter 14; 2 lag Jenter 13; 2 lag Gutter 13; 2 lag Jenter 11-12; 1 lag Gutter 11-12; 3 lag Jenter 7-10; 7 lag Gutter 7-10; 14 lag 3. Eksterne kurs, samlinger og møter Medlemmer i klubben har representert klubben gjennom deltagelse på ulike møter og samlinger i løpet av året. Her nevnes; HFK kretsmøte, Kurs i FIX-klubben (administrasjon av klubben), IRA årsmøte, IRA idrettsseminar, dommersamling, Sonesamling - Askøy, Talent Askøy møter, terminlistemøter, driftsmøter m/askøy Kommune, Fair-play samling, med mer 4. Interne kurs og møter I tillegg til styremøter, har det vært avviklet møter innenfor barneavdelingen og ungdomsavdelingen for å koordinere aktiviteten innefor disse områdene. I siste del av april 2012 ble det gjennomført klubbinformasjonsmøte med svært god deltagelse. Videre er det avholdt møter for å koordinere / fordele treningstider. I regi av dommeransvarlig arrangerte klubben i vår klubbdommerkurs med hele 33 deltagere. Klubben også hatt en dommer på rekrutteringskurs i regi av HFK. Trenerkurs (del 1) ble avholdt i Skogen i november måned, med god deltagelse.

2 5. Fair-play utvalg Klubben har hatt et aktivt fair-play utvalg i 2012, og klubben ble også dette året tildelt sertifikat som Fair-play klubb. Utvalget er utvidet med at dommeransvarlig, slik at vi tenker helhetlig i forholdet dommer / spiller / trenere osv. Kampvertprogrammet er videreført, og er planlagt utvidet i 2013 til også å dekke ungdomsavdelingen. Videre har utvalget forberedt / utarbeidet holdningskontrakt som er en avtale mellom foreldre / spiller og klubben. Denne vil bli obligatorisk for spillere i barneavdelingen. 6. FFK fotballskole Også i 2012 arrangerte klubben Tine fotballskole for våre yngste spillere, godt styrt av Robert Sigvaldsen og instruktører hovedsakelig hentet fra klubben. Over 140 deltagere koste seg med fotball, mat og andre aktiviteter. Mat må til; på bildet (ovenfor til høyre) styrer æresmedlem Birger Biggen Sivertsen grilling av pølser. Sol, sommer og fotball; livet er herlig 7. Landslagspiller Alle spillere i FFK er like viktige for klubben, men det likevel spesielt for oss når en av våre egne blir tatt ut til å spille på landslaget. Ylva Svendsen ble våren 2012 tatt i

3 troppen for å spille landskamper for Norge, og fikk sin første kamp i en turnering i Tyskland. Dette er en stor prestasjon av Ylva og en god motivasjon for klubben. 8. Deltagelse i cuper Mange av våre lag har deltatt i mange cuper; herunder Erdals-cup, Vosscup, Plussbank-cup (Sørlandet), Norway-cup, Bendit-cup (Hetlevik), Lagunen-cup, julecup og mange, mange flere. Dette er noe spillerne setter stor pris på og som klubben mener er viktig. 9. Sportslige resultater / forhold Først av alt gratuleres våre old-girls for et nytt kretsmesterskap i sin klasse. Våre senior lag (damer og menn) oppnådde plasseringer som gjør disse til de beste lagene på Askøy. Ut fra forutsetningene, herunder antall spillere, alder, ressurser rundt lagene osv, er resultatet godt. I de aldersbestemte klassene gjorde klubben en god figur. På dame / jentesiden har klubben slitt med en tynn stall, noe som har medført stor belastning på enkeltspillere. Det er imidlertid viktig å merke seg at klubben har et behov for å øke fokus på sportslig kvalitet og utvikling, herunder ressurspersoner med rett bakgrunn. Gjennom trenerkurs og ny engasjement innenfor trener/ sportsapparatet for 2013 håper vi på en god utvikling. Klubben har videre vært godt representert på Talent Askøy. 10. Anleggsforhold Anlegget i Skogen er mye i bruk, og bare innenfor serien ble det i 2012 avviklet over 300 hjemmekamper. Askøy kommune drifter anlegget (iht inngått driftsavtale mellom FFK og kommunen). I 2012 ble de tre kunstgressbanene tilført 9 tonn granulat (gummi). Gressbanen var i lange perioder, og spesielt utover høsten, i en dårlig tilstand. Grunnet mye nedbør var banen i lange perioder stengt. Mye tyder på at dreningen er tett, og vannet blir liggende oppe på banen. Det er ingen planer om å utbedre banen pr dd. Videre utbedring må tas tak i fra FFK.

4 Ila høsten er nytt lysanlegg for parkeringsplassen montert og idriftssatt. Dette bedrer forholdene og øker sikkerheten for de som krysser plassen. Nedbør og stor trafikk sliter på grusdekket på parkeringsplassen, og danner store groper. Videre tiltak må vurderes. Nytt web-basert lyskontrollsystem er også installert og idriftssatt. Dette gjør styring enklere, og sparer strøm. Her må videre prosedyrer for bruk på plass. Den røde trebrakken (plassert på parkeringsplassen) ble i løpet av høsten tømt pga vannlekkasje. Alt FFK utstyr ble flyttet til ball-boden og ny isolert / oppvarmet bod. Her er alt av FFK pokaler og dokumentasjon gjennomgått og sikret. Brakken er tenkt fjernet ila våren Daglig drift og vedlikehold er en utfordring. Fortsatt kan mye bedres i forhold til den enkelte bruker med hensyn på rydding, bossplukking osv. Ila året ble oppgaver fordelt på 11-er lag, men oppfølgingen var varierende. Dette gjelder også for bruk og opprydding av garderober. Her må vi ta tak. Det er imidlertid viktig å rose arbeidsgruppen som har vært i Skogen og ryddet, herunder også takk til G98 laget for 2012-vårens ryddedugnad. 11. Økonomi Klubbens økonomi vurderes som tilfredsstillende, selv om resultatet viser et lite underskudd (regnskap gjennomgås separat). Viktige forhold som påpekes er utfordringer i forhold til å få kontingent innbetalt. Det må presiseres at de aller fleste betaler kontingent som bestemt, men spesielt kasserer bruker mye tid til purring. FFK var også i 2012 største mottaker av grasrotmidler på Askøy, med ca 380 givere og utbetaling ca kr. Klubben fikk i 2012 tildelt ca 1,5 MNOK i spillemidler for utbyggingen i Skogen i 2009, og resterende sum 2,2 MNOK (spillemidler) er forventet tilbakeført i Angitte midler vil i sin helhet medgår til nedbetaling av lån i Kommunalbanken. Etter nedbetaling gjenstår lån på ca 0,3 MNOK. Askøy Kommune vedtok i 2012 å øke årlig tilskudds beløp til idrettsanlegg i perioden Kommunalt tilskudd er pr dd tilnærmet samme beløp som spillemidlene utgjør og for utbyggingen i 2009 totalt 3,5 MNOK. Planer for tilbakeføring til FFK; 2014: 1,3 MNOK 2015: 2 MNOK 2016: 0,2 MNOK Ved nedbetaling av utestående 0,3 MNOK, vil kubben i løpet av 2014 derfor kunne disponere ca 1 MNOK til investering i nye prosjekter. Styret er av den oppfatning at kommende tilskudd må settes av investeringer i bygg og anlegg (og ikke brukes til drift). Det må fremover arbeides med å fordele midler / ansvar til de ulike avdelinger i klubben. Videre må vi forbedre krav til dokumentasjon ift utbetalinger. Styret ønsker å få i gang en markedsføringsgruppe som kan øke sponsorinntektene dette blir særlig

5 viktig dersom klubben skal videreutvikles både sportslig og i forhold til bygg og anlegg. 12. Personell ressurser En av utfordringene i klubben har vært delvis manglende personellressurser dette i forhold til enkelt lag (trenere, lagledere, foreldrekontakter osv) men også i forhold til driftsoppgaver i klubben. Det er imidlertid gledelig å kunne rapportere om et godt oppsving utover i 2012; Valg komiteen har i tillegg til sin ordinære rolle, jobbet med å få på plass ressurspersoner i forhold til en kommende styrking av klubb organisasjonen (driftsgruppe, markedsføringsgruppe, prosjektgruppe osv). Ungdomsavdelingen har gjort en god jobb ift engasjement av nye trenere, kurskoordinator og spillerutvikler/trenerkoordinator Barneavdelingen er styrket Styret takker alle for god innsats, og ser frem til mange nye muligheter i år. 13. Prosjekter (klubbhus / gressbane) Nedbetaling av gjeld og endring i tilskudds ordning (redusert tilskudds takt fra Askøy Kommune), åpner etter styrets mening for å planlegge videre utbygging av anlegget i Skogen herunder muligheter for utskifting fra naturgress til kunstgress på den store banen (bane 4 på vedlagte skisse) og nytt klubbhus. Gressbanen er i dag stengt i store deler av året på grunn av overvann, vinterstengning osv. Drenering er tett og banen mangler flomlys. Selv om klubben i sammenligning med andre klubber har grei kapasitet, er det fortsatt ønsker om mer treningstid spesielt i sommerhalvåret. Videre er det forventet økt tilflytting til FFKs nedslagsområde i årene fremover og en omlegging til kunstgress er anbefalt fra styret.

6 Med hensyn til klubbhus, har det helt siden salget av vårt tidligere klubbhus (i forbindelse med utbyggingen i 2009) vært tiltenkt å planlegge et nytt klubbhus spesielt med garderobekapasitet tilpasset utbygget anlegg. En arbeidsgruppe arbeider med underlag som vil danne grunnlag for videre beslutninger. I dag ser vi for oss at underlag for videre beslutning kan tas etter ferien Viktige forhold som er styrende vil bli finansiering, herunder kommunale og statlige tilskudd (spillemidler), momsrefusjon, dugnad, sponsorinntekter, kommunal lånegaranti osv. Den størst utfordringen blir mellomfinansiering under byggeperioden. Foreløpig forslag til nytt klubbhus; Klubbhuset vil typisk inneholde; Kiosk 3 sett garderober 3 stk dommergarderober Møterom

7 Møtesal Kontorer / arkiv / lager Vaskerom Heis Garasje toaletter 14. Andre forhold; a. G-Sport avtale: fornyet leverandør / samarbeidsavtale med G-Sport for perioden ble inngått i desember måned. Medlemsinformasjon vil bli utsendt. b. Askøy Byggsenter avtale: avtalen fortsettes og markedsføring for økt bruk vil bli forbedret c. Hjemmeside: Nils Arne Sæbø arbeider med oppgradering av hjemmeside, og mer informasjon (opplæring ift bruk) følger il de nærmeste uker. d. Kioskdrift; driften av kiosken fortsetter som tidligere, men vi må bli enda bedre i forhold til informasjon ift flytting av kamper / endring i kampoppsett. e. Dommere: FFK trenger å rekruttere ytterligere dommere. Foreløpig har vi to nye personer som vil ta rekrutteringskurs i f. Rydding: rydding og opprydding på anlegget må forbedres. Dette gjelder garderober, boss og utstyr rundt anlegget. g. Garderobe/ nøkler / renhold: bruk av / tilgang til garderober må koordineres bedre. Instruks for ansvar og oppfølging vil bli utarbeidet. h. Det er ønskelig at styret kan sette mer tid av til å arbeide med eksterne saker, for eksempel en mer aktiv rolle i HFK, innspill i utredninger osv. Flere ressurser i klubben gjør dette mulig. i. Hærverk: i løpet av 2012 hadde vi noe mindre hærverk på anlegget, som knusing av rute i kiosk og kjøring på gressmatten. Disse forhold ble politianmeldt, men henlagt på grunn av bevisets stilling. j. Politiattester: i henhold til pålegg følger klubben opp krav til sjekk av politiattester k. Noen stikkord for 2013; a. Førstehjelpskurs b. Videre arbeid med prosjekter (klubbhus og kunstgress) c. Klubb dag lørdag 4. mai d. Bruk av garderober e. Organisasjonsutvikling (etablere og drifte nye arbeidsgrupper) f. Sportslig organisasjon / utvikling / sportsplan g. Samarbeid innen damefotballen h. Medlemsrekruttering i. Fair-play Styret i Follese Fotballklubb Follese 11. februar 2013 Karl Frode Karlsen Nils Hansmark Stig-Arne Nilsen Christine Tørum Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING Årsberetning 2013 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 4.1 Baner 4.2 Skiløyper 4.3 Skileikanlegg 4.4 Klatrehall

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer