SAKSFRAMLEGG. Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet FIN-NER KST TROMSØ HAVN - ORIENTERINGSSAK - GRØTSUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet FIN-NER KST TROMSØ HAVN - ORIENTERINGSSAK - GRØTSUND"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/4662 /32747/14-P00 Trond Eliassen, Malin Påve Solberg og Inger Klo Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet FIN-NER KST TROMSØ HAVN - ORIENTERINGSSAK - GRØTSUND ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA Innstilling til vedtak: Havnestyrets innstilling til vedtak: 1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til utbygging som beskrevet i vedlegg A med en investeringsramme på kr ,-. 2. Forutsetningen for investeringen er at Tromsø Havn tildeles kontrakten. 3. Tromsø havnestyre tilrår at finansiering av utbyggingen legges frem for kommunestyret med slik innstilling: a. Til finansieringen av investeringen tas opp nytt lån på kr b. Forutsetning for investeringen er at Tromsø Havn tildeles kontrakten. c. Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene. Byrådets tilrådning til vedtak: Byrådet tilrår kommunestyret å vedta følgende tillegg for å begrense risikoen for Tromsø kommune: 1. Tromsø kommunestyre vedtar Tromsø Havn sitt forslag til utbygging som beskrevet i sak fra foretaket med en investeringsramme på kr ,-. 2. Forutsetningen for investeringen er at Tromsø Havn tildeles kontrakten. 3. Tromsø kommunestyre viser til punkt 3 a. i havnestyret sitt vedtak og godkjenner låneopptak (Tromsø Havnekasse), stort kr til utbyggingen av byggetrinn 2 på Grøtsund. a. Forutsetning for investeringen er at Tromsø Havn tildeles kontrakten. b. Havnestyret gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene. 4. a. Det skal etableres fastrente på store deler av lånegjelda knyttet til prosjektet. b. Leieinntektene brukes i sin helhet til nedbetaling av lån knyttet opp mot byggetrinn 2 Grøtsund Havne- og industriområde.

2 5. Kommunestyret skal forelegges sak innen utgangen av 2014 hvor Grøtsund Havneog industriområde etableres som aksjeselskap. 6. Kommunestyret skal fremlegges sak om rutiner for løpende økonomi- og kvalitetskontroll samt usikkerhetsanalyser knyttet til dette prosjektet. 7. Det skal innhentes bankgaranti fra Westcon for vesentlige deler av kontraktsbeløpe, minimum 50 % av beløpet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Jonas Stein Byråd for næring, kultur og idrett... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA Saksutredning: Vedlegg: Sak fra havnestyre av Saksgang Styret i Tromsø Havn KF har den vedtatt følgende; «1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til utbygging som beskrevet i vedlegg A med en investeringsramme på kr ,-. 2. Forutsetning for investeringen er at Tromsø Havn tildeles kontrakten. 3. Tromsø havnestyre tilrår at finansieringen av utbyggingen legges frem for kommunestyret med slik innstilling; a. Til finansieringen av investeringen tas opp nytt lån på kr ,-. b. Forutsetningen for investeringen er at Tromsø Havn tildeles kontrakten. c. Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.» Saksfremlegget til havnestyret gir en beskrivelse av behovet for å gjennomføre utbygging av Grøtsund Havn- og industriområde, byggetrinn 2, allerede fra 1. kvartal Det vises til Tromsø Havns saksutredning i sin helhet. Etter hva byrådet er gjort oppmerksom på, ble Tromsø Havn orientert om denne mulige økningen i kontraktsomfanget så tidlig som januar/februar Den 20. mai fikk havnedirektøren beskjed om areal- og investeringsbehov. Tromsø Havn mottok formelt dokumentene 5. juni og byrådet ble først informert 13. juni. Sakens dokumenter ble oversendt byrådet i tidsrommet 17. til 20. juni. Saken har følgelig ikke vært underlagt normale rutiner for offentliggjøring. Byrådet har så langt tiden har tillatt det, gjennomført en selvstendig vurdering av sakens innhold. Det har søkt å belyse ulike risikofaktorer knyttet til en fremskyving i utbyggingstakt vedrørende Grøtsund. På grunn av sakens kompleksitet, samt behovet for rask saksbehandling, har det vært nødvendig å søke ekstern bistand. Byrådet har fått faglige

3 innspill fra rådgivningsfirmaet Menon Business Economics i, knyttet til utfordringer ved oljeog gassaktivitet i nordområdene, geopolitiske trender og usikkerhetsfaktorer ved for rask utbygging av oljerelaterte infrastruktur. Saken gir først en generell vurdering knyttet til forsvarlig saksbehandling, kvalitetssikring og uavhengig risikoanalyser knyttet til en investering i denne størrelsesorden. Dernest fokuseres det på sentrale risikofaktorer og næringsmessige muligheter som bør tas hensyn til når Tromsø Havn skal gjennomføre utbygging av byggetrinn 2 på Grøtsund Havn- og industriområde. Til slutt vil byrådet anbefale tiltak og forbedringer for å redusere risikoen knyttet til Tromsø Havns store fremtidige låneforpliktelser forutsatt gjennomføring av investeringen. 2. Kvalitetssikring av prosjektet Tromsø Havn tilkjennegir at dimensjonene og sakskomplekset er betydelig. Tromsø Havn og Westcon er imidlertid i sluttfasen med innlevering av tilbud til Technip for etablering av fremskutt utbyggingsbase for en LNG-fabrikk på Yamal i Nordvest-Russland, og tilbudsfrist er satt til 27. juni. kl Ut fra de økonomiske analyser gjennomført av Tromsø Havn er kontrakten, med tilhørende krav til fremskyndet utbygging av Grøtsund, svært lønnsom. Likevel må en stille spørsmål om det er en forsvarlig saksbehandling å ta en politisk beslutning rundt en av de største kommunale investeringer noensinne under et slikt tidspress, og uten at det er mulig å gjennomføre omfattende kvalitetskontroller og risikoanalyser. 3.1 Investeringens størrelse og kompleksitet Utbygging av byggetrinn 2 på Grøtsund Havn- og industriområde er anslått til 600 mill.kr hvorav investeringen i sin helhet skal lånefinansieres. Kostnadsoverslaget er basert på de erfaringstall Tromsø Havn har på pågående prosjekt på Grøtsund, samt markedsundersøkelser. Tromsø Havn har de senere år hatt solid økonomisk vekst og flere store investeringsprosjekter pågår eller er på beddingen. Per 2013 har Tromsø havn 511 mill. kr. i lånegjeld, og ved utgangen av 2016 forventes lånegjeld eksklusiv havneterminalen på Prostneset å være på 1,2 mrd. kr. Forventet byggestart på Prostneset er første kvartal 2015, og vil medføre økt lånebelastning. Tromsø Havn sine investeringer vil i utgangspunktet ikke gå på bekostning av kommunens øvrige framtidige investeringer, men samtidig vil store kommunale investeringer i samme tidsrom være prisdrivende i entreprenørmarkedet. Hvis det mot formodning skulle vise seg at Tromsø Havn skulle komme i en presset likviditetssituasjon, vil det kunne medføre at Tromsø kommune må bistå selskapet med kapital. Det bør vurderes å sikre Tromsø Havn sine økonomiske forpliktelser, og derigjennom kommunens interesser, ved å be Westcon stille bankgaranti for hele eller deler av kontraktsbeløpet. i Har blant annet utarbeidet rapport om olje- og gassutsiktene i Nord-Norge

4 Tromsø Havn har i sine analyser lagt til grunn 40 års avskrivningstid. Det innebærer at avdragene totalt sett blir tre ganger så stor i forhold til dagens nivå. Byrådet anbefaler at et eventuelt likviditetsoverskudd går rett inn i nedbetaling av lån knyttet til dette prosjektet. Basert på analyser som ligger til grunn, og under forutsetning at likviditetsoverskudd blir brukt til nedbetaling av lån, vil store deler av investeringen være nedbetalt i løpet av en fem års periode. Tromsø Havn har gjennomført salg av eiendom for om lag 25 mill. kr. for å finansiere Grøtsund byggetrinn 1. Selskapet bør fortløpende vurdere om det finnes eiendommer som kan selges for å justere ned lånegjelda. Det kan også vurderes å selge deler av ferdigstilte anlegg. For å ta ned risikoen kan Tromsø kommune vurdere å organisere hele eller deler av sin virksomhet som aksjeselskap. Det bør også tas i betraktning at Tromsø kommune eier 250 mål tomt regulert til næringsformål i umiddelbar nærhet. Disse vil kunne antas øker i markedsverdi ved en eventuell utbygging av Grøtsund Havne- og industriområde. 3.2 Kvalitetssikring og risikoanalyser På generelt grunnlag vil det være krav om solid ekstern kvalitetssikring ved kommunale investeringer i denne størrelsesorden. Tromsø Havn viser til at FAVEO Prosjektledelse AS og Multiconsult AS har gjennomgått og vurdert investeringsbehovet hovedsakelig basert på gjennomføring av første byggetrinn på Grøtsund. Det er videre benyttet faglig og juridisk bistand fra TROKAR AS til gjennomgang av prismatrisene og Technips kontraktsregime. Byrådet er bekymret over at det på grunn av tidspress ikke har vært mulig å gjennomføre en helhetlig kvalitetssikring både i forhold til økonomiske faktorer, markedsmessige utsikter og kontraktsforhold rundt dette prosjektet. Riktignok ligger byggetrinn 2 inne i kommunens strategiske næringsplan for , men en slik utbygging er i planen forutsatt utbygd trinnvis og først når rammebetingelsene ligger til rette for det. Det kan argumenteres med at en slik rammebetingelse har inntrådt nå. Til sammenligning stilles det krav om at alle statlige investeringer over 750 mill.kr skal gjennom en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringsregimet omfatter både konseptvalg, styringsunderlag samt kostnadsoverslag, herunder usikkerhetsanalyse av den valgte investering. 3.3 Næringspolitisk ringvirkninger Tromsø kommune er i stor vekst, med akkumulert behov på næringsområder. Ved å gjennomføre en investering i en slik skala, vil det kunne gi ringvirkninger for Tromsø og landsdelen. I et historisk lys har det vist seg at næringsaktører har relokalisert seg utenfor Tromsø kommune. Et eksempel er Ludwig Mack AS` utflytting av bryggerivirksomheten til Balsfjord kommune. Attraktiv fysisk og intellektuell infrastruktur er avgjørende for at store industrielle aktører vil etablere seg i nord. Tromsø er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og det offentlige. Dette for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften i nord.

5 Med denne type investering vil Tromsø ha klar et havneområde som kan brukes innenfor flere type næringer som for eksempel: - Annen type kai/havnevirksomhet - Arealer for annen sjørettet næring, eller for så vidt alle typer næring - LNG 4 Potensielle risikofaktorer I saksfremlegget til Tromsø havnestyre er det i liten grad fokusert på risiko relatert til utbygging av andre byggetrinn på Grøtsund Havn og industriområde. Dette gjenspeiles også i vedlagte kontantstrømsanalyse hvor risikopåslaget i avkastningskravet er satt kunstig lavt. Når en i så liten grad tar hensyn til risiko med tanke investeringens størrelse og kompleksitet, kan beslutninger raskt tas på feil grunnlag. 4.1 Markedsmessig risiko Det er stor risiko i forbindelse med en utbygging i denne størrelsesorden. Størst risiko er knyttet til utviklingen av olje- og gassnæringen. I saken til havnestyret kan forventingene til aktivitetsnivået være satt noe høyt. Gassprisen er falt med 30 % det siste året, dette gjør at lønnsomheten i olje- og gassrelaterte næringer har falt betydelig. Mange planlagte fremtidige investeringer er satt på vent. Likevel ligger alt klart for en investeringsbeslutning for Johan Castberg. Dette vil være et stort konkurransefortrinn for Tromsø om anlegget er operativt allerede fra Rystad-rapporten ii fra november 2013 anslår i sine analyser en dobling av aktiviteten innen 2015, en tidobling av aktiviteten innen 2030 og at Barentshavet tar over for Nordsjøen som det viktigste området for petroleumsutvinning. I 2015 vil den nordnorske leverandørindustrien kunne ha en omsetning på milliarder kroner, fordelt på Barentshavet og Norskehavet. Utbygging av Goliat og videreutvikling av Snøhvit vil gi betydelige ringvirkninger. Deretter bør en stille spørsmål ved hvorvidt olje- og gassektoren blir å velge Tromsø fremfor andre steder nærmere feltene i Barentshavet. Det er et stort fokus på kostnadsnivået i bransjen og dermed vil aktører som ligger nærmere feltene kunne bli foretrukket. På den annen side har Tromsø kunnskapsmiljøer som universitet og forskning, samt allerede etablert infrastruktur. Med det siste menes alt fra flyplass til et rikt og internasjonalt orientert kulturliv. Tromsø har fortrinn som kan tiltrekke seg kritisk kompetanse i et attraktivt arbeidsmarked. Det bør legges opp til et anlegg som er tilpasningsdyktig til flere næringer, i tilfelle aktivitetsforventningene til olje- og gassnæringen viser seg ikke å slå til. Det er viktig at Tromsø Havn har dette for øye når arealene opparbeides. 4.2 Politisk og samfunnsmessig risiko ii serviceselskaper.pdf

6 EU med Tyskland i spissen ønsker å være mer selvforsynt med energi. Det er satt i gang flere investeringer innenfor kull og fornybar energi den senere tid. Etterspørselen etter gass fra nordområdene vil kunne bli redusert av den grunn. Russland er en aktør som kan skape usikkerhet for fremtidige olje- og gassinvesteringer i Barentshavet. Disse argumentene kan være med å redusere behovet for olje- og gassinvesteringene i Arktis i nær framtid. Hva som skjer på lengre sikt er mer usikkert. 4.3 Økonomisk og finansiell risiko Dette er et generelt begrep som i denne sak relaterer seg til; - Risiko og usikkerhet knyttet til prosjektkostnadens størrelse Kostnadsoverslaget for investeringen er anslått til 600 mill.kr og baseres på erfaringstall Tromsø Havn har på pågående prosjekt på Grøtsund, samt markedsundersøkelser. Det fremkommer ikke i saksframlegget hvorvidt det er tatt hensyn til prisstigning og forseringskostnad i forbindelse med den raske utbyggingen som må finne sted. Det er lagt til grunn 10 % reserver i prosjektet noe som anses som normalt i et vanlig prosjekt. - Renterisiko Det er lagt til grunn 3,5 % lånerente i prosjektet, noe som er viss buffer i forhold til dagens historisk lave rentenivå. Hvis den økonomiske veksten i den industrielle verden tiltar, er det forventet at markedsrentene vil stige til mer normale nivåer. Da vil også den lånerenten som tilbys Tromsø Havn stige. Med tanke på at prosjektet i sin helhet er lånefinansiert, er det hensiktsmessig å legge noe høyere rentebuffere i de økonomiske analyser av prosjektet. - Likviditetsrisiko Det foreligger risiko for at Tromsø Havn ikke mottar forskuddsbetaling som avtalt, eller at foretaket av markedsmessige grunner ikke får tilført fremmedkapital etc. I utgangspunktet tilsier de økonomiske analyser at likviditetsbeholdningen vil være god i hele prosjektfasen. Siden byrådet ikke har kunnskap om kontraktsregimet, har en ikke noe grunnlag for å vurdere risiko for bortfall av forskuddsbetaling og eventuelle sanksjoner rundt dette nærmere. Utbyggingen er et vesentlig prosjekt for et lite selskap, som allerede har flere større pågående investeringer. Tromsø kommune som eier har liten kapasitet til umiddelbart å gå inn med frisk kapital ved eventuell likviditetsutfordringer. 4.4 Operasjonell risiko Operasjonell risiko anses i denne sammenhengen som juridisk og kontraktsmessige forhold. Tromsø havn har benyttet seg av ekstern bistand for gjennomgang av kontrakten mellom Westcon og Technip. Byrådet har ikke hatt tilgang til kontrakter som ligger til grunn for prosjektet. På grunn av tidspress ville det ikke være mulig for egen selvstendig vurdering av innholdet. Tromsø Havn sine vurderinger om kontraktene legges til grunn. Per i dag er Tromsø Havn et foretak i vekst. Foretaket må knytte til seg juridisk og økonomisk kompetanse som prosjekter av denne størrelse. Det er betryggende at selskapet har engasjert TROKAR AS for å vurdere kontraktmessige forhold, og de ivaretar Tromsø Havn sine interesser i de videre forhandlinger.

7 5 Tiltak for å redusere og fordele risiko Byrådet ønsker å komme med noen forslag til forbedringer og tiltak som kan redusere fremtidig risiko knyttet til denne investeringen. 5.1 Økonomi og finansiering Som tidligere nevnt mener byrådet at det er lagt til grunn noe lave rentebuffere i de økonomiske analysene. For å redusere renterisikoen foreslås inngåelse av fastrentekontrakter for lån knyttet til dette prosjektet. Byrådet foreslår også raskere nedbetaling av lån enn 40 år som er lang til grunn. Store deler av forventet likvidtetsoverskudd bør benyttes til å betale ned på lån. 5.2 Fremtidig organisering av Grøtsund Havneavsnitt Grøtsund Havne- og industriområde vil hovedsakelig ha en markedsmessig aktivitet. I så måte bør det vurderes en annen organisasjonsform enn dagens. Andre sammenlignbare havner og logistikknutepunkt (one-stop-shop) for petroleumsvirksomheter er i dag hovedsakelig organisert som aksjeselskaper. Det henvises særlig til Risavika havn i Stavanger som er eid av både kommunale og private aktører [1]. Fordeler med aksjeselskapsformen er muligheten til å få inn kompetent eierskap som har økonomisk ryggrad til å kunne støtte opp om store fremtidige investeringer. Videre vil risikoen fordeles mellom de forskjellige eiere. Siden det har vært mangelfull kvalitetssikring i saksforberedelsen og forarbeidet til prosjektet på grunn av tidspress, bør det være enda mer fokus på løpende kvalitetssikring og usikkerhetsanalyser. Det bør tas en ny gjennomgang av inntektspotensialet for Grøtsund Havn og industriområde også etter dette prosjektet er avsluttet. 6. Oppsummering Byrådet er bekymret for mangelfull kvalitetssikring før Tromsø Havn innleverer bindende tilbud til Technip med tilhørende forpliktelser til utbygging av Grøtsund byggetrinn 2. I forhold til prosjektet størrelsesomfang og kompleksitet burde det vært gjennomført uavhengige kvalitetskontroller og usikkerhetsanalyser. Det er i liten grad fokus på risikofaktorer i saksframlegget fra Tromsø Havn og i de vedlagte økonomiske kontantstrømanalysene. Avkastningskravet er satt for lavt i forhold til tilsvarende investeringer. Byrådet ser at det foreligger forholdsvis stor markedsmessig risiko knyttet til framtidige inntekter fra olje- og gassaktivitet i nordområdene. I løpet av 2014 har gassprisen falt med 30 %, noe som har resultert med at lønnsomheten i slike prosjekter har falt betydelig og gjort at flere planlagte investeringer er satt på vent. Andre risikofaktorer er knyttet til blant annet ustabile politiske forhold i Russland og EU sitt fokus om selvstendighet i energiproduksjonen. [1]

8 I tillegg foreligger det økonomisk risiko knyttet til at hele prosjektet er lånefinansiert, noe som gjør at Tromsø Havn blir sårbar i forhold til mulige renteøkninger. Utbyggingen er et betydelig prosjekt for et relativt lite foretak, som allerede har flere større investeringsprosjekt i gang. Dersom Tromsø Havn ikke klarer sine økonomiske forpliktelser vil ikke Tromsø kommune ha oppspart kapital til å dekke underskuddet i havnekassen. Tromsø Havn vil ved underskudd i egen drift, måtte tilpasse driften ved å realisere egne aktiva. Tromsø kommune vil ikke ha økonomi til å dekke fremtidig underskudd i Tromsø Havn. Tromsø kommune er i stor vekst, med akkumulert behov på næringsområder. Ved å gjennomføre investeringene i en slik skala vil kunne gi ringvirkninger for Tromsø og landsdelen. Tromsø er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og det offentlige for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften i nord. Tromsø Havn har tidligere vist at de har realisert verdier når de har hatt behov for kapital. Byrådet anbefaler følgende tiltak for å redusere risikoen i prosjektet: - Fastrente på store deler av lånegjelda knyttet til prosjektet - Raskere nedbetaling av lånegjelda enn 40 år som er forespeilet - Vurdering av ny organisasjonsform for Grøtsund Havne- og industriområde - Løpende fokus på kvalitetskontroll og usikkerhetsanalyser - Vurdering av bankgaranti fra Westcon for hele eller deler av kontraktsbeløpet Byrådet har vurdert totaliteten i saken og har landet på at en anbefaler kommunestyret å stemme for investering i byggetrinn 2. Risikoen er vurdert som stor, men byrådets ulike forslag til å minske risikoen gjør at risikobildet for kommunen endrer seg. Gjennom Tromsø Havn eier kommunen store verdier. Dersom kommunestyret vedtar byrådets forslag er Tromsø Havn nødt til å selge eiendom dersom investeringene ikke skulle kaste av seg som forutsatt. Ved å stille slike krav vil det være liten sannsynlighet for at tjenesteproduksjonen i Tromsø kommune vil bli berørt i negativ retning. Ved å minimere risikoen anser byrådet at sakens positive sider overskygger de mulige negative sidene som ligger i risikobildet. Kommunen står dermed igjen med et potensial for tildels meget store og positive ringvirkninger som skapes for kommunen, regionen og landsdelen.... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Dato: 29. januar 2009 Byrådssak 93/09 Byrådet Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier UNSP SARK-700-200718082-72 Hva saken gjelder: Det vises til bystyrets

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune

Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Eierskapsmelding 2013 Tromsø kommune Innhold KAPITTEL 1 - INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 BEHOV FOR EN EIERSTRATEGI FOR KOMMUNALE EIERE... 5 KAPITTEL 2 - OVERORDNET EIERSKAPSPOLITIKK... 6 2.1 POLITISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag JournalpostID 2014032426 Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE Rådmannens skisse R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen - Vekst i kvalitet - Alle blir med - Offensiv

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

Eierskapsmelding 2008

Eierskapsmelding 2008 Eierskapsmelding 2008 Tromsø ASVO as, Tromsø parkering KF og Tromsø Kulturhus KF Vedtatt i kommunestyret 28.05.2008 I kommunestyrets møte 28. mai 2008, sak 96/08, ble det fattet følgende vedtak: Kommunestyret

Detaljer