Nasjonal helse-og sykehusplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal helse-og sykehusplan"

Transkript

1 Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling

2 Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt for overføring til sykehus-foretakene fra 2015 Namsos Levanger Kristiansund Orkdal Trondheim Ålesund Molde Røros Volda

3 Fordeling 2014: kroner Helse Midt- Norge RHF (1,89) Helse Møre og Romsdal HF (4,80) Helse Nord- Trøndelag HF (2,39) St Olavs Hospital HF (7,83)

4 Helsesektorens viktigste ressurs Helse Midt-Norge: ansatte (des. 2013) leger (10 %) sykepleiere (33 %) annet behandl.- og pleie personell (29 %) service personell (10 %) adm. og kontor * (16 %) (* inkl. kliniske ledere) Kjønnsfordeling 76 % 24 %

5 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere i Midt-Norge I snitt har hver innbygger i Midt-Norge 1,6 polikliniske konsultasjoner per år

6 Psykisk helsevern og rusbehandling Helse Midt-Norge Døgnplasser Polikliniske konsultasjoner

7 Fokus i 2014 Realisering av Strategi 2020 gjennom våre to hovedstrategier Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom Program for kvalitet og pasientsikkerhet Program for effektivisering og virksomhetsutvikling Program ehelse Psykisk helsevern og rus Videreutvikle ambulansetjenesten Organisering av sykehusapotekene Utviklingsplan og nytt sykehus Helse Møre og Romsdal HF Etablering av nasjonalt eiendomsselskap Strategiarbeid: Forskning og innovasjon Utdanning og kompetanse Fristbrudd og ventetider Økonomisk bærekraft Reduksjon i avvik arbeidstidsbestemmelser

8 Program ehelse Styringsgruppe og prosjektorganisasjon etablert Fem områder: Pasientbehandling og samhandling Logistikk og økonomi Klinisk støtte Virksomhetsstyring Teknologi og infrastruktur Én innbygger én journal (Nytt sykehus Møre og Romsdal) Digital samhandling Neste generasjon /19 8

9 Bruk av elektronisk journal og grad av integrasjon i helsetjenesten

10 Primærhelsetjeneste i endring: Møtet med pasienten Eksempel: Kaiser Permanente, USA

11 Noen utfordringer vi ønsker å adressere Det arbeides med flere meldinger i tillegg til de som nylig er vedtatt Nasjonal helse- og sykehusplan Primærhelsetjenesten Folkehelse Rehabilitering Kommunereform Stort behov for å sikre sammenheng Stort behov for å se IKT som verktøy på tvers av forvaltningsnivå og strukturer

12 Konserntillitsvalgte og konsernverneombudets roller i Helse Midt-Norge Presentasjon 12.juni 2014 Konserntillitsvalgt Olav Burkeland

13 Konserntillitsvalgte - Representerer hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden - Velges for 2 år, og er valgt av de ansatte i regionen. - Hele regionen er representert

14 Konsernverneombud - Representerer vernetjenesten inn mot RHF nivå, slik at vi har en gjennomgående struktur i foretaksgruppen. - Velges for to år. - Representerer alle arbeidstakere, uansett organisasjonstilknytning eller ikke.

15 Viktige funksjoner - Skal ivareta ansattes rettigheter i formelle drøftinger - Være et kontaktledd på regionalt nivå mellom arbeidsgiver og arbeidstakere - Være i dialog med ledelsen på HMN om saker som skal på sakskartet

16 Inkludering og medvirkning - Helt sentralt for at samarbeidet skal fungere - Ta oss med tidlig i prosessen, så kan vi gi innspill/ tilbakemeldinger på hva som er viktig for oss både i prosess og innhold - Viktig med både formell- og uformell kommunikasjon, det reduserer turbulens og spenninger

17 Drøftingsprotokoller - Saker skal drøftes med tillitsvalgte før de kommer til styret - Drøftinger er et sentralt element i alle saker, men spesielt i store omstillinger - Formelt dokument som krever svar og tilsvar - Blir ofte ettersendt til styremedlemmene, og det er viktig at protokollene blir lest av styret.

18 Respekt for hverandres roller - Viktig at vi har gjensidig respekt og forståelse for roller - Vi som tillitsvalgte respekterer at arbeidsgiver har styringsrett, men vi krever også at våre innspill og vår funksjon blir anerkjent og respektert.

19 Viktige saker i Midt-Norge - Utfordringer i forholdet mellom investeringer og daglig drift - Brudd på arbeidstidsbestemmelser - Finansieringsmodell gir utfordringer vedr omstilling - Styrking av psykisk helse og rus?

20

21 Nasjonal helse-og sykehusplan Geografi Samfunn Arbeidsdeling Daniel Haga Direktør for samhandling

22 Tema Balansekunst mellom faglige standarder og geografisk lokalisering Kapasitet og dimensjonering Prehospitale tjenester og den akuttmedisinske kjeden Utviklingsplaner Samhandling Største utfordringer og hvordan kan disse løses?

23 Balansekunst mellom faglige standarder og geografisk lokalisering Faglige standarder er i hovedsak bra! Eks: Fødselsomsorgen, Nasjonalt traumesystem Men definerer kvalitet med tjenesten som ståsted Noen ganger kan faglige standarder, for eksempel bemanningskrav, gjøre at tilbud må legges ned pga. mangel på fagfolk

24 Balansekunst mellom faglige standarder og geografisk lokalisering For noen tjenester er det viktig å finne balanse mellom faglige krav og tilgjengelighet Eks: Bilambulansetjenesten Hva når avstandene blir store? Eks: Nord-Trøndelag

25 Balansekunst mellom faglig standard og geografisk lokalisering Namsos Levanger Kristiansund Orkdal Trondheim Ålesund Molde Røros Volda

26 Kapasitet og dimensjonering Somatikk: Samlet sett i rimelig balanse, men fortsatt noe problem med «pukkel» for ventetid Rekrutteringsutfordringer innen enkeltfag Psykisk helsevern: Samlet sett i rimelig balanse Men område må styrkes i kommunehelsetjenesten Rusbehandling: Godt utbygd. Nært samarbeid med private Integreres nå med sykehusforetakene

27 Prehospitale tjenester og den akuttmedisinske kjeden -den mest desentraliserte delen av spesialisthelsetjenesten

28 68 ambulansestasjoner hvorav 16 i N-Tr., 20 i Sør-Tr. og 32 i M&R > 800 ansatte som utgjør > 700 brutto årsverk hvorav 82 lærlinger og40 % kvinner 100 ambulansebiler i drift, samt 20 reservebiler 5 båtambulanser og 1 helsetransportbåt > oppdrag i 2013 hvor det er kjørt rundt km, dvsca 112 ganger rundt ekvator

29 Prehospitale tjenester og den akuttmedisinske kjeden Bil-og båtambulansetjenesten ble «insourcet» fra , med tanke på nødvendig integrasjon med resten av de prehospitale tjenestene For å sikre harmonisering, både faglig og organisatorisk, ble tjenesten midlertidig organisert som eget foretak Det forberedes nå en integrasjon med de tre sykehusforetakene fra

30 Prehospitale tjenester og den akuttmedisinske kjeden En god ambulansetjeneste er blitt bedre! Bedre og standardisert kompetanse Eget opplæringskontor Utstyrsstandardisering En helt annen kjøretøysoversikt og logistikk Rapporteringen er blitt langt bedre, men mest på kvantitative data - og vesentlig dyrere.

31 Prehospitale tjenester og den akuttmedisinske kjeden Det diskuteres nå hvordan vi skal organisere fellesfunksjonene det er ønskelig å videreføre Felles innkjøp av ambulanser, evt. felles bilpark Regionale vedlikeholdsavtaler Felles opplæringskontor Regionale faglige standarder Regionalt analysemiljø for driftsdata

32 Prehospitale tjenester og den akuttmedisinske kjeden En god ambulansetjeneste er blitt bedre! Bedre og standardisert kompetanse Eget opplæringskontor Utstyrsstandardisering En helt annen kjøretøysoversikt og logistikk Rapporteringen er blitt langt bedre, men mest på kvantitative data - og vesentlig dyrere.

33 Utviklingsplaner De tre sykehusforetakene har vedtatt, eller er i ferd med å vedta sine utviklingsplaner Planleggingsmodell: KVU Vi vil få tre ulike planer med bakgrunn i HF-enes ulike ståsted Det vurderes nå å lage en regional utviklingsplan Forprosjekt til behandling i september

34 Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne de HF-planene som foreligger Fordi de er bygd på ulike forutsetninger, ulik metode og ulike prosesser Fordi planene som foreligger har uløste utfordringer i forhold til oppgavefordeling mellom sykehus og helseforetak i regionen Fordi det er behov for å se investeringsbehovene i sammenheng, slik at de kan prioriteres ut fra regionens samlede økonomiske bærekraft Behov for å kunne spille regionale perspektiver inn til arbeidet med Nasjonal helse og sykehusplan Se helheten i et langsiktig perspektiv I foretaksmøtet 28. april 2014 ble sykehusforetakene bedt om å medvirke i utarbeidelsen av en regional utviklingsplan

35 Planen skal sørge for trygge og gode tjenester med god tilgjengelighet og en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Midt-Norge RHF Økonomisk bæreevne vil være sentralt i planleggingen og målet er å anvende regionens samlede økonomi i en effektiv balanse mellom drift og investering Planen skal peke på hvilke drivkrefter vi må hensynta og forventet utvikling i disse Utviklingsplanen bør være ett av grunnlagene for framtidige beslutninger om funksjonsfordeling og sykehusstruktur Utviklingsplanen skal gi grunnlag for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling Utviklingsplanen skal bygge på strategiske dokumenter og føringer nasjonalt og regionalt. Planen skal bygge på og videreføre Strategi Videre vil arbeidet være et viktig bidrag inn i arbeidet med nasjonale helse- og sykehusplan Prosjektet skal omfatte en planperiode frem til 2030, men må der det er mulig trekke linjene enda lenger frem i tid I den grad det er formålstjenlig skal utviklingsplanen peke på flere alternativ, der en som del av arbeidet også kan vurdere behovene uavhengig av dagens sykehusbygg, foretaksgrenser fylkesgrenser, kommunegrenser og forvaltningsnivå Kilde: Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

36 Faser og beslutningspunkter i tidligfasen Utviklingsplan Virksomhetsutvikling Strategiske føringer Virksomhetsmessig utviklingsplan Tidligfase for investeringsprosjekt B1 Bygningsmessig utviklingsplan Idefase Konsept-fase KSK For-prosjekt B1: Beslutning om evt. oppstart Tidligfaseplanlegging av byggeprosjekt Kilde: Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

37 Eksempler på temaer som vil bli belyst i prosjektet Arbeidet med utviklingsplanen må i tillegg til å beskrive status i form av aktivitet, kapasitet, pasientstrømmer og forbruksmønster også ta hensyn til hvordan fremtidens drivkrefter vil forme tilbudet Pasientrettigheter og valgfrihet Endringer i etterspørsel Forventninger i befolkningen, urbanisering Demografi Sykdomsbilde Medisinsk metode og forskning Endringer i tjenestetilbud Endringer i rammevilkår Teknologi og IKT Begrenset tilgang på helsepersonell Utvikling av utdanningstilbudet Økonomisk handlingsrom Utviklingstrender bygg og MTU Økonomisk ressurstilgang Internasjonalisering og konkurranse Miljøhensyn Eier- og regulatoriske forhold Samferdselsmønster Utviklingsplanen bidrar til å legge grunnlag for hvordan fremtidige endringer av virksomheten kan løses og hvilke konsekvenser dette vil ha for fremtidig drift, bemanning, bygg og kostnader Utvikling av et godt tilbud til befolkningen Ny kommunestruktur Forsterket primærhelsetjeneste

38 Overordnet fremdriftsplan Forslag til fremdrift Måned Beslutning om oppstart av hovedprosjekt Planleggingsfasen Datainnsamling, analyse og utredning Mulige konsepter for ivaretakelse av sørge-for ansvaret Vurdere konsekvenser og risiko Anbefaling av løsning Styrebehandling

39 Samhandling og rehabilitering HMN hadde en formalisert dialog med KS før samhandlingsreformen HMN hadde inngått forpliktende samarbeid om DMSutbygging med «spleiselag» på etterbehandlingssenger Kommunene dannet «kommuneregioner» i en tidlig fase av samhandlingsreformen (fra 86 kommuner til 15 kommuneregioner)

40 Samhandling og rehabilitering Vi har gjennomført et fellesprosjekt med kommunene innen rehabilitering Med hovedfokus på hvilke oppgaver som med fordel kan løses kommunalt og hvilke som bør løses av spesialisthelsetjenesten. Private institusjoner deltok i arbeidet Rapporten er et «veikart» for rehabilitering, ingen handlingsplan

41 Nasjonal helse-og sykehusplan Kvalitet og pasientsikkerhet Henrik A. Sandbu kst. direktør helsefag, forskning og utdanning

42 Trygghet Respekt Kvalitet

43 Når jeg blir pasient ønsker jeg at jeg blir møtt med respekt min integritet blir ivaretatt jeg blir involvert i behandlingen jeg får likeverdig behandling det ikke er tilfeldig hvilken behandling jeg får behandlingen er planlagt og koordinert, uten unødvendig ventetid jeg ikke utsettes for unødvendige undersøkelser jeg ikke blir påført en infeksjon eller annen unødvendig komplikasjon jeg får samme informasjon av alle som er involvert i behandlingen

44 Som lege og leder ønsker jeg at pasienten blir møtt med respekt opplever at integriteten blir ivaretatt blir involvert i behandlingen får likeverdig behandling ikke får annen behandling enn andre får planlagt og koordinert behandlingen, uten unødvendig ventetid ikke utsettes for unødvendige undersøkelser ikke blir påført en infeksjon eller annen unødvendig komplikasjon får samme informasjon av alle som er involvert i behandlingen

45 Kvalitet og pasientsikkerhethovedutfordringer Kvalitet/tilgjengelig kompetanse versus nærhet Sammenheng mellom volum og kvalitet Manglende implementering av beste praksis For stor praksisvariasjon - for lite standardisering Sårbare/marginale fagmiljøer For lite sammenhengende tjeneste Mangelfull informasjonsutveksling Oppdelte styringssystemer/nivåer For lite involvering av pasient/pårørende Mangelfull monitorering av kvalitet og sikkerhet

46 Regionale strategier og planer Regional utvikling av rusomsorgen Prehospital plan Regional kreftplan Regionalt traumesystem Regional plan for utvikling av habiliteringstjenestene Regional handlingsplan for avtalespesialister Regional FoU-strategi Program for kvalitet og pasientsikkerhet Regional plan for bildediagnostikk Regional plan for psykisk helsevern

47 Ny teknologi -ny organisasjon

48 Høyteknologisk medisin stiller nye krav Nye krav til opplæring Økende spesialisering Kompleks organisering Profesjonalisering av FoU og innføring av nye metoder Bedre utnyttelse av teknologien Økt oppmerksomhet om behandling Mindre oppmerksomhet om omsorg Sentralisering og spesialisering av institusjonene De kirurgiske og medisinske fagene konvergerer Fra Erik Fosse

49 Relativ utvikling i aktivitet (nasjonale tall for spesialisthelsetjenesten)

50 Relativ utvikling liggetid (gj.snitt)

51 Helsetjeneste i endring

52 Velkommen til det nye Midt-Norge Namsos Levanger Kristiansund Orkdal Trondheim Ålesund Molde Røros Volda

53 Halvparten av alle ø-hjelpsinnleggelser forekommer på medisinske avdelinger. Kirurgi og ortopedi utgjør samlet i underkant av 30 pst. av ø- hjelpsinnleggelsene Nær 50 pst. av alle ø-hjelpsinnleggelser er på dagtid (08-16) For de mindre sykehusene er gjennomsnittlig antall ø- hjelpsinnleggelser pr døgn relativt beskjedent (5-7 pr døgn) Ca. 50 pst. av alle ø-hjelpsoperasjoner gjennomføres på dagtid

54 Fordeling etter hvor pasientene behandles 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Behandles utenfor eget HF: HMR: 1 av 4 St Olav: 1 av 9 HNT: 1 av 3 Utenfor HMN: 1 av 25 0 % Møre og Romsdal HF-omr St. Olavs Hospitals HF-område Nord-Trøndelag HF-omr Produksjon eget HF Andre regioner Andre HF i HMN Private (sykehus, avtalespes, opptreningsinst)

55 Økt tilgjengelighet Utbyggingen av distriktspsykiatri i Norge: I dag over 70 tilbud

56

57 Forskjeller i forbruk

58 Bruker vi ressursene på de rette tingene? Stor forskjell i omfang av behandlinger Ikke alt kan være riktig Er det overforbruk av noen behandlinger? Bør ressursene omfordeles internt i sykehusene? Kilde: Olav Helge Førde

59 To eksempler som viser forskjeller Gj.snitt liggetid hofteprotese Gj.snitt liggetid hoftebrudd

60 Effektivitet og kvalitet -og standardisering Tykktarmskreft: Helse Midt-Norge er den regionen som tilbyr størst andel pasienter behandlingsstart innen 20 dager. men ulik praksis ved viderehenvisninggir ulik ansiennitetsdato og registrert ventetid blir kortere enn den reelt sett er.

61 Gode pasientforløp -fra hjem til hjem Effektiv behandling på sykehus

62 Standardiserte pasientforløp Regionale fagledernettverk Omforent medisinsk praksis Sikre likeverdig behandlingstilbud Kreft-behandling først ut Oppgave fordeling (St. Olavs Hospital, Ålesund sjukehus, øvrige lokalsykehus og fastlegene)

63 Utvikling, implementering og monitoreringav de standardiserte pasientforløpene Klinisk forskning Nasjonale retningslinjer Standardiserte pasientforløp Implementering i klinisk praksis Fortløpende oppfølging/monitorering av klinisk praksis

64 AP2 Leder Pasientens forløp AP3 Leder Pasientsikkerhet AP1 Standardiserte pasientforløp Leder AP5 Lederutvikling Leder AP4 Leder «Kompetanse» Utdanning Kompetansenter for helsetjenesteutvikling Forskningsinfrastruktur

65 Fremdriftsplan Forprosjekt Start i desember 2013 Avsluttet i mars Prosjektplan godkjent 22. april 2014 Utvikling Applikasjon etablert Kommunikasjon med PAS Release av applikasjon 1. august 2014 Implementering Pilot start 18. august

66 Overordnetmål for pilotprosjektet «Sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved bruk av verktøy som monitorerer og visualiserer måleparametere.» Tykktarmskreft Brystkreft Psykose

67 MA MonitoreringAv Pasientforløp

68 Antall innenfor Antall innenfor Antall innenfor Antall innenfor Antall innenfor Antall innenfor Antall innenfor 1. kvartal 2013 (n = 50) 98% 90% 88% 78% 64% 44% 36% Antall innenfor 50 dager: Antall innenfor 45 dager: Antall innenfor 40 dager: Antall innenfor 35 dager: 2. kvartal 2013 (n = 36) Antall innenfor 30 dager: 64% Antall innenfor 25 dager: 50% Antall innenfor 20 dager: 36% 94% 89% 86% 77% 3. Kvartal 2013 (n = 46) 4. kvartal 2013 (n = 31) Antall innenfor 50 dager: Antall innenfor 45 dager: Antall innenfor 40 dager: Antall innenfor 35 dager: Antall innenfor 30 dager: Antall innenfor 25 dager: Antall innenfor 20 dager: 41% 60% 56% 96% 84% 80% 78% Antall innenfor 50 dager: Antall innenfor 45 dager: Antall innenfor 40 dager: Antall innenfor 35 dager: Antall innenfor 30 dager: Antall innenfor 25 dager: Antall innenfor 20 dager: 37% 60% 80% 100% 90% S Sørhaug et al; in prep

69

70 Regionale fagledernettverk Prehospitale tjenester (samarbeidsforum) Ortopedisk kirurgi Hjerneslag Øyesykdommer Øre-nese-hals og kjevesykdommer Gynekologi og fødselshjelp Nevrologi Revmatiske sykdommer Indremedisinske sykdommer Kardiologi Lungesykdommer Generell kirurgi Barn og unge, pediatri, BUP, habilitering barn Nettverk for sammensatte lidelser o Kroniske smerter o ME ( utmattelsessyndrom ) Psykisk helsevern voksne og RUS

71 Regionale ressursgrupper 1.Regionalt ressursgruppe for laboratoriemedisin 2.Regionalt ressursgruppe for intensivmedisin 3.Regionalt ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende 4.Regionalt ressursgruppe for habilitering 5.Regionalt ressursgruppe for rehabilitering 6.Regionalt ressursgruppe for standardisering av pasientforløp 7.Regionalt ressursgruppe for billeddiagnostikk 8.Regionalt ressursgruppe for kvalitet (EQS) 9.Regional ressursgruppe for medisinsk teknisk utstyr (MTU) 10.Legemiddelhåndtering?

72 Mandat fagledernettverk for Helse Midt- Norge 1. Beskrive regionale pasientforløp 2. Løpende følge med utviklingen i fagfeltet, både internt i regionen og globalt. Dette arbeidet skal rapporteres tilbake til RHF i form av forslag til tiltak. 3. På bestilling fra RHF utføre nærmere spesifiserte oppdrag. 4. På bestilling fra RHF kan fagledernettverkene bli bedt om å delta i regionalt plan- og strategiarbeid. Regionale ressursgrupper skal støtte fagledernettverkene med særskilt kompetanse. 1. fase: Regionale pasientforløp, fra hjem til hjem. Realisere plan for kreftomsorgen.

73 Program for kvalitet og pasientsikkerhet Videreføring av pasientsikkerhetskampanjen Ny giv -og en varig, robust sikkerhetskultur Eierskap og involvering fra styre til førstelinje 2014: 10 % reduksjon i antall alvorlige pasientskader (GTT) Vertskap for nasjonal konferanse (juni) Regional fagsamling (høst, 2014) Såkornmidler lyst ut og tildelt

74 Antall fristbrudd for ventende

75 Ventetid og antall ventende

76 St. Olavs Hospital -Statistikk ventetid og fristbrudd pr februar 2014 Gj. snittligventetid blant de som fikk sitt tilbud i februar; 73 dager Antall fristbrudd blant de som fikk et tilbud i februar; ny-henviste pasienter venter på et tilbud; pasienter har ventet > 6 mnd pasienter har ventet > 9 mnd./ 270 dager 571 pasienter har ventet > 12 mnd. (4% av de ventende, 21% av ventetiden) Om ingen ventet lenger enn 9 mnd./ 270 dager så ville vår gjennomsnittlige ventetid være 65 dager 93 % av de ventende venter på et poliklinisk tilbud, 5 % på dagbehandling og 2 % på innleggelse for utredning/ behandling Pasienter som har fått en vurdering og som venter på et tilbud ved St. Olavs Hospital inngår ikke i disse tallene. Slike «interne» ventelister er også en stor utfordring for sykehuset og for pasientene

77 St. Olavs Hospital - Framdriftsplan I 1. Styrke det pasientadministrative arbeidet; Alle mottak av henvisninger til elektiv behandling får krav om å avklare alvorlighetsgraden innen 2 virkedager; Alle mottak får krav om innen 10 virkedager; Avklare når pasienten kan få et tilbud hos oss og gi beskjed Om fristbrudd eller ventetid > 270 dager; koble på prosjektkontoret 2. Utvide kapasiteten ved St. Olavs Hospital; Bistå klinikkene med å utvide åpningstid/ øke kapasitet Fastsette maksimal ventetid ved den enkelte klinikk 3. Etablere et prosjektkontor med kompetanse på eksterne tilbud; Etablere kunnskap om mulige eksterne tilbud i andre helseforetak eller blant private med avtaler med RHF Bistå mottakene med å framskaffe slike eksterne tilbud der vi ikke klarer å gi et tilbud før fristbrudd eller innen 270 dager

78 St. Olavs Hospital - Framdriftsplan II 4. Bemanne prosjektkontoret; Ekstern utlysning med kort søknadsfrist; medisinsk faglig leder Vurdere å omprioritere ressurser fra sentral stab for å støtte opp under medisinsk faglig leder 5. Bygge kompetanse på mulige eksterne tilbud; Hva finnes av muligheter i andre helseforetak i vår region? Hva kan «Fritt behandlingsvalg» bistå med? Dialog med RHF og private sykehus med avtale Dialog med RHF og privatpraktiserende spesialister med avtale 6. Revidere aktuelle prosedyrer

79 Samarbeid med private leverandører «Sørge for» = 17, 6 milliarder Private = 731 millioner (4,2 %) * For 2015 vil dette innkjøpet øke med 45 millioner kroner, til 205 millioner kroner.

80

81 Nasjonal helse- og sykehusplan Kompetanse rekruttering og utvikling HR-direktør Sveinung Aune

82 Kompetanse Overordnet utfordringsbilde og strategiske føringer Oppfølging av strategi regionale prosjekter og tiltak Status og hovedutfordringer i dag. Plan for det videre arbeidet

83 Utfordringer Strategi 2020: Mål strategi 2020: 1. Befolkningens sammensetning og behov endres 2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet 3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor 4. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten 1. Styrket innsats for de store pasientgruppene 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 3. En organisering som underbygger gode pasientforløp 4. Rett kompetanse på rett sted til rett tid 5. Økonomisk bærekraft

84 Store endringer i helseforetakene som følge av samfunnsutviklingen Andelen eldre medarbeidere + 60 øker: 2006 (8,2 %) 2014 (11,8 %) Større omløpshastighet i kunnskapsutviklingen Raskere teknologisk utvikling. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet krever oppdatert og dokumentert kompetanse

85 Prosjekter og handlingsplaner i kjølevannet av Strategi : Kompetanse og kapasitet Analyse av fremtidig kompetansebehov i foretaksgruppen og identifisering av viktige tiltak for å sikre den riktige kompetansen frem mot : Legeressursen: Analyse av spesialistdekning, kartlegging av sårbare fagmiljøer med fokus på legeressursen fra 2010: Regional handlingsplan HR som rulleres årlig (kompetanse ett av fokusområdene)

86 Viktige oppfølgingstiltak Styrke det strategiske samarbeidet innenfor utdanning i regionen (Midt-Norsk Samarbeidsutvalg etablert med kommuner, fylkeskommuner, brukere, fylkesmann) Jobbglidning/oppgavedeling mellom profesjoner - jobbglidningsprosjekter Tydeliggjøring av arbeidsgiveransvaret for kompetanseutvikling (simulatortrening, e-læring) Effektivisering av spesialiseringsløpene for leger i regionene Langtids arbeidsplanlegging årsplaner Fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling Ta i bruk arbeidskraftreserve deltid Medvirke i nasjonale prosesser for å sikre riktig innhold i grunnutdanningene Redusere sykefravær og uføreandel Løpende kompetanse- og personalplanlegging utledet av pasientforløpene og strategiske føringer (prosjekt kompetanseledelse LEDERANSVARET)

87 Hovedkonklusjoner God legedekning generelt fram mot Store forbruksforskjeller på spesialister innad i regionen Relativt høy dekning ortopedi og anestesiologi Kritiske spesialistområder (patologi, onkologi, urologi rammer voksende pasientgrupper) Flere sårbare fagmiljøer (fådelte vaktordninger, rekrutteringsproblemer/vikarstafetter/utdanningsstillinger) Rimelig god dekning på sykepleiere og andre høgskolegrupper, men mangel på spesialsykepleiere framover Stor underdekning av fagutdannet personell i kommunene (hjelpepleiere/helsefagarbeidere) Sterkt konkurranseutsatt i teknologiske fag (IKT m.m.) Manglende systematikk og standardisering i planlegging av kompetanse - lederoppgaven

88 Utfordringsbildet og videre plan Pasientene opplever for mange gjerder mellom: - Helsetjenestene - Helsetjenestene og andre hjelpetjenester - Profesjonene som utøver tjenestene Manglende helhetlig ledergrep på foretakene når det gjelder kompetanseplanlegging For dårlige bestillere til utdanningsinstitusjonene. Egen strategi for utdanning og kompetanse under arbeid

89 3 viktige suksesskriterier i det videre arbeidet TYDELIGGJØRING AV LEDERANSVARET PÅ ALLE NIVÅ FOR LANGSIKTIG KOMPETANSEPLANLEGGING (LÆRENDE ORGANISASJONER) REGIONALT STRATEGISK SAMARBEID MELLOM KOMMUNER, SPESIALISTHELSETJENESTE, UTDANNINGSINSTITUSJONER M.FL. INNENFOR KOMPETANSE- OG UTDANNINGSOMRÅDET SAMARBEID REGIONALT OG NASJONALT OM KOMPETANSEUTVIKLINGSTILTAK (SPESIALISERINGSLØPENE, E-LÆRINGSTILTAK M.M.)

90

91 Trygghet Respekt Kvalitet

92 Utviklingsfaser IKT i Helse Midt-Norge IKT samordning i fylkeskommuner Før foretaksmodellen Regional IKTenhet (Hemit) Felles pasientjournal Felles røntgensystem Felles rekvisisjon/svar for laboratorier Nytt sykehus StOlavs Hospital Gjennomføringsevne og klinisk dokumentasjon Stabil drift og endringshåndtering Standardiserte pasientforløp Utvikle elektronisk kurve, medisinering, forordning Talegjenkjenning Stabilisering og utvikling

93 4 Dagens og planlagt Samordning IKT i HMN IKT og organisasjonskomponent Applikasjoner Brukervendt infrastruktur Medisinsk Administrativ Bakenforliggende infrastruktur IKT organisasjonsmodell Prehospital styring Behandlingsstøtte Operasjonsstøtte Laboratoriestyring Radiologidiagnostikk Pasientsystem Forskningsstøtte Intern og ekstern kommunikasjon Ledelse og økonomistyring Logistikk håndtering Personalforvaltning Sak/Arkiv styring Helpdesk PC Server/lagring Lokalt nettverk (LAN) Nasjonalt nettverk (WAN) Syketransport Blank System eksisterer ikke 0 Ingen samordning 1 Kun faglig samarbeid, forskjellige systemer Akutt medisinsk kommunikasjon Prosesskvalitetssikring Avdelingsvis medisinsk fagstøtte Klinisk datavarehus Operasjonsplanlegging Peroperativ dokumentasjon Postoperativ dokumentasjon Blodbankstyring Klinisk kjemi laboratoriestyring Mikrobiologi laboratoriestyring Patologi laboratoriestyring Røntgeninformasjonshåndtering Røntgenbilde behandling Pasientadministrasjon (PAS) Pasientjournalføring (EPJ) Rekvisisjon og svar håndtering Timebestilling Administrativ datavarehus Økonomistyring Innkjøp Lageradministrasjon Kompetanseforvaltning Arbeidstidsplanlegging Lønnsadministrasjon Personaladministrasjon 2 Delvis standardisert 3 Standardisert (men har ulike installasjoner) Pr Sentral Felles (samme installasjon) Etter gjennomføring pågående prosjekter Sentral Før Etter Samordning med primærhelsetj. og HF i Midt-Norge Før Etter

94 Helse Midt-Norges arbeid ligger tett opp til og tar utgangspunkt i Meld. St. 9 og 10 ( )

95

96 7

97 Et felles prosjekt for primærleger, kommuner, helseforetak for felles IKT-løsning vil utgjøre en konkret forskjell for innbyggere og helsepersonell: Innbyggerne involveres, innbyggernes egne ressurser tas i bruk, innbygger får tilgang til journalen og overvåker egen helse Nivåene deler informasjon og planer for utredning og behandling, dermed kan pasienten oppleve at helsevesenet henger sammen og at alle aktører i helsevesenet ser helheten rundt pasienten Formidling av kunnskap skjer gjennom beslutningsstøtte og standardiserte pasientforløp(en ny måte å formidle kunnskap til helsepersonell i alle ledd) Beslutningsstøtte skjer ut fra forhåndsplanlagte pasientforløp og gir forutsigbarhet og kvalitet for pasienter og helsepersonell Beslutningsstøtte vil effektivisere dokumentasjonsprosesser, dermed helsepersonells bruk av tid Strukturert journal gjør forskning mer effektiv, og medisinske metoder kan raskere forbedres Alle nivåer får teknisk plattform som kan koble til og lagre data fra velferdsteknologi på en omforent måte Nytt sykehus i Møre og Romsdal bygges med ny IKT, ikke gammel dette har betydning for planlegging og realisering 8

98 Tentativ faseplan nytt PAS/EPJ Anskaffelse Design og konfig 1. install Utrulling Realisering Standardisering arbeidsprosesser, meldingsløft, kompetanse, kval. system

99 Helhetlige pasientforløp trenger helhetlig IKT - støtte Pasientens egenomsorg Redusert egenmestring Egenmestring Innbygger Pasient Innbygger Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenester

100 Sykehus / Helseforetak Avtalespesialister Kommune Fastlegeordning Kommune Helsestasjoner Sykehjem Hjemme Kommune Sosialtjenester Skole Barnevern

101 Gode råd til Nasjonal helse- og sykehusplan 95 pst. pasientforløp skjer innen region Felles grunnlag for faglig standardisering på beste praksis bør ideelt skje nasjonalt, men vil være enklere å gjøre innenfor én region i første omgang Behov for overgangsordninger? Enklere for en region for en avgrenset periode 12

102 Gode bidrag fra nasjonale myndigheter Nasjonale standarder Faglig beste praksis, IKT Felles komponenter og konsepter eresept Nasjonal pasientoversikt (kjernejournal) Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (riktig person, riktig adresse, riktig tilgang) En innbygger en journal Juridisk grunnlag Arbeider under forutsetning av ny lovgivning Helsepersonells tilgang til riktige opplysninger Felles fortolkning (norm sikkerhet etc, hvordan gjøre deling av data) Gode incentiver Endringstakt kan øke ved IKTinnføring Samordning av IKT-beslutninger i kommuner og for fastleger Finansiering av IKT-satsinger i kommuner 13

103 Trygghet Respekt Kvalitet

Velkommen til det nye Midt-Norge. Prosjekt for overføring til sykehus-foretakene fra Trondheim Orkdal. Kristiansund.

Velkommen til det nye Midt-Norge. Prosjekt for overføring til sykehus-foretakene fra Trondheim Orkdal. Kristiansund. Helse Midt IKT- ikke bare i kryss men også på tvers. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt for overføring til sykehus-foretakene fra 2015

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Helse Midt-Norge. Én innbygger én journal. IKT strategi - handlingsplan. Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2

Helse Midt-Norge. Én innbygger én journal. IKT strategi - handlingsplan. Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2 Helse Midt-Norge Én innbygger én journal IKT strategi - handlingsplan Jan Eirik Thoresen 12.04.2013 v2 Hvordan kom vi dit? «95 prosent av alle pasientforløp foregår innenfor en region. Alle regioner har

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer

Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer Tenkemåter og arbeidsmetoder i lokal og sentral helseforvaltning Hvordan foretakene tenker, planlegger og prioriterer - med utgangspunkt i Strategi 2020 Trondheim, 2. februar 2012 Daniel Haga Direktør

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 53/13 IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan Saksbehandler Bård Helge Hofstad og Jan Eirik Thoresen Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr Versjon: 1.0 Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr Anbefalt av HR-direktør Sveinung Aune Godkjent av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF 08.04.2014 Innhold 1.0 Forankring

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen?

Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen? Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen? Vegen videre fagseminar Hardangerrådet IKS Lofthus 8. september 2016 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Velferdsstaten

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2016-2018 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. mars 2015 INTERNREVISJONEN I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT Eva M. Møller Magne Høgelid Utfordringer i helsesektoren Kapasitet Kvalitet Effektivitet Hvordan skal IKT hjelpe oss å løse disse utfordringene?

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Mandat for lokal utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Mandat for lokal utviklingsplan 2018-2021 Helse Møre og Romsdal HF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 16. juni 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Nasjonale føringer... 4 3. Regionale

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Dialogmøte Kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal Ålesund 4. november 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 97/13 Rullering av Strategi 2020 Saksbehandler Inger Mette Nilstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/565 Dato for 12. desember 2013 styremøte Forslag til

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

DPS/BUP konferansen 2015

DPS/BUP konferansen 2015 v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet! DPS/BUP konferansen 2015! Tromsø, 20.05.15 Sentrale føringer St.melding om folkehelse St.melding om primærhelsetjeneste St.melding om nasjonal

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014 Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Krav og rammer m.v. for 2014 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Samhandlingsreformen.. og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Disposisjon Samhandlingsreformen Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste Nasjonal helse-

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Konferanse om Helhetlige pasientforløp NSH 2011 Tema for foredraget Pasientlogistikk arbeid ved St Olavs Hospital

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater. hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover

Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater. hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF 24. Mai 2012 Bedre helse

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer