Krever sosial dumping -regler trukket tilbake

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krever sosial dumping -regler trukket tilbake"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 14/2008 Fredag 11. april 1. Krever sosial dumping -regler trukket tilbake 2. Etiske formaninger følger nye forsvarsregler 3. Enda en oppdragsgiver slapp gebyrstraff 4. Konsulenter, egenregi og IKT-kontrakt 5. Fritt val av heimehjelp drukna i byråkrati 6. Bare hver fjerde småbedrift fristes av offentlige innkjøp 7. Vil ha innkjøparhjelp i jakt på tilbodskartell 8. Viktig å ha info om forhistorien til OPS-prosjekter Krever sosial dumping -regler trukket tilbake Den nylig iverksatte forskriften som ved offentlige anskaffelser skal bidra til å bekjempe sosial dumping, må trekkes tilbake. Kravet kommer fra NHO, som begrunner kravet med en fersk dom i EF-domstolen. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) må vurdere lovligheten av denne forskriften på nytt, heter det. EUdomstolen har nå satt en klar grense for hva myndighetene og fagforeninger kan gjøre for å hindre såkalt sosial dumping, sier NHO-advokat Nina Melsom i en kommentar. NHO har tidligere etterlyst en presisering av hva normale lønns- og arbeidsvilkår i forskriften egentlig betyr. EF-domstolen har avsagt dom i den såkalte Rüffert-saken, som har sitt utspring i Tyskland. Domstolen tok der stilling til om en offentlig myndighet som krav i forbindelse med innkjøp kan forutsette at lokale tariffavtaler blir overholdt. Konklusjonen ble at den loven i den tyske delstaten Niedersachsen, som var sakens kjerne, og som begrunner krav om å følge lokale tariffavtaler, er klart i strid med EU-traktatens artikkel 49 om fri bevegelse av tjenesteytelser og EUs utstasjoneringsdirektiv. I fjor høst var det to lignende saker: Viking Line- og Waxholm/Laval-dommen. Den tyske delstaten hadde vedtatt en lov som krevde at blant annet offentlige byggeoppdrag bare kunne gis til selskaper som betale lønninger i samsvar med lokale tariffavtaler. I Tyskland finnes også en allmenngjort tariffavtale, som inneholder betydelig lavere minstelønn enn i denne delstaten. Et polsk selskap ble tildelt en underentreprise, og det ble etter hvert påvist at de polske bygningsarbeiderne fikk under halvparten av gjeldende tarifflønn i dette området. Kontrakten oppsagt Da dette ble oppdaget ble kontrakten oppsagt, og entreprenøren ble ilagt en bot på euro. Selskapet gikk senere konkurs. Advokat Dirk Rüffert, som var konkursforvalter i det bøtelagte selskapet, reiste så sak mot den tyske delstaten.

2 Et av EUs overordnede formål er å sikre det indre marked med fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital. Restriksjoner i disse frihetene må, for å være lovlig, være begrunnet i legitime EØS-relevante hensyn, fremgår det av dommen. Hensynet til å beskytte utenlandske arbeidstakere kan være et slikt legitimt hensyn. En slik restriksjon må imidlertid ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. Ved vurderingen av hvilket beskyttelsesnivå som er påkrevet, må det tas hensyn til bestemmelsene i utstasjoneringsdirektivet. Dersom det skal gis bestemmelser om lønn, må de prosedyrer som utstasjoneringsdirektivet oppstiller følges. Det var ikke gjort av den tyske delstaten. Norsk forskrift Første mars i år trådte det her hjemme i kraft en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Denne skal sikre utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold når det offentlige kjøper tjenester. Oppdragsgiveren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Det er denne forskriften som NHO nå ber FAD om å trekke tilbake og vurdere lovligheten av i lys av EF-domstolens avgjørelse i Rüffert-saken. Etiske formaninger følger nye forsvarsregler Forsvaret har revidert den interne instruksen som skal brukes når Forsvarets helt spesielle anskaffelsesbehov skal dekkes, nemlig anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF). Det nye regelverket gjelder for alle kjøp etter 7. april, enten det er bygg og anlegg, varer eller tjenester. Og formaninger fra Forsvarsdepartementet følger de nye reglene: Det er grunn til å understreke det særlige ansvaret som påhviler forsvarssektoren for å påse at anskaffelsesvirksomheten gjennomføres innenfor rammen av det som er etisk forsvarlig og i samsvar med politiske beslutninger. Det nye regelverket som ble iverksatt 7. april, erstatter ARF en fra 1. september Den kom den gang i stedet for BAF (Bestemmelser for anskaffelser i Forsvaret). For alle anskaffelser som finner sted etter 7. april, skal den reviderte versjonen av ARF legges til grunn, heter det. Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) er det interne unntaksregelverket som gjelder for Forsvarsdepartementet og underlagte etater (forsvarssektoren) ved en rekke forsvarsanskaffelser, det vil si forsvarsrelaterte varer, tjenester og materiell. ARF refererer til grunnbestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) og prinsippene om sporbarhet, likebehandling og konkurranse. ARF er et såkalt generisk regelverk som skal tolkes i lys av den til enhver tid gjeldende politikk. Regler om tidlig dialog En viktig endring er at det er satt en ny beløpsgrense for gjenkjøp. Ved anskaffelser for over 50 millioner kroner vil det være krav om slikt gjenkjøp. Tidligere var grensen 75 millioner kroner. En annen endring er at de grunnleggende bestemmelsene i ARF (Del 1 av regelverket) vil gjelde for alle anskaffelser i forsvarssektoren, også for Side 2

3 forsvarsanskaffelser som knytter seg til bygg og anlegg. I tillegg er det nye regler om tidlig dialog som blant annet innebærer at forsvarssektoren unntaksvis kan benytte potensielle leverandører som rådgivere i en tidlig fase av et samarbeidsprosjekt. - Forsvaret er avhengig av et godt og nært forhold til sine leverandører, med åpen og gjensidig dialog. ARF gir rom for et slikt samarbeid, og departementet oppfordrer til samarbeid også i tidlige faser av prosjekter der hvor dette tjener Forsvarets behov, fremgår det av omtalen av den nye ARF en. Felles regler En oppdatering av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i 2006 medførte behov for oppdatering av tilsvarende bestemmelser i ARF. Den reviderte versjonen har blant annet samme avvisningsregler som LOA/FOA. Beløpsgrensen for å føre anskaffelsesprotokoll er også samordnet, og kravet om protokoll gjelder nå for alle anskaffelser over kroner. I tillegg skal det føres anskaffelsesprotokoll for alle avrop på rammeavtaler over kroner. Dalseide-utvalget, som gransket Forsvarets IKT-kontrakter, anbefalte en rekke tiltak for å øke bevisstheten rundt etiske regler og normer. Disse tiltakene er tatt inn i det reviderte regelverket. Revidert ARF har også henvisninger til de etiske retningslinjene som gjelder for forsvarssektoren, herunder hvilke regler som gjelder forholdet til leverandører. Forsvarsdepartementet påpeker at ARF skal bidra til å styrke Forsvarets evne til å realisere strategiske og kontrollerbare kostnadsrammer og sett i lys av levetidsperspektivet. Revidert ARF vektlegger som før betydningen av sivilt-militært samarbeid, og internasjonale samarbeidsløsninger og alliansesamarbeid skal vurderes når nye kapasiteter skal fremskaffes, der slike løsninger er met kostnadseffektive og best bidrar til å dekke Forsvarets behov. Enda en oppdragsgiver slapp gebyrstraff For fjerde gang på rad frikjenner KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) en offentlig oppdragsgiver som er innklaget for å ha foretatt et så alvorlig brudd på reglene om direkteanskaffelse at det kunne være aktuelt å straffe med overtredelsesgebyr. Fortsatt er det vare en oppdragsgiver som har måtte betale et slikt gebyr. Saken denne gangen gjaldt det kommunale foretaket Undervisningsbygg i Oslo, som hadde foretatt et såpass stort avrop på en rammeavtale av klageren mente det egentlig var et nytt oppdrag som burde vært kunngjort. Dette er altså den femte av gebyrsakene som får sin avgjørelse. Bare en av dem har ført til ileggelse av gebyr, og det var den første til behandling: Vegdirektoratet ble ilagt en million kroner i overtredelsesgebyr for overtredelse av reglene for direktekjøp. Fremdeles er ni gebyrsaker ennå ikke ferdigbehandlet i klagenemnda. Klagesaken mot Oslo kommune v/undervisningsbygg KF (KOFA 2007/142) ble reist av organisasjonen Arkitektbedriftene i Norge, og hadde som utgangspunkt en rammeavtale inngått i 2004 med flere leverandører om arkitekttjenester og eventuell Side 3

4 prosjekteringsgruppe-ledelse. Rammeavtalene skulle ha en varighet på to år med opsjon på forlengelse i ytterligere år. Stridens kjerne er et avrop på rammeavtalen for arkitekttjenester for Risløkka kompetansesenter, som ble foretatt høst/vinter Arkitektbedriftene i Norge har i sin klage ment at dette avropet i realiteten er en ulovlig direkteanskaffelse. Spørsmålet i saken er, skriver nemnda, om avrop uten ny kunngjøring av oppdraget kan anses for å falle inn under de allerede inngåtte rammeavtalene, eller om avropet må ses som en selvstendig anskaffelse som etter sin art eller sitt omfang skulle vært kunngjort. Kravet til konkurranse KOFA slår fast at spørsmålet må vurderes etter någjeldende formuleringer bl.a. i anskaffelsesforskriften 15-1 (5), om at oppdragsgiveren ikke må misbruke rammeavtaler eller anvende dem på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen. Det nærmere innholdet i kravet til konkurranse i forhold til rammeavtaler er ikke nærmere presisert verken i veiledningen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om anskaffelsesregelverket eller i juridisk teori, heter det. Bortsett fra i en tidligere KOFA-sak fins heller ikke domstols- eller nemndspraksis som har tatt stilling til rekkevidden av kravet. I forskriften heter det at avrop som gjøres både i forhold til flere leverandører og leverandører utenom avtalen må ligge innenfor rammeavtalen slik den er kunngjort. Avrop som beløpsmessig eller etter innhold og karakter går ut over dette, skriver KOFA, vil utgjøre et brudd på kravet til konkurranse siden man må anta at slike avrop medfører at leverandører uten rammeavtale med oppdragsgiveren blir avskåret fra å konkurrere. Det er i tilfelle i strid med reglene. Klagenemnda peker også på at saken ikke gjelder avtalene slik de ble kunngjort og tildelt i 2004, men avropet vurdert etter dagens forskrift. Beløpsgrense Konkurransegrunnlaget fra 2004 gir imidlertid ingen anvisning på noen øvre beløpsgrense for hvor store avrop som kunne foretas med hjemmel i inngåtte rammeavtaler. Det ble heller ikke, fremholder nemnda, gitt noe estimat for hvilket beløp oppdragsgiveren regnet med å kjøpe arkitekttjenester for under avtalens varighet. Men visse holdepunkter fins, bl.a. at det kommunale foretaket årlig investerer en milliard kroner i rehabilitering, nybygging og utvidelse av skoler. KOFA legger dette omfanget til grunn for vurderingen av en beløpsramme for bruken av inngåtte rammeavtaler. Risløkka kompetansesenter, som det omstridte avropet gjaldt, var et milliardprosjekt, som ikke skal være ferdig før i 2011/2012. Nemnda finner det derfor rimelig å vurdere avropets verdi over en periode på fire-fem år. Etter dette kan det aktuelle avropet ikke anses for å ligge utenfor de forutsetninger i beløp og varighet som fulgte av rammeavtalen av KOFA peker imidlertid på at spørsmålet om fordelingen mellom avtalens leverandører ikke er reist i saken, og mener etter dette at det ikke kan anses for å være i strid med konkurransekravet i loven om offentlige anskaffelser at hele eller store deler av oppdragsgiverens behov for en ytelse skal dekkes ved avrop for en nærmere angitt periode, selv om slike avrop kan ha stor verdi. Side 4

5 Konsulenter, egenregi og IKT-kontrakt DepKjøp skal se på konsulentavtaler, ideelle organisasjoner en blind flekk, Terra-skriving ut på anbud og egenregi-tvister i EU. Det er stikkord for en del av det som nå er aktuelt på det offentlige innkjøpsmarkedet. I tillegg har vi med at en datter av et norskbasert konsern har kapret IKT-kontrakt med Stockholm stad, og at tyskerne har utviklet retningslinjer for krav til bærekraftige bygg ved kjøp av bygg og anlegg-tjenester. Ber DepKjøp sjekke konsulentavtaler Olje- og energidepartementet (OED) vil be DepKjøp departementenes innkjøpstjeneste om å foreta en gjennomgang av departementets løpende konsulentavtaler over kr eks. mva. Formålet er blant annet å avklare om innkjøpet er gjennomført etter anskaffelsesregelverket og om eventuelle avvik får betydning for avtalenes gyldighet, skriver OED på sine nettsider. Basert på DepKjøps gjennomgang vil departementet deretter få en ekstern uavhengig juridisk vurdering av konsulentavtalene. Etter at departementet har mottatt DepKjøps vurdering, supplert med den eksterne rapporten, vil det bli gjort en helhetlig avveining av konklusjonene og de råd som måtte følge av rapportene. Blind flekk i politikkutforming De ideelle organisasjonene er blitt en blind flekk i utformingen av politikken innenfor helse, utdanning og sosiale tjenester, hevdes det i en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Endringer innenfor administrasjon og styringsformer har vært gjenstand for omfattende politiske diskusjoner. Hovedskillelinjene har gått mellom politikere som er for og de som er imot konkurranseutsetting. Det kan være nødvendig at det offentlige og de ideelle organisasjonene forhandler fram en avtale for å fremme samspillet mellom sektorenes ulike, men utfyllende roller, slik man bl.a. har gjort i England og Danmark. Avtalen kan fungere som et felles referansepunkt for å inngå kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og frivillige organisasjoner, heter det i rapporten, som er skrevet av Karl Henrik Sivesind på oppdrag fra Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Terra-info på anbud Haugesund kommune har satt oppdraget med å skrive om Terra-saken i kommunens egen informasjonsavis ut på anbud,. Terra-saken skal belyses i neste nummer av "Haugesundaren, og kommunen søker profesjonell bistand til jobben. - Dette er en ganske innfløkt sak, med mye vanskelig stoff rundt den økonomiske biten. Derfor ønsker vi at en profesjonell journalist skal gjøre research og presentere det på en lettfattelig måte, forteller redaktør Idar Høviskland Pedersen til Haugesunds Avis. Egenregi-tvister i EU EU-kommisjonen har sendt sin begrunnede oppfatning av to klagesaker på høring til de respektive berørte medlemsland, henholdsvis Italia og Tyskland. Det gjelder tildeling av kontrakter for tjenester knyttet til kommunale avløps- og avfallstjenester, som er foregått innefor rammen av egenregi. EU-kommisjonen mener at slike kontrakter heller skal kunngjøres i det åpne markedet. Italia har også fått en liknende henvendelse fra Kommisjonen for tildeling av konsesjon på hesteveddeløp uten forutgående Side 5

6 kunngjøring. Om de berørte ikke legger seg flate eller kommer med en annen god forklaring som Kommisjonen godtar, er nest steg sak for EF-domstolen. Svensk kontrakt for norsk datter Atea Sverige AB, en del av det Norge-baserte Ementorkonsernet, er av Stockholms Stad valgt til leverandør til en større software lisensavtale, med kontraktsverdi på omkring 50 MSEK (42 MNOK) per år. Stockholms Stad omfatter ca 47,000 ansatte og 110,000 skoleelever. Avtalen gjelder levering av programvarelisenser og lisensadministrasjon, inkludert helpdesk og support. Avtalen gjelder for 2 år, med mulighet for 2 års forlengelse. I henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, vil kontrakten inngås etter klagefristens utløp 17. april 2008, fremgår det av en melding fra Oslo Børs. Standardkrav for bærekraftige bygg I Tyskland er det i regi av sentralmyndighetenes kontor for bygg og regionplanlegging utviklet retningslinjer for krav til bærekraftig bygging og drift av føderale bygninger ved kjøp av tjenester innenfor bygg og anlegg. Disse retningslinjene har i seg selv ingen formell status, men inneholder likevel en rekke myndighetspålegg. Retningslinjene innebærer standardiserte krav til markedet, som dermed kan innrette seg på hva det offentlige ønsker ved planlegging, prosjektering, forvaltning og drift av sine eiendommer. Dette fremgår av et nyhetsbrev fra EU-prosjektet STANDINN, som har som formål å fremme bruk av standardiserte krav innenfor bygg og anlegg. Fritt val av heimehjelp drukna i byråkrati Meininga var at danskane skulle opne for eit fritt val av heimehjelp i kommunane, men etter fem år tykkjer både kommunar og leverandørar at no er det nok. Det har ikkje vorte så mykje fritt val, men heller mykje millimeterbyråkrati. No ber derfor Kommune-Danmark og dei leiande organisasjonane innanfor næringslivet altså leverandørmiljøa om at reglane vert endra. Sjølv kjem dei med framlegg om korleis ein kan ordne seg for å rette opp stoda. Dei som no krev ei endring, er Kommunernes Landsforening (KL), som er systerforeininga til vårt eige KS, saman med ei rekkje næringsorganisasjonar: Dansk Industri, Dansk Erhverv og HTS (Handel, Transport og Service). Reglane for etablering av eit såkalla fritt val -tilbod for dei som treng heimehjelp i kommunane, kom til for fem år sidan. Før den tida vart alternative leverandørar plukka ut etter dei vanlege reglane for kjøp av tenester. Det frie valet har drukna i millimeterbyråkrati, slår dei nemnde organisasjonane fast, og dei ser at private leverandørar i aukande grad trekkjer seg frå den kommunale pleiemarknaden. Kommunane kan skape fritt val innanfor heimehjelpa på to måtar. Dei kan nytte vanleg tilbodstevling, der mellom to og fem leverandørar vert valde ut, og der dei som har ein pris 10 prosent over det billegaste, vert avviste. Det gjeld òg kommunen sjølv om han er med i tevlinga. Den andre måten er å setje pris- og kvalitetskrav og godkjenne alle som stettar desse krava. Innanfor denne modellen kan kommunane òg skipe til tilbodstevling og velje ein av fleire tilbydarar og så godkjenne andre leverandørar dersom dei kan leve opp til kommunekrava og den prisen som den tevlingsutvalde leverandøren er Side 6

7 komen med. Dersom kommunen skipar til ei slik tilbodstevling som nemnd sist, kan ikkje eigenregien til kommunen verte godkjend som leverandør. Mykje byråkrati Av dette har det vorte lite fritt val, men mykje administrasjon, tidsregistrering og dokumentasjon. Med endringsframlegget vonar dei som står bak, at dei private skal vende attende til marknaden, at kommunane skal få lage eit fritt val -tilbod og sjølv halde på med heimehjelp heile tida, og at folk skal få eit verkeleg val mellom kvalifiserte leverandørar. Etter framlegget skal kommunen få halde på med heimehjelp-tilbod heile tida, men så skal retten til å utmane kommunen på denne tenesta leggjast ut i tilbodstevling. Minst éin privat leverandør skal godkjennast, og dersom ein kan eller skal avvise ein tilbydar, skal det gjerast etter reglane for offentlege innkjøp. Dersom den kommunale eigenregien skal vere med i tevlingane, skal pristilbodet derifrå reknast som eit såkalla kontrollbod, og det skal leggjast opp til ein prisauke i dei komande åra på line med det som dei private legg inn. Ikkje så vanskeleg lenger Stoda i mange kommunar er slik at innbyggjarane kan velje når det gjeld leverandør av reingjeringstenester. På det området verkar fritt val -modellen som han skal. Men mange av desse leverandørane tilbyr òg heimehjelptenester, som dei ikkje kan levere fordi systemet ikkje verkar som det skal. I staden er det den kommunale leverandøren som kjem med heimehjelpa! Etter det nye framlegget skal det ikkje lenger verte så vanskeleg, heiter det. Samstundes vil dei private leverandørane som får avtale, få auka volum i kvar av kommunane og såleis vil det òg kunne verte økonomisk berekraftig å levere hjelp i den stille tida i døgnet. Når ein berre kan nytte tilbodstevlingar og ikkje lenger metoden med godkjenning, vert systemet lettare å styre. Ordninga med godkjenning føreset nemleg årlege utrekning av avrekningsprisar og stendig godkjenning av private leverandørar. Bare hver fjerde småbedrift fristes av offentlige innkjøp Komplisert, tar lang tid og irrelevante krav. Dette er stikkord som dekker hovedårsakene til at mange, mange svenske småbedrifter ikke vil være med i, eller avstår fra å komme med tilbud i offentlige anbudskonkurranser. Det viser resultatene av en fersk undersøkelse i regi av Företagarna. Undersøkelsen viser at bare 27 prosent av alle virksomheter med færre enn 50 ansatte synes offentlige oppdrag er interessante. Hele 60 prosent av de spurte forteller at de har møtt på konkurranser der det er stilt irrelevante krav, slik de ser det. Företagarna er en svensk organisasjon for bedriftseiere og enkeltpersoner ellers som støtter organisasjonen og det den står for. Det er for tiden i alt direktetilknyttede medlemmer (personer) og 13 interesseorganisasjoner tilsluttet Företagarna. I 2005 var organisasjonen 100 år. I utgangspunktet var medlemmene stort sett rekruttert fra mindre håndverksbedrifter. I dag er rekrutteringsbasen bredere, men det er for det mest mindre bedrifter som er representert. Side 7

8 Det er Företagarna som har latt gjennomføre undersøkelsen om småforetakene og offentlige anskaffelser. 25 prosent av de spurte svarer at offentlige innkjøp ikke er noe for dem. Men selv om slike kjøp kunne være av interesse for resten, viser undersøkelsen at det bare er 27 prosent som er med i konkurransene som det offentlige inviterer til. Det er bedrifter med færre enn 50 ansatte. Av de aller minste, de med mellom 1 og 4 ansatte, er det bare 24 prosent som har deltatt i offentlige innkjøp. Komplisert og tar lang tid Den viktigste årsaken til at småforetakene ikke er med, er at oppdragene ikke er tilstrekkelig interessante for dem. Det svarer 40 prosent av de spurte. Den neste vanligste årsaken til at denne bedriftsgruppen ikke er med, er at de anser at det er for komplisert og tar for lang tid. Drøyt hvert sjette foretak har svart slik. Derimot er de ikke redd for tøffe krav bare fem prosent av de spurte har brukt for tøffe krav for å begrunne hvorfor de ikke er med i konkurransen om offentlige kontrakter. Resultatene av undersøkelsen viser tydelig at det er en svært utbredt oppfatning blant mindre bedrifter at offentlige oppdragsgivere stiller krav som ikke er relevante for den varen eller tjenesten som skal kjøpes. Hele 60 prosent av foretakene sier at de har erfaringer med slike krav. Blant de største av disse små har to av tre slik erfaring. De reagerer på krav som det å ha miljøledelsessystem, etnisk mangfold, likestillingsplaner eller at de skal være tilsluttet en kollektivavtale og lignende diskvalifiseres Nesten halvparten av de spurte svarer at de har avstått fra konkurranser på grunn av at det er stilt irrelevante krav, slik de ser det. I særlig grad gjelder dette de aller minste foretakene, heter det. Og Företagarna skriver: - Når man stiller krav som ikke har noen relevans for det som skal kjøpes, innebærer det i praksis at de aller minste bedriftene stenges ute fra konkurransene. Hele 63 prosent av de aller minste foretakene (1-4 ansatte) som lar være i å levere tilbud når det er stilt irrelevante krav, mener at det er umulig for foretaket å oppfylle kravet, til og med på noe lenger sikt. Denne andelen minsker jo større foretakene er, men ettersom den absolutte majoriteten av foretakene tilhører den aller minste størrelsesordenen, er irrelevante krav indirekte en diskvalifisering av mer enn bedrifter som tilhører denne foretaker gruppen. Når det gjelder rammeavtaler, er 55 prosent av de største blant de små foretakene positive, mens bare 38 prosent av dem som befinner seg i bedriftsgruppen med absolutt færrest ansatte, mener det samme. Les rapporten her Vil ha innkjøparhjelp i jakt på tilbodskartell Det svenske Konkurrensverket driv klappjakt på mogelege tilbodskartell, og dei vil ha dei offentlege innkjøparane på lag. Det kjem ikkje minst av at dette med tilbodskartell finst oftare på dette området enn på noko anna både i Sverige og i andre land. For tida reiser representantar for tilsynsstyresmaktene omkring i landet for å ha møte med innkjøparmiljøa. Men det uroar Konkurrensverket at få offentlege innkjøparar har system for å følgje opp tilboda som kjem inn, og Side 8

9 kontraktane dei gjer. Det var på ein konferanse som SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) nyleg skipa til, at søkjeljoset vart retta mot tilbodskartella. Avdelingssjef Anne Vadasz-Nilsson i Konkurrensverket fortalde at røynslene både i Sverige og i verda elles er at innkjøpsområdet er oftare plaga med slike kartell enn andre område. Tilbodskartell er skadelege, hemmelege og vanskelege å oppdage, sa ho. For å hjelpe offentlege innkjøparar med å avdekkje kartell har Konkurrensverket laga ei sjekkliste med nokre viktige punkt. Eitt av dei er å sjå etter mønster i tilbodsgjevinga. Dersom til dømes eit føretak stendig kjem med det lågaste bodet, må ein vere varsam, heiter det mellom anna. Dessutan kan det vere eit teikn dersom det i tilboda finst merkelege ting, til dømes skrivefeil som er heilt like og finst i fleire tilbod, eller at bestemde formuleringar finst i fleire av tilboda. Det er òg viktig å vere på vakt dersom tilbodsprisane vert lågare med ein gong når ein ny tilbydar kjem med sitt bod, sa avdelingssjefen. Ikkje oppfølgingssystem Undersøkingar som Konkurrensverket har gjort, syner at berre få innkjøparar har system for å følgje opp kontraktane dei gjer, eller tilboda som er komne inn. Det uroar oss, heldt Vadasz-Nilsson fram, og peika på at tilsynsstyresmaktene har bede om at det i reguleringsbreva eller instruksjonane til innkjøparane i staten skal stå at styresmaktene har plikt til å varsle Konkurrensverket dersom dei ser teikn på tevlingsproblem, til dømes tilbodskartell. Føredragshaldaren kom òg med eit døme som syner at det verkeleg har noko føre seg å tipse om tevlingsproblem. Det var ein glasmeister i Sverige som i si tid tipsa Konkurrensverket om noko han fann urovekkjande, og samstundes kom det liknande meldingar frå Tyskland og England. Dette førde til at EU-kommisjonen tok saka, og for stutt tid sidan vart det avdekt eit tilbodskartell mellom store glasprodusentar i Europa. Kommisjonen fastsette skadebot på nærare fem milliardar kroner. Prisane gjekk ned Svenskane har òg eit døme på noko liknande heime hos seg sjølv. Der vart eit asfaltkartell avdekt for ei tid sidan, og Vägverket har gjort ei undersøking som syner at prisane for å leggje asfalt gjekk ned med 20 prosent etter at verksemda til dette kartellet vart stogga. Konkurrensverket har no ein serie med møte omkring i Sverige for å snakke med offentlege innkjøparar, samstundes som dei er med på seminar og messer der offentlege innkjøparar tek del. Mellom dei tema som tilsynsstyresmaktene tek opp ved slike høve, er mogelege tevlingsproblem. Innkjøparane treng ikkje ha ferdige prov for at noko gale er gått føre seg for å seie frå til oss, sa avdelingssjefen på SOI-møtet. Når runden med samtalar med innkjøparane omkring i Sverige er avslutta, skal Konkurrensverket undersøkje om det finst særskilde mønster eller teikn på til dømes tilbodskartell. Side 9

10 Viktig å ha info om forhistorien til OPS-prosjekter Når man har en kontrakt over en forholdsvis lang periode, bør oppdragsgiveren sørge for at man innomhus har lett tilgang til nøkkeldokumenter og annen informasjon som gir en god og korrekt forståelse for bakgrunnen og motivet for kontrakten. Dette fastslår den britiske riksrevisjonen, National Audit Office, i en vurdering av et konkret OPSprosjekt med varighet over 10 år. Grundig sjekk av tilbydernes finansieringspakke, å sikre best mulig konkurranse i markedet og patent oppfølging av økonomien i prosjektet er andre råd fra revisjonen i et land som kanskje er verdens mest erfarne når det gjelder OPS (Offentlig-privat samarbeid) Transportministeriets kontor for det overordnede veinettet, The Highway Agency, var i behov av å oppgradere telekommunikasjonssystemet knyttet til veinettet. Dette systemet benyttes til trafikkstyring, køreduksjoner etc., og driftingen av dette systemet har vært kontorets hovedanliggende i de siste ti årene. I september 2005 gjorde kontoret kontrakt med GeneSYS Telecommunications. Kontraktperioden var 10 ½ år og omfattet oppgradering, drifting og vedlikehold av kabler og overføringsutstyr langs det aktuelle veinettet. Det var en OPS-kontrakt basert på prinsippet PFI (Private Finance Initiative), som innebærer at den private partneren finansierer oppgraderingen, og mottar avtalt betaling per måned fra det tidspunkt oppgraderingen er ferdig til kontrakttiden er omme. Veikontoret har rett til å forlange endringer i opplegget, noe selskapet også skal dekke. Omfanget av fortjenesten over hele kontraktperioden vil dermed avhenge av hvor mange og hvor store forandringer som blir forlangt og utført underveis. Den britiske riksrevisjonen bestemte seg for å se på avtalen ut fra et value for money - perspektiv. Oppgraderingsdelen i avtalen var avsluttet i oktober 2007, men det forelå ennå ikke noen komplett oversikt over kostnadsbildet da revisjonen gikk i gang med sine undersøkelser. Tilbydere falt fra Kontoret får kritikk for at man først gikk ut i markedet, men så trakk anbudsrunden tilbake fordi man likevel ikke hadde råd til å oppgrade så mange kilometer med kommunikasjonssystem som opprinelig planlagt. Det førte til at flere av de gode tilbyderne fra første runden falt fra, og, som revisjonen skriver, skal man benytte OPS, er første bud å skape størst mulig interesse i markedet. Revisjonen fremholder at det var rosverdig av veikontoret å innhente og analyser tilbydernes ulike finansieringsmodeller og underliggende kostnader. Det anbefales gjort av andre offentlige myndigheter også, heter det. På den måten får man bedre innsikt og kan vurdere kontraktpartnerens prising. Likeledes er det veldig viktig å følge utviklingen i økonomien i et slikt prosjekt utover i kontraktperioden. Det er ikke nok bare å rekvirere høyprofesjonell hjelp for å vurdere innkomne bud! Ikke minst er det nødvendig med en mest mulig realistisk oppfølging av økonomien der det kan bli aktuelt med endringer underveis. Evaluere store endringer Nærværende prosjekt gjennomgikk enkelte store forandringer underveis i anskaffelsesprosessen først ved at det tilkom ytterligere leveranser, deretter ved at den samlede veilengde som kontrakten skulle omfatte, ble redusert. Revisjonen anbefaler at dersom vesentlige endringer er aktuelle i et stort prosjekt, bør Side 10

11 oppdragsgiveren først gjennomføre en grundig evaluering av betydningen som endringen kan få for value for money -målsettingen for hele prosjektet. Så var det tilgangen på informasjon. Der driftingen er overlatt til en ekstern, kan det oppstå problemer med å hente inn informasjon om prosjektet så raskt og korrekt som mulig. Mannskap skifter og dokumenter kan befinne seg på ulike steder. Derfor konstaterer revisjonen at oppdragsgivere innomhus alltid må sørge for at de har lett tilgang på nøkkeldokumenter og sørge for at de opprettholder en god forståelse av de drifts- og kontraktmessige sidene forbundet med prosjektet sitt. Side 11

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 17/2008 Fredag 2. mai

Nyhetsbrev nr. 17/2008 Fredag 2. mai Nyhetsbrev nr. 17/2008 Fredag 2. mai 1. Forskrift mot sosial dumping bør videreføres 2. LO til felts mot anbud i fergedriften 3. Vil kreve miljødokumentasjon ved byggkjøp 4. Braut reglane, hadde ikkje

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2011 Fredag 4. februar 1. Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 2. Etisk handel blir

Detaljer

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer