FRONTER, ÅPENHET OG UMBs LÆRINGSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRONTER, ÅPENHET OG UMBs LÆRINGSSENTER"

Transkript

1 FRONTER, ÅPENHET OG UMBs LÆRINGSSENTER 1. Åpenhet i og om universitets undervisningstilbud. I Strategisk Plan for UMB , under avsnittet om Utdanning, står følgende: gjøre egenutviklet undervisningsmateriell åpent tilgjengelig på internett. Dette må presiseres nærmere i operasjonalisering av målene. Vi snakker om åpenhet mellom fag miljøer og personer, vi snakker om åpenhet mellom fagmiljøer og studenter, og om åpenhet ut til det store publikum. Det er klart behov for å gradere en slik åpenhet, og at behovet for slik gradering hele tiden må være med i en diskusjon om praktiske løsninger. 2. Alternativer. Vi har flere måter å nærme oss større åpenhet på. Vi kan legge ut mange forelesninger på nettet, via ITune University eller YouTube (som f eks UiS). Da formidles mye lærestoff gratis, og funker rimelig bra som markedsføring. En slik tilnærming setter store krav til sensur av copyright beskyttet materiale. Vi kan tilby digitale særkurs mot betaling (som f eks NTNU). Dette forutsetter en eksklusiv pålogging, hvilket i stor grad løser rettighets problemet. Vi kan alternativt åpne opp for informasjon om studietilbudet, inklusiv timeplan for forelesninger og pensumlister, men sikre at selve lærestoffet (forelesningsnotater, powerpoints og videoopptak) kun er tilgjengelig for eksamensoppmeldte studenter og hospitanter. I tillegg kan noen korte video snutter, uten at copryright beskyttet materiale vises, legges ut på nettet som ledd i markedsføring. Da er bruken av Fronter en svært nærliggende løsning. 3. Arbeidet videre med Fronter inngår i vår felles strategi om en større grad av åpenhet og friere informasjonsflyt av og om hva UMB driver med. En selvsagt del av dette er markedsføring av UMBs primærvirksomhet, studietilbudene våre. Vi anser at Fronter også kan funksjonere godt i en slik markedsføring. Noe av den informasjonen som gis våre eksamens oppmeldte studenter gjennom de digitale klasserommene i Fronter, kan utmerket godt åpnes opp for potensielle studenter eller andre interesserte. Fronter er velegnet til å styre tilgangen til de ulike deler av lærestoff og informasjon, slik at behovet for personvern og beskyttelse av copyright blir ivaretatt. Vi vurderer for tiden bruk av en gjestepålogging til den åpne delen av Fronter rommet. 4. Vi vurderer for tiden ulike tekniske/økonomiske løsninger for hvordan åpne deler av Fronter kan supplere eller erstatte den emne informasjon som allerede eksisterer gjennom webbasert studiehåndbok, m m. Eller omvendt, legge mer emne spesifikk informasjon ut på websidene. Et hovedpoeng er å lage nye info systemer som ikke overlapper andre, men utvider og øker eksisterende funksjoner og tjenester, eller erstatter slike. Standardisering. Alle mulige tiltak som åpner for informasjon og kommunikasjon, setter større krav til kvalitet, og herved kontroll av kvalitet. En konsekvens av å bruke Fronter i markedsføringen av studietilbudene våre, vil straks kreve at vi standardiserer de digitale klasse rommene, for ikke å slippe ut et bilde av kaos og anarki (som det er i dag). Vi jobber konkret nå, i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen, med en slik standard utforming, eller design om 1

2 man vil, av klasserommene. Dette gir et bedre bilde av orden og system, men øker selvfølgelig også lesbarhet og brukervennlighet for de viktigste brukerne, våre egne studenter. Fig 4.1: Null innstillingen ; ingen informasjon og en kalender som ikke brukes til noen ting. Fig 4.2: Utkast til ny UMB mal for fronter rom 2

3 Altfor mange av inngangene til klasserommene ser slik ut som Fig 4.1 i UMBs emne portefølje, nærmest identisk med null innstillingen, med liten informasjonsverdi og ansporing til videre lesning og bruk. Siden inneholder også en kalender som ingen har funnet noe anvendelse for. På basis av forslaget over, har Kommunikasjonsavdelingen laget utkast til ny mal for utforming av Fronter rom (Fig 4.2). En ren og oversiktlig, men informativ front dør til det digitale klasserommet. Ideen er at UMBs bumerke skal være klart og tydelig, men at UiBs 8 ulike institutter skal få sitt særpreg gjennom tydelig navn, og fargekoder hentet fra design veilederen. Den ytre rammen i Fronter må programmeres som en universell innstilling, og blir lik for samtlige digitale klasserom på UMB. Den nye malen vil også omfatte den mappestruktur som finnes i Fronter, men denne vil enkelt tilpasses de enkelte emners og læreres behov. Dette vil gi en helhetlig design og UMB standard for alle digitale klasserom. Den nye malen vil automatisk gradere tilgjengelighet for ulike brukere, som gjest og student og lærer og således ivareta personsikkerhet og copyrights. 5. Aktiviteter i regi av Læringssenteret Læringssenteret har funksjonert som en liten nettverksorganisasjon for mottak av problemer, spørsmål og formidling av løsninger og svar. En liten tabell kan best illustrere gjøren og laden. OPPGAVER TILTAK EKSEMPLER Intern informasjon Internett side, superbrukermøter, seminarer Nyheter, best practices, illustrasjoner, linker Opplæring Fronter kurs, Trinn 1 og Trinn 2 Tilbud til lærere, super brukere og nytilsatte Prosjektdeltakelse EU, NUV,NOVA, OFA Nettverksledelse, PEDICTNET, Innovations in Teaching Utviklingsarbeid Veiledning/helpdesk Prosjektrom, administrative løsninger, digitale case Fronterhjelp, veiledning pr epost og telefon Statens vegvesen, Domstoladministrasjonen, Faglige studentforeninger Akutte problemløsninger i Fronter, Petter Smart løsninger. Elluminate, Ephorus Videoproduksjon IKBM, IØR, SLL, IHA Tine, Varig videre utdanning kjemi, WEB APL102, Katte etologi 6. Administrasjonsstøtte. Fronter brukes til langt mer enn kandidatutdanningen. Plattformen brukes også til å organisere digitale rom for administrasjon og forskningsprosjekter. Det er laget en rekke midlertidige og mer permanente tjenester som støtte for eksempel studieprogramstyrer, forskningsprosjekter, ad hoc utvalg. 3

4 7. Videre arbeid. Det er ikke vanskelig å finne oppgaver framover. Flere enkeltlærere og miljøer ønsker bistand med video opptak av forelesninger og demonstrasjoner som ledd i undervisningen. Pilotprosjektet WEB APL102 vil gi godt grunnlag for metoder og rutiner for automatisering av lærestoff, herunder markedsføring av UMBs studietilbud via ITuneUniversity eller andre media. Erfaringene fra 2010 tilsier at det vil være et økende behov for mer ressurser til produksjon av digitale læremidler. For UMB blir det meget snart et spørsmål om å følge med i timen, i forhold til andre læresteder i Norge. Det vil bli etterspørsel etter utstyr og kompetanse på opptak, redigering og publisering. Instituttene har så vidt begynt å oppdage Elluminate som et hjelpemiddel, spesielt ved veiledning ved masteroppgaver og PhD, ved siden av reell fjernundervisning. Vi har også sett eksempler på at Elluminate brukes i undervisning ved muntlige eksamener, prosjekt veiledning, og just intime forelesninger. Prosjektet WEB APL102 er et tiltak for å markedsføre og tilgjengelig gjøre UMBs studietilbud, ved å legge ett av våre større 100 emner tilrette for fjernundervisning (APL102, Innføring i Arealplanlegging, hadde i eksamensoppmeldte studenter, og har det samme antall nå i 2011). Alle forelesningene denne våren videofilmes, slik at det kan tilbys som et 100 % webbasert emne våren 2012 vha Fronter. Vi tror at antallet studenter, inkl hospitanter, vil dobles neste år. Men erfaringene viser også at mange av universitetets lærere ennå ikke benytter seg av digitale innleveringer i Fronter, og i enda mindre grad nytter seg av de enkle rutiner for tilbakemeldinger til studentene som ligger i de verktøyene. Det er således fortsatt behov for brukerstøtte og opplæring av lærerstab. Digitale innleveringer er også forutsetningen for enkel bruk av digital plagiatkontroll av studentarbeider. Det mangler svært mye på at instituttene følger opp SNs gjentatte vedtak om obligatorisk plagiatkontroll, ved bruk av Ephorus. Større åpenhet og større grad av offentliggjøring av arbeider som masteroppgaver, m v, ved UMB øker behovet for kvalitetskontroll. Dette vil i praksis si plagiatkontroll av arbeider som skal publiseres på universitetets hjemmesider (Brage eller annet system). En rutine med obligatorisk bruk av Ephorus i forbindelse med sensuren av Bachelor, Master, og PhD oppgaver bør iverksettes i løpet av semesteret. Erfaringene så langt viser at de praktiske løsningene svært ofte er avhengig av direkte samarbeid mellom f eks IT seksjonen, Kommunikasjonsavdelingen, SEVU og Studieavdelingen. Dette støtter nettverk som organisasjonsløsning for Læringssenteret. 8. Forslag til vedtak: SN er enig i større åpenhet og konkretisering på nettet om innholdet i UMBs studietilbud. En større åpenhet forutsetter en gradering av denne åpenheten, herunder hvem som skal få se hva av emnenes innhold og lærestoff. Studieavdelingen bes gjennomføre en omlegging til ny 4

5 standardmal for de digitale klasserommene, som omfatter en enhetlig design og samtidig ivaretar personvern og copyright beskyttelse, om mulig før oppstart av studieåret Studieavdelingen anmodes om å fortsette sitt utviklingsarbeid med bruk av digitale læringsmidler. MEd/MM/

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer

Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer Organisatoriske betingelser for bruk av IKT-støttede læringsformer Arvid Fennefoss 1 og Bård Ketil Engen 2 Sammendrag Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) har over en fireårsperiode hatt prosjektorganiserte

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Brukerstøtte 2.0. 6. Lenkesamling

Brukerstøtte 2.0. 6. Lenkesamling Brukerstøtte 2.0 1. Innledning og problemstilling 2. Hva er brukerstøtte? 3. Hvilke "kanaler" bruker UBiT for brukerstøtte i dag? 4. Hva har andre bibliotek gjort for å møte brukeren der han/hun er? Hva

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML

ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML ecampus Norge Vedlegg 1 USIT/DML Suksesshistorier Vi ser ulike potensial ved å ta i bruk videokonferanser, multimedia og mobile løsninger i undervisning. Verktøyene kan tas i bruk slik at undervisningen

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter.

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter. I det daglige bruker du gjerne PC/Mac, en smarttelefon og en ipad. Du skulle ønske du hadde tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du bruker. Tenk om du så kunne dele dette med de andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer