rapportering monopolvirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapportering monopolvirksomhet"

Transkript

1 rapportering monopolvirksomhet Nord Pool ASA ble den 2. desember 1994 tildelt omsetningskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I punkt 8 om regnskapsrapportering ble selskapet pålagt å skille mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet. I henhold til en definisjon avstemt med NVE i begynnelsen av 1995, inngår avregningen, regulerkraftmarkedet og spotmarkedet i Nord Pools monopolfunksjon. På bakgrunn av at alle avdelingene i Nord Pool har overlappende aktiviteter, vil fordelingen mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet måtte baseres på en nøkkelfordeling av kostnadene. Selskapets kapital er ikke fordelt. Nord Pool har derfor funnet det mest korrekt og hensiktsmessig å rapportere driftsresultatet for spotmarkedet. Regulerkraft/avregning ble 1. januar 1997 regnskapsmessig flyttet til Statnett SF. Spotmarkedet er konkurranseutsatt og kan derfor ikke defineres som monopolvirksomhet. Nord Pool vil likevel i henhold til avtale med NVE rapporterere spotmarkedet som monopolvirksomhet også i 2. (Beløp i NOK 1.) DRIFTSINNTEKTER Kraftsalg Gebyrinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kraftkjøp Lønnskostnad Annen driftskostnad Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

2 virksomhetsredegjørelse Nord Pools forretningsaktivitet deles inn i tre virksomhetsområder; fysisk marked, finansielt marked og clearing. I tillegg er internasjonale aktiviteter fra desember 2 organisert som et eget virksomhetsområde. Elbørsens markedsandeler varierer både innenfor hvert av de tre virksomhetsområdene og innbyrdes mellom de fire nordiske landene og andre nasjoner. Elspot 96 TWh Norge 57,5% Sverige 26,6% Finland 1% Danmark 5,9% Finansielt marked 359 TWh Norge 56,4% Sverige 27,9% Finland 6,8% Andre land 8,9% Clearing av bilaterale kontrakter 1.18 TWh Norge 52,4% Sverige 24,3% Finland 8% Andre land 15,3% oslo kl 15:2-15:3 Sluttprisen for de finansielle Marcus Thiel kontraktene settes i et tilfeldig valgt tidsrom mellom 15:2 og 15:3. På den måten unngås eventuelle forsøk på sluttprismanipulering. 3

3 35

4 fysisk marked Nord Pools spotmarked hadde en sterk vekst i 2. Totalt ble det omsatt 96,3 TWh til en verdi av NOK 11 millarder. Omsetningen ble 21 TWh høyere enn året før, og det er en økning på 28 prosent. Det har vært volumøkning i alle de nordiske landene. I 2 ble 25 prosent av det totale nordiske kraftforbruket omsatt på Nord Pools spotmarked. Spotvirksomheten hadde i 2 et driftresultat på NOK 12,1 millioner. Kl : Åpning av det fysiske markedet Kjøps- og salgsbud kan gis til Nord Pools spotmarked i forkant av aktuelt driftsdøgn. De fleste aktørene velger imidlertid å gi sine bud senest mulig opp mot budfristen som er satt til kl 12:. Dette for å kunne ta hensyn til faktorer som har betydning for prissettingen; som kraftbehov, produksjonsforhold og overføringskapasitet, samt meteorologiske forhold. Nord Pols fysiske marked omfatter spotmarkedet Elspot, og et justermarked for Sverige og Finland Elbas. Elspot er et marked for handel med fysiske kraftkontrakter for levering neste døgn. Det handles timekontrakter for neste dag i form av en auksjon. er referanseprisen for den finansielle krafthandelen i Norden. Elbas er et fysisk justermarked for handel i Sverige og Finland med timekontrakter som handles kontinuerlig mellom kl : og 18: hver dag. Kontraktene tas opp til notering etter at Elspot for neste døgn er stengt, og kontraktene kan handles inntil to timer før levering starter. Elbashandelen startet i mars 1999 og organiseres av EL-EX. Omsetningen i 2 ble,67 TWh. Totalt ble det gjort transaksjoner i Elbas i 2. En avgjørende forutsetning for et velfungerende marked er et godt samspill mellom aktørene i markedet, de systemansvarlige selskapene og elbørsen som den regulerte markedsplassen. Nord Pool organiserer spotmarkedet for kraftkontrakter med fysisk leveranse. Kontrakter inngås for hver av de 24 timene i påfølgende døgn. Bud for neste dag kan gis fram til kl 12:. Faste tidsfrister er en avgjørende forutsetning for at spotmarkedet for kraft skal fungere tilfredsstillende. Kl 11. Tilgjengelig overføringskapasitet fra systemansvarlige Før klokken 11: hver dag mottar Nord Pool oversikt fra de systemansvarlige i Norden om tilgjengelig overføringskapasitet for Elspot mellom de ulike prisområdene. Kl 12: Frist for kjøps- og salgsbud Innen klokken 12: er alle bud mottatt av Nord Pool, elektronisk eller pr fax. I budet oppgir aktøren, for hver time i løpet av neste døgn og for hvert elspot-område han deltar i, hvor mye han vil kjøpe eller selge og til hvilke priser. Kl 12: -13: Kalkulasjon av spotpris For hver time aggregeres samtlige innkomne bud til en kjøpskurve og en salgskurve. Skjæringspunktet mellom kurvene blir systemprisen for elbørsområdet. Etter at priskalulasjonen er gjort kontrolleres det at systemprisen ikke resulterer i kraftoverføringer mellom de ulike elspotområdene som overstiger de tilgjengelige kapasitetene. Dersom noen kraftoverføring skulle overstige tilgjengelig kapasitet beregnes det ulike områdespriser hensyntatt de tilgjengelige overføringskapasitetene. Det beregnes en pris for hvert prisområde og for hver av døgnets 24 timer. Det er et mål at det i størst mulig grad blir felles pris for alle prisområdene i Elspot. Kalkulasjonen av spotprisen gjøres i handelssystemet SAPRI. Nord Pools spotmarked fordelt på land Elspot 2 (96,3 TWh) Elspot 1999 (75,4 TWh) Norge 57,5% Norge 57,6% Sverige 26,6% Sverige 31,9% Finland 1% Finland 6,9% Danmark 5,9% Danmark 3,6% 32

5 Øystein Os og Olav Aarøy Ca kl 13: Distribusjon av prismelding og annen info Etter prisberegningen får hver aktør beskjed om prisen og det volumet han kjøper eller selger, for hver time og for hvert elspotområde. Etter reklamasjonsfristens utløp er budet gitt til Nord Pool en bindende kontrakt for kjøper og selger. Kl 18: Elbas stenger Ca kl 13:3 Reklamasjonsfrist Alle aktører på spotmarkedet har en frist på 3 minutter til å påpeke eventuelle feil ved den meldingen til aktørene som Nord Pool har distribuert basert på innkomne bud. Dersom vesentlig feil kan påpekes, har Nord Pool rett til å gjøre omkjøring (rekalkulasjon) av prisberegningen. Kl 24: Økonomisk avregning av dagens spothandel Fakturering av spothandelen skjer hver mandag. Volumgebyret for aktuelt døgn beregnes hver natt, og akkumulert gebyr påføres fakturaene og kreditnotaene som sendes til kjøperne og selgerne den påfølgende mandagen. «I løpet av året ble 25 prosent av det totale kraftforbruket i Norden omsatt på Nord Pools spotmarked.» Björn Hagman 33

6 Anna Tveit, Wenche Hagberg og Olav Aarøy oslo kl 13: Distribusjon av prismelding og annen informasjon. Etter prisberegningen får hver aktør, for hver time og hvert elspotområde, beskjed om prisen og det volumet han kjøper eller selger. 34

7 ET SAMLET NORDISK SPOTMARKED Den 1. oktober 2 etablerte Nord Pool prisnotering for Øst-Danmark. Nord Pool organiserer nå en samlet nordisk elbørs, som dekker hele Danmark, Norge, Sverige og Finland. Fra 1. januar 21 er Skagerrak-kablene mellom Sør-Norge og Vest-Danmark helt åpne for spothandel, og uten grensetariffer. Svenska Kraftnät har foreslått for den svenske regjeringen at også grensetariffene mellom Sverige og Danmark bør avskaffes. En hovedårsak til de store områdeprisforskjellene var den ekstraordinære hydrologiske situasjonen i Norden. Vannkraftproduksjonen i Norge var 142 TWh, noe som er 19 TWh mer enn den tidligere rekorden. Budgivning i Elspot fra selskapene Vattenfall og Sydkraft i uke 18 resulterte i nærmere undersøkelser og analyser fra Nord Pool. Elbørsen konkluderte med at de to aktørene ikke hadde brutt Nord Pools avtaleverk, men at det for første gang etter at elbørsen ble flernasjonal kunne dokumenteres bruk av markedsmakt i Sverige. Markedsutvikling Omsetningen på Elspot viste en sterk økning i 2. Det var volumøkninger i alle de nordiske landene, og integrasjonen av Øst-Danmark forsterket denne utviklingen. Det totale forbruket i Norden var 384 TWh i 2. Andelen av totalforbruket som ble handlet over Nord Pool i 2 var 25 prosent mot 21 prosent året før. For å minske områdeprisproblematikken har flere tiltak blitt iverksatt. Blant annet er overføringskapasiteten mellom Sør-Norge og Sverige 2 MW høyere fra og med sommeren 2. Ytterligere økninger i overføringskapasitetene mellom de nordiske landene vil bli gjennomført i 21. Økt bruk av motkjøp fra systemoperatørene er også aktuelt. Nord Pools fysiske marked hadde ved årsskiftet 23 selskaper som aktører, hvorav 93 var direkteaktører og 27 handels- og clearingrepresentanter. Områdeprisproblematikk De høyeste prisene i 2 inntraff 24. januar. Den gjennomsnittlige systemprisen i løpet av døgnet var da 388, mens områdeprisen i Sverige og Finland var 991. Kl 8:-9: var systemprisen 1.89, mens områdeprisen var i hele elbørsområdet med unntak av Sør-Norge, der prisen var 245. Gjennomsnittlig i løpet av året var områdeprisen i Sverige 12 høyere enn systemprisen, og tilsvarende 17 høyere i Finland og 3 høyere i Vest-Danmark. I Sør-Norge var områdeprisen 6 lavere enn systemprisen og i Nord-Norge 2 lavere. Utskillelse av spotvirksomheten Arbeidet med å få et fullt nordisk eierskap i elbørsens spotvirksomhet ble i løpet av året brakt viktige steg videre mot en realisering. Det ble inngått en intensjonsavtale mellom de systemansvarlige selskapene i Norge, Sverige og Finland om at spotvirksomheten i Nord Pool skal organiseres i ett eget selskap; Nord Pool Spot. Selskapet skal i første omgang eies av Nord Pool, Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid med 25 prosent hver. På sikt kan disse fires andel reduseres til 2 prosent, slik at de to systemansvarlige selskapene i Vest- og Øst-Danmark også kan komme med på eiersiden i Nord Pool Spot med 1 prosent hver. 35

8 finansielt marked Nord Pools finansielle marked hadde i 2 en betydelig volumvekst, og styrket sin stilling som den ledende markedsplassen for finansielle, standardiserte kraftkontrakter i Norden. Handelsvolumet i 2 ble 358,9 TWh, som tilsvarer en kontraktsverdi på NOK 43,3 milliarder. Sammenlignet med året før var volumveksten på 66 prosent. Driftsresultatet for den finansielle handelen ble i 2 NOK 11,4 millioner. Målt mot det clearede, bilaterale markedet ble ca 25 prosent av kontraktsvolumet for finansielle standardkontrakter i Norden handlet over Nord Pool i 2. Totalt ble det gjort transak-sjoner over Nord Pools finansielle marked i 2, mot året før. Det finansielle markedet i Nord Pool er et derivatmarked for prissikring og risikostyring ved kjøp og salg av kontrakter på elektrisk kraft. Markedet er organisert som et rent finansielt marked uten fysisk levering av det avtalte kraftvolumet ved kontraktens forfall. I 2 bestod markedet av terminkontrakter (futures og forwards), samt europeiske og asiatiske opsjoner. Differansekontrakter ble introdusert som en ny forward produktserie 17. november 2. Alle kontraktene som noteres kan handles direkte i elbørsens elektroniske handelssystem eller pr telefon. Nord Pools finansielle marked er åpent for kontinuerlig handel mellom kl 8: og kl 15:3, og all handel skjer i realtid. Dette innebærer at straks en handel er gjennomført informeres markedet gjennom elbørsens elektroniske handelssystem eller via realtidsinformasjon fra nyhetsdistributører. Kl 8: Åpning av det finansielle markedet Det elektroniske handelssystemet er åpent for å legge inn priser og gjøre handler, og helpdesken er tilgjengelig. Kontinuerlig handel foregår hele dagen, med direkte, automatisk matching i handelsystemet, samt mulighet for forespørsler gjennom helpdesken. Kl 8:3 Market makere stiller priser Market makerne skal senest kl 8:3 stille priser i future- og forwardkontraktene, og i opsjonskontraktene kl 9:. Market makerne er aktører som har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgsbud på de finansielle kontraktene. Forskjellen mellom market makernes kjøps- og salgsbud (spread) og volumet på market makernes priskvoteringer skal være innenfor en forhåndsbestemt grense. Nord Pool hadde pr seks market markere. Ca kl 13: Publisering av systempris for neste døgn Systemprisen fra det fysiske markedet er underliggende produkt for alle terminkontraktene. Systemprisen er foreløpig, frem til klagefristen er ute ca kl 13:3. Etter dette tidspunktet er systemprisen offisiell. Systemprisen og områdeprisene publiseres via Nord Pools elektroniske handelssystem og diverse nyhetskanaler. Kl 15:2-15:3 Sluttpris fastsettes Sluttprisen for de finansielle kontraktene settes i et tilfeldig valgt tidsrom mellom 15:2-15:3. På den måten unngås eventuelle forsøk på sluttprismanipulering. Kl 15:3 Det finansielle markedet stenger Det finansielle markedet stenger for all elektronisk handel. Helpdeskens oppgave er nå å kontrollere sluttprisene og volumet, samt generere nye produktserier ved behov og iht. eksisterende produktkalender. Når alt er kontrollert, publiseres sluttprisene på Nord Pools hjemmeside og eventuelle nye produktserier er handlebare påfølgende dag. Kl 16: KraftFax utarbeides Hver dag utarbeides det en «KraftFax» som inneholder informasjon om finansiell handel på Nord Pool. Faxen viser handelen i de enkelte produktene og de tilhørende sluttprisene. Aktørene kan abonnere på KraftFaxen, og få den distribuert elektronisk. 36

9 Gunhild Trengereid Ca kl 17: Frist for reklamasjon av handelsbekreftelser Etter dagens handel blir det sendt ut handelsbekreftelser fra clearingavdelingen (NEC), med en 3 minutters reklamasjonsfrist. Dersom en aktør mener at handelsbekreftelsen ikke er korrekt, må helpdesken undersøke om det har skjedd noe feil, og i så tilfelle gjøre de nødvendige korrigeringer. Utvidet produktspekter Etter introduksjon av døgnkontrakter og opsjoner i 1999 har introduksjonen av differansekontrakter vært Nord Pools nylansering på det finansielle markedet i 2. Handel og clearing av differansekontrakter startet 17. november og volumene omsatt har vært i tråd med forventningene. Disse kontraktene kan benyttes for justering og sikring av porteføljer mot prisforskjeller mellom systemprisen og prisen i enkelte av prisområdene i Elspot. Flere aktører Gjennom 2 har det finansielle markedet tiltrukket seg ytterligere aktører, spesielt fra land utenfor Norden. Flere finansinstitusjoner og kraftselskaper fra Europa og USA har i løpet av året kommet inn som aktører på Nord Pools finansielle marked, som ved årsskiftet hadde 221 selskaper som aktører, hvorav 68 var direkteaktører og 43 handelsog clearingrepresentanter. Handelsvolumet har vært tilfredsstillende gjennom hele året, med unntak av sommermånedene som for hele markedet var lavere enn normalt. Den høyeste dagsomsetningen kom 21. desember 2, med en omsetning på 6.89 GWh. Gjennomsnittlig dagsomsetning var på 1,4 TWh. Nord Pools finansielle marked fordelt på land Eltermin/Eloption 2 (358,9 TWh) Eltermin/Eloption 1999 (215,9 TWh) Norge 56,4% Sverige 27,9% Finland 6,8% Norge 59,7% Sverige 31,2% Finland 3,7% Danmark,4% Danmark,5% Øvrige 8,5% Øvrige 4,9% 37

10 I 2 hadde Nord Pool omtrent 44 prosent andel av markedet for clearede futurekontrakter og drøyt 24 prosent av markedet for clearede forwardkontrakter. I opsjonsmarkedet er Nord Pools andel ca 4 prosent, og med flere market makere på opsjoner vil denne andelen kunne øke betydelig. De lengste forwardkontraktene genererer de største volumene, men målt i antall handler er det de korte futurekontraktene som dominerer. Mer elektronisk handel Nord Pools elektroniske handelssystem er et viktig suksesskriterium for den finansielle handelen. Dette er et online system med fastlinje oppkopling, og meget høye krav til driftsikkerhet og oppetid. Aktørene kan via dette systemet selv legge inn sine ordre i markedet, endre og fjerne ordre, og i full anonymitet gjøre handler med andre aktører direkte på egen skjerm. Gjennom 2 har Nord Pool iverksatt ulike tiltak for å stimulere til økt bruk av det elektroniske handelsystemet. Dette har bidratt til at 12 nye aktører har tatt systemet i bruk. Ved årsskiftet var totalt 55 av elbørsens aktører på det finansielle markedet oppkoblet mot elbørsens elektroniske handelssystem. I tillegg er 26 aktører knyttet opp gjennom avtale med EL-EX. Det ble i løpet av året introdusert spesialavtaler for elbørsens største aktører (storkundeavtaler). Avtalene innebærer en endring i gebyrstrukturen, med et lavere variabelt handelsgebyr kombinert med en fast avgift. Reforhandling av market maker-avtalene har bidratt til skarpere priser, større volum og økt likviditet. Som et ledd i arbeidet med å skape transparens for elbørsens aktiviteter, er market maker vilkårene nå gjort offentlige. Fremtidsutsikter Nord Pools finansielle marked vil møte økt konkurranse fra flere hold, både i og utenfor Norden. For å lykkes er det viktig at Nord Pool styrker sin markedsposisjon i det nordiske markedet. Nord Pool forventer en vekst i det samlede markedet for finansielle kraftkontrakter, og har ambisjoner om å øke sine markedsandeler i et voksende totalmarked. Et viktig element i den forbindelse er kontinuerlig produktutvikling. Med en stadig tilpasning til ønsker og behov fra markedet, og ved at elbørsen tilbyr et mest mulig komplett produktspekter vil Nord Pool ha posisjon og styrke nok til å være en aktiv part i utviklingen av et mer globalt marked for finansielle kraftkontrakter. «Nord Pool forventer en vekst i det samlede markedet for finansielle kraftkontrakter, og har som ambisjon å øke sine markedsandeler i et voksende totalmarked.» Geir Dvergastein 38

11 Gunhild Trengereid og Sara Fässberg 2 og sluttpris Eltermin pr uke Sluttpris ukekontrakter 4 Handel i 2 fordelt på produktene TWh Eloptions Futures Forwards Total 39

12 clearing Nord Pools clearingfunksjon utføres av Nordic Electricty Clearing (NEC), en avdeling i Nord Pool. NEC tilbyr clearing av alle standardiserte finansielle future-, forward- og opsjonskontrakter som handles over elbørsen og i det bilaterale markedet. I tillegg clearer NEC all handel på Nord Pools fysiske marked. Clearingprosessen innebærer omfattende administrasjon, kontinuerlig oppfølging og tett kontakt med aktører, systemleverandører og banker. I tillegg trer Nord Pool inn og overtar motpartsansvaret fra selger og kjøper. NEC har befestet sin stilling som clearinghus for fysiske og finansielle kraftkontrakter i løpet av året. Virksomheten har hatt en betydelig vekst, og clearet totalt 1.634,5 TWh, til en verdi av 176,9 milliarder kroner i 2. Dette er en økning i clearet kraftvolum på 68 prosent i forhold til året før. NEC utfører også clearing av regulerkraftmarkedet på vegne av Statnett SF. Clearingvirksomheten organisert gjennom NEC hadde i 2 et driftsresultat på NOK 18,3 millioner. NEC har i 2 gjennomført tiltak for å bedre tilgjengeligheten for sine aktører, og har satt i gang aktiviteter som vil være risikoreduserende for aktørene og Nord Pool. Clearing er en 24-timers prosess som krever kvalitet og nøyaktighet i alle ledd. Prosessen innebærer elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører, depotbanker og NEC. Et nøkkelord i clearingprosessen er tidsfrister. Kl 7: Depotbanker Depotbanker er etablert i alle de nordiske land totalt 16 banker. Alle aktørene i det finansielle markedet må opprette en depot- eller marginkonto i en godkjent depotbank. Kontoen benyttes til å gjennomføre daglig oppgjør av kontraktene og som sikkerhet ved at saldo på depotkonto er pantsatt til fordel for Nord Pool. Depotbankene sender oppdatert saldo på aktørenes konti elektronisk til Power Clearing Systems AS (PCS) innen kl 7:. Kl 7:3 Sikkerhetskrav Daglig beregnes sikkerhetskrav på alle porteføljene i det finansielle markedet. Sikkerhetskravet skal dekke de aller fleste markedsscenarier og gi dekning for eventuelle tap som oppstår ved mislighold fra en aktør. Bunnsikkerhetskravet er et individuelt krav som fastsettes på grunnlag av bl.a. aktørens soliditet og handelsmønster. Alle aktører må stille bunnsikkerhet før handel kan starte. En aktør kan ha flere porteføljer innenfor en og samme aktøravtale. Aktøren oppnår ved dette administrasjon av flere porteføljer, samtidig som han drar nytte av at Nord Pool vurderer porteføljene samlet pr aktør med hensyn til oppgjør, sikkerhetskrav og avtaler. Nord Pool benytter sikkerhetsberegningssystemet Nordic SPAN 1) til beregning av sikkerhetskravene i det finansielle markedet. Nordic SPAN inneholder en rekke parametre som reflekterer historiske og gjeldende markedsforhold. Parametrene revurderes og analyseres kontinuerlig og kan endres umiddelbart dersom NEC finner det nødvendig, for eksempel ved endring i volatilitet. Aktørene kan selv simulere via WEB Office 2) hvordan en endret nettoposisjon påvirker sikkerhetskravet. Kl 8:3 Clearingrapporter Behovet for oversiktlig presentasjon av informasjon øker med kompleksiteten i markedet. NEC arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre informasjonsflyten. Det distribueres daglige, ukentlige og månedlige rapporter som alle har til formål å gi aktørene i det finansielle markedet oversikt over sine posisjoner, med tilhørende forpliktelser og krav overfor Nord Pool. Rapportene, som distribueres til ledelsen i tillegg til økonomi- og handelsavdelingen, innebærer redusert administrativt oppfølgingsarbeid hos aktørene. Alle rapporter distribueres elektronisk via WEB Office eller pr fax til alle aktørene. 1) Nordic SPAN er Norsk Oppgjørssentral ASAs (NOS) implementasjon av SPAN metodikken. Nordic SPAN benyttes i PCS kraftclearingsystem for Nord Pool. «SPAN» er et registrert varemerke for Chicago Mercantile Exchange som her brukes i henhold til lisens fra Chicago Mercantile Exchange til NOS. Chicago Mercantile Exchange påtar seg intet ansvar i forbindelse med bruk av SPAN av noen fysisk eller juridisk person. 2) Internettbasert tjeneste hvor alle handels- og clearingrapporter er tilgjengelige sammen med SPAN parameterfiler og annen NEC informasjon. 4

13 Karin Åsman Kl 11: Sikkerhetsstillelse Depotbankene bekrefter overfor NEC innen kl 11: hver handelsdag at sikkerhetskravene er innfridd. NEC kan til enhver tid kreve ekstraordinært sikkkerhetskrav dersom særlige forhold tilsier det. Dersom sikkerhetskrav ikke blir bekreftet av depotbanken innen fristen kan aktøren bli suspendert fra handel inntil forholdet er brakt i orden. Kontinuerlig overvåkning av tilstrekkelig sikkerhet er en av de viktigste oppgavene for NEC. For å sikre at clearingprosessen gjennomføres på en trygg måte har Nord Pool et detaljert regelverk, høy datasikkerhet og medarbeidere med høy kompetanse. NEC fokuserer på alle tre elementene. Nord Pool legger stor vekt på å ha en organisasjon med kompetanse og erfaring, slik at selskapet kan møte aktørenes krav til kvalitet og sikkerhet. Videre legges det vekt på personlig egenutvikling, slik at den enkelte medarbeider kan bidra med konstruktive råd overfor aktørene. 41

14 Ca kl 15:3-16:3 Handelsbekreftelser Alle aktører i det finansielle markedet som i løpet av handelsdagen har handlet og/eller meldt inn kontrakter for clearing mottar etter kl 15:3 en handelsbekreftelse, som er en oversikt over dagens transaksjoner med kontraktsserie, volum og pris. Antall kontrakter som behandles kan være opptil 1. pr dag. 1. TWh clearet 21. november Den 21. november ble en barriere brutt, ved at grensen på 1. terrawattimer (milliarder kilowattimer) ble passert for clearet bilateralt volum gjennom Nord Pool. Allerede på dette tidspunktet var fjorårets clearingvolum passert med mer enn 5 prosent. Volumet tilsvarte nær en tredobling av volumet fra Kl 18: Finansielt oppgjør Etter at handelsdagen er avsluttet overføres alle handelsdata til PCS som forestår beregning av oppgjør på future- og forwardkontraktene. Opsjoners premieoppgjør ved handel og opsjonsoppgjør ved innløsning inngår også i det daglige oppgjøret sammen med gebyret til Nord Pool. Opsjonsvolumet utgjør i underkant av 2 prosent av clearede bilaterale kontrakter. Clearing av differansekontrakter Nord Pool introduserte 17. november differansekontrakter (Contracts for Differences) som et nytt forwardprodukt på elbørsens finansielle marked. Fra samme tidspunkt ble det også åpnet for clearing av bilaterale differansekontrakter med samme definisjon som kontraktene notert på elbørsen. Som en konsekvens av dette var det nødvendig å tilpasse sikkerhetsreglene knyttet til clearingfunksjonen. Nytt tilbud om internporteføljer Som en ny service for aktørene innførte Nord Pool i 2 muligheten for at en aktør kan ha flere porteføljer innenfor en og samme aktøravtale. Aktøren oppnår ved dette administrasjon av flere porteføljer samtidig som selskapet drar nytte av at Nord Pool vurderer porteføljene samlet pr aktør med hensyn til oppgjør, sikkerhetskrav og avtaler. All rapportering til aktøren skjer imidlertid på de enkelte porteføljene. Økt automatisering Dagens clearingfunksjon for bilaterale kontrakter er i stor grad basert på manuelle rutiner. Nord Pool har imidlertid igangsatt et prosjekt med siktemål å lansere en ny automatisert rutine for clearing av bilaterale kontrakter. Dette vil innebære en forenkling både for den enkelte aktør og for Nord Pool. Prosjektet, som er betegnet Clearing Desk Ulrika Gydal 42

15 Application (CDA), har pågått i store deler av året, og vil etter planen bli satt i drift i løpet av første halvår 21. Reduksjon av clearinggebyrene Med virkning fra 1. april 2 ble gebyrene for clearing av finansielle kontrakter gjennom Nord Pool redusert med inntil 25 prosent. Gebyrene for clearing er bygget opp etter en trappetrinns skala, og ble ved denne justeringen reduset for alle trinn. I tillegg ble det etablert et nytt trinn for de aktørene som clearer mer enn 3 TWh i løpet av ett kvartal. Nye krav Den solide volumutviklingen i 2 viser at NEC har befestet sin stilling som clearinghus for kraftkontrakter. Arbeidet med å utvikle en applikasjon for å automatisere clearingen av bilaterale kontrakter er høyt prioritert og vil føre til økt effektivitet og sikkerhet i clearingen. Innføringen av denne rutinen vil være en viktig forutsetning for en fortsatt positiv utvikling for NEC. NEC vil videreføre satsingen på kompetanseutvikling, utvikle kvaliteten på, og bruken av NECs informasjonssystemer, samt styrke kunderelasjonene ytterligere. Arbeidet med å gjennomføre de endringene som er nødvendige som følge av ny lovgivning om børsvirksomhet og handel med varederivater vil bli særdeles viktig, og NEC vil ha høy fokus på dette fremover. «Clearing er en 24-timers prosess, som krever kvalitet og nøyaktighet i alle ledd. Den innebærer elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører, depotbanker og Nord Pool.» Geir Reigstad timer timer i døgnet i døgnet 24 timer i døgnet Nord Pools clearingvolum av bilateral handel fordelt på land Clearing 2 (1.179,5 TWh) Clearing 1999 (683,6 TWh) Norge 52,4% Sverige 24,3% Finland 8% Norge 55,6% Sverige 3,2% Finland 2,2% Danmark 1,4% Danmark 1,5% Øvrige 13,9% Øvrige 1,5% 43

16 internasjonal virksomhet Etter en omorganisering i Nord Pool, som ble iverksatt 1. desember 2, er elbørsens internasjonale virksomhet skilt ut som en egen organisatorisk enhet. Enheten omfatter drift av Nord Pools utenlandsengasjementer, salg av markedsinformasjon og statistikk, kommersialisering av nye produkter som utslippskvoter og sertifikater for grønn elektrisitet, samt oppfølging av Nord Pool Consulting AS. EMIS markedsinformasjon fra én kilde Nord Pool er kilden til informasjon for det nordiske kraftmarkedet. Nord Pools avdeling EMIS (Energy Market Information and Statistics) har utviklet et system som løpende samler og oppdaterer all handelsrelevant informasjon i Norden. Dette er gjort for å øke tilgjengeligheten og forenkle datainnsamlingen for alle aktørene i kraftmarkedet. De viktigste hendelsene for Nord Pools internasjonale virksomhet i 2 var etableringen av Leipzig Power Exchange, den første tyske elbørsen. Betydelige ressurser ble dessuten lagt ned i å videreutvikle Nord Pools tjenester for markedsinformasjon. Leipzig Power Exchange (LPX) Nord Pool har deltatt i etableringen av Leipzig Power Exchange med 35 prosent eierandel fra prosjektet startet opp i LPX er i første omgang etablert som en spotbørs. Børsen bruker handelssystemet SAPRI, det samme som anvendes i Nord Pools spotmarked. Første handelsdag i LPX var 15. juni, og det ble omsatt 1,8 GWh. Totalt for året ble det omsatt 2,26 TWh, som gir et gjennomsnittlig handelsvolum pr dag på 11,5 GWh. Ved utgangen av året hadde LPX 4 aktører. LPX har så langt vært en suksess og har, bortsett fra enkelte startproblemer, fungert tilfredsstillende driftsmessig. Utviklingen i antall medlemmer og volummessig omsetning har vært som forventet. EMIS samarbeider tett med de fem TSO ene (systemoperatørene) i Norden. EMIS har påtatt seg ansvaret med å distribuere handelsrelevant informasjon på vegne av disse, slik at informasjonen kan hentes fra én og samme kilde. EMIS samarbeider også med nyhetsbyråene Bloomberg, Bridge/Telerate, Montel, Reuters, SIX og TDN, som alle distribuerer informasjon fra Nord Pool i realtid. Informasjonen EMIS distribuerer er i hovedsak tilgjengelig via internettbasert teknologi. Tjenestene er gratis for Nord Pools aktører og tilgjengelig som abonnementstjenester for andre. EMIS har valgt å legge store mengder informasjon ut på som er en åpen tjeneste. All informasjon EMIS samler lagres på en egen server, ftp.nordpool.com, som er en lukket tjeneste. Spotprisene for neste døgn sendes ut som SMS-melding og på wap.nordpool.com. Særlig viktige hendelser i markedet sendes nå ut som egen e-post melding. EMIS tilbyr også eksplisitte søk i databasen og produserer en rekke rapporter som markedet bruker i analyseøyemed. «Nord Pool eier 35 prosent av den første elbørsen i Tyskland; Leipzig Power Exchange, som startet sin virksomhet 15. juni.» Morten Johnsrud 44

17 Cecilie Løvdal og Jan Foyn I løpet av 2 ble det lagt ned store ressurser i arbeidet med å videreutvikle EMIS: Nord Pools hjemmesider ble omorganisert og utvidet. Ny wap-tjeneste ble lansert med spotprisene for neste døgn. Ny realtids-feed ble satt i drift mot nyhetsbyråene. Tjenesten «Incidents» ble lansert. Incidents er definert som hendelser med innvirkning på prisdannelsen som markedet ikke er informert om på forhånd. Betydelig økning i mengden data som blir distribuert, både informasjon produsert av Nord Pool og av TSO ene. LPX Spotmarked år 2 handlet volum pr uke og gjennomsnittspris (MCP) 3 25 Euro/MWh MWh Totalt volum Gjennomsnittspris

18 Grønne produkter handel med fornybar energi og utslippskvoter Børshandel med sertifikater tilknyttet energi ligger nær opp til Nord Pools kjerneområde, noe Nord Pool vurderer som interessant i et lengre perspektiv. Dette gjelder både handel med fornybare energikilder og utslippskvoter. For at børsomsetning med sertifikater skal kunne ha suksess må imidlertid rammevilkårene være på plass. GrønnEl (Renewable energy) Interessen for omsetning av sertifikater knyttet til fornybare energikilder har økt i Europa i 2. Flere land vurderer ulike former for forbrukskvoter, omsetningsordninger og støttetiltak som incentiver for å stimulere til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Prosessen er i hovedsak drevet av en håndfull EU-land med RECS som primus motor. RECS (Renewable Energy Certificate Systems) er en frivillig basert medlemsorganisasjon hvor Nord Pool er medlem. RECS har planlagt en testfase i 21, som blant annet innebærer omsetning av RECS-sertifikater. Også de andre nordiske landene deltar aktivt i prosessen. Danmark har gjennom energiloven vedtatt å innføre pålagte forbrukskvoter av fornybar energi fra 22. I tilknytning til denne ordningen skal det etableres en såkalt VE-børs (børs for omsetning av sertifikater basert på Vedvarende Energi). Nord Pool har gjennom dialog med danske myndigheter vist interesse for å delta i å bygge opp den danske VE-børsen. De andre nordiske landene vurderer å drive liknende ordninger. Handel med utslippskvoter (Emission trading) Handel med utslippskvoter (CO2) ble aktualisert gjennom Kyoto-protokollen og påfølgende nasjonale prosesser. Det er vanskelig å se for seg rene, nasjonale isolerte utslippskvoteordninger. Produktet er i sin natur grenseoverskridende og velegnet for børshandel. Noen land har kommet langt i forberedelsene med å utforme nasjonale kvotehandelsregimer. Imidlertid er situasjonen ved inngangen til 21 at tempoet i utforming av regelverk og rammer tilknyttet Kyoto-protokollen stadig er på gli, noe som de mislykte resultatene fra Haag-konferansen høsten 2 viste. Nord Pool Consulting Nord Pool Consulting AS (NPC) eies med 1/3 hver av Nord Pool, Svenska Kraftnät og Statnett SF. Kjernevirksomheten er design av konsepter for utvikling av infrastruktur i kraftmarkeder som er inne i en restruktureringsprosess. NPC har i 2 hatt flere prosjekter innen dette området. Selskapet samarbeider med eierne, og benytter deres spesialkompetanse for å styrke den internasjonale kompetansen innen kjerneområdet. Etter forundersøkelsen i 1999 om mulighetene for å etablere en tysk kraftbørs, har NPC i 2 hatt oppdrag i forbindelse med etableringen av Leipzig Power Exchange. Oppdragene har i hovedsak omfattet markedsregler og avtaleverk, samt opplæring av personalet på elbørsen og aktører i markedet. Det er fortsatt stor interesse fra utlandet for det nordiske markedskonseptet. NPC har derfor holdt seminarer for flere større utenlandske kraftselskaper, systemoperatører og nettselskaper. NPC har som mål å være et sentralt konsulentselskap også i videreutviklingen av det nordiske kraftmarkedet. 46

19 Sverre Hakestad og Knut Godager 47

20 statistikk GU11-1 GU ,5 GU ,5 GU12-1 Block GU13-1 GB ,25 GB , GB ,25 GU14-1 Ulrika Gydal og Karl Lindström 48

21 årsrapport :48 Side , , 18, 178,5 18, 1 179, 181,5 178,5 18, , , , 168, 165, 167, 1 154,5 157,25 157,5 157, ,5 147,25 147, 146, ,5 19 stockholm kl 15:3-16:3 Karin Åsman Handelsbekreftelser. Alle aktører som i løpet av handelsdagen har handlet og/eller meldt inn kontrakter for clearing mottar en handelsbekreftelse. Dette er en oversikt over dagens transaksjoner med kontraktserie, volum og pris. 49

22 årsrapport :48 Side 52 nord pool Utvalgt statistikk i nordisk kraftforsyning Prisen på elkraft påvirkes av en rekke faktorer. Den nordiske elbørsen har en viktig rolle som prisfastsetter gjennom å notere kraftpriser med et tidsperpektiv som strekker seg fra en time til fire år frem i tid. En sentral oppgave er å tilby og distribuere informasjon til aktørene og øvrige interesserte. Nord Pool ønsker å være navet i det informasjonssystemet som er under utvikling i Norden, og derfor samler, bearbeider og videreformidler elbørsen informasjon til markedet. Spotprisen fungerer som referansepris i det nordiske kraftmarkedet og brukes også som en viktig indikator for strømprisen til husholdninger. Nord Pools markeder Nord Pools kjerneprodukter er Elspot, Elbas, Eltermin, Eloption og Clearing. Elspot er Nord Pools spotmarked med fysisk levering av kraft neste døgn. Elbas er EL-EX/Nord Pools fysiske justermarked for handel i Sverige og Finland. Eltermin er Nord Pools finansielle future- og forwardkontrakter med levering inntil fire år frem i tid. Eloption er Nord Pools finansielle europeiske og asiatiske opsjonskontrakter med henholdsvis forwardkontrakter og som underliggende. Clearingfunksjonen i Nord Pool innebærer at elbørsen reduserer den finansielle risikoen for dem som handler med kraftkontrakter. Nord Pool trer automatisk inn i alle kontrakter som handles over elbørsen, og overtar derigjennom motpartsansvaret overfor både kjøper og selger. Nord Pool trer også inn som motpart i alle finansielle standardiserte bilaterale kontrakter som meldes inn til elbørsen for clearing. Figurene Figurene som viser omsetning pr land innenfor de enkelte produktene i Nord Pool representerer gjennomsnittsverdier for hele året. Den viktigste endringen i fordelingen av omsetningen mellom de ulike landene er at Vest-Danmark (Jylland + Fyn) har vært i elbørsområdet i hele 2. I tillegg har Øst- Danmark kommet inn i elbørsområdet i fjerde kvartal 2. Dermed er hele Norden integrert i Nord Pools spotmarked. Det har vært betydelig volumøkning i Nord Pools produkter i 2. Fra siste kvartal 2 er hele Danmark med i elspotområdet. Omsetningen har vært jevnt stigende de siste tre årene og var 96 TWh i 2, en økning på 28 prosent fra Elspot hadde i 2 en markedsandel på 25 prosent sammenlignet med samlet nordisk forbruk Omsetning Elspot GWh/uke

23 årsrapport :48 Side 53 Omsetning Elbas GWh/uke Omsetning finansielt marked GWh/uke Elbas er et marked for timekontrakter som gir finske og svenske aktører en mulighet til å justere sin kraftbalanse nær opp til driftstimen. Omsetningen i 2 var på 665 GWh, en økning på 18 GWh sammenlignet med Elbas startet 1. mars Kurvene viser finansielle kontrakter handlet gjennom Nord Pool. Opsjonskontrakter ble introdusert høsten Handlet volum i futures, forwards og opsjoner i 2 utgjorde 359 TWh, en økning på 66 prosent fra statistikk Totalt Future/forward Opsjoner Clearing av bilaterale kontrakter GWh/uke Kurvene viser de standardiserte, finansielle bilaterale kontraktene som er meldt inn til Nord Pool for clearing. Innmeldt bilaterale kontrakter i 2 utgjorde 1.18 TWh, en økning på 72 prosent fra Totalt Future/forward Opsjoner 51

24 årsrapport :48 Side 54 nord pool Den finske andelen av omsatt volum i Elspot i 2 har økt sammenlignet med Den norske andelen av omsetningen er fortsatt stor. Det er bare svenske og finske aktører som for tiden kan delta i Elbas. Den svenske andelen av omsetningen er fortsatt noe større enn den finske. Finske aktører har økt sin andel av omsetningen. Norsk andel er fortsatt stor. «Øvrige» i diagrammet angir handel fra aktører utenfor Norden. Elspot 96 TWh Norge 57,4% Sverige 26,6% Finland 1% Danmark 5,9% Elbas,7 TWh Sverige 54% Finland 46% Eltermin/Eloption 359 TWh Norge 56,4% Sverige 27,9% Finland 6,8% Danmark,4% Øvrige 8,5% Den svenske og norske andelen har gått noe tilbake som følge av økt andel fra finske aktører og aktører utenfor Norden. «Øvrige» i diagrammet angir handel fra aktører utenfor Norden. Clearing av bilaterale kontrakter 118 TWh Norge 52,4% Sverige 24,3% Finland 8% Danmark 1,4% Øvrige 13,9% har vært beregnet siden Frem til 1996 omfatter prisen bare det norske kraftmarkedet. Sverige ble inkludert i elspotområdet i 1996, Finland i 1998, Vest-Danmark i 1999 og Øst-Danmark i 2. Middelprisen for 2 var 13 og er den laveste siden I 1996 var middelprisen 254. pr dag

25 årsrapport :48 Side pr uke 2 pr måned Spotprisen har en sesongvariasjon med høye priser om vinteren og lavere om sommeren. Diagrammet viser gjennomsnittlig pr måned med en kurve pr år fra 1992 til 2. statistikk Markedsvekst TWh Søylene viser volumutviklingen i Nord Pools produkter fra starten i Spesielt clearingvolumet fra det bilaterale markedet, en clearingtjeneste som ble introdusert i 1997, har økt beydelig hvert år Clearing av bilaterale kontrakter Finansielt marked Fysisk marked 53

26 årsrapport :48 Side 56 Tabeller over produksjon og forbruk pr mnd i 2 (tall i GWh) norden NORGE Produksjon Netto ekport (-) / import (+) med Totalt forbruk Vannkraft Varme + vindkraft Total Sverige Danmark Finland Russland inkl. overf. tap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum SVERIGE Produksjon Netto utveksling (-)eks /(+)import med utlandet Totalt forbruk Vann+vind Varme Kjerne Total No DK Tyskl Fin Pol Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum FINLAND Produksjon Netto utveksling (-)eks /(+)import med utlandet Totalt forbruk Vann+vind Varme Kjerne Totalt Sverige Norge Russland Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum VEST-DANMARK (Jylland og Fyn) Produksjon Netto utveksling (-)eks /(+)import med utlandet Totalt forbruk varme+ øvrig vind/geoterm. Totalt Sverige Norge Tyskland Jan , Feb , Mar , Apr , Mai , Jun , Jul , Aug , Sep , Okt , Nov , Des , Sum ØST-DANMARK (Sjælland) Produksjon Netto utveksling (-)eks /(+)import med utlandet Totalt forbruk varme + øvrig vind/geoterm. Totalt Sverige Tyskland Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum

27 årsrapport :48 Side Samlet forbruk i Norge, Sverige, Finland og Danmark GWh/uke Sverige Norge Finland Vest-Danmark Øst-Danmark Sum N+S+SF+DK-V Samlet produksjon i Norge, Sverige, Finland og Danmark GWh/uke Totalt forbruk økte fra 375 TWh i 1999 til 384 TWh i 2. Samlet produksjon økte fra 377 TWh i 1999 til 386 TWh i 2. statistikk Sverige Norge Finland Vest-Danmark Øst-Danmark Sum N+S+SF+DK-V Netto eksport i Norge, Sverige, Finland og Danmark GWh/uke 2 15 Samlet netto eksport ut av elbørsområdet var 2 TWh i 2, det samme som i Sverige Norge Finland Vest-Danmark Øst-Danmark Sum N+S+SF+DK-V 55

28 årsrapport :48 Side 58 56norden Sesongvariasjonen i samlet nordisk magasinfylling har størst positiv gradient i vårflomperioden og størst negativ gradient midtvinters. Den er forskjøvet i tid sammenlignet med sesongvariasjonen i systemprisen. Samlet tilsig for 2 var 246 TWh. Det er 16 prosent høyere enn i Temperaturen vinteren 2 og spesielt på høsten har vært relativt høy i hele elbørsområdet Vannmagasiner i Norden % Fylling Norge Fylling Sverige Fylling Finland Fylling N+S+SF Tilsig i Norge, Sverige og Finland GWh/uke Norge Sverige Finland Temperaturer i storbyer i Norden Grader i Celcius Oslo Stockholm Helsinki Billund

29 årsrapport :48 Side Områdepris Elspot i Norden 2 Oslo Tromsø Trondheim Sverige Finland Vest-Danmark Øst-Danmark Vannmagasiner i Norge 2 % I 2 var det få tilfeller med lik pris i hele elbørsområdet. Gjennomgående lavest pris i Norge og høyest i Danmark. Magasinfyllingen i Norge var i hele 2 høyere enn medianverdiene. statistikk Fylling Norge Fylling N+S+SF Temperaturer i storbyer i Norge 2 2 Grader i Celcius 2 15 Temperaturen i Norge lå gjennom mesteparten av siste kvartal 2 godt over det normale for årstiden Oslo Tromsø Trondheim Oslo normal Tromsø normal Trondheim normal 57

30 årsrapport :48 Side 6 58norden Norge var i 2 i en netto eksportsituasjon med en produksjon på 143 TWh og forbruk på 124 TWh. Tilsiget i Norge var 141 TWh. Til sammenligning var tilsiget i 1999 på 127 TWh. Med unntak av første kvartal 2 var Norge stort sett delt i flere prisområder. Forbruk og produksjon i Norge 2 GWh/uke Forbruk Norge Produksjon Norge Tilsig i Norge 2 GWh/uke Tilsig i Norge Områdepris Elspot i Norge 2 Oslo Tromsø Trondheim

31 årsrapport :48 Side Vannmagasiner i Sverige 2 % Fylling Sverige Fylling N+S+SF Temperaturer i storbyer i Sverige 2 Grader i Celcius Fyllingsgraden var betydelig over median fylllingsgrad i siste halvår 2. Vinter- og høsttemperaturen var stort sett godt over normalverdiene i 2. statistikk Stockholm Gøteborg Stockholm normal Gøteborg normal Forbruk og produksjon i Sverige 2 GWh/uke Sverige var i en netto importsituasjon i 2 med en produksjon på 142 TWh og forbruk på 147 TWh. 1 5 Forbruk Sverige Produksjon Sverige 59

32 årsrapport :48 Side 62 6norden Tilsiget i 2 var 91 TWh. Til sammenligning var tilsiget i 1999 på 67 TWh. Spotprisen i svensk område var stort sett gjennom hele året høyere enn. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Finland har stort sett vært lavere enn i Norge og Sverige Tilsig i Sverige 2 GWh/uke Tilsig i Sverige Vannmagasiner i Finland 2 % Fylling Finland Fylling N+S+SF Områdepris Elspot i Sverige 2 Sverige

33 årsrapport :48 Side Temperatur i Finland 2 Grader i Celcius Helsinki Helsinki normal Forbruk og produksjon i Finland 2 GWh/uke Vinter- og høsttemperaturen i Finland i 2 var over normal temperatur. Finland var i en netto import- statistikk 3 15 situasjon i 2 med et forbruk på 79 TWh og en produksjon 2 1 på 67 TWh. 1 5 Forbruk Finland Produksjon Finland Områdepris Elspot i Finland 2 FIM/MWh Spotprisen i finsk område var i lange perioder høyere enn Elspot systempris. 1 5 Finland 61

34 årsrapport :48 Side 64 62norden Ingen netto import/eksport fra Vest-Danmark i 2. Forbruk og produksjon var begge lik 21 TWh. Vinter- og høsttemperaturen i Vest-Danmark i 2 var over normal temperatur. Spotprisen i Vest-Danmark i 2 har stort sett hele året vært høyere enn Forbruk og produksjon i Vest-Danmark 2 GWh/uke Forbruk Vest-Danmark Produksjon Vest-Danmark Temperaturer i Vest-Danmark 2 Grader i Celcius Billund Billund normal Områdepris Elspot i Vest-Danmark 2 DKK/MWh Odense

35 årsrapport :48 Side Forbruk og produksjon i Øst-Danmark 2 GWh/uke Forbruk Øst-Danmark Produksjon Øst-Danmark Temperaturer i Øst-Danmark 2 Grader i Celcius Øst-Danmark har hatt netto import i 2 med en produksjon på 13 TWh og forbruk på 14 TWh. Vinter- og høsttemperaturen i Øst-Danmark i 2 var over normal temperatur. statistikk København København normal Områdepris Elspot i Øst-Danmark 2 DKK/MWh Spotprisen i Øst-Danmark i 2 har stort sett i hele perioden fra 1. oktober vært høyere enn Elspot systempris. 1 5 København 63

36 årsrapport :48 Side 66 kraftuttrykk i nord pool Aktør Fysisk eller juridisk person som har inngått avtale med Nord Pool om rett til handel og clearing på Den nordiske elbørsen. Avtaleverk Avtale som er inngått mellom en aktør og Nord Pool om rett til handel og clearing på Den nordiske elbørsen. Bilateral (OTC) kontrakt Kraftkontrakt som er inngått direkte mellom to avtaleparter. Blokkbud Et samlet bud på Elspot for flere etterfølgende timer med samme pris og mengde. Budet blir sammenliknet med gjennomsnittsprisen for blokkperioden. Dersom budet blir antatt vil hele mengden samlet gi en kontrakt. Hvis ikke vil hele mengden samlet falle ut. Clearing Clearingfunksjonen i Nord Pool innebærer at elbørsen trer inn i all handel på elbørsen, samt i alle innmeldte bilaterale kontrakter, og overtar motpartsansvaret overfor både kjøper og selger. Som juridisk motpart garanterer Nord Pool alltid for korrekt oppgjør og levering. Clearingkunde Fysisk eller juridisk person som har inngåttt avtale med Nord Pool om rett til handel og clearing på Den nordiske elbørsen gjennom en handels- og clearingrepresentant. Differansekontrakt CfD = Områdepris - Systempris. Benyttes som sikring av porteføljer som følge av prisforskjeller mellom systempris og områdepris. Nord Pool noterer differansekontrakter på de to nærmeste sesongkontraktene. Elbas EL-EX/Nord Pools fysiske justermarked i Sverige og Finland med handel inntil to timer før levering. Elbørsområde Elbørsområdet består fra 1. oktober 2 av Norge, Sverige, Finland og Danmark. Eloption Nord Pools opsjonsmarked som består av finansielle europeiske og asiatiske opsjonskontrakter. Elspot Nord Pools spotmarked med timekontrakter for fysisk levering av kraft neste døgn. Elspotområde Elspotområder er de områdene elbørsområdet deles inn i for å håndtere eventuelle kapasitetsbegrensninger i overføringsnettet. I Norge kan grensene for elspotområdene variere, mens de er faste for resten av Norden. En beregnet pris for spotmarkedet basert på de samlede kjøpsog salgsbud for neste døgn i Norge, Sverige og Finland. Systemprisen beregnes som om det ikke er kapasitetsbegrensninger i overføringsnettet mellom de tre landene. Eltermin Nord Pools terminmarked som består av finansielle future- og forwardkontrakter. Flaskehals Begrensninger i overføringskapasitet fra et område av Norden til et annet. Forwardkontrakt Terminkontrakt i Eltermin med daglige verdiendringer som i handelsperioden akkumuleres til urealisert tap eller gevinst. I leveringsperioden realiseres det akkumulerte tapet eller gevinsten med en lik andel hver dag. Forwardkontraktene består av sesonger (vinter 1, sommer og vinter 2) og årskontrakter og kan handles inntil fire år frem i tid. Futurekontrakt Terminkontrakt i Eltermin med daglige verdiendringer både i handelsperioden og leveringsperioden. Futurekontraktene består av døgn, uker og blokker og kan handles inntil ett år frem i tid. Handels- og clearingrepresentant Fysisk eller juridisk person som har inngått avtale med Nord Pool om rett til handel og clearing på Den nordiske elbørsen på vegne av clearingkunder. Kraftenheter V = volt (spenning) kv = kilovolt (1 volt) A = ampere (strøm) W = watt (effekt) kw = kilowatt (1 watt) kwh = kilowattime (energi) MW = megawatt (1 kw) MWh = megawattime (1 kwh) GW = gigawatt (1 kw) GWh = gigawattime (1 mill. kwh) TW = terrawatt (1 kw) TWh = terrawattime (1 mrd kwh) Referansepris (spotprisen) er referanseprisen for den finansielle handelen med kraft i Norden. Regulerkraftmarkedet En ordning hvor aktøren anmelder pris for å redusere eller øke produksjon og/eller forbruk. Regulerkraftmarkedet benyttes til å regulere kraftsystemet, slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. Systemansvarlig/systemoperatør Det selskapet som til enhver tid overvåker og kontrollerer leveringskvaliteten og den fysiske balansen i kraftsystemet innenfor sitt geografiske ansvarsområde og overfor tilgrensende områder. 64

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

Nord Pool ASA årsrapport 2005

Nord Pool ASA årsrapport 2005 0011010111011101010 010011001000110101110111010100110001010011110101010111011110010101001100100011010 Nord Pool ASA årsrapport 2005 B U I L D I N G A S E C U R E M A R K E T 0011010111011101010 010011001000110101110111010100110001010011110101010111011110010101001100100011010

Detaljer

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6

innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 NORD POOL ÅRSRAPPORT 2007 innhold Innledning Dette er Nord Pool...1 Administrerende direktør...2 Høydepunkter 2007...4 Nord Pool størst i Europa...6 Ledende i Europa Den ledende kraftbørsen...8 Råvaremarkeder

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Investering i småkraftverk i Norge

Investering i småkraftverk i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Investering i småkraftverk i Norge En analyse av mulighetene til en grunneier med fallretter Hilde Holden Veileder: Professor Øystein Gjerde Masteroppgave i finansiell

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 Rapport Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 15. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 EKSTREMPRISER VINTEREN 2009/2010... 5 4 KRAFTMARKEDET...

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

FFI RAPPORT KRAFTMARKEDETS FØRINGER FOR SÅRBARHETEN I NORSK KRAFTFORSYNING. RUTLEDAL Frode, HAGEN Janne, NYSTUEN Kjell Olav, ØSTBY Eirik

FFI RAPPORT KRAFTMARKEDETS FØRINGER FOR SÅRBARHETEN I NORSK KRAFTFORSYNING. RUTLEDAL Frode, HAGEN Janne, NYSTUEN Kjell Olav, ØSTBY Eirik FFI RAPPORT KRAFTMARKEDETS FØRINGER FOR SÅRBARHETEN I NORSK KRAFTFORSYNING RUTLEDAL Frode, HAGEN Janne, NYSTUEN Kjell Olav, ØSTBY Eirik FFI/RAPPORT-2000/03451 FFISYS/769/204.0 Godkjent Kjeller 28 juni

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft Notat 2006-034 Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft ECON-notat nr. 2006-034, Prosjekt nr. 21260 THB/pil, AJE, 27. april 2006 Offentlig Overgang fra ukentlig til daglig avregning av

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT 212 ÅRSRAPPORT ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft er et nordnorsk energikonsern etablert i 1898 som eies av henholdsvis Troms fylkeskommune med 6 prosent og Tromsø kommune med 4 prosent. Kjernevirksomheten

Detaljer