Dato Vår ref. 13/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3"

Transkript

1 Frogn kommune Enhet for økonomi Notat Dato Vår ref. 13/ Til Fra Saksbehandler Håkon Ystehede Tilleggsnotat nr. 1 til Handlingsprogram Tilleggsnotatet er ment å dekke endringer i HP som følge av tilleggsproposisjonen og rettelser rådmannen har identifisert etter presentasjonen av rådmannens forslag til handlingsprogram. Prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg og tilgrensede prosjekter - prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion og prosjekt 8530 Sportshall Videre prosjektgjennomføring Kommunestyret vedtok blant annet i sak 123/13 (Prosjekt 8509 Svømme- /badeanlegg og tilgrensede prosjekter - prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion og prosjekt 8530 Sportshall Videre prosjektgjennomføring) følgende: «c. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjekt 8529 Oppgradering av Seierstenstadion som søkes ferdigstilt senest ) Kunstgressdekke med IR varme, flomlys og 400 meters bane i tråd med Folloprosjekts alt. 4. 2) Energibrønner på dette arealet og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i forkant av gjennomføringen. 3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram ) Ev andre tiltak på Seiersten stadion slik som bygging av tribune og etablering av sandhåndballbane gjennomføres og finansieres i privat regi. Hvis Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 29

2 aktuelt har rådmannen fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler som deretter fremmes kommunestyret for godkjenning i forkant av en eventuell gjennomføring». Kommunestyret legger til grunn i sitt vedtak at Follo prosjekt sitt alternativ 4 (ref rapport fra Follo Prosjekt av mai 2013) skal gjennomføres. Siden dette alternativet ikke har vært en del av rådmannens alternative innstillinger når saken ble lagt frem og til det faktum at dette alternativet ikke tidligere har vært utredet og kvalitetssikret har Frogn kommune bedt Follo Prosjekt om å vurdere tekniske løsninger og økonomiske konsekvenser. Hensikten er å sikre et tilfredsstillende styringsgrunnlag for å kunne realisere vedtaket. Som rådmannen orienterte kort om i kommunestyret 4. november 2013 under behandlingen av saken har Follo Prosjekt konkludert med gjennomføring av 2. divisjonsbane med 400 meter løpebane (seks baner) vil kreve at det må bevilges kr 13 MNOK i tillegg til de 24,5 MNOK som lå inne i saken fra før. Totalt 37,5 MNOK. Ekstrakostnaden med etablering av friidrettsanlegg iht. alternativ 4 er foreløpig kalkulert til 5,2 mill. Dette omfatter i hovedsak at arealet som blir berørt er større og skal dekkes med tartan/rekortandekke. I tillegg blir det betydelige kostnader knyttet til sikringstiltak mot tele med isolering under løpebane og i overgang til fotballbane, samt ekstra dreneringstiltak. Etter utstikking av alternativ 4 fremkom det at det blir mer graving og sprengning i sørvest og noe merarbeid knyttet til VA-rehabilitering (flytting av kummer). Det vil også være behov for ekstra sikringsarbeid pga. at det blir en fjellskrent mot sørvest. For elektroarbeidene vil det påløpe økte kostnader som følge av annen type og lengre føringsveier og kabelgrøfter. Det vil også være behov for innkjøp av ekstra utstyr (duk, feie/sugeutstyr etc.). Alternativ 4 krever mye areal og det er i forrige uke blitt gjennomført landmåling for å være sikker på om det er tilstrekkelig areal innenfor regulert område. Det er fire områder som setter begrensninger i forhold til å ha tilstrekkelig areal til disposisjon. (1) Drøbak skole, (2) Regulert vei og fortau ved Belsjøveien, (3) Eksisterende tribuneanlegg og (4) Fjell mot vest. Skal man få tilstrekkelig areal til disposisjon må to av begrensningene gjøres noe med. En riving av deler av Drøbak skole er uaktuelt. Det er videre lite ønskelig og heller ikke særlig realistisk å kunne foreta endringer av regulert vei og fortau ved Belsjøveien. Da står man igjen med å rive eksisterende tribuneanlegg og sprenge seg inn i fjell mot vest. Når eksisterende tribune må rives vil det av hensyn til framdrift, kompleksitet (graving, sprenging, stål- og betongkonstruksjoner) være en helt naturlig konsekvens at bygging av ny tribune må utføres som en del av stadionentreprisen. På dette grunnlaget er tribunekostnaden på 7 MNOK blitt lagt inn som del av prosjektrammen. Follo Prosjekt påpeker videre at dersom sandhåndballanlegget fortsatt er aktuelt må det ved alternativ 4 bygges som en del av stadionanlegget og dette er tidligere kalkulert med en kostnad på kr ,-. Denne kostnaden kan tas ut dersom ikke skulle være aktuelt. Vår ref.: 13/ Side 2 av 29

3 Follo Prosjekt påpeker videre at det er en svært stram fremdrift for å få ferdigstilt infrastrukturtiltakene i løpet av 2014 og de skriver at det må påregnes at ferdigstillelse av grøntanlegg tas våren Det vil være mulig å starte anleggsarbeid med stadionanlegget vinteren 2015 (grunnarbeider/tribuneanlegg etc.) og tilstrebe å ha klart et stadionanlegg juli En ferdigstillelsesdato 1. april 2015 ansees som helt urealistisk. Anleggsteknisk gjennomføring ved dette alternativet vil kreve lengre byggetid og det vil være vanskelig å ta noen av anleggene i bruk før alt er ferdig. Driftsmessig vil det være større kostnader knyttet til alternativ 4, men noen konkrete tall har det ikke vært mulig å fremskaffe på den korte utredningstiden. Rådmannen vil utrede driftskostnadene i forbindelse med forestående prosjekteringsarbeid og deretter innlede en dialog med Frogn idrettsråd for å komme frem til hensiktsmessige driftsrutiner når stadionanlegget skal tas i bruk. For nærmere beskrivelser knyttet til tekniske problemstillinger og økonomiske konsekvenser henvises det til vedlagt rapport fra Follo Prosjekt av 4. november Driftsbudsjett Driftsbudsjettet endres som følger i forslaget: Enhet Tekst Tilleggs prop 2014 endring fra skatt og rammetilskudd POP Formel feil POP Sum effektiviseringer/omprioriteringer SUM Statsbudsjettet tilleggsproposisjonen Det skjer ingen justeringer av skatter, men innbyggertilskuddet (post 60 i statsbudsjettet) nedjusteres med 576 mill kr. Det er å bemerke at dette er et anslag og foreløpig tall bygget på at justeringen skjer via de respektive delkostnadsnøklene i IS og så langt vår viten er i dag. Sum endringer inntekter etter tilleggsproposisjonen 2014 (anslag av KS for Frogn): -1,5 mill kr. Effekten av enkeltpunktene er ikke tallfestet. Personal og politiske tjenester (POP) vedlegg 3 side 26. Vår ref.: 13/ Side 3 av 29

4 Feil i vedlegg 3 POP. Formelfeil som summerer inn strategi for måloppnåelse to ganger. Feilen ligger i sum effektivisering /omprioriteringer som skulle være: Sum effektiviseringer/omprioriteringer Sum endring i netto driftsresultat Sum endring i netto driftsresultat av justeringer i driftsbudsjettet blir -2,2 mill kr. Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet endres som følger i forslaget: Investeringer (1000 kr) Kommentar Badeparken, oppgradering Kostnadsanslag oppgitt uten mva Seiersten stadion, oppgradering Nye kostnadstall (se egen omtale) Frogn kirke, musikkanlegg 19 Kostnadsanslag oppgitt uten mva Sum Finansiering (1000 kr) Mva kompensasjon Bruk av lån Sum finansiering Tilskudd, idrett og kultur mm Det legges opp til støtte i 2014 som vist i tabellen under. Mottaker Beløp 2014 Partistøtte Drøbak Hobby og aktivitetssenter Kulturstøtte Uorganisert aktivitet Drøbak-Frogn skolekorps Kulturrådet Oscarsborg opera Kulturstipend Avistegnernes hus Vår ref.: 13/ Side 4 av 29

5 Oscarsborg kulturelt fyrtårn Aktiv på dagtid Idrettsrådet Drøbak-Frogn skytterlag Pensjonistnytt Follo museum Folkvang samfunnshus Heer Grendehus Digerud Grendestue mai komite mai arrangementer Henvendelser vedrørende tilknytningsavgift for hytter Frogn kommune har i løpet av året 2013 mottatt flere henvendelser vedrørende endringen i den lave tilknytningsavgiften vedtatt i HP Henvendelsene har kommet fra både privatpersoner og representanter fra hyttevel og utbyggere. I tillegg til de skriftlige henvendelsene, som er vedlagt, har det kommet flere muntlige henvendelser. Henvendelsene går i hovedsak på at man av hensyn til økonomien i utbyggingsprosjektene ikke ønsker en videre økning av tilknytningsavgiften. Det stilles spørsmål ved grunnlaget for vedtaket med tanke på selvkostprinsippet, og at de opprinnelige vedtakene har blitt oppfattet som en avtale mellom kommunen og hytteeierne vedrørende størrelsen på tilknytningsavgiften. Videre anføres at det er uheldig at kommunen endrer på dette midt i prosessen med å etablere disse anleggene. Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø Under tiltak nr. 4 Kart, nærmiljø (Høiås og Seiersten) skal det føres opp kr under private midler. Vår ref.: 13/ Side 5 av 29

6 Svar pa spørsma l fra partiene til HP Arbeiderpartiet Vi har noen spørsmål knyttet til budsjettforslaget, og vil sette stor pris på dine forklaringer og kommentarer til disse. 1. Rehabilitering Hvordan er økt brukerbetaling eldresenteret tenkt innkassert? Etter vår kunnskap er det rundt 100 brukere, og en mill vil gi ca ti tusen per bruker. Kan du skaffehovedregnskapstall for den kommunale pengebruken på eldresenteret? Hvor stor reduksjon (%) vil nedskjæringen på BPA bli for den enkelte? Det er to brukere som mister sitt BPA tilbud. Denne løsningen betinger at disse brukerne får andre tilbud. Netto redusert kostnad for disse to brukerne tilsvarer 30% av enhetens kostnader til BPA. Det er ca 700 brukere ved eldresenteret. Kommunen finansierer 1,75 årsverk her, som utgjør 86% av de kommunale netto kostnadene på totalt 1,2 mill. Konto(T) Revidert budsjett (1) 0 - Lønn og sosiale utg Kjøp av varer og tjenester MVA - Overføringer Utgift Salgs- og leieinntekter Syke/fødselspenger - 7 MVA og andre refusjoner - Inntekt Frogn Eldresenter Årsmeldingen for 2012 fra eldresenteret er behandlet politisk i Skole Er reduksjonen i antall lærere begrunnet i redusert elevtall/klasser eller er det kvalitetssenkning? Det er ingen elevnedgang. Skolene får 7 flere elever. Rådmannen ser imidlertid muligheter for å løse undervisning inklusive spesialundervisning, med færre lærere, uten en vesentlig reduksjon i kvaliteten i undervisningen. Vår ref.: 13/ Side 6 av 29

7 3. Barn, unge familie Vi har prioritert helsesøstertjenesten ved tidligere handlingsplaner. Har vi vært i forkant slik at vi har oppfylt satsingen fra sentrale myndigheter allerede? Kommunen har hatt en opptrapping, som har ligget noe i etterkant av behovsutviklingen. Det ble til KOSTRA og (dermed også) Kommunebarometeret for 2011 og 2012, rapportert 0 helsesøsterårsverk i Frogn. Dette er kun en feilrapportering. Frogn kommune har 5,4 helsesøstre pr innbygger. Denne dekningsgraden er noe lav i Follo. Sammenlikningstall for 2012 er mangelfulle, men i 2011 hadde kun Vestby og Nesodden en lavere dekning enn Frogn har i dag, av kommunene i Follo og gjennomsnittet i gruppe 8. Kommunen har fått tilbakemelding fra revisjonen om at tilbudet til ungdommens helsestasjon er for dårlig. For mer info om behovet, viser rådmannen til rapporten IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, fra Helsedirektoratet TDF Hvilke skoler kan det bli aktuelt å stenge for utleie, og hvilke konsekvenser får dette? Har dere vurdert å skjerme utleie til tiltak for barn og unge, og hvilke konsekvenser får et slikt skille? Tanken var å redusere jevnt på alle utleiesteder. Slik kan varme og ventilasjon stenges tidligere. Det er vanskelig å dele byggene inn i ulike soner for å spare energi. Med å stenge tidligere er det vel kun de voksne som leier sent som blir berørt. Barn har normalt ikke aktiviteter sent på kvelden. Men at tiltaket får konsekvenser for noen må en regne med. 5. Rådmannsgruppen Kan du gi en utvidet begrunnelse for den nye kommunalråd. Hvilke effekter vil denne stillingen få for kvalitet og effektivitet? Stillingen foreslås opprettet for å sikre en samordning av kommunens samfunnsplanlegging og infrastrukturutbygging. Dette innebærer å påse langsiktige løsninger for kommunal teknisk infrastruktur som veger, vann, avløp, grønt, idrettsanlegg etc. Framdrift og samordning av kommunale utbyggingsprosjekter vil naturlig tilligge stillingen. Det vil tilligge stillingen å følge opp etablering av fylkeskommunal og statlig initiert og finansiert infrastruktur. Videre vil stillingen være ansvarlig for styrket og mer bevisst bruk av virkemidler knyttet til sikring av offentlig infrastruktur ved privat utbygging. Stillingen vil bidra til å styrke ledelse, utveksling av kompetanse og samarbeid innen de nevnte feltene og frigi tid hos rådmannen for tettere oppfølging av økonomi og rammevilkårene for den kommunale tjenesteutviklingen. Vår ref.: 13/ Side 7 av 29

8 Venstre 1 1. Skole Vi skulle også gjerne visst mer om budsjetteffekten av å flytte ungdomsskolen fra Dyrløkkeåsen til Seiersten: Halvårs fra medio 14 og helårs fra 15, men dette kommer dere kanskje med? SVAR: Rådmannen ønsker å vurdere flere alternativer for etablering av 1 ungdomsskole. Det er i hovedsak tre kostnadsdrivere som påvirkes av en endring i skolestrukturen. Behov for færre/mindre: Antall klasser Grunnressurser (skoleledelse) Areal I vedlegg 5 (KOSTRA) til Handlingsprogrammet er det beskrevet og illustrert hvordan Frogn kan spare ca 10mill kroner med fem skoler. Beløpet på 10mill kroner forutsetter samme effektivitet som i 2012 justert for gjennomsnittlige skolestørrelser. Samtidig forutsettes det at kostnadene ved Dyrløkke er tilsvarende drift av to skoler, det er tilfelle mht. klassestørrelser, men ikke for grunnressursen. Effektiviseringsgevinsten knyttet til mer effektiv arealbruk ligger tett opp til grunnressurskostnaden i skolene. Jf. nasjonal sats for areal i beregninger av tilskudd til private barnehager, relevant ved alternativ benyttelse av skolebygg til barnehage. I tillegg kommer økt kvalitet som følge av bedre valgfagstilbud for elever som i dag går på Dyrløkkeåsen. Vår ref.: 13/ Side 8 av 29

9 Venstre 2 1. s 23 Kan rådmannen utdype begrunnelsen for at disposisjonsfondet ønskes utvidet til 100 millioner, særlig konsekvensen av å styre etter dagens mål. Konkrete eksempler ønskes på uheldige situasjoner som har oppstått med fond på lavere nivå. Praksis ubrukte lånemidler endres i henhold til oppfordring fra revisjonen. Konsekvensen blir at ubrukte lånemidler/kassekreditt og dermed likviditeten reduseres. Frogn har sine største svakheter (lavest score i kommunebarometeret) innen kommuneøkonomien på lån som andel av finansiering av investeringer (1,7) og oppsamlet premieavvik (1,6). På kort sikt er dette mindre problemer. På lang sikt representerer de utfordringer og risiko for kommunen. Premieavvik tapper reel kontantbeholdning, mens akkumulert premieavvik øker, Jf. beskrivelsen av reell arbeidskapital i vedlegg 5. Rådmannen forventer at kommunen om få år vil nå et maksimalt akkumulert premieavvik og at netto driftsresultat fra da av vil svekkes betydelig hvert år. Spesielt om nedbetalingsperioden reduseres ytterligere ned til fem år. Lån som andel av finansieringer er rasjonelt under dagens renteforutsetninger, imidlertid vil det være uheldig om man forutsetter at denne situasjonen vil vedvare. Rådmannen ønsker å sette kommunen i stand til å redusere lån som andel av finansieringen av investeringer frem i tid. Jo høyere gjeldsgrad, jo viktigere blir det å skaffe seg dette handlingsrommet. 2. Hva var grunnen til at inntektene i enhetene falt fra 225 mill i 2012 til 189 mill i budsjett 2013? I hovedsak grunnet momskomp og sykerefusjon som ikke blir budsjettert i opprinnelig budsjett. 3. Hvilke endringer i skoletilbudet må gjøres for å oppnå den foreslåtte innsparing på lærerstillinger? I 2014 vil rammeendringen medføre at elevene undervises i større grupper, både i den ordinære undervisningen og i spesialundervisningen, og at det blir færre delingstimer i enkelte fag. Undervisningen vil fortsatt være innenfor kravene i lov og forskrift. 4. Vil man med ny kommunalsjef beholde dagens modell med to-nivå ledelse i samfunnsutvikling? Ja. Dagens modell beholdes. Vår ref.: 13/ Side 9 av 29

10 5. Hvilke lokaler på skoler planlegges stengt sammenliknet med dagens bruk? Kan innsparing på utleie av skoler alternativt oppnås ved å innføre tilsynsvaktordning drevet av brukerne på frivillig basis, evt også renhold utført av brukerne, slik at lokalene fremdeles kan være tilgjengelige? Det er tenkt at en må få inn flere funksjoner i skolelokalene en i dag. Helst burde vel en skole vært stengt, men det er vel ikke noe tema nå. Kan en få inn funksjoner som er relatert til eller lar seg forene med skole, kan dette frigi arealer andre steder. Så slipper kommunen å leie lokaler i det private markedet. Men det betinger en fortetting på skolene. Å la private ta tilsynsvakter har vært brukt tidligere, men da med lønn. Dagens ordning med kontaktpersoner som får spesiell opplæring er nok det billigste. Vask av lokalene med samme løsning er sikkert økonomisk besparende. Men de som har ansvaret for sitt renholdslager og utstyr synes lite om å åpne dette for eksterne personer. Erfaringsmessig er det mye som går i stykker uten at en vet når og av hvem. Dette vil trolig redusere besparelsen. Slik kommunale lokaler er styrt i dag, vil den beste spareløsningen være å stenge utleie tidligere på kvelden. Da kan varme og ventilasjon tidligere gå i nattstilling. 6. Tilskudd drift av snøproduksjon skal spares med (s28), men denne innsparingen fremgår ikke i spesifiseringen av TDF på s 19 i vedlegget. (Der står bare engangsbeløpet til nytt anlegg.) Kan rådmannen redegjøre for dette. Kommunen støtter skigruppa i DFI hvert år med ,- til snø produksjon. Dette er et tilskudd som kommer i tillegg til de ,- som ytes igjennom skiforeningen. Kommunen har mange steder idretten får støtt, som det sannsynligvis burde vært samlet i en post. Da er det mer forutsigbart samtidig som kommunen får en bedre oversikt over hva som går til selve idretten. Vår ref.: 13/ Side 10 av 29

11 7. Det er lagt inn investeringer til kontorer med 4 mill i 2014 (gropa), og 13,5 mill på rådhuset 2015, med planmidler i Hva vil være de praktiske konsekvenser av å avvente de planlagte områdeplanene (mht om rådhustomta bør utnyttes bedre med konsekvenser for rådhuset) og regjeringens arbeid med kommunereform, før det besluttes nye investeringer i eksisterende og ny bygningsmasse? Dersom det etableres klimaanlegg i rådhuset med kjøledrift om sommeren, er driften av dette reflektert i budsjettet for perioden fra 2015? Ved å utsette investeringen til nye kontorer i Gropa, får det ingen annen konsekvens enn at det blir fortsatt leie i Hestehagen 5. Dette utgjør kr pr år. Det er derimot vanskelig å beregne synergien av å samle hele TDF. Investeringer på rådhuset vil være nødvendig for å sikre plass til alle kommunens funksjoner. Det er ikke lenger mulig å fortette på Rådhuset ute å foreta en ombygging. Første ledige plass av betydning vil være når flerbrukshuset står ferdig. Her er det ment kirke og kultur skal flytte inn. Det er størst behov for å gjøre noe med ventilasjon få rådhuset. En ombygging vil ikke være mulig uten å gjøre noe med ventilasjonsanlegget. Rådhuset er lite arealeffektivt slik det fremstår i dag. Når det gjelder driftskostnader er de ikke beregnet og tatt med i driftskostnadene for Men kostnadene vil stige når vi putter mer luft inn i bygget. Dette gjelder både drift og energikostnader. 8. Budsjett for elektronisk arkiv øker betydelig (530'+200'), og midler forskjøvet fra 2013 tyder på forsinkelse i prosjektet. Er det risiko for ytterligere forsinkelse og økte investeringer for å etablere arkivet? Hvilke innsparinger ligger i overgang fra papirbasert til elektronisk arkiv, og hvor ligger disse innsparingene i det foreliggende budsjettet? Budsjett for elektronisk arkiv er delt inn i 3 poster 1. Digitalisering av tekniske arkiv + 2. Frikjøp av prosjektleder for implementering av nytt sak- og arkivsystem, Public Videreføring av påbegynt arbeid med å rydde opp i byggesaksarkivet. dvs. gjennomgå alle saker fra 2006 og fremover for å finne ut status på disse sakene. Dette er en nødvendig del av prosessen for prosjektet Byggesak (ta igjen etterslepet på byggesak og starte en systematisk og effektiv oppfølging av ulovlige tiltak). Ad 1. Prosjekt digitalisering av tekniske arkiv er utsatt pga. av begrenset kapasitet til å igangsette prosjektet samtidig med at anskaffelse og implementering av nytt sak- og arkivsystem. Dessuten har man sett det som en faglig fordel av sak- og arkivsystemet ble implementert først. Planen er å lage en kravspesifikasjon + anbudskonkurranse i løpet av 1. halvår 2014 dvs. at digitalisering settes ut til ekstern firma. Prosjektet gjennomføres sannsynligvis i samarbeid med Ås kommune. Vår ref.: 13/ Side 11 av 29

12 Ad. 2. Implementeringsprosjeket vil være sluttført per Ad 3. Det er beregnet at det gjenstår ca. 1/12 årsverk fra arkivets side. Økningen i 2014 ligger i videreføring av Solveig Grøndahlens stilling. Det er nødvendig å videreføre denne stillingen hvis man skal komme ajour med etterslepet av byggesaker og oppfølging av ulovlige tiltak. 9. Kan rådmannen peke på muligheter for redusert investeringstempo på IKT-området, med konsekvenser? IKT investering har en topp i 2014/2015. Følgende områder er prioritert i handlingsprogramperioden: 1. Sluttføring av etablering av nytt sak og arkiv system. 2. Digitalisering, samordning og integrasjoner. Økt digitalisering i henhold til KS sin digitaliseringsstrategi og Kommit program for IKT utviklingen i kommunesektoren. Vil i stor grad bygge på de nye mulighetene som en Noark5 basert sak og arkiv system og fullelektronisk saksbehandling gir. Viktige faktorer er økt samhandling mellom flere sentrale fagsystemer og Digitalt førstevalg for kommunikasjon med- og digitale tjenester til publikum. 3. Nytt Kart og Geodata system i IKT Follo samarbeidet. 4. Fornying og felles fagsystem innen oppvekstområdet. 5. IKT strategi skolene. Mulig redusert investeringstempo: 1. Sluttføringen av sak og arkiv system prosjektet er kontraktsfestet 2. Digitalisering er et sammensatt område som vil gå over tid. Det er forventet at investering vil finne sted fra 2014 og over mot En reduksjon i investeringstempo vil medføre at gevinster ved økt digitalisering ikke kan tas ut i takt med KS sin målsetting og kommunens ønske om effektivisering. 3. Forpliktet til anbudsgjennomføring og etablering i IKT Follo regi. (felles system) 4. Hovedoppgradering av dagens skoleadministrative system vil skje i Viktig å benytte denne anledningen til å få et helhetlig oppvekstsystem som også dekke barnehagene. Ved utsettelse får vi fortsatt 2 systemer som ikke er hensiktsmessig og medfører merarbeid. 5. Viktig for å nå målsettingene i IKT strategi for skolene 10. Når vil gang- og sykkelvei Dal-Glennekrysset bli bygget uten kommunal forskuttering, ut fra fylkets planer? Dette er noe vanskelig å si. Veiavdelingen er for tiden ute å reiser så dette spørsmålet må jeg få komme tilbake til. Vår ref.: 13/ Side 12 av 29

13 11. Kommunale veier: Hva er planlagt gjort med Froens vei i 2015, og hvorfor? Dette vil måtte avklares med Akershus fylkeskommunen 12. Inntekter hjemmebaserte tjenester vedl s 84: Hvorfor foreslår rådmannen en mindre differensiert brukerbetaling med samme sats fra 4g? Hva vil inntekten være isolert sett av å innføre betaling for brukere under 2g? Svar Inntekten fra gruppen med inntekt under 2 G er beregnet til kroner. Netto effekten er imidlertid forventet å bli noe større, ettersom rådmannen forutsetter at økningen av brukerbetalinger vil bidra til redusert etterspørsel etter tjenestene, spesielt fra gruppen som går fra null til noe i kostnad. Pensjonistpartiet Takk for ditt svar. Med mindre det forholder seg slik at enkelte deler av kommunens lån ikke skal inngå i gjeldsgraden får jeg fortsatt ikke grafen på side 44 til å stemme. Det opplyses at beregnet gjeld per vil bli 787 mill. På side 41 opplyses at det er planlagt å bruke lån med tilsammen 450 mill. Jeg mener å ha oppfattet at avdragene er beregnet til vel 25 mill årlig dvs. vel 100 mill i perioden på 4 år. Da sitter kommunen igjen med en gjeld ved periodens utgang på mill. Skulle jeg ha rett, vil gjeldsgraden være vesentlig høyere enn vist i grafen. Svar Figuren viser en økning i netto lånegjeld på 303 millioner. Utgangspunktet i beregningen er netto lånegjeld utgående balanse 2012 fra regnskapet. Figuren viser tall fra prognose utgående balanse netto gjeld er med i beregningen fordi kommunestyret skal vedta investeringer som ikke er påbegynt selv om det er gjort tidligere vedtak på låneopptak. Finansieringsbehov inkl. startlån perioden 864 Redusert kontantbeholdning 70 Anslag ubrukte lånemidler ink Byggelån, tilskudd Helsebygg -138 Momskomp og tilskudd -160 Salg trekanttomta og Sogsti dagsenter mm. -70 Vår ref.: 13/ Side 13 av 29

14 Avdrag (fem år) -130 Netto økte låneopptak Tall i millioner Ubrukte lånemidler er et anslag i figuren ettersom rådmannen ikke forutsetter at denne posten fullstendig forsvinner til UB 2017 jf. at det ikke føres økt disposisjonsfond, men redusert kontantbeholdning. Poenget med figuren det vises til er imidlertid, at nesten hele økningen på 303 millioner er eks. andel gjeld knyttet til selvkostområder og gjeld med rentekompensasjon. En annen sak som plager meg:: Jeg mener å ha sett ett eller annet sted at det antagelig vedrørende pensjoner er foretatt en endring fra forholdstallet 12 til 17. Kan du eventuelt forklare meg hva det ligger i det og hvilken virkning det i så fall har på kommunens økonomi? Pensjonskostnadene øker ikke fra 12 til 17 prosent, de flyttes fra rådmannsgruppen til enhetene, jf. reduksjon rådmannsgruppen punkt nr 2. Benevningen viser til opprinnelig tekst på rådmannsgruppen fra tidligere HP. Er usikker på dette med flerbrukshuset. Rammen var på 63 (tror jeg). I handlingsprogrammet brukes tre summer 52.5, 53 og 53.5 mill kr. Det er 52.5 som står oppført i investeringsporteføljen. Hva er korrekt tall? Det korrekte tallet blir utgående balanse per Foreløpig estimert til å være 52,5 MNOK. Vår ref.: 13/ Side 14 av 29

15 Senterpartiet 1. Statsbudsjettet Det er flere forslag i tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet som kan gi reduserte kostnader for kommunen hvis de blir vedtatt. Økning i dekningsgrad til 98 % for overføring til private barnehager Økningen i makspris for barnehager Økt dekning av stat/fylke sin andel i forhold til etterutdanning. Hva kan dette utgjøre og er det andre forhold som gir handlingsrom i vårt budsjett? Alle økonomiske konsekvenser for HP dekkes i tilleggsnotatet. Det gjelder både tilleggsproposisjonen og rettelser av feil i rådmannens forslag til HP. Endringer som følge av tilleggsproposisjonen er kun behandlet samlet sett med en totalsum for Frogn. 2. Hegre omsorgshus I 2012 ble det bevilget 9,2 mil til å åpne Hegre omsorgshus. Siden har det vært mye fram og tilbake med henhold til drift og type institusjon. Budsjettet har også gjennom de 3 siste årene vært justert med både inntekter/ besparelser på eksternt kjøpte plasser og kostnader. Nå legger rådmann opp til en økning på 2,7 mil i helårsdrift. Kan vi få en oversikt over regnskapet til Hegre omsorgshus med inntekter, utgifter, driftsform og antall brukere? Konto(T) Regnskap pr. oktober 0 - Lønn og sosiale utg Kjøp av varer og tjenester MVA - Overføringer Utgift Salgs- og leieinntekter MVA og andre refusjoner - 71 Syke/fødselspenger MVA og andre refusjoner Rammetilskudd - Inntekt Hegreveien Vår ref.: 13/ Side 15 av 29

16 Driftsform og antall brukere Hegre omsorgshus som ble etablert i august 2012 er en omsorgsbolig hvor beboerne har husleiekontrakter. Hegre omsorgshus drives etter Helse- og omsorgstjenesteloven i en bolig. Tjenestemottaker mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fortrinnsvis i form av miljøterapi. I tilknytning til mottak av tjenesten har tjenestemottaker oppholdssted i boligen. Tjenester og opphold tildeles gjennom et forvaltningsvedtak, med tillegg av individuelle avtaler tilpasset tjenestetilbud og tjenestemottaker, jf. Sak: 13/204 Per d.d. bor det 4 brukere i Hegre omsorgshus. Det har tidligere bodd 2 personer til i boligen, men pga mer omfattende behov og en kompetanse og kapasitet Frogn kommune ikke har, er disse flyttet til boliger hvor Frogn kommune kjøper tjenester. Det har i løpet av perioden bodd totalt 6 personer i boligen. Per d.d. kjøpes 4 plasser utenfor kommunen. Det er ventet 2 personer til ila de nærmeste måneder Opprinnelig lønnsbudsjett ble styrket i 1. tertial til helårs drift, totalt til 5,9 mill. Dette utgjør ca 9,8 årsverk. Ved 3 delt turnus trengs 12,5 årsverk for å dekke dag-kveld-natt 365 dager/år for 4-5 beboere. Bofellesskapet i Hegre omsorgshus har plass til 8 beboere. Hegre omsorgshus er ikke bemannet til å ha flere tjenestemottakere enn de som mottar tilbudet i dag. 3. Hvilke konsekvenser vil rådmannens forslag til innsparinger få innenfor følgende områder 1. Reduksjon i bemanningsfaktor praktisk bistand, 2. redusert tildeling av hjemmesykepleie Bemanningsfaktoren inne praktisk bistand er ikke redusert, men vil bli påvirket av innføring av fritt brukervalg. Hjemmesykepleie tildeles etter de kriterier som til en hver tid gjelder ut fra lover og forskrifter der hjemmesykepleie er nødvendig. Vår ref.: 13/ Side 16 av 29

17 4. Investeringsbudsjettet De siste årene er det skilt tydeligere mellom investering og drift. Det synligjøres gjennom bla. i digitalisering i biblioteket (100 tusen), lisenser osv. Da Frogn kommune lånefinansierer alle investeringene på 35 år med minimums avdrags er det legitimt og spørre om dette er en riktig strategi. Kan Rådmann redegjør for strategien bak slike vurderinger, og mener han det er god forvaltning å lånefinansiere alle investeringer også de som har kort levetid, og ligger i grense land til driftskostnader? Det er ikke knyttet lån til det enkelte anleggsmiddel, men til kommunens samlede beholdning av anleggsmidler. Lånenes varighet er således ikke knyttet til anleggsmidlenes levetid, som varierer fra 50 år for administrasjons- og institusjonsbygg til 5 år for IKT-utstyr. Levetiden til investeringene legges til grunn ved beregning av avdrag på lån. Etter regnskapsreglene skal kommunen minimum betale avdrag basert på den vektede gjenværende levetiden for hele beholdningen av anleggsmidler. Nye investeringer i anleggsmidler med lang levetid (bygninger) vil dermed bidra til lengre vektet levetid - og motsatt for f eks IKT utstyr. Den vektede gjenværende levetiden for hele beholdningen av anleggsmidler er anslått til ca 30 år. Vår ref.: 13/ Side 17 av 29

18 Høyre Rådmannens forslag HP. 1. På side 24 er det et avvik på netto driftsresultat i første tabell og avsetning til oppbygging av disposisjonsfond på 26 mill. Er det renter på fondet som gjør forskjellen? I første tabell på side 24 er det henvist til opprinnelig budsjett for mens det i tabellen under er vist til prognose 2013 i henhold til 2. tertial. Det er summen av flere justeringer jf 2. tertial som gir differansen. Merforbruk enhetene på ca 20 mill er den største posten av disse. 2. Hvilke konsekvenser vil det kunne få hvis en ikke bygger opp disposisjonsfondet til 100 mill.? I kommuneplanen vedtatt i juni er målet 20 mill. Hvilke nye føringer for premieavvik har kommet? Kommunen risikerer ikke å kunne overholde sine finansielle forpliktelser. Jf. beregning av reell arbeidskapital. Endringene i føringen av premie avvik er en redusert amortiseringsperiode, fra ti til syv år. 3. I tabell side 25 om rammetilskudd; Er det oppført refusjon Agresso-kommuner som i regnskap 2012 var til og faller utover i perioden til Hva er årsak til dette fallet? De største investeringsbeløpene er nedbetalt av de 3 andre kommunene. Frogn kommunes rente- og avdragskostnader er tilsvarende redusert. 4. Det foreslås reduksjon av gratis parkering på Bankløkka. For å vurdere dette opp mot andre løsninger ønsker vi å vite. Hvor mange forretningsdrivende betaler årsavgift i Drøbak og hvor mange fastboende betaler årsavgift? Ønsker også å vite om hvor de med årskort kan parkere og om årskortet er knyttet til bilnummer eller navn. Det er i 2013 solgt 29 årskort til forretningsdrivende og 26 til fastboende. Parkeringstillatelsene gjelder kommunens plasser på Bankløkka, ved Storgaten 1-3, 11, 15, og 18. Videre omfattes Sjøtorget, Osloveien 1 og Lindtruppbakken. I området ved båthavnen gjelder tillatelsene foran akvariet, ved molo B og ved tre adresser i Havnegaten. Parkeringstillatelsene er tilknyttet bilenes registreringsnummer. Gjennomgang av vedlegg(alle sidehenvisninger er i papirversjonen) En vil påpeke at kommentarer til de enkelte tabeller kunne vært mere utfyllende, dette kunne ført til færre spørsmål og enklere arbeid for oss politikere. Vår ref.: 13/ Side 18 av 29

19 Side 7 5. I investeringsbudsjett. Kan linje 3svømmeanlegg, 4 Frognhallen oppgradering og 5 Frognhallen ombygging være et prosjekt? Høyre mener at disse henger så tett sammen at det bør være et felles forprosjekt, og til forprosjektet bør det settes av penger. Vil det som står igjen på svømmeanlegg kunne dekke et forprosjekt eller er disse tenkt brukt til noe annet? Ja- Linje 3,4 og 5 kan være et prosjekt dersom byggestart skjer senest 2018 (prosjektering igangsatt 2016/2017. Dersom byggestart for svømmeanlegget er senere enn 2018 bør oppgraderingen av Frognhallen kjøres som eget prosjekt jf saken som behandlet i kommunestyret 4. november. Når det gjelder behovet for bevilgninger for å kunne realisere hele prosjektet må prosjektets generelle kostnader (jf kalkyler fra White arkitekter og Follo Prosjekt) være disponible året før byggestart. Det si at det må bevilges 18 MNOK (i tillegg til de 11,8 MNOK som allerede er bevilget) i året før det vedtas byggestart samlet 29,8 MNOK. Utover dette kreves det at 75 MNOK bevilges i det året det er byggestart og 133 MNOK i det året svømme-/badeanlegget skal ferdigstilles (byggeperioden er 18 måneder). For detaljert oppsett vises det til saksdokumentene i kommunestyrets sak 123/13 6. Hvor mange unge får startlån? Er det mange som søker som får avslag? Hittil i 2013 har fire husstander, unge med alder under 34 år, fått innvilget startlån. I samme periode har åtte husstander, unge med alder under 34 år, fått avslag på søknad om startlån. Side 8: 7. Kan Rådhusveien 8 og Blått hus på Dal være brannøvelse som alternativ til rivning? Ja rivning av det blå huset kan være brannøvelse. Mens brakkene på Rådhusveien er ønsket av idretten. Det er også usikker om det er for nært annen bebyggelse. 8. Salg av eiendommer er satt opp i I forbindelse med vedtatt budsjett for 2013 ble dette satt i I rådmannens svar på spørsmål fra andre partier, svarte rådmannen at det ville være utfordrende å sluttføre salget i 2013 pga. omregulering, men hva er årsaken til at salget nå først blir gjennomført i 2015? Svar Det er på det tidspunktet rådmannen ser for seg at arealene er ferdig regulert (endelig stadfestet i kommunestyret) og klargjort for salg- Vår ref.: 13/ Side 19 av 29

20 I investeringsbudsjettet bør det være en kolonne til som viser forventet totalbudsjett for den enkelte investering. Side 9: 9. Er det vurdert hvilke konsekvenser det kan føre til hvis boligen selges fordi det reduseres fratrekk for boutgifter fra 3 til 1 måned og brukeren under et opphold bedrer funksjon og likevel kan skrives ut igjen? Svar Det er ingen pasienter som i løpet av de 3 første månedene etter at de er innvilget et langtidsopphold er blitt utskrevet til hjemmet de siste 5 årene. Rådmannen vurderer problemstillingen til å ha liten risiko for å inntreffe fremover. Side 12: 10. Hvilken brukerbetaling er lagt til grunn for en inntekt på på eldresenteret? Er tilskudd til «snekkerbua» i regnskapet til eldresenteret jfr i svar på spørsmål til Ap i posten inntekter på ?. Forslag til brukerbetalinger på eldresenteret er ikke fastsatt. Det er ca. 700 brukere, som enten kan ha fastpris på ca pr år, eller mer differensierte priser etter bruk. Nei, posten på er summen av flere mindre poster, der transport er den største. 11. Hvilke priser er det på middag, kaffe osv. som selges på eldresenteret? Svar Kaféen drives av Frogn eldresenters venner og ikke av Frogn kommune. Frivillige ordner og steller for de som ønsker å besøke kafeen. o Rundstykker kr 15 o Kaffe 15 o Sjokolade 15 o Te 15 o Halv vaffel 5 o Hel vaffel 10 o Kr. 50 for middag Vår ref.: 13/ Side 20 av 29

21 Side 17: 12. Linje 10 og 11 gjelder dette mindreårige flykninger begge deler slik at den reelle reduksjonen er 570? Dette gjelder Enslige mindreårige flyktninger begge deler, ja. Det blir imidlertid ingen netto reduksjon av å summere de to postene, men en netto inntektsøkning på kroner. Side 19; 13. Husleie er det en øking i forhold til Har det vært en politisk sak å leie Hestehagen 5? Hestehagen var akutt og er tatt av administrasjon. 14. Sjøtorget Hvilke lokaler? Hvilke politisk sak? Sjøtorget er behandlet politisk og gjelder lokalene til akvariet. Avtalen med stiftelsen Sjøtorget er avsluttet, derfor må kommunen ta økt driftsansvar. 15. Festeavgift, hvilke innleid areal er dette? Festeavgift er økning på Høyås. Side 20: 16. Økte p-avgifter flere steder i Drøbak syd. Er det da beregnet utgifter til parkeringsautomater og oppgradering av plasser? Nei det er det ikke. Det ligger ikke inntekter i HP knyttet til denne linjen heller (nr. 24). Side 26: 17. Reduserte inntekter BHT grunnet færre dialogmøter. Er ikke dialogmøter et krav i IA avtalen rundt sykemeldte? Hvilke inntekter kan disse gi? Det er kommet inn halvparten av opprinnelig budsjett så pt. mangles det (opprinnelig budsjett ). Vi følger opp alle «pålegg» og tiltak vi er forpliktet til som IA bedrift. Vårt langtidsfravær har gått ned og sakene er trolig avklart før det kommer til dialogmøter. NAV er på etterskudd med utbetalingene så hvor stort gapet blir på slutten av året er uklart. Vår ref.: 13/ Side 21 av 29

22 Side Sikring med adkomstkort i rådhuset, vil også politikerne da få adkomstkort? Rådhuset vil ha en åpen og en lukket sone. Politiske møter vil i all hovedsak foregå i åpen sone og det betyr at politikere ikke har behov for adgangskort. Møteleder vil ha et kort som kan overstyre åpningstiden av utgangsdøren dersom møtene avviker fra oppsatte tidspunkter. For møter i lukket sone vil møteleder sørge for at møtedeltakere får tilgang til møtelokalet ved hjelp av sitt møtelederkort. 19. Linje 10 Kan dette forklares nærmere? Et selvbetjeningssystem for veiledere, kurs og brukeropplæring/brukerstøtte består av interaktive veiledere på hvordan oppgaver utføres. Dette kan dekke alle fagområder men er først og fremst rettet mot IKT systemene. Tilsvarende system er tatt i bruk i andre Follo kommuner og gir fordeler ved at vi kan utveksle veiledere kommunene i mellom. Systemet blir en overbygging til vårt kvalitetssystem og vårt «HelpDesk» system for IKT. Den årlige kostnaden dekker et abonnement og vedlikehold på en rekke ferdige utviklede veiledere innen f.eks. Microsoft Office. Veiledere er et viktig hjelpemiddel for å sikre at oppgaver blir rett utført og vil være tidsbesparende i forhold til å finne ut hvordan oppgaver utføres. Side 30: 20. Økt pensjon. På alle enheter er pensjonen økt fra % i tillegg legges det opp til betydelig øking av disposisjonsfondet for å kunne dekke etterslep på 80 mill. Her legges det også inn en buffer. Er dette nødvendig? Pensjonskostnadene øker ikke fra 12 til 17 prosent, de flyttes fra rådmannsgruppen til enhetene, jf. reduksjon rådmannsgruppen punkt nr. 2. Det legges ikke inn en buffer. Dette er vår beste prognose usikkerheten rundt prognosen vurderes som symmetrisk. Dvs. like stor sannsynlighet for høyere og lavere kostnader. Vår ref.: 13/ Side 22 av 29

23 Krf Investeringer S. 7: Det er satt av 11.9 mill. Til gang og sykkelvei Dalsbakken- Glenneveiskille. Det er gjort vedtak i fylkestinget om at kommunen kan forskuttere utgiftene, men at vi får dem tilbake. Vi kan ikke se at disse midlene er ført inn i budsjettet som inntekt noe sted. Når anslår kommunen at disse midlene vil bli tilbakeført til Frogn kommune. Prosjekteringen som var gjort på denne gang og sykkelveien ble ikke godkjent første gangen den ble sendt inn. Etter dialog med Statens Vegvesen ble det bestemt å prosjektere dette på nytt med nye kalkyler. Ny utredning ble bestilt av ett eksternt konsulentbyrå. Dette arbeidet er enda ikke mottatt i kommunen, men purret opp. Når dette er på plass hos AFK, vil AFK fatte et vedtak med tidspunkt for utbetaling til kommunen. Dette er i tråd med de retningslinjene som er utgitt av AFK. Inntil dette er gjennomført kan det ikke sies noe om tidspunkt for utbetaling. Tiltaket er prioritert av AFK innen denne perioden, men som sagt må det fattes et vedtak i AFK først. Det er nok ikke noen garanti for at dette kommer i denne perioden, selv om dette er ønskelig. Vår ref.: 13/ Side 23 av 29

24 Drift 21. Generelt om lønnsvekst. Under alle enhetene er det lagt inn det samme beløpet for lønnsvekst i hele perioden. Hva er grunnen til dette? HP er budsjettert i faste 2014 priser. 22. Hjemmebaserte tjenester s.10. Hegre omsorgshus, helårsdrift, lønnsutgifter 3,2 mill. Hvor mange beboere er beregnet bosatt med bakgrunn i budsjetterte lønnskostnader? S.20: Her beskrives det reduksjon i husleie pga. Færre beboere. Hva er bakgrunnen for dette? Hva er status for Hegre omsorgshus? Se svar på tilsvarende spørsmål fra SP 23. Slik vi har forstått har rådmannen tidligere redegjort for at noen enheter har med seg et underskudd fra i år på 10mill, og at dette allerede ligger som et krav til innsparing. I tillegg kommer rådmannens forslag til ytterligere innsparinger. 1 kan rådmannen bekrefte at det ovenstående medfører riktighet. Enhetenes merforbruk rapportert i 2. tertial var totalt på 20 millioner. Budsjettekniske justeringer er noe høyere enn 10 millioner for 2014, men rådmannen vil være forsiktig med å tallfeste dette beløpet pr nå. Dels er det utfordrende å klassifisere alle tiltak og effekter på denne måten og dels er det ikke alltid tilstrebet gjort med samme kvalitet for alle enheter. Rådmannen viser også til månedsrapporten for oktober der enhetenes merforbruk er redusert og således betydningen av drift og behov i 2013 for Det er imidlertid ikke slik at enhetene får med seg underskuddet sitt i forhold til opprinnelig budsjett. Over og underforbruk som overføres til 2014 er ikke vurdert pr nå, og vil endelig vedtas av de folkevalgte. 2 hvilke enheter gjelder dette Jf. besvarelsen over utgår svar isolert på dette spørsmålet. 24. Hvilke konsekvenser vil rådmannens forslag til innsparinger få innenfor følgende områder; 1.Reduksjon i bemanningsfaktor praktisk bistand, Bemanningsfaktoren inne praktisk bistand er ikke redusert, men vil bli påvirket av innføring av fritt brukervalg. Vår ref.: 13/ Side 24 av 29

25 2. redusert tildeling av hjemmesykepleie Hjemmesykepleie tildeles etter de kriterier som til en hver tid gjelder ut fra lover og forskrifter der hjemmesykepleie er nødvendig. 25. Rehabilitering s Økt terskel for i det hele tatt å bli vurdert for tilbud, 4. kutte ned på avlastning for barn og unge, Tjenester som avlastning til foresatte/ foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid til barn og unge vil strammes inn for å redusere kostnadene her. Dette kan medføre klage med påfølgende medhold fra fylkesmann. Det øker risikoen for at foreldre ikke makter å ivareta omsorgen for sine barn. Det krever en nøye vurdering sik at det gis rett tjeneste til rett tid og at tjenesten blir fordelt på best mulig måte. Brukerne vurderes individuelt. 5.kutte ned på støttekontakter, Støttekontakt gis til brukere som ikke er i stand til å komme seg ut på egen hånd for å delta i fritidsaktiviteter i samvær med andre. Terskelen for å få innvilget støttekontakt vil heves. Konsekvensen vil kunne gi økt isolasjon. Muligheten er å se på andre tjenester som for eks grupper gjennom frivillig sentral eller frisk liv, eldresenter mm. 6 redusere tilbudet med brukerstyrt personlig assistent. Redusert bruk av BPA vil kreve at andre tjenester settes inn. For eksempel hjemmebaserte tjenester eller døgnbemannet bolig. Dette vurderes kontinuerlig i ft brukerens behov og økonomiske konsekvenser. 26. S.15 hva innebærer det å gjøre strukturelle endringer innen barnehageområdet, sett i forhold til kommunestyremeldingen om barnehager. Vi er kjent med at rådmannen har mottatt et skriv fra herr Løken som er kritisk til rådmannens grunnlag for sine vurderinger av barnehagedriften. Har rådmannen vurderte dette skrivet, og har rådmannen evt. Kommentarer? Rådmannen forholder seg til kommunestyrets vedtak i forbindelse med barnehagemeldingen, om å opprettholde de eksisterende barnehagene. Argumentasjonen fra Løken er kjent for rådmannen. Rådmannen vil (kan vi si våren 2014?) legge frem en egen sak om videre drift av Bilitt og Trollberget barnehager, som også ble vedtatt i behandlingen av barnehagemeldingen. Vår ref.: 13/ Side 25 av 29

26 Strukturelle endringer vil bli utredet nærmere i Det kan være aktuelt å etablere en ny barnehage for å imøtekomme behovet dersom SSBs befolkningsprognose viser seg å være korrekt. Det kan videre være aktuelt å vurdere driftsform og eierstruktur for de eksisterende barnehagene. S.28 innkjøpskontoret. Rådmannen foreslår å doble bemanningen på felles innkjøpskontor. Hva blir konsekvensen om man for eksempel øker ressursene med 1 hel stilling? Innkjøpskontoret forblir fortsatt underbemannet i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Dette vil blant annet bidra til å svekke vår mulighet til å være en attraktiv samarbeidspartner for eksempel for Ski kommune Samtidig blir innkjøpskontoret mer avhengige av innkjøpssamarbeid med andre aktører for å dekke vårt behov for avtaler Dersom ikke alle samarbeidskommunene vedtar det samme, blir det tungvint å fordele ressursene Vår ref.: 13/ Side 26 av 29

27 De direkte konsekvensene er at det blir mindre av alt, men kanskje i første rekke mindre av timebank og direkte bistand til kommunene Risikoen for feil og mangler ved kommunens innkjøp vil øke Innkjøpskontorets strategi om å bruke ressurser på å ikke bare gjøre ting formelt riktig, men også å presse priser og foreta gode innkjøp vil bli skadelidende FIK har stor tro på at vi kan oppnå store besparelser ved god oppfølging av avtalene (leverandørutvikling, styrket avtalelojalitet, får vi det vi har krav på etc.). Dette er imidlertid tidkrevende og vil trolig ikke kunne gjennomføres etter intensjonene, dersom det kun økes med 1 stilling. Innkjøpskontoret mister også noe av stordriftsfordelen av å være et større faglig miljø. Et større miljø med god faglig kompetanse vil kunne bidra til å forhindre eventuelle fremtidige søksmål, forhindre gebyrer ved direkteanskaffelser og bidra til bedre og mer kompetanseoverføring til kommunene 27. Hva blir konsekvensene av å avvikle seniorordningen? Rådmannens vurdering er at kommunen har liten nytte av ordningen. Prioritering i forhold til alternative virkemidler. Viser til regnestykke i HP. AFP uttak i Frogn kun marginalt lavere enn kommuner uten ordningen. 1. mill i besparelse 4 mill i brutto kostnad. Netto kostnad 3 mill. Det er kun lønnskompensasjonen som tas ut. Redusert stilling vil fortsatt være mulig. 28. Stengte skoler etter Kl Hvor mye anslår rådmannen at man vil spare ved å innføre dette? Rådmannen antyder alternativt at lag og foreninger kan leie lokaler. Hva vil kostnadene for dette eventuelt beløpe seg til? Svar Rådmannen anslår at man vil kunne spare 1,5 millioner på dette. Pris pr bruker gruppe for å dekke inn denne kostnaden har rådmannen pr nå ikke avklart. Det vil uansett innebære usikkerhet da ulike grupper vil reagere ulikt på brukerbetaling. Vår ref.: 13/ Side 27 av 29

28 Krf 2 1. Det er nå vedtatt å etablere et kommunalt foretak for bla. drift av kommunens bygg og boligmasse. Hvilke konsekvenser får dette, og hvordan vil rapporteringslinjene for kommunalt foretak bli. I budsjettet er det satt av til etableringen av KF. Hvordan skal det kommunale foretaket bemannes? Er det via nye stillinger? Er dette evt. lagt inn i budsjettet? Det kommunale foretaket er vedtatt etablert fra 2015 og er ikke innarbeidet i HP med unntak av midler til forberedelse av etableringen. De budsjettmessige konsekvensene av etableringen senere i HP-perioden er ikke innarbeidet i dokumentet. Her vil det være avgjørende hvordan foretaket anrettes. 2. Seniorordningen 80/20 Vi har fra annet hold fått opplyst at det siden for et år siden er mulig å ta ut gradert AFP. Gjelder dette for Frogn kommune, og vil det i så fall kunne være en erstatter for kommunens nåværende ordning? Svar Ja. Det er en ordning i dag og den vil videreføres. Besparelsen satt opp i rådmannens forslag til handlingsprogram hensyntar at AFP uttaket vil kunne øke. 3. Eiendomsskatt Frogn er en stor hyttekommune. Har kommunen vurdert og er det mulig å innføre eiendomsskatt på hytter/fritidsboliger i Frogn? I så fall, hva vil det anslagsvis gi av økte inntekter? Svar Det er ikke anledning til å benytte fritidseiendom som begrunnelse for eiendomsbeskattning. Det er imidlertid anledning til å innføre eiendomsskatt i deler av kommunen og denne inndelingen kan følge områder regulert til fritidseiendommer. Det er som rådmannen tidligere har informert om et relativt stort handlingsrom fro tilpasninger i den enkelte kommune ved innføring av eiendomsskatt. Dersom man kun innførte eiendomsskatt på områder regulert for fritidseiendommer. Ville inntektene kunne trappes opp over fire år og beløpe seg til fra 2,4,6 og 7 millioner til det dobbelte avhengig av innretting med bunnfradrag og takseringsprinsipper. Rådmannen har ikke fått noe oppdrag om å utrede muligheten for eiendomsskatt i kommunen, og anslagene er kun kvalifisert gjetting. Vår ref.: 13/ Side 28 av 29

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer