HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal"

Transkript

1 HJELPOMAT Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27 Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal Fredrik Fjeld s s s s155552

2

3 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO 31. mai 2011 Hjelpomat ANTALL SIDER / BILAG 77 PROSJEKTDELTAKERE Christina Natalie Lunde (s155554) Cathrine Skjerping (s155524) Eirik Viddal Vartdal (s129199) Fredrik Fjeld (s155552) INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER Tusenfryd AS Høyungsletta Vinterbro KONTAKTPERSON Morten Erlandsen SAMMENDRAG Vår oppgave var å lage et helpdesk-system til internt bruk for fornøyelsesparken Tusenfryd AS. Løsningen ble en web-applikasjon basert på PHP og MSSQL, og vi kalte den «Hjelpomat». Denne rapporten inneholder prosess- og produktdokumentasjon. 3 STIKKORD Web-applikasjon Helpdesk Fornøyelsespark

4

5 "#$%$$&#'()%*+,$-#*

6 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ "#"#$% 0&++&#-11$#,&+&#23#-2%4),,&+'&5-67&4$#$118-2&9-+2&+','-,-,&(+$4$892&':;8%($4&+9<%4$= A-11$#,&+&#97$2&'%-(5&#&8+&,B$#%&+%$#=2&94&'&#=-#5&9'%892&#$8-+'#&%$**3,,&7-9+,&#&%%&-2 $8%3,94G#9(H5&4%&+=I&-+H#&J5&+7$4,=F#9%,9-+K.;%&,7$8L$#,&+G#4-+'%&+2&'E)%&+B#D'=B$#8$'& /

7 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ &''(")$*+"#,-.'-)*-% "#"#$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%' (&%)**+,$*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%/ '&%0#"12,34%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&(%0#,1,*4612"*%67%.#899,*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&'%:99146#41;61,*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&A%B,13#-7,+1,%67%9#"12,34,4%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%C '&/%B,D"7136#4+,..-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%C "#$#%&'()(*+,+-.+/0(-)-1###########################################################################################################################################2 '&5%E*13,4%+F1*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%G <&%HI+%".%#6JJ,K,4-*.,+1,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(L <&(%0#-"#-4,#-*.,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(( <&'%M,118#19,#1"*,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(' 3#"#%45--('67+,##########################################################################################################################################################%" A&%H,4"$-33%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(' A&(%NI#%J,4"$,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(< /&%?*7,*$4%9#".#6J76#,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(A 5&%?*7,*$4%9#".#6JJ,#-*.119#I3%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&%0+6*+,..-*.%".%;"#K,#,$,+1,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&(%#,J$#-;419+6*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&'%M-1-3"6*6+>1,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(5 C&<%0#"12,34*,4414,$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(5 8#3#%49-*6'*:+.977.,61(1);+,#########################################################################################################################%8 O&%P47-3+-*.%".%.2,**"J;F#-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(O O&(%N,-+,$*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G 2#%#%49-*6'*:+.)-*+,-;+)/+.+,#########################################################################################################################%< 2#%#"49-*6'*:+.+'(*+,-;+)/+.+,######################################################################################################################%< G&%0#".#6JJ,#-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G G&(%Q#6719,1-;-3612"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G G&'%P1,%R61,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'L <#"#%=,5'+,>)(*9,)+,###################################################################################################################################################"% G&<%S#,*1,1*-44T%$,1-.*%".%8*-7,#1,++%84;"#J-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'( G&A%U646K61,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'/ G&/%P47-3+-*.1J-+2F%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'/ <#$#%A991/+B9C(##########################################################################################################################################################"$ M

8 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ <#$#"B,97D9E#################################################################################################################################################################"$ <#$#3F)-.9G(H);+I+((+-1+,##############################################################################################################################"J (L&%=,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'5 (L&(%)*4,#*%4,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'5 %M#%#%=,9G(+,'9:76D)/)*+*####################################################################################################################################"J %M#%#"N+(79-(*).##########################################################################################################################################################"J (L&'%V314,#*%4,14-*.%W%B#83,#4,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'O %M#"#%O-);+,(+//5*P9,:)-1######################################################################################################################################"< %M#"#"Q+(*6;D,5'+,>)(*9,)+,################################################################################################################################"< (L&<%?31,946*1,4,14%67%=81,*;#>$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&%:991,44%D"1%=81,*;#>$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&(%X6#$Y6#,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&'%)*4,#6312"*%J,$%6*$#,%1>14,J,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L ('&%U"38J,*4612"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (<&%V*$,+-.%#,18+464%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (A&%?71+84*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (/&%:9918JJ,#-*.%".%3"*3+812"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<( (5&%Q-+$,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<' N,$+,..%(%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<< M-1-3"6*6+>1,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<< N,$+,..%'%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<A #,J$#-;419+6*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<A N

9 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ /0%&'')-$'1'.% Q3#5&'#9B,&#2$(%&#),$2&#&+29%%%,;##&4%&(-+'&,2R#&+;'2&+'9837-%D%,&*&#B$#'$()*&+,-%.$+ C95&8D+,&23#,%-*-#5&9'*&'E)%&+B#D'S?TU7&#&,,&#EPV93#%%(9B,&/>?>W/>??$8B-+,#-%(,),-,'& 7-''&&,1#$%.&(,B$#%4-8%$*2944&1-%%&$%%%$*73+'97-+%(&X&++&,,5-%&#,7&41'&%(Y4;%+9+8B$# EPUE)%&+B#D'V7-''&-44&#&'&&+B)+8&#&+'&7&41'&%(Y1#$8#-*2-#&=*&+'&,,&2-#&+%2R#, Z+%(&,2-#'&#B$#-,29),29(4&,&+4&,,,948.&+8&498$85&'#&,941-%%&,4;%+9+8),&+&+$2&#B4$'-2(+-11&# C9$11'-8&,8-+%(&,9'498-,%&42$*4;%+9+8&+"#$%()44&B#&*%,3%$*&+(&45&,;''&,139+8&+*3,&-, %()44&,-(4&B4&#&5#)(&#+923&#=%-(&#%$*2-#$11#&,,&,%()44&#-11$#,&#&%$8B$#'&4&%,94'&#&,,& KD%,&*&,%()44&$8%3,-B$#%&87&+'&4%&#%$*'9#&(,&=&44&#9+'9#&(,&7-##&4&2-+%,94*-,(2-49,&,=JFY*-,Y %D%,&*&,%()44&#&89%,#&#&'&,,&13&+%49(*3,&-,&+()++&%&1379%,$#9((-2B&94$8'&,94,-(%$*2-# E-((&,2R#&8$'($**)+9(-%.$+*&'$11'#-8%892&#$8'&&+(&4,&4&'&#+&95&'#9B,&+%$*2947-*&%, C3#7&41'&%(Y4;%+9+8=%$*297-#2-48,3(-44&_:.&41$*-,`=&#&+a&5-1149(-%.$+%$*B)+8&#&#13,2&#% %,-+'-#'&#$84&,,,948.&+8&498($'&4&88&#29$11,94-,4;%+9+8&+&+(&4,(-+$11'-,&#&%=&+'#&%$8 O

10 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ 20%3#"*4-5,% 20/%3#-*-',6*4"'%67%.#899-'% "#$%.&(,8#)11&+5&%,3#-2B;48&+'&*&'4&**&#[ g-,7#9+&k(.&#19+8u%?ooo/nv G9#9(C9''-4C-#,'-4U%?/h?hhV P#&'#9(P.&4'U%?OOOO/V g7#9%,9+-q-,-49&c)+'&u%?oooonv H44&8#)11&*&'4&**&+&&#%,)'&+,&#2&'49+.&+-+2&+','-,-,&(+$4$89$87-#,94+R#*&,49(B %:99*,6#,*+6*-'% E9'4989+$2&*5&#/>?>2-#1#$%.&(,$118-2&+B$#8#)11&+-2(4-#,=$8295&8D+,&9'&,%*33B$#5&#&'& 20;%3#-*-',6*4"'%67%<8*-'+#=$%>?% f

11 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ K$449&#B)+8&#&+'&'9#&(,;#B$#1-#(&+=%$**&'%9+&MM-,,#-(%.$+&#=/?%&#2&#9+8%%,&'&#$8&+ 20C%D-*5#17-)*-%67%9#"*4-5,-,% J$(,$5&#/>?>%,-#,&,1#$%.&(,8#)11&+-#5&9'&,*&'3%(-BB&&+-(,)&44JEY5&'#9B,3%-*-#5&9'&*&'9 0&#&,,&#B9((29&,,945)'B#-E)%&+B#D'HK='&#$118-2&+2-#3),29(4&&,,941-%%&,7&41'&%(Y%D%,&*B$#'& B&#'98&%4),,1#$')(,&,%(-4()++&&#%,-,,&'&,-44&#&'&&(%9%,&#&+'&7&41'&%(Y%D%,&*&,13EP=+$&%$* 20E%D-("7*56#,)-..1'.% P;#29B$#-42$#()++&%&,,&98-+8*&'1#$%.&(,-#5&9'&,2-#'&,+;'2&+'9838.&++$*B;#&&+ 5&7$2%(-#,4&889+8*&'+;((&41&#%$+&#7$%EP%$*9'&,'-8498&%,3#B$#'#9B,&+-2'&B$#%(.&4498& B$#*&#,$*53'&%2-(7&,&#$8*-+84&#2&'4;%+9+8&+%$*'&7-#5&+D,,&,%&8-29+$&+3#=%-*,72- m

12 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ JB;#%,&$*8-+8%()44&29),29(4&&,7&41'&%(Y%D%,&*5&%,3&+'&-2,$*$')4&#XJFY*-,$8:&41'&%(=%$* B;#,&,94-,-,,#-(%.$+&+*3,,&%,&+8&=,94$1&#-,;#B&94$8-+'#&*&++&%(&498&B-(,$#&#%$*B;#&#,94 C9-+%30#9B,%,-+%Y*$')4&+%$*&+(&439*14&*&+,&#&+3##&%,&+-24;%+9+8&+2-#B&#'98),29(4&,$8 EP&#&+%&%$+85-%&#,5&'#9B,$89%&%$+8&+7-#*-+%1&%9-49%&#,&-2'&49+8&#%$*'#92&#%9+&&8+& 20E0/%F5*1*,-#-'$-%)G*'1'.% EP7-''&'&%&+&%,&3#&+&5&+D,,&,%&8-2&+1#$1#9&,R#1#$8#-*2-#&B$#9++*&4' j

13 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ l&7$2%(-#,4&889+8&+-2'&((&#-,ep&#&+$#8-+9%-%.$+%$*&#'&4,$119*-+8&b$#%(.&4498&b-8b&4,=%$* -#5&9'%$*(#&2&#*&(-+9%(=&4&(,#$+9%(&44&#%+&((&#($*1&,-+%&=$8&+JEY-2'&49+8%$*%,3#B$# g-,&#9+8y-+%2-#49837&+,&b#&*#&4&2-+,'-,-9b$#7$4',94-229($84;%+9+8&#%$*54&8.$#,9b$#7$4',94 \#)++'-,-%$*54&5&7-+'4&,2-#$B,&1#&'&B9+&#,=%$*B$#&(%&*1&4(-,&8$#9-2,D1&B&94%$*()++& 20I%J'*5-,%)G*'1'.% <11'#-8%892&#%3B$#%&8&+5&'#&4;%+9+8+3#'&,8.-4',3%(944&*&44$*%-(&#%$*,#&+8,&,&(+9%( G,,&#'&+9++4&'&+'&(-#,4&889+8&+7$%EPB9((29&+8$'$2&#%9(,$2&#7294(&;+%(&#$8(#-2'&7-''&,94 F$#,$11%)**&#,($*29B#&*,94&,%D%,&**&',#&+923&#*&'B;48&+'&7$2&',948-+8&#[ l#)(&# o o o K)1&#5#)(&# o o h

14 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ o H'*9+9%,#-,$# o o C9'&#&2-#'&,%,$#&+987&,$*-,'&,,&B#-%,-#,&+-2%()44&2R#&4-8&,B$#5#)(9+&,,4&%&#&='-EP2944& H+'#&*$*&+,&#%$*%()44&9*14&*&+,&#&%94;%+9+8&+[ l#)(&#&(-+2r#&-2'&49+8&#&44&#&+(&4,1&#%$+&# ;0%KL)%".%#6BB-H-,1'.-)*-#% P#-:;8%($4&+9<%4$%9+B-8Y$8%,)'9&14-+B$#-+2&+','-,-,&(+$4$89B#-/>>h7&,&#'&,54-+,-++&,[ ^K,)'&+,&+&%(-4"#&+%&42%,&+'98$8%D%,&*-,9%(*3,&),B;#&&,1#-(,9%(1#$%.&(,5-%&#,"#&+ %9+&()++%(-1&#9++&+$*#3'&#%$*B$#&(%&*1&4&2-4)&#9+8$8-+-4D%&-2'-,-%D%,&*&#$85#)(&#(#-2= "#$%&'#()*+,*%-(&.,+-%,/"&0*.'#1/.%2/(%,*.%3(/)$*0'+$$+.-%*$$*(%3(/,&"'%,*%4#(%5#$-'%6%#()*+,*%0*,7% A&%)4,-,&,297-#($**&,B#&*,94$11BD44&#$11'#-8%892&#%(#-2=%$*7-#89,,$%%8$'&,945-(&*&4'9+8&# "#$%.&(,8#)11&+%()44&1#$')%&#&&,7&4,+D,,%D%,&*B#-5)++&+-2=%-*,9'98%$*29%()44&8.&+%(-1& C3#$11'#-8%892&#E)%&+B#D'HK7-''&9+8&+(#-2,94),29(49+8%*&,$'9((=1#$8#-**&#9+8%%1#3(&44&#

15 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ <11'#-8%892&#%&#B$#%&8&+5&'#&4;%+9+8+3#'&,8.&4'&#3%(944&*&44$*%-(&#%$*,#&+8&#,&(+9%( E94,#$%%B$#-,'-8&+%4;%+9+87-#&+7&4*&+8'&*&'B)+(%.$+&#&#'&,49(&2&4&+(&4,&B)+(%.$+&#%$* G,,&#-,#-**&5&,9+8&4%&+&2-#%-,,='&B9+&#,&29%$*1#$%.&(,8#)11&B;48&+'&*34B$#1#$%.&(,&,[ ;0/%3#1"#1,-#1'.-#%

16 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ \.&++$*1#$%.&(,1#$%&%%&+2-#'&,#&%%)#%&+&U-+,-44*&'4&**&#98#)11-V$8,9'U.-+)-#Y*-9V%$*2-# ;02%N-**8#*9-#*"'-#% 9+,&#+&2&94&'&#B)+8&#,&%$*&+1#$%&%%2&94&'&#2&'3%;#8&B$#&+.&2+B#&*'#9B,8.&++$* C95&+D,,&,$%%$8%3-24R#&5;(&+&B#-B4&#&,9'498&#&B-8=54-+,-++&,_b&51#$8#-**&#9+89":"`SMT ;020/%A8''*569-#% H44&8#)11&*&'4&**&+&7-''&7-,,()#%91#$8#-**&#9+8%B-8%$*":"$8I-2-=%-*,B-8&+& C0%K-,"$155% 0-29%()44&%,-#,&1#$%.&(,-#5&9'&,'9%(),&#,&297294(&+*&,$'9((%$*()++&2R#&-(,)&44B$#23#,

17 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ &e,#&*&"#$8#-**9+87-#b&*(.&#+&2&#'9&#[ F$**)+9(-%.$+ E945-(&*&4'9+8 G+(&47&, L$, A&%1&(, B)+(%.$+&#*&'()+'&+),&+-,'&,83#4-+8,9'*&44$*72&#8-+8=$8),&+-,*-++;'2&+'9829%7-#&+ L34&,&#-,+-298-,;#&+%(-42R#&'&#B$#3$5%&#2&#&$8B9++&B&94=$88)9'&%.3B;#&+=$8%-*,9'98549*&# C0/%OL#%B-,"$-% 9((&B)48,'&++&*&,$'&+%4-29%(=*&+,-,,*&''&29(,98%,&2&#'9&+&$8*3,&+38.&++$*B;#& 29(,98%,&2&#'9&#7-#2R#,[?M

18 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ F$**)+9(-%.$+ E945-(&*&4'9+8 K-*-#5&9' A&%1&(, 0&++&2&#'9&+83#),13-,*-+%(-47;#&13-44&%9+&%D+%1)+(,&#$8#&%1&(,&#&*&+9+8&#=%&42$*'& l#)(&+-2e"%$**&,$'&)+'&#1#$%.&(,-#5&9'&,7-#2r#,&+),b$#'#&+'&=*&+%1&++&+'&$84r#&#9( E0%>'7-'$,%9#".#6B76#-% "31#$8#-**&#9+8%%9'&+%,$'8#)11&*&'4&**&+&B#9,,,9432&48&1#$8#-**&#9+8%14-,B$#*X'&,54&9

19 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ EP;+%(&,-,'-,-%()44&4-8#&%9&+L96#$%$B,KqcS?>T'-,-5-%&=%49(-,'&7-''&-+4&'+9+8,9435&+D,,& I0%>'7-'$,%9#".#6BB-#1'.**9#L5% \.&++$*'&)49(&B-8&+&297-#7-,,13:;8%($4&+9<%4$7-#292R#,8.&++$*B4&#&1#$8#-**&#9+8%%1#3( 0&++&$115D8+9+8&+&#'&+'&%9'&#,*&%,),5#&',&B$#*9+'#&+&,,-1149(-%.$+&#9'-8$82-#'&#B$#&, P0%3)6')-..1'.%".%+"#H-#-$-)*-#% P0/%#-B$#1+,*9)6'% $*8-+8%(#&229+&'1)+(,&#='-,$&#$8'&,-4.&#29*&+,&2-##&4&2-+,&B$#B#&*8-+8&+,941#$%.&(,&,=B;# 1#$%.&(,%,D#9+8%1#$8#-*%$*7&,&#"4-++&#=*&+($*B$#,B#&*,94-,'&,2-#*&#$2&#%9(,49835#)(&&, P#&*'#9B,%14-+&+23#29%&#+3#'&)49(&'&4&+&-21#$%.&(,-#5&9'&,%()44&8.&++$*B;#&%$87294(&+%4),,

20 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ P02%N1*15"6'6)=*-% G+#9%9($-+-4D%&S??T5&+D,,&%B$#3-2'&((&&+#9%9($B$#5)+'&,,94&+-(,929,&,=72$#B$#*34&,&#34&88& P$#35&%,*)498()++&,-(4&&2&+,)&44&1#$54&*&#)+'&#2&9%91#$%.&(,&,$11#&,,&,29,9'498&+%49( "#$%.&(,8#)11&+%#9%9($-+-4D%&54&),-#5&9'&,138#) '&#9%9($&+&29*&+,&2-#-(,)&44&B$# P0;%3#"*4-5,'-,,*,-$%

21 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ C95#)(,&9((&*D&,9'1334-8&'&++&%9'&+=*&+5#)(,&b$#'"#&%%%$*&#&,8#-,9%1)549%&#9+8%2&#(,;D P0;0/%A"',65,%B-$%"99$#6.*.17-#% Q$&+-28#)11&+%*&'4&**&#7-#*3,,&,,-,)#&+,94EPB$#'&*&#1#-(,9%(&8.&++$*B;#9+8&+&-2 +D&4;%+9+8&+=$8*&+,&297-''&8.$#,&+8$'.$55*&'3),29(4&&,+D,,$8*&#,941-%%&,%D%,&*%$*

22 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ U0%Q,715)1'.%".%.4-''"B+G#1'.% C92-48,&35&+D,,&&e,#&*&"#$8#-**9+8%$*-#5&9'%*&,$'&$85&8D+,&,9'4983.$55&*&'

23 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ C9%,-#,&,1#$%.&(,&,B$#B)44,/?W?Y/>??'-297-''&5&7$2%(-#,4&889+8*&'$11'#-8%892&#$8B9(( "#$8#-**&#9+8(-+8.;#&%9+'929')&4,=*&+%9'&+297-#)49(*&+8'&&#B-#9+8$89,944&882944&B;48&e"Y U0/%O-1)-$'1'.% U0/0/%A"',65,%B-$%1',-#'%7-1)-$-#% U0/02%A"',65,%B-$%-5*,-#'%7-1)-$-#% V0%3#".#6BB-#1'.% V0/%A#67*9-*1+156*4"'% K$*&+B;48&-2-,295&+D,,&#e"%$*),8-+8%1)+(,9*&,$'9((=8.$#'&299((&B&#'98(#-2%1&%9B9(-%.$+&+

24 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ %D%,&*&#[ G,,&(%&*1&413&,,9((&B)+(%.$+&4,(#-2923#,%D%,&*&#[ V02%Q*-%W6*-% K$*&+7.& &889+8&+-223#+D&4;% '&29+$&+)%&6-%&%B$#35&%(#92&(#-2&+&9 />

25 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ :&#7-#29&,,-2)%&6-%&+&%$* 944)%,#&#&#B)+(%.$+&+&-'*9+9%,#-,$# &#3B9++&92&'4&88M9 V020/%D#85-#(1*,"#1-#% G+5#)(&#79%,$#9&&#&+;+%(&,7-+'49+8 :9%,$#9&+9++&7$4'&#9+B$#*-%.$+$* 72&*%$*%(-4()++&),B;#&7-+'49+8&+ $872$#B$#*-+;+%(&#38.&++$*B;#& E9'49891#$%.&(,1#$%&%%&+$11#&,,&, 8#)11&+5#)(&#79%,$#9&#(+D,,&,,94 7&41'&%(Y%D%,&*&,U%&2&'4&88O9 ($54&,,94($*1$+&+,&+&:&41'&%($8 JFY*-,=$889((97$2&'%-(),1372- *-+;+%(&,3()++&8.;#&*&''& B$#%(.&4498&,948-+8&+&%$* -'*9+9%,#-,$#$85#)(&#=$872$#B$# JB$#59+'&4%&*&'5#)(&#79%,$#9&+&,&8+&,1#$%.&(,8#)11&+B4D,'9-8#-**&# B4D,'9-8#-*S?/T29%&#'&)49(& %&(2&+%&+&B$#1#$%&%%&#9&,%D%,&*=$8 5&+D,,&%B$#3B3$2&#%9(,$2&#7294(& $2&#1#$%.&(,8#)11&+%B4D,'9-8#-**&# (-+B9++&%92&'4&88h9 V0;%S#-'*-*'1,,M%$-*1.'%".%8'17-#*-))%8,+"#B1'.% /?

26 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ J,944&88,94&8+&()++%(-1&#$8B$#&4&%+9+8%+$,-,&#B#-B-8&,)+92&#%&44),B$#*9+8=5&+D,,&,29$%%-2 E94,#$%%B$#-,29B9((B#9&,;D4&#'-'&,($*,94'&%98+=;+%(&,29-,23#4;%+9+8%()44&2R#&49(,EP%9,, ),B$#*&,r //

27 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ L&''&++&,945-(&*&4'9+8&+95-8-%.&+89((2929'&#&*&'9'&&+$*35#)(&'&,'&%98+&,%$*-44&#&'& P$#38.;#&a&54;%+9+8&+)+92&#%&4,),B$#*&,13-+'#&*3,&#'9%(),&#,&29&+'&4#)+',72$#'-+29%()44& V0;0/%3#",",=91'.%67%"7-#"#$'-,%.#-'*-*'1,,% B$#+;D'&*&'-,297-''&(),,&,+&'13$2&#B4;'98&2-48$8B)+(%.$+&#=$8'&49(,&'&+8$'&B4D,&+9'&+ V0;0/0/0%F5*-B9-)%9L%9#",",=9-% P98)#??29%&#&,a&58#&+%&%+9,,*&',$B-+&#%49(& #)(&#2944&%&,,'&,X&+,94:&41'&%($8&+,94 "31#$54&*(-,&8$#92944&'&,2R#&&++&',#&((%49%,&%$*29%,&+-2+&,13'&B$#%(.&4498& /M

28 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ % /N

29 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ V0C%]6,6H6*-% P98)#&#%$*29%&#$11%&,,-2#&4-%.$+&#*&44$*,-5&44&#9'-,-5-%&+(-44&%$B,&GAY'9-8#-**&#=&44&#GAY V0E%Q,715)1'.*B1)4G% V0E0/%S"".)-%]"W*% "#$%.&(,8#)11&+7-#8.&++$*7&4&1#$%.&(,1#$%&%%&+5&+D,,&,%&8-2'&+a&5Y5-%&#,&($+,$#1-((- "#$8#-**&,8.;#-,B4&#&1&#%$+&#(-+#&'98&#&&,89,,'$()*&+,%-*,9'98=+$&%$*7-#2R#,,94%,$# V0E02%]#"9H"`% 0#$15$dS?fT&#&+8#-,9%,.&+&%,&%$*9+,&8#&#&%*&'b9+'$a%Y=L-6Y$8c9+)dY%(#92&5$#'%*94.;&,$ &*&'-+'#&$#'9((&83,-1,'&#%$*&+-28#)11&*&'4&**&+&%"g549#%,.34&,=;'&4-8,&44&#),%-,, /O

30 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ V0E0;%a1'$"X*%_17-%K-**-'.-#% b9+'$a%c92&l&%%&+8&#s?mtulkqv&#&,'9#&(,&*&4'9+8%+&,,2&#(%$*5#)(&%,94'9#&(,& V0E0C%?5=9-% '&,,&2-#-,2954-+,-++&,()++&($+%&+,#&#&$%%$*3%(#92&*&+%291#-,&,=9%,&'&+B$#3%2-#&%(#9B,498 /Y0%<-*,1'.% /Y0/%&',-#'%,-*,1'.% G+(&4,&'&4&#-24;%+9+8&+B$#),%&,,&#$114R#9+891#$')(%.$+$8'-8498'#9B,B$#389*&+9+8B$# /Y0/0/%D#"X*-#5"B96H1)1,-,% l#$a%&#($*1-5949,&,&#&++&,,4&%&#%&2+&,943,$4(&:d1&#,&d,l-#()1c-+8)-8&u:elcv=%$*8.&+89# Gd14$#&#&#'&+*&%,5#)(,&+&,,4&%&#&+1&#'-8%'-,$S?hT=$8'&#B$#&#'&B4&%,&a&5%9'&#'&%98+&,B$# C97-#4-8&,$8,&%,&,4;%+9+8&+%49(-,'&+%(-4B)+8&#&13'&,#&%,$#&+&,,4&%&#+&UJ+,&#+&,Gd14$#&#= /Y0/02%N-*9"'*,1$% /f

31 $M KM 3M "M %M H6(*+>+/7.+(',+1)(*,+,)-1(().+ H6(*+)':6*,+1)(*,+,)-1(().+ M M $ %M %$ "M "$ 3M C97-#9((&),B;#,+$&+%,#&%%,&%,&#-2%D%,&*&,*&'*-+8&%-*,9'98&5#)(&#&$87;D4-%,13 /m

32 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ % n+'&#,&%,&+7-''&29+$&+7$2&'*$*&+,&#292944&,-b$#$%%[ E&%,&+&54&),B;#,13&+2-#9-%.$+-2%,&'&#13EP= *&''&B$#%(.&4498&-2'&49+8&+&%$*%()44&,-95#)( K&42&1#$%&%%&+*&'3#&89%,#&#&%-(&#9%D%,&*&, *&+,&'&2-#&+(&4$84$89%(4-8, $11=$8,&%,1&#%$+&+&*&#(&,%,$# \.&++$*5#)(&#,&%,&+&23#&($* '&,B#&*-,'&,2-#5&7$2B$#-, 8#)++'-,-*3,,&4&88&%9++B;# B9(('&#B$#9%-*-#5&9'*&'EP4-8, "3%1;#%*34&,#)+',7)#,987&, 7-''&9+8&+-2,&%,(-+'9'-,&+& 8$'1353'&%9'&4-%,+9+8$8 % /j

33 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ /Y020/%Q'17-#*-))%8,+"#B1'.0% 9((&'&+#;'W8#;++YB-#8&549+'&1&#%$+&+1#$54&*&#*&'3B$#%,372&#(&+*&+D&#&44&#,&(%,8&+&#&4, /Y0202%<-*,%67%H#85-#(1*,"#1-#% /Y0;%>5*-9,6'*-,-*,%67%<8*-'+#=$% EP7-#8.&++$*7&4&1#$%.&(,1#$%&%%&+B3,,7D1198&$11'-,&#9+8&#-21#$%.&(,8#)11&+=%-*,9'98%$*'& //0%:99*-,,%("*%<8*-'+#=$% //0/%\6#$X6#-% % /h

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

!"#!! !"##$%"&'()*+(+,-!.$&(/#"!"##")!? "01'2"!()*+10+/-!$3&$-!.)()*")+ @.)-2/$8&%!).!A$+./#$5&8&%/&@/!

!#!! !##$%&'()*+(+,-!.$&(/#!##)!? 01'2!()*+10+/-!$3&$-!.)()*)+ @.)-2/$8&%!).!A$+./#$5&8&%/&@/! !!!"#!!!!!!"##$%"&'()*(,-!.$&(/#"!"##")!? "01'2"!()*10/-!$3&$-!.)()*")! @.)-2/$8&%!).!A$./#$5&8&%/&@/!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'!()*!,)-./0/&!#%!1)%&20!3-04)5!,.)&5)-! 6%07#-/&!8!"/$%/&!!9:;:

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

kunnskap ererer Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen November 2010

kunnskap ererer Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen November 2010 November 2010 Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen ererer kunnskap Anbefalinger basert på tilbakemeldinger fra bedrifter og FoU-institusjoner i regionen Dokumentinformasjon Kompetansesenter

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

!"#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,,

!#$%&'()*+,%*-..&)*,/0,12 3 45(+#//,'*$,.6),7#)*,, "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122304 "#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,, 8.&)79*&,:$+;5++).-?$5&).,9&,@()".$*,@(*A;, B"+($,C.$#6+),C@, "#$%&'()&(*+,&-.. "#$%&'(&)*$+'5 6&--.,%(788+,0122304

Detaljer

Program. NM Senior 2015. 30. januar 1. februar. Last ned programbladet, trekning og resultater på. Hovedsponsorer: nmbadminton.no

Program. NM Senior 2015. 30. januar 1. februar. Last ned programbladet, trekning og resultater på. Hovedsponsorer: nmbadminton.no Program NM Senior 2015 30. januar 1. februar Hovedsponsorer: Last ned programbladet, trekning og resultater på nmbadminton.no For studenter mellom 18 og 33 år Kostnad ved bruk av kreditt på MasterCard:

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!!

Hovedprosjekt!2015! Høgskolen!i!Oslo!og!Akershus!! Hovedprosjekt2015 HøgskoleniOsloogAkershus PubliseringssystemforDigitalarkivet Gruppe27 DanielEdgarGynnildJohnsen AndreasGlasøSkifjeld AndreasAasheim PROSJEKT NR. Studieprogram:Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

IT-infrastruktur. Brukermanual. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører

IT-infrastruktur. Brukermanual. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører IT-infrastruktur Brukermanual Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 1 PROSJEKT NR. 08-08 TILGJENGELIGHET: Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer