HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal"

Transkript

1 HJELPOMAT Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27 Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal Fredrik Fjeld s s s s155552

2

3 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO 31. mai 2011 Hjelpomat ANTALL SIDER / BILAG 77 PROSJEKTDELTAKERE Christina Natalie Lunde (s155554) Cathrine Skjerping (s155524) Eirik Viddal Vartdal (s129199) Fredrik Fjeld (s155552) INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER Tusenfryd AS Høyungsletta Vinterbro KONTAKTPERSON Morten Erlandsen SAMMENDRAG Vår oppgave var å lage et helpdesk-system til internt bruk for fornøyelsesparken Tusenfryd AS. Løsningen ble en web-applikasjon basert på PHP og MSSQL, og vi kalte den «Hjelpomat». Denne rapporten inneholder prosess- og produktdokumentasjon. 3 STIKKORD Web-applikasjon Helpdesk Fornøyelsespark

4

5 "#$%$$&#'()%*+,$-#*

6 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ "#"#$% 0&++&#-11$#,&+&#23#-2%4),,&+'&5-67&4$#$118-2&9-+2&+','-,-,&(+$4$892&':;8%($4&+9<%4$= A-11$#,&+&#97$2&'%-(5&#&8+&,B$#%&+%$#=2&94&'&#=-#5&9'%892&#$8-+'#&%$**3,,&7-9+,&#&%%&-2 $8%3,94G#9(H5&4%&+=I&-+H#&J5&+7$4,=F#9%,9-+K.;%&,7$8L$#,&+G#4-+'%&+2&'E)%&+B#D'=B$#8$'& /

7 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ &''(")$*+"#,-.'-)*-% "#"#$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%' (&%)**+,$*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%/ '&%0#"12,34%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&(%0#,1,*4612"*%67%.#899,*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&'%:99146#41;61,*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&A%B,13#-7,+1,%67%9#"12,34,4%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%C '&/%B,D"7136#4+,..-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%C "#$#%&'()(*+,+-.+/0(-)-1###########################################################################################################################################2 '&5%E*13,4%+F1*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%G <&%HI+%".%#6JJ,K,4-*.,+1,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(L <&(%0#-"#-4,#-*.,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(( <&'%M,118#19,#1"*,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(' 3#"#%45--('67+,##########################################################################################################################################################%" A&%H,4"$-33%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(' A&(%NI#%J,4"$,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(< /&%?*7,*$4%9#".#6J76#,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(A 5&%?*7,*$4%9#".#6JJ,#-*.119#I3%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&%0+6*+,..-*.%".%;"#K,#,$,+1,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&(%#,J$#-;419+6*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&'%M-1-3"6*6+>1,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(5 C&<%0#"12,34*,4414,$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(5 8#3#%49-*6'*:+.977.,61(1);+,#########################################################################################################################%8 O&%P47-3+-*.%".%.2,**"J;F#-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(O O&(%N,-+,$*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G 2#%#%49-*6'*:+.)-*+,-;+)/+.+,#########################################################################################################################%< 2#%#"49-*6'*:+.+'(*+,-;+)/+.+,######################################################################################################################%< G&%0#".#6JJ,#-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G G&(%Q#6719,1-;-3612"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G G&'%P1,%R61,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'L <#"#%=,5'+,>)(*9,)+,###################################################################################################################################################"% G&<%S#,*1,1*-44T%$,1-.*%".%8*-7,#1,++%84;"#J-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'( G&A%U646K61,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'/ G&/%P47-3+-*.1J-+2F%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'/ <#$#%A991/+B9C(##########################################################################################################################################################"$ M

8 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ <#$#"B,97D9E#################################################################################################################################################################"$ <#$#3F)-.9G(H);+I+((+-1+,##############################################################################################################################"J (L&%=,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'5 (L&(%)*4,#*%4,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'5 %M#%#%=,9G(+,'9:76D)/)*+*####################################################################################################################################"J %M#%#"N+(79-(*).##########################################################################################################################################################"J (L&'%V314,#*%4,14-*.%W%B#83,#4,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'O %M#"#%O-);+,(+//5*P9,:)-1######################################################################################################################################"< %M#"#"Q+(*6;D,5'+,>)(*9,)+,################################################################################################################################"< (L&<%?31,946*1,4,14%67%=81,*;#>$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&%:991,44%D"1%=81,*;#>$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&(%X6#$Y6#,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&'%)*4,#6312"*%J,$%6*$#,%1>14,J,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L ('&%U"38J,*4612"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (<&%V*$,+-.%#,18+464%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (A&%?71+84*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (/&%:9918JJ,#-*.%".%3"*3+812"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<( (5&%Q-+$,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<' N,$+,..%(%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<< M-1-3"6*6+>1,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<< N,$+,..%'%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<A #,J$#-;419+6*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<A N

9 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ /0%&'')-$'1'.% Q3#5&'#9B,&#2$(%&#),$2&#&+29%%%,;##&4%&(-+'&,2R#&+;'2&+'9837-%D%,&*&#B$#'$()*&+,-%.$+ C95&8D+,&23#,%-*-#5&9'*&'E)%&+B#D'S?TU7&#&,,&#EPV93#%%(9B,&/>?>W/>??$8B-+,#-%(,),-,'& 7-''&&,1#$%.&(,B$#%4-8%$*2944&1-%%&$%%%$*73+'97-+%(&X&++&,,5-%&#,7&41'&%(Y4;%+9+8B$# EPUE)%&+B#D'V7-''&-44&#&'&&+B)+8&#&+'&7&41'&%(Y1#$8#-*2-#&=*&+'&,,&2-#&+%2R#, Z+%(&,2-#'&#B$#-,29),29(4&,&+4&,,,948.&+8&498$85&'#&,941-%%&,4;%+9+8),&+&+$2&#B4$'-2(+-11&# C9$11'-8&,8-+%(&,9'498-,%&42$*4;%+9+8&+"#$%()44&B#&*%,3%$*&+(&45&,;''&,139+8&+*3,&-, %()44&,-(4&B4&#&5#)(&#+923&#=%-(&#%$*2-#$11#&,,&,%()44&#-11$#,&#&%$8B$#'&4&%,94'&#&,,& KD%,&*&,%()44&$8%3,-B$#%&87&+'&4%&#%$*'9#&(,&=&44&#9+'9#&(,&7-##&4&2-+%,94*-,(2-49,&,=JFY*-,Y %D%,&*&,%()44&#&89%,#&#&'&,,&13&+%49(*3,&-,&+()++&%&1379%,$#9((-2B&94$8'&,94,-(%$*2-# E-((&,2R#&8$'($**)+9(-%.$+*&'$11'#-8%892&#$8'&&+(&4,&4&'&#+&95&'#9B,&+%$*2947-*&%, C3#7&41'&%(Y4;%+9+8=%$*297-#2-48,3(-44&_:.&41$*-,`=&#&+a&5-1149(-%.$+%$*B)+8&#&#13,2&#% %,-+'-#'&#$84&,,,948.&+8&498($'&4&88&#29$11,94-,4;%+9+8&+&+(&4,(-+$11'-,&#&%=&+'#&%$8 O

10 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ 20%3#"*4-5,% 20/%3#-*-',6*4"'%67%.#899-'% "#$%.&(,8#)11&+5&%,3#-2B;48&+'&*&'4&**&#[ g-,7#9+&k(.&#19+8u%?ooo/nv G9#9(C9''-4C-#,'-4U%?/h?hhV P#&'#9(P.&4'U%?OOOO/V g7#9%,9+-q-,-49&c)+'&u%?oooonv H44&8#)11&*&'4&**&+&&#%,)'&+,&#2&'49+.&+-+2&+','-,-,&(+$4$89$87-#,94+R#*&,49(B %:99*,6#,*+6*-'% E9'4989+$2&*5&#/>?>2-#1#$%.&(,$118-2&+B$#8#)11&+-2(4-#,=$8295&8D+,&9'&,%*33B$#5&#&'& 20;%3#-*-',6*4"'%67%<8*-'+#=$%>?% f

11 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ K$449&#B)+8&#&+'&'9#&(,;#B$#1-#(&+=%$**&'%9+&MM-,,#-(%.$+&#=/?%&#2&#9+8%%,&'&#$8&+ 20C%D-*5#17-)*-%67%9#"*4-5,-,% J$(,$5&#/>?>%,-#,&,1#$%.&(,8#)11&+-#5&9'&,*&'3%(-BB&&+-(,)&44JEY5&'#9B,3%-*-#5&9'&*&'9 0&#&,,&#B9((29&,,945)'B#-E)%&+B#D'HK='&#$118-2&+2-#3),29(4&&,,941-%%&,7&41'&%(Y%D%,&*B$#'& B&#'98&%4),,1#$')(,&,%(-4()++&&#%,-,,&'&,-44&#&'&&(%9%,&#&+'&7&41'&%(Y%D%,&*&,13EP=+$&%$* 20E%D-("7*56#,)-..1'.% P;#29B$#-42$#()++&%&,,&98-+8*&'1#$%.&(,-#5&9'&,2-#'&,+;'2&+'9838.&++$*B;#&&+ 5&7$2%(-#,4&889+8*&'+;((&41&#%$+&#7$%EP%$*9'&,'-8498&%,3#B$#'#9B,&+-2'&B$#%(.&4498& B$#*&#,$*53'&%2-(7&,&#$8*-+84&#2&'4;%+9+8&+%$*'&7-#5&+D,,&,%&8-29+$&+3#=%-*,72- m

12 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ JB;#%,&$*8-+8%()44&29),29(4&&,7&41'&%(Y%D%,&*5&%,3&+'&-2,$*$')4&#XJFY*-,$8:&41'&%(=%$* B;#,&,94-,-,,#-(%.$+&+*3,,&%,&+8&=,94$1&#-,;#B&94$8-+'#&*&++&%(&498&B-(,$#&#%$*B;#&#,94 C9-+%30#9B,%,-+%Y*$')4&+%$*&+(&439*14&*&+,&#&+3##&%,&+-24;%+9+8&+2-#B&#'98),29(4&,$8 EP&#&+%&%$+85-%&#,5&'#9B,$89%&%$+8&+7-#*-+%1&%9-49%&#,&-2'&49+8&#%$*'#92&#%9+&&8+& 20E0/%F5*1*,-#-'$-%)G*'1'.% EP7-''&'&%&+&%,&3#&+&5&+D,,&,%&8-2&+1#$1#9&,R#1#$8#-*2-#&B$#9++*&4' j

13 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ l&7$2%(-#,4&889+8&+-2'&((&#-,ep&#&+$#8-+9%-%.$+%$*&#'&4,$119*-+8&b$#%(.&4498&b-8b&4,=%$* -#5&9'%$*(#&2&#*&(-+9%(=&4&(,#$+9%(&44&#%+&((&#($*1&,-+%&=$8&+JEY-2'&49+8%$*%,3#B$# g-,&#9+8y-+%2-#49837&+,&b#&*#&4&2-+,'-,-9b$#7$4',94-229($84;%+9+8&#%$*54&8.$#,9b$#7$4',94 \#)++'-,-%$*54&5&7-+'4&,2-#$B,&1#&'&B9+&#,=%$*B$#&(%&*1&4(-,&8$#9-2,D1&B&94%$*()++& 20I%J'*5-,%)G*'1'.% <11'#-8%892&#%3B$#%&8&+5&'#&4;%+9+8+3#'&,8.-4',3%(944&*&44$*%-(&#%$*,#&+8,&,&(+9%( G,,&#'&+9++4&'&+'&(-#,4&889+8&+7$%EPB9((29&+8$'$2&#%9(,$2&#7294(&;+%(&#$8(#-2'&7-''&,94 F$#,$11%)**&#,($*29B#&*,94&,%D%,&**&',#&+923&#*&'B;48&+'&7$2&',948-+8&#[ l#)(&# o o o K)1&#5#)(&# o o h

14 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ o H'*9+9%,#-,$# o o C9'&#&2-#'&,%,$#&+987&,$*-,'&,,&B#-%,-#,&+-2%()44&2R#&4-8&,B$#5#)(9+&,,4&%&#&='-EP2944& H+'#&*$*&+,&#%$*%()44&9*14&*&+,&#&%94;%+9+8&+[ l#)(&#&(-+2r#&-2'&49+8&#&44&#&+(&4,1&#%$+&# ;0%KL)%".%#6BB-H-,1'.-)*-#% P#-:;8%($4&+9<%4$%9+B-8Y$8%,)'9&14-+B$#-+2&+','-,-,&(+$4$89B#-/>>h7&,&#'&,54-+,-++&,[ ^K,)'&+,&+&%(-4"#&+%&42%,&+'98$8%D%,&*-,9%(*3,&),B;#&&,1#-(,9%(1#$%.&(,5-%&#,"#&+ %9+&()++%(-1&#9++&+$*#3'&#%$*B$#&(%&*1&4&2-4)&#9+8$8-+-4D%&-2'-,-%D%,&*&#$85#)(&#(#-2= "#$%&'#()*+,*%-(&.,+-%,/"&0*.'#1/.%2/(%,*.%3(/)$*0'+$$+.-%*$$*(%3(/,&"'%,*%4#(%5#$-'%6%#()*+,*%0*,7% A&%)4,-,&,297-#($**&,B#&*,94$11BD44&#$11'#-8%892&#%(#-2=%$*7-#89,,$%%8$'&,945-(&*&4'9+8&# "#$%.&(,8#)11&+%()44&1#$')%&#&&,7&4,+D,,%D%,&*B#-5)++&+-2=%-*,9'98%$*29%()44&8.&+%(-1& C3#$11'#-8%892&#E)%&+B#D'HK7-''&9+8&+(#-2,94),29(49+8%*&,$'9((=1#$8#-**&#9+8%%1#3(&44&#

15 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ <11'#-8%892&#%&#B$#%&8&+5&'#&4;%+9+8+3#'&,8.&4'&#3%(944&*&44$*%-(&#%$*,#&+8&#,&(+9%( E94,#$%%B$#-,'-8&+%4;%+9+87-#&+7&4*&+8'&*&'B)+(%.$+&#&#'&,49(&2&4&+(&4,&B)+(%.$+&#%$* G,,&#-,#-**&5&,9+8&4%&+&2-#%-,,='&B9+&#,&29%$*1#$%.&(,8#)11&B;48&+'&*34B$#1#$%.&(,&,[ ;0/%3#1"#1,-#1'.-#%

16 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ \.&++$*1#$%.&(,1#$%&%%&+2-#'&,#&%%)#%&+&U-+,-44*&'4&**&#98#)11-V$8,9'U.-+)-#Y*-9V%$*2-# ;02%N-**8#*9-#*"'-#% 9+,&#+&2&94&'&#B)+8&#,&%$*&+1#$%&%%2&94&'&#2&'3%;#8&B$#&+.&2+B#&*'#9B,8.&++$* C95&+D,,&,$%%$8%3-24R#&5;(&+&B#-B4&#&,9'498&#&B-8=54-+,-++&,_b&51#$8#-**&#9+89":"`SMT ;020/%A8''*569-#% H44&8#)11&*&'4&**&+&7-''&7-,,()#%91#$8#-**&#9+8%B-8%$*":"$8I-2-=%-*,B-8&+& C0%K-,"$155% 0-29%()44&%,-#,&1#$%.&(,-#5&9'&,'9%(),&#,&297294(&+*&,$'9((%$*()++&2R#&-(,)&44B$#23#,

17 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ &e,#&*&"#$8#-**9+87-#b&*(.&#+&2&#'9&#[ F$**)+9(-%.$+ E945-(&*&4'9+8 G+(&47&, L$, A&%1&(, B)+(%.$+&#*&'()+'&+),&+-,'&,83#4-+8,9'*&44$*72&#8-+8=$8),&+-,*-++;'2&+'9829%7-#&+ L34&,&#-,+-298-,;#&+%(-42R#&'&#B$#3$5%&#2&#&$8B9++&B&94=$88)9'&%.3B;#&+=$8%-*,9'98549*&# C0/%OL#%B-,"$-% 9((&B)48,'&++&*&,$'&+%4-29%(=*&+,-,,*&''&29(,98%,&2&#'9&+&$8*3,&+38.&++$*B;#& 29(,98%,&2&#'9&#7-#2R#,[?M

18 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ F$**)+9(-%.$+ E945-(&*&4'9+8 K-*-#5&9' A&%1&(, 0&++&2&#'9&+83#),13-,*-+%(-47;#&13-44&%9+&%D+%1)+(,&#$8#&%1&(,&#&*&+9+8&#=%&42$*'& l#)(&+-2e"%$**&,$'&)+'&#1#$%.&(,-#5&9'&,7-#2r#,&+),b$#'#&+'&=*&+%1&++&+'&$84r#&#9( E0%>'7-'$,%9#".#6B76#-% "31#$8#-**&#9+8%%9'&+%,$'8#)11&*&'4&**&+&B#9,,,9432&48&1#$8#-**&#9+8%14-,B$#*X'&,54&9

19 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ EP;+%(&,-,'-,-%()44&4-8#&%9&+L96#$%$B,KqcS?>T'-,-5-%&=%49(-,'&7-''&-+4&'+9+8,9435&+D,,& I0%>'7-'$,%9#".#6BB-#1'.**9#L5% \.&++$*'&)49(&B-8&+&297-#7-,,13:;8%($4&+9<%4$7-#292R#,8.&++$*B4&#&1#$8#-**&#9+8%%1#3( 0&++&$115D8+9+8&+&#'&+'&%9'&#,*&%,),5#&',&B$#*9+'#&+&,,-1149(-%.$+&#9'-8$82-#'&#B$#&, P0%3)6')-..1'.%".%+"#H-#-$-)*-#% P0/%#-B$#1+,*9)6'% $*8-+8%(#&229+&'1)+(,&#='-,$&#$8'&,-4.&#29*&+,&2-##&4&2-+,&B$#B#&*8-+8&+,941#$%.&(,&,=B;# 1#$%.&(,%,D#9+8%1#$8#-*%$*7&,&#"4-++&#=*&+($*B$#,B#&*,94-,'&,2-#*&#$2&#%9(,49835#)(&&, P#&*'#9B,%14-+&+23#29%&#+3#'&)49(&'&4&+&-21#$%.&(,-#5&9'&,%()44&8.&++$*B;#&%$87294(&+%4),,

20 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ P02%N1*15"6'6)=*-% G+#9%9($-+-4D%&S??T5&+D,,&%B$#3-2'&((&&+#9%9($B$#5)+'&,,94&+-(,929,&,=72$#B$#*34&,&#34&88& P$#35&%,*)498()++&,-(4&&2&+,)&44&1#$54&*&#)+'&#2&9%91#$%.&(,&,$11#&,,&,29,9'498&+%49( "#$%.&(,8#)11&+%#9%9($-+-4D%&54&),-#5&9'&,138#) '&#9%9($&+&29*&+,&2-#-(,)&44&B$# P0;%3#"*4-5,'-,,*,-$%

21 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ C95#)(,&9((&*D&,9'1334-8&'&++&%9'&+=*&+5#)(,&b$#'"#&%%%$*&#&,8#-,9%1)549%&#9+8%2&#(,;D P0;0/%A"',65,%B-$%"99$#6.*.17-#% Q$&+-28#)11&+%*&'4&**&#7-#*3,,&,,-,)#&+,94EPB$#'&*&#1#-(,9%(&8.&++$*B;#9+8&+&-2 +D&4;%+9+8&+=$8*&+,&297-''&8.$#,&+8$'.$55*&'3),29(4&&,+D,,$8*&#,941-%%&,%D%,&*%$*

22 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ U0%Q,715)1'.%".%.4-''"B+G#1'.% C92-48,&35&+D,,&&e,#&*&"#$8#-**9+8%$*-#5&9'%*&,$'&$85&8D+,&,9'4983.$55&*&'

23 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ C9%,-#,&,1#$%.&(,&,B$#B)44,/?W?Y/>??'-297-''&5&7$2%(-#,4&889+8*&'$11'#-8%892&#$8B9(( "#$8#-**&#9+8(-+8.;#&%9+'929')&4,=*&+%9'&+297-#)49(*&+8'&&#B-#9+8$89,944&882944&B;48&e"Y U0/%O-1)-$'1'.% U0/0/%A"',65,%B-$%1',-#'%7-1)-$-#% U0/02%A"',65,%B-$%-5*,-#'%7-1)-$-#% V0%3#".#6BB-#1'.% V0/%A#67*9-*1+156*4"'% K$*&+B;48&-2-,295&+D,,&#e"%$*),8-+8%1)+(,9*&,$'9((=8.$#'&299((&B&#'98(#-2%1&%9B9(-%.$+&+

24 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ %D%,&*&#[ G,,&(%&*1&413&,,9((&B)+(%.$+&4,(#-2923#,%D%,&*&#[ V02%Q*-%W6*-% K$*&+7.& &889+8&+-223#+D&4;% '&29+$&+)%&6-%&%B$#35&%(#92&(#-2&+&9 />

25 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ :&#7-#29&,,-2)%&6-%&+&%$* 944)%,#&#&#B)+(%.$+&+&-'*9+9%,#-,$# &#3B9++&92&'4&88M9 V020/%D#85-#(1*,"#1-#% G+5#)(&#79%,$#9&&#&+;+%(&,7-+'49+8 :9%,$#9&+9++&7$4'&#9+B$#*-%.$+$* 72&*%$*%(-4()++&),B;#&7-+'49+8&+ $872$#B$#*-+;+%(&#38.&++$*B;#& E9'49891#$%.&(,1#$%&%%&+$11#&,,&, 8#)11&+5#)(&#79%,$#9&#(+D,,&,,94 7&41'&%(Y%D%,&*&,U%&2&'4&88O9 ($54&,,94($*1$+&+,&+&:&41'&%($8 JFY*-,=$889((97$2&'%-(),1372- *-+;+%(&,3()++&8.;#&*&''& B$#%(.&4498&,948-+8&+&%$* -'*9+9%,#-,$#$85#)(&#=$872$#B$# JB$#59+'&4%&*&'5#)(&#79%,$#9&+&,&8+&,1#$%.&(,8#)11&+B4D,'9-8#-**&# B4D,'9-8#-*S?/T29%&#'&)49(& %&(2&+%&+&B$#1#$%&%%&#9&,%D%,&*=$8 5&+D,,&%B$#3B3$2&#%9(,$2&#7294(& $2&#1#$%.&(,8#)11&+%B4D,'9-8#-**&# (-+B9++&%92&'4&88h9 V0;%S#-'*-*'1,,M%$-*1.'%".%8'17-#*-))%8,+"#B1'.% /?

26 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ J,944&88,94&8+&()++%(-1&#$8B$#&4&%+9+8%+$,-,&#B#-B-8&,)+92&#%&44),B$#*9+8=5&+D,,&,29$%%-2 E94,#$%%B$#-,29B9((B#9&,;D4&#'-'&,($*,94'&%98+=;+%(&,29-,23#4;%+9+8%()44&2R#&49(,EP%9,, ),B$#*&,r //

27 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ L&''&++&,945-(&*&4'9+8&+95-8-%.&+89((2929'&#&*&'9'&&+$*35#)(&'&,'&%98+&,%$*-44&#&'& P$#38.;#&a&54;%+9+8&+)+92&#%&4,),B$#*&,13-+'#&*3,&#'9%(),&#,&29&+'&4#)+',72$#'-+29%()44& V0;0/%3#",",=91'.%67%"7-#"#$'-,%.#-'*-*'1,,% B$#+;D'&*&'-,297-''&(),,&,+&'13$2&#B4;'98&2-48$8B)+(%.$+&#=$8'&49(,&'&+8$'&B4D,&+9'&+ V0;0/0/0%F5*-B9-)%9L%9#",",=9-% P98)#??29%&#&,a&58#&+%&%+9,,*&',$B-+&#%49(& #)(&#2944&%&,,'&,X&+,94:&41'&%($8&+,94 "31#$54&*(-,&8$#92944&'&,2R#&&++&',#&((%49%,&%$*29%,&+-2+&,13'&B$#%(.&4498& /M

28 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ % /N

29 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ V0C%]6,6H6*-% P98)#&#%$*29%&#$11%&,,-2#&4-%.$+&#*&44$*,-5&44&#9'-,-5-%&+(-44&%$B,&GAY'9-8#-**&#=&44&#GAY V0E%Q,715)1'.*B1)4G% V0E0/%S"".)-%]"W*% "#$%.&(,8#)11&+7-#8.&++$*7&4&1#$%.&(,1#$%&%%&+5&+D,,&,%&8-2'&+a&5Y5-%&#,&($+,$#1-((- "#$8#-**&,8.;#-,B4&#&1&#%$+&#(-+#&'98&#&&,89,,'$()*&+,%-*,9'98=+$&%$*7-#2R#,,94%,$# V0E02%]#"9H"`% 0#$15$dS?fT&#&+8#-,9%,.&+&%,&%$*9+,&8#&#&%*&'b9+'$a%Y=L-6Y$8c9+)dY%(#92&5$#'%*94.;&,$ &*&'-+'#&$#'9((&83,-1,'&#%$*&+-28#)11&*&'4&**&+&%"g549#%,.34&,=;'&4-8,&44&#),%-,, /O

30 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ V0E0;%a1'$"X*%_17-%K-**-'.-#% b9+'$a%c92&l&%%&+8&#s?mtulkqv&#&,'9#&(,&*&4'9+8%+&,,2&#(%$*5#)(&%,94'9#&(,& V0E0C%?5=9-% '&,,&2-#-,2954-+,-++&,()++&($+%&+,#&#&$%%$*3%(#92&*&+%291#-,&,=9%,&'&+B$#3%2-#&%(#9B,498 /Y0%<-*,1'.% /Y0/%&',-#'%,-*,1'.% G+(&4,&'&4&#-24;%+9+8&+B$#),%&,,&#$114R#9+891#$')(%.$+$8'-8498'#9B,B$#389*&+9+8B$# /Y0/0/%D#"X*-#5"B96H1)1,-,% l#$a%&#($*1-5949,&,&#&++&,,4&%&#%&2+&,943,$4(&:d1&#,&d,l-#()1c-+8)-8&u:elcv=%$*8.&+89# Gd14$#&#&#'&+*&%,5#)(,&+&,,4&%&#&+1&#'-8%'-,$S?hT=$8'&#B$#&#'&B4&%,&a&5%9'&#'&%98+&,B$# C97-#4-8&,$8,&%,&,4;%+9+8&+%49(-,'&+%(-4B)+8&#&13'&,#&%,$#&+&,,4&%&#+&UJ+,&#+&,Gd14$#&#= /Y0/02%N-*9"'*,1$% /f

31 $M KM 3M "M %M H6(*+>+/7.+(',+1)(*,+,)-1(().+ H6(*+)':6*,+1)(*,+,)-1(().+ M M $ %M %$ "M "$ 3M C97-#9((&),B;#,+$&+%,#&%%,&%,&#-2%D%,&*&,*&'*-+8&%-*,9'98&5#)(&#&$87;D4-%,13 /m

32 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ % n+'&#,&%,&+7-''&29+$&+7$2&'*$*&+,&#292944&,-b$#$%%[ E&%,&+&54&),B;#,13&+2-#9-%.$+-2%,&'&#13EP= *&''&B$#%(.&4498&-2'&49+8&+&%$*%()44&,-95#)( K&42&1#$%&%%&+*&'3#&89%,#&#&%-(&#9%D%,&*&, *&+,&'&2-#&+(&4$84$89%(4-8, $11=$8,&%,1&#%$+&+&*&#(&,%,$# \.&++$*5#)(&#,&%,&+&23#&($* '&,B#&*-,'&,2-#5&7$2B$#-, 8#)++'-,-*3,,&4&88&%9++B;# B9(('&#B$#9%-*-#5&9'*&'EP4-8, "3%1;#%*34&,#)+',7)#,987&, 7-''&9+8&+-2,&%,(-+'9'-,&+& 8$'1353'&%9'&4-%,+9+8$8 % /j

33 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ /Y020/%Q'17-#*-))%8,+"#B1'.0% 9((&'&+#;'W8#;++YB-#8&549+'&1&#%$+&+1#$54&*&#*&'3B$#%,372&#(&+*&+D&#&44&#,&(%,8&+&#&4, /Y0202%<-*,%67%H#85-#(1*,"#1-#% /Y0;%>5*-9,6'*-,-*,%67%<8*-'+#=$% EP7-#8.&++$*7&4&1#$%.&(,1#$%&%%&+B3,,7D1198&$11'-,&#9+8&#-21#$%.&(,8#)11&+=%-*,9'98%$*'& //0%:99*-,,%("*%<8*-'+#=$% //0/%\6#$X6#-% % /h

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

!""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%&

!#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680%&;8&7406.%;5680%& "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122301 ""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%& & -..#1?&@%#0154&@%4:>&;8&A511#&B2'75C/&&& D0.%5&E15/2.#&E@& "#$%&'()&(*+,&-..

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2009

Løsning eksamen R1 våren 2009 Løsning eksamen R1 våren 009 Oppgave 1 a) 1) f( ) ( 1) 4 f ( ) 4( 1) ( 1) 4( 1) 8 ( 1) ) g ( ) e 3 3 3 g( ) e ( e ) 1 e e ( ) 1e e (1) e b) ( ) lim lim lim ( ) 4 4 4 ( ) ( ) ( ) ( ) c) ( ) ( ) ( ) ( )

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Program. NM Senior 2015. 30. januar 1. februar. Last ned programbladet, trekning og resultater på. Hovedsponsorer: nmbadminton.no

Program. NM Senior 2015. 30. januar 1. februar. Last ned programbladet, trekning og resultater på. Hovedsponsorer: nmbadminton.no Program NM Senior 2015 30. januar 1. februar Hovedsponsorer: Last ned programbladet, trekning og resultater på nmbadminton.no For studenter mellom 18 og 33 år Kostnad ved bruk av kreditt på MasterCard:

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere 1. Jørgen Andreassen Lie f. 1791, d. 15.05.1874 Født 1791 på gården Sigstad i Rennebu, Sør-Trøndelag (tidligere Indset Annex under Kvikne prestegjeld,

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel 6 Geometri Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6. Vi ruker pytgorssetningen. h 5 + 6 h 5 + 36 h 6 h ± 6 Hypotenusen er 6. Vi ruker pytgorssetningen. h, 4 + 6,7 h h 5, 076 + 45, 04 50, 047

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

R1-6.1-6.4 Geometri. I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30. Geometri. Løsningsskisse

R1-6.1-6.4 Geometri. I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30. Geometri. Løsningsskisse R1-6.1-6.4 Geometri Løsningsskisse I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30 a) Hvilke kongruente trekanter finner du her? b) Hvilke formlike trekanter finner du her? c) Finn alle vinklene

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri 1.7 Digitale hjelpemidler i geometri Geometri handler om egenskapene til punkter, linjer og figurer i planet og i rommet. I alle tider har blyant og papir samt passer og linjal vært de viktigst hjelpemidlene

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 15 5,5 10 3,0 10 Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig 1 0 1 3 9 6 4 8 Oppgave 3 (1 poeng) Løs

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Eksamen REA3022 R1, Høsten 2010

Eksamen REA3022 R1, Høsten 2010 Eksamen REA30 R1, Høsten 010 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (0 poeng) a) Deriver funksjonene 1) f x x e x e x

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

Eksamen våren 2008 Løsninger

Eksamen våren 2008 Løsninger Eksamen våren 008 Løsninger Eksamen våren 008 Løsninger Del Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler Oppgave a f x ( ) x ln = x f ( x) = x lnx+ x = xlnx+x x b c ( ) (

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l.

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l. SANNSYNLIGHETSREGNING Terminologi Kombinatorikk Stokastisk Utfallsrom / utfall (enkeltutfall) - Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking

Detaljer

5.A Digitale hjelpemidler i geometri

5.A Digitale hjelpemidler i geometri 5.A Digitale hjelpemidler i geometri Geometri handler om egenskapene til punkter, linjer og figurer i planet og i rommet. I alle tider har blyant og papir samt passer og linjal vært de viktigst hjelpemidlene

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2008

Løsning eksamen R1 våren 2008 Løsning eksamen R våren 008 Oppgave a) f ( ) ln f ( ) ( ) ln (ln ) ln ln b) c) d) e) ( 4 6) : ( ) 4 6 6 0 64 ( 8) ( 8) 8 8 8 6 lim lim lim 8 8 6 8 ( 8) 8 lg( y ) lg y lg lg lg y lg y lg lg y lg lg y y

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Geometri Del Løsningsforslag til del av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Oppgave.1 a Lengden til golvet på tegningen blir: 400 cm 8cm Bredden til golvet på tegningen blir: 300

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Løsning eksamen 1T våren 2010

Løsning eksamen 1T våren 2010 Løsning eksamen 1T våren 010 Oppgave 1 a) 4 3 1 y - -1 1 3 4 5 6-1 x - -3-4 Nullpunktet er gitt ved f ( x) 0 x 30 x 3 3 x 1, 5 Dette ser vi stemmer med grafen. Den skjærer x-aksen i x = 1,5. b) x x 8x

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE

NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE Oppgavesettet består av 6 (seks) sider. NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE Matematikk R1 GEOMETRI OG VEKTORER Tillatte hjelpemidler: Alle Varighet: Ubegrenset Dato: 10.4 (Innleveringsfrist) Fagansvarlig:

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Annex 4: Summary of R&D tax incentives, 2008-2009 Country Corporate income tax rate large/small firm Rate on level Rate on increment Base for 1 increment Expense base Deducted from European Union and EEC

Detaljer

3Geometri. Mål. Grunnkurset K 3

3Geometri. Mål. Grunnkurset K 3 Geometri Mål Når du er ferdig med grunnkurset, skal du kunne finne speilingssymmetri og rotasjonssymmetri i figurer i planet kjenne til vinkelsummen i en trekant, komplementærvinkler, supplementvinkler,

Detaljer

1T 2014 vår LØSNING 9 1 2 6 0 4 1 3 ( 3 2 ) 1 1 = 3. 3 + x = 5 x = 2. + 8x + c = 16 DEL EN. Oppgave 1: Oppgave 2: Oppgave 3: Oppgave 4: Oppgave 5:

1T 2014 vår LØSNING 9 1 2 6 0 4 1 3 ( 3 2 ) 1 1 = 3. 3 + x = 5 x = 2. + 8x + c = 16 DEL EN. Oppgave 1: Oppgave 2: Oppgave 3: Oppgave 4: Oppgave 5: 1T 014 vår LØSNING Contents Oppgaven som pdf Tråd om denne oppgaven på Matteprat Enda en tråd om denne oppgaven på Matteprat Løsning laget av Nebu DEL EN Oppgave 1:, 5 10 15 3, 0 10 5 7, 5 10 15+( 5) 7,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22.

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22. c) Løs likningen 6 4 x 4 x 6 4 x 4 x Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.011 DEL 1 OPPGAVE 1 a1) Regn ut 10 8 3 3 10 8 3 3 10 8 1 10 3 a) 3 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 3 3 5

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD 1. Innledning Dette er kompendiet i Euklidsk plangeometri leder til beviser av Pappos setning og Pascals setning. En rekke kjente setninger er vist underveis, med argumenter

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s.

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s. å b u Hd ou V Ho j ø u o y u b b h h Ø L u b b d o Hu B x F o d o d F c h u u d BYOM O EKEJO o f o du d u bo d u L Jo jo o d M Å T op fo Hd u jo d p y F å H b V T o d æ H F hu ø Vdu. H E B j K : ø, b,

Detaljer

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B A BCD E F EB F B C ABCDEF AD D A B F C EB F CD D D D C A EDF B E C BD AD D A BD B A BD BD D D D B D A B BFBD FA D BD B D D BD BF BF B DFD BF FAD BD D FAD BF FAAF D B F BD AFA B F D F B FA D A D DD D A

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Kapittel 3: Kombinatorikk

Kapittel 3: Kombinatorikk Kapittel 3: Kombinatorikk Kombinatorikk handler om å telle opp antall muligheter i ulike situasjoner (for eksempel telle opp antall gunstige og antall mulige i forbindelse med sannsynlighetsberegninger).

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

BRUTTO PRISLISTE 2014/01. POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no

BRUTTO PRISLISTE 2014/01. POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no BRUTTO PRISLISTE 2014/01 POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no Postadresse: Postboks 157» 8601 Mo i Rana» Besøksadresse: Skonsenghagen 109» 8615 Skonseng Telefon: 75

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus Matematikk for ungdomstrinn Matematikk for ungdomstrinnet 0A Fasit Grunnbok 0A FASIT TIL KAPITTEL A GEOMETRI A Konstruer speilbildet av endepunktene til linjestykkene og

Detaljer

1.9 Oppgaver Løsningsforslag

1.9 Oppgaver Løsningsforslag til Oppgaver 19 19 Oppgaver 191 (Eksamen i grunnskolen 1993) a I et parallellogram ABCD er avstanden mellom de parallelle sidene AB og CD 5,0 cm Konstruer parallellogrammet når siden AB=9,0 cm og A = 45

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

b) Lag to likninger med ulik vanskegrad (en ganske lett og en vanskelig), der svaret i begge skal bli x = -3. Løs også likningene.

b) Lag to likninger med ulik vanskegrad (en ganske lett og en vanskelig), der svaret i begge skal bli x = -3. Løs også likningene. Oppgave I Likninger og ulikheter a) Løs likningen: x + 2 a. + (3x + 4) 3 6 2 ( x + 2)6 6 6 + (3x + 4) 3 6 2 2x + 4 + 9x + 2 2x 9x 2 5 x b) Lag to likninger med ulik vanskegrad (en ganske lett og en vanskelig),

Detaljer

11 Nye geometriske figurer

11 Nye geometriske figurer 11 Nye geometriske figurer Det gylne snitt 1 a) Mål lengden og bredden på et bank- eller kredittkort. Regn ut forholdet mellom lengden og bredden. Hvilket tall er forholdet nesten likt, og hva kaller vi

Detaljer

TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder

TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Eksamensoppgave i TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Fredag 2. desember 2011, kl. 0900-1300 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Kjell Bratbergsengen og kvalitetssikrer Svein-Olaf Hvasshovd

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport 4-2016 Måltall for refusjonsområdet lege Dato : 04.10.2016 Forord Helfo kontroll presenterer i denne rapporten en analyse av legers takstbruk i 2015. Nærmere beskrivelse av innhold gis på

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Øving 5: Transaksjonshåndtering, logging og normalisering

Øving 5: Transaksjonshåndtering, logging og normalisering Øving 5: Transaksjonshåndtering, logging og normalisering Lars Kirkholt Melhus Oppgave 1 a) ACID Atomic En transaksjon er en minste enhet. Alle ledd i transaksjonen må gå feilfritt for at transaksjonen

Detaljer