HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal"

Transkript

1 HJELPOMAT Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27 Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal Fredrik Fjeld s s s s155552

2

3 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL DATO 31. mai 2011 Hjelpomat ANTALL SIDER / BILAG 77 PROSJEKTDELTAKERE Christina Natalie Lunde (s155554) Cathrine Skjerping (s155524) Eirik Viddal Vartdal (s129199) Fredrik Fjeld (s155552) INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER Tusenfryd AS Høyungsletta Vinterbro KONTAKTPERSON Morten Erlandsen SAMMENDRAG Vår oppgave var å lage et helpdesk-system til internt bruk for fornøyelsesparken Tusenfryd AS. Løsningen ble en web-applikasjon basert på PHP og MSSQL, og vi kalte den «Hjelpomat». Denne rapporten inneholder prosess- og produktdokumentasjon. 3 STIKKORD Web-applikasjon Helpdesk Fornøyelsespark

4

5 "#$%$$&#'()%*+,$-#*

6 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ "#"#$% 0&++&#-11$#,&+&#23#-2%4),,&+'&5-67&4$#$118-2&9-+2&+','-,-,&(+$4$892&':;8%($4&+9<%4$= A-11$#,&+&#97$2&'%-(5&#&8+&,B$#%&+%$#=2&94&'&#=-#5&9'%892&#$8-+'#&%$**3,,&7-9+,&#&%%&-2 $8%3,94G#9(H5&4%&+=I&-+H#&J5&+7$4,=F#9%,9-+K.;%&,7$8L$#,&+G#4-+'%&+2&'E)%&+B#D'=B$#8$'& /

7 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ &''(")$*+"#,-.'-)*-% "#"#$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%' (&%)**+,$*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%/ '&%0#"12,34%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&(%0#,1,*4612"*%67%.#899,*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&'%:99146#41;61,*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%5 '&A%B,13#-7,+1,%67%9#"12,34,4%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%C '&/%B,D"7136#4+,..-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%C "#$#%&'()(*+,+-.+/0(-)-1###########################################################################################################################################2 '&5%E*13,4%+F1*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%G <&%HI+%".%#6JJ,K,4-*.,+1,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(L <&(%0#-"#-4,#-*.,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(( <&'%M,118#19,#1"*,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(' 3#"#%45--('67+,##########################################################################################################################################################%" A&%H,4"$-33%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(' A&(%NI#%J,4"$,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(< /&%?*7,*$4%9#".#6J76#,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(A 5&%?*7,*$4%9#".#6JJ,#-*.119#I3%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&%0+6*+,..-*.%".%;"#K,#,$,+1,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&(%#,J$#-;419+6*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(/ C&'%M-1-3"6*6+>1,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(5 C&<%0#"12,34*,4414,$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(5 8#3#%49-*6'*:+.977.,61(1);+,#########################################################################################################################%8 O&%P47-3+-*.%".%.2,**"J;F#-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(O O&(%N,-+,$*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G 2#%#%49-*6'*:+.)-*+,-;+)/+.+,#########################################################################################################################%< 2#%#"49-*6'*:+.+'(*+,-;+)/+.+,######################################################################################################################%< G&%0#".#6JJ,#-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G G&(%Q#6719,1-;-3612"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%(G G&'%P1,%R61,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'L <#"#%=,5'+,>)(*9,)+,###################################################################################################################################################"% G&<%S#,*1,1*-44T%$,1-.*%".%8*-7,#1,++%84;"#J-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'( G&A%U646K61,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'/ G&/%P47-3+-*.1J-+2F%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'/ <#$#%A991/+B9C(##########################################################################################################################################################"$ M

8 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ <#$#"B,97D9E#################################################################################################################################################################"$ <#$#3F)-.9G(H);+I+((+-1+,##############################################################################################################################"J (L&%=,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'5 (L&(%)*4,#*%4,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'5 %M#%#%=,9G(+,'9:76D)/)*+*####################################################################################################################################"J %M#%#"N+(79-(*).##########################################################################################################################################################"J (L&'%V314,#*%4,14-*.%W%B#83,#4,14-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'O %M#"#%O-);+,(+//5*P9,:)-1######################################################################################################################################"< %M#"#"Q+(*6;D,5'+,>)(*9,)+,################################################################################################################################"< (L&<%?31,946*1,4,14%67%=81,*;#>$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&%:991,44%D"1%=81,*;#>$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&(%X6#$Y6#,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'G ((&'%)*4,#6312"*%J,$%6*$#,%1>14,J,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L ('&%U"38J,*4612"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (<&%V*$,+-.%#,18+464%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (A&%?71+84*-*.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<L (/&%:9918JJ,#-*.%".%3"*3+812"*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<( (5&%Q-+$,#%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<' N,$+,..%(%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<< M-1-3"6*6+>1,%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<< N,$+,..%'%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<A #,J$#-;419+6*%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%<A N

9 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ /0%&'')-$'1'.% Q3#5&'#9B,&#2$(%&#),$2&#&+29%%%,;##&4%&(-+'&,2R#&+;'2&+'9837-%D%,&*&#B$#'$()*&+,-%.$+ C95&8D+,&23#,%-*-#5&9'*&'E)%&+B#D'S?TU7&#&,,&#EPV93#%%(9B,&/>?>W/>??$8B-+,#-%(,),-,'& 7-''&&,1#$%.&(,B$#%4-8%$*2944&1-%%&$%%%$*73+'97-+%(&X&++&,,5-%&#,7&41'&%(Y4;%+9+8B$# EPUE)%&+B#D'V7-''&-44&#&'&&+B)+8&#&+'&7&41'&%(Y1#$8#-*2-#&=*&+'&,,&2-#&+%2R#, Z+%(&,2-#'&#B$#-,29),29(4&,&+4&,,,948.&+8&498$85&'#&,941-%%&,4;%+9+8),&+&+$2&#B4$'-2(+-11&# C9$11'-8&,8-+%(&,9'498-,%&42$*4;%+9+8&+"#$%()44&B#&*%,3%$*&+(&45&,;''&,139+8&+*3,&-, %()44&,-(4&B4&#&5#)(&#+923&#=%-(&#%$*2-#$11#&,,&,%()44&#-11$#,&#&%$8B$#'&4&%,94'&#&,,& KD%,&*&,%()44&$8%3,-B$#%&87&+'&4%&#%$*'9#&(,&=&44&#9+'9#&(,&7-##&4&2-+%,94*-,(2-49,&,=JFY*-,Y %D%,&*&,%()44&#&89%,#&#&'&,,&13&+%49(*3,&-,&+()++&%&1379%,$#9((-2B&94$8'&,94,-(%$*2-# E-((&,2R#&8$'($**)+9(-%.$+*&'$11'#-8%892&#$8'&&+(&4,&4&'&#+&95&'#9B,&+%$*2947-*&%, C3#7&41'&%(Y4;%+9+8=%$*297-#2-48,3(-44&_:.&41$*-,`=&#&+a&5-1149(-%.$+%$*B)+8&#&#13,2&#% %,-+'-#'&#$84&,,,948.&+8&498($'&4&88&#29$11,94-,4;%+9+8&+&+(&4,(-+$11'-,&#&%=&+'#&%$8 O

10 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ 20%3#"*4-5,% 20/%3#-*-',6*4"'%67%.#899-'% "#$%.&(,8#)11&+5&%,3#-2B;48&+'&*&'4&**&#[ g-,7#9+&k(.&#19+8u%?ooo/nv G9#9(C9''-4C-#,'-4U%?/h?hhV P#&'#9(P.&4'U%?OOOO/V g7#9%,9+-q-,-49&c)+'&u%?oooonv H44&8#)11&*&'4&**&+&&#%,)'&+,&#2&'49+.&+-+2&+','-,-,&(+$4$89$87-#,94+R#*&,49(B %:99*,6#,*+6*-'% E9'4989+$2&*5&#/>?>2-#1#$%.&(,$118-2&+B$#8#)11&+-2(4-#,=$8295&8D+,&9'&,%*33B$#5&#&'& 20;%3#-*-',6*4"'%67%<8*-'+#=$%>?% f

11 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ K$449&#B)+8&#&+'&'9#&(,;#B$#1-#(&+=%$**&'%9+&MM-,,#-(%.$+&#=/?%&#2&#9+8%%,&'&#$8&+ 20C%D-*5#17-)*-%67%9#"*4-5,-,% J$(,$5&#/>?>%,-#,&,1#$%.&(,8#)11&+-#5&9'&,*&'3%(-BB&&+-(,)&44JEY5&'#9B,3%-*-#5&9'&*&'9 0&#&,,&#B9((29&,,945)'B#-E)%&+B#D'HK='&#$118-2&+2-#3),29(4&&,,941-%%&,7&41'&%(Y%D%,&*B$#'& B&#'98&%4),,1#$')(,&,%(-4()++&&#%,-,,&'&,-44&#&'&&(%9%,&#&+'&7&41'&%(Y%D%,&*&,13EP=+$&%$* 20E%D-("7*56#,)-..1'.% P;#29B$#-42$#()++&%&,,&98-+8*&'1#$%.&(,-#5&9'&,2-#'&,+;'2&+'9838.&++$*B;#&&+ 5&7$2%(-#,4&889+8*&'+;((&41&#%$+&#7$%EP%$*9'&,'-8498&%,3#B$#'#9B,&+-2'&B$#%(.&4498& B$#*&#,$*53'&%2-(7&,&#$8*-+84&#2&'4;%+9+8&+%$*'&7-#5&+D,,&,%&8-29+$&+3#=%-*,72- m

12 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ JB;#%,&$*8-+8%()44&29),29(4&&,7&41'&%(Y%D%,&*5&%,3&+'&-2,$*$')4&#XJFY*-,$8:&41'&%(=%$* B;#,&,94-,-,,#-(%.$+&+*3,,&%,&+8&=,94$1&#-,;#B&94$8-+'#&*&++&%(&498&B-(,$#&#%$*B;#&#,94 C9-+%30#9B,%,-+%Y*$')4&+%$*&+(&439*14&*&+,&#&+3##&%,&+-24;%+9+8&+2-#B&#'98),29(4&,$8 EP&#&+%&%$+85-%&#,5&'#9B,$89%&%$+8&+7-#*-+%1&%9-49%&#,&-2'&49+8&#%$*'#92&#%9+&&8+& 20E0/%F5*1*,-#-'$-%)G*'1'.% EP7-''&'&%&+&%,&3#&+&5&+D,,&,%&8-2&+1#$1#9&,R#1#$8#-*2-#&B$#9++*&4' j

13 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ l&7$2%(-#,4&889+8&+-2'&((&#-,ep&#&+$#8-+9%-%.$+%$*&#'&4,$119*-+8&b$#%(.&4498&b-8b&4,=%$* -#5&9'%$*(#&2&#*&(-+9%(=&4&(,#$+9%(&44&#%+&((&#($*1&,-+%&=$8&+JEY-2'&49+8%$*%,3#B$# g-,&#9+8y-+%2-#49837&+,&b#&*#&4&2-+,'-,-9b$#7$4',94-229($84;%+9+8&#%$*54&8.$#,9b$#7$4',94 \#)++'-,-%$*54&5&7-+'4&,2-#$B,&1#&'&B9+&#,=%$*B$#&(%&*1&4(-,&8$#9-2,D1&B&94%$*()++& 20I%J'*5-,%)G*'1'.% <11'#-8%892&#%3B$#%&8&+5&'#&4;%+9+8+3#'&,8.-4',3%(944&*&44$*%-(&#%$*,#&+8,&,&(+9%( G,,&#'&+9++4&'&+'&(-#,4&889+8&+7$%EPB9((29&+8$'$2&#%9(,$2&#7294(&;+%(&#$8(#-2'&7-''&,94 F$#,$11%)**&#,($*29B#&*,94&,%D%,&**&',#&+923&#*&'B;48&+'&7$2&',948-+8&#[ l#)(&# o o o K)1&#5#)(&# o o h

14 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ o H'*9+9%,#-,$# o o C9'&#&2-#'&,%,$#&+987&,$*-,'&,,&B#-%,-#,&+-2%()44&2R#&4-8&,B$#5#)(9+&,,4&%&#&='-EP2944& H+'#&*$*&+,&#%$*%()44&9*14&*&+,&#&%94;%+9+8&+[ l#)(&#&(-+2r#&-2'&49+8&#&44&#&+(&4,1&#%$+&# ;0%KL)%".%#6BB-H-,1'.-)*-#% P#-:;8%($4&+9<%4$%9+B-8Y$8%,)'9&14-+B$#-+2&+','-,-,&(+$4$89B#-/>>h7&,&#'&,54-+,-++&,[ ^K,)'&+,&+&%(-4"#&+%&42%,&+'98$8%D%,&*-,9%(*3,&),B;#&&,1#-(,9%(1#$%.&(,5-%&#,"#&+ %9+&()++%(-1&#9++&+$*#3'&#%$*B$#&(%&*1&4&2-4)&#9+8$8-+-4D%&-2'-,-%D%,&*&#$85#)(&#(#-2= "#$%&'#()*+,*%-(&.,+-%,/"&0*.'#1/.%2/(%,*.%3(/)$*0'+$$+.-%*$$*(%3(/,&"'%,*%4#(%5#$-'%6%#()*+,*%0*,7% A&%)4,-,&,297-#($**&,B#&*,94$11BD44&#$11'#-8%892&#%(#-2=%$*7-#89,,$%%8$'&,945-(&*&4'9+8&# "#$%.&(,8#)11&+%()44&1#$')%&#&&,7&4,+D,,%D%,&*B#-5)++&+-2=%-*,9'98%$*29%()44&8.&+%(-1& C3#$11'#-8%892&#E)%&+B#D'HK7-''&9+8&+(#-2,94),29(49+8%*&,$'9((=1#$8#-**&#9+8%%1#3(&44&#

15 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ <11'#-8%892&#%&#B$#%&8&+5&'#&4;%+9+8+3#'&,8.&4'&#3%(944&*&44$*%-(&#%$*,#&+8&#,&(+9%( E94,#$%%B$#-,'-8&+%4;%+9+87-#&+7&4*&+8'&*&'B)+(%.$+&#&#'&,49(&2&4&+(&4,&B)+(%.$+&#%$* G,,&#-,#-**&5&,9+8&4%&+&2-#%-,,='&B9+&#,&29%$*1#$%.&(,8#)11&B;48&+'&*34B$#1#$%.&(,&,[ ;0/%3#1"#1,-#1'.-#%

16 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ \.&++$*1#$%.&(,1#$%&%%&+2-#'&,#&%%)#%&+&U-+,-44*&'4&**&#98#)11-V$8,9'U.-+)-#Y*-9V%$*2-# ;02%N-**8#*9-#*"'-#% 9+,&#+&2&94&'&#B)+8&#,&%$*&+1#$%&%%2&94&'&#2&'3%;#8&B$#&+.&2+B#&*'#9B,8.&++$* C95&+D,,&,$%%$8%3-24R#&5;(&+&B#-B4&#&,9'498&#&B-8=54-+,-++&,_b&51#$8#-**&#9+89":"`SMT ;020/%A8''*569-#% H44&8#)11&*&'4&**&+&7-''&7-,,()#%91#$8#-**&#9+8%B-8%$*":"$8I-2-=%-*,B-8&+& C0%K-,"$155% 0-29%()44&%,-#,&1#$%.&(,-#5&9'&,'9%(),&#,&297294(&+*&,$'9((%$*()++&2R#&-(,)&44B$#23#,

17 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ &e,#&*&"#$8#-**9+87-#b&*(.&#+&2&#'9&#[ F$**)+9(-%.$+ E945-(&*&4'9+8 G+(&47&, L$, A&%1&(, B)+(%.$+&#*&'()+'&+),&+-,'&,83#4-+8,9'*&44$*72&#8-+8=$8),&+-,*-++;'2&+'9829%7-#&+ L34&,&#-,+-298-,;#&+%(-42R#&'&#B$#3$5%&#2&#&$8B9++&B&94=$88)9'&%.3B;#&+=$8%-*,9'98549*&# C0/%OL#%B-,"$-% 9((&B)48,'&++&*&,$'&+%4-29%(=*&+,-,,*&''&29(,98%,&2&#'9&+&$8*3,&+38.&++$*B;#& 29(,98%,&2&#'9&#7-#2R#,[?M

18 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ F$**)+9(-%.$+ E945-(&*&4'9+8 K-*-#5&9' A&%1&(, 0&++&2&#'9&+83#),13-,*-+%(-47;#&13-44&%9+&%D+%1)+(,&#$8#&%1&(,&#&*&+9+8&#=%&42$*'& l#)(&+-2e"%$**&,$'&)+'&#1#$%.&(,-#5&9'&,7-#2r#,&+),b$#'#&+'&=*&+%1&++&+'&$84r#&#9( E0%>'7-'$,%9#".#6B76#-% "31#$8#-**&#9+8%%9'&+%,$'8#)11&*&'4&**&+&B#9,,,9432&48&1#$8#-**&#9+8%14-,B$#*X'&,54&9

19 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ EP;+%(&,-,'-,-%()44&4-8#&%9&+L96#$%$B,KqcS?>T'-,-5-%&=%49(-,'&7-''&-+4&'+9+8,9435&+D,,& I0%>'7-'$,%9#".#6BB-#1'.**9#L5% \.&++$*'&)49(&B-8&+&297-#7-,,13:;8%($4&+9<%4$7-#292R#,8.&++$*B4&#&1#$8#-**&#9+8%%1#3( 0&++&$115D8+9+8&+&#'&+'&%9'&#,*&%,),5#&',&B$#*9+'#&+&,,-1149(-%.$+&#9'-8$82-#'&#B$#&, P0%3)6')-..1'.%".%+"#H-#-$-)*-#% P0/%#-B$#1+,*9)6'% $*8-+8%(#&229+&'1)+(,&#='-,$&#$8'&,-4.&#29*&+,&2-##&4&2-+,&B$#B#&*8-+8&+,941#$%.&(,&,=B;# 1#$%.&(,%,D#9+8%1#$8#-*%$*7&,&#"4-++&#=*&+($*B$#,B#&*,94-,'&,2-#*&#$2&#%9(,49835#)(&&, P#&*'#9B,%14-+&+23#29%&#+3#'&)49(&'&4&+&-21#$%.&(,-#5&9'&,%()44&8.&++$*B;#&%$87294(&+%4),,

20 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ P02%N1*15"6'6)=*-% G+#9%9($-+-4D%&S??T5&+D,,&%B$#3-2'&((&&+#9%9($B$#5)+'&,,94&+-(,929,&,=72$#B$#*34&,&#34&88& P$#35&%,*)498()++&,-(4&&2&+,)&44&1#$54&*&#)+'&#2&9%91#$%.&(,&,$11#&,,&,29,9'498&+%49( "#$%.&(,8#)11&+%#9%9($-+-4D%&54&),-#5&9'&,138#) '&#9%9($&+&29*&+,&2-#-(,)&44&B$# P0;%3#"*4-5,'-,,*,-$%

21 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ C95#)(,&9((&*D&,9'1334-8&'&++&%9'&+=*&+5#)(,&b$#'"#&%%%$*&#&,8#-,9%1)549%&#9+8%2&#(,;D P0;0/%A"',65,%B-$%"99$#6.*.17-#% Q$&+-28#)11&+%*&'4&**&#7-#*3,,&,,-,)#&+,94EPB$#'&*&#1#-(,9%(&8.&++$*B;#9+8&+&-2 +D&4;%+9+8&+=$8*&+,&297-''&8.$#,&+8$'.$55*&'3),29(4&&,+D,,$8*&#,941-%%&,%D%,&*%$*

22 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ U0%Q,715)1'.%".%.4-''"B+G#1'.% C92-48,&35&+D,,&&e,#&*&"#$8#-**9+8%$*-#5&9'%*&,$'&$85&8D+,&,9'4983.$55&*&'

23 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ C9%,-#,&,1#$%.&(,&,B$#B)44,/?W?Y/>??'-297-''&5&7$2%(-#,4&889+8*&'$11'#-8%892&#$8B9(( "#$8#-**&#9+8(-+8.;#&%9+'929')&4,=*&+%9'&+297-#)49(*&+8'&&#B-#9+8$89,944&882944&B;48&e"Y U0/%O-1)-$'1'.% U0/0/%A"',65,%B-$%1',-#'%7-1)-$-#% U0/02%A"',65,%B-$%-5*,-#'%7-1)-$-#% V0%3#".#6BB-#1'.% V0/%A#67*9-*1+156*4"'% K$*&+B;48&-2-,295&+D,,&#e"%$*),8-+8%1)+(,9*&,$'9((=8.$#'&299((&B&#'98(#-2%1&%9B9(-%.$+&+

24 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ %D%,&*&#[ G,,&(%&*1&413&,,9((&B)+(%.$+&4,(#-2923#,%D%,&*&#[ V02%Q*-%W6*-% K$*&+7.& &889+8&+-223#+D&4;% '&29+$&+)%&6-%&%B$#35&%(#92&(#-2&+&9 />

25 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ :&#7-#29&,,-2)%&6-%&+&%$* 944)%,#&#&#B)+(%.$+&+&-'*9+9%,#-,$# &#3B9++&92&'4&88M9 V020/%D#85-#(1*,"#1-#% G+5#)(&#79%,$#9&&#&+;+%(&,7-+'49+8 :9%,$#9&+9++&7$4'&#9+B$#*-%.$+$* 72&*%$*%(-4()++&),B;#&7-+'49+8&+ $872$#B$#*-+;+%(&#38.&++$*B;#& E9'49891#$%.&(,1#$%&%%&+$11#&,,&, 8#)11&+5#)(&#79%,$#9&#(+D,,&,,94 7&41'&%(Y%D%,&*&,U%&2&'4&88O9 ($54&,,94($*1$+&+,&+&:&41'&%($8 JFY*-,=$889((97$2&'%-(),1372- *-+;+%(&,3()++&8.;#&*&''& B$#%(.&4498&,948-+8&+&%$* -'*9+9%,#-,$#$85#)(&#=$872$#B$# JB$#59+'&4%&*&'5#)(&#79%,$#9&+&,&8+&,1#$%.&(,8#)11&+B4D,'9-8#-**&# B4D,'9-8#-*S?/T29%&#'&)49(& %&(2&+%&+&B$#1#$%&%%&#9&,%D%,&*=$8 5&+D,,&%B$#3B3$2&#%9(,$2&#7294(& $2&#1#$%.&(,8#)11&+%B4D,'9-8#-**&# (-+B9++&%92&'4&88h9 V0;%S#-'*-*'1,,M%$-*1.'%".%8'17-#*-))%8,+"#B1'.% /?

26 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ J,944&88,94&8+&()++%(-1&#$8B$#&4&%+9+8%+$,-,&#B#-B-8&,)+92&#%&44),B$#*9+8=5&+D,,&,29$%%-2 E94,#$%%B$#-,29B9((B#9&,;D4&#'-'&,($*,94'&%98+=;+%(&,29-,23#4;%+9+8%()44&2R#&49(,EP%9,, ),B$#*&,r //

27 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ L&''&++&,945-(&*&4'9+8&+95-8-%.&+89((2929'&#&*&'9'&&+$*35#)(&'&,'&%98+&,%$*-44&#&'& P$#38.;#&a&54;%+9+8&+)+92&#%&4,),B$#*&,13-+'#&*3,&#'9%(),&#,&29&+'&4#)+',72$#'-+29%()44& V0;0/%3#",",=91'.%67%"7-#"#$'-,%.#-'*-*'1,,% B$#+;D'&*&'-,297-''&(),,&,+&'13$2&#B4;'98&2-48$8B)+(%.$+&#=$8'&49(,&'&+8$'&B4D,&+9'&+ V0;0/0/0%F5*-B9-)%9L%9#",",=9-% P98)#??29%&#&,a&58#&+%&%+9,,*&',$B-+&#%49(& #)(&#2944&%&,,'&,X&+,94:&41'&%($8&+,94 "31#$54&*(-,&8$#92944&'&,2R#&&++&',#&((%49%,&%$*29%,&+-2+&,13'&B$#%(.&4498& /M

28 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ % /N

29 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ V0C%]6,6H6*-% P98)#&#%$*29%&#$11%&,,-2#&4-%.$+&#*&44$*,-5&44&#9'-,-5-%&+(-44&%$B,&GAY'9-8#-**&#=&44&#GAY V0E%Q,715)1'.*B1)4G% V0E0/%S"".)-%]"W*% "#$%.&(,8#)11&+7-#8.&++$*7&4&1#$%.&(,1#$%&%%&+5&+D,,&,%&8-2'&+a&5Y5-%&#,&($+,$#1-((- "#$8#-**&,8.;#-,B4&#&1&#%$+&#(-+#&'98&#&&,89,,'$()*&+,%-*,9'98=+$&%$*7-#2R#,,94%,$# V0E02%]#"9H"`% 0#$15$dS?fT&#&+8#-,9%,.&+&%,&%$*9+,&8#&#&%*&'b9+'$a%Y=L-6Y$8c9+)dY%(#92&5$#'%*94.;&,$ &*&'-+'#&$#'9((&83,-1,'&#%$*&+-28#)11&*&'4&**&+&%"g549#%,.34&,=;'&4-8,&44&#),%-,, /O

30 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ V0E0;%a1'$"X*%_17-%K-**-'.-#% b9+'$a%c92&l&%%&+8&#s?mtulkqv&#&,'9#&(,&*&4'9+8%+&,,2&#(%$*5#)(&%,94'9#&(,& V0E0C%?5=9-% '&,,&2-#-,2954-+,-++&,()++&($+%&+,#&#&$%%$*3%(#92&*&+%291#-,&,=9%,&'&+B$#3%2-#&%(#9B,498 /Y0%<-*,1'.% /Y0/%&',-#'%,-*,1'.% G+(&4,&'&4&#-24;%+9+8&+B$#),%&,,&#$114R#9+891#$')(%.$+$8'-8498'#9B,B$#389*&+9+8B$# /Y0/0/%D#"X*-#5"B96H1)1,-,% l#$a%&#($*1-5949,&,&#&++&,,4&%&#%&2+&,943,$4(&:d1&#,&d,l-#()1c-+8)-8&u:elcv=%$*8.&+89# Gd14$#&#&#'&+*&%,5#)(,&+&,,4&%&#&+1&#'-8%'-,$S?hT=$8'&#B$#&#'&B4&%,&a&5%9'&#'&%98+&,B$# C97-#4-8&,$8,&%,&,4;%+9+8&+%49(-,'&+%(-4B)+8&#&13'&,#&%,$#&+&,,4&%&#+&UJ+,&#+&,Gd14$#&#= /Y0/02%N-*9"'*,1$% /f

31 $M KM 3M "M %M H6(*+>+/7.+(',+1)(*,+,)-1(().+ H6(*+)':6*,+1)(*,+,)-1(().+ M M $ %M %$ "M "$ 3M C97-#9((&),B;#,+$&+%,#&%%,&%,&#-2%D%,&*&,*&'*-+8&%-*,9'98&5#)(&#&$87;D4-%,13 /m

32 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ % n+'&#,&%,&+7-''&29+$&+7$2&'*$*&+,&#292944&,-b$#$%%[ E&%,&+&54&),B;#,13&+2-#9-%.$+-2%,&'&#13EP= *&''&B$#%(.&4498&-2'&49+8&+&%$*%()44&,-95#)( K&42&1#$%&%%&+*&'3#&89%,#&#&%-(&#9%D%,&*&, *&+,&'&2-#&+(&4$84$89%(4-8, $11=$8,&%,1&#%$+&+&*&#(&,%,$# \.&++$*5#)(&#,&%,&+&23#&($* '&,B#&*-,'&,2-#5&7$2B$#-, 8#)++'-,-*3,,&4&88&%9++B;# B9(('&#B$#9%-*-#5&9'*&'EP4-8, "3%1;#%*34&,#)+',7)#,987&, 7-''&9+8&+-2,&%,(-+'9'-,&+& 8$'1353'&%9'&4-%,+9+8$8 % /j

33 "#$%&%%'$()*&+,-%.$+ /Y020/%Q'17-#*-))%8,+"#B1'.0% 9((&'&+#;'W8#;++YB-#8&549+'&1&#%$+&+1#$54&*&#*&'3B$#%,372&#(&+*&+D&#&44&#,&(%,8&+&#&4, /Y0202%<-*,%67%H#85-#(1*,"#1-#% /Y0;%>5*-9,6'*-,-*,%67%<8*-'+#=$% EP7-#8.&++$*7&4&1#$%.&(,1#$%&%%&+B3,,7D1198&$11'-,&#9+8&#-21#$%.&(,8#)11&+=%-*,9'98%$*'& //0%:99*-,,%("*%<8*-'+#=$% //0/%\6#$X6#-% % /h

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

!""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%&

!#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680%&;8&7406.%;5680%& "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122301 ""#$%& '(& )*+,-%./0''#1#& 0& 12#& 30/#4& 56& #174018#4& 0& $9:'.5680"%&;8&7406.%;""5680"%& & -..#1?&@%#0154&@%4:>&;8&A511#&B2'75C/&&& D0.%5&E15/2.#&E@& "#$%&'()&(*+,&-..

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Program. NM Senior 2015. 30. januar 1. februar. Last ned programbladet, trekning og resultater på. Hovedsponsorer: nmbadminton.no

Program. NM Senior 2015. 30. januar 1. februar. Last ned programbladet, trekning og resultater på. Hovedsponsorer: nmbadminton.no Program NM Senior 2015 30. januar 1. februar Hovedsponsorer: Last ned programbladet, trekning og resultater på nmbadminton.no For studenter mellom 18 og 33 år Kostnad ved bruk av kreditt på MasterCard:

Detaljer

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere

Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere Jørgen Andreassen Lies familie - register over etterkommere 1. Jørgen Andreassen Lie f. 1791, d. 15.05.1874 Født 1791 på gården Sigstad i Rennebu, Sør-Trøndelag (tidligere Indset Annex under Kvikne prestegjeld,

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

R1-6.1-6.4 Geometri. I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30. Geometri. Løsningsskisse

R1-6.1-6.4 Geometri. I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30. Geometri. Løsningsskisse R1-6.1-6.4 Geometri Løsningsskisse I Figuren viser et trapes ABCD, hvor CAB 30, DBC 40, BDC 30 a) Hvilke kongruente trekanter finner du her? b) Hvilke formlike trekanter finner du her? c) Finn alle vinklene

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri 1.7 Digitale hjelpemidler i geometri Geometri handler om egenskapene til punkter, linjer og figurer i planet og i rommet. I alle tider har blyant og papir samt passer og linjal vært de viktigst hjelpemidlene

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 15 5,5 10 3,0 10 Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig 1 0 1 3 9 6 4 8 Oppgave 3 (1 poeng) Løs

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l.

- Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking av et lottotall o.l. SANNSYNLIGHETSREGNING Terminologi Kombinatorikk Stokastisk Utfallsrom / utfall (enkeltutfall) - Et stokastisk forsøk er et forsøk underlagt tilfeldige variasjoner, for eks. kast med en terning, trekking

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Geometri Del Løsningsforslag til del av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Oppgave.1 a Lengden til golvet på tegningen blir: 400 cm 8cm Bredden til golvet på tegningen blir: 300

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

1T 2014 vår LØSNING 9 1 2 6 0 4 1 3 ( 3 2 ) 1 1 = 3. 3 + x = 5 x = 2. + 8x + c = 16 DEL EN. Oppgave 1: Oppgave 2: Oppgave 3: Oppgave 4: Oppgave 5:

1T 2014 vår LØSNING 9 1 2 6 0 4 1 3 ( 3 2 ) 1 1 = 3. 3 + x = 5 x = 2. + 8x + c = 16 DEL EN. Oppgave 1: Oppgave 2: Oppgave 3: Oppgave 4: Oppgave 5: 1T 014 vår LØSNING Contents Oppgaven som pdf Tråd om denne oppgaven på Matteprat Enda en tråd om denne oppgaven på Matteprat Løsning laget av Nebu DEL EN Oppgave 1:, 5 10 15 3, 0 10 5 7, 5 10 15+( 5) 7,

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22.

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22. c) Løs likningen 6 4 x 4 x 6 4 x 4 x Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.011 DEL 1 OPPGAVE 1 a1) Regn ut 10 8 3 3 10 8 3 3 10 8 1 10 3 a) 3 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 3 3 5

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B A BCD E F EB F B C ABCDEF AD D A B F C EB F CD D D D C A EDF B E C BD AD D A BD B A BD BD D D D B D A B BFBD FA D BD B D D BD BF BF B DFD BF FAD BD D FAD BF FAAF D B F BD AFA B F D F B FA D A D DD D A

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

3Geometri. Mål. Grunnkurset K 3

3Geometri. Mål. Grunnkurset K 3 Geometri Mål Når du er ferdig med grunnkurset, skal du kunne finne speilingssymmetri og rotasjonssymmetri i figurer i planet kjenne til vinkelsummen i en trekant, komplementærvinkler, supplementvinkler,

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

BRUTTO PRISLISTE 2014/01. POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no

BRUTTO PRISLISTE 2014/01. POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no BRUTTO PRISLISTE 2014/01 POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no Postadresse: Postboks 157» 8601 Mo i Rana» Besøksadresse: Skonsenghagen 109» 8615 Skonseng Telefon: 75

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus Matematikk for ungdomstrinn Matematikk for ungdomstrinnet 0A Fasit Grunnbok 0A FASIT TIL KAPITTEL A GEOMETRI A Konstruer speilbildet av endepunktene til linjestykkene og

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder

TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Eksamensoppgave i TDT4225 Lagring og behandling av store datamengder Fredag 2. desember 2011, kl. 0900-1300 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Kjell Bratbergsengen og kvalitetssikrer Svein-Olaf Hvasshovd

Detaljer

11 Nye geometriske figurer

11 Nye geometriske figurer 11 Nye geometriske figurer Det gylne snitt 1 a) Mål lengden og bredden på et bank- eller kredittkort. Regn ut forholdet mellom lengden og bredden. Hvilket tall er forholdet nesten likt, og hva kaller vi

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (13 poeng) a) Skriv på standardform 1) 36 00 000 ) 0,034 10 b) Løs likningen x + 6x = 16 c) Løs ulikheten x x> 0 d) På tallinjen ovenfor har vi merket av 1 punkter. Hvert

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Øving 5: Transaksjonshåndtering, logging og normalisering

Øving 5: Transaksjonshåndtering, logging og normalisering Øving 5: Transaksjonshåndtering, logging og normalisering Lars Kirkholt Melhus Oppgave 1 a) ACID Atomic En transaksjon er en minste enhet. Alle ledd i transaksjonen må gå feilfritt for at transaksjonen

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer

Fenderlister Rubbing strakes Scheuerleisten Schuurlijsten. When quality matters!

Fenderlister Rubbing strakes Scheuerleisten Schuurlijsten. When quality matters! Fenderlister Rubbing strakes Scheuerleisten Schuurlijsten When quality matters! -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -10- -11- -12- - 3 - C2002A C2002C C2002D C2002F C2002G C2002H

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL Uten hjelpemidler Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 5000000000 0,0005 Oppgave ( poeng) Løs likningen 6 Oppgave 3 ( poeng) Løs likningen lg( 3) 0 Oppgave 4 ( poeng) Løs ulikheten

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i VG1340 Matematikk 1MX - 02.05.2008. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag for eksamen i VG1340 Matematikk 1MX - 02.05.2008. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag for eksamen i VG1340 Matematikk 1MX - 02.05.2008 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 1MX er gratis, og det er lastet

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000 GS3 Forberedelse til tentamen. Ark 38 Løsninger deles ut fredag 19. april. Oppgave 1. Løs ligningene og ulikhetene. a) + = 3 b) 3x > -9 6 (x + 3) c) 3 (x - ) = 2 - d) 3x < - (1 - ) Oppgave 2. Løs ligningssettet.

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Eksamen 29.11.2012. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 29.11.2012. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 29.11.2012 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 LED KATALOG 2009 LED LYS NORGE AS En inovativ partner du kan stole på Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 Telefon: +47 476 77 958

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

Forelesning 22 MA0003, Mandag 5/11-2012 Invertible matriser Lay: 2.2

Forelesning 22 MA0003, Mandag 5/11-2012 Invertible matriser Lay: 2.2 Forelesning 22 M0003, Mandag 5/-202 Invertible matriser Lay: 2.2 Invertible matriser og ligningssystemet x b Ligninger på formen ax b, a 0 kan løses ved å dividere med a på begge sider av ligninger, noe

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 1

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 1 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel A. c) tan + sin0 + d) sin60 tan0 A. B. A y sin0 0 sin0 cos0 y 0 y cos0 C 60 D cos AD 0 6 B AD 0 cos 0 CD AD B.6 A tan60 CD BD BD BD tan60 6 AB AD

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Håndbok(( for(frivillige(og(brukere(av(frivillige(tjenester(

Håndbok(( for(frivillige(og(brukere(av(frivillige(tjenester( Håndbok forfrivilligeogbrukereavfrivilligetjenester 2 Innholdsfortegnelse Velkommensomfrivillig... 4 Hvaerenfrivillig?... 4 Kontaktpersoner... 5 Treffstedforfrivillige... 5 Oppdrag... 5 Taushetsplikt...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

-!4%-!4)++5.$%23 +%,3%.

-!4%-!4)++5.$%23 +%,3%. 6EDLEGG -!4%-!4)++5.$%23 +%,3%. Dette er en undersøkelse om forkunnskaper hos nye studenter. Den blir gjennomført ved alle universiteter og høgskoler i Norge. Ansvarlig for undersøkelsen er Norsk Matematikkråd.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Oppvekst- og kultursektoren barnehageseksjonen. Barnehager i Nøtterøy 2008-2009

Nøtterøy kommune. Oppvekst- og kultursektoren barnehageseksjonen. Barnehager i Nøtterøy 2008-2009 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren barnehageseksjonen Barnehager i Nøtterøy 2008-2009 Forvaltning Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til det utvalg som kommunestyret velger. I Nøtterøy

Detaljer

Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Kurshefte i GeoGebra. Ungdomstrinnet

Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Kurshefte i GeoGebra. Ungdomstrinnet Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi Kurshefte i GeoGebra Ungdomstrinnet Astrid Johansen - NTNU Skolelaboratoriet - 29.10.2013 GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk

Detaljer

1T 2014 høst LØSNING 25000000000 0, 0005 = 2, 5 10 10 5 10 4 = 12, 5 10 6 = 1, 25 10 7. 2 2+ x 2 = 2 4 x 2 4 + x = 8 x = 4

1T 2014 høst LØSNING 25000000000 0, 0005 = 2, 5 10 10 5 10 4 = 12, 5 10 6 = 1, 25 10 7. 2 2+ x 2 = 2 4 x 2 4 + x = 8 x = 4 3/8/06 T 0 høst LØSNING - matematikk.net T 0 høst LØSNING Contents Diskusjon av denne oppgaven Løsning av del Matteprat spørsmål om oppgave 6 del DEL EN Oppgave 5000000000 0, 0005 =, 5 0 0 5 0 =, 5 0 6

Detaljer

Heldagsprøve i R1-8.mai 2009 DEL 1

Heldagsprøve i R1-8.mai 2009 DEL 1 Oppgave 1 Heldagsprøve i R1-8.mai 2009 Løsningsskisser DEL 1 I et koordinatsystem med origo O 0,0 har vi gitt punktene A 1,3, B 3,2 og C t,5. 1. Bestem t slik at AB AC. 2. Bestem t slik at AB AC. 3. Bestem

Detaljer