RegionData HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RegionData HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 RegionData HANDLINGSPLAN Planperiode: 2013 Firma... : RegionData Organisasjonsnr.: Eier... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk Daglig Leder... : Egil Barhaugen Regiondata Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal 3.0 Egil Barhaugen

2 OM PLANDOKUMENTET Milepæler Budsjett 2013 kommentarer og omtaler Tidsrammer / kritiske datoer Kostnadsrammer Vedlegg i dette dokument PROSJEKTGJENNOMFØRING Overordnet plan Økonomi/Finansieringsplan Netto RegionData Vedlegg Vedlegg Vedlegg... 10

3 OM PLANDOKUMENTET Handlingsplanen er en del av RegionData sin helhetlige IKT-strategi og har følgende inndeling: Del 1.: Strategisk Plan for dei neste 4 år, som følgjer Økonomiplanen. Ein langsiktig del. Del 2. Handlingsplan - år for år. Med forankring i Strategisk Plan. Dette plandokumentet er derfor å definere som RegionData sin Handlingsplan for gjeldande budsjettår. 1.1 Milepæler 2013 Innfordringssystem Visma Omsorg Profil Visma Flyt Skole med Integrasjonsmodul mot ephorte FEIDE Strategiprosjekter i regi av Regional IT, se ellers pkt. 2.4 o Felles Helpdesk System for brukerstøtte o Felles Nettverksadministrasjon Sentralt nettverksutstyr o Felles trådløs sone Sertifikatservere o 2-trinns autentisering o Kommunikasjonsverktøy for lyd og bilde o Ny Stamnettavtale o Telelosji 1.2 Budsjett 2013 kommentarer og omtaler Innledning RegionData sitt driftsbudsjett for 2013 er indeksregulert med 2,5 % på faste leverandøravtaler som er knyttet til bruksrett, brukerstøtte og generell datadrift. Investeringsbudsjett er fremstilt med bruttobeløp(inkl. mva) som er overført drift som egen spesifisert post. Dette i tråd med gjeldende regnskapsregler. Drift Utover indeksregulering er driftsbudsjettet regulert med bakgrunn i følgende: - Husleieregulering Telelosji - Ny Stamnettavtale - Bruksrett og brukerstøtte knyttet til nye fagsystemer - Investering Innfordringssystem - En egen faggruppe har i store deler av 2012 arbeidet med fremstilling av en kravspesifikasjon som et grunnlag for et anbud på et Innfordringssystem. Innfordringssystem var også tema i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012, men ble utsatt på grunn av den totale kostnadsrammen i budsjettet.

4 Faggruppa (skatt- og avgift) har på nytt påpekt verdien av å få på plass et IKTbasert Innfordringssystem som vil sikre kommunene en bedre og sikrere inntektsflyt på utestående fordringer. Det finnes i dag flere leverandører i markedet som tilbyr enten web-baserte systemer eller lokal installert. Det vil derfor være store prisforskjeller i forhold til investering avhengig av systemvalg. Anskaffelsen må uansett være gjenstand for offentlig anbud. - Investering: Drift: Gevinstanalyse Hvorfor Innfordringssystem - Ryddig og sikker rutine for innfordring av kommunens utestående krav - Rasjonell og effektiv innfordring og reduksjon av manuelt rutinearbeid - Nødvendige dokumenter og formularer ligger inne og sikrer kvaliteten på aktiviteten - Effektiv og raskere innfordring med raskere betaling av krav vil forbedre kommunens likviditet og gi økte renteinntekter på innskudd - Automatisk beregning av forsinkelsesrenter og gebyrer noe som også vil medføre økte inntekter - Mulighet for å ta ut oversikter og rapporter - Dokumentasjon for saksbehandlingen noe som er svært viktig og som er mangelfullt i dag - En god dokumentasjon vil videre gi bedre rutiner ved overlapping samt raskere og sikrere statusopplysninger til kunden ved henvendelser - Nødvendig med elektroniske løsninger for å legge til rette for økt samhandling og samarbeid i region Visma Omsorg Profil - Produktet erstatter tidligere MobilProfil som har vært installert i RegionData i flere år uten at bruken av dette har vært stor. Dette har i stor grad sin årsak i at produktet MobilProfil og knytningen til mobile enheter ikke har vært god nok. Systemgruppa for Visma Profil (pleie- og omsorgssystem) har over tid innhentet dybdekunnskap om produktet Visma Omsorg Profil og deres tilbakemelding er udelt positiv. Systemgruppa har et overordnet ønske om å få innført Visma Omsorg Profil i Investering: Drift: Gevinstanalyse Hvorfor Omsorg Profil - Oppdatert elektronisk oppslagsverk som tas med ut til klient og som gir god mulighet for brukarmedvirkning - Dynamisk rapportering - Alltid oppdatert journal - Gir hjemmetjenesten lett tilgang til alle nødvendige pasientopplysninger. Slipper å ringe tilbake til kontor/legekontor for å få nødvendige opplysninger. Tidsbesparende og effektivt. - Kan enkelt kontrollere opplysninger i pasientjournalen opp mot opplysninger hos pasienten, for eksempel legemiddeldoser og lignende. - Effektivisering og reduksjon av muligheter for feil ved at opplysninger føres direkte inn i pasientjournalen. Større mulighet for avvik og lite effektivt å notere på kladd og overføre til pasientjournalen senere. Eks.: IPLOS-registrering. - Kvalitetsforbedring/effektivisering ved at dokumentasjonen føres rett inn i pasientjournalen etter hver pasient, i forhold til å rekalle hukommelsen og

5 dokumentere for alle pasientene fra dagens runde på kontoret mot slutten av arbeidsdagen. - Har prosedyrene tilgjengelig i pasientjournalen hos pasienten. Kvalitetsforbedring/effektivisering. - Tidsbesparende å slippe å overføre til manuelle arbeidslister/besøkslister ved at opplysningene som likevel står i pasientjournalen benyttes i Profil Omsorg. Visma Flyt Skole Integrasjon mot ephorte sak/arkiv - Allerede ved kontraktsinngåelse av Visma Oppvekst Skole i 2008 inneholdt avtalen bruksrett på integrasjon mot ephorte sak/arkiv. Denne integrasjonen er nå klargjort fra leverandøren sin side og kan installeres for å oppnå arkivintegrasjon fra Visma Oppvekst mot kommunenes felles elektroniske arkiv i ephorte. Styret i RegionData har i sak 10/13 vedtatt å innføre Visma Flyt Skole der Integrasjon mot ephorte er automatisk integrert. - Investering: Kr Drift: Inklusiv i vederlag for Visma Oppvekst. Gevinstanalyse Hvorfor integrasjon mot ephorte sak/arkiv - Forenkling i Ephorte ved å sørge for at manuelle rutiner blir automatisert - Sikre et helhetlig elektronisk arkiv. Økt kvalitet i det elektroniske arkivet ved at integrasjonen sikrer at data faktisk blir overført til Ephorte slik forutsetningen er for et helhetlig elektronisk arkiv FEIDE - Innføring av FEIDE har vært nevnt i budsjettsammenheng også tidligere år. For å få en god forankring er det nå reetablert en faggruppe som inkluderer medlemmer fra grunnskolen. - Prosjektgruppa har til hensikt å skissere en utrulling av FEIDE som sikrer full utnyttelse av produktet. - skriver følgende på sine hjemmesider: - Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle i Skole-Norge skal ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier innen utgangen av Feide forenkler prosessen for alle involverte ved å ta i bruk noe vi kaller føderert identitetshåndtering: - En bruker registrerer seg bare én gang: nemlig hos sin egen vertsorganisasjon. - Vertsorganisasjonen gir brukeren ett brukernavn og passord, og er ansvarlig for å vedlikeholde brukerens personopplysninger. Vertsorganisasjonene er universiteter, høgskoler, kommuner og fylkeskommuner samt private skoleeiere. - Autentisering - det å sjekke at en bruker er den han/hun gir seg ut for å være - gjøres alltid av vertsorganisasjonen. Vertsorganisasjonen gir også tjenestene eventuelle personopplysninger. - På denne måten er alle Feide-tjenester tilgjengelige for brukerne med ett brukernavn og passord. Samtidig slipper tjenestetilbyderne å registrere nye brukere, fordi de får de opplysningene som trengs direkte fra brukernes vertsorganisasjoner. Feide sørger for enkel kommunikasjon mellom vertsorganisasjonene og tjenestene. - Avgjørelsen om en bruker skal få tilgang til tjenesten er basert på de opplysningene tjenesten får fra vertsorganisasjonen. - Føderert identitetshåndtering er altså basert på det konseptet at tjenester stoler på den autentiseringen som gjøres av brukernes vertsorganisasjoner. Tjenestene gjør

6 seg nytte av de opplysninger vertsorganisasjonene sitter på når det gjelder tilgangskontroll, personifisering osv. - Feide bruker denne fødererte tilnærmingen for å garantere at alle parter fortsatt har kontroll på viktige avgjørelser: - Vertsorganisasjoner registrerer og autentiserer sine studenter og ansatte. - Tjenesteleverandører definerer sine egne tilgangsregler. - Feide på sin side er ansvarlig for den sentrale påloggingstjenesten og støtter både vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører. Det vil i praksis si at alle meldinger om autentisering og personopplysninger som sendes mellom vertsorganisasjonene og tjenestene, går via Feide. Feide inngår egne kontrakter med alle vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører. - Investering: Drift: Gevinstanalyse Hvorfor FEIDE - Kunnskapsdepatementets anbefaling om innføring av et system for elektronisk identitet. - Sikre tilgang for pålogging til nasjonale prøver og andre elevrettede læringsverktøy. - Kobling mot lokale LMS-plattformer Strategiprosjekter Regional IT - Regional It har gjennom 2012 arbeidet med flere parallelle prosjekter. Flere av prosjektene knyttes direkte til strategiske valg for videre utvikling av RegionData. Enkelte prosjekter har også vært gjenstand for diskusjon i styret og danner også grunnlag for vedtak i sak 21/ juni 2012, Kompetanseplan Regional IT. o Felles Helpdesk System for regional brukerstøtte o Felles Nettverksadministrasjon Sentralt nettverksutstyr o Felles trådløs sone Sertifikatservere o 2-trinns autentisering. Sikker pålogging til RegionData o Kommunikasjonsverktøy for lyd og bilde 1.3 Tidsrammer / kritiske datoer Prosjekter nevnt i pkt. 2.3 er implementert i budsjett Kostnadsrammer RegionData har for 2013 en vedtatt drift-/ og investeringsramme på kr netto. RegionData føres som eget avdelingsregnskap i Sel Kommunes regnskapssystem i henhold til vedtatte retningslinjer i gjeldende Samarbeidsavtale.

7 1.5 Vedlegg i dette dokument Type vedlegg Milepælsplan Overordnet plan Prosjektaktiviteter Regional IT Kommunal fordeling Budsjett 2013 Vedlagt 2 Prosjektgjennomføring 2.1 Overordnet plan RegionData sin overordnede prosjektplan er vedlagt Handlingsplanen for gjeldende budsjettår. Planen inneholder hovedaktiviteter og milepæler. Planen viser varighet i tid, start- og sluttdatoer, logisk rekkefølge og avhengighet mellom aktivitetene. 2.2 Økonomi/Finansieringsplan Netto RegionData Utsteder 2013 Lom Kommune Vågå Kommune Sel Kommune Dovre Kommune Lesja Kommune Skjåk Kommune Total ramme

8 Budsjett Uttrekk hovedtall Investering og Drift 2013 Kommentarer Investering Fagsystemer og Utvikling fagsystemer Drift RegionData Hardware, software, prosjektering, implementering og opplæring i nye Drift av løsninger, prosjektering og administrasjon Total Investering, utvikling og prosjektdrift 2013 Finansiering Budsjettall uten mva. 2.3 Vedlegg Overordnet plan/milepælsplan Milepælsplan/Overordnet plan 2013 Fagsystemer AKTIVITET INNHOLD START FERDIG Visma Omsorg Profil Løsning for bruk av nettbaserte løsning i pleie- og omsorg FEIDE Felles elektronisk identitet i grunnskolen Innfordringssystem Fagsystem for innfordring av skatt og avgift Visma Flyt Skole ephorte Integrasjon mellom Skolefaglig system og felles elektronisk arkiv og nytt fagsystem

9 2.4 Vedlegg Prosjektaktiviteter PROSJEKT- OG STRATEGIOPPGAVER REGIONAL IT 2013 PROSJEKT Kompetanseplan Felles Nettverksadministrasjon Felles trådløs sone Helpdesk 2-trinns autentisering Telelosji Stamnett Sikring av bærbare enheter i sikker sone Elektronisk Kommunikasjon Anbud ny driftsavtale HENSIKT Utarbeidelse av felles kompetanseplan for Regional IT m/spesialiseringsønsker Samordning av lokale vlan. Felles nettverksstyring. Etablering og styring av felles trådløst nettverk Etablering av elektronisk system for felles brukerstøtte Etablering av system for økt sikkerhet ved pålogging RegionData Flytting av serverfarm til Otta Telehus Anbud og avtale for leveranse av stamnett Løsning som sikrer bearbeiding og oppbevaring av data på bærbare enheter Lyd og bilde fra kontorplass Utarbeide anbudsdokumenter for ny driftsavtale. Avtale med Daldata utløper og kan ikke prolongeres

10 2.5 Vedlegg Kommunal fordeling Budsjett 2013 Samlet Investering og Drift 2013 Fordeling på kommunene INNBETALING FRA KOMMUNANE År 2013 År 2013 År 2013 Lik del 50% %-andel SUM Lom kommune: ,40 % Vågå kommune: ,30 % Sel kommune: ,00 % Dovre kommune: ,00 % Lesja kommune: ,30 % Skjåk kommune: ,00 % Sum % Regiondata Felles IKT i Nord-Gudbrandsdal 3.0 Egil Barhaugen

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

RegionData Administrasjon og organisering med tillegg av Samarbeidsavtalen Delegasjonsreglement

RegionData Administrasjon og organisering med tillegg av Samarbeidsavtalen Delegasjonsreglement RegionData Administrasjon og organisering med tillegg av Samarbeidsavtalen Delegasjonsreglement Firma... : RegionData Organisasjonsnr.: 990494231 Eier... : Daglig Leder... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel,

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Styrebehandlet 17.6.2013. Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2014 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets virksomhet i 2014 Handlingsplanen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06. RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2013-2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 20.06.2013 Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI Randaberg kommune Frå Børaunen (Foto: Ove Tennfjord) Innhold 1. INNLEDNING... 3

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer