Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i Årsberetning (konsern) 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12"

Transkript

1 08 ÅRSRAPPORT

2

3 Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20 Egenkapitaloppstilling (konsern) 22 Kontantstrømoppstilling (konsern) 23 Noter (konsern) 24 Revisjonsberetning 55 Produktutvikling og innovasjon 57 Markeder og fremtidsutsikter 61 Globalt salg 65 Eierstyring og selskapsledelse 66 Konsernledelse 69 I takt med miljøet 71 Adresser 77

4 2

5 Scandinavian Business Seating 3 Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper for private og offentlige kontormiljøer. Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RH og RBM med i overkant av 600 ansatte, som står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Konsernet har sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, med hovedkontor i Oslo. Scandinavian Business Seating hadde i 2008 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og god lønnsomhet. Eierskap Konsernet ble etablert i juni 2007 og skiftet navn til Scandinavian Business Seating høsten 2008, etter en vellykket integrasjons- og konsolideringsprosess gjennom 2007 og 2008 mellom det norske selskapet HÅG as, svenske RH Form AB og danske RBM A/S. Felles for de tre sammenslåtte selskapene er at de alle har vært privateide sterke gründerbedrifter med til sammen 132 år lange tradisjoner og erfaring innen utvikling, produksjon og salg av kontorstoler i Europa. HÅG har eksistert siden 1943, RH siden 1977 og RBM siden Scandinavian Business Seating har solide eiere i ryggen. Det svenske private equity-selskapet Ratos, som er notert på Stockholmsbørsen og Nasdaq, overtok RH, RBM og HÅG i løpet av første halvår Ratos er et av Europas største børsnoterte private equity-selskaper, som i dag eier selskaper innenfor ulike bransjer. I 2008 hadde Ratos 19 selskaper i sin portefølje med ansatte, en omsetning på 46 milliarder svenske kroner og et driftsresultat på 4,4 milliarder. Ratos sin forretningsidé er å skape høyest mulig avkastning gjennom en aktiv, ansvarsfull og langsiktig utøvelse av eierrollen i sine selskaper. Merverdiene skapes gjennom kjøp, utvikling og salg eller børsnotering av selskaper. I tillegg til en solid kapitalbase bidrar Ratos med lang erfaring og kompetanse i strategiske, strukturelle og finansielle prosesser i de selskapene de eier. Markedsposisjon Scandinavian Business Seating har sitt hovedmarked i Skandinavia, som utgjør over 60 % av total omsetning. Salget til øvrige europeiske markeder er sterkt økende og utgjorde i 2008 ca. 35 % av omsetningen, med Tyskland, Nederland og Storbritannia som de største markedene. Kontorstoler og sittegrupper utgjør rundt en tredjedel av det totale kontormøbelmarkedet i Vest-Europa, som antas å være på ca. 18 milliarder norske kroner årlig. Konsernet er i dag markedsleder på arbeidsstoler i Skandinavia, med en markedsandel på 35 %. I Europa er konsernet femte største leverandør av arbeidsstoler med en markedsandel på 8 %. Både i forhold til pris, funksjon, design og geografisk dekning er Scandinavian Business Seating nå godt posisjonert i forhold til å ta nye markedsandeler innenfor alle sine markedssegmenter. Forretningsstrategi Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om å vokse og bli den ledende kontorarbeidsstolspesialisten i Europa. Dette skal vi oppnå ved å utnytte vår skandinaviske tradisjon og våre verdier som et aktivt og differensierende konkurransefortrinn, gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneske- og miljøorientert holdning i vår produktutvikling.

6 «Alle konsernets tre merkevarer, HÅG, RH og RBM, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper.» 4 Salg og distribusjon Konsernets produkter distribueres gjennom et frittstående forhandlernett i Europa. Hovedmarkedene betjenes via egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Benelux, Storbritannia og Frankrike. For salg til andre markeder har konsernet etablert en felles eksportenhet, Global Partner Organisation (GPO), som markedsfører og selger de tre merkevarene til kunder i Europa, USA og verden forøvrig via partnere og importører. Selskapet har også et nært samarbeid med interiørarkitekter, ergonomer og innkjøpere, som sammen med vår egen organisasjon bidrar til god dialog og service overfor våre sluttbrukere. Forskning og utvikling Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. HÅG, RH Form og RBM, som i dag utgjør Scandinavian Business Seating, har sterke kulturer og lange tradisjoner og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø. Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsernnivå, med FoU-miljøer både i Røros og Oslo i Norge, Nässjö i Sverige og Fjerritslev i Danmark. Ved å bygge videre på kompetansen på merkevarene HÅG, RH og RBM, skal Scandinavian Business Seating utvikle produkter og løsninger innenfor de ulike segmentene, som i enda større grad kommer kundene til gode. Vi gjør verden til et bedre sted å sitte! Fra naturens side er vi mennesker ikke skapt for å sitte stille i en kontorstol. Vi trenger bevegelse og variasjon og et godt samspill mellom menneske og arbeidsplass for å kunne yte vårt beste og samtidig ta vare på helse og miljø. Når vi vet hvor mye tid vi tilbringer i en kontorstol, møtestol eller sittegruppe fortjener verden gode stoler å sitte på. Scandinavian Business Seating ønsker derfor å tilrettelegge for bedre ytelser på jobb gjennom følgende misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske. Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Dette forutsetter en kultur for nytenkning og innovasjon, sterkt fokus på våre kunder, god dialog med interiørarkitekter, designere og ergonomer utenfor vår egen organisasjon og målrettet arbeid som gir resultater. Bare på den måten kan vi virkelig fremstå som pionerer, moderne og fremsynte, både som selskap og gjennom våre innovative produkter. Samfunnsansvar Scandinavian Business Seatings overgripende idé er å ta et tydelig ansvar utover det å tjene penger, ved å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsansvar og sosialt engasjement på de områder der vår virksomhet har berøringspunkter til samfunnet for øvrig, både lokalt og globalt. Dette ønsker vi å oppnå ved produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig, samtidig som de ikke er helseskadelige. Vi arbeider også målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er bevisste sitt ansvar for miljø og helse. I forhold til konsernets produkter har vi satt høye miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering, både internt og i forhold til våre samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre produktenes miljøvennlighet, blant annet ved å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å tilby samme kvalitet, funksjon og design med redusert bruk av materialer og energi. Produkter med lang levetid, rasjonell produksjon og gjennomtenkte konstruksjoner med lav vekt, få og lett utskiftbare komponenter, er viktige måter å spare samfunnsressurser på og minske miljøbelastningene. Det samme er resirkulerte og resirkulerbare materialer, samt gode retursystemer. I Scandinavian Business Seating har vi også et sterkt fokus på det personlige miljøet, hvor vi ønsker å skape best mulige arbeidsbetingelser for alle i konsernet og for våre omgivelser. Vi ønsker å utvikle en miljøbevisst kultur, både i forhold til egen arbeidsplass, vår egen produksjon og til produktene vi tilbyr til markedet. Dette innebærer blant annet at vi løpende arbeider for å redusere miljø- og arbeidsbelastning samt ressursforbruk i vår egen virksomhet. Vi utdanner våre medarbeidere i miljøstyringssystemer, og vi holder oss oppdatert på, og overholder, relevante lover og bestemmelser innenfor kvalitets- og miljøområdet.

7 5 Sterke merkevarer HÅG, RH og RBM Alle konsernets tre merkevarer, HÅG, RH og RBM, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper. Samtidig inntar de hver sin posisjon i kontorstolsmarkedet, med tydelige designfilosofier og konsepter for å kunne møte markedets og kundenes ulike behov. Produktene til Scandinavian Business Seating representerer gode sitteløsninger for det arbeidende mennesket. Ved å gjøre verden til et bedre sted å sitte, skal det arbeidende menneske både kunne oppnå mer, prestere bedre og samtidig kunne gi og få energi. Våre sitteløsninger har derfor et sterkt fokus på visuell design, ergonomi, helse, miljø og kvalitet. En merkevare handler både om produktets funksjon og bruksopplevelse, visuell design og identitet og fortellingen som produktet formidler. Alle våre produkter formidler en felles skandinavisk identitet: Brukerorientert funksjonell design med en optimal bruk av materialer. Riktig kvalitet til riktig pris. Balanse mellom ergonomi, miljø og estetikk preget av eleganse og renhet. De mest miljøriktige produktene i tiden. I sum gir dette produkter, innenfor alle de tre merkevarene, med en moderne skandinavisk personlighet som skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger.

8

9 Administrerende direktør har ordet 7 Fra HÅG/RH/RBM Group til Scandinavian Business Seating Vi har i løpet av 2008 gjennomført en omfattende og viktig integrasjonsprosess. De tre selskapene HÅG, RH og RBM er integrert i ett konsern med tre merkevarer. Det nye konsernet, Scandinavian Business Seating, er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av stoler og sittegrupper for kontormiljøer. Vi har som organisasjon tatt betydelige skritt i retning av å nå vår ambisjon og målsetting om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Gjennom å integrere de tre organisasjonene, kan vi nå med større kraft, samlet kompetanse, økt fokus på produktutvikling og en motivert organisasjon gjøre målrettet bruk av vår lange erfaring, skandinaviske tradisjon og våre verdier som konkurransefortrinn. I alle tre selskaper lå det et tydelig rasjonale til grunn for integrasjonen. Det var behov for å spille en aktiv rolle i konsolideringen av bransjen, samtidig som det var behov for mer styrke og kraft for å vokse i det europeiske markedet. Det var nettopp det vår solide eier, Ratos, så da de i løpet av første halvår 2007 kjøpte opp RH, RBM og HÅG. Gjennom 2008 har vi synliggjort og tatt ut betydelige synergieffekter i det nye konsernet. Gjennom å integrere funksjonsområdene økonomi, R&D, marketing og produksjon/logistikk, har vi både økt kompetansen og effektivisert organisasjonen og arbeidsprosessene. De tre merkevarene og salgsorganisasjonene videreføres i markedet for å kunne møte markedssegmentenes ulike behov, med gode effekter gjennom å definere best practice og lære av hverandre. Viktige suksessfaktorer i integrasjonen har vært respekt og forståelse for de ulike selskapskulturene. Det har vært god planlegging og rask gjennomføring for å sikre at fokus blir på nye team og det vi sammen skal skape for å møte kunde- og markedsbehov i tiden fremover. Vi har styrket vår industrielle know how, og samtidig klart å skape økt motivasjon og entusiasme blant ledere og ansatte. Et uttrykk for det er blant annet at vi har lykkes med å få med mer enn 35 ledere på et investeringsprogram

10 «2009 vil, til tross for finanskrisen, by på store muligheter til å styrke konsernet og vår markedsposisjon i Europa.» Lars I. Røiri 8 i selskapet. Det vitner om tro på at vi skal lykkes i forhold til våre ambisiøse målsettinger. Etableringen av det nye konsernet er gjort med god timing. Vi står nå samlet bedre rustet til å møte et betydelig mer turbulent marked, enn vi ville ha gjort hver for oss. Scandinavian Business Seating styrket både markedsposisjoner og lønnsomheten gjennom I 2008 har vi opprettholdt omsetningsnivået fra Vår driftsmargin (EBITA) forbedret seg fra 14,7 % i 2007 til 16 % i Vårt fokus på hovedmarkedene og definerte nye satsningsmarkeder, i kombinasjon med integrasjonseffektene, har i vesentlig grad bidratt til forbedringene. Fremover forventer vi et vesentlig mer krevende og utfordrende marked gjennom 2009 og inn i Utviklingstrekkene vil trolig bli noe forskjellig fra marked til marked, men vi mener at den posisjonen og betydelige eksponeringen selskapet har i Skandinavia og spesielt i Norge er positiv, fordi disse markedene i følge prognosene vil ha en bedre utvikling enn de andre hovedmarkedene i Europa. I tillegg til Skandinavia har vi gjennom 2008 opplevd en meget positiv utvikling i Benelux-området og i Frankrike. Det tyske og engelske markedet har derimot vært mer krevende uten vekst i totalmarkedet. Vi forventer at denne markedsutviklingen fortsetter inn i Vår endrede strategi i USA gir resultater og ga oss en hyggelig vekst på 19 % i Den pågående finanskrisen, med generell stor usikkerhet i verdensøkonomien fremover, gjør at vi over tid forventer økt konsolidering i bransjen. Markedet er fortsatt meget fragmentert, og konsolideringen vil komme både på forhandler- og leverandørnivå. Scandinavian Business Seating, med sin solide økonomi og kapitalsterke eier, er godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen fremover. Noe av det mest gledelige gjennom 2008 er at vi har lyktes i å styrke våre relasjoner til både kunde- og leverandørsiden. Konsolideringen av bransjen gjør at avhengighetsforholdet til forhandlere, men også til viktige leverandører, blir tydeligere. Vi kommer derfor til å fortsette arbeidet med å bygge tettere partnerskap og finne langsiktige samarbeidsløsninger med våre viktigste kunder og leverandører fremover. Konsernet er som nevnt godt posisjonert for å møte den antatte nedgangskonjunkturen i Vi vil likevel fortsette arbeidet med å effektivisere arbeidsprosesser og ta ut ytterligere synergier, spesielt relatert til innkjøp, produktutvikling og produksjon. Det betyr at vårt arbeid for langsiktig vekst og god lønnsomhetsutvikling vil fortsette, til tross for en forventet svikt i totalmarkedet i det korte tidsperspektivet. Vi vil også fortsette våre offensive investeringsplaner for effektiv produksjon og ikke minst utvikling av produktporteføljen. Gjennom dette skal vi sikre at vi befester og videreutvikler vår posisjon som Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Vårt ansvar for miljø og helse er helt sentralt i vår strategi. Vi skal derfor videreutvikle vår ledende posisjon ved å utvikle produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig. Konsernet har over 600 ansatte, som nå er organisert i en moderne matriseorganisasjon. Matriseprinsippet har allerede vist seg å være en optimal løsning for vår organisasjon, med korte beslutningsveier og tydelig definerte ansvarsområder. Gjennom matriseorganiseringen vil vi oppnå økt verdiskapning og maksimere synergieffektene i gruppen. Vi er en organisasjon med dyktige medarbeidere og god spisskompetanse på viktige fagområder. Organisasjonen har vist sin styrke og modenhet gjennom en omfattende integrasjonsprosess, som er gjennomført på meget kort tid og uten vesentlige problemer. Det er ingen floskel når jeg hevder at vår organisasjon og våre medarbeidere er vårt viktigste konkurransefortrinn inn i fremtiden! Det har vært gjennomført et imponerende og fremtidsrettet arbeid i alle ledd i organisasjonen gjennom integrasjonsprosessen. Vi har allerede tatt mange steg i riktig retning på vei mot vårt mål om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa! Med vår tydelige visjon og ledestjerne om å gjøre verden til et bedre sted å sitte, skal vi tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene for det arbeidende menneske.

11 vil, til tross for finanskrisen, by på store muligheter til å styrke konsernet og vår markedsposisjon i Europa. Vi skal blant annet fokusere på følgende: Forsterke vår posisjon i utvalgte markeder i Europa. Ta nye markedsandeler i Skandinavia, Tyskland, Benelux, UK, Frankrike, Spania, Finland, Sveits og Østerrike. Videreutvikle vår eksportsatsning gjennom den nye Global Partner Organisation. Sikre ytterligere synergieffekter i konsernet. Optimalisere produksjonsstrukturen. Redusere materialkost gjennom økt sourcing av komponenter fra lavkostland. Nytt felles material- og produksjonsstyringssystem (ERP). Fortsette å videreutvikle vårt program for lederutvikling og styrking av bedriftskulturen. Fortsette vår offensive produktutvikling ved å utvikle og etablere nye konsepter for HÅG, RH og RBM merkevarer, etablere nye og mer effektive industrielle plattformer for produktene og ikke minst optimalisere produktporteføljene i henhold til våre nye designstrategier med fokus på brukervennlighet. Scandinavian Business Seating er godt posisjonert for videre vekst og god lønnsomhet. Vi er motiverte og klare for å delta i en videre konsolidering av kontorstolmarkedet i Europa, men med et tydelig fokus på å skape økt lønnsomhet for det nye konsernet Scandinavian Business Seating. Lars I. Røiri Administrerende direktør

12 10

13 Viktige begivenheter i Scandinavian Business Seating ett selskap tre brands 2008 har vært brukt til å samle HÅG, RH og RBM til ett konsern, Scandinavian Business Seating, med felles drift, men med tre ulike merkevarer og et differensiert produktspekter som henvender seg til ulike markedssegmenter. God salgsutvikling Konsernet oppnådde samme omsetning som året før. Et noe svakere marked mot slutten av året ble kompensert med høyere salg som følge av den svake norske kronen i denne perioden. Forbedret lønnsomhet Driftsresultatet ble forbedret med i underkant av MNOK 17 fra 2007 til Lønnsomhetsutviklingen henger sammen med oppnådde integrasjonsgevinster og at kostnadssiden har vært under god kontroll. Lansering av nye produkter I første kvartal ble den nye stolserien, HÅG Sideways, lansert. Dette er en møteromsstol som gir økt mulighet til å sitte i varierte stillinger, og som allerede har rukket å vinne flere norske og internasjonale designpriser. I fjerde kvartal ble den nye arbeidsstolen, HÅG Futu, lansert. Stolserien vil være en sentral produktplattform for fremtidige produkter fra konsernet. Noen viktige avtaler i 2008 Norge: St. Olavs hospital Trondheim Trygg Vesta Statkraft ConocoPhillips Sverige: FMV Swedbank Finland: YIT Danmark: Vesta Wind System Region Hovedstaden Benelux: Community of the Hague City of Rotterdam Tyskland: University of Bayreuth England: GCPD Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK 1,289 1,289 1,160 EBITDA MNOK Driftsresultat MNOK Resultat før skatt MNOK Årets resultat MNOK Egenkapitalandel* % 41 % 37 % Antall ansatte pr Årsverk pr *) Inkludert ansvarlig lån til aksjonærene. Tall for 2006 er hentet fra selskapene HÅG, RH og RBM før konsernet ble dannet.

14 Årsberetning Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Scandinavian Business Seating AS er et holdingselskap som representerer en overbygning for tre selskaper; HÅG as i Norge, RH Form AB i Sverige og RBM A/S i Danmark. Selskapets virksomhet er å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, yte administrative tjenester og andre tjenester til slike selskaper, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonen foregår i egne fabrikker på Røros, Nässjö i Sverige og Fjerritslev i Danmark. I tillegg har konsernet salgsselskaper i flere land i Europa. Selskapet skiftet navn fra HÅG/RH/RBM Group til Scandinavian Business Seating høsten Fortsatt drift Konsernet har god lønnsomhet og en tilfredstillende egenkapital. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Et selskap tre brands For Scandinavian Business Seating har effektivisering av det nye konsernet stått sentralt samtidig som at de tre brands, HÅG, RH og RBM, ikke mister sin egenart. Disse tre merkevarene dekker ulike behov og differensieringen mellom dem har vært viktig å synliggjøre samtidig som det gjøres en sentralisering og effektivisering av funksjonsområder som ikke direkte påvirker salget. Områder som i 2008 ble samlet på tvers av merkevarene er produktutvikling, regnskap, business controlling, likviditetsstyring og IT. Ved inngangen til 2009 pågår det en prosess for å vurdere en delvis samordning av marketing, kundeservice, ordrehåndtering og enkelte deler av salg. Marked og rammebetingelser Scandinavian Business Seating hadde i 2008 en omsetning på samme nivå som Salgsutviklingen i de ulike markedene har variert. I Norge oppnådde konsernet en salgsøkning på 1,1 % i forhold til I Sverige, Danmark og England var det en nedgang i salget sammenlignet med fjoråret, mens salget i Benelux-landene, Tyskland og Frankrike har hatt en økning på henholdsvis 19,1 %, 5,5 % og 13 %. Ordrebeholdningen var ved inngangen av 2009 lavere enn ved samme tid foregående år. Konsernet har i året som gikk styrket sin markedsposisjon gjennom økt salgsfokusering samt en omfattende integrasjonsprosess som har preget selskapet gjennom året. Lansering av nye produkter har også stått sentralt i Produktspekteret innen møte- og konferansestoler ble vinteren 2008 utvidet med stolserien HÅG Sideways. På høsten ble det lansert en ny arbeidsstol, HÅG Futu, basert på en helt ny teknisk produktplattform som det kan bygges videre på i mange år fremover. Resultatregnskapet for 2007 er avgitt for perioden , og henvisninger til sammenlignings-

15 13 tall for 2007 gjelder for denne perioden. Resultatregnskapet For konsernet ble driftsinntektene i 2008 på MNOK 1288,9 mot MNOK 729,2 i Salgsinntektene er positivt påvirket av en svak norsk krone mot slutten av året. Driftsresultatet (EBITA) i perioden ble MNOK 206,9. Lønnsomhetsutviklingen henger sammen med oppnådde integrasjonsgevinster og at kostnadssiden har vært under god kontroll. Både materialkostandelen og direkte lønnsandelen er blitt redusert som følge av forbedringer ved produksjonsstedene. Det har vært tatt ut synergieffekter både innen produksjon og outsourcing ved alle tre produksjonsstedene. Netto finanskostnader ble på MNOK 180,7 mot MNOK 69,7 i Økningen skyldes i hovedsak at det i 2007 bare var et ca. sju måneder med rentekostnader på ansvarlig lån fra aksjonærene og langsiktige lån. I tillegg har det vært økte renteutgifter som følge av et høyere rentenivå i Konsernet har også kostnadsført MNOK 58 i urealisert tap på inngåtte valutakontrakter i 2008 som følge av den svake norske kronen ved årsskiftet. Resultat før skatt ble MNOK 26,2 mot MNOK 24,9 året før. Årets resultat etter skatt ble MNOK 17, som er på samme nivå som Som et ledd i integrasjonsarbeidet mellom de tre selskapene, er det etablert en felles oppfølgningsstruktur på tvers av konsernet. Dette bidrar til god økonomisk oppfølging og at de operative ambisjonene henger godt sammen med de finansielle målene. For Scandinavian Business Seating AS ble driftsinntektene i 2008 på MNOK 14,3 mot MNOK 7,5 i Driftsresultatet i perioden ble MNOK -3,3, mot MNOK -1,4 i Etter netto finanskostnader på MNOK 6,9 ble resultat før skatt MNOK -10,2. Årets resultat ble MNOK -7,3 mot MNOK 15,2 i Inntektene til selskapet består av utbytte, konsernbidrag og renteinntekter fra datterselskaper samt salg av administrative tjenester. Inntektene går til å betjene gjelden. Balanse og likviditet De samlede investeringer i driftsmidler i 2008 var MNOK 51,8 mot MNOK 21,2 i Investeringene i 2008 var knyttet til nye produkter og automatisering av produksjonen. Det forventes en nedgang i denne type

16 «Selskapet har i 2008 fortsatt å intensivere sin satsning på innovasjon og produktutvikling.» 14 investeringer i I 2009 vil investeringene utover normale produksjonsforbedrende tiltak, være relatert til et nytt felles integrert datasystem for hele konsernet slik at alle enheter og produksjonssteder vil være tilknyttet samme system i løpet av tredje kvartal I 2008 har konsernet fått samlet e-post og dokumentplattform til en felles standard. Det har i løpet av 2008 vært gjort en teknisk konsolidering slik at konsernet nå har to ITdriftssentra, på Røros og i Nässjö. Selskapet har gjennom 2008 hatt god likviditet. Ved utgangen av 2008 var netto rentebærende gjeld på MNOK 900, som er en reduksjon på MNOK 25 siden utgangen av I løpet av 2008 har konsernet nedbetalt langsiktig gjeld med MNOK 111. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på MNOK 115,4. Differansen i forhold til driftsresultatet skyldes i hovedsak avskrivninger, betalte skatter og endringer i arbeidskapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året på MNOK 1,985.4 som er på samme nivå som ved utgangen av Egenkapitalandelen, inkludert ansvarlig lån til aksjonærene, var ved utgangen av 2008 på 41 % mot 37 % ved utgangen av Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde ved årsskiftet 17 % av total gjeld mot 20 % året før. Samlet gjeldsgrad, fratrukket ansvarlig lån fra aksjonærene, var på 59 % mot 63 % i Den vesentlige delen av rentekostnaden knyttet til ansvarlig lån fra aksjonærene utbetales ikke, men akkumuleres til hovedstolen. Gjeldsfinansiering er underlagt krav til oppnåelse av nøkkeltall knyttet til resultat og soliditet. Selskapet var ved utgangen av 2008 innenfor disse kravene. Ved inngangen til 2009 har konsernet en total kreditt på MNOK 1,062. Den består av langsiktige lån på MNOK 962 og en kassekredittramme på MNOK 100. Disponible midler i form av ubenyttede kreditter og bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet MNOK 162. Forskning og utvikling Selskapet har i 2008 fortsatt å intensivere sin satsning på innovasjon og produktutvikling. Det har vært prioritert å arbeide med videreutvikling av en ny produktplattform med egendesignede kjernekomponenter som vil danne grunnlag for flere nye produktserier i fremtiden. Det har i 2008 i tråd med IFRS vært aktivert utgifter til utvikling på MNOK 8. Finansiell risiko Av salgsinntektene faktureres vel 70 % i andre valutaer enn norske kroner. En stor del av selskapets finansielle risiko er derfor knyttet til endringer i valutakurser, spesielt svenske kroner, danske kroner og euro. For å redusere valutarisiko benyttes valutaderivater. Selskapets balanse er eksponert for valutakurssvingninger i SEK, da fordringer i SEK overstiger lån i SEK - en eksponering som ikke sikres. Kredittrisiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses akseptabel. Hoveddelen av selskapets salg er til Nord- og Mellom-Europa. Salget går til egne salgsselskaper samt til forhandlere og importører som konsernet har hatt samarbeid med over tid. Historisk har tap på fordringer vært begrenset og utgjorde i 2008 mindre enn 0,1 % av omsetningen. Kundefordringer pr utgjorde MNOK 168. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Produksjon og logistikk Ved inngangen til 2008 trådte en ny organiseringen av produksjon- og logistikk området i kraft. Produksjonsstedene på Røros, i Nässjö og i Fjerritslev ble organisert i en matriseorganisasjon. Det har vært tatt ut synergieffekter både innen produksjon og sourcing på alle tre produksjonsstedene innenfor blant annet innkjøp av råvarer, standardisering av komponenter og transport. All gjenværende søm i egen produksjon ble i 2008 flyttet til underleverandører. Ved fabrikken på Røros ble et nytt automatisert montasjeanlegg ferdigstilt i Denne produksjonslinjen øker effektiviteten og har en teknisk kapasitet på tre

17 15 stoler i minuttet. To nye stolmodeller er introdusert i produksjonen i løpet av Produksjonsvolumet har vært noe under Produksjonen i Fjerritslev har gjennomført flere tiltak for å forbedre produktivitet og kvalitet. Lavere salg har gitt lavere produksjonsvolum i Ved produksjonen i Nässjö har flytting av søm og tapetsering til underleverandør gitt positiv effekt på kostnadene. Produksjonsvolumet økte med 8000 stoler i forhold til Arbeidsmiljø Morselskapet, Scandinavian Business Seating AS, har ingen ansatte. Selskapet leier administrative tjenester fra datterselskapene. Konsernet arbeider aktivt for å videreutvikle sin bedriftskultur. Årlig gjennomføres prosesser for å videreutvikle selskapets interne klima hvor bedriftens kjerneverdier, ledelse, kompetanse, likestilling, HMS og organisatoriske forhold blir berørt. Målet er å styrke og videreutvikle bedriftskulturen. I 2008 ble det med utgangspunkt i klimaanalysen etablert nye verdier for konsernet. Disse er sterkt i tråd med de kjerneverdier som allerede var etablert i de tre selskapene, HÅG, RH og RBM. For selskapet er involvering og bred medvirkning fra ansatte viktig for å fremme et godt arbeidsmiljø og verdiskapning. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bidrar i stor grad til å løse bedriftens ulike utfordringer. Det er et system for årlige personalsamtaler og HR-funksjonen er ansvarlig for internopplæring innen salgstrening. Konsernets HR- funksjon har vært sterkt delaktig i det tildels betydelige omorganiseringsarbeid, som følge av integrasjonen av HÅG, RH og RBM. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker knyttet til selskapets virksomhet i Likestilling Konsernet ønsker å være en arbeidsplass der det er full likestilling blant kvinner og menn. Ved utgangen av 2008 var det 633 ansatte i konsernet fordelt på 232 kvinner og 401 menn, en kvinneandel på 36 %. Det er 366 ansatte i HÅG, 141 i RBM og 126 i RH. Selskapet tilstreber lik lønn for likt arbeid.

18 «Konsernets organisasjons- og driftsform er tilpasset selskapets langsiktige utfordringer. Selskapet fremstår som mer effektivt og slagkraftig i kampen om nye markedsandeler.» 16 Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Selskapet søker å øke andelen kvinner i ledende stillinger og har økt oppmerksomhet på likestilling ved rekruttering. Selskapets styre har et kvinnelig medlem, som gir en kvinneandel på 14,3 %. I konsernledelsen er det to kvinner. Det gir en kvinneandel på 29 %. Ytre miljø Konsernet arbeider målrettet for å bli en stadig bedre miljøbedrift og har høye miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering, både internt og hos samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre produktenes miljøvennlighet, blant annet ved å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å tilby samme kvalitet, funksjon og design med redusert bruk av materialer og energi. Produkter med lang levetid, rasjonell produksjon og gjennomtenkte konstruksjoner med lav vekt, få og lett utskiftbare komponenter, er viktige måter å spare ressurser på. Det samme er resirkulerte og resirkulerbare materialer, samt gode retursystemer. Konsernets tre merkevarer har miljøstyringssystemer som er sertifisert etter og i samsvar med ISO Dette betyr at det systematisk trekkes miljøhensyn inn i virksomheten og produksjonen. HÅG er i tillegg registrert som miljøbevisst bedrift innenfor EUs forordning EMAS (Eco Management and Audit Scheme). HÅG har også anskaffet sertifikater som garanterer at all strøm som brukes i produksjonen på Røros er produsert av fornybar vannkraft. Produktenes miljøvennlighet dokumenteres ved hjelp av Miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration). Deklarasjonen er basert på ISO og tallfester miljøbelastningene i et livsløpsperspektiv, fra vugge til grav. EPD en er per i dag den beste måten å dokumentere produktets energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg sertifiseres alle selskapets stolserier i forhold til inneklima, som garanterer at produktene ikke avgir skadelige mengder av noen farlige gasser. Endringer i styret På ordinær generalforsamling i 2008 gikk Leif Johansson fra å være fast styremedlem til å bli vararepresentant. Henrik Lundh ble valgt som ny vararepresentant til styret. Fremtidsutsikter Det forventes at markedet for kontorinnredninger vil utvikle seg negativt i Ordreinngangen i de fleste av hovedmarkedene har så langt i 2009 vært lavere enn fjoråret. Hvis dette vedvarer gjennom 2009, vil konsernet få en nedgang i omsetningen, noe som vil påvirke lønnsomhetsutviklingen negativt. For å veie opp for dette, vil selskapet øke sin fokus på salgsarbeidet. Det videre arbeidet med å samordne selskapene i konsernet forsetter inn i Pågående integrasjonsprosjekter forventes å gi til dels betydelige integrasjonsgevinster både i 2009 og Disse gevinstene vil kunne være en viktig motvekt til den finansielle utfordringen en nedgang i etterspørselen vil kunne bli. Konsernets organisasjons- og driftsform er tilpasset selskapets langsiktige utfordringer. Selskapet fremstår som mer effektivt og slagkraftig i kampen om nye markedsandeler. Endringsprosessene selskapet har gjennomført det siste året, har lagt et godt grunnlag for lønnsom utvikling. Arbeidet med å utvikle nye sittekonsepter som ligger i forkant av konkurrentene har vært, og vil også være, svært viktig for selskapets videre utvikling. Ressurser brukt på produktutvikling har vært økende. Dette skal bidra til at selskapet fortsatt vil kunne differensiere seg fra konkurrentene i det internasjonale markedet. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på NOK -7,343,244,- i Scandinavian Business Seating AS disponeres som følger: Overført fra annen egenkapital NOK 7,343,244,- Sum NOK 7,343,244,- Selskapets frie egenkapital pr var MNOK 110,8.

19 17 Oslo, 17. mars 2009 Ebbe Pelle Jacobsen Styreleder Torgny Eriksson Thomas Hofvenstam Anne Breiby Niels Peter Pretzmann Sven-Gunnar Schough Olav Kjell Holtan Lars I. Røiri Adm. direktør

20 18

21 Resultatregnskap NOK 1,000 Noter Salgsinntekter 3 1,288, ,921 Andre driftsinntekter 3,229 Sum driftsinntekter 1,288, ,150 Varekostnad 518, ,111 Beholdningsendring egentilvirkede varer 9 (26,297) 11,375 Lønnskostnad 5 296, ,404 Avskrivning 6, 20 39,933 33,955 Andre driftskostnader 7 253, ,690 Sum driftskostnader 1,082, ,535 Driftsresultat 206,875 94,614 Finansinntekter 16 8,312 4,585 Finanskostnader ,009 74,288 Netto finans (180,697) (69,704) Resultat før skatt 26,178 24,911 Skattekostnad 8 9,199 7,908 Årets resultat 16,979 17,003 Opplysning om: Resultat pr. aksje (kr) Utvannet resultat pr. aksje (kr)

22 Balanse 20 Eiendeler NOK 1,000 Noter Anleggsmidler Utsatt skattefordel 8 21,090 23,390 Utviklingsutgifter 20 31,066 28,595 Goodwill 20 1,388,312 1,394,501 Andre immaterielle eiendeler 20 1,721 Sum immaterielle eiendeler 1,442,189 1,446,486 Bygninger og annen fast eiendom 6 70,565 67,821 Maskiner og anlegg 6 57,675 82,158 Driftsløsøre, inventar o.l 6 44,516 Anlegg under utførelse 6 11,959 8,667 Sum varige driftsmidler 184, ,646 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 1,627,354 1,605,737 Omløpsmidler Varebeholdning 9 87,963 82,390 Kundefordringer , ,145 Andre fordringer 10 35,008 17,911 Konsernfordringer 24 5,528 3,528 Sum fordringer 208, ,584 Finansielle instrumenter 18 4,440 Bankinnskudd, kontanter 11 62, ,331 Sum omløpsmidler 358, ,745 Sum eiendeler 1,985,426 1,990,482

23 21 Egenkapital og gjeld NOK 1,000 Noter Egenkapital Selskapskapital ( à kr 0,01,-) , ,100 Annen innskutt egenkapital 103, ,000 Sum innskutt egenkapital 206, ,100 Annen egenkapital 23,722 16,539 Sum egenkapital 229, ,639 Gjeld Pensjonsforpliktelser 12 3,031 5,251 Utsatt skatt 8 9,402 Garantiavsetning 21 6,283 9,520 Sum avsetning forpliktelser 18,717 14,771 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,003 Langsiktig lån konsernselskap , ,615 Annen langsiktig gjeld 1,577 Langsiktig gjeld 1,432,441 1,400,195 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,293 Finansielle instrumenter 18 53,875 Leverandørgjeld 63,376 60,996 Betalbar skatt 8 4,111 46,807 Skyldig offentlige avgifter 17,495 16,804 Garantiavsetning ,121 Annen kortsiktig gjeld 23 50,310 64,856 Sum kortsiktig gjeld 304, ,876 Sum gjeld 1,755,604 1,767,843 Sum egenkapital og gjeld 1,985,426 1,990,482

24 Egenkapitaloppstilling 22 NOK 1,000 Selskaps- Annen Sum Fond for Annen Sum Sum kapital innskutt innskutt omregn. EK annen EK EK EK diff. EK Egenkapital pr , , ,100 (464) 17,003 16, ,639 Årets resultat 16,979 16,979 16,979 Omregningsdifferanse (9,796) (9,796) (9,796) Totale inntekter/kostnader for året (9,796) 16,979 7,183 7,183 Egenkapital pr , , ,100 (10,260) 33,982 23, ,822

25 Kontantstrømoppstilling NOK 1, Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt *) 26,178 24,911 Ordinære avskrivninger 39,933 26,734 Urealiserte valutakursdifferanser 73,927 25,316 Periodens betalte skatter (48,074) (20,150) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før endringer i arbeidskapital 91,964 56,811 Kontantstrøm fra endringer i arbeidskapitalen Endring varelager (5,573) 812 Endring fordringer (15,804) 16,970 Endring leverandørgjeld 2,380 3,627 Endring øvrig kortsiktig gjeld 42,444 6,638 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 115,411 84,858 Investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskaper (1,157,851) Kjøp av varige driftsmidler (51,783) (21,194) Balanseførte utviklingsutgifter (7,798) (10,594) Salg av immaterielle eiendeler 321 Salg av varige driftsmidler 498 1,968 Salg av finansielle eiendeler 86 (336) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (58,676) (1,188,007) Finansieringsaktiviteter Innbetaling ved emisjon 142,547 Innbetalinger ved økning av langsiktig gjeld 1,508,648 Nedbetaling av langsiktig gjeld (111,094) (434,821) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (111,094) 1,216,374 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (54,359) 113,225 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse 113, Valutakursdifferanser i likvide midler 3,081 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt 62, ,331 Kontanter og kontantekvivalenter balanseført som bankinnskudd 62, ,331 *) Beløpet inkluderer: Renteinnbetalinger 8,290 4,578 Renteutbetalinger 79,884 37,354 Av urealiserte valutakursdifferanser inngår en tapsføring av urealiserte terminkontrakter på MNOK 58,3.

26 Noter 24 Note 1 Generell informasjon Scandinavian Business Seating AS og dets datterselskaper (samlet SBSeating) produserer, distribuerer og selger sitteløsninger for kontormarkedet gjennom uavhengige kjeder, importører og forhandlere. Konsernet har produksjonsanlegg i Norge (Røros), Sverige (Nässjö) og Danmark (Fjerritslev) og selger sine produkter hovedsakelig i Europa. En oversikt over konsernets selskaper finnes i note 13. Konsernspiss er Ratos AB som er notert på Stockholm børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 17. mars Note 2 Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Konsernregnskapet til SBSeating for regnskapsåret 2008 er avlagt i samsvar med IFRS og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board. Konsernregnskapet er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) publisert av International Accounting Standards Board (IASB). Konsernet presenterer årsregnskapet i NOK, som også er morselskapets funksjonelle valuta. Alle tall er oppgitt i NOK tusen om ikke annet er sagt spesifikt. Regnskapet har blitt utarbeidet på historisk kost basis, med unntak av pensjoner og finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi. Konsernet ble etablert 1 juni Det er i alle talloppstillinger brukt perioden som sammenligningstall der hvor ikke annet er angitt. Estimatusikkerhet Ved utarbeidelsen av årsregnskapet benyttes estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Disse estimatene bygger i stor grad på ledelsens vurderinger. Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: Avskrivninger på varige driftsmidler. Nedskrivning/reversering av goodwill og andre immaterielle eiendeler samt varige driftsmidler. Netto pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når en med sikkerhet kan fastsette nye estimater. Forventet brukstid på selskapets produksjonsutstyr er i stor grad påvirket av produsert volum. Med forventet redusert etterspørsel etter selskapets varer vil produksjonsutstyret kunne anvendes noe lengre enn det som har vært tilfelle de siste årene. Dagens avskrivningsperiode er på 6-8 år, mens forventet salgsutvikling nok tilsier økonomisk bruksperiode på 5-10 år. Selskapets balanseførte goodwill og konsesjonsverdier vurderes årlig for nedskrivning og for eventuelt reversering av tidligere nedskrivninger knyttet til konsesjonsverdier. Virksomheten er i stor grad påvirket av konjunkturer som påvirker salgsutviklingen i virksomheten. Særlig er konsernet påvirket av utviklingen i Skandinavia og Mellom-Europa. Netto pensjonsforpliktelser er fastsatt basert på aktuarberegninger som bygger på forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst, pensjonsreguleringer, forventet avkastning på pensjonsmidler, samt demografiske forhold om uførhet og dødelighet. Forutsetningene fastsettes basert på observerbare markedspriser og historisk utvikling i selskapet og samfunnet forøvrig. Endringer i forutsetningene kan ved store svingninger, i spesielt rentenivået, ha betydelige effekter på den beregnede pensjonsforpliktelse/-kostnad. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Scandinavian Business Seating AS og selskaper der Scandianavian Business Seating AS har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og utelatt fra konsolideringen når slik kontroll opphører. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværen-

27 Noter 25 de, inkludert internfortjeneste og urealiserte gevinster og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. Alle selskaper følger samme regnskapssår. Det er ingen minoritetsinteresser i konsernet. Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk segment er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske områder. Konsernet leverer ensartede produkter under tre merkevarer; HÅG, RH og RBM. Risiko og avkastning i de ulike markedene er ikke vesentlig forskjellig. Konsernet har ingen samlet finansiell oppfølgning av de enkelte geografiske markedene utover salgsutviklingen. Finansiell oppfølgning pr. marked skjer innenfor de enkelte varemerkene. Segmentrapportering ihht. IAS14 (se note 3) legger derfor til grunn rapporteringspliktige segmenter basert på varemerker og kun salgsfordeling pr. land. Virksomhetssammenslåing Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av virksomhetssammenslåing. Ved oppkjøp av nye virksomheter og selskaper må kostpris fordeles på identifiserbare eiendeler og gjeld basert på anslått virkelig verdi. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare merverdier ved anskaffelsen utover virkelig verdi for netto eiendeler i det anskaffede datterselskapet verdsatt på dato for kontrollovergang, er klassifisert som goodwill. Hvis anskaffelseskost er mindre enn netto eiendeler resultatføres differansen over resultatet ved oppkjøpstidspunktet. Det er i de gjennomførte oppkjøpsanalyser ikke identifisert merverdier knyttet til andre verdier enn dokumenterte synergieffekter og kunnskaper om selskapenes markeder og produkter. Konsernet består av selskaper som har lik virksomhet og som skaper merverdier ved integrasjon. Merverdier ved oppkjøp er derfor i sin helhet klassifisert som goodwill. Omregning av utenlandsk valuta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer, funksjonell valuta. Balansen blir omregnet til balansedagens kurs, mens resultatregnskapet omregnes med gjennomsnittlig valutakurs for regnskapsperioden. Omregningsdifferanser som oppstår som følge av dette blir inkludert i fond for omregningsdifferanser i egenkapitalen. Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til morselskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Anskaffelseskosten inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiften pådras. I tilfeller der det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon eller vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang driftsmidler. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelt tap eller gevinst fra transaksjonen blir resultatført. Avskrivninger er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode: Bygninger og annen fast eiendom år Maskiner og anlegg 6-8 år Driftsløsøre, inventar og biler 3-10 år Avskrivningsperiode og metode samt utrangeringsverdi blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet.

28 Noter 26 Konsernet har anlegg under utførelse. Dette er i all hovedsak knyttet til investeringer i verktøy og maskiner til produkter som er under utvikling som nytt ERP system. Driftsmidlene aktiveres og avskrives når produktet lanseres og det er overveiende sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til salget vil tilfalle konsernet og dette kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen som eies av konsernet og eiendelens kostpris kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler knyttet til virksomhetssammenslåing aktiveres til virkelig verdi. Den påfølgende verdsetting baseres på kostpris fratrukket avskrivning og nedskrivning. Immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning ved at balanseført verdi av eiendelen sammenlignes med gjennvinnbart beløp. Gjennvinnbart beløp beregnes årlig samt ved indikasjoner på verdifall. Immaterielle eiendeler med begrenset levetid avskrives over eiendelens levetid, samt testes for nedskrivning. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert økonomisk levetid. Avskrivningsestimat og avskrivningsmetode blir hvert år vurdert med bakgrunn i de økonomiske realiteter som ligger til grunn. Goodwill Goodwill testes for nedskrivning to ganger pr. år (30. september og 31.desember) og når det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivning vurderes ved å sammenligne gjennvinnbart beløp pr. kontantstrømgenererende enhet med balanseført verdi. Er gjennvinnbart beløp lavere enn balanseført verdi nedskrives eiendelen over resultatet. Historisk nedskrevet beløp blir ikke reversert. Konsernets goodwill er knyttet til kjøp av datterselskapene HÅG as i Norge og RHRBM Holding AB i Sverige. Ved beregning av fremtidig kontantstrøm er det tatt hensyn til forventet markedsutvikling og forventet generell prisutvikling for konsernets produkter i de aktuelle markedene. Forskning og utvikling (internt opparbeidet) Utgifter knyttet til forskning er resultatført når de er påløpt. Utgifter knyttet til utvikling resultatføres når de er pådratt dersom ikke følgende kriterier er oppfylt fullt ut: produktet eller prosessen er klart definert og kostnadselementer kan identifiseres og måles pålitelig; den tekniske løsningen for produktet er demonstrert; produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten; eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler; og tilstrekkelig tekniske, finansielle og andre ressurser til å ferdigstille prosjektet er tilstede. Når alle kriteriene over er oppfylt påbegynnes balanseføring av utgifter knyttet til utvikling. Utgifter som er kostnadsført i tidligere regnskapsperioder blir ikke balanseført. Balanseførte utviklingsutgifter er avskrevet lineært over estimert levetid til det ferdige produktet. Avskrivningsperioden vil normalt ikke overstige seks år. Virkelig verdi av balanseførte utviklingsutgifter vil bli estimert når det foreligger indikasjon på verdifall eller at behovet for tidligere perioders nedskrivning ikke lenger eksisterer. Andre immaterielle eiendeler Konsernet har balanseført produktrettigheter og kundekartotek knyttet til kjøp av virksomhet i Norge. Lineær avskrivning benyttes med levetid fem år. Finansielle instrumenter og lån Sikring av valutaeksponering knyttet til konsernets drift foretas løpende ved at forventet netto kontantstrømmer i valuta knyttet til driftsrelaterte forhold terminsikres, dog kun for en begrenset tidshorisont og kun i den grad det anses å foreligge sikkerhet for at disse forventede kontantstrømmer blir realisert. Måten selskapet utnytter valutaderivatene kvalifiserer ikke til sikringsbokføring og er en finansiell sikring hvor urealisert gevinst og tap resultatføres som agio og balanseføres til virkelig verdi. Konsernet har derfor ikke sikringsbokføring. Lån er regnskapsført til opprinnelig lånebeløp. Lånekostnader er aktivert og fordeles over resultatet i tråd med lånets nedbetalingstid. Lånene blir regnskapsført til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, hvor forskjellen mellom netto proveny og innløsningsverdi blir resultatført

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske 2014

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Årsregnskap 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant

2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant Årsregnskap 2013 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863 MVA Bank: 8150.10.77895 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9.

Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9. Årsrapport 2010 Kort om AKVA group AKVA group, som en global leverandør av landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi, tilbyr alt fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer