Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i Årsberetning (konsern) 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12"

Transkript

1 08 ÅRSRAPPORT

2

3 Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20 Egenkapitaloppstilling (konsern) 22 Kontantstrømoppstilling (konsern) 23 Noter (konsern) 24 Revisjonsberetning 55 Produktutvikling og innovasjon 57 Markeder og fremtidsutsikter 61 Globalt salg 65 Eierstyring og selskapsledelse 66 Konsernledelse 69 I takt med miljøet 71 Adresser 77

4 2

5 Scandinavian Business Seating 3 Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper for private og offentlige kontormiljøer. Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RH og RBM med i overkant av 600 ansatte, som står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Konsernet har sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, med hovedkontor i Oslo. Scandinavian Business Seating hadde i 2008 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og god lønnsomhet. Eierskap Konsernet ble etablert i juni 2007 og skiftet navn til Scandinavian Business Seating høsten 2008, etter en vellykket integrasjons- og konsolideringsprosess gjennom 2007 og 2008 mellom det norske selskapet HÅG as, svenske RH Form AB og danske RBM A/S. Felles for de tre sammenslåtte selskapene er at de alle har vært privateide sterke gründerbedrifter med til sammen 132 år lange tradisjoner og erfaring innen utvikling, produksjon og salg av kontorstoler i Europa. HÅG har eksistert siden 1943, RH siden 1977 og RBM siden Scandinavian Business Seating har solide eiere i ryggen. Det svenske private equity-selskapet Ratos, som er notert på Stockholmsbørsen og Nasdaq, overtok RH, RBM og HÅG i løpet av første halvår Ratos er et av Europas største børsnoterte private equity-selskaper, som i dag eier selskaper innenfor ulike bransjer. I 2008 hadde Ratos 19 selskaper i sin portefølje med ansatte, en omsetning på 46 milliarder svenske kroner og et driftsresultat på 4,4 milliarder. Ratos sin forretningsidé er å skape høyest mulig avkastning gjennom en aktiv, ansvarsfull og langsiktig utøvelse av eierrollen i sine selskaper. Merverdiene skapes gjennom kjøp, utvikling og salg eller børsnotering av selskaper. I tillegg til en solid kapitalbase bidrar Ratos med lang erfaring og kompetanse i strategiske, strukturelle og finansielle prosesser i de selskapene de eier. Markedsposisjon Scandinavian Business Seating har sitt hovedmarked i Skandinavia, som utgjør over 60 % av total omsetning. Salget til øvrige europeiske markeder er sterkt økende og utgjorde i 2008 ca. 35 % av omsetningen, med Tyskland, Nederland og Storbritannia som de største markedene. Kontorstoler og sittegrupper utgjør rundt en tredjedel av det totale kontormøbelmarkedet i Vest-Europa, som antas å være på ca. 18 milliarder norske kroner årlig. Konsernet er i dag markedsleder på arbeidsstoler i Skandinavia, med en markedsandel på 35 %. I Europa er konsernet femte største leverandør av arbeidsstoler med en markedsandel på 8 %. Både i forhold til pris, funksjon, design og geografisk dekning er Scandinavian Business Seating nå godt posisjonert i forhold til å ta nye markedsandeler innenfor alle sine markedssegmenter. Forretningsstrategi Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om å vokse og bli den ledende kontorarbeidsstolspesialisten i Europa. Dette skal vi oppnå ved å utnytte vår skandinaviske tradisjon og våre verdier som et aktivt og differensierende konkurransefortrinn, gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneske- og miljøorientert holdning i vår produktutvikling.

6 «Alle konsernets tre merkevarer, HÅG, RH og RBM, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper.» 4 Salg og distribusjon Konsernets produkter distribueres gjennom et frittstående forhandlernett i Europa. Hovedmarkedene betjenes via egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Benelux, Storbritannia og Frankrike. For salg til andre markeder har konsernet etablert en felles eksportenhet, Global Partner Organisation (GPO), som markedsfører og selger de tre merkevarene til kunder i Europa, USA og verden forøvrig via partnere og importører. Selskapet har også et nært samarbeid med interiørarkitekter, ergonomer og innkjøpere, som sammen med vår egen organisasjon bidrar til god dialog og service overfor våre sluttbrukere. Forskning og utvikling Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. HÅG, RH Form og RBM, som i dag utgjør Scandinavian Business Seating, har sterke kulturer og lange tradisjoner og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø. Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsernnivå, med FoU-miljøer både i Røros og Oslo i Norge, Nässjö i Sverige og Fjerritslev i Danmark. Ved å bygge videre på kompetansen på merkevarene HÅG, RH og RBM, skal Scandinavian Business Seating utvikle produkter og løsninger innenfor de ulike segmentene, som i enda større grad kommer kundene til gode. Vi gjør verden til et bedre sted å sitte! Fra naturens side er vi mennesker ikke skapt for å sitte stille i en kontorstol. Vi trenger bevegelse og variasjon og et godt samspill mellom menneske og arbeidsplass for å kunne yte vårt beste og samtidig ta vare på helse og miljø. Når vi vet hvor mye tid vi tilbringer i en kontorstol, møtestol eller sittegruppe fortjener verden gode stoler å sitte på. Scandinavian Business Seating ønsker derfor å tilrettelegge for bedre ytelser på jobb gjennom følgende misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske. Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Dette forutsetter en kultur for nytenkning og innovasjon, sterkt fokus på våre kunder, god dialog med interiørarkitekter, designere og ergonomer utenfor vår egen organisasjon og målrettet arbeid som gir resultater. Bare på den måten kan vi virkelig fremstå som pionerer, moderne og fremsynte, både som selskap og gjennom våre innovative produkter. Samfunnsansvar Scandinavian Business Seatings overgripende idé er å ta et tydelig ansvar utover det å tjene penger, ved å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsansvar og sosialt engasjement på de områder der vår virksomhet har berøringspunkter til samfunnet for øvrig, både lokalt og globalt. Dette ønsker vi å oppnå ved produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig, samtidig som de ikke er helseskadelige. Vi arbeider også målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er bevisste sitt ansvar for miljø og helse. I forhold til konsernets produkter har vi satt høye miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering, både internt og i forhold til våre samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre produktenes miljøvennlighet, blant annet ved å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å tilby samme kvalitet, funksjon og design med redusert bruk av materialer og energi. Produkter med lang levetid, rasjonell produksjon og gjennomtenkte konstruksjoner med lav vekt, få og lett utskiftbare komponenter, er viktige måter å spare samfunnsressurser på og minske miljøbelastningene. Det samme er resirkulerte og resirkulerbare materialer, samt gode retursystemer. I Scandinavian Business Seating har vi også et sterkt fokus på det personlige miljøet, hvor vi ønsker å skape best mulige arbeidsbetingelser for alle i konsernet og for våre omgivelser. Vi ønsker å utvikle en miljøbevisst kultur, både i forhold til egen arbeidsplass, vår egen produksjon og til produktene vi tilbyr til markedet. Dette innebærer blant annet at vi løpende arbeider for å redusere miljø- og arbeidsbelastning samt ressursforbruk i vår egen virksomhet. Vi utdanner våre medarbeidere i miljøstyringssystemer, og vi holder oss oppdatert på, og overholder, relevante lover og bestemmelser innenfor kvalitets- og miljøområdet.

7 5 Sterke merkevarer HÅG, RH og RBM Alle konsernets tre merkevarer, HÅG, RH og RBM, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper. Samtidig inntar de hver sin posisjon i kontorstolsmarkedet, med tydelige designfilosofier og konsepter for å kunne møte markedets og kundenes ulike behov. Produktene til Scandinavian Business Seating representerer gode sitteløsninger for det arbeidende mennesket. Ved å gjøre verden til et bedre sted å sitte, skal det arbeidende menneske både kunne oppnå mer, prestere bedre og samtidig kunne gi og få energi. Våre sitteløsninger har derfor et sterkt fokus på visuell design, ergonomi, helse, miljø og kvalitet. En merkevare handler både om produktets funksjon og bruksopplevelse, visuell design og identitet og fortellingen som produktet formidler. Alle våre produkter formidler en felles skandinavisk identitet: Brukerorientert funksjonell design med en optimal bruk av materialer. Riktig kvalitet til riktig pris. Balanse mellom ergonomi, miljø og estetikk preget av eleganse og renhet. De mest miljøriktige produktene i tiden. I sum gir dette produkter, innenfor alle de tre merkevarene, med en moderne skandinavisk personlighet som skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger.

8

9 Administrerende direktør har ordet 7 Fra HÅG/RH/RBM Group til Scandinavian Business Seating Vi har i løpet av 2008 gjennomført en omfattende og viktig integrasjonsprosess. De tre selskapene HÅG, RH og RBM er integrert i ett konsern med tre merkevarer. Det nye konsernet, Scandinavian Business Seating, er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av stoler og sittegrupper for kontormiljøer. Vi har som organisasjon tatt betydelige skritt i retning av å nå vår ambisjon og målsetting om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Gjennom å integrere de tre organisasjonene, kan vi nå med større kraft, samlet kompetanse, økt fokus på produktutvikling og en motivert organisasjon gjøre målrettet bruk av vår lange erfaring, skandinaviske tradisjon og våre verdier som konkurransefortrinn. I alle tre selskaper lå det et tydelig rasjonale til grunn for integrasjonen. Det var behov for å spille en aktiv rolle i konsolideringen av bransjen, samtidig som det var behov for mer styrke og kraft for å vokse i det europeiske markedet. Det var nettopp det vår solide eier, Ratos, så da de i løpet av første halvår 2007 kjøpte opp RH, RBM og HÅG. Gjennom 2008 har vi synliggjort og tatt ut betydelige synergieffekter i det nye konsernet. Gjennom å integrere funksjonsområdene økonomi, R&D, marketing og produksjon/logistikk, har vi både økt kompetansen og effektivisert organisasjonen og arbeidsprosessene. De tre merkevarene og salgsorganisasjonene videreføres i markedet for å kunne møte markedssegmentenes ulike behov, med gode effekter gjennom å definere best practice og lære av hverandre. Viktige suksessfaktorer i integrasjonen har vært respekt og forståelse for de ulike selskapskulturene. Det har vært god planlegging og rask gjennomføring for å sikre at fokus blir på nye team og det vi sammen skal skape for å møte kunde- og markedsbehov i tiden fremover. Vi har styrket vår industrielle know how, og samtidig klart å skape økt motivasjon og entusiasme blant ledere og ansatte. Et uttrykk for det er blant annet at vi har lykkes med å få med mer enn 35 ledere på et investeringsprogram

10 «2009 vil, til tross for finanskrisen, by på store muligheter til å styrke konsernet og vår markedsposisjon i Europa.» Lars I. Røiri 8 i selskapet. Det vitner om tro på at vi skal lykkes i forhold til våre ambisiøse målsettinger. Etableringen av det nye konsernet er gjort med god timing. Vi står nå samlet bedre rustet til å møte et betydelig mer turbulent marked, enn vi ville ha gjort hver for oss. Scandinavian Business Seating styrket både markedsposisjoner og lønnsomheten gjennom I 2008 har vi opprettholdt omsetningsnivået fra Vår driftsmargin (EBITA) forbedret seg fra 14,7 % i 2007 til 16 % i Vårt fokus på hovedmarkedene og definerte nye satsningsmarkeder, i kombinasjon med integrasjonseffektene, har i vesentlig grad bidratt til forbedringene. Fremover forventer vi et vesentlig mer krevende og utfordrende marked gjennom 2009 og inn i Utviklingstrekkene vil trolig bli noe forskjellig fra marked til marked, men vi mener at den posisjonen og betydelige eksponeringen selskapet har i Skandinavia og spesielt i Norge er positiv, fordi disse markedene i følge prognosene vil ha en bedre utvikling enn de andre hovedmarkedene i Europa. I tillegg til Skandinavia har vi gjennom 2008 opplevd en meget positiv utvikling i Benelux-området og i Frankrike. Det tyske og engelske markedet har derimot vært mer krevende uten vekst i totalmarkedet. Vi forventer at denne markedsutviklingen fortsetter inn i Vår endrede strategi i USA gir resultater og ga oss en hyggelig vekst på 19 % i Den pågående finanskrisen, med generell stor usikkerhet i verdensøkonomien fremover, gjør at vi over tid forventer økt konsolidering i bransjen. Markedet er fortsatt meget fragmentert, og konsolideringen vil komme både på forhandler- og leverandørnivå. Scandinavian Business Seating, med sin solide økonomi og kapitalsterke eier, er godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen fremover. Noe av det mest gledelige gjennom 2008 er at vi har lyktes i å styrke våre relasjoner til både kunde- og leverandørsiden. Konsolideringen av bransjen gjør at avhengighetsforholdet til forhandlere, men også til viktige leverandører, blir tydeligere. Vi kommer derfor til å fortsette arbeidet med å bygge tettere partnerskap og finne langsiktige samarbeidsløsninger med våre viktigste kunder og leverandører fremover. Konsernet er som nevnt godt posisjonert for å møte den antatte nedgangskonjunkturen i Vi vil likevel fortsette arbeidet med å effektivisere arbeidsprosesser og ta ut ytterligere synergier, spesielt relatert til innkjøp, produktutvikling og produksjon. Det betyr at vårt arbeid for langsiktig vekst og god lønnsomhetsutvikling vil fortsette, til tross for en forventet svikt i totalmarkedet i det korte tidsperspektivet. Vi vil også fortsette våre offensive investeringsplaner for effektiv produksjon og ikke minst utvikling av produktporteføljen. Gjennom dette skal vi sikre at vi befester og videreutvikler vår posisjon som Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Vårt ansvar for miljø og helse er helt sentralt i vår strategi. Vi skal derfor videreutvikle vår ledende posisjon ved å utvikle produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig. Konsernet har over 600 ansatte, som nå er organisert i en moderne matriseorganisasjon. Matriseprinsippet har allerede vist seg å være en optimal løsning for vår organisasjon, med korte beslutningsveier og tydelig definerte ansvarsområder. Gjennom matriseorganiseringen vil vi oppnå økt verdiskapning og maksimere synergieffektene i gruppen. Vi er en organisasjon med dyktige medarbeidere og god spisskompetanse på viktige fagområder. Organisasjonen har vist sin styrke og modenhet gjennom en omfattende integrasjonsprosess, som er gjennomført på meget kort tid og uten vesentlige problemer. Det er ingen floskel når jeg hevder at vår organisasjon og våre medarbeidere er vårt viktigste konkurransefortrinn inn i fremtiden! Det har vært gjennomført et imponerende og fremtidsrettet arbeid i alle ledd i organisasjonen gjennom integrasjonsprosessen. Vi har allerede tatt mange steg i riktig retning på vei mot vårt mål om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa! Med vår tydelige visjon og ledestjerne om å gjøre verden til et bedre sted å sitte, skal vi tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene for det arbeidende menneske.

11 vil, til tross for finanskrisen, by på store muligheter til å styrke konsernet og vår markedsposisjon i Europa. Vi skal blant annet fokusere på følgende: Forsterke vår posisjon i utvalgte markeder i Europa. Ta nye markedsandeler i Skandinavia, Tyskland, Benelux, UK, Frankrike, Spania, Finland, Sveits og Østerrike. Videreutvikle vår eksportsatsning gjennom den nye Global Partner Organisation. Sikre ytterligere synergieffekter i konsernet. Optimalisere produksjonsstrukturen. Redusere materialkost gjennom økt sourcing av komponenter fra lavkostland. Nytt felles material- og produksjonsstyringssystem (ERP). Fortsette å videreutvikle vårt program for lederutvikling og styrking av bedriftskulturen. Fortsette vår offensive produktutvikling ved å utvikle og etablere nye konsepter for HÅG, RH og RBM merkevarer, etablere nye og mer effektive industrielle plattformer for produktene og ikke minst optimalisere produktporteføljene i henhold til våre nye designstrategier med fokus på brukervennlighet. Scandinavian Business Seating er godt posisjonert for videre vekst og god lønnsomhet. Vi er motiverte og klare for å delta i en videre konsolidering av kontorstolmarkedet i Europa, men med et tydelig fokus på å skape økt lønnsomhet for det nye konsernet Scandinavian Business Seating. Lars I. Røiri Administrerende direktør

12 10

13 Viktige begivenheter i Scandinavian Business Seating ett selskap tre brands 2008 har vært brukt til å samle HÅG, RH og RBM til ett konsern, Scandinavian Business Seating, med felles drift, men med tre ulike merkevarer og et differensiert produktspekter som henvender seg til ulike markedssegmenter. God salgsutvikling Konsernet oppnådde samme omsetning som året før. Et noe svakere marked mot slutten av året ble kompensert med høyere salg som følge av den svake norske kronen i denne perioden. Forbedret lønnsomhet Driftsresultatet ble forbedret med i underkant av MNOK 17 fra 2007 til Lønnsomhetsutviklingen henger sammen med oppnådde integrasjonsgevinster og at kostnadssiden har vært under god kontroll. Lansering av nye produkter I første kvartal ble den nye stolserien, HÅG Sideways, lansert. Dette er en møteromsstol som gir økt mulighet til å sitte i varierte stillinger, og som allerede har rukket å vinne flere norske og internasjonale designpriser. I fjerde kvartal ble den nye arbeidsstolen, HÅG Futu, lansert. Stolserien vil være en sentral produktplattform for fremtidige produkter fra konsernet. Noen viktige avtaler i 2008 Norge: St. Olavs hospital Trondheim Trygg Vesta Statkraft ConocoPhillips Sverige: FMV Swedbank Finland: YIT Danmark: Vesta Wind System Region Hovedstaden Benelux: Community of the Hague City of Rotterdam Tyskland: University of Bayreuth England: GCPD Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK 1,289 1,289 1,160 EBITDA MNOK Driftsresultat MNOK Resultat før skatt MNOK Årets resultat MNOK Egenkapitalandel* % 41 % 37 % Antall ansatte pr Årsverk pr *) Inkludert ansvarlig lån til aksjonærene. Tall for 2006 er hentet fra selskapene HÅG, RH og RBM før konsernet ble dannet.

14 Årsberetning Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Scandinavian Business Seating AS er et holdingselskap som representerer en overbygning for tre selskaper; HÅG as i Norge, RH Form AB i Sverige og RBM A/S i Danmark. Selskapets virksomhet er å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, yte administrative tjenester og andre tjenester til slike selskaper, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjonen foregår i egne fabrikker på Røros, Nässjö i Sverige og Fjerritslev i Danmark. I tillegg har konsernet salgsselskaper i flere land i Europa. Selskapet skiftet navn fra HÅG/RH/RBM Group til Scandinavian Business Seating høsten Fortsatt drift Konsernet har god lønnsomhet og en tilfredstillende egenkapital. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Et selskap tre brands For Scandinavian Business Seating har effektivisering av det nye konsernet stått sentralt samtidig som at de tre brands, HÅG, RH og RBM, ikke mister sin egenart. Disse tre merkevarene dekker ulike behov og differensieringen mellom dem har vært viktig å synliggjøre samtidig som det gjøres en sentralisering og effektivisering av funksjonsområder som ikke direkte påvirker salget. Områder som i 2008 ble samlet på tvers av merkevarene er produktutvikling, regnskap, business controlling, likviditetsstyring og IT. Ved inngangen til 2009 pågår det en prosess for å vurdere en delvis samordning av marketing, kundeservice, ordrehåndtering og enkelte deler av salg. Marked og rammebetingelser Scandinavian Business Seating hadde i 2008 en omsetning på samme nivå som Salgsutviklingen i de ulike markedene har variert. I Norge oppnådde konsernet en salgsøkning på 1,1 % i forhold til I Sverige, Danmark og England var det en nedgang i salget sammenlignet med fjoråret, mens salget i Benelux-landene, Tyskland og Frankrike har hatt en økning på henholdsvis 19,1 %, 5,5 % og 13 %. Ordrebeholdningen var ved inngangen av 2009 lavere enn ved samme tid foregående år. Konsernet har i året som gikk styrket sin markedsposisjon gjennom økt salgsfokusering samt en omfattende integrasjonsprosess som har preget selskapet gjennom året. Lansering av nye produkter har også stått sentralt i Produktspekteret innen møte- og konferansestoler ble vinteren 2008 utvidet med stolserien HÅG Sideways. På høsten ble det lansert en ny arbeidsstol, HÅG Futu, basert på en helt ny teknisk produktplattform som det kan bygges videre på i mange år fremover. Resultatregnskapet for 2007 er avgitt for perioden , og henvisninger til sammenlignings-

15 13 tall for 2007 gjelder for denne perioden. Resultatregnskapet For konsernet ble driftsinntektene i 2008 på MNOK 1288,9 mot MNOK 729,2 i Salgsinntektene er positivt påvirket av en svak norsk krone mot slutten av året. Driftsresultatet (EBITA) i perioden ble MNOK 206,9. Lønnsomhetsutviklingen henger sammen med oppnådde integrasjonsgevinster og at kostnadssiden har vært under god kontroll. Både materialkostandelen og direkte lønnsandelen er blitt redusert som følge av forbedringer ved produksjonsstedene. Det har vært tatt ut synergieffekter både innen produksjon og outsourcing ved alle tre produksjonsstedene. Netto finanskostnader ble på MNOK 180,7 mot MNOK 69,7 i Økningen skyldes i hovedsak at det i 2007 bare var et ca. sju måneder med rentekostnader på ansvarlig lån fra aksjonærene og langsiktige lån. I tillegg har det vært økte renteutgifter som følge av et høyere rentenivå i Konsernet har også kostnadsført MNOK 58 i urealisert tap på inngåtte valutakontrakter i 2008 som følge av den svake norske kronen ved årsskiftet. Resultat før skatt ble MNOK 26,2 mot MNOK 24,9 året før. Årets resultat etter skatt ble MNOK 17, som er på samme nivå som Som et ledd i integrasjonsarbeidet mellom de tre selskapene, er det etablert en felles oppfølgningsstruktur på tvers av konsernet. Dette bidrar til god økonomisk oppfølging og at de operative ambisjonene henger godt sammen med de finansielle målene. For Scandinavian Business Seating AS ble driftsinntektene i 2008 på MNOK 14,3 mot MNOK 7,5 i Driftsresultatet i perioden ble MNOK -3,3, mot MNOK -1,4 i Etter netto finanskostnader på MNOK 6,9 ble resultat før skatt MNOK -10,2. Årets resultat ble MNOK -7,3 mot MNOK 15,2 i Inntektene til selskapet består av utbytte, konsernbidrag og renteinntekter fra datterselskaper samt salg av administrative tjenester. Inntektene går til å betjene gjelden. Balanse og likviditet De samlede investeringer i driftsmidler i 2008 var MNOK 51,8 mot MNOK 21,2 i Investeringene i 2008 var knyttet til nye produkter og automatisering av produksjonen. Det forventes en nedgang i denne type

16 «Selskapet har i 2008 fortsatt å intensivere sin satsning på innovasjon og produktutvikling.» 14 investeringer i I 2009 vil investeringene utover normale produksjonsforbedrende tiltak, være relatert til et nytt felles integrert datasystem for hele konsernet slik at alle enheter og produksjonssteder vil være tilknyttet samme system i løpet av tredje kvartal I 2008 har konsernet fått samlet e-post og dokumentplattform til en felles standard. Det har i løpet av 2008 vært gjort en teknisk konsolidering slik at konsernet nå har to ITdriftssentra, på Røros og i Nässjö. Selskapet har gjennom 2008 hatt god likviditet. Ved utgangen av 2008 var netto rentebærende gjeld på MNOK 900, som er en reduksjon på MNOK 25 siden utgangen av I løpet av 2008 har konsernet nedbetalt langsiktig gjeld med MNOK 111. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på MNOK 115,4. Differansen i forhold til driftsresultatet skyldes i hovedsak avskrivninger, betalte skatter og endringer i arbeidskapitalen. Totalkapitalen var ved utgangen av året på MNOK 1,985.4 som er på samme nivå som ved utgangen av Egenkapitalandelen, inkludert ansvarlig lån til aksjonærene, var ved utgangen av 2008 på 41 % mot 37 % ved utgangen av Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde ved årsskiftet 17 % av total gjeld mot 20 % året før. Samlet gjeldsgrad, fratrukket ansvarlig lån fra aksjonærene, var på 59 % mot 63 % i Den vesentlige delen av rentekostnaden knyttet til ansvarlig lån fra aksjonærene utbetales ikke, men akkumuleres til hovedstolen. Gjeldsfinansiering er underlagt krav til oppnåelse av nøkkeltall knyttet til resultat og soliditet. Selskapet var ved utgangen av 2008 innenfor disse kravene. Ved inngangen til 2009 har konsernet en total kreditt på MNOK 1,062. Den består av langsiktige lån på MNOK 962 og en kassekredittramme på MNOK 100. Disponible midler i form av ubenyttede kreditter og bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet MNOK 162. Forskning og utvikling Selskapet har i 2008 fortsatt å intensivere sin satsning på innovasjon og produktutvikling. Det har vært prioritert å arbeide med videreutvikling av en ny produktplattform med egendesignede kjernekomponenter som vil danne grunnlag for flere nye produktserier i fremtiden. Det har i 2008 i tråd med IFRS vært aktivert utgifter til utvikling på MNOK 8. Finansiell risiko Av salgsinntektene faktureres vel 70 % i andre valutaer enn norske kroner. En stor del av selskapets finansielle risiko er derfor knyttet til endringer i valutakurser, spesielt svenske kroner, danske kroner og euro. For å redusere valutarisiko benyttes valutaderivater. Selskapets balanse er eksponert for valutakurssvingninger i SEK, da fordringer i SEK overstiger lån i SEK - en eksponering som ikke sikres. Kredittrisiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses akseptabel. Hoveddelen av selskapets salg er til Nord- og Mellom-Europa. Salget går til egne salgsselskaper samt til forhandlere og importører som konsernet har hatt samarbeid med over tid. Historisk har tap på fordringer vært begrenset og utgjorde i 2008 mindre enn 0,1 % av omsetningen. Kundefordringer pr utgjorde MNOK 168. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Produksjon og logistikk Ved inngangen til 2008 trådte en ny organiseringen av produksjon- og logistikk området i kraft. Produksjonsstedene på Røros, i Nässjö og i Fjerritslev ble organisert i en matriseorganisasjon. Det har vært tatt ut synergieffekter både innen produksjon og sourcing på alle tre produksjonsstedene innenfor blant annet innkjøp av råvarer, standardisering av komponenter og transport. All gjenværende søm i egen produksjon ble i 2008 flyttet til underleverandører. Ved fabrikken på Røros ble et nytt automatisert montasjeanlegg ferdigstilt i Denne produksjonslinjen øker effektiviteten og har en teknisk kapasitet på tre

17 15 stoler i minuttet. To nye stolmodeller er introdusert i produksjonen i løpet av Produksjonsvolumet har vært noe under Produksjonen i Fjerritslev har gjennomført flere tiltak for å forbedre produktivitet og kvalitet. Lavere salg har gitt lavere produksjonsvolum i Ved produksjonen i Nässjö har flytting av søm og tapetsering til underleverandør gitt positiv effekt på kostnadene. Produksjonsvolumet økte med 8000 stoler i forhold til Arbeidsmiljø Morselskapet, Scandinavian Business Seating AS, har ingen ansatte. Selskapet leier administrative tjenester fra datterselskapene. Konsernet arbeider aktivt for å videreutvikle sin bedriftskultur. Årlig gjennomføres prosesser for å videreutvikle selskapets interne klima hvor bedriftens kjerneverdier, ledelse, kompetanse, likestilling, HMS og organisatoriske forhold blir berørt. Målet er å styrke og videreutvikle bedriftskulturen. I 2008 ble det med utgangspunkt i klimaanalysen etablert nye verdier for konsernet. Disse er sterkt i tråd med de kjerneverdier som allerede var etablert i de tre selskapene, HÅG, RH og RBM. For selskapet er involvering og bred medvirkning fra ansatte viktig for å fremme et godt arbeidsmiljø og verdiskapning. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bidrar i stor grad til å løse bedriftens ulike utfordringer. Det er et system for årlige personalsamtaler og HR-funksjonen er ansvarlig for internopplæring innen salgstrening. Konsernets HR- funksjon har vært sterkt delaktig i det tildels betydelige omorganiseringsarbeid, som følge av integrasjonen av HÅG, RH og RBM. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker knyttet til selskapets virksomhet i Likestilling Konsernet ønsker å være en arbeidsplass der det er full likestilling blant kvinner og menn. Ved utgangen av 2008 var det 633 ansatte i konsernet fordelt på 232 kvinner og 401 menn, en kvinneandel på 36 %. Det er 366 ansatte i HÅG, 141 i RBM og 126 i RH. Selskapet tilstreber lik lønn for likt arbeid.

18 «Konsernets organisasjons- og driftsform er tilpasset selskapets langsiktige utfordringer. Selskapet fremstår som mer effektivt og slagkraftig i kampen om nye markedsandeler.» 16 Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Selskapet søker å øke andelen kvinner i ledende stillinger og har økt oppmerksomhet på likestilling ved rekruttering. Selskapets styre har et kvinnelig medlem, som gir en kvinneandel på 14,3 %. I konsernledelsen er det to kvinner. Det gir en kvinneandel på 29 %. Ytre miljø Konsernet arbeider målrettet for å bli en stadig bedre miljøbedrift og har høye miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering, både internt og hos samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre produktenes miljøvennlighet, blant annet ved å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å tilby samme kvalitet, funksjon og design med redusert bruk av materialer og energi. Produkter med lang levetid, rasjonell produksjon og gjennomtenkte konstruksjoner med lav vekt, få og lett utskiftbare komponenter, er viktige måter å spare ressurser på. Det samme er resirkulerte og resirkulerbare materialer, samt gode retursystemer. Konsernets tre merkevarer har miljøstyringssystemer som er sertifisert etter og i samsvar med ISO Dette betyr at det systematisk trekkes miljøhensyn inn i virksomheten og produksjonen. HÅG er i tillegg registrert som miljøbevisst bedrift innenfor EUs forordning EMAS (Eco Management and Audit Scheme). HÅG har også anskaffet sertifikater som garanterer at all strøm som brukes i produksjonen på Røros er produsert av fornybar vannkraft. Produktenes miljøvennlighet dokumenteres ved hjelp av Miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration). Deklarasjonen er basert på ISO og tallfester miljøbelastningene i et livsløpsperspektiv, fra vugge til grav. EPD en er per i dag den beste måten å dokumentere produktets energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg sertifiseres alle selskapets stolserier i forhold til inneklima, som garanterer at produktene ikke avgir skadelige mengder av noen farlige gasser. Endringer i styret På ordinær generalforsamling i 2008 gikk Leif Johansson fra å være fast styremedlem til å bli vararepresentant. Henrik Lundh ble valgt som ny vararepresentant til styret. Fremtidsutsikter Det forventes at markedet for kontorinnredninger vil utvikle seg negativt i Ordreinngangen i de fleste av hovedmarkedene har så langt i 2009 vært lavere enn fjoråret. Hvis dette vedvarer gjennom 2009, vil konsernet få en nedgang i omsetningen, noe som vil påvirke lønnsomhetsutviklingen negativt. For å veie opp for dette, vil selskapet øke sin fokus på salgsarbeidet. Det videre arbeidet med å samordne selskapene i konsernet forsetter inn i Pågående integrasjonsprosjekter forventes å gi til dels betydelige integrasjonsgevinster både i 2009 og Disse gevinstene vil kunne være en viktig motvekt til den finansielle utfordringen en nedgang i etterspørselen vil kunne bli. Konsernets organisasjons- og driftsform er tilpasset selskapets langsiktige utfordringer. Selskapet fremstår som mer effektivt og slagkraftig i kampen om nye markedsandeler. Endringsprosessene selskapet har gjennomført det siste året, har lagt et godt grunnlag for lønnsom utvikling. Arbeidet med å utvikle nye sittekonsepter som ligger i forkant av konkurrentene har vært, og vil også være, svært viktig for selskapets videre utvikling. Ressurser brukt på produktutvikling har vært økende. Dette skal bidra til at selskapet fortsatt vil kunne differensiere seg fra konkurrentene i det internasjonale markedet. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på NOK -7,343,244,- i Scandinavian Business Seating AS disponeres som følger: Overført fra annen egenkapital NOK 7,343,244,- Sum NOK 7,343,244,- Selskapets frie egenkapital pr var MNOK 110,8.

19 17 Oslo, 17. mars 2009 Ebbe Pelle Jacobsen Styreleder Torgny Eriksson Thomas Hofvenstam Anne Breiby Niels Peter Pretzmann Sven-Gunnar Schough Olav Kjell Holtan Lars I. Røiri Adm. direktør

20 18

21 Resultatregnskap NOK 1,000 Noter Salgsinntekter 3 1,288, ,921 Andre driftsinntekter 3,229 Sum driftsinntekter 1,288, ,150 Varekostnad 518, ,111 Beholdningsendring egentilvirkede varer 9 (26,297) 11,375 Lønnskostnad 5 296, ,404 Avskrivning 6, 20 39,933 33,955 Andre driftskostnader 7 253, ,690 Sum driftskostnader 1,082, ,535 Driftsresultat 206,875 94,614 Finansinntekter 16 8,312 4,585 Finanskostnader ,009 74,288 Netto finans (180,697) (69,704) Resultat før skatt 26,178 24,911 Skattekostnad 8 9,199 7,908 Årets resultat 16,979 17,003 Opplysning om: Resultat pr. aksje (kr) Utvannet resultat pr. aksje (kr)

22 Balanse 20 Eiendeler NOK 1,000 Noter Anleggsmidler Utsatt skattefordel 8 21,090 23,390 Utviklingsutgifter 20 31,066 28,595 Goodwill 20 1,388,312 1,394,501 Andre immaterielle eiendeler 20 1,721 Sum immaterielle eiendeler 1,442,189 1,446,486 Bygninger og annen fast eiendom 6 70,565 67,821 Maskiner og anlegg 6 57,675 82,158 Driftsløsøre, inventar o.l 6 44,516 Anlegg under utførelse 6 11,959 8,667 Sum varige driftsmidler 184, ,646 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 1,627,354 1,605,737 Omløpsmidler Varebeholdning 9 87,963 82,390 Kundefordringer , ,145 Andre fordringer 10 35,008 17,911 Konsernfordringer 24 5,528 3,528 Sum fordringer 208, ,584 Finansielle instrumenter 18 4,440 Bankinnskudd, kontanter 11 62, ,331 Sum omløpsmidler 358, ,745 Sum eiendeler 1,985,426 1,990,482

23 21 Egenkapital og gjeld NOK 1,000 Noter Egenkapital Selskapskapital ( à kr 0,01,-) , ,100 Annen innskutt egenkapital 103, ,000 Sum innskutt egenkapital 206, ,100 Annen egenkapital 23,722 16,539 Sum egenkapital 229, ,639 Gjeld Pensjonsforpliktelser 12 3,031 5,251 Utsatt skatt 8 9,402 Garantiavsetning 21 6,283 9,520 Sum avsetning forpliktelser 18,717 14,771 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,003 Langsiktig lån konsernselskap , ,615 Annen langsiktig gjeld 1,577 Langsiktig gjeld 1,432,441 1,400,195 Gjeld til kredittinstitusjoner , ,293 Finansielle instrumenter 18 53,875 Leverandørgjeld 63,376 60,996 Betalbar skatt 8 4,111 46,807 Skyldig offentlige avgifter 17,495 16,804 Garantiavsetning ,121 Annen kortsiktig gjeld 23 50,310 64,856 Sum kortsiktig gjeld 304, ,876 Sum gjeld 1,755,604 1,767,843 Sum egenkapital og gjeld 1,985,426 1,990,482

24 Egenkapitaloppstilling 22 NOK 1,000 Selskaps- Annen Sum Fond for Annen Sum Sum kapital innskutt innskutt omregn. EK annen EK EK EK diff. EK Egenkapital pr , , ,100 (464) 17,003 16, ,639 Årets resultat 16,979 16,979 16,979 Omregningsdifferanse (9,796) (9,796) (9,796) Totale inntekter/kostnader for året (9,796) 16,979 7,183 7,183 Egenkapital pr , , ,100 (10,260) 33,982 23, ,822

25 Kontantstrømoppstilling NOK 1, Operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt *) 26,178 24,911 Ordinære avskrivninger 39,933 26,734 Urealiserte valutakursdifferanser 73,927 25,316 Periodens betalte skatter (48,074) (20,150) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før endringer i arbeidskapital 91,964 56,811 Kontantstrøm fra endringer i arbeidskapitalen Endring varelager (5,573) 812 Endring fordringer (15,804) 16,970 Endring leverandørgjeld 2,380 3,627 Endring øvrig kortsiktig gjeld 42,444 6,638 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 115,411 84,858 Investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskaper (1,157,851) Kjøp av varige driftsmidler (51,783) (21,194) Balanseførte utviklingsutgifter (7,798) (10,594) Salg av immaterielle eiendeler 321 Salg av varige driftsmidler 498 1,968 Salg av finansielle eiendeler 86 (336) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (58,676) (1,188,007) Finansieringsaktiviteter Innbetaling ved emisjon 142,547 Innbetalinger ved økning av langsiktig gjeld 1,508,648 Nedbetaling av langsiktig gjeld (111,094) (434,821) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (111,094) 1,216,374 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (54,359) 113,225 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse 113, Valutakursdifferanser i likvide midler 3,081 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt 62, ,331 Kontanter og kontantekvivalenter balanseført som bankinnskudd 62, ,331 *) Beløpet inkluderer: Renteinnbetalinger 8,290 4,578 Renteutbetalinger 79,884 37,354 Av urealiserte valutakursdifferanser inngår en tapsføring av urealiserte terminkontrakter på MNOK 58,3.

26 Noter 24 Note 1 Generell informasjon Scandinavian Business Seating AS og dets datterselskaper (samlet SBSeating) produserer, distribuerer og selger sitteløsninger for kontormarkedet gjennom uavhengige kjeder, importører og forhandlere. Konsernet har produksjonsanlegg i Norge (Røros), Sverige (Nässjö) og Danmark (Fjerritslev) og selger sine produkter hovedsakelig i Europa. En oversikt over konsernets selskaper finnes i note 13. Konsernspiss er Ratos AB som er notert på Stockholm børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 17. mars Note 2 Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Konsernregnskapet til SBSeating for regnskapsåret 2008 er avlagt i samsvar med IFRS og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board. Konsernregnskapet er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) publisert av International Accounting Standards Board (IASB). Konsernet presenterer årsregnskapet i NOK, som også er morselskapets funksjonelle valuta. Alle tall er oppgitt i NOK tusen om ikke annet er sagt spesifikt. Regnskapet har blitt utarbeidet på historisk kost basis, med unntak av pensjoner og finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi. Konsernet ble etablert 1 juni Det er i alle talloppstillinger brukt perioden som sammenligningstall der hvor ikke annet er angitt. Estimatusikkerhet Ved utarbeidelsen av årsregnskapet benyttes estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Disse estimatene bygger i stor grad på ledelsens vurderinger. Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: Avskrivninger på varige driftsmidler. Nedskrivning/reversering av goodwill og andre immaterielle eiendeler samt varige driftsmidler. Netto pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når en med sikkerhet kan fastsette nye estimater. Forventet brukstid på selskapets produksjonsutstyr er i stor grad påvirket av produsert volum. Med forventet redusert etterspørsel etter selskapets varer vil produksjonsutstyret kunne anvendes noe lengre enn det som har vært tilfelle de siste årene. Dagens avskrivningsperiode er på 6-8 år, mens forventet salgsutvikling nok tilsier økonomisk bruksperiode på 5-10 år. Selskapets balanseførte goodwill og konsesjonsverdier vurderes årlig for nedskrivning og for eventuelt reversering av tidligere nedskrivninger knyttet til konsesjonsverdier. Virksomheten er i stor grad påvirket av konjunkturer som påvirker salgsutviklingen i virksomheten. Særlig er konsernet påvirket av utviklingen i Skandinavia og Mellom-Europa. Netto pensjonsforpliktelser er fastsatt basert på aktuarberegninger som bygger på forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, fremtidig lønnsvekst, pensjonsreguleringer, forventet avkastning på pensjonsmidler, samt demografiske forhold om uførhet og dødelighet. Forutsetningene fastsettes basert på observerbare markedspriser og historisk utvikling i selskapet og samfunnet forøvrig. Endringer i forutsetningene kan ved store svingninger, i spesielt rentenivået, ha betydelige effekter på den beregnede pensjonsforpliktelse/-kostnad. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Scandinavian Business Seating AS og selskaper der Scandianavian Business Seating AS har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og utelatt fra konsolideringen når slik kontroll opphører. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværen-

27 Noter 25 de, inkludert internfortjeneste og urealiserte gevinster og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. Alle selskaper følger samme regnskapssår. Det er ingen minoritetsinteresser i konsernet. Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk segment er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske områder. Konsernet leverer ensartede produkter under tre merkevarer; HÅG, RH og RBM. Risiko og avkastning i de ulike markedene er ikke vesentlig forskjellig. Konsernet har ingen samlet finansiell oppfølgning av de enkelte geografiske markedene utover salgsutviklingen. Finansiell oppfølgning pr. marked skjer innenfor de enkelte varemerkene. Segmentrapportering ihht. IAS14 (se note 3) legger derfor til grunn rapporteringspliktige segmenter basert på varemerker og kun salgsfordeling pr. land. Virksomhetssammenslåing Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av virksomhetssammenslåing. Ved oppkjøp av nye virksomheter og selskaper må kostpris fordeles på identifiserbare eiendeler og gjeld basert på anslått virkelig verdi. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare merverdier ved anskaffelsen utover virkelig verdi for netto eiendeler i det anskaffede datterselskapet verdsatt på dato for kontrollovergang, er klassifisert som goodwill. Hvis anskaffelseskost er mindre enn netto eiendeler resultatføres differansen over resultatet ved oppkjøpstidspunktet. Det er i de gjennomførte oppkjøpsanalyser ikke identifisert merverdier knyttet til andre verdier enn dokumenterte synergieffekter og kunnskaper om selskapenes markeder og produkter. Konsernet består av selskaper som har lik virksomhet og som skaper merverdier ved integrasjon. Merverdier ved oppkjøp er derfor i sin helhet klassifisert som goodwill. Omregning av utenlandsk valuta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer, funksjonell valuta. Balansen blir omregnet til balansedagens kurs, mens resultatregnskapet omregnes med gjennomsnittlig valutakurs for regnskapsperioden. Omregningsdifferanser som oppstår som følge av dette blir inkludert i fond for omregningsdifferanser i egenkapitalen. Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle og presentasjonsvalutaen til morselskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Anskaffelseskosten inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiften pådras. I tilfeller der det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon eller vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang driftsmidler. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelt tap eller gevinst fra transaksjonen blir resultatført. Avskrivninger er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode: Bygninger og annen fast eiendom år Maskiner og anlegg 6-8 år Driftsløsøre, inventar og biler 3-10 år Avskrivningsperiode og metode samt utrangeringsverdi blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet.

28 Noter 26 Konsernet har anlegg under utførelse. Dette er i all hovedsak knyttet til investeringer i verktøy og maskiner til produkter som er under utvikling som nytt ERP system. Driftsmidlene aktiveres og avskrives når produktet lanseres og det er overveiende sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til salget vil tilfalle konsernet og dette kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det kan påvises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen som eies av konsernet og eiendelens kostpris kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler knyttet til virksomhetssammenslåing aktiveres til virkelig verdi. Den påfølgende verdsetting baseres på kostpris fratrukket avskrivning og nedskrivning. Immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning ved at balanseført verdi av eiendelen sammenlignes med gjennvinnbart beløp. Gjennvinnbart beløp beregnes årlig samt ved indikasjoner på verdifall. Immaterielle eiendeler med begrenset levetid avskrives over eiendelens levetid, samt testes for nedskrivning. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert økonomisk levetid. Avskrivningsestimat og avskrivningsmetode blir hvert år vurdert med bakgrunn i de økonomiske realiteter som ligger til grunn. Goodwill Goodwill testes for nedskrivning to ganger pr. år (30. september og 31.desember) og når det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivning vurderes ved å sammenligne gjennvinnbart beløp pr. kontantstrømgenererende enhet med balanseført verdi. Er gjennvinnbart beløp lavere enn balanseført verdi nedskrives eiendelen over resultatet. Historisk nedskrevet beløp blir ikke reversert. Konsernets goodwill er knyttet til kjøp av datterselskapene HÅG as i Norge og RHRBM Holding AB i Sverige. Ved beregning av fremtidig kontantstrøm er det tatt hensyn til forventet markedsutvikling og forventet generell prisutvikling for konsernets produkter i de aktuelle markedene. Forskning og utvikling (internt opparbeidet) Utgifter knyttet til forskning er resultatført når de er påløpt. Utgifter knyttet til utvikling resultatføres når de er pådratt dersom ikke følgende kriterier er oppfylt fullt ut: produktet eller prosessen er klart definert og kostnadselementer kan identifiseres og måles pålitelig; den tekniske løsningen for produktet er demonstrert; produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten; eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler; og tilstrekkelig tekniske, finansielle og andre ressurser til å ferdigstille prosjektet er tilstede. Når alle kriteriene over er oppfylt påbegynnes balanseføring av utgifter knyttet til utvikling. Utgifter som er kostnadsført i tidligere regnskapsperioder blir ikke balanseført. Balanseførte utviklingsutgifter er avskrevet lineært over estimert levetid til det ferdige produktet. Avskrivningsperioden vil normalt ikke overstige seks år. Virkelig verdi av balanseførte utviklingsutgifter vil bli estimert når det foreligger indikasjon på verdifall eller at behovet for tidligere perioders nedskrivning ikke lenger eksisterer. Andre immaterielle eiendeler Konsernet har balanseført produktrettigheter og kundekartotek knyttet til kjøp av virksomhet i Norge. Lineær avskrivning benyttes med levetid fem år. Finansielle instrumenter og lån Sikring av valutaeksponering knyttet til konsernets drift foretas løpende ved at forventet netto kontantstrømmer i valuta knyttet til driftsrelaterte forhold terminsikres, dog kun for en begrenset tidshorisont og kun i den grad det anses å foreligge sikkerhet for at disse forventede kontantstrømmer blir realisert. Måten selskapet utnytter valutaderivatene kvalifiserer ikke til sikringsbokføring og er en finansiell sikring hvor urealisert gevinst og tap resultatføres som agio og balanseføres til virkelig verdi. Konsernet har derfor ikke sikringsbokføring. Lån er regnskapsført til opprinnelig lånebeløp. Lånekostnader er aktivert og fordeles over resultatet i tråd med lånets nedbetalingstid. Lånene blir regnskapsført til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, hvor forskjellen mellom netto proveny og innløsningsverdi blir resultatført

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

årsrapport 2009 Scandinavian Business Seating

årsrapport 2009 Scandinavian Business Seating årsrapport 2009 Scandinavian Business Seating Innhold Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2009 11 Årsberetning 2009 12 Årsregnskap konsern 23 Årsregnskap

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport juli - september 2006

Kvartalsrapport juli - september 2006 Kvartalsrapport juli - september 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer