Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)"

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/ / Møteprotokoll Stavanger formannskap (AU) Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 8/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) til kl Bjørg Tysdal Moe (KrF) fra kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Tore B. Kallevig (FrP), Per A. Thorbjørnsen (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Bjarne Kvadsheim (Sp), Hilde Karlsen (uavh.) Kari Nessa Nordtun (Ap) (sak 126/14), Karl W. Sandvig (Pp) (fra kl ) Rådmann Inger Østensjø Leder Politisk sekretariat Martha Rødde Direktør Kristine C. Hernes Direktør Leidulf Skjørestad Direktør Gunn Jorun Aasland Journalister: 1 Tilhørere:

2 125/14 14/564 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Formannskapets møteprotokoll fra møte godkjennes med følgende endring: 120/14 14/7547 SPØRSMÅL FRA CECILIE BJELLAND (AP) TIL MØTE VEDRØRENDE PARKERING PÅ FORUS I hht reglementets 18 stilte representanten Cecilie Bjelland (Ap) følgende spørsmål til besvarelse: «Vil ordføreren ta initiativ til at bystyret får en statusoppdatering av kollektivtilbudet til næringslivet på Forus der dagens tilbud og forventet opptrapping nærmeste år gjennomgås? Ordfører takket for spørsmålet og ga følgende svar: «Dagens direktebusser (X-rutetilbudet) Forus har i dag en kombinasjon av ordinære heldagsruter og direktebusser fra bydeler til Forusområdet tilpasset arbeidsreiser. Rutetilbudet til Forus er betydelig utvidet de siste årene, og fra 2016 vil rutetilbudet bli ytterligere forbedret. Høsten 2013 ble det gjort endringer i busstilbudet for å øke passasjertilfredsheten, og å bedre bussenes framkommelighet. Rogaland Fylkeskommune bevilget 20 millioner ekstra for å styrke tilbudet til og fra Forus med hyppigere avganger og utvidede åpningstider, spesielt på X-rutene. For mange av X-rutene ble det en dobling i antallet busser i rushtidene på morgen og ettermiddag. Ansatte skal kunne være på Forus til kl på morgenen med X-rutene. Utvidede åpningstider gjør også hjemreisen mer fleksibel med avganger frem til kl , og for enkelte ruter enda senere. Se figur 1 for oversikt over dagens X-rutetilbud. Samtidig er Kolumbus sitt sanntidssystem etablert med gratis applikasjoner til smarttelefoner slik at kollektivreisende til enhver tid får reiseinformasjon. I tillegg tilbys mobilapplikasjoner for reiseplanlegging og billettkjøp. Ca. 63 % av de ansatte på Forus har i dag mulighet for direktebuss (uten bytte) mellom Forus og bostedsbydel. (Kilde: Samferdselsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune). Ordinære ruter I tillegg til direktebussene fra bydeler i regionen til Forusområdet er det flere ordinære ruter som dekker deler av Forusområdet. Viktige ruter er rute 1, 2, 3 og 9. Disse rutene har fire til åtte avganger i timen på dagtid. Jærbanen Jærbanen har i dag avganger hvert 15 minutt mellom Stavanger og Sandnes, og hvert 30 minutt mellom Stavanger og Egersund. Fra Gausel stasjon er det tilbud om overgang til ordinære bussruter og til rute 66 og 67. Rute 66 og 67 korresponderer med Jærbanen og er et tilbud som er etablert for arbeidsreiser til Forusområdet med Jærbanen. Kollektivfelt / kollektivprioritering Det siste året har kollektivtrafikken fått bedre vilkår på Forus med egne kollektivfelt for bussene. Kollektivbroa over E39, egne traséer ved Elkjøp og opp mot Solasplitten er nå tatt i bruk, og mer skal komme. Gjennomgående kollektivfelt øst-vest langs kanalen og prioritering av kollektivtransport i Lagerveien vil bli ferdigstilt i løpet av 2014/2015. Det vil dermed bli full kollektivprioritering gjennom Forus i løpet av 2014/2015. Dette inkluderer også oppgraderte holdeplasser. Det er etablert delstrekninger med kollektivfelt langs fv. 44 mellom Stavanger og Sandnes, og manglende delstrekninger er under utbygging eller planlegging. Sammenhengende kollektivfelt langs fv. 44 fra

3 Stavanger til Sandnes vil stå ferdig i år Figur 2 viser status på kollektivprosjekter på Forusområdet. Busstilbud fra 2016 Ny rutestruktur er nå på høring i kommunene, og vil bli politisk behandlet like før eller like etter sommeren Dette omfatter rutestruktur for ny anbudsrunde fra 2016 og vil også være gjeldende ved åpning av bussvei 2020, sommeren Forus blir påkoblet bussvei-nettet ved at en av de to bussveilinjene fra Stavanger vil bli kjørt over bussbrua og frem til Lagerveien og krysset ved Solasplitten. Dette gir 8 avganger pr. time, hele dagen, 7 dager i uken. I utgangspunktet vil dette bety en overkapasitet for området, men det vil være med på å gi grunnlag for en mer kollektivvennlig arealbruk og endret reisemiddelfordeling på Forus. Bussveien vil gi forbindelse mellom Gausel stasjon og Forus vest 8 ganger hver time. Den vil gi forbindelse til Forus uten trafikale forsinkelser og dermed koble Jærbanen mot Forus bedre enn noen gang. I tillegg vil Forus øst og områdene som dekkes av fv. 44 bli betjent av bussveilinjen mellom Stavanger og Sandnes, også den med 8 avganger hver time. Som en følge av nye bussveilinjer, vil noen ruter legges ned og erstattes av høyfrekvent bussvei. (rute 75 og 66). Endringene i rutetilbud vil medføre at deler av området får noe lengre gangavstand, men et mer høyfrekvent tilbud. Viktige målpunkt på Forus og Lura har i dag bussanløp på hverdager og vil fra 2016 ha bussanløp på hverdager. De viktigste passeringspunktene har i perioden en vekst i antall bussanløp på %.» Representanten takket for svar som videresendes til bystyret til orientering. Formannskapets møteprotokoll fra møte godkjennes med ovennevnte endring.

4 126/14 13/8749 KAI PÅ SIRISKJÆR, DEL AV GNR/BNR 54/841 - FRAMTIDIG BRUK, GODKJENNING AV AVTALE Rådmannen fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass. Christine Sagen Helgø (H) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass. Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fratrådte som inhabil. Kari Nessa Nordtun (Ap) inntok hans plass. Det var 8 representanter til stede. Bjørg Tysdal Moe (KrF) ledet møte. Cecilie Bjelland (Ap) stilte følgende spørsmål til besvarelse til formannskapet: «Det følger av avtaleutkastets punkt 5 at kommunen vil være forpliktet til å dele på betaling som følger av avtale mellom Siriskjær og Stavanger Havn. Avtalene synes for øvrig å være lagt opp slik at de er gjensidig avhengig av at begge avtaler inngås. 1) For å kunne foreta en fullstendig vurdering av de forpliktelser kommunen påtar seg ved å inngå avtalen bes også avtale mellom Stavanger Havn og Siriskjær fremlagt for Formannskapet. 2) Rådmannen skriver».» den fremforhandlede avtalen kan hevdes å innebære en viss direkte- og økonomisk fordel for Siriskjær Utbygging». Dette knyttes opp til en eventuell ESA klagebehandling. Imidlertid er kommunen også etter norsk forvaltningsrett pålagt likebehandling av kommunens innbyggere. Vi ber om at det også redegjøres for hvorvidt kommunen på grunn av denne saken kan måtte påta seg partsrolle også i andre privatrettslige tvister der kommunen ikke har økonomisk eller juridisk forpliketlser. Som eksempel, dersom beboere i Jåttåvågen klager på på støy fra massedeponering ut over det de hadde forventet fra Ryfast vil kommunen da være forpliktet til å gå inn og avhjelpe selgers situasjon, selv om reguleringsbestemmelsene allerede på salgstidspunktet regulererte dette? 3) Dersom Siriskjær Utbygging skulle gå konkurs etter avtale er signert, vil da Stavanger kommune være forpliktet til å betale hele beløpet, ev med fradrag for fremforhandlet dividende i konkursboet? 4) Vi viser til markedsføringen av «Vannkanten», Prospektet gir ved bilder og tekst liten indikasjon om at det må påregnes noe aktivitet utenfor vinduene til beboerne. Det vil være naturlig at prisen på leilgheter med og uten slik aktivitet vil være ulik. Har kommunen foretatt et estimat over hvilken prisøkning en slik differanse vil utgjøre for prospektet? Og med den markedsføringen som har vært ført, vil det være riktig forstått at kjøperne har hatt høyere betalingsvilje for et produkt (utsikt) som kommunen nå bes være med for å ta regningen på? 5) Det følger av avtalens punkt 7 at Siriskjær har forplitelser knyttet til opparbeidelse av regulert sjøpromenade. Overtar kommunen denne forpliktelsen når den etter punkt forplikter seg til å disponere og utvikle kaien som offentlig sjøpromenade/grøntområde? Hva er eventuelt nåverdien av dette?» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Saken avvises.»

5 1. Stavanger formannskap godkjenner vedlagte avtale mellom kommunen og Siriskjær Utbygging AS. 2. Administrasjonen gis mandat til å forhandle med Siriskjær Utbygging AS om hvor stor andel kommunen skal betale av kjøpesummen for kaien på Siriskjær. 3. En fremforhandlet avtale om størrelsen på kommunens bidrag til kjøpet av kaien skal fremlegges for Stavanger formannskap til behandling og avgjørelse/godkjenning. 127/14 14/6199 ØKONOMISK HANDLINGSROM I KOMMENDE PLANPERIODE Cecilie Bjelland (Ap) stilte følgende spørsmål til besvarelse til formannskapet: «1) På side 13 viser Rådmannen til at det vil være behov for en omstilling i størrelsesorden for 250 millioner kroner for 2015, hvilket er 80 millioner mer enn en videreføring av omstilling for Forklaringen er etter det vi forstår forventede innstramminger fra regjeringen, jf foregående avsnitt der det henvises til ytterligere forventede omlegginger og begrenset kompensasjon for pris og oppgavevekst ved statsbudsjettet for 2015 Er dette riktig forstått? 2) Punkt 7.3 «En klimarobust by» viser primært til overordnede mål. Imidlertid har Stavanger egne, ambisiøse mål blant annet etter klimaplan og ordføreravtale som også vil kreve oppfølgning og ressurser. Hva er status på disse målene og er det foretatt noen beregning eller særskilte tiltak for å sette Stavanger i stand til å nå disse lokale/gjensidig forpliktende målene innen satte tidsfrister?» Formannskapet tar sak om økonomisk handlingsrom til orientering. 128/14 14/7581 BYSTYRESAK TERTIALRAPPORTERING PER Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Saken tas til orientering.»

6 1. Bystyret tar tertialrapportering per til orientering. 2. Bystyret godkjenner budsjettendringer i tråd med vedlegg A og medfølgende omstillinger. 3. Bystyret vedtar at Stavanger kommune ikke kjøper Sandvigå 7, seksjon ,16 og deler av 10. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å akseptere høyeste bud, inngå kjøpekontrakt og utstede skjøte over eiendommene i boligfelt 4.4 og 4.5 på Husabøryggen sør (plan 2253). 129/14 13/14132 STIFTELSEN PSYKIATRISK OPPLYSNING - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL REGIONAL KONFERANSE FOR ELDREMEDISIN I VEST JUNI 2014 Per A. Thorbjørnsen (V) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hans plass. Det var 8 representanter til stede. Stavanger kommune bevilger kr til gjennomføring av regional konferanse for eldremedisin i Vest juni Beløpet tas som følgende: kr av ordinær reservekonto og kr fra rådmannens disposisjonskonto. Saldo på ordinær reservekonto er etter dette kr /14 10/13527 BYSTYRESAK SANDVIGÅ 7 - KJØP AV SEKSJONER Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: «Saken avvises.» Bystyret vedtar at Stavanger kommune ikke kjøper Sandvigå 7, seksjon ,16 og deler av 10.

7 131/14 12/7781 ARKIVENES HUS 1. Stavanger kommune deltar i de videre forhandlinger om et arkivenes hus på Ullandhaug ut fra de skisserte rammebetingelser. 2. Det fremmes egen sak når forhandlingen er sluttført og valg av leverandør er foretatt. 132/14 13/1567 SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende endringsforslag: «Punkt 3 strykes.» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Bydelshuset vurderes endret til å hete «Sunde og Kvernevik bydelshus, Madla bydel.» 1. Det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan Bygget skal realiseres som et OPS-prosjekt. 2. Rådmannen bes om å fremme en sak innen oktober 2014 som drøfter hvilke helserelaterte funksjoner som bør inngå i prosjektet, og hvordan disse skal finansieres. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse av OPS-prosjektet når punkt 2 er avklart. 133/14 13/3697 VIKINGHALLEN - SØKNAD OM KOMMUNAL SELVSKYLDNERGARANTI 1. Stavanger kommune ønsker å stille selvskyldnergaranti for Vikinghallen, et idrettsbygg som er under oppføring ved siden av St. Svithun videregående skole på Tjensvoll. Den tilgodesette for garantien er eier og drifter av bygget, Vikinghallen AS, som er et ideelt foretak. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 85 millioner kroner, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.

8 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 25 år, med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens 3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garanti samt eventuelt andre tilhørende dokumenter i denne forbindelse. 4. Det utarbeides en egen garantiavtale med Vikinghallen A/S. 134/14 13/4587 STAVANGER SVØMMESTADION GAMLINGEN - FORPROSJEKT. PROSJEKT NR Tore B. Kallevig (FrP) tok opp MDG og FrP s tilleggsforslag fra kommunalstyret for miljø og utbyggings møte : «4. Gamlingen prosjekteres videre med en rimelig løsning grønt tak. Grønt tak vil redusere vedlikeholdskostnadene på sikt, og er sannsynligvis billigere i det lange løp. Det vil også bidra positivt til biologisk mangfold i form av innsekter og fugler. 5. KMU ber om at prosjektgruppa ser på drastiske innsparinger og regner på muligheten til en 2 delt løsning, hvor kafebygg, grillplass og uteserveringsområde utsettes inntil videre.» Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt flertallsvedtak: 1. Forprosjekt for Nye Gamlingen svømmehall med en total prosjektkostnad på 120 mill kroner inkl.mva godkjennes. Dette innebærer at det i den videre detaljprosjekteringen skal gjennomføres kostnadsreduserende tiltak for 8 mill kroner. 2. Endelig tidspunkt for oppstart og fastsetting av fremdriftsplan avgjøres ved behandling av 1. tertialrapport for KMU forutsetter at fremdriftsplanen ligger fast slik at anlegget ferdigstilles i Dersom bystyrets endelig godkjenning av reguleringsplanen innebærer vesentlige avvik mellom planens krav og godkjent forprosjekt vil prosjektet Nye Gamlingen bli lagt frem til ny politisk behandling. 135/14 14/5030 BYSTYRESAK OLAVSKLEIVÅ 26 GNR/BNR 56/ SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for gnr/bnr 56/1413 Olavskleivå 26

9 136/14 14/6442 BYSTYRESAK GNR/BNR 55/1215 SKANSEGATA 2 - FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FREDET BYGNING Eiendommen gnr/55, bnr 1215 Skansegata 2 som er fredet ved forskrift av Riksantikvaren gis fritak for eiendomsskatt. Fritak gis fra og med 2. termin /14 14/7862 BYSTYRESAK GNR 24 BNR 38 OG 59 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DELINGSTILLATELSE ETTER JORDLOVEN 12 Stavanger formannskap holder fast ved landbrukssjefens vedtak av om å gi fradelingstillatelse til livsvarig borett til Oddbjørn Gilje med familie i henhold til avtale av Saken videresendes til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 138/14 14/6747 BYSTYRESAK ROGALAND RIDEKLUBB, BYGNINGER PÅ GNR/BNR 17/57 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Det gis fritak for eiendomsskatt for Rogaland Rideklubb sine bygninger på gnr/bnr 17/57. Fritak gis med virkning fra og med 2. termin /14 13/6913 STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF - KONSEKVENSER AV OMDANNING TIL AKSJESELSKAP Saken tas til orientering.

10 140/14 13/8937 BOLIGRAPPORTERING I STAVANGER Saken tas til orientering 141/14 14/6570 KOMMUNEPLAN FOR SANDNES HØRINGSUTTALELSE Kommunalstyret for byutviklings enstemmige vedtak: 1. Stavanger kommune mener at kommuneplan for Sandnes samlet sett er et godt planforslag, og vil spesielt fremheve foreslått byutviklingsstrategi for strekningen Forus- Sandnes sentrum -Sandnes øst. Kommunens forslag til bestemmelser som skal samle en vesentlig andel av utbyggingen til denne aksen, vil være et viktig bidrag til å skape en konsentrert byutvikling i storbybyområdet på Nord-Jæren. 2. Stavanger kommune støtter kommunens forslag om omdisponering av Sandnes øst som helhet. En helhetlig overordnet planavklaring av utviklingsretningen vil være et godt utgangspunkt for videre konkretisering av denne. 3. Stavanger kommune vil oppfordre Sandnes til å vurdere mulighetene for en tydeligere prioritering av forslag til nye byggeområder som ligger utenfor prioritert byutviklingsakse. Dette for å styrke gjennomføringen av den foreslåtte byutviklingsstrategien. 142/14 14/1011 BYSTYRESAK IVAR IKS SØKNAD OM LÅNERAMME 1. Stavanger kommune godkjenner at 15-1 i selskapsavtalen til IVAR IKS endres til: «Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av investeringer, eller dekke driftskostnader såfremt den samlede lånegjeld ikke overstiger mill. kr.». 2. Stavanger kommune legger til grunn at låneopptak gjennomføres i takt med investeringsnivået innenfor selvkostområdene.

11 143/14 14/6990 BYSTYRESAK NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR, REVIDERT SELSKAPSAVTALE OG EIERSTRATEGI FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) stilte følgende spørsmål til besvarelse til formannskapet: «1. Ad dagens brannstasjon på Lagårdsveien som er foreslått nedlagt. Hva er kommunenes videre planer for denne eiendommer vil rådmannen foreslå salg eller at kommunene beholder eiendommen til andre formål? 2. Hvilke muligheter har kommunen til utvidelse av eksisterende brannstasjonsbygning på Lagårdsveien i forhold til reguleringsmessige forhold? 3. Generelt spørsmål til saken: Kan beslutningsprosessen i forhold til lokaliseringen av nye brannstasjoner i Stavanger avvente lokaliseringen av nytt sykehus? 4. gitt at nytt sykehus blir værende på dagens lokasjon er det dat tatt tilstrekkelgi hensyn til dette i utførte analyser og kan da Ullandhaug/Rumag-området være en alternativ plassering av ny brannstasjon?» 1. Stavanger kommune godkjenner forslag til ny brannstasjonsstruktur slik den er beskrevet i vedlegg Stavanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) datert (vedlegg 2). 3. Stavanger kommune godkjenner eierstrategi for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) (vedlegg 3). 4. Stavanger kommune godkjenner i samsvar med ny brannstasjonsstruktur at Sandnes kommune gjennomfører oppføring av ny hovedbrannstasjon i selskapet, med ferdigstillelse i løpet av /14 14/7155 HØRING OM LOVFORSLAG OM STATLIG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIEAVTALER FOR IVERKSETTING AV KOMMUNEREFORMEN Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 1. «Stavanger kommune tar til etterretning at regjeringa har satt i gang arbeidet med en kommunereform.» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende endringsforslag:

12 «Som rådmannen, men pkt. 2 strykes:» Rådmannen foreslår at Stavanger kommune avgir slik høringsuttalelse til det foreliggende lovforslag. 1. Stavanger kommune ser behovet for en kommunereform og gir sin tilslutning til arbeidet med å oppnå dette. 2. Stavanger kommune er imidlertid prinsipielt ikke enig i behovet for gjeninnføring av regler for statlig godkjenning av låneopptak og langsiktige avtaler om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler da slike regler strider mot prinsippet om kommunalt selvstyre, og er et unødig inngrep overfor kommuner i økonomisk balanse. 3. Dersom Stortinget mener at det er nødvendig i tiden frem til endelig beslutning i sak om ny kommunestruktur å innføre slike regler, bør den endelige godkjennings-myndigheten av legalitetshensyn legges til departementet. Det er statsråden som er ansvarlig overfor Stortinget. Ved intern delegasjon kan myndigheten delegeres til fylkesmennene, og kommunene gis rett til å klage vedtak inn for departementet. En slik ordning vil skape større likhet mellom kommuner og fylker. For å sikre effektiv saksbehandling, bør det settes frister både for klage og klagebehandling. 145/14 14/7573 BRUK AV KOMMUNALE SELVSKYLDNERGARANTIER VED BYGGETILTAK I REGI AV IDRETTSLAG- OG FORENINGER Cecilie Bjelland (Ap) stilte følgende spørsmål til besvarelse til formannskapet: «Det står at dette regnskapsføres som "mulig forpliktelse". Vil dette si at disse påvirker beregningen av vår gjeldsportefølje (og dermed har effekt på 60% regelen) Vi ber om en oversikt over størrelsen og dermed totalrisiko på dagens garantiansvar. Vi forstår det slik at simpel kausjon som hovedregel vil redusere kommunens eksponering og medføre at långiver må ta en mer aktiv holdning. Hva er begrunnelsen for at selvskyldnerkausjon likevel synes å bli lagt til grunn som hovedregel? Vil det være naturlig at kommunen betinger seg rett (men ikke plikt) til å tre inn som hel eller delvis eier dersom garanti blir utløst?» 1. Stavanger kommune er positiv til økt bruk av kommunale selvskyldnergarantier til prosjekter i regi av idrettslag- og foreninger i kommunen som kvalifiserer til dette innenfor rammene presentert i saksframlegget. 2. Det utarbeides konkrete retningslinjer for ordningen i tråd med de forutsetningene som fremgår i saken.

13 146/14 14/7682 OPPSUMMERING AV TURISMEPROSJEKTET I STAVANGER-REGIONEN Formannskapet tar oppsummeringen fra Region Stavanger angående Turismeprosjektet til orientering. 147/14 14/7732 ORIENTERINGSSAK NYTORGET OG NYTT TINGHUS Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, V, KrF, Sp og uavh.: «Saken tilbakesendes. Det skal bl.a. redegjøres nærmere for kostnadene knyttet til prosjektmandatet. Konsekvenser for gjeldene reguleringsplan Bystyrevedtaket om Fjellhall Begrunnelsen for hvorfor kommunen skal starte prosesser når byggherren Statsbygg ikke kan starte arbeidet før 2016.» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Prosjektet bes tilstrebe høyest mulig kapasitet i parkeringsanlegget, i varslet egen sak om dette til høsten.» 1. Formannskapet slutter seg til forslag til prosjektmandat for Nytorget og nytt tinghus. 2. Parkering for Nytorgetområdet skal løses i et anlegg /under bakken/bygg og dekke behovet for eksisterende og ny bebyggelse i området. 3. Formannskapet tar for øvrig saken til orientering 148/14 14/7796 BYSTYRESAK ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I RANDABERG KOMMUNE Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere administrativt vertskommunesamarbeid der Stavanger kommune som vertskommune får ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i Randaberg kommune.

14 Avtale om administrativt vertskommunearbeid for skatteoppkreverfunksjonen med Randaberg kommune vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i prisene i avtalens punkt /14 14/7876 FORUTSETNINGER FOR BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER Boligbyggeprognosen slik det framgår av saken utgjør et egnet grunnlag for framskriving av folkemengden og skal benyttes ved kommende framskriving for perioden Det utarbeides supplerende framskriving av folkemengde med basis i analyse av sysselsettingsutviklingen som beskrevet i saken. Sak med befolkningsframskrivinger legges fram i 3. kvartal. 150/14 14/7798 KOMMUNEREFORMEN OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV STORBYOMRÅDET Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende alternative forslag: «Saken legges fram til drøfting for bystyret.» Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende forslag: «Stavanger kommune innleder forhandlinger med Sandnes, Sola, Randaberg og Rennesøy med formål om å gjennomføre en kommunesammenslåing.» Saken legges fram til drøfting. 151/14 14/7269 EVALUERING AV RETNINGSLINJENE FOR STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING Stavanger formannskap viderefører retningslinjene for bruk av konto Støtte til næringsutvikling slik de ble vedtatt av formannskapet

15 152/14 14/7802 ENDRING AV SKJENKERETNINGSLINJENE Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om bevilling for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning i h.h.t. alkoholloven 1-6, 2. ledd. 153/14 13/13580 INSIDE STAVANGER/KONG OSCAR BILJARD, SKAGEN 27 - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING V/ EIERSKIFTE Det bes om et notat til formannskapet om endringene som er gjort i saksfremlegget. Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Punkt 2: «Skjenkebevilling gis ut inneværende bevillingsperiode ( )» 1. Inside Kong Oscar Bar og Biljard Pub AS, org.nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av Inside Stavanger/Kong Oscar Biljard i omsøkte lokaler i Skagen 27, med 290 gjesteplasser. 2. Bevillingen gis for drift av kafé og pub, og går fra vedtaksdato og frem til Trond Larsen, f , godkjennes som styrer. Are Nilsen, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til kl med stengt kl 02.00, søn- og helligdager fra kl til kl med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er hverdager fra kl til kl med stengt kl alle dager. Skjenketiden utendørs for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra til kl med stengt kl 00.30, søn- og helligdager fra kl til kl med stengt Skjenketiden utendørs for alkoholgruppe 3 er hverdager fra kl til kl med stengt kl 00.30, søn- og hellligdager, fra kl til kl med stengt Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven 16.

16 6. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 154/14 13/13655 NO 28 PIZZA - SØKNAD OM SERVERINGS/SKJENKEBEVILLING 1. Holmen 28 AS, org. nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av No 28 Pizza pub 2. Bevillingen gis for drift av restaurant, og gjelder fra fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Christina Bergstøl, født. 8. desember 1975, godkjennes som styrer av skjenkebevillingen. Kelly How Tam Fat, født 11 april 1988, godkjennes som stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for eventuell uteservering for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 24.00, med stengt kl , og søndag og helligdager fra kl til 23.00, med stengt kl Alkoholgruppe 3 kan skjenkes ute på hverdager fra kl til 24.00, og søn- og helligdager fra kl til 23.00, med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid.

17 155/14 14/6508 HANEKAM AS, ØVRE HOLMEGATE 26 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING 1. Hanekam AS, org. nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av Hanekam, Øvre Holmegate 26, med uteservering i bakgård samt på framsiden av lokalet markert med h.h.v. rød og blå farge på vedlagte kartskisse. Alkoholservering på kommunal grunn forutsetter leiekontrakt med kommunen. 2. Bevillingen gis for drift av cafè og bar, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Det er en forutsetning for bevilling, og bevillingen kan ikke tas i bruk, før bevillingsseksjonen har fått dokumentert byggetillatelse/ferdigattest fra bygningsmyndighetene, herunder branngodkjenning med angivelse av antall gjesteplasser. 4. Tom Ur Kjørsvik, f , godkjennes som styrer. Bibbi Ur Kjørsvik, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 5. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 utendørs, er fra kl til 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 utendørs, er fra kl til kl på hverdager, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 8. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 9. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid.

18 10. Bruk av musikk ved uteserveringen må kun rettes til skjenkestedets gjester og ikke føre til lydlekkasje utover eget serveringsområde. For øvrig gjelder Vilkår for bruk av kommunal grunn til uteservering, vedtatt i Stavanger formannskap /14 14/6601 CARDINAL - SØKNAD OM TILLATELSE TIL INNFØRSEL AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR SKJENKING I EGEN VIRKSOMHET 1. Cardinal sin skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 utvides til også å omfatte egeninnførsel av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, jf. alkohollovens 4-2 tredje ledd. 2. Utvidelsen gjelder ut inneværende bevillingsperiode ( ). 3. De bevillingsforhold som tidligere er godkjent for Cardinal AS, for så vidt gjelder bl.a. driftsselskap, eier- og styrerforhold, gjelder tilsvarende etter utvidelse av bevillingen. 4. Bevillingshaver plikter å sette seg inn i de toll- og avgiftsregler som gjelder for import av alkoholholdig drikk til Norge 5. Skjenking av alkoholgruppe 1, 2 og 3 som er egeninnført, inngår på vanlig måte i beregningsgrunnlaget for bevillingsgebyret etter alkoholloven /14 14/7001 CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING 1. Clarion Hotel Energy AS, org. nr , innvilges skjenkebevilling for Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). Bevillingen kan ikke tas i bruk før brukstillatelse og ferdigattest fra bygningsmyndighetene er dokumentert. 2. Skjenkebevillingen omfatter hele 1. og 2. etasje, uteserveringsområde slik som vist på vedlagte kartskisse, og for minibar på alle gjesterommene. 3. For minibarene, må det påses at alkoholholdig drikk og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige. Det må påses at alkoholholdig drikk gruppe 3 ikke er tilgjengelig i de tidsrom drikk i denne gruppen ikke lovlig kan skjenkes. 4. Leif Sigurd Lindland, f , godkjennes som styrer. Lilly Bogstrand, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 5. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl

19 Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 utendørs, er fra kl til 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 utendørs, er fra kl på hverdager til kl 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 8. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 9. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 11. Bruk av musikk ved uteserveringen må kun rettes til skjenkestedets gjester og ikke føre til lydlekkasje utover eget serveringsområde. 158/14 14/7016 STAVANGER FORUM EXPO, MADLAVEIEN SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTVIDELSE MED NY HALL 1. Stavanger Forum AS, org. nr , innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 for drift av Stavanger Forum Expo, jf. alkoholloven 1-6. Bevillingen omfatter hele 1. etg., kafeteriaområdet i 2. etg., og uteserveringsområde på 160 kvm i tilknytning til kafeteriaen i 2. etg. Bevillingen kan ikke tas i bruk før brukstillatelse og ferdigattest fra bygningsmyndighetene er dokumentert. 2. Bevillingen gis for drift av restaurant/bar/kafè/selskapslokale/konsertarena, og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden ( ). 3. Cornelius Middelthon, f , godkjennes som styrer. Jakob Meland, f , godkjennes som stedfortreder for styrer. 4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 er hverdager fra kl til 01.30, med stengt kl Søndag og helligdager er skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 fra kl til 01.30, med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 er alle dager fra kl til 01.30, med stengt kl

20 Skjenketiden for alkoholgruppe 1 og 2 utendørs, er fra kl til 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Skjenketiden for alkoholgruppe 3 utendørs, er fra kl på hverdager til kl 24.00, med stengt kl På søndager og helligdager er skjenketiden fra kl til kl , med stengt kl Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i orden. Hvorvidt skjenkestedet plikter å holde ordensvakter, og til hvilke tider, må avklares med politiet, jf. serveringsloven Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er innvilget, er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens 1-9 med forskrifter pålegger. 7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om dette. 8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det regelverket som gjelder for skjenkebevillinger, herunder skjenkeretningslinjene. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige brudd på regelverket. Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 9. Bruk av musikk ved uteserveringen må kun rettes til skjenkestedets gjester og ikke føre til lydlekkasje utover eget serveringsområde. 10. Ved konsertarrangement må det være tilstrekkelig med ordensvakter og det må påses at personalet som skjenker alkohol har den nødvendige opplæringen og kunnskapen om alkoholloven med tilhørende regelverk. 159/14 13/3948 FISH & COW, KLUBBGT 5 - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE UTENDØRS Tore B. Kallevig (FrP) stilte følgende spørsmål til besvarelse til formannskapet: «Kan formannskapet gi utvidet skjenkebevilling med 2,5 mnd. tilbakevirkende kraft?» 1. Jak Restaurantdrift Torgterrassen AS, org.nr , innvilges utvidet skjenkeareal utendørs for perioden , slik som vist med gul farge på vedlagte kartskisse, jf. alkoholloven Det stilles som vilkår at bevillingshaver besørger rydding av søppel på eget skjenkeareal, jf. alkoholloven 4-3.

21 3. Vilkår for bruk av kommunal grunn til uteservering, vedtatt i Stavanger formannskap , gjelder for uteområdet, herunder at avgrensningen av leiearealet skal være tydelig markert, jf. pkt. 1, og at det ikke må iverksettes støyende tiltak ihht. pkt For øvrig gjelder vilkårene som for den eksisterende skjenkebevillingen. Christine Sagen Helgø ordfører Martha Rødde leder Politisk sekretariat

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/7341-1 43991/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 11.05.2015 GODKJENNING

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 10.09.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer