Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015"

Transkript

1 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015 Vi kallar med dette inn til møte i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Onsdag 18. februar 2015 kl 10:00 14:00 Ålesund sjukehus, adm - styrerommet Saksframlegga blir lagt ut fortløpande på internettsida til Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal - Styreadministrasjon Eventuelt forfall skal meldast til Sakliste: Sak 2015/01 Sak 2015/02 Godkjenning av innkalling og saksliste Underskrift av protokoll nr. 04/14 frå møtet Orienteringssaker Sak 2015/03 Samhandling Strategi for Sak 2015/04 Sak 2015/05 Sak 2015/06 Kvalitet i alle ledd samordning av hjelpetilbod for barn og unge Status i etablering av øyblikkeleg hjelp døgntilbod (ØHD) i Møre og Romsdal Eventuelt Sak 2015/07 Godkjenning av protokoll nr 01/2015 frå møtet Med vennleg helsing Kopi: Varamedlemmer Petter Bjørdal Leiar sign. Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/02 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/732 Saksutgreiing: 1. Tilsyn frå fylkesmannen 2. Orientering om arbeidet med prioriterte fagområder 3. Referat frå Klinisk samhandlingsutval i gyn/fødefaget 4. Orientering om oppnemning av arbeidsgruppe Arbeidet vedrørande Frivilligheit før tvang Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutvalg Møre og Romsdal HF, tek orienteringssakane til vitande Petter Bjørdal leiar

3

4

5

6

7

8 Internt notat Til: Klinisk samhandlingsutvalg Frå: Grete Teigland Dato: Kopi: Ref: Møte nr 5 Emne: Referat fra Tilstede: Henrik Erdal, Idunn Myklebust, Ingeborg D. Thomassen, Torill Myklebust, Kristin Meli, Marit Myklatun, Bodil Fjørtoft. Referent Grete Teigland Meldt forfall: Randi Huseth, Anne Lise Bruseth, Janne Vindenes Loe, Elin Kilvik Skeide og Ingeborg Hjertvik Møtedatoer KSU høsten 2014: 27. august, 10-14, i Ålesund 23. oktober 10-14, i Molde endres til Molde Sak 1 Godkjenning av referat Godkjennes Sak 2 Arbeidsgruppe normering helsestasjon. Sjekke status/ frister ang. jordmorarbeidet. (Janne, Kristin, Marit) DNJ jobber med normering, (Nanna Woldner), men gruppa har ikke fått snakket mer med henne. Arbeidsgruppen mener Det bør være nok jordmorhjemler på helsestasjonen til å dekke hovedoppgavene, svangerskapskontroller og anbefalte hjemmebesøk/ kontakt etter fødsel. Alle kvinner har rett til og må ha mulighet til, å velge hvem de vil gå til kontroll til. Viktig med samarbeid jordmor/fastlege ang kvinner med sammensatte problemstillinger.

9 Et forslag til norm fra Molde kommune: 100 gravide = 100% stilling. Bør vi vente på en sentral normering ift jordmor i kommunen? Helsesøsterstillinger i kommunen har en normering som ligger til grunn for planlegging av bemanning. Det mangler ikke på dokumenter fra statlige myndigheter som ser og argumenterer for økte stillinger for helsesøstre og jordmødre i kommunehelsetjenesten. Det etterlyses bedre kvalitet og kvalitetsindikatorer, økt tilgjengelighet, mer brukervennlig tjeneste, avsatt tid til å samarbeide på tvers av fag grupper, både innad i kommunene, og mellom helseforetakene og kommunene, og faglig oppdatering av personalet ved helsestasjonene. Av dokumenter kan nevnes følgende: Veileder i svangerskapsomsorg for kommunehelsetjenesten IK-2492 / 1995 Veileder for helsepersonell I Norge om kvinnelig omskjæring IK-2723 / 2000 Retningslinjer for svangerskapsomsorgen IS-1179 / 2005 En gledelig begivenhet St. melding nr.12 / 2009 Helhetlig plan for svangerskaps, fødsels og barselomsorg i Midt -Norge / 2009 Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet IS-1742 /2010 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjeneste IS-1798 / 2010 Utviklingsstrategi for jordmortjenesten IS-1815 / 2010 Rapport fra Helsetilsynet angående barselomsorgen 3/ 2011 Nasjonal retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien IS / 2013 Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen hvordan avdekke vold IS / 2014 I alle dokumentene ønsker de oss alle lykke til i arbeidet. Lite er derimot viet implementeringen av forskrifter og veiledere og det følger sjelden med økte bevilgninger / ressurser med økende krav om forsvarlighet og tilgjengelighet. Den gode hensikt blir alt for ofte til frustrasjoner hos helsesøstre og jordmødre som fra før har marginale stillingsbrøker sett i forhold til antall brukere og arbeidsmengde. Konklusjon: Utfordrende for Klinisk utvalg å komme med konkrete normeringsforslag men vi oppfordrer kommunene til å følge opp anbefalingene i de nasjonale faglige retningslinjene, både for svangerskap og barsel. HMR har hatt 2760 fødsler i snitt over de siste 4 årene. Vi har ikke totaloversikt over hvor mange jordmorstillinger hver kommune har Vi vet at stillinger, også ift antall fødsler, varierer fra kommune til kommune. Sak 3 Utskrivningsklare pasienter fra barsel Grete, status + Bodil sjekke rutinene v/ St. Olavs Hospital

10 Bakgrunn For å gjøre kommunene i stand til å oppfylle den nasjonale anbefalingen om hjemmebesøk av jordmor til barselkvinner innen 48 timer etter utreise fra sykehus, må sykehuset kunne varsle kommunene tidlig etter fødsel. Dette for at hjemmebesøket skal kunne planlegges ift annet arbeid og for å oppfylle helselovgivningens krav til god og forsvarlig helsehjelp. Konklusjon 1.Samhandlingsavtalene skal reforhandles høsten 2014 og vårt innspill der er at barselforløpet og kommunikasjon mellom HF og kommune, må inn i avtalen. Vedlegg 5a til samarbeidsavtalen punkt 6.2 kvinner som har født må også omtales her. Under punkt 6.3 fødeavdelingene varsler kommunene når kvinnen har født. Da vet man antatt utreisedag. Bodil har et konkret forslag som hun skal justere noe og legge fram. 2. Helsestasjonene får elektroniske meldinger fra ulike avdelinger på sykehusene, men ikke fra fødeavdelingene. Dette forventer vi blir etablert snarest. ( Grete har i etterkant av møtet vært i systemeiermøte for fødedataprogrammet NATUS. Der spurte jeg om elektroniske meldinger kunne prioriteres slik at vi kunne få sendt dem til helsestasjonene. Svaret se innlimt mailkorrespondanse i saken, nederst i referatet!) 3. Inntil vi har punkt 1 og 2 på plass, har klinisk samhandlingsutvalg utarbeidet en prosedyre for hvordan føde/ barselavdelingene og kommunene skal gjennomføre tidlig varsling. De kommunene som kan skaffe/ har mobiltelefon, kan starte umiddelbart. Hva gjør vi med prosedyren videre: Avklare de lovmessige tingene ( Grete, Henrik) ta opp i KK teknisk løsning- har føde/ barsel mobil brev til ledelsen i alle kommuner Henrik o bakgunnen for behovet o melde inn telefonnr til Grete Teigland og Janita Skogeng Sendes adm utvalg til orientering Vi ønsker oppstart fra for de kommunene som da er klare. Sak 4 Prosedyrer for kommunehelsetjenesten. Ansvar Bodil ( Ingeborg H. og Kristin M) a) Skal vi utarbeide en samhandlingsavtale som er nokså konkret, på de områdene KK og kommune samarbeider om pasientene på?

11 Eller b) Skal det utarbeides prosedyrer mellom KK og kommunen der vi samarbeider Samhandlingsområder det er viktig å ha avklaring/ avtale på; - Avtale om varsel fra sykehuset og hjem - Ansvarsforhold - gjennomføring o re vurdering mor/ barn etter heimreise o Hvor mange dager har sykehuset ansvar, 14 dager/ 5 dager? o Ammeveiledning anbefaling om ammekyndig helsestasjon, bare noen er det og de anbefaler det. Hvor lenge skal HF ha ansvar for ammeveiledning/ ammepol se barselforløp KK o Oppfølging bilirubinemi og vekttap hos nyfødte Bodil har laget forslag og det er enighet om den!! o Vaksinering ansvar gjennomføring o Nyfødtscreening/ hørselsscreening Det er utarbeidet en prosedyre der kommunene kan gjøre dette, etter opplæring og avtale o Informasjonsskriv om fødsel og barseltid og hva man kan forvente, hvor o Fagutvikling/ hospitering o Adipositas svangerskap/ fødsel Neste møtet flyttes fra til 4. november!! Sak 5 Bodil og Grete gå gjennom status ift helhetlig plan og innføring i Møre og Romsdal Dette ble ikke tid til å gå gjennom og legges derfor ved referatet ved utsending ************************************************************************** E- post korrespondanse etter at Grete tok opp muligheten for elektronisk overføring til helsestasjon, av fødselsmeldingen i Natus: From: Gausdal, Jon Sent: Tuesday, September 02, :49 AM To: Olsen, Hilde Grimnes Subject: Fødselsmeldinger til helsestasjoner Hei! Vet du om Meldingsløftet har planer om å implementere fødselsmeldinger til helsestasjoner? Dvs. fra sykehusene (Natus/DocuLive/PAS)? Fins det PLO-meldinger for dette? Med vennlig hilsen

12 Jon Gausdal Tjenesteansvarlig Virksomhetsutvikling From: Olsen, Hilde Grimnes Sent: Tuesday, September 02, :06 AM To: Gausdal, Jon Subject: RE: Fødselsmeldinger til helsestasjoner Det ligger ikke i Meldingsløftet sitt scope foreløpig, men SamUT har gitt innspill til NUIT-møte 18.september (underlag til møtet finnes her) om at det er ønskelig at denne meldingen prioriteres for Kommunene er veldig opptatt av at denne kommer på plass. PLO-meldingene dekker i utgangspunktet ikke dette behovet, de er tilpasset kravene i samhandlingsreformen knyttet til inneliggende pasienter. Jeg tror heller ikke at helsestasjons-systemene kan ta i mot eller sende PLO-meldinger. Ryktene tilsier at HSPro kommer med en løsning nå for å ivareta basismeldinger (inkl epikriser) og at de vil godta meldinger uten fullt personnr. Det er dette som er utfordringen i dag at nyfødte ikke har fått personnr. Med vennlig hilsen Hilde Grimnes Olsen Prosjektleder Virksomhetsutvikling Lync Til info. Det tyder på at det kan bli aktuelt å innføre i Natus når helsestasjonene blir i stand til å ta imot. Regner med det vil komme en nasjonal koordinering dersom NUIT prioriterer dette... Jeg regner med Csam er interessert i å følge med på hva som skjer, men vi skal uansett følge opp saken med dem dersom dette blir en nasjonal prioritering. Med vennlig hilsen Jon Gausdal Tjenesteansvarlig Virksomhetsutvikling Lync

13

14 Navn Endresen, Stian Innerdal, Cato Langerud, Laila Helene Nedberg, Ann Sissel Misund Pettersen, Stein Skagøy, Nils Arne Sæther, Tonje Vatne, Elin Høydal Veiset, Sverre Østraat, Trond Iversen, Elisabeth Arbeidsgruppe Møre og Romsdal «Frivillighet før tvang» Profesjon/ Organisatorisk tilhørighet Rolle Praksis - Helse Møre og Romsdal HF konsulent Ass. Fylkesmannen Fylkeslege Fylkesleder Mental Helse Møre og Romsdal Rådgiver Molde kommune (oppnevnt av Romsdal regionråd - ROR) E-postadresse mmune.no Rådgiver Klinikk for psykisk helsevern Avdelings - sjef Psykologspesialist Leder Klinikk for psykisk helsevern Klinikk for psykisk helsevern Rus- og psykisk helsetjeneste i Volda kommune. (oppnevnt av Sunnmøre regionråd) Rådgiver Fylkesmannen Overlege/ Psykiater Enhetsleder Psykisk helse Klinikk for psykisk helsevern Kristiansund kommune (Oppnevnt av Ordfører og rådmannskollegiet Nordmøre - ORKIDE)?? Politi??? Klinikk for rus og? avhengigheitsbehandling ne.no

15

16

17 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal! " ## $! "#$! "!$! $!%&&' $( )*+,"-!$.+*( $!%!&$& $ $$&! %/)!( $!%'%'%.&!(! $%).&!(! +!% %&!%&'$ $!%$!!$%! %!% &).&!(' &&%% %!( #!%%!$!& $0 $ $$1) 2$!%% %% % )!%% $0$$$1!%!% $ $$) %&!!#!$'!%$ $&' %% % 3"+!!$3"!%% && $$ $!$ $ 4%'5)6 4%'5!'! &!$!!&'$ ( ).&!(2!!$&%$$ $) ' 7! % $$ $'!!$$&!%! $!%% $!%') % $ 7! % $!&$!%$!!& $( 7! % $&! %$! &(!! % $ $$) 7!!%&!!%),7

18 2

19 Til: Overordna samhandlingsutval Status ad: Samarbeid om reduksjon av tvang i psykisk helsevern Viser til vedlegg 2 og 3 over og utklipp i kursiv og gul utheving under: Saksnr. Utvalsnamn. Møtedato 2014/17 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Ketil Gaupset Arkivreferanse: 2014/4587 Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutval ser positivt på det viktige initiativet som er gjort for å redusere bruken av tvang i psykiatrien Overordna samhandlingsutval tilrår at ein tek kontakt med dei tre regionråda i fylket for oppnemning av deltakarar til den planlagde arbeidsgruppa. Overordna utval ber om å bli orientert om resultatet av arbeidet. Maritta Ohrstrand leiar Representant (er) i fra følgende er deltakere i arbeidsgruppe: (se evt. navneliste deltakere i vedlegg 1 over) Sunnmøre regionråd Romsdal regionråd Orkide Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mental helse 'Mental Helse Molde' Praksiskonsulent jfr. vedlegg 13 i Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtale Leder i Klinikk for psykisk helsevern Fagpersoner i Klinikk for psykisk helsevern Klinikk for Rus og avhengigheitsbehandling (er invitert) Politi (er invitert) Status på arbeidet: 12. januar: Det første arbeidsgruppemøte med mål å øke frivilligheten gjennom gode rutiner og samarbeidsrelasjoner mellom ulike hjelpenivå. Godt oppmøte og konstruktive diskusjoner. 11. februar: Inspirasjonssamling i Oslo (I regi av Rådet for psykisk helse) 2. mars: Nytt arbeidsgruppemøte

20 Primo Juni: Arbeidsmøtene planlegger en større nettverkssamling. Med vennleg helsing Stein Pettersen rådgiver, klinikk for psykisk helsevern Klinikk for psykisk helsevern Helse Møre og Romsdal HF helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal

21 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Samhandling - Strategi for Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/03 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Britt Valderhaug Tyrholm Arkivreferanse: 2015/732 Saksutgreiing: Bakgrunn: Samhandlingsreformen og Nasjonal Helse og omsorgsplan har som mål å styrke samarbeidet i helsesektoren og få kommunene til å ta et større ansvar for behandlingen av pasienter. Samhandlingsreformens intensjon er at begge parter skal utvikle tjenestene. Regjeringen viser til at det er behov for bedre kompetanse og kvalitet til å forebygge, diagnostisere og behandle i kommunene for at målene i samhandlingsreformen kan nås. Samhandlingsavdelingen har som oppgave å medvirke til en utvikling i samsvar med de nasjonale målene for reformen. Styringskrav og rammer 2015 for Helse Møre og Romsdal HF Fra styringsdokumentet: Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira (s.3). Til diskusjon i Overordnet samhandlingsutvalg: Med utgangspunkt i utviklingen innenfor samhandling mellom kommunene og sykehusene i helseforetaket (listen kan forlenges)! hvilke utviklingstrekk ser en så langt med samhandlingsreformen, går utviklingen som forventet eller skjer det noe som ikke er forventet?! med utgangspunkt i det pågående og planlagte arbeidet som er omtalt under tiltak er dette de riktige tiltakene?! andre punkt til diskusjon Saken er lagt fram uten forslag til vedtak. Vedtak blir utarbeidet på grunnlag av konklusjoner i møtet.

22 2 Forslag til vedtak: Petter Bjørdal leiar

23 Samhandling. Strategi for Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Bakgrunn: Samhandlingsreformen og Nasjonal Helse og omsorgsplan har som mål å styrke samarbeidet i helsesektoren og få kommunene til å ta et større ansvar for behandlingen av pasienter. Samhandlingsreformens intensjon er at begge parter skal utvikle tjenestene. Regjeringen viser til at det er behov for bedre kompetanse og kvalitet til å forebygge, diagnostisere og behandle i kommunene for at målene i samhandlingsreformen kan nås. Samhandlingsavdelingen har som oppgave å medvirke til en utvikling i samsvar med de nasjonale målene for reformen. Styringskrav og rammer 2015 for Helse Møre og Romsdal HF Fra styringsdokumentet: Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira (s.3). Tiltak : Utforme behandlings- og oppfølgingsforløp for pasienter som mottar tjenester fra begge tjenestenivå, herunder: Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten utvikler pasientforløp «fra hjem til hjem» i fellesskap innenfor de identifiserte fagområdene for utvikling av samhandling. Det er igangsatt et samarbeid mellom partene våren 2015 innenfor fagområdet kronikerforløp somatikk og fagområdene rus og psykisk helse. Målet er å utvikle og forbedre helheten i behandlingsforløp, avklare ansvarsforhold og styrke samarbeidet i overgangene mellom nivåene. Implementere tilgjengelig og felles elektroniske verktøy som understøtter samhandlingen og pasientforløpet. 1

24 Tiltak: Synliggjør samhandlingsreformen sine intensjoner om flere tjenester nærmere der pasienten bor. Understøtte og følge opp kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Medvirke til innlegging av pasienter også fra mottagelse og poliklinikk i sykehus Spesialisthelsetjenesten understøtter kommunehelsetjenesten ved : o Flere avtalespesialister i kommunehelsetjenesten o Bruk av ambulante team innenfor flere fagområder o Elektronisk samhandling, mulighet for dialog om pasienter som er i risiko for forverring i helsetilstand. Tiltak: Tydeliggjøring av samhandlingsreformens intensjon som grunnlag for å utvikle spesialisthelsetjenesten Bruke samhandlingsavdelingen sine ressurser, herunder praksiskonsulentene, lærings- og mestringssenteret og koordinerende enhet (koordinator for individuell plan) for å understøtte de kliniske miljøene i oppgaver knytt til kompetanseutvikling, samarbeid og samhandling med kommunene. Herunder bistå klinikkene i deres samarbeid med kommunen for å sikre kvalitet på henvisningene, finne alternativer til innleggelse i sykehus og antall kontroller. Bruke lederutviklingsprogram/ledermøter for å formidle og integrere intensjonen og visjonen med reformen Bistå kommunene med kompetanse og god samhandling om forebygging av sykdom og skader i befolkningen. Kartlegge årsak til og redusere omfanget av reinnleggelser. Tiltak: Bruke samhandlingsstrukturen til å utvikle samarbeidet og kommunikasjonen mellom partene, herunder få på plass en administrativ arbeidsgruppe i tilknytning samhandlingsstrukturen som representerer partene for å forberede saker til Overordnet samhandlingsorgan Overordnet samhandlingsutvalg (OSU) blir arena for å diskutere endringer i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten medvirke til at det blir utviklet en felles plan for faglige og administrative møter i tilknytning til det enkelte sykehus og kommunene i opptaksområdet. Formålet er å bygge kultur og å bli kjent gjennom fagdager, lederutviklingsprogram, faglige møter/kurs der tilsatte også kan delta pr videokonferanse. 2

25 Medvirke til oppretting av kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsorgan med representasjon av partene når faglige samarbeidsområder skal videreutvikles. Andre relevante områder (fra styringsdokumentet) relatert til samhandling Forsking og innovasjon Langsiktige mål: Auke omfang og implementering av klinisk pasientretta forsking, helsetenesteforsking, global helseforsking og innovasjonar som bidreg til auka kvalitet, pasienttryggleik, kostnadseffektivitet og meir heilskaplege pasientforløp, gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv medverknad frå brukarar (s.16). Tiltak: Foreslå overfor FOU å knytte forskning til eksempelvis det planlagte arbeidet med utvikling av pasientforløp for kronikere innen somatikk. Samhandlingsprosjekt Utlysingsmidlar til samhandlingsprosjekt er overførte til rammene for føretaka. Føretaket skal setje av midlar til utlysing av midlar som har som føremål å støtte opp under arbeidet med betre samhandling med kommunane. Helseføretaket skal også setje av midlar til betre oppgåvedeling for å støtte opp under arbeidet med å hindre fristbrot, redusere ventetid og driftsendringar. I årleg melding skal føretaket rapportere om kva for prosjekt som har fått støtte (s.8). Disse prosjekt fikk midler i Helse Møre og Romsdal HF Screening av diabetespasienter på øyepoliklinikken i Molde Helse Møre og Romsdal HF APS (Alderspsykiatriske) virkedager i Sjustjerna Helse og Omsorg Helse Møre og Romsdal HF Hjemmemonitorering av pasienter med pacemaker / IC Helse Møre og Romsdal HF Mision Possible: Psykisk helse barn og unge Helse Møre og Romsdal HF Kvalitet i alle ledd - koordinerte utrednings - og behandlingslinjer for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF Ungdomsmedisinsk samhandling mellom primær - og spesialisthelsetjenesten Helse Møre og Romsdal HF Spesialsykepleier og helsesekretær til poliklinisk tilbud for pasienter med muskelsmertesyndromer ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus Det er ikke avsatt midler til prosjekt i inneværende år. Det er viktig at det blir satt av midler i

26 Til diskusjon i Overordnet samhandlingsutvalg: Med utgangspunkt i utviklingen innenfor samhandling mellom kommunene og sykehusene i helseforetaket (listen kan forlenges) hvilke utviklingstrekk ser en så langt med samhandlingsreformen, går utviklingen som forventet eller skjer det noe som ikke er forventet? med utgangspunkt i det pågående og planlagte arbeidet som er omtalt under tiltak er dette de riktige tiltakene? andre punkt til diskusjon Saken er lagt fram uten forslag til vedtak. Vedtak blir utarbeidet på grunnlag av konklusjoner i møtet. 4

27 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Føretaksmøte 12. februar

28 Innhald 1. Overordna føringar Generelle føringar Strategi Andre strategiar, planar og føringar som skal liggje til grunn Hovudområde for styring og oppfølging Fokus Tildeling av midlar Resultatkrav Fordeling av inntekter i Investeringsramme Endringar i driftskredittramma Aktivitet Ei helseteneste for pasienten Kvalitet og pasienttryggleik Personell, utdanning og kompetanse Forsking og innovasjon Andre styringskrav for Tiltak for å sikre betre spesialisthelsetenester Sjukehusbygg HF Ekstern kvalitetssikring Samordning på tvers av regionane Felles retningslinjer for brukarmedverknad Informasjonsteknologi og digitale tenester (e-helse) Miljø- og klimaarbeid Beredskap Ambulanse Internkontroll og risikostyring Deltaking i nasjonale og regionale utgreiingar og prosjekt Styringsparametrar og rapporteringskrav Oppfølging og rapportering

29 1. Overordna føringar 1.1 Generelle føringar Gjennom styringskrav og rammer vil Helse Midt-Noreg RHF gje Helse Møre og Romsdal HF ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Dette dokumentet skal klargjere premissane og rammene for Helse Møre og Romsdal HF. Helse Møre og Romsdal HF skal utføre dei pålagde oppgåvene og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og ressursane som blir stilte til rådvelde. Helse Midt-Noreg RHF føreset at Helse Møre og Romsdal HF ser oppgåvene som er gjevne i dette dokumentet, i samanheng med dei måla, rammene og føringane for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, oppdragsdokumentet for 2015 frå Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt- Noreg RHF og styringskrava som vart formidla i føretaksmøtet 7. januar 2015 til Helse Midt-Noreg RHF. Helse Møre og Romsdal HF skal sikre tilstrekkeleg kompetanse i alle delar av spesialisthelsetenesta. Ein skal leggje vekt på likeverdige helsetenester og arbeid for å redusere sosiale helseskilnader i aktuelle samfunnsgrupper, medrekna innvandrargrupper. Pasientar og brukarar må kunne vere trygge på at tenestene er tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg og respekt, og god og likeverdig kommunikasjon. Ein skal bruke kvalifiserte tolkar når dette er nødvendig. Ein må også sjå til at retten og behovet samiske pasientar har for tilrettelagde tenester, blir teke hand om. Spesialisthelsetenesta skal utviklast slik at ho i større grad tek hand om behova, verdiane og preferansane til pasientane. Pasientane skal få styrkt moglegheitene for val av behandlingsstad. Pasientar og brukarar skal trekkjast aktivt inn i utviklinga av eiga behandling, og ein skal leggje vekt på brukarerfaringar i utforminga av tenestetilbodet. Hovudoppgåvene i spesialisthelsetenesta skal løysast ved dei offentlege sjukehusa. Det er ei utfordring at mange pasientar ventar unødig lenge på nødvendig behandling, også på helsetenester der det er ledig kapasitet hos private aktørar. Helse Møre og Romsdal HF må sørgje for meir bruk av private aktørar der dette bidreg til å redusere ventetidene på ein fagleg forsvarleg og kostnadseffektiv måte. Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira. 3

30 Eit av dei viktigaste verkemidla for å gjennomføre forbetringar i helsetenesta ligg i å utvikle og ta i bruk teknologiske løysingar, både når det gjeld pasientbehandling og informasjonsdeling med pasientar og andre samarbeidspartnarar. Informasjonsdelinga vil omfatte heile pasientforløpet, inkludert primærhelsetenesta. Utvikling av ny elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system vil starta i Helse Midt-Noreg RHF vil arbeide for at anskaffinga skjer i samarbeid med eit utval kommunar og at den vil oppfylle dei målbileter og eventuelle konseptval som følgjer Helsedirektoratet sin utreiing av Stortingsmelding nr. 9 ( ) Én innbygger én journal. Kreftbehandlinga skal styrkast. Diagnosesenter er etablerte i 2014 og vil bli utvikla vidare i Pakkeforløp for kreft blir innførte i 2015 og vil bli monitorerte, jf. styringsparametrane i tabell 11. Leiarar i sjukehusa får ansvar for å identifisere eventuelle flaskehalsar i behandlingsforløpet. Som ledd i innføringa av pakkeforløp for kreft skal ein styrkje samarbeidet mellom sjukehus og fastlegar. Det skal setjast i gang ei forsøksordning der driftsansvaret for distriktspsykiatriske senter blir overført til nokre forsøkskommunar som har tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse. Helse Midt-Noreg RHF vil kome tilbake til dette. 1.2 Strategi 2020 Strategi 2020 er strategiplanen for Helse Midt-Noreg. Planen legg føringar for utvikling av pasienttilbodet innanfor spesialisthelsetenesta for regionen. For å nå hovudmåla i Strategi 2020 skal føretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiane «betre pasienttryggleik og kvalitet» og «effektivisering av drifta for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiane skal setjast i verk gjennom ü sterkt fokus på å utvikle ei helseteneste som er tilpassa pasienten ü bruk av pasienten sine eigne ressursar ü standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosessar støtta av gode IKT-løysingar ü betre samhandling mellom einingar og nivå i helsetenesta ü vidareutvikling av tverrfaglege, kompetente og berekraftige fagmiljø ü systematisk arbeid med helse, miljø og tryggleik Strategi 2020 skal liggje til grunn for dei vidare omstillingsprosessane i helseføretaket. 1.3 Andre strategiar, planar og føringar som skal liggje til grunn Desse nye strategiane og handlingsplanane frå Helse- og omsorgsdepartementet skal liggje til grunn for utviklinga av tenestetilbodet: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. Nasjonalt helseregisterprosjekt «Gode helseregistre bedre helse». Handlingsplan Pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender 24-7». Strategi ( ) Handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme (Justis- og beredskapsdepartementet) Handlingsplan for førebygging av sjølvmord og sjølvskading Nasjonal overdosestrategi «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve» Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0, fastsett 2. juni 2014 Desse nye strategiane, planane og føringane for Helse Midt-Noreg RHF skal liggje til grunn for utviklinga av tenestetilbodet: «Regional handlingsplan for private avtalespesialister i Helse Midt-Norge» (jf. styresak 38/14) 4

31 Prosjektrapport «Rehabilitering i Midt-Norge» Strategi for innkjøp av spesialisthelsetenester frå private aktørar (jf. styresak 16/15) Ein må rekne med at det i løpet av 2015 vil kome supplerande eller nye styringsbodskapar. Desse vil helseføretaka få gjennom føretaksmøte. 1.4 Hovudområde for styring og oppfølging Fokus 2015 Basert på den overordna styringsbodskapen frå eigaren og prioriteringane i Helse Midt-Noreg er det spesielt fem område som vil krevje eit gjennomgåande fokus på leiing i 2015: Pasienttryggleik færre pasientskadar Ingen pasientar skal oppleve brot på fristar Ventetida skal ned Reduksjon i avvik frå arbeidstidsreglane Berekraftig økonomi 2. Tildeling av midlar 2.1 Resultatkrav Styret i Helse Midt-Noreg RHF har vedteke eit budsjett (sak 74/14) med krav om resultatmessig overskot for å få midlar til framtidige investeringar i bygg, MTU og IKT. I 2015 er overskotskravet for regionen samla på 340 mill. kroner. Det er framleis behov for omstilling og tiltak for å frigjere midlar frå drift til investering. Helse Møre og Romsdal HF må ha fokus på styring av eigen likviditet og sørgje for at behovet for kassekreditt alltid er så lite som mogleg. Helse Møre og Romsdal HF skal i 2015: gå med overskot på minimum 76,6 millionar kroner sikre at årsresultat og investeringar samla ligg på eit nivå som styrkjer eigenkapitalen i føretaket, og som oppfyller kravet frå eigaren om reduksjon av driftskreditt avdekke alle risikoområda for å nå resultatkravet og sørgje for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarleg leiar på lågaste nivå 5

32 2.2 Fordeling av inntekter i 2015 Tildelinga nedanfor gjev rammer for den verksemda føretaket skal drive i Ein føreset at beløpet skal ta omsyn til samla løns- og prisvekst i Tabell 1 Inntektsramme i budsjettet for 2015 HMR HF Kap/post HMR Basisramme somatikk og PH Særfinansiering (basisramme) Sum basisramme Særfinansiering (øremerket i statsbudsjett) , Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Sum basis, særfinansiering og KBF Poliklinikk HF ISF-inntekt Sum aktivitetsbasert inntekt Sum basis, særfinansiering, KBF og aktivitetsbasert inntekt Tilskudd til turnustjeneste Sum bevilgning (ihht prop 1 S ( )) Raskare tilbake Helse Møre og Romsdal HF blir tildelt inntil 17,671 mill. kroner til tilbod gjennom «Raskare tilbake». Sjå brev av 13. januar 2015 for nærare vilkår som er knytte til løyvinga. Kommunale tilbod for omgåande hjelp Helse Møre og Romsdal HF skal setje av minst 31,68 mill. kroner av basisramma til finansiering av etablering og drift av kommunale tilbod for omgåande hjelp. Dersom behovet for finansiering i 2015 blir mindre, kan ein disponere dei ubrukte midlane til anna basisverksemd. Nukleærmedisin Nukleærmedisin blir organisert og bemanna som regional eining/funksjon ved St. Olavs Hospital HF. Eininga skal gjennom ambulant teneste og IKT ta hand om den nukleærmedisinske spesialisttenesta ved dei andre føretaka i regionen på ein forsvarleg måte. Eininga fører vidare arbeidet med dette i samarbeid med dei respektive ansvarlege avdelingane i dei andre føretaka. St. Olavs Hospital HF vil ha det medisinske ansvaret for nukleærmedisin ved sjukehusa i Ålesund og Levanger i tillegg til ved eige sjukehus. St. Olavs Hospital HF fakturerer faktiske utgifter basert på ein fordelingsnøkkel, til kvart av dei to andre helseføretaka. St. Olavs Hospital HF fakturerer kvart halvår per og Helse Møre og Romsdal HF har fråtrekk grunna eiga legedekning. 6

33 Tabell 2 Fordelingsnøkkel til kostnadsfordeling for 2015 (oppdatert indeks og prisjustert med 3,1 %) Behovsindeks somatikk 2 ass.leger 3. overleger Ind. Kostn Totalt pr HF Fratrekk pga egen legedekning Helse Møre og Romsdal 37,35 % St. Olavs Hospital 41,87 % Helse Nord-Trøndelag 20,78 % Sum kostnad 100,00 % Pasientopplæring Ressursen for opplæring av pasientar og pårørande, som er knytt til lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal HF, skal støtte opp under arbeidet i regional ressursgruppe for opplæring av pasientar og pårørande. Det vil bli sendt over ein handlingsplan for 2015 for ressursen for opplæring av pasientar og pårørande. Den regionale ressursgruppa for opplæring av pasientar og pårørande er oppnemnd som styringsgruppe. Helse Midt-Noreg RHF dekkjer i 2015 kostnader med inntil 1,318 mill. kroner. Midlane blir finansierte over kapittel Basisramme. Element i særfinansieringa I 2015 er desse elementa i Helse Møre og Romsdal HF finansierte særskilt over basisramma: Tabell 3 Særfinansiering Helse Møre og Romsdal HF 2015 Særfinansiering 2015 HMR Tilskudd differensiert arbeidsgiveravgift Kap Særfinansiering (øremerket i statsbudsjett) FoU HMN satsning Rusbehandling Pasienttransport og pasientreiser Ambulanse Luftambulanse Fusjonsstøtte HMR Rentekostnader langsiktige lån 921 Rentekostnader langsiktige lån - trekk/omfordeling Plankostnader nytt sykehus HMR Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Barn som pårørende Særfinansiering (basisramme) SUM Forsking Ny forskingsstrategi er under arbeid og skal vedtakast våren Helse Møre og Romsdal HF har fått tildelt: 18,865 mill. kroner i regional auke FoU, kap Helse Møre og Romsdal HF skal innanfor auken av FoU-midlar gjennomføre forskingsprosjekt som speglar av prioriteringane i Strategi 2020 og samhandlingsreforma. Eventuelle inntekter frå andre 7

34 finansieringskjelder til FoU skal kome i tillegg. Det er vidare sett av forskingsmidlar under Helse Midt- Noreg RHF. Desse vil bli fordelte av samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Noreg og universitetet etter søknad. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Helse Møre og Romsdal HF får særfinansiert midlar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling for 2015 på til saman 143,4 mill. kroner. Av særfinansiert beløp er 0,773 mill. kroner tilskot til rusmeistringseiningar i fengsel. Pasienttransport Gjennom særfinansiering er helseføretaket tildelt midlar for utbetaling til transportørar og pasientar i tråd med forskrift og gjeldande kontraktar. Drift av pasientreisekontor Helseføretaket er tildelt særfinansiering til drift av pasientreisekontoret. Ambulanse Frå og med 1. januar 2015 vil ambulansedrifta vere integrert i sjukehusføretaka. Helse Møre og Romsdal HF får ei samla ramme på 335,4 mill. kroner til drift av ambulansetenesta i Av denne er 10,6 mill. kroner kompensasjon for auka pensjonskostnader, og 0,7 mill. kroner er knytte til kompensasjon for overtaking av stillingar frå sentral administrasjon i Ambulanse Midt- Noreg HF. Særtilskot HMR Helse Møre og Romsdal HF fekk i 2012 ei eingongsstøtte knytt til kostnader i samband med fusjonen av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF. På bakgrunn av at arbeidet med utviklingsplanen har vore og framleis er krevjande for helseføretaket samtidig som driftssituasjonen er krevjande, har føretaket hatt eit særtilskot i 2013 og Særtilskotet blir ført vidare i 2015 med 53,8 mill. kroner. Det er planlagt å trappe ned særtilskotet slik at dette blir avvikla i løpet av 2 3 år. Plankostnader for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal For 2015 fører ein vidare tilskotet på 15 mill. kroner til Helse Møre og Romsdal HF i samband med arbeidet med ny sjukehusplan/utviklingsplan. Barn som pårørande Helse Møre og Romsdal HF blir tildelt 2,052 mill. kroner som skal brukast slik: 1,449 mill. kroner til etablering/vidareutvikling av lågterskeltilbod til gravide, mødrer eller foreldre med rusproblem og/eller psykiske problem, frå barnet er født til det begynner på skulen 0,603 mill. kroner til forankring av arbeidet / kompetanseutvikling av barneansvarlege. Frå 2016 vil midlane til barn som pårørande bli lagde inn i basisramma og fordelte i høve til inntektsmodellen. Samhandling og oppgåvedeling Midlar til å understøtte prosjekt innan samhandling og oppgåvedeling er frå og med 2015 overført ramma til føretaket. 8

35 Det regionale helseføretaket har til og med 2014 finansiert 1/3 av drifta av samhandlingstiltak, som til dømes DMS. Midlar til samhandlingsprosjekt blir overførte til rammene for føretaka med ei innfasing over to år. Dette vil seie at halvparten av midlane blir særfinansierte i 2015, og at alle midlane frå 2016 blir overførte til den ordinære basisramma, fordelt i høve til inntektsmodellen. Rentekostnader for langsiktige lån Det er lagt til grunn ei omfordeling av 30 prosent av budsjettert rentekostnad på langsiktige lån, totalt 137,5 mill. kroner. Dette fører til ein netto reduksjon av ramma til Helse Møre og Romsdal HF på totalt 12,35 mill. kroner. Oppfølging av regionalt program for kvalitet og pasienttryggleik. Helse Møre og Romsdal HF får tildelt 1,811 mill. kroner til oppfølging av det regionale programmet for å setje i verk tiltakspakkane i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet. 2.3 Investeringsramme 2015 For tildeling av investeringsramme for 2015, sjå sak 11/2015, «Helse Midt-Norge Resultat- og investeringsbudsjett 2015». Tabell 4 Investeringsramme Investeringsramme HMR Bygg MTU EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus SUM Endringar i driftskredittramma I St. prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at pensjonspremien blir mill. kroner lågare enn pensjonskostnaden i Basert på desse overslaga blir den samla ramma for driftskreditt redusert med mill. kroner frå mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Helse Midt-Noreg RHF sin del av denne justeringa utgjer 344,3 mill. kroner. I tillegg vil Helse Midt- Noreg RHF få driftskredittramma si nedjustert med 240 mill. kroner med bakgrunn i tidlegare vedtak om fordeling av driftskredittramma i høve til ordinær inntektsfordeling. Samla vil Helse Midt-Noreg RHF si ramme for driftskreditt bli nedjustert med 584,3 mill. kroner i 2015, frå 2 064,3 mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Departementet kan om nødvendig fordele om ubrukt driftskreditt mellom dei regionale helseføretaka etter føregåande forankring i dei fire regionale helseføretaka. Driftskredittramma blir justert kvar månad. Driftskredittramma vil bli endeleg vurdert når pensjonspremien og pensjonskostnaden for 2015 er kjend. Driftskredittrammene for føretaka blir rekna ut med bakgrunn i inngåande saldo på driftskreditt, likviditet frå resultatbudsjett, tilført likviditet til investeringar, lån og avdrag, avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad, og salsinntekter. Den tildelte ramma føreset derfor at drift og investeringar blir haldne innanfor dei budsjetterte rammene i Sjølv om føretaket ikkje har behov for driftskreditt, vil det likevel vere nødvendig å halde seg innanfor ramma av dei tildelte midlane til drift og investeringar. Dette er for å sikre at dei vedtekne planane for regionen på kort og lang sikt skal kunne gjennomførast. Helse Møre og Romsdal HF skal drive verksemda innanfor ei driftskredittramme på 500 mill. kroner per 31. desember

36 få moglegheit til å auke driftskreditten med 35,2 mill. kroner i 2015, men må leggje fram ein langsiktig plan for nedbetaling av driftskreditt i åra som kjem. Ein føreset at dette kjem inn i langtidsplanane og budsjetta til føretaket Det tek atterhald om at driftskredittramma kan bli endra gjennom året som følgje av endring i pensjon eller endring i Helse Midt-Norge RHF sin driftskredittramme. 3 Aktivitet Ressursrammene som samla sett blir stilte til rådvelde i dette dokumentet, legg til rette for den aktiviteten i pasientbehandlinga ved Helse Møre og Romsdal HF som er forventa, jf. tabell 5. Aktiviteten ved Helse Møre og Romsdal HF omfattar tenester til folkesetnaden i Helse Midt-Noreg og til pasientar som er busette i dei andre helseregionane. I 2015 skal denne aktiviteten utgjere totalt DRG-poeng. I tillegg vil folkesetnaden i Helse Midt-Noreg delvis få dekt tenestene sine ved helseføretak i andre RHF. For pasientar som er busette i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF er tenestene som blir tilbydde av andre RHF, rekna til DRG-poeng i Tabell 5 Bestilling av sørgje-for-aktivitet 2015 HMN RHF inkl. private Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord- Trøndelag HF Møre og Romsdal HF-område St. Olavs hospital HF-område Nord-Trøndelag HF-område Effekt overgangsordning finansieringsmodell a) Sum DRG-poeng for pasientar busette i HMN, behandl i eigne HF og private b) HF i andre regionar Bestilling av sørgje-for-aktivitet Sørgje-for-aktivitet i HMN Endring DRG-poeng, bestilling Prosentvis endring, bestilling ,7 % 0,3 % 1,3 % 0,7 % 1,1 % Totalt Psykisk helsevern Aktivitetsforventninga for psykisk helsevern i 2015 er utforma på bakgrunn av den føreslåtte inntektsfordelinga til helseføretaka. For poliklinisk aktivitet er det i tillegg ei særskild aktivitetsbasert finansiering på nasjonal basis, basert på takstar. Ein må dermed sjå polikliniske refusjonar og basistilskot i samanheng når ein skal spesifisere aktivitetsforventning for psykisk helsevern. Aktivitetsforventningane er vidare utforma på grunnlag av signala i statsbudsjettet for 2015: Psykisk helsevern skal vekse meir enn somatikk, målt i kostnader, aktivitet og ventetider. Ein skal leggje meir vekt på utovervende og ambulante tenester i det psykiske helsevernet. Samansetjinga av tenestene skal tilpassast lokale forhold når det gjeld behov. Ein legg til grunn ein vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Helseføretaka i Midt-Noreg rapporterer kvart tertial om utskrivingar, opphaldsdøgn og poliklinisk aktivitet gjennom ØBAK. Poliklinisk aktivitet blir rapportert med utgangspunkt i takstar, og aktiviteten blir vekta saman til v-konsultasjonar. Ein v-konsultasjon kan ein sjå som «ein standard 10

37 oppfølgingssamtale på minutt» 1. For å kunne uttrykkje omfang og utvikling i aktiviteten i psykisk helsevern samla, blir også utskrivingar, opphaldsdøgn og v-konsultasjonar vekta saman til PHaktivitet. Tabell 6 viser både bestilt og faktisk i PH-aktivitet i 2014 og den forventa auken i aktivitet for Tabell 6 Samla PH-aktivitet 2014 og forventa aktivitet i Det er lagt opp til ein samla auke i psykisk helsevern-aktivitet på 2,8 prosent i Helse Midt-Noreg frå 2014 til For Helse Møre og Romsdal HF skal aktiviteten svare til PH-aktivitetspoeng. I tråd med signala i statsbudsjettet for 2015 er det poliklinisk aktivitet som er forventa å auke, og i tabell 7 og 8 er auke i v-konsultasjonar per helseføretak spesifisert for høvesvis tenester for barn og unge og for vaksne. Tabell 7 Psykisk helsevern for barn og unge: PH- aktivitet 2014 og forventa aktivitet i Tabell 8 Psykisk helsevern vaksne: PH-aktivitet 2014 og forventa aktivitet i I tråd med framlegg til statsbudsjett for 2015 skal helseføretaka auke omfanget av utovervende og ambulante tenester. Forventa aktivitetsauke er i denne saka knytt til polikliniske tenester målt som v- konsultasjonar. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) Aktivitetsforventninga for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i 2015 er utforma på bakgrunn av den føreslåtte inntektsfordelinga til helseføretaka og opptrappinga i samla ramme for TSB. Også for poliklinisk aktivitet innanfor TSB er det ei særskild aktivitetsbasert finansiering på nasjonal basis, 1 V-konsultasjonar står for vekta konsultasjonar. I staden for berre å summere førstegangskonsultasjonar, undersøking og behandling, oppfølgingssamtale per telefon osb. direkte, brukar ein takstane som relative vekter. Alle typar konsultasjonar blir dermed «rekna om» til «utgreiing og behandling» (som har vekta 1), og ein kallar dei v- konsultasjonar. 11

38 basert på takstar. Ein må dermed sjå polikliniske refusjonar og tilskot i samanheng når ein skal spesifisere aktivitetsforventning for TSB. Aktivitetsforventningane er baserte på ein forventa vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Poliklinisk aktivitet blir rapportert med utgangspunkt i takstar, på same måten som for psykisk helsevern for vaksne, og aktiviteten blir også her vekta saman til v-konsultasjonar. Ein v-konsultasjon kan ein sjå som «ein standard oppfølgingssamtale på minutt». For å kunne uttrykkje omfang og utvikling i aktiviteten i TSB samla, blir også utskrivingar, opphaldsdøgn og v-konsultasjonar vekta saman til TSB-aktivitet. Det er lagt opp til ein samla auke i TSB-aktivitet i Helse Midt-Noreg på 6 prosent. Dei private institusjonane er inkluderte i måltalet for St. Olav. I tråd med signala i statsbudsjettet for 2015 er det særleg poliklinisk aktivitet som er forventa å auke. Med bakgrunn i integreringsprosessen i 2014 vart ein tentativ forventa aktivitetsvekst fordelt mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Bestillinga av aktivitet til Helse Møre og Romsdal HF viste seg å vere noko for høg i 2014, og det er derfor forventa ein aktivitetsnedgang i høve til bestilling Tilsvarande er det forventa ein høgare vekst ved St. Olavs Hospital HF, som delvis kjem av kapasitetsauke hos private. Utover dette er det forventa ein vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Tabell 9 viser tal for bestilling i 2014, faktisk aktivitet i 2014 samt forventa TSB-aktivitet i Tabell 9 TSB-bestilling 2014 og forventa aktivitet i Ei helseteneste for pasienten Langsiktige mål: Reduserte ventetider. Valfridom for pasientar. Gode og effektive pasientforløp. Pasientar, brukarar og pårørande skal oppleve å få god informasjon og opplæring. Pasientar og brukarar er aktivt med på å utforme eige behandlingstilbod (individnivå). Erfaringane frå pasientar og brukarar blir brukte aktivt i utforminga av tenestetilbodet (systemnivå). Mål for 2015: Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta er under 65 dagar. Ingen pasientar skal vente meir enn eitt år. Ingen fristbrot skal skje. Helseføretaka skal bruke avtalar inngått med private aktørar for å nå dei oppsette måla for tilgang. Prosentdelen kreftpasientar som blir registrerte i eit definert pakkeforløp, skal vere minst 70 prosent. 12

39 Prosentdelen pakkeforløp som er gjennomførte innanfor den definerte standardforløpstida, uavhengig av type pakkeforløp, skal vere minst 70 prosent. Sjukehus som undersøkjer og behandlar kreftpasientar, skal ha forløpskoordinatorar med nødvendige fullmakter. Etablere og implementere fleire standardiserte pasientforløp i høve til nasjonale retningslinjer og ein felles regional metodikk. Arbeidet skal leiast av St. Olavs hospital HF og gjennomførast i tett samarbeid med andre helseføretak. Desse regionale pasientforløpa skal etablerast og implementerast (prioriterast): o psykose o rusakutt o for tidleg fødsel (forløpsansvarleg obstetrikar) o for tidleg fødde born (forløpsansvarleg neonatolog) Gjennomføre tiltak som reduserer variasjon i ventetider og effektivitet mellom sjukehusa, og som bidreg til eit likeverdig tenestetilbod, og at ressursane blir utnytta best mogleg (jf. m.a. Riksrevisjonen si undersøking av effektivitet i sjukehus (Dokument 3:4 [ ]) og tal for ventetid frå Norsk pasientregister (NPR). Tiltaka skal sikre læring mellom avdelingar og sjukehus ut frå kunnskap om beste praksis, og særskilt vurdere kva konkrete tiltak som er nødvendige, med særleg merksemd mot å redusere ventetider og auke effektiviteten ta i bruk faglege retningslinjer og standardisere pasientforløp identifisere flaskehalsar i pasientbehandlinga og konkrete tiltak for å løyse opp desse finne tiltak for betre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved poliklinikkar, operasjonsstover og utstyr blir utnytta betre gjennom døgnet, og finne ut korleis ein kan nytte private aktørar meir målretta for å redusere ventetider og løyse opp i flaskehalsar Dei konkrete tiltaka skal danne grunnlag for ein plan for helseføretaket for å redusere ventetider, implementere standardiserte pasientforløp i tråd med nasjonale retningslinjer og regional metodikk, og identifisere og fjerne flaskehalsar slik at effektiviteten blir betra. Planen skal vise korleis ein målretta vil bruke private aktørar for å nå målet om ei gjennomsnittleg ventetid for avvikla på mindre enn 65 dagar, ingen fristbrot for avvikla, og at ingen skal vente meir enn eitt år. Planen må ta høgd for endringar i pasient- og brukarrettslova frå 1. september Helseføretaket skal sende planen sin til Helse Midt- Noreg RHF seinast 1. mars Planen for helseføretaket skal vidare danne grunnlag for ein regional plan. Begge planane skal sendast til HOD seinast 1. april. Etablere eit tverrfagleg diagnosesenter for pasientar med uavklarte tilstandar med nok kapasitet og kompetanse. Pasienterfaringar skal offentleggjerast og brukast systematisk i forbetringsarbeid. 5 Kvalitet og pasienttryggleik Langsiktige mål: Betre og tryggare helsehjelp, auka overleving og mindre variasjon i behandlingsresultat mellom sjukehusa. Helseføretaka skal støtte opp under den kommunale helse- og omsorgstenesta, i tråd med intensjonen i samhandlingsreforma. Helseføretaka skal leggje nasjonale faglege retningslinjer til grunn for tilbodet. 13

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer