Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015"

Transkript

1 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015 Vi kallar med dette inn til møte i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Onsdag 18. februar 2015 kl 10:00 14:00 Ålesund sjukehus, adm - styrerommet Saksframlegga blir lagt ut fortløpande på internettsida til Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal - Styreadministrasjon Eventuelt forfall skal meldast til Sakliste: Sak 2015/01 Sak 2015/02 Godkjenning av innkalling og saksliste Underskrift av protokoll nr. 04/14 frå møtet Orienteringssaker Sak 2015/03 Samhandling Strategi for Sak 2015/04 Sak 2015/05 Sak 2015/06 Kvalitet i alle ledd samordning av hjelpetilbod for barn og unge Status i etablering av øyblikkeleg hjelp døgntilbod (ØHD) i Møre og Romsdal Eventuelt Sak 2015/07 Godkjenning av protokoll nr 01/2015 frå møtet Med vennleg helsing Kopi: Varamedlemmer Petter Bjørdal Leiar sign. Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/02 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/732 Saksutgreiing: 1. Tilsyn frå fylkesmannen 2. Orientering om arbeidet med prioriterte fagområder 3. Referat frå Klinisk samhandlingsutval i gyn/fødefaget 4. Orientering om oppnemning av arbeidsgruppe Arbeidet vedrørande Frivilligheit før tvang Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutvalg Møre og Romsdal HF, tek orienteringssakane til vitande Petter Bjørdal leiar

3

4

5

6

7

8 Internt notat Til: Klinisk samhandlingsutvalg Frå: Grete Teigland Dato: Kopi: Ref: Møte nr 5 Emne: Referat fra Tilstede: Henrik Erdal, Idunn Myklebust, Ingeborg D. Thomassen, Torill Myklebust, Kristin Meli, Marit Myklatun, Bodil Fjørtoft. Referent Grete Teigland Meldt forfall: Randi Huseth, Anne Lise Bruseth, Janne Vindenes Loe, Elin Kilvik Skeide og Ingeborg Hjertvik Møtedatoer KSU høsten 2014: 27. august, 10-14, i Ålesund 23. oktober 10-14, i Molde endres til Molde Sak 1 Godkjenning av referat Godkjennes Sak 2 Arbeidsgruppe normering helsestasjon. Sjekke status/ frister ang. jordmorarbeidet. (Janne, Kristin, Marit) DNJ jobber med normering, (Nanna Woldner), men gruppa har ikke fått snakket mer med henne. Arbeidsgruppen mener Det bør være nok jordmorhjemler på helsestasjonen til å dekke hovedoppgavene, svangerskapskontroller og anbefalte hjemmebesøk/ kontakt etter fødsel. Alle kvinner har rett til og må ha mulighet til, å velge hvem de vil gå til kontroll til. Viktig med samarbeid jordmor/fastlege ang kvinner med sammensatte problemstillinger.

9 Et forslag til norm fra Molde kommune: 100 gravide = 100% stilling. Bør vi vente på en sentral normering ift jordmor i kommunen? Helsesøsterstillinger i kommunen har en normering som ligger til grunn for planlegging av bemanning. Det mangler ikke på dokumenter fra statlige myndigheter som ser og argumenterer for økte stillinger for helsesøstre og jordmødre i kommunehelsetjenesten. Det etterlyses bedre kvalitet og kvalitetsindikatorer, økt tilgjengelighet, mer brukervennlig tjeneste, avsatt tid til å samarbeide på tvers av fag grupper, både innad i kommunene, og mellom helseforetakene og kommunene, og faglig oppdatering av personalet ved helsestasjonene. Av dokumenter kan nevnes følgende: Veileder i svangerskapsomsorg for kommunehelsetjenesten IK-2492 / 1995 Veileder for helsepersonell I Norge om kvinnelig omskjæring IK-2723 / 2000 Retningslinjer for svangerskapsomsorgen IS-1179 / 2005 En gledelig begivenhet St. melding nr.12 / 2009 Helhetlig plan for svangerskaps, fødsels og barselomsorg i Midt -Norge / 2009 Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet IS-1742 /2010 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjeneste IS-1798 / 2010 Utviklingsstrategi for jordmortjenesten IS-1815 / 2010 Rapport fra Helsetilsynet angående barselomsorgen 3/ 2011 Nasjonal retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien IS / 2013 Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen hvordan avdekke vold IS / 2014 I alle dokumentene ønsker de oss alle lykke til i arbeidet. Lite er derimot viet implementeringen av forskrifter og veiledere og det følger sjelden med økte bevilgninger / ressurser med økende krav om forsvarlighet og tilgjengelighet. Den gode hensikt blir alt for ofte til frustrasjoner hos helsesøstre og jordmødre som fra før har marginale stillingsbrøker sett i forhold til antall brukere og arbeidsmengde. Konklusjon: Utfordrende for Klinisk utvalg å komme med konkrete normeringsforslag men vi oppfordrer kommunene til å følge opp anbefalingene i de nasjonale faglige retningslinjene, både for svangerskap og barsel. HMR har hatt 2760 fødsler i snitt over de siste 4 årene. Vi har ikke totaloversikt over hvor mange jordmorstillinger hver kommune har Vi vet at stillinger, også ift antall fødsler, varierer fra kommune til kommune. Sak 3 Utskrivningsklare pasienter fra barsel Grete, status + Bodil sjekke rutinene v/ St. Olavs Hospital

10 Bakgrunn For å gjøre kommunene i stand til å oppfylle den nasjonale anbefalingen om hjemmebesøk av jordmor til barselkvinner innen 48 timer etter utreise fra sykehus, må sykehuset kunne varsle kommunene tidlig etter fødsel. Dette for at hjemmebesøket skal kunne planlegges ift annet arbeid og for å oppfylle helselovgivningens krav til god og forsvarlig helsehjelp. Konklusjon 1.Samhandlingsavtalene skal reforhandles høsten 2014 og vårt innspill der er at barselforløpet og kommunikasjon mellom HF og kommune, må inn i avtalen. Vedlegg 5a til samarbeidsavtalen punkt 6.2 kvinner som har født må også omtales her. Under punkt 6.3 fødeavdelingene varsler kommunene når kvinnen har født. Da vet man antatt utreisedag. Bodil har et konkret forslag som hun skal justere noe og legge fram. 2. Helsestasjonene får elektroniske meldinger fra ulike avdelinger på sykehusene, men ikke fra fødeavdelingene. Dette forventer vi blir etablert snarest. ( Grete har i etterkant av møtet vært i systemeiermøte for fødedataprogrammet NATUS. Der spurte jeg om elektroniske meldinger kunne prioriteres slik at vi kunne få sendt dem til helsestasjonene. Svaret se innlimt mailkorrespondanse i saken, nederst i referatet!) 3. Inntil vi har punkt 1 og 2 på plass, har klinisk samhandlingsutvalg utarbeidet en prosedyre for hvordan føde/ barselavdelingene og kommunene skal gjennomføre tidlig varsling. De kommunene som kan skaffe/ har mobiltelefon, kan starte umiddelbart. Hva gjør vi med prosedyren videre: Avklare de lovmessige tingene ( Grete, Henrik) ta opp i KK teknisk løsning- har føde/ barsel mobil brev til ledelsen i alle kommuner Henrik o bakgunnen for behovet o melde inn telefonnr til Grete Teigland og Janita Skogeng Sendes adm utvalg til orientering Vi ønsker oppstart fra for de kommunene som da er klare. Sak 4 Prosedyrer for kommunehelsetjenesten. Ansvar Bodil ( Ingeborg H. og Kristin M) a) Skal vi utarbeide en samhandlingsavtale som er nokså konkret, på de områdene KK og kommune samarbeider om pasientene på?

11 Eller b) Skal det utarbeides prosedyrer mellom KK og kommunen der vi samarbeider Samhandlingsområder det er viktig å ha avklaring/ avtale på; - Avtale om varsel fra sykehuset og hjem - Ansvarsforhold - gjennomføring o re vurdering mor/ barn etter heimreise o Hvor mange dager har sykehuset ansvar, 14 dager/ 5 dager? o Ammeveiledning anbefaling om ammekyndig helsestasjon, bare noen er det og de anbefaler det. Hvor lenge skal HF ha ansvar for ammeveiledning/ ammepol se barselforløp KK o Oppfølging bilirubinemi og vekttap hos nyfødte Bodil har laget forslag og det er enighet om den!! o Vaksinering ansvar gjennomføring o Nyfødtscreening/ hørselsscreening Det er utarbeidet en prosedyre der kommunene kan gjøre dette, etter opplæring og avtale o Informasjonsskriv om fødsel og barseltid og hva man kan forvente, hvor o Fagutvikling/ hospitering o Adipositas svangerskap/ fødsel Neste møtet flyttes fra til 4. november!! Sak 5 Bodil og Grete gå gjennom status ift helhetlig plan og innføring i Møre og Romsdal Dette ble ikke tid til å gå gjennom og legges derfor ved referatet ved utsending ************************************************************************** E- post korrespondanse etter at Grete tok opp muligheten for elektronisk overføring til helsestasjon, av fødselsmeldingen i Natus: From: Gausdal, Jon Sent: Tuesday, September 02, :49 AM To: Olsen, Hilde Grimnes Subject: Fødselsmeldinger til helsestasjoner Hei! Vet du om Meldingsløftet har planer om å implementere fødselsmeldinger til helsestasjoner? Dvs. fra sykehusene (Natus/DocuLive/PAS)? Fins det PLO-meldinger for dette? Med vennlig hilsen

12 Jon Gausdal Tjenesteansvarlig Virksomhetsutvikling From: Olsen, Hilde Grimnes Sent: Tuesday, September 02, :06 AM To: Gausdal, Jon Subject: RE: Fødselsmeldinger til helsestasjoner Det ligger ikke i Meldingsløftet sitt scope foreløpig, men SamUT har gitt innspill til NUIT-møte 18.september (underlag til møtet finnes her) om at det er ønskelig at denne meldingen prioriteres for Kommunene er veldig opptatt av at denne kommer på plass. PLO-meldingene dekker i utgangspunktet ikke dette behovet, de er tilpasset kravene i samhandlingsreformen knyttet til inneliggende pasienter. Jeg tror heller ikke at helsestasjons-systemene kan ta i mot eller sende PLO-meldinger. Ryktene tilsier at HSPro kommer med en løsning nå for å ivareta basismeldinger (inkl epikriser) og at de vil godta meldinger uten fullt personnr. Det er dette som er utfordringen i dag at nyfødte ikke har fått personnr. Med vennlig hilsen Hilde Grimnes Olsen Prosjektleder Virksomhetsutvikling Lync Til info. Det tyder på at det kan bli aktuelt å innføre i Natus når helsestasjonene blir i stand til å ta imot. Regner med det vil komme en nasjonal koordinering dersom NUIT prioriterer dette... Jeg regner med Csam er interessert i å følge med på hva som skjer, men vi skal uansett følge opp saken med dem dersom dette blir en nasjonal prioritering. Med vennlig hilsen Jon Gausdal Tjenesteansvarlig Virksomhetsutvikling Lync

13

14 Navn Endresen, Stian Innerdal, Cato Langerud, Laila Helene Nedberg, Ann Sissel Misund Pettersen, Stein Skagøy, Nils Arne Sæther, Tonje Vatne, Elin Høydal Veiset, Sverre Østraat, Trond Iversen, Elisabeth Arbeidsgruppe Møre og Romsdal «Frivillighet før tvang» Profesjon/ Organisatorisk tilhørighet Rolle Praksis - Helse Møre og Romsdal HF konsulent Ass. Fylkesmannen Fylkeslege Fylkesleder Mental Helse Møre og Romsdal Rådgiver Molde kommune (oppnevnt av Romsdal regionråd - ROR) E-postadresse mmune.no Rådgiver Klinikk for psykisk helsevern Avdelings - sjef Psykologspesialist Leder Klinikk for psykisk helsevern Klinikk for psykisk helsevern Rus- og psykisk helsetjeneste i Volda kommune. (oppnevnt av Sunnmøre regionråd) Rådgiver Fylkesmannen Overlege/ Psykiater Enhetsleder Psykisk helse Klinikk for psykisk helsevern Kristiansund kommune (Oppnevnt av Ordfører og rådmannskollegiet Nordmøre - ORKIDE)?? Politi??? Klinikk for rus og? avhengigheitsbehandling ne.no

15

16

17 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal! " ## $! "#$! "!$! $!%&&' $( )*+,"-!$.+*( $!%!&$& $ $$&! %/)!( $!%'%'%.&!(! $%).&!(! +!% %&!%&'$ $!%$!!$%! %!% &).&!(' &&%% %!( #!%%!$!& $0 $ $$1) 2$!%% %% % )!%% $0$$$1!%!% $ $$) %&!!#!$'!%$ $&' %% % 3"+!!$3"!%% && $$ $!$ $ 4%'5)6 4%'5!'! &!$!!&'$ ( ).&!(2!!$&%$$ $) ' 7! % $$ $'!!$$&!%! $!%% $!%') % $ 7! % $!&$!%$!!& $( 7! % $&! %$! &(!! % $ $$) 7!!%&!!%),7

18 2

19 Til: Overordna samhandlingsutval Status ad: Samarbeid om reduksjon av tvang i psykisk helsevern Viser til vedlegg 2 og 3 over og utklipp i kursiv og gul utheving under: Saksnr. Utvalsnamn. Møtedato 2014/17 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Ketil Gaupset Arkivreferanse: 2014/4587 Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutval ser positivt på det viktige initiativet som er gjort for å redusere bruken av tvang i psykiatrien Overordna samhandlingsutval tilrår at ein tek kontakt med dei tre regionråda i fylket for oppnemning av deltakarar til den planlagde arbeidsgruppa. Overordna utval ber om å bli orientert om resultatet av arbeidet. Maritta Ohrstrand leiar Representant (er) i fra følgende er deltakere i arbeidsgruppe: (se evt. navneliste deltakere i vedlegg 1 over) Sunnmøre regionråd Romsdal regionråd Orkide Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mental helse 'Mental Helse Molde' Praksiskonsulent jfr. vedlegg 13 i Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtale Leder i Klinikk for psykisk helsevern Fagpersoner i Klinikk for psykisk helsevern Klinikk for Rus og avhengigheitsbehandling (er invitert) Politi (er invitert) Status på arbeidet: 12. januar: Det første arbeidsgruppemøte med mål å øke frivilligheten gjennom gode rutiner og samarbeidsrelasjoner mellom ulike hjelpenivå. Godt oppmøte og konstruktive diskusjoner. 11. februar: Inspirasjonssamling i Oslo (I regi av Rådet for psykisk helse) 2. mars: Nytt arbeidsgruppemøte

20 Primo Juni: Arbeidsmøtene planlegger en større nettverkssamling. Med vennleg helsing Stein Pettersen rådgiver, klinikk for psykisk helsevern Klinikk for psykisk helsevern Helse Møre og Romsdal HF helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal

21 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Samhandling - Strategi for Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/03 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Britt Valderhaug Tyrholm Arkivreferanse: 2015/732 Saksutgreiing: Bakgrunn: Samhandlingsreformen og Nasjonal Helse og omsorgsplan har som mål å styrke samarbeidet i helsesektoren og få kommunene til å ta et større ansvar for behandlingen av pasienter. Samhandlingsreformens intensjon er at begge parter skal utvikle tjenestene. Regjeringen viser til at det er behov for bedre kompetanse og kvalitet til å forebygge, diagnostisere og behandle i kommunene for at målene i samhandlingsreformen kan nås. Samhandlingsavdelingen har som oppgave å medvirke til en utvikling i samsvar med de nasjonale målene for reformen. Styringskrav og rammer 2015 for Helse Møre og Romsdal HF Fra styringsdokumentet: Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira (s.3). Til diskusjon i Overordnet samhandlingsutvalg: Med utgangspunkt i utviklingen innenfor samhandling mellom kommunene og sykehusene i helseforetaket (listen kan forlenges)! hvilke utviklingstrekk ser en så langt med samhandlingsreformen, går utviklingen som forventet eller skjer det noe som ikke er forventet?! med utgangspunkt i det pågående og planlagte arbeidet som er omtalt under tiltak er dette de riktige tiltakene?! andre punkt til diskusjon Saken er lagt fram uten forslag til vedtak. Vedtak blir utarbeidet på grunnlag av konklusjoner i møtet.

22 2 Forslag til vedtak: Petter Bjørdal leiar

23 Samhandling. Strategi for Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Bakgrunn: Samhandlingsreformen og Nasjonal Helse og omsorgsplan har som mål å styrke samarbeidet i helsesektoren og få kommunene til å ta et større ansvar for behandlingen av pasienter. Samhandlingsreformens intensjon er at begge parter skal utvikle tjenestene. Regjeringen viser til at det er behov for bedre kompetanse og kvalitet til å forebygge, diagnostisere og behandle i kommunene for at målene i samhandlingsreformen kan nås. Samhandlingsavdelingen har som oppgave å medvirke til en utvikling i samsvar med de nasjonale målene for reformen. Styringskrav og rammer 2015 for Helse Møre og Romsdal HF Fra styringsdokumentet: Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira (s.3). Tiltak : Utforme behandlings- og oppfølgingsforløp for pasienter som mottar tjenester fra begge tjenestenivå, herunder: Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten utvikler pasientforløp «fra hjem til hjem» i fellesskap innenfor de identifiserte fagområdene for utvikling av samhandling. Det er igangsatt et samarbeid mellom partene våren 2015 innenfor fagområdet kronikerforløp somatikk og fagområdene rus og psykisk helse. Målet er å utvikle og forbedre helheten i behandlingsforløp, avklare ansvarsforhold og styrke samarbeidet i overgangene mellom nivåene. Implementere tilgjengelig og felles elektroniske verktøy som understøtter samhandlingen og pasientforløpet. 1

24 Tiltak: Synliggjør samhandlingsreformen sine intensjoner om flere tjenester nærmere der pasienten bor. Understøtte og følge opp kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Medvirke til innlegging av pasienter også fra mottagelse og poliklinikk i sykehus Spesialisthelsetjenesten understøtter kommunehelsetjenesten ved : o Flere avtalespesialister i kommunehelsetjenesten o Bruk av ambulante team innenfor flere fagområder o Elektronisk samhandling, mulighet for dialog om pasienter som er i risiko for forverring i helsetilstand. Tiltak: Tydeliggjøring av samhandlingsreformens intensjon som grunnlag for å utvikle spesialisthelsetjenesten Bruke samhandlingsavdelingen sine ressurser, herunder praksiskonsulentene, lærings- og mestringssenteret og koordinerende enhet (koordinator for individuell plan) for å understøtte de kliniske miljøene i oppgaver knytt til kompetanseutvikling, samarbeid og samhandling med kommunene. Herunder bistå klinikkene i deres samarbeid med kommunen for å sikre kvalitet på henvisningene, finne alternativer til innleggelse i sykehus og antall kontroller. Bruke lederutviklingsprogram/ledermøter for å formidle og integrere intensjonen og visjonen med reformen Bistå kommunene med kompetanse og god samhandling om forebygging av sykdom og skader i befolkningen. Kartlegge årsak til og redusere omfanget av reinnleggelser. Tiltak: Bruke samhandlingsstrukturen til å utvikle samarbeidet og kommunikasjonen mellom partene, herunder få på plass en administrativ arbeidsgruppe i tilknytning samhandlingsstrukturen som representerer partene for å forberede saker til Overordnet samhandlingsorgan Overordnet samhandlingsutvalg (OSU) blir arena for å diskutere endringer i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten medvirke til at det blir utviklet en felles plan for faglige og administrative møter i tilknytning til det enkelte sykehus og kommunene i opptaksområdet. Formålet er å bygge kultur og å bli kjent gjennom fagdager, lederutviklingsprogram, faglige møter/kurs der tilsatte også kan delta pr videokonferanse. 2

25 Medvirke til oppretting av kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsorgan med representasjon av partene når faglige samarbeidsområder skal videreutvikles. Andre relevante områder (fra styringsdokumentet) relatert til samhandling Forsking og innovasjon Langsiktige mål: Auke omfang og implementering av klinisk pasientretta forsking, helsetenesteforsking, global helseforsking og innovasjonar som bidreg til auka kvalitet, pasienttryggleik, kostnadseffektivitet og meir heilskaplege pasientforløp, gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv medverknad frå brukarar (s.16). Tiltak: Foreslå overfor FOU å knytte forskning til eksempelvis det planlagte arbeidet med utvikling av pasientforløp for kronikere innen somatikk. Samhandlingsprosjekt Utlysingsmidlar til samhandlingsprosjekt er overførte til rammene for føretaka. Føretaket skal setje av midlar til utlysing av midlar som har som føremål å støtte opp under arbeidet med betre samhandling med kommunane. Helseføretaket skal også setje av midlar til betre oppgåvedeling for å støtte opp under arbeidet med å hindre fristbrot, redusere ventetid og driftsendringar. I årleg melding skal føretaket rapportere om kva for prosjekt som har fått støtte (s.8). Disse prosjekt fikk midler i Helse Møre og Romsdal HF Screening av diabetespasienter på øyepoliklinikken i Molde Helse Møre og Romsdal HF APS (Alderspsykiatriske) virkedager i Sjustjerna Helse og Omsorg Helse Møre og Romsdal HF Hjemmemonitorering av pasienter med pacemaker / IC Helse Møre og Romsdal HF Mision Possible: Psykisk helse barn og unge Helse Møre og Romsdal HF Kvalitet i alle ledd - koordinerte utrednings - og behandlingslinjer for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF Ungdomsmedisinsk samhandling mellom primær - og spesialisthelsetjenesten Helse Møre og Romsdal HF Spesialsykepleier og helsesekretær til poliklinisk tilbud for pasienter med muskelsmertesyndromer ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus Det er ikke avsatt midler til prosjekt i inneværende år. Det er viktig at det blir satt av midler i

26 Til diskusjon i Overordnet samhandlingsutvalg: Med utgangspunkt i utviklingen innenfor samhandling mellom kommunene og sykehusene i helseforetaket (listen kan forlenges) hvilke utviklingstrekk ser en så langt med samhandlingsreformen, går utviklingen som forventet eller skjer det noe som ikke er forventet? med utgangspunkt i det pågående og planlagte arbeidet som er omtalt under tiltak er dette de riktige tiltakene? andre punkt til diskusjon Saken er lagt fram uten forslag til vedtak. Vedtak blir utarbeidet på grunnlag av konklusjoner i møtet. 4

27 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Føretaksmøte 12. februar

28 Innhald 1. Overordna føringar Generelle føringar Strategi Andre strategiar, planar og føringar som skal liggje til grunn Hovudområde for styring og oppfølging Fokus Tildeling av midlar Resultatkrav Fordeling av inntekter i Investeringsramme Endringar i driftskredittramma Aktivitet Ei helseteneste for pasienten Kvalitet og pasienttryggleik Personell, utdanning og kompetanse Forsking og innovasjon Andre styringskrav for Tiltak for å sikre betre spesialisthelsetenester Sjukehusbygg HF Ekstern kvalitetssikring Samordning på tvers av regionane Felles retningslinjer for brukarmedverknad Informasjonsteknologi og digitale tenester (e-helse) Miljø- og klimaarbeid Beredskap Ambulanse Internkontroll og risikostyring Deltaking i nasjonale og regionale utgreiingar og prosjekt Styringsparametrar og rapporteringskrav Oppfølging og rapportering

29 1. Overordna føringar 1.1 Generelle føringar Gjennom styringskrav og rammer vil Helse Midt-Noreg RHF gje Helse Møre og Romsdal HF ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for Dette dokumentet skal klargjere premissane og rammene for Helse Møre og Romsdal HF. Helse Møre og Romsdal HF skal utføre dei pålagde oppgåvene og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og ressursane som blir stilte til rådvelde. Helse Midt-Noreg RHF føreset at Helse Møre og Romsdal HF ser oppgåvene som er gjevne i dette dokumentet, i samanheng med dei måla, rammene og føringane for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, oppdragsdokumentet for 2015 frå Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt- Noreg RHF og styringskrava som vart formidla i føretaksmøtet 7. januar 2015 til Helse Midt-Noreg RHF. Helse Møre og Romsdal HF skal sikre tilstrekkeleg kompetanse i alle delar av spesialisthelsetenesta. Ein skal leggje vekt på likeverdige helsetenester og arbeid for å redusere sosiale helseskilnader i aktuelle samfunnsgrupper, medrekna innvandrargrupper. Pasientar og brukarar må kunne vere trygge på at tenestene er tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg og respekt, og god og likeverdig kommunikasjon. Ein skal bruke kvalifiserte tolkar når dette er nødvendig. Ein må også sjå til at retten og behovet samiske pasientar har for tilrettelagde tenester, blir teke hand om. Spesialisthelsetenesta skal utviklast slik at ho i større grad tek hand om behova, verdiane og preferansane til pasientane. Pasientane skal få styrkt moglegheitene for val av behandlingsstad. Pasientar og brukarar skal trekkjast aktivt inn i utviklinga av eiga behandling, og ein skal leggje vekt på brukarerfaringar i utforminga av tenestetilbodet. Hovudoppgåvene i spesialisthelsetenesta skal løysast ved dei offentlege sjukehusa. Det er ei utfordring at mange pasientar ventar unødig lenge på nødvendig behandling, også på helsetenester der det er ledig kapasitet hos private aktørar. Helse Møre og Romsdal HF må sørgje for meir bruk av private aktørar der dette bidreg til å redusere ventetidene på ein fagleg forsvarleg og kostnadseffektiv måte. Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira. 3

30 Eit av dei viktigaste verkemidla for å gjennomføre forbetringar i helsetenesta ligg i å utvikle og ta i bruk teknologiske løysingar, både når det gjeld pasientbehandling og informasjonsdeling med pasientar og andre samarbeidspartnarar. Informasjonsdelinga vil omfatte heile pasientforløpet, inkludert primærhelsetenesta. Utvikling av ny elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system vil starta i Helse Midt-Noreg RHF vil arbeide for at anskaffinga skjer i samarbeid med eit utval kommunar og at den vil oppfylle dei målbileter og eventuelle konseptval som følgjer Helsedirektoratet sin utreiing av Stortingsmelding nr. 9 ( ) Én innbygger én journal. Kreftbehandlinga skal styrkast. Diagnosesenter er etablerte i 2014 og vil bli utvikla vidare i Pakkeforløp for kreft blir innførte i 2015 og vil bli monitorerte, jf. styringsparametrane i tabell 11. Leiarar i sjukehusa får ansvar for å identifisere eventuelle flaskehalsar i behandlingsforløpet. Som ledd i innføringa av pakkeforløp for kreft skal ein styrkje samarbeidet mellom sjukehus og fastlegar. Det skal setjast i gang ei forsøksordning der driftsansvaret for distriktspsykiatriske senter blir overført til nokre forsøkskommunar som har tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse. Helse Midt-Noreg RHF vil kome tilbake til dette. 1.2 Strategi 2020 Strategi 2020 er strategiplanen for Helse Midt-Noreg. Planen legg føringar for utvikling av pasienttilbodet innanfor spesialisthelsetenesta for regionen. For å nå hovudmåla i Strategi 2020 skal føretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiane «betre pasienttryggleik og kvalitet» og «effektivisering av drifta for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiane skal setjast i verk gjennom ü sterkt fokus på å utvikle ei helseteneste som er tilpassa pasienten ü bruk av pasienten sine eigne ressursar ü standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosessar støtta av gode IKT-løysingar ü betre samhandling mellom einingar og nivå i helsetenesta ü vidareutvikling av tverrfaglege, kompetente og berekraftige fagmiljø ü systematisk arbeid med helse, miljø og tryggleik Strategi 2020 skal liggje til grunn for dei vidare omstillingsprosessane i helseføretaket. 1.3 Andre strategiar, planar og føringar som skal liggje til grunn Desse nye strategiane og handlingsplanane frå Helse- og omsorgsdepartementet skal liggje til grunn for utviklinga av tenestetilbodet: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. Nasjonalt helseregisterprosjekt «Gode helseregistre bedre helse». Handlingsplan Pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender 24-7». Strategi ( ) Handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme (Justis- og beredskapsdepartementet) Handlingsplan for førebygging av sjølvmord og sjølvskading Nasjonal overdosestrategi «Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve» Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0, fastsett 2. juni 2014 Desse nye strategiane, planane og føringane for Helse Midt-Noreg RHF skal liggje til grunn for utviklinga av tenestetilbodet: «Regional handlingsplan for private avtalespesialister i Helse Midt-Norge» (jf. styresak 38/14) 4

31 Prosjektrapport «Rehabilitering i Midt-Norge» Strategi for innkjøp av spesialisthelsetenester frå private aktørar (jf. styresak 16/15) Ein må rekne med at det i løpet av 2015 vil kome supplerande eller nye styringsbodskapar. Desse vil helseføretaka få gjennom føretaksmøte. 1.4 Hovudområde for styring og oppfølging Fokus 2015 Basert på den overordna styringsbodskapen frå eigaren og prioriteringane i Helse Midt-Noreg er det spesielt fem område som vil krevje eit gjennomgåande fokus på leiing i 2015: Pasienttryggleik færre pasientskadar Ingen pasientar skal oppleve brot på fristar Ventetida skal ned Reduksjon i avvik frå arbeidstidsreglane Berekraftig økonomi 2. Tildeling av midlar 2.1 Resultatkrav Styret i Helse Midt-Noreg RHF har vedteke eit budsjett (sak 74/14) med krav om resultatmessig overskot for å få midlar til framtidige investeringar i bygg, MTU og IKT. I 2015 er overskotskravet for regionen samla på 340 mill. kroner. Det er framleis behov for omstilling og tiltak for å frigjere midlar frå drift til investering. Helse Møre og Romsdal HF må ha fokus på styring av eigen likviditet og sørgje for at behovet for kassekreditt alltid er så lite som mogleg. Helse Møre og Romsdal HF skal i 2015: gå med overskot på minimum 76,6 millionar kroner sikre at årsresultat og investeringar samla ligg på eit nivå som styrkjer eigenkapitalen i føretaket, og som oppfyller kravet frå eigaren om reduksjon av driftskreditt avdekke alle risikoområda for å nå resultatkravet og sørgje for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkeleg omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarleg leiar på lågaste nivå 5

32 2.2 Fordeling av inntekter i 2015 Tildelinga nedanfor gjev rammer for den verksemda føretaket skal drive i Ein føreset at beløpet skal ta omsyn til samla løns- og prisvekst i Tabell 1 Inntektsramme i budsjettet for 2015 HMR HF Kap/post HMR Basisramme somatikk og PH Særfinansiering (basisramme) Sum basisramme Særfinansiering (øremerket i statsbudsjett) , Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Sum basis, særfinansiering og KBF Poliklinikk HF ISF-inntekt Sum aktivitetsbasert inntekt Sum basis, særfinansiering, KBF og aktivitetsbasert inntekt Tilskudd til turnustjeneste Sum bevilgning (ihht prop 1 S ( )) Raskare tilbake Helse Møre og Romsdal HF blir tildelt inntil 17,671 mill. kroner til tilbod gjennom «Raskare tilbake». Sjå brev av 13. januar 2015 for nærare vilkår som er knytte til løyvinga. Kommunale tilbod for omgåande hjelp Helse Møre og Romsdal HF skal setje av minst 31,68 mill. kroner av basisramma til finansiering av etablering og drift av kommunale tilbod for omgåande hjelp. Dersom behovet for finansiering i 2015 blir mindre, kan ein disponere dei ubrukte midlane til anna basisverksemd. Nukleærmedisin Nukleærmedisin blir organisert og bemanna som regional eining/funksjon ved St. Olavs Hospital HF. Eininga skal gjennom ambulant teneste og IKT ta hand om den nukleærmedisinske spesialisttenesta ved dei andre føretaka i regionen på ein forsvarleg måte. Eininga fører vidare arbeidet med dette i samarbeid med dei respektive ansvarlege avdelingane i dei andre føretaka. St. Olavs Hospital HF vil ha det medisinske ansvaret for nukleærmedisin ved sjukehusa i Ålesund og Levanger i tillegg til ved eige sjukehus. St. Olavs Hospital HF fakturerer faktiske utgifter basert på ein fordelingsnøkkel, til kvart av dei to andre helseføretaka. St. Olavs Hospital HF fakturerer kvart halvår per og Helse Møre og Romsdal HF har fråtrekk grunna eiga legedekning. 6

33 Tabell 2 Fordelingsnøkkel til kostnadsfordeling for 2015 (oppdatert indeks og prisjustert med 3,1 %) Behovsindeks somatikk 2 ass.leger 3. overleger Ind. Kostn Totalt pr HF Fratrekk pga egen legedekning Helse Møre og Romsdal 37,35 % St. Olavs Hospital 41,87 % Helse Nord-Trøndelag 20,78 % Sum kostnad 100,00 % Pasientopplæring Ressursen for opplæring av pasientar og pårørande, som er knytt til lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal HF, skal støtte opp under arbeidet i regional ressursgruppe for opplæring av pasientar og pårørande. Det vil bli sendt over ein handlingsplan for 2015 for ressursen for opplæring av pasientar og pårørande. Den regionale ressursgruppa for opplæring av pasientar og pårørande er oppnemnd som styringsgruppe. Helse Midt-Noreg RHF dekkjer i 2015 kostnader med inntil 1,318 mill. kroner. Midlane blir finansierte over kapittel Basisramme. Element i særfinansieringa I 2015 er desse elementa i Helse Møre og Romsdal HF finansierte særskilt over basisramma: Tabell 3 Særfinansiering Helse Møre og Romsdal HF 2015 Særfinansiering 2015 HMR Tilskudd differensiert arbeidsgiveravgift Kap Særfinansiering (øremerket i statsbudsjett) FoU HMN satsning Rusbehandling Pasienttransport og pasientreiser Ambulanse Luftambulanse Fusjonsstøtte HMR Rentekostnader langsiktige lån 921 Rentekostnader langsiktige lån - trekk/omfordeling Plankostnader nytt sykehus HMR Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Barn som pårørende Særfinansiering (basisramme) SUM Forsking Ny forskingsstrategi er under arbeid og skal vedtakast våren Helse Møre og Romsdal HF har fått tildelt: 18,865 mill. kroner i regional auke FoU, kap Helse Møre og Romsdal HF skal innanfor auken av FoU-midlar gjennomføre forskingsprosjekt som speglar av prioriteringane i Strategi 2020 og samhandlingsreforma. Eventuelle inntekter frå andre 7

34 finansieringskjelder til FoU skal kome i tillegg. Det er vidare sett av forskingsmidlar under Helse Midt- Noreg RHF. Desse vil bli fordelte av samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Noreg og universitetet etter søknad. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Helse Møre og Romsdal HF får særfinansiert midlar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling for 2015 på til saman 143,4 mill. kroner. Av særfinansiert beløp er 0,773 mill. kroner tilskot til rusmeistringseiningar i fengsel. Pasienttransport Gjennom særfinansiering er helseføretaket tildelt midlar for utbetaling til transportørar og pasientar i tråd med forskrift og gjeldande kontraktar. Drift av pasientreisekontor Helseføretaket er tildelt særfinansiering til drift av pasientreisekontoret. Ambulanse Frå og med 1. januar 2015 vil ambulansedrifta vere integrert i sjukehusføretaka. Helse Møre og Romsdal HF får ei samla ramme på 335,4 mill. kroner til drift av ambulansetenesta i Av denne er 10,6 mill. kroner kompensasjon for auka pensjonskostnader, og 0,7 mill. kroner er knytte til kompensasjon for overtaking av stillingar frå sentral administrasjon i Ambulanse Midt- Noreg HF. Særtilskot HMR Helse Møre og Romsdal HF fekk i 2012 ei eingongsstøtte knytt til kostnader i samband med fusjonen av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF. På bakgrunn av at arbeidet med utviklingsplanen har vore og framleis er krevjande for helseføretaket samtidig som driftssituasjonen er krevjande, har føretaket hatt eit særtilskot i 2013 og Særtilskotet blir ført vidare i 2015 med 53,8 mill. kroner. Det er planlagt å trappe ned særtilskotet slik at dette blir avvikla i løpet av 2 3 år. Plankostnader for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal For 2015 fører ein vidare tilskotet på 15 mill. kroner til Helse Møre og Romsdal HF i samband med arbeidet med ny sjukehusplan/utviklingsplan. Barn som pårørande Helse Møre og Romsdal HF blir tildelt 2,052 mill. kroner som skal brukast slik: 1,449 mill. kroner til etablering/vidareutvikling av lågterskeltilbod til gravide, mødrer eller foreldre med rusproblem og/eller psykiske problem, frå barnet er født til det begynner på skulen 0,603 mill. kroner til forankring av arbeidet / kompetanseutvikling av barneansvarlege. Frå 2016 vil midlane til barn som pårørande bli lagde inn i basisramma og fordelte i høve til inntektsmodellen. Samhandling og oppgåvedeling Midlar til å understøtte prosjekt innan samhandling og oppgåvedeling er frå og med 2015 overført ramma til føretaket. 8

35 Det regionale helseføretaket har til og med 2014 finansiert 1/3 av drifta av samhandlingstiltak, som til dømes DMS. Midlar til samhandlingsprosjekt blir overførte til rammene for føretaka med ei innfasing over to år. Dette vil seie at halvparten av midlane blir særfinansierte i 2015, og at alle midlane frå 2016 blir overførte til den ordinære basisramma, fordelt i høve til inntektsmodellen. Rentekostnader for langsiktige lån Det er lagt til grunn ei omfordeling av 30 prosent av budsjettert rentekostnad på langsiktige lån, totalt 137,5 mill. kroner. Dette fører til ein netto reduksjon av ramma til Helse Møre og Romsdal HF på totalt 12,35 mill. kroner. Oppfølging av regionalt program for kvalitet og pasienttryggleik. Helse Møre og Romsdal HF får tildelt 1,811 mill. kroner til oppfølging av det regionale programmet for å setje i verk tiltakspakkane i det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet. 2.3 Investeringsramme 2015 For tildeling av investeringsramme for 2015, sjå sak 11/2015, «Helse Midt-Norge Resultat- og investeringsbudsjett 2015». Tabell 4 Investeringsramme Investeringsramme HMR Bygg MTU EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus SUM Endringar i driftskredittramma I St. prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at pensjonspremien blir mill. kroner lågare enn pensjonskostnaden i Basert på desse overslaga blir den samla ramma for driftskreditt redusert med mill. kroner frå mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Helse Midt-Noreg RHF sin del av denne justeringa utgjer 344,3 mill. kroner. I tillegg vil Helse Midt- Noreg RHF få driftskredittramma si nedjustert med 240 mill. kroner med bakgrunn i tidlegare vedtak om fordeling av driftskredittramma i høve til ordinær inntektsfordeling. Samla vil Helse Midt-Noreg RHF si ramme for driftskreditt bli nedjustert med 584,3 mill. kroner i 2015, frå 2 064,3 mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Departementet kan om nødvendig fordele om ubrukt driftskreditt mellom dei regionale helseføretaka etter føregåande forankring i dei fire regionale helseføretaka. Driftskredittramma blir justert kvar månad. Driftskredittramma vil bli endeleg vurdert når pensjonspremien og pensjonskostnaden for 2015 er kjend. Driftskredittrammene for føretaka blir rekna ut med bakgrunn i inngåande saldo på driftskreditt, likviditet frå resultatbudsjett, tilført likviditet til investeringar, lån og avdrag, avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad, og salsinntekter. Den tildelte ramma føreset derfor at drift og investeringar blir haldne innanfor dei budsjetterte rammene i Sjølv om føretaket ikkje har behov for driftskreditt, vil det likevel vere nødvendig å halde seg innanfor ramma av dei tildelte midlane til drift og investeringar. Dette er for å sikre at dei vedtekne planane for regionen på kort og lang sikt skal kunne gjennomførast. Helse Møre og Romsdal HF skal drive verksemda innanfor ei driftskredittramme på 500 mill. kroner per 31. desember

36 få moglegheit til å auke driftskreditten med 35,2 mill. kroner i 2015, men må leggje fram ein langsiktig plan for nedbetaling av driftskreditt i åra som kjem. Ein føreset at dette kjem inn i langtidsplanane og budsjetta til føretaket Det tek atterhald om at driftskredittramma kan bli endra gjennom året som følgje av endring i pensjon eller endring i Helse Midt-Norge RHF sin driftskredittramme. 3 Aktivitet Ressursrammene som samla sett blir stilte til rådvelde i dette dokumentet, legg til rette for den aktiviteten i pasientbehandlinga ved Helse Møre og Romsdal HF som er forventa, jf. tabell 5. Aktiviteten ved Helse Møre og Romsdal HF omfattar tenester til folkesetnaden i Helse Midt-Noreg og til pasientar som er busette i dei andre helseregionane. I 2015 skal denne aktiviteten utgjere totalt DRG-poeng. I tillegg vil folkesetnaden i Helse Midt-Noreg delvis få dekt tenestene sine ved helseføretak i andre RHF. For pasientar som er busette i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF er tenestene som blir tilbydde av andre RHF, rekna til DRG-poeng i Tabell 5 Bestilling av sørgje-for-aktivitet 2015 HMN RHF inkl. private Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs hospital HF Helse Nord- Trøndelag HF Møre og Romsdal HF-område St. Olavs hospital HF-område Nord-Trøndelag HF-område Effekt overgangsordning finansieringsmodell a) Sum DRG-poeng for pasientar busette i HMN, behandl i eigne HF og private b) HF i andre regionar Bestilling av sørgje-for-aktivitet Sørgje-for-aktivitet i HMN Endring DRG-poeng, bestilling Prosentvis endring, bestilling ,7 % 0,3 % 1,3 % 0,7 % 1,1 % Totalt Psykisk helsevern Aktivitetsforventninga for psykisk helsevern i 2015 er utforma på bakgrunn av den føreslåtte inntektsfordelinga til helseføretaka. For poliklinisk aktivitet er det i tillegg ei særskild aktivitetsbasert finansiering på nasjonal basis, basert på takstar. Ein må dermed sjå polikliniske refusjonar og basistilskot i samanheng når ein skal spesifisere aktivitetsforventning for psykisk helsevern. Aktivitetsforventningane er vidare utforma på grunnlag av signala i statsbudsjettet for 2015: Psykisk helsevern skal vekse meir enn somatikk, målt i kostnader, aktivitet og ventetider. Ein skal leggje meir vekt på utovervende og ambulante tenester i det psykiske helsevernet. Samansetjinga av tenestene skal tilpassast lokale forhold når det gjeld behov. Ein legg til grunn ein vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Helseføretaka i Midt-Noreg rapporterer kvart tertial om utskrivingar, opphaldsdøgn og poliklinisk aktivitet gjennom ØBAK. Poliklinisk aktivitet blir rapportert med utgangspunkt i takstar, og aktiviteten blir vekta saman til v-konsultasjonar. Ein v-konsultasjon kan ein sjå som «ein standard 10

37 oppfølgingssamtale på minutt» 1. For å kunne uttrykkje omfang og utvikling i aktiviteten i psykisk helsevern samla, blir også utskrivingar, opphaldsdøgn og v-konsultasjonar vekta saman til PHaktivitet. Tabell 6 viser både bestilt og faktisk i PH-aktivitet i 2014 og den forventa auken i aktivitet for Tabell 6 Samla PH-aktivitet 2014 og forventa aktivitet i Det er lagt opp til ein samla auke i psykisk helsevern-aktivitet på 2,8 prosent i Helse Midt-Noreg frå 2014 til For Helse Møre og Romsdal HF skal aktiviteten svare til PH-aktivitetspoeng. I tråd med signala i statsbudsjettet for 2015 er det poliklinisk aktivitet som er forventa å auke, og i tabell 7 og 8 er auke i v-konsultasjonar per helseføretak spesifisert for høvesvis tenester for barn og unge og for vaksne. Tabell 7 Psykisk helsevern for barn og unge: PH- aktivitet 2014 og forventa aktivitet i Tabell 8 Psykisk helsevern vaksne: PH-aktivitet 2014 og forventa aktivitet i I tråd med framlegg til statsbudsjett for 2015 skal helseføretaka auke omfanget av utovervende og ambulante tenester. Forventa aktivitetsauke er i denne saka knytt til polikliniske tenester målt som v- konsultasjonar. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) Aktivitetsforventninga for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i 2015 er utforma på bakgrunn av den føreslåtte inntektsfordelinga til helseføretaka og opptrappinga i samla ramme for TSB. Også for poliklinisk aktivitet innanfor TSB er det ei særskild aktivitetsbasert finansiering på nasjonal basis, 1 V-konsultasjonar står for vekta konsultasjonar. I staden for berre å summere førstegangskonsultasjonar, undersøking og behandling, oppfølgingssamtale per telefon osb. direkte, brukar ein takstane som relative vekter. Alle typar konsultasjonar blir dermed «rekna om» til «utgreiing og behandling» (som har vekta 1), og ein kallar dei v- konsultasjonar. 11

38 basert på takstar. Ein må dermed sjå polikliniske refusjonar og tilskot i samanheng når ein skal spesifisere aktivitetsforventning for TSB. Aktivitetsforventningane er baserte på ein forventa vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Poliklinisk aktivitet blir rapportert med utgangspunkt i takstar, på same måten som for psykisk helsevern for vaksne, og aktiviteten blir også her vekta saman til v-konsultasjonar. Ein v-konsultasjon kan ein sjå som «ein standard oppfølgingssamtale på minutt». For å kunne uttrykkje omfang og utvikling i aktiviteten i TSB samla, blir også utskrivingar, opphaldsdøgn og v-konsultasjonar vekta saman til TSB-aktivitet. Det er lagt opp til ein samla auke i TSB-aktivitet i Helse Midt-Noreg på 6 prosent. Dei private institusjonane er inkluderte i måltalet for St. Olav. I tråd med signala i statsbudsjettet for 2015 er det særleg poliklinisk aktivitet som er forventa å auke. Med bakgrunn i integreringsprosessen i 2014 vart ein tentativ forventa aktivitetsvekst fordelt mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Bestillinga av aktivitet til Helse Møre og Romsdal HF viste seg å vere noko for høg i 2014, og det er derfor forventa ein aktivitetsnedgang i høve til bestilling Tilsvarande er det forventa ein høgare vekst ved St. Olavs Hospital HF, som delvis kjem av kapasitetsauke hos private. Utover dette er det forventa ein vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Tabell 9 viser tal for bestilling i 2014, faktisk aktivitet i 2014 samt forventa TSB-aktivitet i Tabell 9 TSB-bestilling 2014 og forventa aktivitet i Ei helseteneste for pasienten Langsiktige mål: Reduserte ventetider. Valfridom for pasientar. Gode og effektive pasientforløp. Pasientar, brukarar og pårørande skal oppleve å få god informasjon og opplæring. Pasientar og brukarar er aktivt med på å utforme eige behandlingstilbod (individnivå). Erfaringane frå pasientar og brukarar blir brukte aktivt i utforminga av tenestetilbodet (systemnivå). Mål for 2015: Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta er under 65 dagar. Ingen pasientar skal vente meir enn eitt år. Ingen fristbrot skal skje. Helseføretaka skal bruke avtalar inngått med private aktørar for å nå dei oppsette måla for tilgang. Prosentdelen kreftpasientar som blir registrerte i eit definert pakkeforløp, skal vere minst 70 prosent. 12

39 Prosentdelen pakkeforløp som er gjennomførte innanfor den definerte standardforløpstida, uavhengig av type pakkeforløp, skal vere minst 70 prosent. Sjukehus som undersøkjer og behandlar kreftpasientar, skal ha forløpskoordinatorar med nødvendige fullmakter. Etablere og implementere fleire standardiserte pasientforløp i høve til nasjonale retningslinjer og ein felles regional metodikk. Arbeidet skal leiast av St. Olavs hospital HF og gjennomførast i tett samarbeid med andre helseføretak. Desse regionale pasientforløpa skal etablerast og implementerast (prioriterast): o psykose o rusakutt o for tidleg fødsel (forløpsansvarleg obstetrikar) o for tidleg fødde born (forløpsansvarleg neonatolog) Gjennomføre tiltak som reduserer variasjon i ventetider og effektivitet mellom sjukehusa, og som bidreg til eit likeverdig tenestetilbod, og at ressursane blir utnytta best mogleg (jf. m.a. Riksrevisjonen si undersøking av effektivitet i sjukehus (Dokument 3:4 [ ]) og tal for ventetid frå Norsk pasientregister (NPR). Tiltaka skal sikre læring mellom avdelingar og sjukehus ut frå kunnskap om beste praksis, og særskilt vurdere kva konkrete tiltak som er nødvendige, med særleg merksemd mot å redusere ventetider og auke effektiviteten ta i bruk faglege retningslinjer og standardisere pasientforløp identifisere flaskehalsar i pasientbehandlinga og konkrete tiltak for å løyse opp desse finne tiltak for betre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved poliklinikkar, operasjonsstover og utstyr blir utnytta betre gjennom døgnet, og finne ut korleis ein kan nytte private aktørar meir målretta for å redusere ventetider og løyse opp i flaskehalsar Dei konkrete tiltaka skal danne grunnlag for ein plan for helseføretaket for å redusere ventetider, implementere standardiserte pasientforløp i tråd med nasjonale retningslinjer og regional metodikk, og identifisere og fjerne flaskehalsar slik at effektiviteten blir betra. Planen skal vise korleis ein målretta vil bruke private aktørar for å nå målet om ei gjennomsnittleg ventetid for avvikla på mindre enn 65 dagar, ingen fristbrot for avvikla, og at ingen skal vente meir enn eitt år. Planen må ta høgd for endringar i pasient- og brukarrettslova frå 1. september Helseføretaket skal sende planen sin til Helse Midt- Noreg RHF seinast 1. mars Planen for helseføretaket skal vidare danne grunnlag for ein regional plan. Begge planane skal sendast til HOD seinast 1. april. Etablere eit tverrfagleg diagnosesenter for pasientar med uavklarte tilstandar med nok kapasitet og kompetanse. Pasienterfaringar skal offentleggjerast og brukast systematisk i forbetringsarbeid. 5 Kvalitet og pasienttryggleik Langsiktige mål: Betre og tryggare helsehjelp, auka overleving og mindre variasjon i behandlingsresultat mellom sjukehusa. Helseføretaka skal støtte opp under den kommunale helse- og omsorgstenesta, i tråd med intensjonen i samhandlingsreforma. Helseføretaka skal leggje nasjonale faglege retningslinjer til grunn for tilbodet. 13

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015 Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi 2015 2017 Styringskrav 2015 Sammendrag samhandlingsstrategi Ved å utvikle helhetlige pasientforløp, trygge

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015

Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015 Samhandlingsstrategi 2017 Styringskrav Visjon: Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal Bakgrunn: Samhandlingsreformen er en samfunnsreform som har gitt kommunene en ny rolle når

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll frå føretaksmøte 5. februar 2016 Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styringskrav og rammer m.v. for 2016 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet konstitueras... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/14 Møtedato 01.10.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemmer:

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015

Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015 Samhandlingsstrategi Styringskrav Visjon: Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal Bakgrunn: Samhandlingsreformen er en samfunnsreform som har gitt kommunene en ny rolle når det

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 08.02.13 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL NORDMØRE OG ROMSDAL 14. FEBRUAR 2013 Vi kallar med dette

Detaljer

Innretning budsjett 2016

Innretning budsjett 2016 Saksframlegg Innretning budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 44/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 30.sept. 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/3700 Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/16 Møtedato 09.02.16 Medlemar: Tilstades: Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar: Kirsti

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande

Tenesteavtale 8. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Tenesteavtale 8 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Innhald 1 Partar... 3 2 Formål og virkeområde... 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/12 Møtedato 11.04.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X John Harry Kvalshaug, Styreleiar HMR X Britt Flem, Styremedlem HMR X Christian

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak 4/14 Vedlegg 2 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2014 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Styresak 4/14 Vedlegg 2 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2014 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styresak 4/14 Vedlegg 2 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2014 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Føretaksmøte 13. februar 2014 1 Innhald 1 Overordna føringar... 3 1.1 Overordna styringsbodskap frå eigar... 3 1.2 Generelle

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/14 Møtedato 24.04.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar X John Harry

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/17 Møte 28.08.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/17 Møtedato 12.09.2017 Medlemar: Tilstade: x X Anders Riise, KS, Hareid, leiar X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund X Ragnhild Velsvik Berge,

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF. Føretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF. Føretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Føretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 2 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhald 1. Overordna føringar... 3 1.1 Generelle føringar... 3 1.2

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/16 Møtedato 24.05.16 Medlemar: Tilstades: x x Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/17 Møte 13.06.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/12 Møtedato 14.06.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT

DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSE- DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT Helse Vest RHF Riksrevisjonen Dykkar ref Vår ref Dato 16/1591-14.07.2016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. juni 2016 - Vedlagt følgjer protokoll

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2011/3205 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 22.12.2011 Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/17 Møte 24.01.2017 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar X Ann Elida Solheim

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 01/16 Møte 25.01.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner:

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Revidert nasjonalbudsjett 2016 ARKIVSAK: 2015/2397 STYRESAK: 0076/16 STYREMØTE: 20.

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 13.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2018 statsbudsjett 2018 STYRESAK: 84/17 O STYREMØTE: 23.10.2017 FORSLAG TIL

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk

Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk v/ Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingssjef Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve et mer helhetlig tilbud Styrke samhandlingen

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 07/16 Møte 29.08.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/17 Møtedato 07.02.2017 Medlemar: Tilstades: Anders Riise, KS, Hareid, leiar Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund Ragnhild Velsvik Berge, KS,

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer