GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015

2 SAKSLISTE GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden Styrets forslag til vedtak: Innkalling til, samt sakslisten og forretningsorden for generalforsamlingen 2014 i Grønmo golfbane AS godkjennes. 3. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen besluttet å godkjenne Grønmo golfbane AS årsregnskap og styrets årsberetning, herunder overføring av underskuddet stort NOK til annen egenkapital. 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer Styrets forslag til vedtak: Generalforsmalingen besluttet at det ikke skal utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for Valg av styre

3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS Til å lede årsmøtet velges 1 dirigent. Til å føre ting protokollene velges 1 sekretær. Til å undertegne protokollene velges 2 representanter. Som tellekorps velges 3 personer. 2. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. gang og 1 minutt 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN har 1. min. taletid. 3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig. 5. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot og hvem som har hatt ordet i den enkelte sak. 6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive etter årsmøtets avslutning.

4 Årsregnskap for 2014 GRØNMO GOLFBANE AS 1279 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning

5 Resultatregnskap for 2014 GRØNMO GOLFBANE AS Note Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Årsresultat , ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 Overføringer Fra annen egenkapital Sum ( ) ( ) ( ) ( )

6 Balanse pr. 31. desember 2014 GRØNMO GOLFBANE AS Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Klubbhus Grønmo golfbane Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler , 6, Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital 3, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Rolf Arentz Hansen Styreleder Mai Britt Finkelsen Styremedlem Per Einar Tronaas Styremedlem

7 Noter 2014 GRØNMO GOLFBANE AS Note 1 Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfbane AS er et selskap uten økonomisk formål. Formålet med selskapet er å finansiere, utvikle og eie Grønmo golfbane i samarbied med Grønmo golfklubb. Selskapet skal drive uten økonomisk vinning. Målet er at aksjonrenes utbytte av investering i selskapet skal være å sikre tilgang til banen, og være av elsemessig art. Selskapet har fravalgt revisjon, og er dermed ikke revisjosnpliktig. Selskapet er et lite foretak i henhold til regnskapsloven. Selskapet følger GRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og har lagt følgende regnskapsprinsipper til grunn: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. kortsiktig gjeld vurderes til pålydende. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkselig verdi når verdifallet forventes ikke å være fobigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid. Skatt Selskapet driver ikke virksomhet i skattelovens forstand, og det beregnes derfor hverken betalbar eller utsatt skatt. Note 2 Varige driftsmidler Klubbhus Golfbane Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Balanseført verdi pr Avskrivningssats 5,0 % 2,5 %

8 Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv. Foretaket har aksjer med pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr Selskapet har kun en aksjeklasse hvor alle aksjer gir samme rettigheter. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger. Aksjonærene plikter å være medlemmer av Grønmo golfklubb. Selskapets aksjonærer er: Med verv i Grønmo golflubb: Navn Hverv Antall aksjer Per Gunnar Gulliksen Styrets leder 1 Per Tronaas * Nestleder 1 Rolf Arentz Hansen * Styremedlem 2 Mai Britt Finkelsen * Styremedlem 1 Thomas Gunnarsson Styremedlem 1 Christian Johansen Styremedlem 1 Pia Øiulfstad Daglig leder 1 Andre: Aksjer eiet av Grønmo golfklubb 96 Andre med 1 12 aksjer Totalt antall aksjer * Disse sitter også i styret i Grønmo golfbane AS Note 4 Andre driftskostnader, ansatte, godtgjørelse mv. Selskapet har ingen ansatte. Honorar til regnskapsførsel og bistand med rapportering tilmyndighetene betales av Grønmo golfklubb som en del av avtalen om at golfklubben mottar alle inntekter fra, og dekker alle kostnader til drift og vedlikehold av banen. Det er ikke utbetalt styrehonorar. Note 5 Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 6 Leieavtale Grønmo golfklubb ingikk i år 2000 en 40 års leieavtale med Oslo Kommune for grunnen hvor golfbanen ligger. Grønmo golfbane har basert sine investeringer på denne avtalen. Eventuelle skader som måtte oppstå på anlegget som følge av at golfbanen ligger på et avfallsdeponi, erstattes ikke av Oslo Kommune. Leiekostnaden dekkes av Grønmo golfklubb.

9 Note 7 Forsikringer Forsikring av selskapets klubbhus og øvrige anlegg er ivaretatt av Grønmo golfklubb som en del av avtalen om at golfklubben mottar alle inntekter fra, og dekker alle kostnader til drift og vedlikehold av banen. Note 8 Sikkerhetsstillelse, pant etc. Selskapet har kausjonert for et lån Grønmo golfklubb har tatt opp i Nordea. Lånet har delfinansiert klubbens nye maskinhall. Lånesaldo per var kr Som sikkerhet for lånet har golfklubben gitt 1. prioritets pant i driftstilbehør med kr , og Grønmo golfbane AS har stillet selvskyldnerkausjon med kr Dersom golfklubben skulle misligholde lånet, og banken tiltrer pantet vil det hefte usikkerhet ved verdsettelsen av selskapets anleggsmidler.

10 Årsberetning 2014 Grønmo golfbane AS Virksomhetens art og hvor den drives Grønmo golfbane AS («Selskapet») formål er å finansiere, utvikle og eie Grønmo golfbane i samarbeid med Grønmo golfklubb. Selskapet regulerer spillet på banen gjennom fastsettelse av greenfeeavgift og bookingbestemmelser slik at aksjonærene sikres god tilgang til baneanlegget, og klubben sikres inntekter til drift av banen. Selskapet skal drives uten økonomisk vinning. Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. Rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten Selskapet har ikke til formål å drive virksomhet med økonomisk vinning. Resultatregnskapet belastes med avskrivning av investeringene på banen over leietiden for grunnen. Selskapet er i all hovedsak egenkapitalfinansiert. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet hadde et underskudd på kr , på linje med fjoråret. Selskapets egenkapital er på , tilsvarende 99,7 %. Fortsatt drift Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp etter denne forutsetning. Arbeidsmiljø Selskapet har ingen ansatte. Styret består av to menn og en kvinne. Selskapet forskjellsbehandler ikke kvinner og menn ved valg av styremedlemmer. Ytre miljø Selskapets drift forurenser etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger imidlertid på et gammelt avfallsdeponi som kan gi miljøgifter. Renovasjonsetaten (REN) har etablert et oppsamlingssystem for den metangass som utvikles i fyllingen. Gassen føres til et forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme. REN har drift og vedlikeholdsansvaret for gassutvinningsanlegget. Aktivitet på banen Det ble gått ca runder på banen i sesongen 2013, opp fra ca i Av disse var ca gjestende greenfeerunder, en nedgang på ca. 250 runder. Medlemmene har gått ca runder, opp fra ca i I tillegg til nevnte spilte runder har det vært blokkert runder i forbindelse med turneringer og instruksjon/fadderrunder. For nærmere beskrivelse av driften vises det til årsmeldingen for Grønmo golfklubb. Styret er fornøyd med den økte aktiviteten på banen. Skiftet fra gjestespill til runder spilt av medlemmer er et resultat av økt medlemsmasse i klubben, og er en ønsket situasjon for at klubben skal ha en større andel av sine inntekter fra medlemskontingenter, og mindre andel fra greenfee, da dette gir en mer forutsigbar inntektssituasjon. Den økte aktiviteten på banen har medført at det til tider har vært vanskeligere enn tidligere å få booket spilletid. På bakgrunn av dette, har styret i golfklubben i samråd med styret i Selskapet inntil videre stengt for nye medlemskap for voksne innen «Aktiv» og «Basis», dette for å hindre for stort press på banen. Dette betyr at nye voksne medlemmer må anskaffe seg aksje for å kunne bli medlem i klubben. Banedrift Selskapet har overlatt til Grønmo golfklubb å drive og videreutvikle baneanlegget, og sikrer verdiene i banen gjennom vedlikeholdskrav til Grønmo golfklubb. Det er styrets vurdering at Grønmo golfklubb har etablert nødvendige driftsrutiner og kvalitetsstandarder som sikrer at Grønmo golfbane blir vedlikeholdt på en meget tilfredsstillende måte. Oslo, 20. februar 2015 Rolf Arentz-Hansen styrets leder Mai Britt Finkelsen styremedlem Per Einar Tronaas styremedlem

11 Innstilling Fra valgkomitèen i Grønmo Golfklubb til nytt styre for 2015 Valgkomitèen har bestått av Lise Kristiansen (leder) Vibeke Olss Lars Karstad Gunn Austlid (vara) Valgkomitèens medlemmer har aktivt forespurt medlemmer direkte, publisert som oppslag både på Grønmo GK sin hjemmeside, klubbhusets tavler og i nyhetsbrev bedt om forslag til kandidater. Valgkomitèen mottok henvendelser fra flere kandidater og har intervjuet og vurdert disse. På grunn av at begge varamedlemmene er på valg samme år, fremmer valgkomitèen nå forslag om ett varamedlem til styremedlem for 2 år og innstiller et nytt varamedlem for 2 år. Da vil vervenes valgfrekvens sikre kontinuitet i Grønmo Golfklubb sitt styre. Valgkomitèen anser å ha gjort en tilfredsstillende jobb ved å fremme kandidater som uttrykker villighet og motivasjon til å gjøre en innsats for Grønmo Golfklubb kommende år. Det har vært gjennomført 7 møter i valgkomitèen, og innstilingen er enstemmig: Leder Jan Eigil Rydningen Ny 2 år Nestleder: Per Tronaas Ikke på valg Styremedlem: Thomas Gunnarsson Gjenvalg 2 år Styremedlem: Mai Britt Finkelsen Styremedlem: Christian H. Johansen trekker seg fra vervet Ikke på valg Styremedlem: Morten Ustad Ny 2 år Varamedlem: Erik Strand Ikke på valg Varamedlem: Monica W. Vetland Ny 2 år 1

12 Valgkomitèens forslag til styre i Grønmo Golfbane AS: Leder: Per Tronaas Ny (leder) 1 år Styremedlem Thomas Gunnarsson Ny 2 år Styremedlem Morten Ustad Ny 2 år Valgkomitèens forslag til kontrollkomitè: Ole Kruge Gjenvalg John Armann Wøhni Gjenvalg Hanne Bjerk Larsen Odd Solheim Varamedlem Varamedlem Oslo, den 05. februar 2015 Lise Kristiansen Vibeke Olss Lars Karstad Gunn Austlid Leder Medlem Medlem Varamedlem sign sign sign sign 2

13 FULLMAKT Undertegnede aksjonær i Grønmo golfbane AS gir herved (sett kryss): Styrets leder eller den han bemyndiger (navn på fullmektig) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ordinær generalforsamling i Grønmo golfbane AS den 4. mars Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme "for" forslagene slik de er angitt i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Fullmakten kan transporteres ved overlevering av stemmeseddel til andre i salen. Sak For Mot Avstår Fullmektigen avgjør 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer 5. Valg av styre Fullmakten returneres til Grønmo golfbane AS, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo innen 1. mars Fullmakten kan også returneres per e-post eller medbringes generalforsamlingen. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjonæren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjonæren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest. Aksjonærens navn: Sted / dato: Signatur:

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole

Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole 1 Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole Agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer