Årsmelding for Breim Sau og Geit 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Breim Sau og Geit 2013."

Transkript

1 Årsmelding for Breim Sau og Geit Norsk Fjordhestgard, torsdag 30. januar 2013 kl Sakliste: 1. Val av møteleiar. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Val av 2 personar i tillegg til leiar å skrive under møteprotokoll. 4. Årsmelding. 5. Rekneskap. 6. Nytt frå fylkeslaget. 7. Arbeidsplan. 8. Val. Styre, Revisor, Valnemnd. 9. Val av utsendingar til fylkesårsmøtet og vara. - Jordbrukssjefen vår Jon Egil Vik Småfehaldet i Breim fram til no og inn i framtida. Årsmøte vart helde på fjordhestgarden 30.januar Styret: Leiar: Vidar Sandal. Nestleiar: Janne Håheim. Kasserar: Lars Myklebust. Sekretær: Reidar Sandal. Styremedlem: Atle Løvland. Styremedlem: Jonfinn Bø. 1.vara: Nils Even Bjørnarheim. 2.vara: Johnny Frøystad. Revisorar: Rasmus Raad. Atle Støyva. Valnemnd: Paul Nygård, leiar. Olav Skinlo, Lars Olav Vanberg. Styret har helde 5 styremøter og handsama 34 bokførde saker.

2 Under årsmøtet 2012 utnemnde Breim Sau og Geit 2 æresmedlemar. Fleire har vore gode ambassadørar for småfenæringa.. 2 personar har utmerka seg spesielt gjennom fleire 10- år. Olav Skinlo og Rasmus Raad vart heidra som laget sine æresmedlemar under årsmøtet Laget har i arbeidsåret 36 medlemar. Geit. Saneringsprogrammet på geit er i avslutningsfasen. Alle gamlegeitene med smitte i flokkane er no slakta ut. Nye flokkane er no starta opp att med friske kje, frå dei som tidlegare har snappa. Prosjektet Friskare Geit er i nedtrapping og Geit i Vekst er no i utgangen av 2013 avslutta. No er smittesikring svært viktig og ein må legge eit fortsatt press på myndighetene om å løyve pengar til oppfølging og prøvetaking så næringa unngår resmitte. Modernisert drift i nyoppussa fjøsar sikrar drifta inn i framtida. Utfordringa for geitnæringa er ein overproduksjon. Forhandstal som vart sett ned frå 98 til 97 er dårlege signal for ei næring som har investert for millionar på kvart einaste bruk. Breim Sau og Geit har i arbeidsåret skreve brev til Tine og vore kritiske til mangel på målretta satsing på auka sal. Sau. Sauenæringa i Breim treng eit løft innan nybygg og modernisert drift for neste generasjon. Stadig meir beitemark vert unytta. Vi registrerar nokre unge som bygger om, men er ynskjeleg at fleire moderniserar og gjerne bygger ut. Prosjektet Sau i Pluss tilbyr hjelp for bøndene som ynskjer å vurdere utvikling av drifta si. Marknaden er i underdekning, så det er absolutt muleg å satse framover. Laget støtta opp om å redusere og halde nede bestanden på rev. Gloppen Jeger og Fisk tok initiativ til å produsere revebåsar. Vi betalte for1 bås til plassering i Breim. Den står for tida i Hjellemarka. Tapstala for sau er jamnt akseptable. Sankeresultata viser eit snittap på 3,58 i 2013 mot 3,99 i Nokre områder har utfordring med at dei er i høgste laget. Her må kvart beiteområde analysere grunnane til kvifor tapa er større enn området ellers. Radiobjøller bør nok fleire av sauebøndene i Breim etter kvart ta i bruk.

3 Aktiviteten i laget:

4 Fylkesårsmøte: Vidar Sandal representerte. Representant i fylket si Geitgruppe. Vidar Sandal. Leiarsamling. Vidar Sandal deltok på leiarsamlinga som Sogn og Fjordane arrangerte i lag med Møre og Romsdal, på Sæbø på Sunnmøre. Ullinnsamling. Det har vore ein oppsamlingsplass for innsamling av ull i Breim. Ved stadionbygget på Byrkjelo, Vart samla inn 13.februar og 4. juni. Nettside/Informasjon. Under NSG si nettside finn vi Breim Sau og Geit si eiga nettside kor laget har informert langs med om aktiviteten og ulik informasjon i laget. Vi har produsert 30 ulike tema i arbeidsåret og håpar at flest muleg nyttar seg av sida. Vi har også nytta e-post adressene til medlemane. Vi har i dag e-post adressene til 27 av medlemane våre og må ha som mål å kunne nå samtlege. Fagkveld. Veldferd i lamminga er svært aktuelt i desse dagar. Fagkunnskap kring denne viktige perioden er avgjerande for resultatet komande haust når slakteresultata skal oppsummerast. 30 personar møtte denne kvelden. Lokallaga frå Gloppen/Hyen og Vikane var best representert denne kvelden. Ellers møtte både Breim og Jølster. Nestleiar i Breim Sau og Geit, Janne Håheim la grunnlaget for planlegginga av denne kvelden. Vi starta kvelden med å vise DVD-en om velferd i lamminga på storskjerm. Filmen var på 50 minutt og var veldig utfyllande med mykje god kunnskap til sauebonden. Den gav ein svært grunnleggande kunnskap om tips og utfordringa som skulle gje bonden eit godt grunnlag for å planlegge og gjennomføre lamminga på ein best muleg måte. Deretter serverte vi tallerken med nydleg kjekjøt og det var muleg og kose seg litt med noko leskande frå barluka. Atle Løvland var primus motor for kvelden tallerkenrett. Etter mat og god prat rundt borda starta veterinær Anne Berit Selle diskusjon og spørsmål kring kveldens tema. Kvelden var tenkt som ein sosial kveld, kor næringa kunne samla seg i lag og det såg ut som deltakarane kosa seg. Etterpå serverte vi pizza og gjennomførde ein quiz med 10 spørsmål som Janne hadde plukka ut, i frå aktuelle tema kring småfenæringa. Vi registrerar at slike sosiale samlingar er noko næringa bør arrangere meir av. Å kunne samlast lokallaga på tvers er positivt, både for å skape eit breiare miljø med større deltaking. Å bli kjende med fleire som driv med tilsvarande yrke kring i nærområda er miljøskapande. Vi oppfordrar både jølstringane og nedreglopparane å ta opp stafettpinnen. Godt samarbeid mellom lokallage gjev ein spire for meir aktivitet i nærområda. Sosial fagtur til Leikanger. Gloppen, Jølster og Breim Sau og Geit slo tottane i saman og reiste på fagtur i lag. Vi samla oss på Skei kor vi gjekk på bussen.

5 Det var ein triveleg og engasjert gjeng som sto på tunet til John Olav Husabø i fineveiret oppe i bakkane i Leikanger. Vi var på fjøsbesøk i eit kaldfjøs bygd av rundstokkar og med ein del utradisjonelle løysingar. Interessant å sjå andre løysingar enn ein er vande med. Deltakarane fekk sjå ulike løysingar. Å analysere ulik type drift gjer at ein plukkar ut delar som ein likar og kan forme om til løysingar i sin eigen fjøs. Deretter var vi på besøk i garden til Marit Henjum Halsnes. Ei svært energisk og dyktig dame som tok i mot oss med rykande heimepressa epledrikk i det overbygde uteområdet med bålplassen i midten av forsamlinga. Deretter gjekk vi inn i gamlestova, kor vi sat ved langbord og fekk servert eit fantastisk måltid. Velsmakande supa med lam med ei slags brødkake. Smaksoppleving i høgsete. Ei svært triveleg oppleving på garden til Marit som gav oss ei oppleving som ein sauebonde kan leve lenge på inn i den hektiske lamminga som står for døra. Kurs i bygging og bruk av revebås. Etter at ein ser ein sterkt aukande revebestand er det gledeleg at Gloppen Jeger og fisk legg til rette for at folk skal få lære om fangstemetode. Breim Sau og Geit har som mål at flest muleg nyttar seg av og lærer denne fangstmetoden. Dette er eit kjempeflott tiltak og Breim Sau og geit er gla for at vi kan vere med og sponse dette kurset. Det vart gjennomgang av reglene ved bruk felle, og bygging av 6 båsar. Båsane blei etter kurset plassert ut i gloppen så kursdeltakerne kan bruke disse.2-3 av desse skal plasserast rundt om i Breim. Værlamkåring på fjordhestgarden. Fylket si største værkåring vart arrangert på Norsk Fjordhestgard på Breim laurdag 5. oktober. Værlamkåringa for 2013 vart avvikla på Norsk Fjordhestgard. For 2. året samla vi alle lamma i Gloppen Kommune i ei felles kåring med tilsaman 112 stillte lam. 101 av desse vart kåra. Beste lammet denne kvelden vart Finn og Astrid Hauge. På plassen etter kom Kristian Mardal. Ei felles kåring kor både Breim, Sandane og Hyenområdet samlast, viser seg å vere vegen å gå. Vi oppnår eit større miljø i og med at vi har langs med færre sauebønder i kommunen. Å arrangere kåringa inne i den store hallen gjer at ein ikkje er nøydde å ha godt veir denne dagen. Dette gjer at det og kjem fleire tilskodarar enn ein ellers ville fått utandørs med eit høgst varierande haustveir. Det kom kring like mykje publikum denne dagen som det var antal værlam, så det var ein sosial og triveleg dag i ridehallen. Vi registrerar ei positiv utvikling med fleire unge stillarar og eit miljø kor ungane i familien deltek med stor interesse. Dette er viktig for miljøet og framtida for næringa. Fjøsmøte i Kandal. Småfebøndene i Gloppen var samla til sosial og fagleg påfyll i Kandal i Breim, torsdag kvelden den 17. oktober. Jostein Fuglestrand og familien tok i mot oss i den ombygde geitefjøsen. Vertskapet tok i mot heile 55 bønder i fjøsen som no er tilpassa sau. Ny teknologi som rullande forbrett og kraftforautomatar var noko av det som vart demonstrert for oss besøkande denne kvelden. Den lyse og romslege fjøsen romma i dag 56 sauer, men har ein kapasitet på snart det doble. Firmaet Fjøssystemer har levert det meste av teknologien. Sigbjørn Kirkeeide forklarte om tekniske og praktiske detaljar kring teknologien som vi trur vil kome i mange sauefjøsar rundt i fylket etter kvart. Jostein viste oss korleis den praktiske bruken fungerte og vi såg på kor lettvint det var å stelle sauene denne kvelden. Foret blir mata inn på det rullande

6 bandet i eine enden og deretter bevegar bandet seg inn over i fjøsen. Sauene er merkte med ein databrikke i øyret som inneheld informasjon lagra frå ei datamaskin. Her legg bonden føringar om kor mykje og kor ofte sauen skal kunne få lov å ete av kraftfor frå automaten, som er plassert inne i bingen hos sauen. Denne teknologien gjer at det er mykje lettare å kunne kombinere fjøsstell med anna arbeid utan om garden. Etter fjøsrunda gjekk vi ut på den romslege og reine låven for matøkt. Den sosiale økta er viktig for ei næring som mykje av året er åleine heime på eigen gard, Arve Arstein i saueprosjektet "Sau i Pluss" presenterte kva dei kunne bidra med for sauebønder som ynskjer å utvikle gardsbruket sitt med ombygging, påbygg eller nybygg. Han tok for seg litt om økonomi og ulike løysingar ein bonde kunne velge i forhold til samarbeidsformer naboar i mellom. Det er underskot på sauekjøt og vi har eit landskap med gode forhold til å drive meir med sau. Næringa treng ei fornying og ei modernisering for at det skal vere attraktivt for neste generasjon å fortsatt ville drive med sau på garden. Deretter tok Jostein Flølo i Sparebanken Sogn og Fjordane for seg ulika former og løysingar for økonomisk løysingar for bonden ved lån og praktisk ved generasjonsskifte og ulike aldersgrupper for lånevilkår. Breim Sau og Geit vil i lag med Gloppen takke alle for ein triveleg kveld i lag. Seminkurs for sau. Gloppen og Breim Sau og Geit registrerte stor interesse i laga for å halde eit kurs lokalt. Janne Håheim var teknisk leiar frå laget. I lag med Kjell Mardal fekk dei NSG til og legge et kurs til

7 Gloppen. Kurset vart helde på fjordhestgarden 25. oktober. Vi var lenge spent på om vi fekk fylt opp kurset og grensa for halde det var 6-7 personar. Når kursdagen kom var vi heile 16 deltakarar. Kjempeflott! Det var 2 frå Breim og 7 frå Gloppen som deltok og resten kom frå Jølster, Nordfjordeid og Sogn. Innstruktøren var til dagleg dyrlege på Voss og hadde mange års erfaring. Deltakarane fekk mange erfaringstips som han hadde plukka med seg når han hadde reist rundt og heldt kurs andre plassar. Teoridelen vart avslutta med praktisk øving på tining og handtering av strå og anna utstyr. Tips om korleis legge det best muleg opp til rette sjølv når ein praktisere heime. Her fekk alle prøve seg så mange gongar som dei ville og til dei følte dei hadde kontroll på det. Etter den delen reiste vi i fjøsen, kor deltakarane fekk trent på søyer. Her var det plukka ut 5 søyer som var utrangerte, det som var lagt vekk på her var rutiner rundt tining i fjøs og at ein hadde system i arbeidet. Det var viktig at alt var klart når ein starta med tininga. Her fekk fekk deltakarane også prøve så mange gongar som ville. Dei hjelpte kverandre med å halde sauene og til slutt fekk dei sjå ulike metodar på korleis ein kan gjere det om ein er åleine når ein skal insiminere.

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Ny bestillingsløsning på www.osid.no

Ny bestillingsløsning på www.osid.no 2 Årsmelding og rekneskap 2011 Ny bestillingsløsning på www.osid.no Enkelt trygt effektivt å bestille øremerker og andre produkter hos oss. OS ID as 2550 Os i Ø. Kundeservice: 62 49 77 00 www.osid.no Årsmelding

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 -

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 - Time Sau- og Geit Årsmelding og rekneskap - 2010 - NORGE`S AMBASSADØR I IRLAND INVITERTE TIME SAU & GEIT PÅ BESØK TIL IRLAND. IRLANDS BESTE CHAROLAIS VER MED SON (NEDRE BILETE) Torstein Tunheim er stolt

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014

ÅRSMELDING FOR  2014 ÅRSMELDING FOR 2014 INNHALD 1.Innleiing... 3 2. Bedrifter tilslutta Byggopp Sogn og Fj... 4 2.1. Medlemsforhold.... 4 3. Styret si samansetting... 4 3.1 Styret 5 4. Byggopp Sogn og Fj. sin administrasjon...

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Innhald Tekst til framsidebiletet:

Innhald Tekst til framsidebiletet: Innhald Årsmøtet 2006...s 2 Styret og utval til Rogaland Bondelag 2006...s 6 Arbeidsplan 2006/2007...s 8 Styresaker...s10 Næringspolitiske saker...s10 Organisasjonssaker...s24 Andre saker...s30 Arbeidet

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Saneringsnytt nr 2 2007

Saneringsnytt nr 2 2007 Saneringsnytt nr 2 2007 31. august 2007 Innhald Ny smitte i sanerte buskapar Jordbruksforhandlingane Avløysartilskot Forsikringsordningar Landbrukshelsa Påmelding Resultat Geitedagane i Svolvær 2007 Seminsesongen

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer