Innvikjalokalhendingar i Innvik. Nov Utgåve Nr. 52

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innvikjalokalhendingar i Innvik. Nov. 22. - 2012 - Utgåve Nr. 52"

Transkript

1 lokalhendingar i Innvik. Utkantmarknad og andre baller i lufta No er det Utkantmarknad igjen. Det er viktig å støtte opp slik at denne tradisjonen kan halde fram. Utkantmarknaden er ei viktig inntektskilde for mange i Vikane, og ei flott arena der folk som driv med småproduksjonar kan selge produkta sine. Håpar at Vikane går mann av huse og startar julegåvehandelen i Styrkhallen! husstander i Norge har framleis ikkje gateadresse. Dette er eit stort problem for ambulanser, godsdistributørar, politi og brannvesen, og vi får også ofte problem med bestillingar på internett, der det som regel blir forlanga ei meir nøyaktig adresse i tillegg til poststad. IBU har arbeidd med denne saka eit års tid. Å etablere gateadresser er eit kommunalt ansvar, og målet er at alle skal ha ei gateadresse innan Vi vil levere eit forslag til kommunen der alle vegar i Innvik får eit namn. Arbeidet er i sluttfasen og på IBU-standen på Utkantmarknaden inviterer vi alle til å seie si meining om namna. Det er muleg å lansere nye namn! Vi har følgande framlegg/alternativ som du kan ta stilling til: 1. Frøholm (omfattar alle vegane der) 2. Koparberget / Inste Hildastranda/Solvegen (alle i avkøyringa til Hildastranda II) 3. Hildastranda (alle med direkte avkøyring frå FV 60 mellom Vagstad og Campingen) 4. Rognkleiva/Årane (alle i Hildastranda I frå Evebø og oppover) 5. Kyrkjevegen 6. Hildavegen (alle frå Kyrkjekrysset til Remesvingen) 7. Bukvia (Omsorgssenteret, vegen mellom Per H. og Arve Reidar) 8. Dragesetvegen (frå Vagstad til Hildastøylen, inkl alle sidevegar som ikkje har eigne namn) 9. Fabrikkvegen/Morskogen (alle mellom Rolfgarasjen - Gamlefabrikken - Styrkhallen) 10. Øyra(-vegen) (alt mellom Vagstad og Petterkrysset, som ikkje fell under pkt 9, og inklusive Einebakken) 11. Liavegen (alle frå Petterkrysset til Li, inklusive sidevegar) 12. Heggdalsstranda (alle med direkte avkøyring frå FV 60 mellom Petterkrysset og Geilane) Vi har lagt vekt på at det skal vere muleg å skilte flest muleg av vegane ut frå Fylkesvegen, og derfor prøvd å halde talet på vegar lågt. Vi opererer med 12 vegar, sjølv om det i Innvik fins omtrent 35 vegar som kunne hatt eigne namn. Cafè Go beten Viking Kro og Camping Ansvarlig utgjevar : Innvik Bygdeutvikling ( ) - Innvik.Vikanenett.no

2 Saka om E39 rykker framover på agendaen. Vi førebur oss på at avgjerda kan kome om at den skal gå i indre, og har hatt eit møte med utviklingslaget i Utvik om dette. Utviklingslaga er enige om følgande prinsipp: Vegen må følge ei høg linje; dvs start på ca 180 meters høgde på Byrkjelo, ned til ca 120 meter i Innvik/Utvik, og ned til ca 80 meter i området ved Frøholm. Den bør gå mest muleg i tunnell; 6,7 km Byrkjelo-Utvik, 600 meter i dagen der med avkøyrsle, 6 km tunnell Utvik-Innvik, 1,2 km i dagen med avkøyrsle (Remesvingen) og så 2,7 km tunnell til Frøholm. Vi er klar for bompengefinansiering, men bommen må ligge mellom Utvik og Byrkjelo. FV60 over Utvikfjellet må behalde statusen sin, dvs at den må brøytast og vedlikehaldast også i framtida. Vi vil svært gjerne ha innspel frå bygdene hvis nokon har andre meiningar. Det kan vi også ta på Utkantmarknaden. Det er viktig at lokalbefolkninga samkøyrer seg i dette spørsmålet, som vil ha stor betydning for bygdene våre i all framtid. Berre på den måten kan vi vere med å påvirke. Vegvesenet og kommunen har også ei reguleringssak på gong i Innvik Sentrum, der IBU har blitt ein part. Vegvesenet vil etablere gang- og sykkelveg frå Tøsse til Fruktlageret, og det vil i den forbindelse bli aktuelt å legge om Sydnesskrysset noko. Dette vil utløyse omfattande omreguleringar og anleggsarbeid på heile strekninga, truleg også i området utanfor Vagstadbygget. Vegvesenet har eit mål om oppstart i Seinare håpar vi at gang- og sykkelveg kan kome frå Heimlund til Fruktlageret også. Vi håpar at grunneigarane langs fylkesvegen vil vere konstruktive i dialogen med Vegvesenet om grunn til desse prosjekta, slik at dei kan kome på plass snarast. Særleg hvis E39 kjem i indre vil det i ein overgong bli stor trafikk på eksisterande veg. Hvis det ikkje blir etablert trygge trasear for dei mjuke trafikantane no, så blir det mest truleg aldri noko av. Julene kjem tettare og tettare, og no er den her snart igjen. Like etter Utkantmarknaden kjem gatestjernene på plass, og 2.desember er det juletretenning over heile bygda. Still på! Du må også huske å melde deg på Heimlund sitt 100-årsjubileum 3.juledag. Her er det begrensa med plassar!! Innvik Bygdeutvikling har svært stor aktivitet for tida, og vi kunne godt trenge fleire i styret som vil gjere ein innsats for bygda. Innvikarane er av natur alt for beskjedne til å melde sitt kandidatur til slikt. Men vi tar gjerne mot forsiktige hint det er snart årsmøte igjen. Lars Åge Hilde for Styret i IBU

3 Heimlund er opprusta og klar for utleige Heimlund er opprusta og klar for utleige til både store og små arrangement. Vi kan anbefale bygdefolket og andre til å feire bursdagar, giftarmål eller andre merkedagar. Ønskjer du å leige er det berre å ta kontakt med Svein Kvame på tlf I løpet av to helgar i september vart det gjennomført dugnadar i Heimlund for å få skiferhellene ned frå taket. Det stilte på rundt tjue mann begge laurdagane som fekk steinen ned på pallar, klar for avhenting. Etter det sette Utvik Bygg i gang og har fått på plass eit nytt flott tak på huset. Taket blir finansiert gjennom eit lån på kr , der Stryn kommune står som garantist. Forutan nytt tak på Heimlund, er det kome ny hovudinngang, toalettromma er heilt fornya og gangpartia er pussa opp. Det siste som er utført på dugnad er skifte av tak innvendig over gamlesena, da dette taket var prega av vannlekasje. Her er det kome nye takplater med flotte spottar oppi. Laurdag under Utkantsmarknaden vil det bli dans og hygge i Heimlund. Det er gitt skjenkeløyve frå kl.20 til 02 og ein satsar på betaling med bongsystem. Tidleg på kvelden vil det bli vist bilder frå Innvik og seinare på kvelden vil Anders Magne Vik stå for musikken. 3. juledag blir det 100 årsjubileum for Heimlund og dei som ønskjer å delta på dette må melde seg på listene som er utlagt på Matkroken og Cafe Go`beten. Det vil også bli mulig å skrive seg på lista under Utkantsmarknaden, der Heimlund også har loddsal på ribbe. Frist for påmelding er 15. desember og det er satt tak på antall deltakarar. Heimlund treng all den støtta den kan få. Du kan fortsatt gi ein eingangsstønad eller støtte gjennom å bli Heimlund`s ven. Skjema for dette finn du her i Innvikja og utfylt ark kan leverast til ein i styret. Heimlund har også fått inn fleire tusen kroner frå dei som legg pantelappen i postkassa ved sidan av panteautomaten på ICA i Innvik. Takk til alle dykke.

4 PARTSBREV 3. juledag 2012 er Heimlund 100 år. Vi har ein verdig jubilant med mykje god historie mellom veggane. Mykje har skjedd og mange minner er skapt i huset vårt. Bygdekveldar med underhaldning og dans, bryllaup, 17. mai festar, basarar for skulemusikk, sokneråd og andre, haustfestar i 4H, konsertar, juletrefest, skodespel/revy, kakelotteri, ungdomsklubb, og slik kan vi fortsette. Utan tvil har alle i bygda eit forhold til Heimlund. Som alle ser så treng Heimlund ein no sårt trengt vedlikehald. Huset treng deg og ditt engasjement. Heimlund treng ei aktiv gruppe som engasjerer seg vidare for framtida. Alle som tykkjer om huset vårt, bør bidra. Kan du ikkje hjelpe til med arbeid eller vere aktiv i styret, så kan du kanskje bidra med pengar til kassa? Håper det kan verte eit løft for jubilanten slik at vi kan feire 100 år med tett tak og kanskje eit ansiktsløft Eg, vil med dette teikne meg for Eingangs Stønad kr til vedlikehald og oppgradering av Heimlund. Beløpet kan brukast uavkorta til det prosjektet som styret bestemmer. Beløpet kan trekkast frå min konto. Innvik, den Heimlund`s Vener Eg vil teikne meg for medlemskap i Heimlund s vener med kr 200,- i årleg trekk frå min konto. Trekket vert gjort kvart år. Styret kan heve bidraget utan at denne avtala treng å fornyast. Avtala går inntil underteikna seier opp avtala. Innvik, den Min e-post er: Denne avtala vert laga til i 2 eksemplar. Eit til Heimlund og eit til bidragsytar. For styret i Heimlund Innvik, den Styreleiar Styremedlem

5 TRUSOPPLÆRINGA Kyrkjelyden/soknerådet har i dåpsliturgien fått medansvar for trusopplæringa til borna. No i haust har 4-åringane fått kyrkjebok og 11-åringane Godt Nytt. Konfirmantåret har teke til og konfirmantane får ulike oppgåver i gudstenestene gjennom konfirmantåret. Konfirmantundervisninga er i samarbeid med Stryn og Hornindal, medan fleire av tiltaka for dei yngre borna er i samarbeid med Utvik sokneråd. 4- og 5- åringane var nettopp inviterte til samling i Utvik kyrkje. Ein hadde håpa at dagen hadde passa for fleire, men det var no ein fin flokk som møtte i kyrkja til songar og forteljingar frå kyrkjeboka + saft og bollar! Neste gong skal denne samlinga vere i Innvik kyrkje. Ved juletider får 2-åringane bilete m/bøn og 3- åringane sprelleengel. Den desember er det Lys Vaken overnatting i Utvik kyrkje - for 5. og 6. klassingane frå Vikane. Alle er velkome til gudstenesta i Utvik for å sjå/høyre kva borna har arbeidd med denne helga. Neste år er det Tårnagentsamling i Innvik for 3. og 4. klassingane. Sjølv med mykje dugnadinnsats frå soknerådsmedlemmer og andre frivillege i sokna, kostar trusopplæringa. Lønn til dei som tek seg av konfirmantane, bøker og anna utstyr må betalast. Soknerådet vil nytte også dette høvet til å takke alle som gav gevinstar, kjøpte lodd og hjelpte til på soknerådsbasaren. Inntekta var brutto vel kr. Eit flott resultat. BILLEG DRIVSTOFF SOSIALT TREFFPUNKT! På bensinstasjonen i Innvik får du ofte både diesel og bensin rimelegare enn andre stader i distriktet her. Skaff deg eit UNO-X-kort så blir det enno billegare og du støttar den lokale bensinstasjonen! Vi har kjøpt opp Cafe Gobeten og håpar å få til ei rekningsvarande drift slik at Innvik kan behalde dette tilbudet. Det vil bli gjort ein del justeringar i drifta som vi håpar bygdafolket vil setje pris på. Følg med! Kvar laurdag vil vi halde åpent frå 2200 til 0100 og håpar at det kan bli eit verdifullt sosialt treffpunkt for flest muleg. Go beten: Den analoge Fjesboka. Drøs og drikke. Utleige av dukar. Innvik bygdekvinnelag har 33 kvite dukar som vi leiger ut for 60,-pr duk. Lengda på dukene er 2,40 m. Dukane tingar du hos JORUN TENDEN tlf Fint om du tingar på dei i god tid før du skal bruke dei. LIKAR VIKANE NETT NO SJÅ BOKFJESA

6 Tenning av julegrana 1.søndag i advent 2. desember kl På Innvik Skule rett etter gudstenesta. Vi syng julesongar og går rundt treet Ikkje umuleg at Nissen dukkar opp med gåver IBU sel faklar Etterpå går vi i fakkeltog oppom omsorgssenteret, forbi Vagstad til Klokkarlunden og tenner grana der. Deretter går vi undergangen opp til Gamlefabrikken. Der vil 9. klasse med foreldre inviterer oss inn i fabrikken og byd på julegraut og kaffi/saft. Inntektene av salet på fabrikken går til polentur for 9. klassingane. Arr: Innvik Bygdeutvikling og Innvik Bygdekvinnelag

7 UTKANTSMARKNAD November No er du på nytt velkomen til å oppleve stor stemning i Styrkhallen i Innvik! Ca 50 utstillarar med husflidsprodukt, mat, handverk m.m. Kafe underhaldning Kom å sjå Thomas R. Aasen frå Norske Talenter. Thomas er sponsa av BRE by Skogstad og er Norges beste trial syklist, og er blitt verdskjent gjennom konstant å presse grenser i sporten. Inngangspengar: Vaksne kr. 40,- (Barn under 12 år gratis) Åpningstider : Laurdag / Søndag Oppvisningane varer i 15 minutt kor han demonstrerer sporten og nokre triks ved bruk av medbrakte element og sin eigen bil. Gå ikkje glipp av showa kl. 13 og 15 i Styrkhallen Linda Gytri, musikar og komponist vil framføre musikk frå sin nye CD Umbra Møt fram og få ei vakker musikalsk oppleving. Konsert kl. 14 og 16 i Styrkhallen Velkomen til Utkantmarknaden 2012 Thanksgiving på Innvik Fjordhotell Stor middagsbuffet med heilsteikt kalkun, søtpoteter, Waldorfsalat, div. salater, kaker og dessertar. Laurdag 24. november kl og Søndag 25. november kl Vaksne: kr 275,- Born: 6-13 år kr 135,- Born under skulealder gratis Hugs bordbestilling tlf eller e-post: Fest i Heimlund Laurdag 24. november. Lokalet opnar kl Loddsal til inntekt for Heimlund. Levande dansemusikk. Bill. Kr. 100 før kl kr. 200 seinare. Vi har betalingsterminal - hugs kort

8 Kom å sjå Thomas R. Aasen frå Norske talenter på Utkantsmarknaden i Innvik laurdag 24. November. Thomas er sponsa av BRE by Skogstad og er Noregs beste trial syklist, og har blitt verdskjent gjennom å konstant presse grenser innan sporten. Oppvisningane varer i 15 minutt kor han demonstrera sporten og nokre triks ved bruk av medbrakte element og sin eigen bil. Gå ikkje glipp av oppvisningane kl og kl i Styrkhallen! Møt opp for litt skremmende nærkontakt

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for 2005-3. årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

varhaugbuen Stolte jenter med plaketten Brødrene frå Ualand BU i støtet Julegrana tennes Jæren Young Cowboys side 18-19 Side 2-4 Side 8 Side 10-11

varhaugbuen Stolte jenter med plaketten Brødrene frå Ualand BU i støtet Julegrana tennes Jæren Young Cowboys side 18-19 Side 2-4 Side 8 Side 10-11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2011 Brødrene frå Ualand Side 2-4 BU i støtet Side 8 Julegrana tennes Side 10-11 Jæren Young Cowboys Side 26-27 Stolte jenter med plaketten side 18-19 Brødrene frå

Detaljer