LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18."

Transkript

1 LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/ Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving

2 Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet Overordna kommentarar frå rådmannen Inntektsføresetnader Skatteinntekter Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskot Sal av konsesjonskraft Utbytte Disposisjonsfond MVA kompensasjon: Renter/avdrag Oversikt låneporteføljen Næringsfondet: Økonomiske oversikter Budsjettskjema 1A - Drift Budsjettskjema 1B - Drift Driftsbudsjett Kommentarar knytt til dei ulike ansvar Ansvar 100 Folkevalde organ: Ansvar 110 Rådmannsfunksjonane: Ansvar 111 Kyrkja og andre trusamfunn: Ansvar 129 Oppvekst Lærdal Funksjon Administrasjon kultur og oppvekst Funksjon 20100: Lærdalsøyri barnehage Funksjon Borgund barnehage Funksjon Lærdalsøyri skule Funksjon Ljøsne skule Funksjon Borgund skule Funksjon SFO Lærdalsøyri skule og SFO Ljøsne skule

3 5.5 Ansvar 131 Helse: Helse Psykisk helse Doktorheimen Friskliv Sogn LMS Ansvar 132 NAV/Sosiale tenester: Ansvar 133 Pleie og omsorg: Ansvar 134 Barnevern: Ansvar 151 Kultur og formidling: Funksjon kino: Funksjon idrett og (14700) kulturmidlar: Funksjon 38501, kulturhus, Ansvar 162 Teknisk drift: Husleige: Gebyr: Investeringar: Oversikt investeringar Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2B Politisk behandling: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret Standard rapportar etter budsjettforskriftene:

4 1 Organisering av budsjettarbeidet Organisering av budsjettarbeidet i kommunen er heimla i kommunelova 45, 46 og 47 og i Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuer. Ein kan trekke fram 3, 4, 5 og 6. Iflg KL 45 skal kommunestyret innan utgangen av året vedta budsjett for det komande kalendaråret. Innstillinga til årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som føreligg, skal ligge ute til offentleg ettersyn i 14 dagar før ei behandling i kommunestyret. Av 46 i kommunelova går det fram at årsbudsjettet: 1. er ein bindane plan for kommunen sine mildlar og bruken av dei i budsjettåret. 2. skal omfatte heile kommunen sin virksomheit 3. skal vere realistisk. 4. skal vere oppstilt på ein oversiktelig måte 5. skal vere inndelt i ein driftsdel og ein investeringsdel 6. skal budsjetterast med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg og dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar. I årsbudsjettet kan det og avsettast midlar til bruk i seinare budsjettår. Ei berekraftig økonomisk utvikling er definert som ei utvikling som ivaretek nåtidas behov utan å stå i vegen for at framtidige generasjonar klarar å ivareta sine behov. Målet om berekraftig økonomisk utvikling omtalast også som generasjonsprinsippet. Det skal sikre rettferdig fordeling mellom generasjonar. Det vil seie at me bør ha ei økonomisk styring som sikrar eit stabilt velferdstilbud på kort og lang sikt. Rammene for arbeidet i høve budsjett 2015 er knytt til arbeidet med økonomi og handlingsplan jfr sak 18 i KS 2014, der ein har tilrådd ein prosess i samsvar med ny rettleiar frå kommunal og moderniseringsdepartementet. Det vart sett ned fire grupper i forbindelse med økonomiplanarbeidet med ansvar for kvart sitt tenesteområde. Gruppene har bestått av ein politikar, kommunalsjef for tenesta og naudsynt merkantilt personell. Driftsbudsjettet for Lærdal kommune er fyrste året i økonomi- og handlingsplan for Overordna kommentarar frå rådmannen Utgangspunktet for budsjettframlegget 2015 er økonomiplan for og revidert budsjett Rammene for tenesteeiningane er baserte på tala frå økonomiplanen, men er auka for å ta høgde for lønnsveksten i 2014, for å ha midlar til å gjennomføre naudsynt planarbeid, ha ressursar til vidareføring av oppstarta utviklingsarbeid, ha reservar i høve uføresette hendingar og få nok tid til naudsynte omstillingar fram mot

5 Organisasjonen har behov for føreseielege rammer og å komme ut av repeterande negative prosessar. Større omleggingar både i høve inntekter og utgifter fram mot 2016 kan gje det. Kostnader som ikkje er lønn er barberte ned til eit absolutt minimum. Endringar som monnar må difor gjerast gjennom oppseiing av tilsette. Slike prosessar tek tid. I ein mellomfase er det difor naudsynt å tilføre auka rammer på nokre av tenestene. Dette er også naudsynt for å følgje opp dei tiltak som har starta på organisasjonsutvikling, og som på sikt vil gje verknader. Rådmannen uttrykker sterk uro for tilsette si arbeidsstode og organisasjonen si evne til å utføre oppgåvene på ein tilfredsstillande måte. Eit eventuellt meirforbruk i 2014 forverrar stoda ytterlegare. Det er heilt naudsynt å ta større grep for å rette opp stoda i 2016 og dei etterfølgande åra. På denne bakgrunnen er det er lagt inn slike overordna tiltak: 1. Det er lagt inn eigedomsskatt på næring og bustad med verknad frå Utbytte frå Okken Kraft KF med kr vert nytta til drift 3. Betaling av avdrag er redusert ned til eit minimum 4. Avsetning til pensjonskostnader vert kr ,- som budsjett Lønsreguleringsfondet er sett til 2. mill kroner 6. Det er sett av fond til å handtere uføresette hendingar knytt til ressurskrevjande brukarar innan helse og omsorg, oppvekst eller barnevern 7. Det er sett av kr til vedlikehaldsfond 8. Det er samla sett av ,- til disposisjonsfond 9. Det er sett av 6,6 mill kr til næringsfond 10. Det er sett av 1,3 mill kroner til naudsynt planarbeid, omdøme- og informasjonsarbeid, organisasjonsutvikling, og juridisk bistand. Lønsauken er ikkje fordelt på einingane dette er budsjettert i ein pott som vil bli fordelt ut når me veit resultatet av lønsoppgjeret i Totalt er det lagt inn 2 millionar i lønsauke. Pensjonsutgiftene er lagt inn med 14% av løn, men i tillegg er det lagt inn ein avsetning på kr 0,5 mill med tanke på å byggje opp eit fond for å stå rusta til signaliserte auka pensjonskostnader framover. Lærdal kommune får ein nedgang i eigedomsskatt frå verker og bruk på om lag 3,2 millionar i Statsbudsjettet for 2015 gjev ikkje rom for å auke driftsnivået. Kommunen får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Samla auke i få 2014 til 2015 i frie inntekter er vurdert til 3,2 %. Ved utrekning av realveksten i kommunesektoren sine inntekter for 2015, blir det lagt til grunn ein vekta løns- og prisvekst (deflator) på 3% på kommunal tenesteyting, herav lønsvekst på 3,3%. Løn tel om lag 2/3 av deflatoren. 5

6 Samtidig har staten lagt nye oppgåver til kommune utan øyremerking av midlar. Nye eller endra oppgåver i 2015 er mellom anna: 1. Auka pensjonskostnader utover det som vert kompensert gjennom deflatoren. 2. Styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta. 3. Styrke kommunale tenester til rusavhengige og personar med psykiske lidingar. 4. Auke fleksibiliteten i barnehageopptaket. 5. Rett til brukarstyrt personleg assistanse (BPA)for personar under 67 år. 6. Vidare utbygging av øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 7. Kommunal medfinasiering av spesialisthelsesteneste vert avikla i Innslagspunktet til ressurskrevjande brukara vert auka, kompensasjonsgraden vert uendra. 9. Styrka satsing på vidareutdanning av lærarar. 10. Bevilgninga til dagaktivitetstilbodet for heimebuande personar med demens. Prognosen for rekneskapen 2014 viser at Lærdal kommune mest truleg får eit underskot, noko som gjer utfordringane større for Samla er det lagt inn kr i investeringar for Av dette er 7,8 mill innan sjølvkostområdet vatn og avlaup. Eigenkapitalinnskot KLP med kr ,- 3 Inntektsføresetnader 3.1 Skatteinntekter Skatteinntekter er lagt inn med kr 63,980 millionar som er i tråd med siste prognose frå KS oktober 2014, dette er 1,5 mill over prognosen i endra budsjett Rammetilskot Rammetilskotet er lagt inn med 65,489 mill som er i tråd med siste KS prognose som er oppdatert etter framlegget til statsbudsjettet for Prognosen for rammetilskot 2015 er 1 mill mindre enn endra budsjett Eigedomsskatt Eigedomsskatten på kraftanlegg er budsjettert med 22,5 mill etter at me har fått stadfesta skatt på kraftanlegg frå Sentralskattekontoret. Dette er ein nedgang på 3,2 mill frå budsjett Det er lagt inn eigedomskatt på næring og bustader med 2 mill 3.4 Konsesjonsavgift Konsesjonsavgifta for 2014 er kr

7 3.5 Andre generelle statstilskot Dette er i hovudsak tilskot frå Husbanken som gjeld rentekompensasjon på investeringar innan pleie og omsorg og skule. Kompensasjonen er settned med kr ,- Då rentenivået er lågt. 3.6 Sal av konsesjonskraft Prognosen viser at netto overskot på sal av konsesjonskraft vil bli endra frå 14,8 mill i 2014 til om lag 12,3 mill i Dette er ein nedgang på 2,5 mill 3.7 Utbytte Det er lagt inn 4 mill i Dette er utbytte frå Okken Kraft KF. Lærdal Energi A/S har informert Lærdal kommune at utbytte for driftsåret 2014 betalt ut i 2015 kan verte 0,- Det er difor ikkje budsjettert med utbytte frå Lærdal Energi A/S i Disposisjonsfond Saldo på disposisjonsfondet pr vil etter alt og døme vere på kr ,-. Eit meriforbruk ved utgangen av året må dekkast inn med midlar frå disposisjonsfondet. 3.9 MVA kompensasjon: Frå 2014 vil MVA kompensasjon går direkte inn som finasiering av investeringane Renter/avdrag Pr er samla lånegjeld om lag kr 229 mill. I 2015 har me lagt til grunn ei flytande rente på 2,5%. Eitt lån på 7,9 mill kr er gått over til flytande rente i oktober 2014 Renteutgifter er budsjettert med 6,3 mill, og avdrag er sett til 9,5 mill i Oversikt låneporteføljen LÅN LÆRDAL KOMMUNE Saldo Saldo Utløp Årleg Endeleg Rentesats Renter binding avdrag avslutning HUSBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNEKREDITT ,50 % KOMMUNEKREDITT ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,67 % LÅN KLP ,38 % KLP KOMMUNEKREDITT ,50 % KLP KOMMUNEKREDITT ,30 % KOMMUNALBANKEN ,66 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % T O T A L T I og med at Lærdal kommune er ROBEK kommune må alle lån godkjennast av Fylkesmannen. 7

8 3.12 Næringsfondet: Prognose for næringsfondet i 2014 går fram av tabellen under. IB Reisemålsselskap Omstilling - avsetting kommunal eigenandel Prosjet sau og utmark Diponert av KS/FSK Disponert av Lærdal Næringsutvikling A/S Landbruk Kompetanseutviklingstiltak Arrangement Innmet rente og avdrag Konsesjonsavgift UB Summane er i hennhold til rammeplan for Lærdal Næringsutvikling A/S (LNU). 4 Økonomiske oversikter 4.1 Budsjettskjema 1A - Drift Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - Netto avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger - - Bruk av bundne avsetninger - - Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

9 4.2 Budsjettskjema 1B - Drift Til driftsrammer: Rekneskap 2013 Budsjett 2014 Endra budsjett 2014 Budsjett 2015 Ansvar Folkevalde organ Ansvar Rådmannsfunksjonane Ansvar Kyrkja og andre trusamfunn Ansvar Oppvekst Lærdal Ansvar Oppvekst Borgund Ansvar Oppvekst Ljøsne Ansvar Lærdalsøyri skule Ansvar Lærdalsøyri barnehage Ansvar Helse Ansvar Sosiale tenester (NAV) Ansvar Pleie og Omsorg Ansvar Barnevern Ansvar Kultur og formidling Ansvar Teknisk drift Ansvar Nøytrale innt/utg Ansvar 183 Pensjon Ressurskrevnde brukarar Lønsreguleringsfond Konsesjonskraft netto Momskompensasjon Investering Sum fordelt til driftsrammer Sum til fordeling Fordelt til drift Rekneskapsmessig mindreforbruk

10 4.3 Driftsbudsjett 2015 Driftsbudsjett 2015 Opphaveleg budsjett 2014 Endra budsjett 2014 Årsbudsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt - verker og bruk Utvida eigedomskattgrunnlag - Næring og bustadar 7 promille Rentekompensasjon eldreomsorg / tilskot Rentekompensasjon skule / tilskot Konsesjonsavgift (inntekt) SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbyte (Lærdal Energi) Utbytte - sal av kraft Stuvane Renteutgifter lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Ansvar Folkevalde organ Ansvar Rådmannsfunksjonane Ansvar Kyrkja og andre trussamfunn Ansvar Oppvekst Lærdal Ansvar Helse Ansvar Sosiale tenester (NAV) Ansvar Pleie og Omsorg Ansvar Barnevern Ansvar Kultur og formidling Ansvar Teknisk drift Avsetning til lønsreguleringsfond Konsesjonskraft netto Sum fordelt til driftsrammer Disposisjonar: Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond (Okken Kraft ) Avsetning til næringsfond (konsesjonsavgift) Avsetning til næringsfond (mottekne avdrag) Avsetning til fond (mottekne renter) Avsetning til auka pensjonskostnadar Midlar til vedlikehaldsfond Avsetning til ressurskrevjande brukarar Bruk av fond prosjekt - Plan-leiarutvikling-informasjon-juridisk Overføring investeringsbudsjett (driftsoverskot) - Netto disposisjonar Balanse

11 Kommentarar til tabellen : Utbytte sal av kraft Okken Kraft KF er sett til 4 mill kroner. Av dette er 3,5 mill brukt i drift og 0,5 mill er sett på disposisjonsfond. Det er sett av kr 2 mill til lønsregulering i Råma til Pleie og omsorg er fyrst redusert med 2,8 mill som er midlar knytt til Samhandlingsreforma, og deretter auka opp med kr ,- til styrka grunnbemanning. Det er lagt inn avsetningar til ressuskrevjande brukar Det er lagt inn avstning til vedlikehaldsfond. Det er ikkje avsett til overføring investeringsbudsjettet. Framlegget frå rådmannen er å: 1. Auke rammene på a. Folkevalde b. Rådmannsfunksjonen - c. Helse og NAV d. Pleie og omsorg 2. Innføre eigedomsskatt på næring og bustadar. 3. Vedta dekningsgrad på sjukeheimen som skissert i kommentarane frå Kommunlasjef Helse og omsorg. 4. Førebu endringar i skulestrukturen med verknad frå Midlar til naudsynt planarbeid, omdøme- og informasjonsarbeid, organisasjonsutvikling, juridisk bistand vert samla i ein pott. 5 Kommentarar knytt til dei ulike ansvar 5.1 Ansvar 100 Folkevalde organ: Under dette ansvart ligg i hovudsak sentrale folkevalde organ, kontrollutval og revisjon, råd for eldre og funksjonshemma og hovudtillitdvalde. Råma for ansvar 100 var auka til 3,8 mill. Sentrale folkevalde organ er budsjettert med 2,7 mill som er godtgjersle til ordførar, møtegodtgjersle, tenestefrikjøp og tapt arbeidsforteneste til folkevalde. Det er og lagt inn kontingentar på kr Dette gjeld Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) kr og Sogn Regionråde kr

12 Hovutillitsvald er lagt inn med kr som er 40% tillitsvald fagforbundet og 20% tillitsvald utdanningsforbundet. Kontrollutval og revisjon er budsjettert med som er møtegodtgjersle, kjøp av sekretær kr og revisjon kr Råd for eldre og funksjonshemma er lagt inn med kr Ansvar 110 Rådmannsfunksjonane: Ansvar 110 rådmannsfunksjonane inneheld sentraladministrasjon, felles IT, servicesentralen, felles rekneskapskontor, skatteoppkrevjar, ymse fellesutgifter, plan, felles landbrukskontor, samfunnssikkerheit og beredskap. Til rådmannen ligg og fleire funksjonar som vert finansierte gjennom bruk av midlar frå næringsfondet eller der budsjettet går i null. Dette er næringsarbeidet, reiseliv og ymse prosjekt. Villakssenteret har sitt eige budsjett finansiert gjennom inntekter frå besøkande. Arbeidet med å finne andre driftsløysingar er løfta over på Lærdal næringsutvikling, På sentraladministrasjonen er det budsjettert med k ,. Dette er lønkostnader til 3,56 årsverk, og ca kr ,- til tenestereise, kurs, diett, telefon. Felles it er budsjettert med kr , utan om løn er dette driftsavtalar, lisensar, tele- og datakommunikasjon Servicesentralen er budsjettert med 1,5 mill som i hovudsak er løn til 3 årsverk. Plan er budsjettert med kr ,-. Her er det lagt inn kr til konsulenttenester knytt til planarbeid. Fellesutgifter er knytt til utgifter som porto, bedriftshelsetenester, stillingannosar, kontingentar og div serviceavtalar for heile organisasjonen. Det er budsjettert med kr Me forventar at det vert trong for meir midlar til planarbeid (samfunnsdel kommuneplanen og skulebruksplan) og juridisk bistand. Det er vidare trong for å føre vidara satsinga på leiarutvikling, (anslaggsvis kr ) arbeid med arkivplan ( anslagsvis kr ) og innføring og drift av informasjonsstrategi (anslagsvis kr ). Det er sett av midlar i eigen pott til desse føremåla utanfor rådmannsfunksjonen. Mykje aktivtet er og bunde opp gjennom avtalar med nabokommunane. Dette gjeld landbruk, skatteinnkrevjing og rekneskap. Dvs at kostnadane er fordelte etter er ein bestemt fordelingsnøkkel. Felles rekneskapskontor er budsjettert med 1,1 mill Skatteoppkrevjarkontoret er budsjettert med kr ,- 12

13 Landbruk er budsjetter med 1,4 mill Tilskot til veterinærar er ikkje lagt inn i budsjettet. Me har motteke søknad om årleg støtte på kr i tre år framover. Det er søkt om midlar til tiltak i verdsarvområdet. Dette er ei grunnfinansiering som skal ligge i botnen, og er å sjå på som driftsstøtte. Næringsfondet kan difor ikkje nyttast til dette føremålet. Det er søkt om kr i 2015, men dette er ikkje lagt inn i budsjettet. Sogn Regionråd har utarbeida framdrift for tilsetting av skogbruksfagleg kompetanse i medlemskommunane. Det ligg føre semje i rådet om interkommunalt samarbeid på dette feltet. For at dette arbeidet skal komma i gang i 2015 må det settast av midlar i budsjettet for Felles Landbrukskontor ÅLA. Det er tilrådd å setta av kr Når prosjektskisse er klar, vert den lagt fram for politisk handsaming. Nettoråma for rådmannsfunksjonane var på kr 11,6 mill. Legg me tidlegare vedteken ramme til grunn, må me gå til oppseiingar av tilsette for å komme ned på ramma, då andre kostnader er barberte så langt ned som det let seg gjera. 5.3 Ansvar 111 Kyrkja og andre trusamfunn: Her er råma sett til kr ,- Det er 2,9 mill i overføring til kyrka, sjå vedlegg, og kr til andre trusamfunn. Om kyrkja skal få behalde si ramme som føreselge, er ei politisk vurdering. Sjå vedlegg. 5.4 Ansvar 129 Oppvekst Lærdal Funksjon Administrasjon kultur og oppvekst Sakshandsamar går tilbake til 100% stilling, ho har hatt permisjon i 20% i to år. Kommunalsjefen skal vere leiar for regionnettverket for skule og barnehage i Sogn, noko som vert kompensert med kr i året. Denne funksjonen varer i to år, og i denne perioden vil sakshandsamar overta nokre av hennar oppgåver. Totalt vert det ei budsjettauke på knapt Skulane og barnehagane i Lærdal har gjennom fleire år hatt innsparingar. Rammene er no så tronge at det berre er på løn ein kan skjere ned ytterlegare. I 2014 har me redusert årsverk i større grad enn nedgangen i barnetalet gir grunnlag for. Pedagogstillingar er reduserte gjennom naturleg avgang og avslutting av engasjement, men me har vore nøydde til å seie opp assistentar både i barnehage og skule/sfo. Gjennom færre vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og meir bruk av grupper og tolærarsystem, er me i gang med ein kostnadsreduserande snuoperasjon på 13

14 dette området. Dette er prosessar som tek tid, og som føreset ei stabil grunnbemanning i skule og barnehage. Ei aukande utfordring i grunnskulen er å gje framandspråklege barn norskopplæring, eventuelt også morsmålsopplæring. Opplæringslova 2-8 slår fast retten til slik opplæring. Tidlegare følgde det midlar med busette flyktningar til språkopplæring, men dette fell bort frå Vedtaket om busetting av flyktningar i Lærdal fører med seg eit ressursbehov på dette området. Både i skulane og barnehagane er det fleire tilsette som ynskjer å nytte seg av seniortiltak. Dette medfører også ei auke i kostnader. Ein desentralisert skule- og barnehagestruktur er ressurskrevjande og gir i aukande grad ulik vaksentettleik i skulane og barnehagane. Med minkande barnetal, bør ein på eit tidspunkt vurdere ulempene med strukturendringar opp mot stadige innsparingar i alle institusjonane Funksjon 20100: Lærdalsøyri barnehage Lærdalsøyri barnehage har 83 barn frå , og vil få 87 neste barnehageår ut frå dei tala som føreligg no. Det vart redusert med ei avdeling i august, og ein føreset at ein held fram med seks avdelingar. Bruken av styrkingsmidlar er vorte meir fleksibel, og me har no mindre ressursar øyremerkt til einskildbarn. Budsjettet er auka mellom anna grunna lønsauke, seniortiltak og at ein feilbudsjettering frå 2014 er retta opp. Ut frå storleiken på barnehagen bør det vere assisterande styrar i minimum 20%. SFS (særavtale for barnehagar) rår til at ein har assisterande styrar i store barnehagar. Dette omfattar barnehagar som ligg over 42 plassar, LØB har 72 godkjende plassar. På grunn av svært tronge økonomiske rammer for barnehage i 2014 har det ikkje vore mogleg å gje rom for styrarassistent, sjølv om det har vore eit klart behov for det. Barnehagen har ei opningstid på 9 timar og 45 minutt. I barnehagane elles i regionen er maks opningstid på 9 timar vanleg. Dersom ein reduserer med 30 minutt kan ein ha same opningstid som i SFO, frå 6.45 til Dette vil ikkje vedkome mange brukarar, og det vil truleg verke positivt på arbeidsmiljø og sjukefråver. Barnehagen har i dag eit høgt sjukefråver, noko som gir store vikarutgifter. Dersom dette skal verte gjennomført, må vedtektene endrast. Inntektene vert auka noko i begge barnehagane grunna ny makspris Funksjon Borgund barnehage 10 barn frå januar 2015, 11 frå nytt barnehageår. Lærar og assistentressurs er redusert og flytta over til Borgund skule grunna endra behov i barnegruppa. 14

15 5.4.4 Funksjon Lærdalsøyri skule 176 elevar dette skuleåret, vil auke med åtte til 184. Ingen store endringar i personalsituasjonen. Reduksjonen i assistentressursar og lærartettleiken vil bli vidareført. Det er lagt inn 25% stillingsressurs til norskopplæring for framandspråklege elevar Funksjon Ljøsne skule 49 elevar dette skuleåret, 46 neste. Ljøsne skule har redusert budsjettet kraftig denne hausten for å kome i balanse, og må opp att til ein betre pedagogdekking frå nytt budsjettår. Dei aukar med 50% lærarstilling frå og 10% spesialpedagog frå Skyssmidlar til bading vert noko redusert, slik at perioden med bading ikkje kan strekke seg over heile skuleåret Funksjon Borgund skule 20 elevar dette skuleåret, 18 frå nytt skuleår. Ei endring i ressursbehovet medfører større stillingsprosent for spesialpedagog og assistent overført frå barnehagen Funksjon SFO Lærdalsøyri skule og SFO Ljøsne skule Administrasjonen legg ei auke i foreldrebetalinga til grunn for å få budsjettet i balanse. Opplæringslova 13-7 seier at kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Ein full plass vil med nye satsar koste kr.1850 og ein delt Dette er på linje med satsane i nabokommunar som Årdal og Leikanger. Vidare vil me kunne redusere utgiftene til SFO ved å ha lågare vaksentettleik. Lærdal har i dag ei norm på 12 barn per vaksen, medan t.d. Årdal har 16 barn per vaksen. For å endre dette, må me handsame vedtektene på nytt. 5.5 Ansvar 131 Helse: Det er lagt inn auke i høve inneverande år, og budsjettet for Sogn LMS er komme i tillegg som eigen funksjon (sjå eige budsjettnotat) Helse Frå 2012 har helsestasjonen vore bemanna med 1 årsverk og ein har halde 0,5 årsverk vakant som eit sparetiltak. Om ein vurderar dette i forhold til auka krav til stillinga, utfordringar knytt til barn og unge, førebyggande helsearbeid og mottak av flyktningar vert den samla belastninga for helsesyster for stor. Fleire oppgåver og ytterlegare krav til helsesysterfunksjonen tilseier at bemanningsplanen må fyllast også med tanke på å behalde nøkkelpersonar i tenesta. Kostratal syner at kommunen brukar mindre på førebyggande helsearbeid enn tidlegare og på desse områda ligg netto driftsutgifter legre enn snittet for Sogn og Fjordane. Råma er difor auka opp med slik at helsesysterfunksjonen vert bemanna med 1,5 stilling slik det er eit sterkt ønskje om og behov for å gjere. 15

16 Dette er også i tråd med nasjonale retningsliner og føringar (samhandlinsgreforma, nytt lovverk) som skjerpar krava mot kommunane om å satse på helsefremjande og førebyggande arbeid. Kommunar som innrettar tenestene sine slik hentar ut gevinstar i form av ei betre folkehelse og mindre ressursbruk innanfor dei tunge utgiftspostane helse og pleie-og omsorg Psykisk helse I budsjettprosessen i 2013 vart psykisk helse redusert med 1 årsverk og i tillegg vart prosjektstillinga som rusmedarbeidar avvikla. Det eine,faste, årsverket vart flytta over til pleie-og omsorg. Etter brannen vart denne stillinga flytta tilbake til psykisk helse og dette er planlagt ut Slik råma vår er vil det ikkje vere rom for å vidareføre dette årsverket i psykisk helse og årsverket vil gå tilbake til pleie-og omsorg. Dette er ei stilling som er svært sentral i det daglege arbeidet i tenesta. Stillinga er sterkt knytt opp mot aktivitet og arbeidstrening for fleire utsette grupper, mellom anna arbeidsledige og ungdom som fell ut av vidaregåenade opplæring. Stillinga har sterke og tette band mot NAV som er avhengig av at denne funksjonen i psykisk helse vert vidareført fordi dei ser heilt klart nytteverdien stillinga har med tanke på arbeidstrening og aktivitet for utsette grupper i kommunen. Den som har stillinga har ansvaret for etableringa og drifta av bodbilen. I dag sysselset denne 14 personar. Mange har komme ut att i ordinært lønna arbeid etter eit arbeidstreningsopplegg i regi av dette årsverket i psykisk helse. I tillegg har bodbilen inntekter frå mellom anna nobokommune, apotek,private aktørar,etc. NAV har skrive eit eige notat som forsterkar behovet for denne stillinga. Konsekvens: Om dette årsverket ikkje vert vidareført vert arbeidstreninga og aktivitetar knytt opp til bodbilen nedlagt i sin heilskap. Det er ikkje mogeleg å drifte bodbilen og andre aktivitetstilbod utan stillingsressursen eller i kombinsajon med arbeid i pleie-og omsorg Doktorheimen Kommunen har inngått avtale med fylkeskommunen om leige av eigedomen fram til avtale om kjøp i Avtalen er bindande. Det er fleire bygningar på eigedomen. Kommunen har pussa opp det tidlegare undervisingsbygget slik at det er godt eigna til dagtilbod, treningsrom, møterom og undervisning. Den eldste bygningen er i dag tilrettelagd for kontor, desse er pussa opp med enkle midlar og gjennom dugnadsarbeid og arbeidstrening. Når det gjeld fyrste etasje i bygget er det naudsynt med oppussing for kunne ta dette i bruk. Doktorheimen representerar det viktigaste samhandlingsprosjektet innanfor helse-og omsorgstenesta. Det er fleire oppgåver og tenester som er planlagt samlokalisert på eigedomen. I tillegg gir eigedomen og dei samla tenestene gode vilkår for tverrsektorielt samarbeid, ulike lågterskeltilbod, ein samlingsplass samt å møte noverande og framtidige krav til tenesta. Ved at fleire fagområde vert samla på ein stad gir gode vilkår for samarbeid og samla ressursbruk. Dei som allereie er etablert der trivst godt, er motiverte for utvikling og bidreg positivt til samarbeid på tvers av fagområda. Dette gir oss ein unik mogelegheit til å samle dei ulike fagområda og ressursane i tillegg til å møte krava i Samhandlingsreforma. 16

17 Det er forholdsvis små stillingsressursar som skal til for å få til eit auka aktivitetstilbod og fleire aktivitetar på Doktorheimen. Om me tilset ein ressurs i 40-70% stilling vil me oppnå svært mykje i tillegg til det som er der. Det er allereie omfordelt stillingar innanfor helse og pleie-og omsorg for å dekke dei aktivitetane som er etablert og det er ikkje rom for å omfordele meir innafor dei råmene me har Friskliv Lønsmidlar vert dekka av eksisterande fysioterapibudsjett med 30%. Det er også planlagt at psykiatritenesta skal bidra med 10%, men dette er noko uvisst med tanke på nedskjeringar i tenesta for Sjølv om tilsette ved frisklivssentralen er i eksisterande budsjett vil det vere naudsynt med budsjett for faste utgifter og aktivitetar som t.d. kurs, møter, reising, forbruksmateriale (sjå plan om friskliv som vart vedteken i kommunestyret september 2014, side 9) Sogn LMS Avtalen med legane: Er i ein situasjon der avtalen med legane per dags dato ikkje er ferdigforhandla. Det vil seie at det er knytt ein del usikkerheit til beredskapskompensasjon for legevakt, og det er ikkje avgjort kven som skal vere tilsynslege opp mot KAD sengene, her er ein heller ikkje heilt i mål med stillingsprosent og lønn for denne funksjonen. Dette er det punktet som vil ha mest å seie for totaløkonomien i prosjektet. Vikarbruk i legevaktsentral: Ut frå erfaringar frå tilsvarande tilbod veit ein at det kan vere utfordrande å skaffe vikarar, både ved sjukefråvære og i feriar og høgtider. Dette kjem av at ein må ha ein viss kompetanse og kvalitet på dei vikarane ein nyttar, og difor kan ha vanskar med å få kvalifisert personell. Ved td legevaktsentralen på Eid har dei måtte dekke inn mykje av vikarbehovet ved bruk av overtid på fast personell, og det er ei kostnadsdrivande ordning. Fråvært på lege i vakt: Legane skal ha 50 prosent tillegg dersom dei får beskjed om å ta ei vakt pga sjukefråvær med mindre enn 48 timars varsel. Erfaring seier at det er lite sjukefråvær hjå legegruppa, men dette er likevel ein usikker post. Opplæring: Å sette eit heilt nytt tilbod i drift gjev ein del usikkerheit kring opplæringsbehovet, og behov for anna kursing. Med den nye akuttforskrifta vil kravet til lege i vakt og hjelpepersonell vere skjerpa, og det vil gje behov for noko kursing ( men dette måtte den enkelta kommune ha dekka sjølv dersom dei ikkje hadde vore med i prosjektet ) Nødnettet skal på plass i løpet av 2015, og det fører med seg eit opplæringsbehov. Nokon skal gå på kurs i 5 dagar og nokon skal gå ein dag. Nøyaktig kor stort behovet for td vikarar i høve dette vil bli er det vanskeleg å seie noko om. 17

18 Investeringar: På noverande tidspunkt kan ein seie noko om behovet for ikt utstyr, og litt om behovet på legevakt. Men det er likevel vanskeleg å forutsjå alle behov. Det kjem bl anna av at ein ikkje heilt veit korleis sambruken på legevakt vil vere, korleis ein kjem ut i høve medisinteknisk utstyr opp mot KAD sengene ( kan me td låne infusjonspumper hjå Helse Førde ) mm 5.6 Ansvar 132 NAV/Sosiale tenester: Det ligg ikkje føre budsjettkommentarar frå NAV. 5.7 Ansvar 133 Pleie og omsorg: Råma på pleie og omsorg er auka med kr i høve vedteken råme i førre økonomiplan. Det er lagt inn dei same føresetnadane for drift og organisering i tenesta som førre budsjettår, men me ønsker å styrke grunnbemanninga for å redusere kostnader og sjukefråvære. Dette vert lagt fram som eit eige prosjekt. Ein kostnadsreduksjon vil få konsekvensar for drifta og ein lyt ta ned tenestetilbodet. Dersom dette skal ha effekt lyt me stenge rom på sjukeheimen, avvikle all drift på aldersheimen og ta ned heimetenestetilbodet. Dersom me vel å stenge rom på sjukeheimen vil me kunne ta ned lønskostandane, men me må ta ned drifta med minst 6 rom for at det skal ha effekt. Tilsvarande i heimetenesta kan me redusere heimehjelpsordninga og redusere med 3 årsverk. Heimehjelpsordninga er ei lovpålagt teneste, men me kan ta ned omfanget slik at heimebuande får eit redusert tilbod i forhold til i dag. Konsekvensar for brukarane og tenesta er truleg eit auka press på andre delar av tenesta, td institusjonen. Det er mest truleg lite å oppnå ved å ta slike grep då me veit at me allerie har eit høgt press på institusjonen og plassane der er dei mest kostbare tenestene kommunen driv. Me veit at dekningsgraden (=tal eldre over 80 år som bur på institusjon) på sjukeheimsplassar er høg i kommunen. I 2013 var den 33,1%, kommunegruppa har 21,6% og landsgjennomsnittet er 18,8%. Me veit og at presset på insitiusjonen er stor og at kommunen har ein institusjonsprega tenesteprofil. For å bøte på dette har me vedteke i helse-og omsorgsplanen(2012) at me skal vri tenestetilbodet vårt mot meir heimebasert omsorg. Det er vidare konkludert med at for å få dette til må me etablere eit nytt tilbod i omsorgstrappa; omsorgsbustader med heildøgnsomsorg. Ved ei slik etablering vil me kunne hente ut fleire samdriftsføremoner mot sjukeheimen. For å få dette til vil det få bygningsmessige konsekvensar. I forstudien i prosjektet knytt til omsorgsbustader er det føreslege at sjukeheimen og heimesjukepleien blir samla i ein felles personalbase. Me kan hente ut fleire positive effektar av eit slikt grep mellom anna vil me få eit større fagmiljø, særleg på sjukepleiarsida og me kan hente ressursar på tvers av einigane på ein meir hensiktsmessig måte enn det me kjenner til i dag. I tillegg veit me at for ei moderne og framtidsretta pleie-og omsorgsteneste er det eit mål å drive slik, utan skarpe skiljer mellom inne-og ute tenester. 18

19 Konklusjon: For å kunne drive meir kostandseffektivt er det naudsynt å etablere omsorgsbustader med heildøgnsomsorg. I tillegg tilrår me å dra ut dei samdriftsføremonene som ligg i å gjere bygningsmessige endringar i personalbasen slik at me oppnår ønska effekt på kostnadssida og fagmiljøet. Verknadene av dette vil i fyrste rekke komme i 2016 og utover. 5.8 Ansvar 134 Barnevern: Barnevernsamarbeidet med Aurland er vidareført som for Ansvar 151 Kultur og formidling: Kultur har mange oppgåver å løyse innanfor avgrensa budsjettmidlar. I 2015 har me byantikvar på plass, og får dermed styrka arbeidet med kulturminne og kulturminnevern. Det er ikkje store endringar i budsjettet for neste år, drifta vert vidareført på 2014-nivået, og ein har prøvd å organisere ressursane mest mogleg effektivt innanfor dei rammene som er til rådvelde Funksjon kino: Tal besøkande har auka, og det gir grunnlag for å auke stipulerte billettinntekter Funksjon idrett og (14700) kulturmidlar: Lærdal Musikklag har mista den kommunale støtta til dirigent, og har store økonomiske utfordringar med vidare drift. For å kome dei i møte med nokre midlar, kan ein dele på støtta som no er øyremerka idrettslaget. Ei kommunal støtte til idrettslaget i denne storleiken, er ikkje nokon føresetnad for mottekne spelemidlar til idrettshallen (iflg samtalar med idrettskonsulent i fylket). Administrasjonen foreslår å legge kr inn i dei samla kulturmidla, og øyremerke ein fast årleg sum av desse til idrettslaget, musikklaget og songlaget. Posten vert styrka med kr , slik at ein totalt får kr til fordeling. Fordelingsnøkkelen kan vere 40% til idrettslaget,40% til musikklaget og 20% til songlaget. I tillegg vil dei kunne motta støtte etter søknad til spesielle aktivitetar Funksjon 38501, kulturhus, Funksjonen er styrka med kr , med føremål å skape meir aktivitet i huset Ansvar 162 Teknisk drift: Tekniske tenester har for 2015 fått ei budsjettråme på kr ,-, og legg fram eit budsjett i henhold til råma. Tekniske tenester er i ein ressursmessig vanskeleg situasjon. Det er ikkje balanse mellom bemanning og arbeidsoppgåver i ansvarsområdet. Rapporten frå Deloitte AS i 2013 Analyse og effektivisering konkluderar med at tekniske tenester brukar mindre ressursar til mellom anna eigedomsforvaltning og drift av vegar enn samanlignbare kommunar. Funna i rapporten indikerar at Lærdal kommune har ein god og effektiv drift, men eit for lågt vedlikehaldsnivå. 19

20 Rapporten frå Deloitte AS (side 105) kjem med forslag om å redusere bygningsmassen ved å selje bygg og å nytte eksisterande bygningsmasse meir kostnadseffektivt ved å stenge enkelte bygg. Ein føresetnad for at ansvarsområdet skal kunne halde seg til råma i 2015 er at bassenget på Borgund vert stengt. Her er eit svært høgt forbruk av straum på grunn av defekt varmevekslar i ventilasjonsanlegget og lekasje i bassenget. Det lek ut om lag 6500 liter vatn pr. døgn. Det vert nytta mykje energi til å varme dette vatnet som lek ut. Straumkostnader til drift av bassenget er kutta i budsjettframlegget for Den største utfordringa til tenesteområdet er å få bemanning og økonomiske råmer som gjer det mogeleg å utføre dei nødvendige arbeidsoppgåvene på ein skikkeleg og berekraftig måte. Med det nivået som er no vil vedlikehaldsetterslepet på kommunale bygg og anlegg auke, og området vil slite med kapasitet til gjennomføring av ulike prosjekt Husleige: Leiga for kommunale husvære (utleigebustadar, omsorgsbustadar og aldersbustadar ) vart marknadstilpassa i Denne tilpassinga til marknadsprisar er stort sett i mål 2. halvår For 2015 er det foreslege ein auke av leigeprisane i samsvar med pris- og lønnsveksten på om lag 3% Gebyr: Gebyra for byggesakshandsaming, oppmåling og gebyr etter matrikkellova er i hovudsak auka med 3%. I tillegg er det foreslege justeringar på enkeltgebyr for å få eit gebyrregime som er i samsvar med samanlignbare kommunar. Sjølvkost betyr at kommunen sine kostnader med å levere tenesta skal bli dekka av gebyra som brukarane av tenesta betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene. Innafor sjølvkostområdet er gebyra for vatn og avløp auka med om lag 4-5%. Lærdal kommune nyttar frå budsjett 2015 sjølvkostmodellen til Momentum Selvkost AS til før- og etterkalkulasjon av sjølvkostgebyra. 6 Investeringar: Investeringane vert lagt på eit minimumsnivå. Det som vert prioritert er investeringar som kan verke effektiviserande på drifta. I dette ligg auka investeringar i IKT samt å byrje arbeidet med å få på plass omsorgsbustader. Det siste på ein slik måte at det ikkje belastar korkje investerings- eller driftsbudsjettet. Flest muleg av investeringane bør leggast til andre halvår. Dette for å sjå korleis det går i fyrste halvår og dermed ha mulegheiter for å prioritere om eller stoppe investeringar om naudsynt. 20

21 Frå sentralt hald vert det rådd til at investeringar vert samla i pottar i staden for å sette opp enkeltprosjekt. Dette gjev mulegheiter for ei rammestyring på investeringssida. Dette gjev større fleksibilitet i høve gjennomføring og treng ikkje å ta sakene tilbake for politisk vedtak kvar gong det skjer endringar. Særleg gjeld dette innafor sjølvkostområdet, der det er bygd opp generelle fond som skal handtere ei rekke problemstillingar innafor området. Fondsavsetningane vert gjort på med eitt fond på vatn og eitt anna fond på avløp. Midlar frå fonda må øyremerkast og kan ikkje nyttast på tvers av desse oppgåvene. Rådmannen rår til at slik praksis vert innført og at investeringsprogrammet vert lagt om i samsvar med det. 21

22 6.1 Oversikt investeringar Investingar 2015 Budsjett Budsjett ÅLA Datasenter investeringar Lokal IKT-plattform Lærdal Flaumsikring Lærdalsøyri - Lærdal sin del Ny telefoniløysing IKT - Oppvekst Varmepumpe skule - utgreiing og oppsetting Opprusting uteområde m/leikeapparat Øyri Brannsikring Gamle Lærdalsøyri IKT - Pleie og Omsorg Omsorgsbustadar forprosjekt Bufellesskap funksjonshemma forprosjekt Omsorgsbustader - ombygging aldersheimen Kjøle- og fryseromsanlegg på LAS Tak aldersheim Aggregat LAS Oppgradering kommunale vegar Opparbeiding av veg øvst i Ofta Vest Oppgradering personalfunksjonar Bergo Kjøp av tomt ved Bergo - halvdel Energimerking av bygg Skiltsaker Søknad tilskot/investering kyrkja Totalt andre investeringar Aksjar: Eigenkapitalinnskot KLP Totalt aksjar Sjølvkostområde: Pumpestasjon P Oppgradering personalfunksjonar Bergo Renovering VA-nett Nytt vassverk Hauge Nytt overvåkingssystem VA-anlegg Kjøp av tomt Bergo - Halvdel Lager (kaldlager/utelager) Bergo Halvdel Totalt sjølvkost Totalt Investeringa Finansiering Tilskot Mvakomp Overført frå drift - Sal av bygg/eigedomar Bruk av lån Bruk av lån sjølvkost Totalt finansiering Balanse

23 6.2 Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A - investering 6.3 Budsjettskjema 2B Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2 B Budsjett 2015 Flaumsikring Lærdalsøyri Omsorgsbustader/ombygging aldersheimen Nytt vassverk Hauge Kjøle og fryseromanlegg Las Varmepumpe skulen Ny telefoniløysing Brannsikring gamle Lærdalsøyri Tak aldersheimen Felles EDB-utstyr Aggregat LAS Opprusting uteområde m/ leikeapparat LØBH Renovering VA - nett Nytt overvåkingssystem VA - anlegg Totalt

24 7 Politisk behandling: Formannskapet Framlegg frå Lærdal SP: Formannskapet har gjort fylgjande endringar i rådmannen sitt framlegg før utlegging av budsjett: 1. Det vert ikkje lagt inn eigedomsskatt på næring og bustader, inntekt på kr er fjerna frå budsjettet 2. Det er lagt inn eit utbytte frå Lærdal energi med kr Avdragsutgifter på lån er auka med kr Ansvar 133 Pleie og omsorg er redusert med kr som er midlar tiltenkt prosjekt auka grunnbemanning. Desse midlane er avsett under prosjektmidlar. Ramma er redusert med ytterlegare kr som er forventa effekt av dette prosjektet. 5. Bruk av fond prosjekt er auka med kr jamfør punkt 4. Desse endringane medfører ein bruk av utbytte frå Okken med kr til drift. Formannskapet har bestilt følgjande utgreiingar før endeleg budsjettvedtak: - Omdefinering av aldersheim til omsorgsbustader - Dekningsgrad som følgje av omdefinering til omsorgsbustader. - Samordning av sjukepleiarressursar innanfor sjukeheim og heimeteneste. - Kan ansvar 129 Oppvekst Lærdal reduserast med kr som eit resultat av allereie utført nedbemanning. Framlegg frå Lærdal SV: SV fremjar budsjettframlegget frå rådmannen. SV tek atterhald om endringar i samband med dei utgreiingar fleirtalet i formannskapet har bedt om. Tillegg: Vidareføring av ikkje utførde investeringar i 2014 til 2015 vert lagt fram i eiga sak. FS-182/14 TILRÅDING: Framlegget frå Lærdal SP vart vedteke med 4 mot 1 røyst. Tillegget vart samrøystes vedteke. 24

25 Dette gjev følgjande driftsbudsjett 2015 Opphaveleg budsjett 2014 Endra budsjett 2014 Årsbudsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt - verker og bruk Utvida eigedomskattgrunnlag - Næring og bustadar 7 promille Rentekompensasjon eldreomsorg / tilskot Rentekompensasjon skule / tilskot Konsesjonsavgift (inntekt) SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbyte (Lærdal Energi) Utbytte - sal av kraft Okken Kraft Kf Renteutgifter lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Ansvar Folkevalde organ Ansvar Rådmannsfunksjonane Ansvar Kyrkja og andre trussamfunn Ansvar Oppvekst Lærdal Ansvar Helse Ansvar Sosiale tenester (NAV) Ansvar Pleie og Omsorg Ansvar Barnevern Ansvar Kultur og formidling Ansvar Teknisk drift Avsetning til lønsreguleringsfond Konsesjonskraft netto Sum fordelt til driftsrammer Disposisjonar: Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond (Okken Kraft ) Avsetning til næringsfond (konsesjonsavgift) Avsetning til næringsfond (mottekne avdrag) Avsetning til fond (mottekne renter) Avsetning til auka pensjonskostnadar Midlar til vedlikehaldsfond Avsetning til ressurskrevjande brukarar Bruk av fond prosjekt - Plan-leiarutvikling-informasjon-juridisk Overføring investeringsbudsjett (driftsoverskot) - Netto disposisjonar Balanse

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer