LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18."

Transkript

1 LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/ Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving

2 Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet Overordna kommentarar frå rådmannen Inntektsføresetnader Skatteinntekter Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonsavgift Andre generelle statstilskot Sal av konsesjonskraft Utbytte Disposisjonsfond MVA kompensasjon: Renter/avdrag Oversikt låneporteføljen Næringsfondet: Økonomiske oversikter Budsjettskjema 1A - Drift Budsjettskjema 1B - Drift Driftsbudsjett Kommentarar knytt til dei ulike ansvar Ansvar 100 Folkevalde organ: Ansvar 110 Rådmannsfunksjonane: Ansvar 111 Kyrkja og andre trusamfunn: Ansvar 129 Oppvekst Lærdal Funksjon Administrasjon kultur og oppvekst Funksjon 20100: Lærdalsøyri barnehage Funksjon Borgund barnehage Funksjon Lærdalsøyri skule Funksjon Ljøsne skule Funksjon Borgund skule Funksjon SFO Lærdalsøyri skule og SFO Ljøsne skule

3 5.5 Ansvar 131 Helse: Helse Psykisk helse Doktorheimen Friskliv Sogn LMS Ansvar 132 NAV/Sosiale tenester: Ansvar 133 Pleie og omsorg: Ansvar 134 Barnevern: Ansvar 151 Kultur og formidling: Funksjon kino: Funksjon idrett og (14700) kulturmidlar: Funksjon 38501, kulturhus, Ansvar 162 Teknisk drift: Husleige: Gebyr: Investeringar: Oversikt investeringar Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2B Politisk behandling: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret Standard rapportar etter budsjettforskriftene:

4 1 Organisering av budsjettarbeidet Organisering av budsjettarbeidet i kommunen er heimla i kommunelova 45, 46 og 47 og i Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuer. Ein kan trekke fram 3, 4, 5 og 6. Iflg KL 45 skal kommunestyret innan utgangen av året vedta budsjett for det komande kalendaråret. Innstillinga til årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som føreligg, skal ligge ute til offentleg ettersyn i 14 dagar før ei behandling i kommunestyret. Av 46 i kommunelova går det fram at årsbudsjettet: 1. er ein bindane plan for kommunen sine mildlar og bruken av dei i budsjettåret. 2. skal omfatte heile kommunen sin virksomheit 3. skal vere realistisk. 4. skal vere oppstilt på ein oversiktelig måte 5. skal vere inndelt i ein driftsdel og ein investeringsdel 6. skal budsjetterast med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg og dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar. I årsbudsjettet kan det og avsettast midlar til bruk i seinare budsjettår. Ei berekraftig økonomisk utvikling er definert som ei utvikling som ivaretek nåtidas behov utan å stå i vegen for at framtidige generasjonar klarar å ivareta sine behov. Målet om berekraftig økonomisk utvikling omtalast også som generasjonsprinsippet. Det skal sikre rettferdig fordeling mellom generasjonar. Det vil seie at me bør ha ei økonomisk styring som sikrar eit stabilt velferdstilbud på kort og lang sikt. Rammene for arbeidet i høve budsjett 2015 er knytt til arbeidet med økonomi og handlingsplan jfr sak 18 i KS 2014, der ein har tilrådd ein prosess i samsvar med ny rettleiar frå kommunal og moderniseringsdepartementet. Det vart sett ned fire grupper i forbindelse med økonomiplanarbeidet med ansvar for kvart sitt tenesteområde. Gruppene har bestått av ein politikar, kommunalsjef for tenesta og naudsynt merkantilt personell. Driftsbudsjettet for Lærdal kommune er fyrste året i økonomi- og handlingsplan for Overordna kommentarar frå rådmannen Utgangspunktet for budsjettframlegget 2015 er økonomiplan for og revidert budsjett Rammene for tenesteeiningane er baserte på tala frå økonomiplanen, men er auka for å ta høgde for lønnsveksten i 2014, for å ha midlar til å gjennomføre naudsynt planarbeid, ha ressursar til vidareføring av oppstarta utviklingsarbeid, ha reservar i høve uføresette hendingar og få nok tid til naudsynte omstillingar fram mot

5 Organisasjonen har behov for føreseielege rammer og å komme ut av repeterande negative prosessar. Større omleggingar både i høve inntekter og utgifter fram mot 2016 kan gje det. Kostnader som ikkje er lønn er barberte ned til eit absolutt minimum. Endringar som monnar må difor gjerast gjennom oppseiing av tilsette. Slike prosessar tek tid. I ein mellomfase er det difor naudsynt å tilføre auka rammer på nokre av tenestene. Dette er også naudsynt for å følgje opp dei tiltak som har starta på organisasjonsutvikling, og som på sikt vil gje verknader. Rådmannen uttrykker sterk uro for tilsette si arbeidsstode og organisasjonen si evne til å utføre oppgåvene på ein tilfredsstillande måte. Eit eventuellt meirforbruk i 2014 forverrar stoda ytterlegare. Det er heilt naudsynt å ta større grep for å rette opp stoda i 2016 og dei etterfølgande åra. På denne bakgrunnen er det er lagt inn slike overordna tiltak: 1. Det er lagt inn eigedomsskatt på næring og bustad med verknad frå Utbytte frå Okken Kraft KF med kr vert nytta til drift 3. Betaling av avdrag er redusert ned til eit minimum 4. Avsetning til pensjonskostnader vert kr ,- som budsjett Lønsreguleringsfondet er sett til 2. mill kroner 6. Det er sett av fond til å handtere uføresette hendingar knytt til ressurskrevjande brukarar innan helse og omsorg, oppvekst eller barnevern 7. Det er sett av kr til vedlikehaldsfond 8. Det er samla sett av ,- til disposisjonsfond 9. Det er sett av 6,6 mill kr til næringsfond 10. Det er sett av 1,3 mill kroner til naudsynt planarbeid, omdøme- og informasjonsarbeid, organisasjonsutvikling, og juridisk bistand. Lønsauken er ikkje fordelt på einingane dette er budsjettert i ein pott som vil bli fordelt ut når me veit resultatet av lønsoppgjeret i Totalt er det lagt inn 2 millionar i lønsauke. Pensjonsutgiftene er lagt inn med 14% av løn, men i tillegg er det lagt inn ein avsetning på kr 0,5 mill med tanke på å byggje opp eit fond for å stå rusta til signaliserte auka pensjonskostnader framover. Lærdal kommune får ein nedgang i eigedomsskatt frå verker og bruk på om lag 3,2 millionar i Statsbudsjettet for 2015 gjev ikkje rom for å auke driftsnivået. Kommunen får ein vekst i frie inntekter som ligg under landsgjennomsnittet. Samla auke i få 2014 til 2015 i frie inntekter er vurdert til 3,2 %. Ved utrekning av realveksten i kommunesektoren sine inntekter for 2015, blir det lagt til grunn ein vekta løns- og prisvekst (deflator) på 3% på kommunal tenesteyting, herav lønsvekst på 3,3%. Løn tel om lag 2/3 av deflatoren. 5

6 Samtidig har staten lagt nye oppgåver til kommune utan øyremerking av midlar. Nye eller endra oppgåver i 2015 er mellom anna: 1. Auka pensjonskostnader utover det som vert kompensert gjennom deflatoren. 2. Styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta. 3. Styrke kommunale tenester til rusavhengige og personar med psykiske lidingar. 4. Auke fleksibiliteten i barnehageopptaket. 5. Rett til brukarstyrt personleg assistanse (BPA)for personar under 67 år. 6. Vidare utbygging av øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 7. Kommunal medfinasiering av spesialisthelsesteneste vert avikla i Innslagspunktet til ressurskrevjande brukara vert auka, kompensasjonsgraden vert uendra. 9. Styrka satsing på vidareutdanning av lærarar. 10. Bevilgninga til dagaktivitetstilbodet for heimebuande personar med demens. Prognosen for rekneskapen 2014 viser at Lærdal kommune mest truleg får eit underskot, noko som gjer utfordringane større for Samla er det lagt inn kr i investeringar for Av dette er 7,8 mill innan sjølvkostområdet vatn og avlaup. Eigenkapitalinnskot KLP med kr ,- 3 Inntektsføresetnader 3.1 Skatteinntekter Skatteinntekter er lagt inn med kr 63,980 millionar som er i tråd med siste prognose frå KS oktober 2014, dette er 1,5 mill over prognosen i endra budsjett Rammetilskot Rammetilskotet er lagt inn med 65,489 mill som er i tråd med siste KS prognose som er oppdatert etter framlegget til statsbudsjettet for Prognosen for rammetilskot 2015 er 1 mill mindre enn endra budsjett Eigedomsskatt Eigedomsskatten på kraftanlegg er budsjettert med 22,5 mill etter at me har fått stadfesta skatt på kraftanlegg frå Sentralskattekontoret. Dette er ein nedgang på 3,2 mill frå budsjett Det er lagt inn eigedomskatt på næring og bustader med 2 mill 3.4 Konsesjonsavgift Konsesjonsavgifta for 2014 er kr

7 3.5 Andre generelle statstilskot Dette er i hovudsak tilskot frå Husbanken som gjeld rentekompensasjon på investeringar innan pleie og omsorg og skule. Kompensasjonen er settned med kr ,- Då rentenivået er lågt. 3.6 Sal av konsesjonskraft Prognosen viser at netto overskot på sal av konsesjonskraft vil bli endra frå 14,8 mill i 2014 til om lag 12,3 mill i Dette er ein nedgang på 2,5 mill 3.7 Utbytte Det er lagt inn 4 mill i Dette er utbytte frå Okken Kraft KF. Lærdal Energi A/S har informert Lærdal kommune at utbytte for driftsåret 2014 betalt ut i 2015 kan verte 0,- Det er difor ikkje budsjettert med utbytte frå Lærdal Energi A/S i Disposisjonsfond Saldo på disposisjonsfondet pr vil etter alt og døme vere på kr ,-. Eit meriforbruk ved utgangen av året må dekkast inn med midlar frå disposisjonsfondet. 3.9 MVA kompensasjon: Frå 2014 vil MVA kompensasjon går direkte inn som finasiering av investeringane Renter/avdrag Pr er samla lånegjeld om lag kr 229 mill. I 2015 har me lagt til grunn ei flytande rente på 2,5%. Eitt lån på 7,9 mill kr er gått over til flytande rente i oktober 2014 Renteutgifter er budsjettert med 6,3 mill, og avdrag er sett til 9,5 mill i Oversikt låneporteføljen LÅN LÆRDAL KOMMUNE Saldo Saldo Utløp Årleg Endeleg Rentesats Renter binding avdrag avslutning HUSBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNEKREDITT ,50 % KOMMUNEKREDITT ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,67 % LÅN KLP ,38 % KLP KOMMUNEKREDITT ,50 % KLP KOMMUNEKREDITT ,30 % KOMMUNALBANKEN ,66 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % KOMMUNALBANKEN ,50 % T O T A L T I og med at Lærdal kommune er ROBEK kommune må alle lån godkjennast av Fylkesmannen. 7

8 3.12 Næringsfondet: Prognose for næringsfondet i 2014 går fram av tabellen under. IB Reisemålsselskap Omstilling - avsetting kommunal eigenandel Prosjet sau og utmark Diponert av KS/FSK Disponert av Lærdal Næringsutvikling A/S Landbruk Kompetanseutviklingstiltak Arrangement Innmet rente og avdrag Konsesjonsavgift UB Summane er i hennhold til rammeplan for Lærdal Næringsutvikling A/S (LNU). 4 Økonomiske oversikter 4.1 Budsjettskjema 1A - Drift Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - Netto avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger - - Bruk av bundne avsetninger - - Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

9 4.2 Budsjettskjema 1B - Drift Til driftsrammer: Rekneskap 2013 Budsjett 2014 Endra budsjett 2014 Budsjett 2015 Ansvar Folkevalde organ Ansvar Rådmannsfunksjonane Ansvar Kyrkja og andre trusamfunn Ansvar Oppvekst Lærdal Ansvar Oppvekst Borgund Ansvar Oppvekst Ljøsne Ansvar Lærdalsøyri skule Ansvar Lærdalsøyri barnehage Ansvar Helse Ansvar Sosiale tenester (NAV) Ansvar Pleie og Omsorg Ansvar Barnevern Ansvar Kultur og formidling Ansvar Teknisk drift Ansvar Nøytrale innt/utg Ansvar 183 Pensjon Ressurskrevnde brukarar Lønsreguleringsfond Konsesjonskraft netto Momskompensasjon Investering Sum fordelt til driftsrammer Sum til fordeling Fordelt til drift Rekneskapsmessig mindreforbruk

10 4.3 Driftsbudsjett 2015 Driftsbudsjett 2015 Opphaveleg budsjett 2014 Endra budsjett 2014 Årsbudsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt - verker og bruk Utvida eigedomskattgrunnlag - Næring og bustadar 7 promille Rentekompensasjon eldreomsorg / tilskot Rentekompensasjon skule / tilskot Konsesjonsavgift (inntekt) SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbyte (Lærdal Energi) Utbytte - sal av kraft Stuvane Renteutgifter lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Ansvar Folkevalde organ Ansvar Rådmannsfunksjonane Ansvar Kyrkja og andre trussamfunn Ansvar Oppvekst Lærdal Ansvar Helse Ansvar Sosiale tenester (NAV) Ansvar Pleie og Omsorg Ansvar Barnevern Ansvar Kultur og formidling Ansvar Teknisk drift Avsetning til lønsreguleringsfond Konsesjonskraft netto Sum fordelt til driftsrammer Disposisjonar: Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond (Okken Kraft ) Avsetning til næringsfond (konsesjonsavgift) Avsetning til næringsfond (mottekne avdrag) Avsetning til fond (mottekne renter) Avsetning til auka pensjonskostnadar Midlar til vedlikehaldsfond Avsetning til ressurskrevjande brukarar Bruk av fond prosjekt - Plan-leiarutvikling-informasjon-juridisk Overføring investeringsbudsjett (driftsoverskot) - Netto disposisjonar Balanse

11 Kommentarar til tabellen : Utbytte sal av kraft Okken Kraft KF er sett til 4 mill kroner. Av dette er 3,5 mill brukt i drift og 0,5 mill er sett på disposisjonsfond. Det er sett av kr 2 mill til lønsregulering i Råma til Pleie og omsorg er fyrst redusert med 2,8 mill som er midlar knytt til Samhandlingsreforma, og deretter auka opp med kr ,- til styrka grunnbemanning. Det er lagt inn avsetningar til ressuskrevjande brukar Det er lagt inn avstning til vedlikehaldsfond. Det er ikkje avsett til overføring investeringsbudsjettet. Framlegget frå rådmannen er å: 1. Auke rammene på a. Folkevalde b. Rådmannsfunksjonen - c. Helse og NAV d. Pleie og omsorg 2. Innføre eigedomsskatt på næring og bustadar. 3. Vedta dekningsgrad på sjukeheimen som skissert i kommentarane frå Kommunlasjef Helse og omsorg. 4. Førebu endringar i skulestrukturen med verknad frå Midlar til naudsynt planarbeid, omdøme- og informasjonsarbeid, organisasjonsutvikling, juridisk bistand vert samla i ein pott. 5 Kommentarar knytt til dei ulike ansvar 5.1 Ansvar 100 Folkevalde organ: Under dette ansvart ligg i hovudsak sentrale folkevalde organ, kontrollutval og revisjon, råd for eldre og funksjonshemma og hovudtillitdvalde. Råma for ansvar 100 var auka til 3,8 mill. Sentrale folkevalde organ er budsjettert med 2,7 mill som er godtgjersle til ordførar, møtegodtgjersle, tenestefrikjøp og tapt arbeidsforteneste til folkevalde. Det er og lagt inn kontingentar på kr Dette gjeld Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) kr og Sogn Regionråde kr

12 Hovutillitsvald er lagt inn med kr som er 40% tillitsvald fagforbundet og 20% tillitsvald utdanningsforbundet. Kontrollutval og revisjon er budsjettert med som er møtegodtgjersle, kjøp av sekretær kr og revisjon kr Råd for eldre og funksjonshemma er lagt inn med kr Ansvar 110 Rådmannsfunksjonane: Ansvar 110 rådmannsfunksjonane inneheld sentraladministrasjon, felles IT, servicesentralen, felles rekneskapskontor, skatteoppkrevjar, ymse fellesutgifter, plan, felles landbrukskontor, samfunnssikkerheit og beredskap. Til rådmannen ligg og fleire funksjonar som vert finansierte gjennom bruk av midlar frå næringsfondet eller der budsjettet går i null. Dette er næringsarbeidet, reiseliv og ymse prosjekt. Villakssenteret har sitt eige budsjett finansiert gjennom inntekter frå besøkande. Arbeidet med å finne andre driftsløysingar er løfta over på Lærdal næringsutvikling, På sentraladministrasjonen er det budsjettert med k ,. Dette er lønkostnader til 3,56 årsverk, og ca kr ,- til tenestereise, kurs, diett, telefon. Felles it er budsjettert med kr , utan om løn er dette driftsavtalar, lisensar, tele- og datakommunikasjon Servicesentralen er budsjettert med 1,5 mill som i hovudsak er løn til 3 årsverk. Plan er budsjettert med kr ,-. Her er det lagt inn kr til konsulenttenester knytt til planarbeid. Fellesutgifter er knytt til utgifter som porto, bedriftshelsetenester, stillingannosar, kontingentar og div serviceavtalar for heile organisasjonen. Det er budsjettert med kr Me forventar at det vert trong for meir midlar til planarbeid (samfunnsdel kommuneplanen og skulebruksplan) og juridisk bistand. Det er vidare trong for å føre vidara satsinga på leiarutvikling, (anslaggsvis kr ) arbeid med arkivplan ( anslagsvis kr ) og innføring og drift av informasjonsstrategi (anslagsvis kr ). Det er sett av midlar i eigen pott til desse føremåla utanfor rådmannsfunksjonen. Mykje aktivtet er og bunde opp gjennom avtalar med nabokommunane. Dette gjeld landbruk, skatteinnkrevjing og rekneskap. Dvs at kostnadane er fordelte etter er ein bestemt fordelingsnøkkel. Felles rekneskapskontor er budsjettert med 1,1 mill Skatteoppkrevjarkontoret er budsjettert med kr ,- 12

13 Landbruk er budsjetter med 1,4 mill Tilskot til veterinærar er ikkje lagt inn i budsjettet. Me har motteke søknad om årleg støtte på kr i tre år framover. Det er søkt om midlar til tiltak i verdsarvområdet. Dette er ei grunnfinansiering som skal ligge i botnen, og er å sjå på som driftsstøtte. Næringsfondet kan difor ikkje nyttast til dette føremålet. Det er søkt om kr i 2015, men dette er ikkje lagt inn i budsjettet. Sogn Regionråd har utarbeida framdrift for tilsetting av skogbruksfagleg kompetanse i medlemskommunane. Det ligg føre semje i rådet om interkommunalt samarbeid på dette feltet. For at dette arbeidet skal komma i gang i 2015 må det settast av midlar i budsjettet for Felles Landbrukskontor ÅLA. Det er tilrådd å setta av kr Når prosjektskisse er klar, vert den lagt fram for politisk handsaming. Nettoråma for rådmannsfunksjonane var på kr 11,6 mill. Legg me tidlegare vedteken ramme til grunn, må me gå til oppseiingar av tilsette for å komme ned på ramma, då andre kostnader er barberte så langt ned som det let seg gjera. 5.3 Ansvar 111 Kyrkja og andre trusamfunn: Her er råma sett til kr ,- Det er 2,9 mill i overføring til kyrka, sjå vedlegg, og kr til andre trusamfunn. Om kyrkja skal få behalde si ramme som føreselge, er ei politisk vurdering. Sjå vedlegg. 5.4 Ansvar 129 Oppvekst Lærdal Funksjon Administrasjon kultur og oppvekst Sakshandsamar går tilbake til 100% stilling, ho har hatt permisjon i 20% i to år. Kommunalsjefen skal vere leiar for regionnettverket for skule og barnehage i Sogn, noko som vert kompensert med kr i året. Denne funksjonen varer i to år, og i denne perioden vil sakshandsamar overta nokre av hennar oppgåver. Totalt vert det ei budsjettauke på knapt Skulane og barnehagane i Lærdal har gjennom fleire år hatt innsparingar. Rammene er no så tronge at det berre er på løn ein kan skjere ned ytterlegare. I 2014 har me redusert årsverk i større grad enn nedgangen i barnetalet gir grunnlag for. Pedagogstillingar er reduserte gjennom naturleg avgang og avslutting av engasjement, men me har vore nøydde til å seie opp assistentar både i barnehage og skule/sfo. Gjennom færre vedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp og meir bruk av grupper og tolærarsystem, er me i gang med ein kostnadsreduserande snuoperasjon på 13

14 dette området. Dette er prosessar som tek tid, og som føreset ei stabil grunnbemanning i skule og barnehage. Ei aukande utfordring i grunnskulen er å gje framandspråklege barn norskopplæring, eventuelt også morsmålsopplæring. Opplæringslova 2-8 slår fast retten til slik opplæring. Tidlegare følgde det midlar med busette flyktningar til språkopplæring, men dette fell bort frå Vedtaket om busetting av flyktningar i Lærdal fører med seg eit ressursbehov på dette området. Både i skulane og barnehagane er det fleire tilsette som ynskjer å nytte seg av seniortiltak. Dette medfører også ei auke i kostnader. Ein desentralisert skule- og barnehagestruktur er ressurskrevjande og gir i aukande grad ulik vaksentettleik i skulane og barnehagane. Med minkande barnetal, bør ein på eit tidspunkt vurdere ulempene med strukturendringar opp mot stadige innsparingar i alle institusjonane Funksjon 20100: Lærdalsøyri barnehage Lærdalsøyri barnehage har 83 barn frå , og vil få 87 neste barnehageår ut frå dei tala som føreligg no. Det vart redusert med ei avdeling i august, og ein føreset at ein held fram med seks avdelingar. Bruken av styrkingsmidlar er vorte meir fleksibel, og me har no mindre ressursar øyremerkt til einskildbarn. Budsjettet er auka mellom anna grunna lønsauke, seniortiltak og at ein feilbudsjettering frå 2014 er retta opp. Ut frå storleiken på barnehagen bør det vere assisterande styrar i minimum 20%. SFS (særavtale for barnehagar) rår til at ein har assisterande styrar i store barnehagar. Dette omfattar barnehagar som ligg over 42 plassar, LØB har 72 godkjende plassar. På grunn av svært tronge økonomiske rammer for barnehage i 2014 har det ikkje vore mogleg å gje rom for styrarassistent, sjølv om det har vore eit klart behov for det. Barnehagen har ei opningstid på 9 timar og 45 minutt. I barnehagane elles i regionen er maks opningstid på 9 timar vanleg. Dersom ein reduserer med 30 minutt kan ein ha same opningstid som i SFO, frå 6.45 til Dette vil ikkje vedkome mange brukarar, og det vil truleg verke positivt på arbeidsmiljø og sjukefråver. Barnehagen har i dag eit høgt sjukefråver, noko som gir store vikarutgifter. Dersom dette skal verte gjennomført, må vedtektene endrast. Inntektene vert auka noko i begge barnehagane grunna ny makspris Funksjon Borgund barnehage 10 barn frå januar 2015, 11 frå nytt barnehageår. Lærar og assistentressurs er redusert og flytta over til Borgund skule grunna endra behov i barnegruppa. 14

15 5.4.4 Funksjon Lærdalsøyri skule 176 elevar dette skuleåret, vil auke med åtte til 184. Ingen store endringar i personalsituasjonen. Reduksjonen i assistentressursar og lærartettleiken vil bli vidareført. Det er lagt inn 25% stillingsressurs til norskopplæring for framandspråklege elevar Funksjon Ljøsne skule 49 elevar dette skuleåret, 46 neste. Ljøsne skule har redusert budsjettet kraftig denne hausten for å kome i balanse, og må opp att til ein betre pedagogdekking frå nytt budsjettår. Dei aukar med 50% lærarstilling frå og 10% spesialpedagog frå Skyssmidlar til bading vert noko redusert, slik at perioden med bading ikkje kan strekke seg over heile skuleåret Funksjon Borgund skule 20 elevar dette skuleåret, 18 frå nytt skuleår. Ei endring i ressursbehovet medfører større stillingsprosent for spesialpedagog og assistent overført frå barnehagen Funksjon SFO Lærdalsøyri skule og SFO Ljøsne skule Administrasjonen legg ei auke i foreldrebetalinga til grunn for å få budsjettet i balanse. Opplæringslova 13-7 seier at kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. Ein full plass vil med nye satsar koste kr.1850 og ein delt Dette er på linje med satsane i nabokommunar som Årdal og Leikanger. Vidare vil me kunne redusere utgiftene til SFO ved å ha lågare vaksentettleik. Lærdal har i dag ei norm på 12 barn per vaksen, medan t.d. Årdal har 16 barn per vaksen. For å endre dette, må me handsame vedtektene på nytt. 5.5 Ansvar 131 Helse: Det er lagt inn auke i høve inneverande år, og budsjettet for Sogn LMS er komme i tillegg som eigen funksjon (sjå eige budsjettnotat) Helse Frå 2012 har helsestasjonen vore bemanna med 1 årsverk og ein har halde 0,5 årsverk vakant som eit sparetiltak. Om ein vurderar dette i forhold til auka krav til stillinga, utfordringar knytt til barn og unge, førebyggande helsearbeid og mottak av flyktningar vert den samla belastninga for helsesyster for stor. Fleire oppgåver og ytterlegare krav til helsesysterfunksjonen tilseier at bemanningsplanen må fyllast også med tanke på å behalde nøkkelpersonar i tenesta. Kostratal syner at kommunen brukar mindre på førebyggande helsearbeid enn tidlegare og på desse områda ligg netto driftsutgifter legre enn snittet for Sogn og Fjordane. Råma er difor auka opp med slik at helsesysterfunksjonen vert bemanna med 1,5 stilling slik det er eit sterkt ønskje om og behov for å gjere. 15

16 Dette er også i tråd med nasjonale retningsliner og føringar (samhandlinsgreforma, nytt lovverk) som skjerpar krava mot kommunane om å satse på helsefremjande og førebyggande arbeid. Kommunar som innrettar tenestene sine slik hentar ut gevinstar i form av ei betre folkehelse og mindre ressursbruk innanfor dei tunge utgiftspostane helse og pleie-og omsorg Psykisk helse I budsjettprosessen i 2013 vart psykisk helse redusert med 1 årsverk og i tillegg vart prosjektstillinga som rusmedarbeidar avvikla. Det eine,faste, årsverket vart flytta over til pleie-og omsorg. Etter brannen vart denne stillinga flytta tilbake til psykisk helse og dette er planlagt ut Slik råma vår er vil det ikkje vere rom for å vidareføre dette årsverket i psykisk helse og årsverket vil gå tilbake til pleie-og omsorg. Dette er ei stilling som er svært sentral i det daglege arbeidet i tenesta. Stillinga er sterkt knytt opp mot aktivitet og arbeidstrening for fleire utsette grupper, mellom anna arbeidsledige og ungdom som fell ut av vidaregåenade opplæring. Stillinga har sterke og tette band mot NAV som er avhengig av at denne funksjonen i psykisk helse vert vidareført fordi dei ser heilt klart nytteverdien stillinga har med tanke på arbeidstrening og aktivitet for utsette grupper i kommunen. Den som har stillinga har ansvaret for etableringa og drifta av bodbilen. I dag sysselset denne 14 personar. Mange har komme ut att i ordinært lønna arbeid etter eit arbeidstreningsopplegg i regi av dette årsverket i psykisk helse. I tillegg har bodbilen inntekter frå mellom anna nobokommune, apotek,private aktørar,etc. NAV har skrive eit eige notat som forsterkar behovet for denne stillinga. Konsekvens: Om dette årsverket ikkje vert vidareført vert arbeidstreninga og aktivitetar knytt opp til bodbilen nedlagt i sin heilskap. Det er ikkje mogeleg å drifte bodbilen og andre aktivitetstilbod utan stillingsressursen eller i kombinsajon med arbeid i pleie-og omsorg Doktorheimen Kommunen har inngått avtale med fylkeskommunen om leige av eigedomen fram til avtale om kjøp i Avtalen er bindande. Det er fleire bygningar på eigedomen. Kommunen har pussa opp det tidlegare undervisingsbygget slik at det er godt eigna til dagtilbod, treningsrom, møterom og undervisning. Den eldste bygningen er i dag tilrettelagd for kontor, desse er pussa opp med enkle midlar og gjennom dugnadsarbeid og arbeidstrening. Når det gjeld fyrste etasje i bygget er det naudsynt med oppussing for kunne ta dette i bruk. Doktorheimen representerar det viktigaste samhandlingsprosjektet innanfor helse-og omsorgstenesta. Det er fleire oppgåver og tenester som er planlagt samlokalisert på eigedomen. I tillegg gir eigedomen og dei samla tenestene gode vilkår for tverrsektorielt samarbeid, ulike lågterskeltilbod, ein samlingsplass samt å møte noverande og framtidige krav til tenesta. Ved at fleire fagområde vert samla på ein stad gir gode vilkår for samarbeid og samla ressursbruk. Dei som allereie er etablert der trivst godt, er motiverte for utvikling og bidreg positivt til samarbeid på tvers av fagområda. Dette gir oss ein unik mogelegheit til å samle dei ulike fagområda og ressursane i tillegg til å møte krava i Samhandlingsreforma. 16

17 Det er forholdsvis små stillingsressursar som skal til for å få til eit auka aktivitetstilbod og fleire aktivitetar på Doktorheimen. Om me tilset ein ressurs i 40-70% stilling vil me oppnå svært mykje i tillegg til det som er der. Det er allereie omfordelt stillingar innanfor helse og pleie-og omsorg for å dekke dei aktivitetane som er etablert og det er ikkje rom for å omfordele meir innafor dei råmene me har Friskliv Lønsmidlar vert dekka av eksisterande fysioterapibudsjett med 30%. Det er også planlagt at psykiatritenesta skal bidra med 10%, men dette er noko uvisst med tanke på nedskjeringar i tenesta for Sjølv om tilsette ved frisklivssentralen er i eksisterande budsjett vil det vere naudsynt med budsjett for faste utgifter og aktivitetar som t.d. kurs, møter, reising, forbruksmateriale (sjå plan om friskliv som vart vedteken i kommunestyret september 2014, side 9) Sogn LMS Avtalen med legane: Er i ein situasjon der avtalen med legane per dags dato ikkje er ferdigforhandla. Det vil seie at det er knytt ein del usikkerheit til beredskapskompensasjon for legevakt, og det er ikkje avgjort kven som skal vere tilsynslege opp mot KAD sengene, her er ein heller ikkje heilt i mål med stillingsprosent og lønn for denne funksjonen. Dette er det punktet som vil ha mest å seie for totaløkonomien i prosjektet. Vikarbruk i legevaktsentral: Ut frå erfaringar frå tilsvarande tilbod veit ein at det kan vere utfordrande å skaffe vikarar, både ved sjukefråvære og i feriar og høgtider. Dette kjem av at ein må ha ein viss kompetanse og kvalitet på dei vikarane ein nyttar, og difor kan ha vanskar med å få kvalifisert personell. Ved td legevaktsentralen på Eid har dei måtte dekke inn mykje av vikarbehovet ved bruk av overtid på fast personell, og det er ei kostnadsdrivande ordning. Fråvært på lege i vakt: Legane skal ha 50 prosent tillegg dersom dei får beskjed om å ta ei vakt pga sjukefråvær med mindre enn 48 timars varsel. Erfaring seier at det er lite sjukefråvær hjå legegruppa, men dette er likevel ein usikker post. Opplæring: Å sette eit heilt nytt tilbod i drift gjev ein del usikkerheit kring opplæringsbehovet, og behov for anna kursing. Med den nye akuttforskrifta vil kravet til lege i vakt og hjelpepersonell vere skjerpa, og det vil gje behov for noko kursing ( men dette måtte den enkelta kommune ha dekka sjølv dersom dei ikkje hadde vore med i prosjektet ) Nødnettet skal på plass i løpet av 2015, og det fører med seg eit opplæringsbehov. Nokon skal gå på kurs i 5 dagar og nokon skal gå ein dag. Nøyaktig kor stort behovet for td vikarar i høve dette vil bli er det vanskeleg å seie noko om. 17

18 Investeringar: På noverande tidspunkt kan ein seie noko om behovet for ikt utstyr, og litt om behovet på legevakt. Men det er likevel vanskeleg å forutsjå alle behov. Det kjem bl anna av at ein ikkje heilt veit korleis sambruken på legevakt vil vere, korleis ein kjem ut i høve medisinteknisk utstyr opp mot KAD sengene ( kan me td låne infusjonspumper hjå Helse Førde ) mm 5.6 Ansvar 132 NAV/Sosiale tenester: Det ligg ikkje føre budsjettkommentarar frå NAV. 5.7 Ansvar 133 Pleie og omsorg: Råma på pleie og omsorg er auka med kr i høve vedteken råme i førre økonomiplan. Det er lagt inn dei same føresetnadane for drift og organisering i tenesta som førre budsjettår, men me ønsker å styrke grunnbemanninga for å redusere kostnader og sjukefråvære. Dette vert lagt fram som eit eige prosjekt. Ein kostnadsreduksjon vil få konsekvensar for drifta og ein lyt ta ned tenestetilbodet. Dersom dette skal ha effekt lyt me stenge rom på sjukeheimen, avvikle all drift på aldersheimen og ta ned heimetenestetilbodet. Dersom me vel å stenge rom på sjukeheimen vil me kunne ta ned lønskostandane, men me må ta ned drifta med minst 6 rom for at det skal ha effekt. Tilsvarande i heimetenesta kan me redusere heimehjelpsordninga og redusere med 3 årsverk. Heimehjelpsordninga er ei lovpålagt teneste, men me kan ta ned omfanget slik at heimebuande får eit redusert tilbod i forhold til i dag. Konsekvensar for brukarane og tenesta er truleg eit auka press på andre delar av tenesta, td institusjonen. Det er mest truleg lite å oppnå ved å ta slike grep då me veit at me allerie har eit høgt press på institusjonen og plassane der er dei mest kostbare tenestene kommunen driv. Me veit at dekningsgraden (=tal eldre over 80 år som bur på institusjon) på sjukeheimsplassar er høg i kommunen. I 2013 var den 33,1%, kommunegruppa har 21,6% og landsgjennomsnittet er 18,8%. Me veit og at presset på insitiusjonen er stor og at kommunen har ein institusjonsprega tenesteprofil. For å bøte på dette har me vedteke i helse-og omsorgsplanen(2012) at me skal vri tenestetilbodet vårt mot meir heimebasert omsorg. Det er vidare konkludert med at for å få dette til må me etablere eit nytt tilbod i omsorgstrappa; omsorgsbustader med heildøgnsomsorg. Ved ei slik etablering vil me kunne hente ut fleire samdriftsføremoner mot sjukeheimen. For å få dette til vil det få bygningsmessige konsekvensar. I forstudien i prosjektet knytt til omsorgsbustader er det føreslege at sjukeheimen og heimesjukepleien blir samla i ein felles personalbase. Me kan hente ut fleire positive effektar av eit slikt grep mellom anna vil me få eit større fagmiljø, særleg på sjukepleiarsida og me kan hente ressursar på tvers av einigane på ein meir hensiktsmessig måte enn det me kjenner til i dag. I tillegg veit me at for ei moderne og framtidsretta pleie-og omsorgsteneste er det eit mål å drive slik, utan skarpe skiljer mellom inne-og ute tenester. 18

19 Konklusjon: For å kunne drive meir kostandseffektivt er det naudsynt å etablere omsorgsbustader med heildøgnsomsorg. I tillegg tilrår me å dra ut dei samdriftsføremonene som ligg i å gjere bygningsmessige endringar i personalbasen slik at me oppnår ønska effekt på kostnadssida og fagmiljøet. Verknadene av dette vil i fyrste rekke komme i 2016 og utover. 5.8 Ansvar 134 Barnevern: Barnevernsamarbeidet med Aurland er vidareført som for Ansvar 151 Kultur og formidling: Kultur har mange oppgåver å løyse innanfor avgrensa budsjettmidlar. I 2015 har me byantikvar på plass, og får dermed styrka arbeidet med kulturminne og kulturminnevern. Det er ikkje store endringar i budsjettet for neste år, drifta vert vidareført på 2014-nivået, og ein har prøvd å organisere ressursane mest mogleg effektivt innanfor dei rammene som er til rådvelde Funksjon kino: Tal besøkande har auka, og det gir grunnlag for å auke stipulerte billettinntekter Funksjon idrett og (14700) kulturmidlar: Lærdal Musikklag har mista den kommunale støtta til dirigent, og har store økonomiske utfordringar med vidare drift. For å kome dei i møte med nokre midlar, kan ein dele på støtta som no er øyremerka idrettslaget. Ei kommunal støtte til idrettslaget i denne storleiken, er ikkje nokon føresetnad for mottekne spelemidlar til idrettshallen (iflg samtalar med idrettskonsulent i fylket). Administrasjonen foreslår å legge kr inn i dei samla kulturmidla, og øyremerke ein fast årleg sum av desse til idrettslaget, musikklaget og songlaget. Posten vert styrka med kr , slik at ein totalt får kr til fordeling. Fordelingsnøkkelen kan vere 40% til idrettslaget,40% til musikklaget og 20% til songlaget. I tillegg vil dei kunne motta støtte etter søknad til spesielle aktivitetar Funksjon 38501, kulturhus, Funksjonen er styrka med kr , med føremål å skape meir aktivitet i huset Ansvar 162 Teknisk drift: Tekniske tenester har for 2015 fått ei budsjettråme på kr ,-, og legg fram eit budsjett i henhold til råma. Tekniske tenester er i ein ressursmessig vanskeleg situasjon. Det er ikkje balanse mellom bemanning og arbeidsoppgåver i ansvarsområdet. Rapporten frå Deloitte AS i 2013 Analyse og effektivisering konkluderar med at tekniske tenester brukar mindre ressursar til mellom anna eigedomsforvaltning og drift av vegar enn samanlignbare kommunar. Funna i rapporten indikerar at Lærdal kommune har ein god og effektiv drift, men eit for lågt vedlikehaldsnivå. 19

20 Rapporten frå Deloitte AS (side 105) kjem med forslag om å redusere bygningsmassen ved å selje bygg og å nytte eksisterande bygningsmasse meir kostnadseffektivt ved å stenge enkelte bygg. Ein føresetnad for at ansvarsområdet skal kunne halde seg til råma i 2015 er at bassenget på Borgund vert stengt. Her er eit svært høgt forbruk av straum på grunn av defekt varmevekslar i ventilasjonsanlegget og lekasje i bassenget. Det lek ut om lag 6500 liter vatn pr. døgn. Det vert nytta mykje energi til å varme dette vatnet som lek ut. Straumkostnader til drift av bassenget er kutta i budsjettframlegget for Den største utfordringa til tenesteområdet er å få bemanning og økonomiske råmer som gjer det mogeleg å utføre dei nødvendige arbeidsoppgåvene på ein skikkeleg og berekraftig måte. Med det nivået som er no vil vedlikehaldsetterslepet på kommunale bygg og anlegg auke, og området vil slite med kapasitet til gjennomføring av ulike prosjekt Husleige: Leiga for kommunale husvære (utleigebustadar, omsorgsbustadar og aldersbustadar ) vart marknadstilpassa i Denne tilpassinga til marknadsprisar er stort sett i mål 2. halvår For 2015 er det foreslege ein auke av leigeprisane i samsvar med pris- og lønnsveksten på om lag 3% Gebyr: Gebyra for byggesakshandsaming, oppmåling og gebyr etter matrikkellova er i hovudsak auka med 3%. I tillegg er det foreslege justeringar på enkeltgebyr for å få eit gebyrregime som er i samsvar med samanlignbare kommunar. Sjølvkost betyr at kommunen sine kostnader med å levere tenesta skal bli dekka av gebyra som brukarane av tenesta betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene. Innafor sjølvkostområdet er gebyra for vatn og avløp auka med om lag 4-5%. Lærdal kommune nyttar frå budsjett 2015 sjølvkostmodellen til Momentum Selvkost AS til før- og etterkalkulasjon av sjølvkostgebyra. 6 Investeringar: Investeringane vert lagt på eit minimumsnivå. Det som vert prioritert er investeringar som kan verke effektiviserande på drifta. I dette ligg auka investeringar i IKT samt å byrje arbeidet med å få på plass omsorgsbustader. Det siste på ein slik måte at det ikkje belastar korkje investerings- eller driftsbudsjettet. Flest muleg av investeringane bør leggast til andre halvår. Dette for å sjå korleis det går i fyrste halvår og dermed ha mulegheiter for å prioritere om eller stoppe investeringar om naudsynt. 20

21 Frå sentralt hald vert det rådd til at investeringar vert samla i pottar i staden for å sette opp enkeltprosjekt. Dette gjev mulegheiter for ei rammestyring på investeringssida. Dette gjev større fleksibilitet i høve gjennomføring og treng ikkje å ta sakene tilbake for politisk vedtak kvar gong det skjer endringar. Særleg gjeld dette innafor sjølvkostområdet, der det er bygd opp generelle fond som skal handtere ei rekke problemstillingar innafor området. Fondsavsetningane vert gjort på med eitt fond på vatn og eitt anna fond på avløp. Midlar frå fonda må øyremerkast og kan ikkje nyttast på tvers av desse oppgåvene. Rådmannen rår til at slik praksis vert innført og at investeringsprogrammet vert lagt om i samsvar med det. 21

22 6.1 Oversikt investeringar Investingar 2015 Budsjett Budsjett ÅLA Datasenter investeringar Lokal IKT-plattform Lærdal Flaumsikring Lærdalsøyri - Lærdal sin del Ny telefoniløysing IKT - Oppvekst Varmepumpe skule - utgreiing og oppsetting Opprusting uteområde m/leikeapparat Øyri Brannsikring Gamle Lærdalsøyri IKT - Pleie og Omsorg Omsorgsbustadar forprosjekt Bufellesskap funksjonshemma forprosjekt Omsorgsbustader - ombygging aldersheimen Kjøle- og fryseromsanlegg på LAS Tak aldersheim Aggregat LAS Oppgradering kommunale vegar Opparbeiding av veg øvst i Ofta Vest Oppgradering personalfunksjonar Bergo Kjøp av tomt ved Bergo - halvdel Energimerking av bygg Skiltsaker Søknad tilskot/investering kyrkja Totalt andre investeringar Aksjar: Eigenkapitalinnskot KLP Totalt aksjar Sjølvkostområde: Pumpestasjon P Oppgradering personalfunksjonar Bergo Renovering VA-nett Nytt vassverk Hauge Nytt overvåkingssystem VA-anlegg Kjøp av tomt Bergo - Halvdel Lager (kaldlager/utelager) Bergo Halvdel Totalt sjølvkost Totalt Investeringa Finansiering Tilskot Mvakomp Overført frå drift - Sal av bygg/eigedomar Bruk av lån Bruk av lån sjølvkost Totalt finansiering Balanse

23 6.2 Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A - investering 6.3 Budsjettskjema 2B Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2 B Budsjett 2015 Flaumsikring Lærdalsøyri Omsorgsbustader/ombygging aldersheimen Nytt vassverk Hauge Kjøle og fryseromanlegg Las Varmepumpe skulen Ny telefoniløysing Brannsikring gamle Lærdalsøyri Tak aldersheimen Felles EDB-utstyr Aggregat LAS Opprusting uteområde m/ leikeapparat LØBH Renovering VA - nett Nytt overvåkingssystem VA - anlegg Totalt

24 7 Politisk behandling: Formannskapet Framlegg frå Lærdal SP: Formannskapet har gjort fylgjande endringar i rådmannen sitt framlegg før utlegging av budsjett: 1. Det vert ikkje lagt inn eigedomsskatt på næring og bustader, inntekt på kr er fjerna frå budsjettet 2. Det er lagt inn eit utbytte frå Lærdal energi med kr Avdragsutgifter på lån er auka med kr Ansvar 133 Pleie og omsorg er redusert med kr som er midlar tiltenkt prosjekt auka grunnbemanning. Desse midlane er avsett under prosjektmidlar. Ramma er redusert med ytterlegare kr som er forventa effekt av dette prosjektet. 5. Bruk av fond prosjekt er auka med kr jamfør punkt 4. Desse endringane medfører ein bruk av utbytte frå Okken med kr til drift. Formannskapet har bestilt følgjande utgreiingar før endeleg budsjettvedtak: - Omdefinering av aldersheim til omsorgsbustader - Dekningsgrad som følgje av omdefinering til omsorgsbustader. - Samordning av sjukepleiarressursar innanfor sjukeheim og heimeteneste. - Kan ansvar 129 Oppvekst Lærdal reduserast med kr som eit resultat av allereie utført nedbemanning. Framlegg frå Lærdal SV: SV fremjar budsjettframlegget frå rådmannen. SV tek atterhald om endringar i samband med dei utgreiingar fleirtalet i formannskapet har bedt om. Tillegg: Vidareføring av ikkje utførde investeringar i 2014 til 2015 vert lagt fram i eiga sak. FS-182/14 TILRÅDING: Framlegget frå Lærdal SP vart vedteke med 4 mot 1 røyst. Tillegget vart samrøystes vedteke. 24

25 Dette gjev følgjande driftsbudsjett 2015 Opphaveleg budsjett 2014 Endra budsjett 2014 Årsbudsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt - verker og bruk Utvida eigedomskattgrunnlag - Næring og bustadar 7 promille Rentekompensasjon eldreomsorg / tilskot Rentekompensasjon skule / tilskot Konsesjonsavgift (inntekt) SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbyte (Lærdal Energi) Utbytte - sal av kraft Okken Kraft Kf Renteutgifter lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Ansvar Folkevalde organ Ansvar Rådmannsfunksjonane Ansvar Kyrkja og andre trussamfunn Ansvar Oppvekst Lærdal Ansvar Helse Ansvar Sosiale tenester (NAV) Ansvar Pleie og Omsorg Ansvar Barnevern Ansvar Kultur og formidling Ansvar Teknisk drift Avsetning til lønsreguleringsfond Konsesjonskraft netto Sum fordelt til driftsrammer Disposisjonar: Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond (Okken Kraft ) Avsetning til næringsfond (konsesjonsavgift) Avsetning til næringsfond (mottekne avdrag) Avsetning til fond (mottekne renter) Avsetning til auka pensjonskostnadar Midlar til vedlikehaldsfond Avsetning til ressurskrevjande brukarar Bruk av fond prosjekt - Plan-leiarutvikling-informasjon-juridisk Overføring investeringsbudsjett (driftsoverskot) - Netto disposisjonar Balanse

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyre 19.12.2013. Sak 80/13. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyre 19.12.2013. Sak 80/13. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyre 19.12.2013 Sak 80/13 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhald Organisering av budsjettarbeidet s. 3 Overordna kommentarar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SUNN KOMMUNEØKONOMI - OPPVEKST

SUNN KOMMUNEØKONOMI - OPPVEKST Acos Sak 16/237-4 17.06.2016 SUNN KOMMUNEØKONOMI - OPPVEKST Sluttdokument Audun Mo, Ap, leiar Anders Elthun, Sp Lene Lysne, fagforbundet Målfrid Aspeseter, utdanningsforbundet Anita Karlsen Bentås, adm.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Fedje kommune Rådmannen sitt framlegg Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Om budsjettdokumentet... 2 1.2 Føresetnader... 2 1.3 Budsjettprosessen i kommunen... 2 2 Mål og satsingsområde...

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer