2 Bakgrunn for etablering av alternativ markedsplass for obligasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Bakgrunn for etablering av alternativ markedsplass for obligasjoner"

Transkript

1 Høringsinstanser iht vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: Høring - etablering av alternativ markedsplass for obligasjoner 1 Innledning Oslo Børs vurderer å etablere en alternativ markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. Som et ledd i de interne diskusjonene har det vært en dialog med både utstedere, investorer og tilretteleggere, og tilbakemeldingene har vært at de stiller seg positive til at børsen oppretter en alternativ markedsplass. Aktører i markedet har dessuten vært forespurt under utarbeidelse av både markedsmodell og vilkår knyttet til handel og notering, slik at vi skal kunne finne frem til en markedsplass som markedet anser hensiktmessig. Markedsplassen og de tilhørende regleverk, som omhandler krav til notering, herunder løpende forpliktelser og handelsregler, er nærmere beskrevet nedenfor. I tillegg er utkast til følgende regler og forretningsvilkår vedlagt: Regler for opptak og notering av obligasjoner på markedsplassen, herunder løpende forpliktelser Handelsregler for Markedsplass Generelt er det vårt inntrykk at dagens krav knyttet til opptak av lån til notering, løpende forpliktelser og handel synes å være hensiktsmessige, dog er det behov for enkelte mindre justeringer. Dagens regler er også godt innarbeidet hos markedsaktørene. Det er derfor foreslått at de eksisterende kravene langt på vei overføres til den alternative markedsplassen, men at søknadsprosessen forenkles. Dette antas å redusere terskelen for å benytte den alternative markedsplassen vesentlig ettersom notering og handel i mindre grad vil innebære nye krav. Fra børsens side er det også viktig at den alternative markedsplassen fremstår som en markedsplass med høy kvalitet og at handelen er velordnet og tillitvekkende. Forslaget til regler for den alternative markedsplassen sendes på høring til utstedere med børsnoterte lån, medlemmer samt interesse- og brukerorganisasjoner i verdipapirmarkedet. Børsen tar også gjerne imot innspill eller merknader fra andre som måtte ønske å delta i høringen. Høringsfristen er 1. april Bakgrunn for etablering av alternativ markedsplass for obligasjoner I tiden fremover vil reguleringen av det europeiske verdipapirmarkedet endres som følge av implementering av nye EU-direktiver. De nye kravene knyttet til notering av Oslo Børs ASA Phone : Org.no : NO Tollbugata 2, N-0152 Oslo Fax : Internet : P.O.Box 460 Sentrum, N-0105 Oslo Norway

2 børsnoterte instrumenter vil innebære en skjerpelse i forhold til dagens krav, spesielt for låntakere. De nye reglene vil bl.a. innebære at låntakerne underlegges kravene i det nye prospektdirektivet og plikt til å avlegge konsernregnskap i ht IFRS-standardene f.o.m Som følge av EØS-avtalen vil direktivene implementeres i norsk rett, og dermed få betydning for Oslo Børs. Det norske obligasjonsmarkedet består hovedsakelig av profesjonelle investorer. Ved årsskiftet var i underkant av 4% av utestående volum eiet av privatpersoner. Denne investorsammensetningen preger i relativt stor grad de krav og forventninger som generelt stilles overfor låntakere både m.h.t. hvilken informasjon som gis i forbindelse med emisjoner og i løpet av lånets løpetid. Det er stor variasjon blant utstederne, både sett ut i fra hvilken sektor de representerer og sett ut i fra låntakernes størrelse. Børsen anser dette å være en av de sterke sidene ved det norske obligasjonsmarkedet da det er en vesentlig bidragsfaktor til investorenes valgfrihet mht hvilke posisjoner de ønsker å ha. Dagens regelverk inneholder en rekke dispensasjonsregler fra kravet om utarbeidelse av prospekt, både ved offentlig emisjon og ved søknad om børsnotering. Ut i fra de innspillene børsen har fra markedsaktører, synes beskrivelser av låntaker å spille en mindre rolle enn aksjeprospekter for investeringsbeslutninger. Investeringsbeslutningene i førstehåndsmarkedet er ofte uavhengig av obligasjonsprospektene, og utarbeides normalt først i etterkant av at lånet er plassert. Dette har medført at børsen de siste årene gradvis har utviklet en praksis for å gi unntak fra enkelte krav til innhold i prospektet forutsatt at markedet allerede har informasjon om utsteder. Det vil typisk være tilfelle der låntaker har andre børsnoterte verdipapirer. Basert på tilbakemeldinger fra både låntakere, investorer og tilretteleggere, er børsen av den oppfatning at en innstramming av prospektkravene ikke er en ønsket utvikling. For børsen anses dessuten dagens praksis for å være tilfredsstillende i forhold til tilliten og kvaliteten til rentemarkedet. Som følge av at den alternative markedsplassen ikke vil være underlagt de krav som stilles til et børsmarked, verken etter børsloven eller EU-reguleringen, kan regelverket for den alternative markedsplassen utformes slik at det ivaretar de norske markedsaktørenes behov, uavhengig av hvilke krav som fremkommer av de enkelte EUdirektivene. Gjennom etablering av den alternative markedsplassen ønsker børsen å kunne gi et alternativ til dagens børsnotering hvor regelverket kan skreddersys det norske markedet så langt som dette er praktisk mulig og anses hensiktsmessig. På den måten ønsker børsen å kunne gi et tilbud til markedsaktørene som medfører at andrehåndsomsetning skjer i regulerte former og hvor alle er sikret tilfredsstillende gjennomlysning i motsetning til omsetning i det unoterte markedet. Børsen anser dette som en fordel for alle markedsaktører. Administrasjonen tar sikte på at den alternative markedsplassen etter hvert vil bli regulert som en MTF (Multilateral Trading Facility) i ht til Rdir 2004/39 (MiFiD). MiFiD vil tidligst implementeres i norsk rett våren 2006, og tillatelse til å drive en MTF vil således først kunne være aktuelt på dette tidspunkt. Børsen har ved utarbeidelse av markedsmodellen for den alternative markedsplassen sett hen til de krav som stilles til en MTF etter MiFiD. Den alternative markedsplassen vil imidlertid, forut for implementeringen av MiFiD, måtte etableres som et marked som ikke er underlagt reguleringen i børsloven. Som beskrevet ovenfor, innebærer imidlertid ikke dette at markedsplassen blir uten regulering eller kontroll /17

3 3 Forslag til markedsmodell Ved utarbeidelsen av forslag til markedsmodell har børsen forsøkt å hensynta markedsaktørenes forskjellige behov. Dagens børsmarked vil bli videreført, men i tiden fremover vil kravene endres i tråd med implementeringen av nye EU-direktiv i norsk rett. I tillegg ønsker børsen å etablere en alternativ markedsplass hvor reglene i så stor grad som mulig skreddersys de behov norske markedsaktører har dog forutsatt at verken kvaliteten eller tilliten til markedet forringes. Det er foreslått at den alternative markedsplassen deles inn i to undermarkeder. I det ene vil man kunne notere lån med pålydende pr. obligasjon på minimum NOK 1,- og maksimum NOK ,-. I det andre vil man kunne notere lån med pålydende pr. obligasjon på minimum NOK ,-. Skjematisk kan den foreslåtte markedsmodellen skisseres som følger: Oslo Børs Børsnotering Alternativt marked (navn ikke fastsatt) Alle lån som er egnet for notering uavhengig av investorgruppe Lån egnet for notering og pålydende pr obligasjon min. kr. 1 maks kr Lån egnet for notering og pålydende pr obligasjon min. kr I prinsippet er oppdelingen gjort for å skille mellom obligasjoner som er beregnet omsatt blant henholdsvis allmennheten og profesjonelle investorer. Utsteder som tilbyr obligasjoner til mer enn 100 personer vil, uavhengig av børsnotering, være underlagt kravet til informasjon i henhold til nye prospektregler som implementerer prospektdirektivet. Dog er det unntak for tilbud rettet mot profesjonelle investorer hvor minste tegning er på minst euro. (Tilsvarende unntak finnes etter dagens regler, men beløpet er på euro.) Prospektplikten vil også komme til anvendelse ved andrehåndssalg som rettes til flere en 100 med mindre det er rettet mot profesjonelle investorer. Skillet er derfor gjort for å hindre at det både ved utstedelse og omsetning av et obligasjonslån vil være prospektpliktig. Det er kun kravene til minste pålydende, handelspostens størrelse, og kravene til innholdet i prospekt som berøres av oppdelingen. Utover dette omsettes obligasjonene likt og øvrige krav og forpliktelser som påhviler utsteder er de samme /17

4 4 Kommentarer til regelverket Ved utarbeidelse av forslag til regelverkene er det tatt utgangspunkt i de regler som gjelder for børsmarkedet både noteringskrav, løpende forpliktelser og handelsregler. Nedenfor er det først enkelte særtrekk og vesenlige forhold vedrørende regler knyttet til den alternative markedsplassen omtalt nærmere. Deretter er de enkelte regler kommentert i den grad de ikke følger av dagens regulering. 4.1 Generelt Struktur for regelverkene Det er planlagt at de obligasjonene som noteres på den alternative markedsplassen skal handles i SAXESS som dagens obligasjoner, men teknisk sett under en egen børs. Det er derfor naturlig at mange av de krav og forpliktelser som gjelder for handel i handelssystemet også kommer til anvendelse for den alternative markedsplassen. Strukturen for handelsreglene er derfor i stor grad basert på Norex Member Rules (NMR), dog hensyntatt at den alternative markedsplassen ikke inngår som en del av Norexsamarbeidet. I den sammenheng har det også vært naturlig å videreføre NMRs krav og benytte den samme beskrivelsen for medlemmenes tekniske systemer og oppkobling mot handelssystemet som er i NMR. Det er også forutsatt at man må være medlem på den alternative markedsplassen og handle via representanter som etter dagens regler. Ettersom de fleste aktuelle medlemmer på den alternative markedsplassen allerede er knyttet opp mot SAXESS, vil det forhåpentligvis ikke være større problemer eller kostnader knyttet til oppkobling mot den alternative markedsplassen for det enkelte medlem. Når det gjelder noteringsvilkår og løpende forpliktelser for utsteder, er regleverket basert på den strukturen som er valgt for tilsvarende regler for børsnoterte obligasjoner i Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter (som for tiden også er ute på høring). Børsforskriften vil ikke komme til anvendelse for obligasjoner notert på den alternative markedsplassen, men relevant regulering etter børsforskriften er innarbeidet i regelverket. Tilsvarende kommer ikke verdipapirhandellovens regler om taushetsplikt, forbud mot misbruk av innsideinformasjon, kursmanipulasjon mv. direkte til anvendelse, og de er derfor søkt innarbeidet i regelverket. Dette er omtalt nærmere nedenfor Overflytting fra børsnotering Noteringsreglene åpner for at utsteder kan søke et lån overflyttet fra børsnotering og til den alternative markedsplassen, uten å gå veien om strykning og ny søknad om notering. Med de nye prospektreglene samt kravet om utarbeidelse av konsernregnskap i ht IFRS-standarden, antas det at enkelte låntakere vil ønske å søke om overflytting til den alternative markedsplassen. Enkelte investorer har imidlertid krav om børsnotering for lån som skal inngå i deres portefølje, og av den grunn er det i avsnitt 2.6 foreslått minimumskrav som må oppfylles før børsen kan behandle søknad om overflytting. Det er foreslått et vilkår om at obligasjonseiermøte må gi sitt samtykke til overflytting. Det foreslås et krav om at 2/3 av utestående obligasjoner som er representert på obligasjonssiermøtet må ha stemt for beslutning om flytting og at minimum 50% av utestående lån må være representert på obligasjonseiermøtet. Dersom mindre enn 50% av utestående lån er representert, kan låntaker innkalle til nytt obligasjonseiermøte hvor /17

5 2/3 flertall må stemme for flytting av lånet, uavhengig av om 50% av utestående lån er representert. Dersom obligasjonseiermøtet gir samtykke til overflytting, skal låntaker fremsette et tilbakekjøpstilbud til samtlige obligasjonseiere. Begrunnelsen for et slikt krav er at enkelte investorer kan være bundet av interne regler eller lovkrav som krever at lånet er børsnotert. Det er derfor viktig at de får en mulighet til å selge lånet før overflytting finner sted. Når det gjelder tilbakekjøpstilbudet, er det krav til likebehandling av obligasjonseierne og tilbudet må være til markedsriktig kurs. Det er i regelverket inntatt forslag til flere minimumskrav til innhold i tilbakekjøpstilbudet, og at det skal forelegges den alternative markedsplassen for gjennomsyn før tilbudet kan offentliggjøres. Det foreslås også inntatt en regel om at låntaker ikke plikter å fremsette tilbakekjøpstilbud dersom samtlige obligasjonseiere møter på obligasjonseiermøte og samtidig samtykker i overføring av lånet til den alternative markedsplassen. Resultatet av tilbakekjøpstilbudet skal offentliggjøres via markedsplassen Innsidehandel, taushetsplikt, kursmanipulasjon mv. Enkelte av verdipapirhandellovens regler gjelder kun for børsnoterte instrumenter, og vil således ikke komme direkte til anvendelse for renteinstrumenter som er notert på den alternative markedsplassen. Det gjelder blant annet for reglene om taushetsplikt, innsidehandel og forbud mot kursmanipulering. Tilsvarende regler er derfor søkt innarbeidet i regelverket så langt de passer. Den alternative markedsplassen kan ikke regulere atferden til investorene, og det er derfor kun medlemmer og utstedere som er underlagt forbud og plikter som tilsvarer verdipapirhandellovens regulering. Som for børsmarkedet, er det tatt inn regler som forbyr både utstedere, utsteders ansatte og tillitsvalgte samt medlemmene å handle i obligasjoner dersom de har innsideinformasjon. For medlemmer er det også et forbud mot å medvirke til en handel dersom det vet eller bør vite at kunden misbruker innsideinformasjon. Medlemmet vil i tillegg selv være underlagt strenge begrensninger hva gjelder handel i verdipapirer generelt i henhold til verdipapirhandellovens regler. Det er videre tatt inn regler for hva som er å anse som innsideinformasjon. Videre er det foreslått inntatt regler som forbyr videreformidling av innsideinformasjon slik at innsideinformasjonen kommer i uvedkommendes besittelse eller kan misbrukes. Det foreslås videre at utsteder skal ha rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon. Dersom utsteder har behov for å gi innsideinformasjon til eksterne personer som ikke er ansatte hos utsteder, skal utsteder føre lister over hvem dette er og når de får tilgang til informasjonen. Dette er langt på vei en videreføring av dagens krav i børsforskriften. Bestemmelsene om forbud mot å misbruke innsideinformasjon, taushetsplikt og kursmanipulasjon er i tråd med nye regler og definisjon av innsideinformasjon slik de fremkommer i Ot.prp. nr. 12 ( ). Dersom disse reglene endres i den endelige lovtekst, vil det også medføre endringer i regelverket /17

6 4.1.4 Opplysningsplikt Det følger av børsloven 5-4 femte ledd at et børsmedlem er, uten hinder av taushetsplikten, forpliktet til å gi børsen de opplysninger som er nødvendige for at børsen skal kunne oppfylle sine plikter. Bestemmelsen er særlig relevant for opplysninger nødvendige for å kunne gjennomføre en effektiv markedsovervåking og kontroll med at markedsaktørene etterlever lover, forkrifter og børsens forretningsvilkår. Opplysningsplikten etter børsloven gjelder ikke overfor den alternative markedsplassen. Det er imidlertid foreslått inntatt en bestemmelse om opplysningsplikt i regelverket som tilsvarer børsloven 5-4 femte ledd, dog uten plikt til å gi opplysninger som er taushetsbelagt etter lov eller forskrift. Selvpålagt eller avtalt taushetsplikt vil imidlertid ikke stå tilbake for denne opplysningsplikten. Det vil særlig være informasjon om sluttkunde som ikke vil kunne kreves av den alternative markedsplassen, i motsetning til hva som er tilfelle for børsmarkedet. Det er imidlertid mulig å anmode Kredittilsynet om å kreve slik informasjon fra medlemmet etter verdipapirhandelloven Det må forventes at den alternative markedsplassen vil anmode tilsynet om å kreve nødvendige opplysninger for å opprettholde en tillitvekkende markedsplass Disiplinærnemnd Det er foreslått at overtredelse av noteringsreglene eller handelsreglene av henholdsvis utstedere og medlemmer sanksjoneres av disiplinærnemnda. Børsen har ønsker om å etablere en disiplinærnemnd som fatter vedtak i saker om overtredelser av lover, forkrifter og forretningsvilkår i børsmarkedet. Ettersom den alternative markedsplassen i stor grad er basert på dagens regler for børsmarkedet, er det naturlig at også overtredelser avgjøres av samme instans. Opprettelsen av disiplinærnemnd fordrer imidlertid en endring av børsforskriften og utarbeidelse av en egen forretningsorden for disiplinærnemnda. Det foreligger foreløpig ingen forslag til endringer i relevante bestemmelser i børsforskriften, og det vil derfor ta noe tid før disiplinærnemnda kan etableres. Når den etableres, er det imidlertid ønske om at også overtredelsessaker som skjer på den alternative markedsplassen behandles av disiplinærnemnda. Dersom disiplinærnemnda ikke er etablert ved oppstart av den alternative markedsplassen, forutsettes at eventuelle overtredelse behandles av børsstyret som overtredelser i børsmarkedet. 4.2 Regler for opptak og notering av obligasjoner på markedsplassen, herunder løpende forpliktelser Regler for opptak og notering av obligasjoner på markedsplassen, herunder løpende forpliktelser, inneholder krav overfor utstederen både ved opptak til notering og mens lånet er notert /17

7 4.2.1 Opptaksvilkår Dagens opptaksvilkår foreslås hovedsakelig videreført på den alternative markedsplassen samtidig som søknadsprosessen er forsøkt forenklet noe uten at det skal forringe kvaliteten på opptaksprosessen. Nedenfor følger kommentarer til enkelte bestemmelser: Minimumskrav til lånet Børsforskriften inneholder krav om at utestående volum i et lån som søkes børsnotert er minimum 25 MNOK. I reglene for den alternative markedsplassen er dette kravet foreslått opphevet. Lånets utestående beløp vil i stedet inngå som en del av vurderingen av om lånet er egnet for notering. Kravene til lånet er beskrevet i kapittel 2. Verdipapirregister Det følger av punkt et krav om at lånet skal være registrert i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av den alternative markedsplassen. Bakgrunnen til dette forslaget er at man ønsker å kunne notere lån utstedt av utenlandske låntakere som ikke har krav om registrering i Verdipapirsentralen, men som for eksempel registrerer lån i VPC, Euroclear etc. Verdipapirregistrert skal godkjennes av den alternative markedsplassen, og det vil i den forbindelse legges vesentlig vekt på at oppgjøret vil kunne fungere på en effektiv måte. Tillitsmann I børsforskriften er det p.t. krav om oppnevnelse av tillitsmann for børsnoterte lån. I avsnitt på den alternative markedsplassen er dette kravet foreslått opphevet. Bakgrunnen er dels at dette er et særnorsk krav, og dels at tillitsmannsordningen er et kommersielt forhold knyttet til lånet som utsteder selv best avgjør om er ønskelig for det enkelte lån. Ordningen er imidlertid så godt innarbeidet, og det forventes at markedet fremdeles vil etterspørre ordningen. Vi ser det også som positivt om utsteder fortsatt velger å inngå tillitsmannsordningen for de lånene som søkes notert. Den alternative markedsplassen vil kunne kreve at det etableres en tillitsmannsordning som vilkår for notering. Det gjelder i de tilfeller hvor det vurderes som viktig at det finnes en nøytral institusjon som kan ivareta obligasjonseiernes interesser. I den grad tillitsmannsavtale inngås for lån som søkes notert, skal børsen i ht punkt fortsatt vurdere tillitsmannens uavhengighet, habilitet og kompetanse slik at tillitsmannsbegrepet ikke utvannes. Bakgrunnen til forslaget er at vi har sett enkelte eksempler på utenlandske tillitsmannsordninger hvor tillitsmannen har dobbeltroller overfor utsteder. I disse tilfellene vil det kunne oppstå rollekonflikter i etterkant, hvilket børsen vil anse som uheldig. Handelspost Som nevnt ovenfor, er den alternative markedsplassen foreslått inndelt i to undermarkeder. Bakgrunnen til dette er å forhindre at prospektkrav kan oppstå i andrehåndsmarkedet som følge av at det rettes mot offentligheten (flere enn /17

8 personer) og dermed underlegges prospektkrav som følge av implementering av nytt EUdirektiv (dette er nærmere beskrevet under punktet Noteringsdokumentet nedenfor). Handelspostens størrelse foreslås inndelt i to kategorier, jf punkt i regelverket. For lån med pålydende pr obligasjon på minimum NOK , vil handelsposten utgjøre: NOK eller USD eller EUR eller NOK Lån med pålydende pr obligasjon over disse tersklene, vil anses rettet mot profesjonelle investorer uansett og prospektplikten vil derfor ikke aktualiseres. For lån med pålydende pr obligasjon på minimum NOK 1,- og maksimum NOK ,- skal handelsposten utgjøre: NOK ,- Søknadens innhold Dagens relativt enkle praksis for søknad om notering foreslås videreført. Det er i punkt inntatt en liste over søknadens minimumsinnhold. I den grad dokumentasjonen i listen er oversendt børsen tidligere, kan man i søknaden henvise til de tidligere oversendte dokumentene. De foreslåtte kravene til innhold i noteringsdokument (som er mer utførlig beskrevet nedenfor), medfører at låntakere som ikke vil være underlagt krav om utarbeidelse av noteringsdokument og samtidig ikke har andre børsnoterte verdipapirer, må oversende årsregnskap og årsberetning for siste 3 år samt siste delårsregnskap. Dokumentene kommer til erstatning for noteringsdokumentet og vil bli benyttet i de vurderingene som gjøres i forbindelse med søknad om notering på den alternative markedsplassen. Prosess Dagens søknadsprosess foreslås hovedsakelig videreført Noteringsdokument Nedenfor følger en kort gjennomgang av enkelte forhold relatert til utarbeidelse av noteringsdokument i forbindelse med søknad om notering på den alternative markedsplassen. Dette står beskrevet regelverkets kapittel 3. Noteringsdokumentets innhold I ht nytt prospektdirektiv skal låntakere utarbeide prospekt ved offentlig tegning eller i forbindelse med søknad om børsnotering. Notering på den alternative markedsplassen vil i seg selv ikke medføre krav om utarbeidelse av prospekt i ht det nye prospektdirektivet. Det nye prospektdirektivet inneholder imidlertid krav om utarbeidelse av prospekt i forbindelse med andrehåndssalg dersom det rettes mot flere enn 100 personer og pålydende pr obligasjon er lavere enn EUR Av denne grunn er det foreslått å dele inn den alternative markedsplassen i to undermarkeder : /17

9 Lån med pålydende pr obligasjon på minimum NOK 1,- og maksimum NOK ,- Lån med pålydende pr obligasjon på minimum NOK ,- Denne inndelingen gjenspeiler seg i kravene til utarbeidelse av noteringsdokument, som er nærmere beskrevet i regelverkets kapittel 3. Noteringsdokumentet skal kontrolleres av markedsplassen som etter dagens praksis. Følgende krav foreslås gjort gjeldende for lån med pålydende pr obligasjon på minimum NOK ,-: Dersom utsteder har børsnoterte verdipapirer eller har eksistert i minimum 3 år og ikke har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold til virksomheten, skal noteringsdokumentet som et minimum inneholde: Sist avlagte årsregnskap, årsberetning og delårsrapport Virksomhetsbeskrivelse, med mindre dette inngår i årsberetningen Lånebeskrivelse som oppfyller de kravene regelverket setter Låneavtale dersom dette utarbeides Markedsplassen skal kunne sette ytterligere krav til innhold og form for noteringsdokumentet. Dersom utsteder har eksistert i mindre enn 3 år eller har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold av betydning for virksomheten siste 3 år, skal låntaker utarbeide et noteringsdokument som gir en beskrivelse av låntaker. Krav til innholdet i dette noteringsdokumentet tilsvarer hovedsakelig kravene i børsforskriften til utarbeidelse av prospekt. Markedsplassen skal kunne gi dispensasjon fra ovennevnte krav dersom særlige forhold tilsier det eller dersom opplysningene ikke kan innvirke på vurderingen av utsteders balanse, resultat eller utsikter. Følgende krav foreslås gjort gjeldende for lån med pålydende pr obligasjon på minimum NOK 1,- og maksimum NOK ,-: Låntaker skal utarbeide prospekt som tilfredsstiller kravene i prospektdirektivet. Frem til det nye prospektdirektivet er implementert vil dette tilsi at det skal utarbeides et prospekt som tilfredsstiller dagens børsforskrift kap 20 og 21. Deretter vil kravene i det nye prospektdirektivet bli gjort gjeldende ved notering av lån på den alternative markedsplassen når obligasjonens pålydende er under NOK ,-. Lånebeskrivelse For alle lån som søkes notert på den alternative markedsplassen skal det utarbeides en lånebeskrivelse som inneholder den informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere lånets betingelser. De foreslåtte kravene tilfredsstiller hovedsakelig dagens krav til innhold i lånebeskrivelsene, og er nærmere beskrevet i avsnitt 3.3. Ansvarserklæring Det er i punkt foreslått at låntaker skal avgi en ansvarserklæring i forbindelse med søknad om notering av lån på den alternative markedsplassen /17

10 Det vil ikke lenger være krav om at ansvarserklæringen skal avgis av styret. I stedet foreslås det at erklæringen skal kunne avgis av ansatte hos låntaker som har fullmakt til dette. Det foreslås videre at dersom det er oppnevnt en tillitsmann for lånet, og låntaker avgir en ansvarserklæring overfor tillitsmannen, skal denne kunne benyttes også i forbindelse med søknad om notering forutsatt at kopi av erklæringen sendes til markedsplassen. Markedsplassen skal dog kunne sette krav til innholdet i ansvarserklæringen overfor tillitsmannen dersom denne erklæringen også skal kunne benyttes i forbindelse med søknad om notering. Det foreslås også inntatt en begrensning om at lånet må være tatt opp til notering senest 4 uker etter innbetalingsdato, i motsatt fall må låntaker avgi en selvstendig ansvarserklæring overfor markedsplassen. Dersom ovennevnte kriterier ikke tilfredsstilles, må låntaker i forbindelse med søknad om notering avgi en selvstendig ansvarserklæring overfor markedsplassen. Samordningsregler For å legge bedre til rette for at utenlandske låntakere skal kunne søke om notering på den alternative markedsplassen, foreslås det i punkt inntatt en regel om at eventuelle prospekter som låntakeren har utarbeidet og som tilfredsstiller kravene i prospektdirektivet, også skal kunne benyttes i forbindelse med søknad om notering på den alternative markedsplassen. Dette innebærer en videreføring av dagens samordningsregler. Offentliggjøring av noteringsdokumentet Det er i punkt foreslått inntatt krav om at noteringsdokumentet senest kl. 12:00 siste handelsdag før obligasjonene tas opp til notering, gjøres allment tilgjengelig på internett. Markedsplassen tar sikte på å innta en link til denne internettadressen i sin melding til markedet om at lånet tas opp til notering. Dette erstatter dagens krav i børsreglene om annonsering i en riksdekkende avis. Det er videre foreslått inntatt en rett for markedsplassen til å holde noteringsdokumentene tilgjengelig på en internettside som driftes av markedsplassen. Bestemmelsen er kun en formalisering av dagens praksis hvor børsen legger prospekter for børsnoterte lån på sin hjemmeside Løpende forpliktelser Informasjonspliktens innhold Dagens krav til å gi informasjon for børsnoterte lån foreslås i store trekk overført til den alternative markedsplassen. Kravene fremkommer i punkt 4.2. Plikten til å offentliggjøre melding om ethvert låneopptak låntaker foretar utgår imidlertid. Låneopptak kan, dersom det har betydning for kursen på utseders obligasjoner, omfattes av den generelle regelen for hva låntaker må informere markedet om. I det foreslåtte regelverket er ordlyden for den generelle informasjonsplikten, jf pkt ny i forhold til dagens bestemmelse i børsforskriften Forslaget er i tråd /17

11 med utkast til ny 10-2 som er en følge av implementeringen av markedsmisbruksdirektivet (Rdir 2003/6), og som for tiden er ute til høring. Selv om dette direktivet ikke vil gjelde direkte for den alternative markedsplassen, foreslås ordlyden harmonisert med forslaget til endret børsforskrift for å unngå to forskjellige informasjonspliktregimer. Etter de nye reglene, skal låntager informere markedet uoppfordret og umiddelbart dersom det foreligger innsideinformasjon som dirkete angår utsteder. Terskelen for når informasjonsplikten inntrer skjerpes således etter de nye reglene. Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 2. februar 2005 for en nærmere redegjørelse for de nye informasjonspliktreglene. I forlengelse av at informasjonsplikten skjerpes, åpnes det for å utsette offentliggjøringen av innsideinformasjonen dersom det foreligger legitime interesser for slik utsettelse. I tillegg er det et vilkår at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og at opplysningene behandles konfidensielt. Dersom låntaker beslutter slik utsettelse, skal markedsplassen informeres om dette skriftlig. Det er inntatt eksempler på tilfeller hvor utsatt offentliggjøring kan benyttes, dog er det ikke en uttømmende eksemplifisering. Tilsvarende regel vil bli implementert for børsmarkedet, og det vises til høringsnotatet som nevnt ovenfor. Regnskap Når det gjelder kravene til utarbeidelse av regnskap, foreslås ikke plikt til å utarbeide konsernregnskap i ht IFRS-standardene. For børsmarkedet forventes dette kravet å bli implementert fra 2007 som følge av implementeringen av EU-regulering. Det vil dog ikke være forbud mot at låntaker som søker om notering på den alternative markedsplassen likevel velger å utarbeide konsernregnskap i ht IFRS med den følge at dette blir et kommersielt vilkår som markedet selv bestemmer. Utover dette foreslås kravene til regnskapslovgivning å være like for børsmarkedet og den alternative markedsplassen i henhold til avsnitt 4.5. Likebehandling Likebehandlingsreglene i dagens børsforskrift foreslås videreført på den alternative markedsplassen. Reglene medfører at utsteder ikke kan utsette obligasjonseierne for forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut i fra utsteders og obligasjonseiernes felles interesse. Likebehandlingsreglene fremkommer i punkt Språkkrav Valgfriheten vedrørende språk foreslås i punkt utvidet ved at låntaker selv kan velge om søknader, meldinger etc. skal sendes på norsk, svensk, dansk eller engelsk. I den grad låntaker velger å benytte norsk som hovedspråk, kan låntaker også velge å gi opplysningene på engelsk i tillegg til norsk. Dersom utsteder senere skulle velge å endre språk for kommunikasjon til markedet, skal dette offentliggjøres som melding til markedet. Dagens krav om søknad for å kunne benytte engelsk som kommunikasjonsspråk foreslås dermed opphevet /17

12 4.2.4 Strykning Det foreslås regler for at markedsplassen kan vedta strykning av lån på eget initiativ og at låntaker skal kunne søke om strykning. Markedsplassen skal kunne stryke et lån fra notering dersom det ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for notering eller dersom andre særlige forhold tilsier det. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6. Låntaker skal kunne søke om strykning dersom obligasjonseiermøtet har besluttet dette med 2/3 flertall av utestående lån med mindre annet er særskilt avtalt i lånekontrakten. Minimum 50% av utestående lån må være representert på obligasjonseiermøte for at gyldig vedtak skal kunne fattes. Det vises til redegjørelsen innledningsvis under Tilsvarende foreslås at et lån midlertidig kan strykes fra notering under gitte vilkår. Forslaget innebærer en videreføring av dagens krav i børsforskriften Sanksjoner De sanksjonsreglene som gjelder for lån notert på børs, foreslås videreført på den alternative markedsplassen og er inntatt i kapittel Avgifter Vedlagte utkast til regelverk inneholder retningslinjer for at utsteder skal betale avgift i forbindelse med den kontroll som gjøres av noteringsdokumentene og en årlig kursnotering. Avgiftsstrukturen vil bli fastsatt senere og fremkomme i markedsplassens egne avgiftsvedtak Ikrafttredelse Det er i kapittel 9 foreslått at endringer til regelverket skal sendes ut på høring til utstedere og andre interessenter før endringene fastsettes med mindre det anses som åpenbart unødvendig eller ikke er praktisk gjennomførbart. Det er foreslått at endringer til regelverket tidligst kan implementeres en måned etter at endringene er varslet og offentliggjort. Dette for å gi låntakerne tid til å gjøre seg kjent med de nye kravene og gjøre de nødvendige tilpasningene. 4.3 Handel I utarbeidelsen av handelsreglene er det tatt utgangspunkt i Norex Member Rules (NMR). Både innhold og format er i store trekk i overensstemmelse med NMR. Bakgrunnen er at man anser dette som den mest hensiktsmessige strukturen i og med at det antas i relativt stor grad å være de samme medlemmene på både børsmarkedet og den alternative markedsplassen. I tillegg vil handelen foregå i SAXESS slik at mange funksjoner, krav og plikter nødvendigvis vi være de samme /17

13 4.3.1 Innledende bestemmelser Innledningsvis beskrives rammeverket for handelsreglene, og sammenhengen med noteringsvilkårene. Prosedyren for å gjøre endringer i reglene beskriver hvordan man skal samarbeide med medlemmer og interesseorganisasjoner, slik at flest mulig får en rimelig mulighet til å gi innspill til endringene Alminnelige bestemmelser Handelssystemet SAXESS som i dag benyttes av Oslo Børs, vil også bli benyttet for notering og handel på den alternative markedsplassen. Siden de fleste aktuelle medlemmer allerede er knyttet til dette systemet som obligasjonsmedlemmer på Oslo Børs, vil det bli svært enkelt å ta i bruk den alternative markedsplassen. Man har derfor valgt å la hovedtrekkene i de tekniske bestemmelsene i avsnitt 2.1 være stort sett uforandret fra tilsvarende regler i NMR, med samme krav til test, godkjenning, systemendringer mv. I avsnitt 2.2 om informasjon fra handelssystemet, videreføres nåværende praksis fra børsmarkedet. Den alternative markedsplassen har således rett til å videreformidle kurser etc fra handelssystemet til andre som ikke er medlemmer (for eksempel informasjonsdistributører og investorer). I reglene har man valgt å ikke ta inn detaljerte bestemmelser om hvilken informasjon som kan videreformidles til andre enn interne brukere hos medlemmet ( offentlig markedsinformasjon ), men vist til publisering av dette på Oslo Børs hjemmesider. Det antas at man her vil følge nåværende praksis for hva som anses som offentlig informasjon fra børsmarkedet, dvs å vise alle handler med pris, volum og handelstype så snart de kan offentliggjøres, samt å vise akkumulert ordrevolum pr. prisnivå i handelsperioden. Det er tatt inn bestemmelser i avsnitt 2.4 om hvilke ekstraordinære tiltak som kan iverksettes under spesielle forhold som for eksempel markedsforstyrrelser eller tekniske problemer. I praksis vil de tiltakene som eventuelt iverksettes normalt følge det som gjøres i tilknytning til børsmarkedet. For å kunne beskytte medlemmer og investorer mot innsidehandel, er det i handelsreglenes avsnitt 2.5 tatt inn bestemmelser om misbruk av innsideinformasjon, rådgivningsforbud og urimelige forretningsmetoder. Bestemmelsene gjenspeiler i hovedsak innholdet i forslaget til relevante endringer i verdipapirhandelloven kap. 2, men vil gjelde i forhold til obligasjoner som er notert på den alternative markedsplassen. Det vises til de generelle kommentarene innledningsvis under Både den alternative markedsplassen og medlemmene vil være bundet av taushetsplikt som angitt i avsnitt 2.6. Medlemmene vil likevel ha en plikt til å gi informasjon som ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt til den alternative markedsplassen, i den utstrekning den alternative markedsplassen anser det som nødvendig for å overvåke at handelen og noteringen er i samsvar med handelsregler, noteringsvilkår og andre regler som følger av relevant lovgivning og regler. Regulering av ansvarsbegrensninger er angitt i avsnitt 2.7. Hovedregelen er at den alternative markedsplassen og medlemmet ikke skal være ansvarlig overfor hverandre for skader som oppstår, med mindre det er utvist forsett eller grov uaktsomhet /17

14 4.3.3 Medlemsbetingelser Reglene i avsnitt 3.1 angir medlemsbetingelsene. For å kunne delta som medlem på den alternative markedsplassen må det inngås en medlemsavtale. Dette gjelder også for eksisterende obligasjonsmedlemmer på Oslo Børs. Det vil være mulig å bli medlem bare på den alternative markedsplassen, men det stilles tilsvarende krav som for børsmedlemmer med hensyn til tilfredsstillende myndighetstilsyn. I utgangspunktet kreves det offentlig godkjennelse som verdipapirforetak eller kredittinstitusjon med tillatelse til å yte investeringstjenester, men det åpnes for at andre kan bli medlemmer. Det forutsetter imidlertid at det etableres egne regler/bestemmelser som nærmere fastsetter krav til disse medlemmene. Medlemmet må være tilknyttet et clearing- og oppgjørssystem som er godkjent av den alternative markedsplassen. For tiden er det kun VPO som er godkjent. Medlemmene vil bli tildelt en medlemsidentitet. For eksisterende obligasjonsmedlemmer kan dette være den samme identiteten som benyttes i børsmarkedet. Medlemskapet på den alternative markedsplassen kan sies opp av medlemmet med 30 dagers varsel, eller av den alternative markedsplassen med umiddelbar virkning dersom medlemmet ikke lenger oppfyller vilkårene for medlemskap. Medlemmets deltagelse i handelen skal skje gjennom representanter som er godkjent av den alternative markedsplassen og ansatt hos medlemmet. Det stilles krav til representantenes generelle kompetanse og til at de skal ha gjennomført og bestått en prøve med hensyn til handel i handelssystemet. Prøven og det forutgående kurset vil være de samme som Oslo Børs benytter ved godkjenning av børsrepresentanter. Således vil de som allerede er godjente børsrepresentanter også være godkjent som representanter på den alternative markedsplassen. Medlemsavgiften fastsettes i den til enhver tid gjeldende prisliste. Avgiftens størrelse er p.t. ikke fastsatt Handelsregler For å sikre at de kurser og handler som registreres i den alternative markedsplassen er riktige og ikke misbrukes, er det tatt inn regler i avsnitt 3.3 som stiller krav til aktuell markedsverdi. Det er også tatt inn et forbud mot markedsmanipulasjon, samt en beskrivelse av hva som menes med dette begrepet. Den alternative markedsplassen vil kunne beslutte at i tilfeller hvor kravene til aktuell markedsverdi eller forbudet mot markedsmanipulasjon ikke er oppfylt, skal den aktuelle ordren slettes, eventuelt handelen gjøres uoffisiell dvs at den ikke inngår i beregning av høy/lav/siste omsetningskurs. Den alternative markedsplassen vil kunne gripe inn i markedet ved bruk av handelspause eller handelsforbud som beskrevet i avsnittene 3.4 og 3.5. Under en handelspause vil medlemmene ikke være bundet av sine ordre. De vil kunne fjerne eksisterende ordre, men ikke legge inn nye. Dette virkemiddelet vil kunne brukes i forbindelse med offentliggjøring av kurssensitiv informasjon eller andre forhold som kan ha betydning for kursfastsettelsen. Et handelsforbud medfører at medlemmene ikke lenger har anledning til å handle, verken på egen eller tredjemanns regning. Alle ordre i den aktuelle ordreboken vil bli slettet /17

15 Automatisk ordreformidling innebærer at kundeordre kan formidles direkte fra en kunde (ikke-medlem) via medlemmets system til handelssystemet uten behandling av en av medlemmets representanter. Det er foreslått krav til automatisk ordreformidling som tilsvarer kravene i NMR (avsnitt 3.6). Det er imidlertid mulig å benytte automatisk ordreformidling på den alternative markedsplassen selv om det ikke er automatisk ordreslutning i markedet. Det er ikke registrert særlig interesse for å utvide adgangen til automatisk ordreformidling i børsmarkedet. Vi imøteser derfor tilbakemeldinger fra høringsinstansene om automatisk ordreformilding bør være tilgjengelig på den alternative markedsplassen overhodet. Det er i avsnitt 3.7 tatt inn bestemmelser om hvilke sanksjonsmuligheter som den alternative markedsplassen har overfor medlemmer og representanter. Sanksjonene er utformet i tråd med det som gjelder for børsmarkedet, med muligheter for å gi medlemmet en advarsel, et overtredelsesgebyr på inntil 2,5 MNOK, suspendere medlemmet en periode eller oppheve medlemskapet. Det er også åpnet for å ilegge en dagmulkt ved overtredelse av medlemmets opplysningsplikt. Eventuelle sanksjoner vedtas av disiplinærnemnda, jf foran under Kapittel 4 beskriver detaljerte regler for handelen. Den vil i hovedsak foregå på tilsvarende måte som i dagens Ordinary Call submarked med unntak av at det ikke gjennomføres auksjoner ved åpning og stengning av markedet; dvs. at: Ordre er bindende i handelsperioden; Kryssende ordre er tillatt, dersom man har prøvd å handle med medlemmet som hadde ordre som ble krysset; Krysset ordre skal fjernes innen ett minutt; Inngåtte handler skal rapporteres innen 5 minutter; Handler kan rapporteres med utsatt offentliggjøring og vil i så fall bli offentliggjort ved avslutning av handelsperioden For ordre kan det angis hvor lenge den skal være gyldig: Til et klokkeslett (i dag); ut handelsdagen, eller inntil en bestemt dato. Både odd-lot og round-lot ordre kan registreres. Ordrene vil bli vist med kurs, volum og medlemsidentitet for alle medlemmer. Handler vises med kurs, volum og handelstype, kun de medlemmene som er involverte i handelen får vite hvem som er motpart. Handler som er rapportert av begge parter, kan slettes etter anmodning fra medlemmene. Slik anmodning må fremsettes innen 10 minutter etter at handelen er registrert. Det er også mulig for den alternative markedsplassen å slette en handel ved feil, lovbrudd eller lignende. Man vil her følge samme praksis som gjelder for børsmarkedet. Åpningstidene for den alternative markedsplassen er ikke inntatt i handelsreglene, men vil bli offentliggjort på Oslo Børs hjemmesider. Det planlegges nå med at åpningstiden (handelsperioden) vil være fra kl. 09:00 til 16: /17

16 5 Høringsprosessen Utkast til regelverk for den alternative markedsplassen sendes på høring til utstedere med børsnoterte lån, medlemmer og andre interesserte parter. Fristen for innsendelse av høringssvar er 1. april Kommentarer bes sendt til følgende adresse: Basert på de innsendte kommentarene tas det sikte på utarbeidelse av et endelig regelverk som vil tre i kraft tidligst en måned fra berørte parter er varslet og reglene er offentliggjort. Oslo Børs tar sikte på implementering av den alternative markedsplassen i juni. Med hilsen OSLO BØRS ASA Bodil Cathrine Østby Avdelingsdirektør Renter Vedlegg /17

17 Høringsinstanser: Den norske Advokatforening Den norske Revisorforening Finansdepartementet Finansnæringens Hovedorganisasjon Folketrygdfondet Justis- og politidepartementet Kredittilsynet Norges Bank Norges Fondsmeglerforbund Norsk Tillitsmann ASA Norske Finansanalytikeres Forening Norske Pensjonskassers Forening Næringslivets Hovedorganisasjon Sparebankforeningen i Norge Verdipapirfondenes Forening Verdipapirsentralen Økokrim Utstedere av børsnoterte renteinstrumenter Børsmedlemmer /17

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

Juli 2016 ETF-reglene

Juli 2016 ETF-reglene Juli 2016 ETF-reglene Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 3 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene)

Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Regler for opptak og børsnotering av renteinstrumenter, herunder løpende forpliktelser (obligasjonsreglene) Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Virkeområde... 3 2. Opptaksvilkår...

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Obligasjonsmarkedet og overvåking Gammelt marked nye utfordringer. Christian Falkenberg Kjøde 5. desember 2012

Obligasjonsmarkedet og overvåking Gammelt marked nye utfordringer. Christian Falkenberg Kjøde 5. desember 2012 Obligasjonsmarkedet og overvåking Gammelt marked nye utfordringer Christian Falkenberg Kjøde 5. desember 2012 Obligasjonsmarkedet har tatt av 2 Noe statistikk fra 2012 (pr. oktober) 520 lån notert (496)

Detaljer

Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF)

Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF) Deres ref: Vår ref: 265671 Dato: 19.08.2003 Høring - forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF) I medhold av børsloven 5-6 har børsen mulighet for å oppta finansielle instrumenter til

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM

Endringer i priser for førstehåndsmarkedet på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM Børssirkulære nr. 2/2015 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2015 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer i priser for

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/2014

Børssirkulære nr. 4/2014 Børssirkulære nr. 4/2014 Til: Utstedere av verdipapirer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 1. desember 2014 Vår ref: 961256 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer Endringer

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven

Høringsnotat. Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven 1. Innledning I brev av 17. november 2016 ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet vurderer om det er behov for lov og/eller

Detaljer

Endringer i børsforskriften

Endringer i børsforskriften Endringer i børsforskriften 1. Bakgrunn. 3 2. Ikrafttredelse 3 3. Oversikt over hovedpunkter i endringsforskriften.. 3 4. Handelsregler.. 4 5. Nærmere om de vesentligste endringsforslagene 4 5.1 Terminologi

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Handelsregler for Oslo ABM. Versjon 4.0 Sist endret 27.04.07

Handelsregler for Oslo ABM. Versjon 4.0 Sist endret 27.04.07 Handelsregler for Oslo ABM Sist endret 27.04.07 INNHOLD: 1. Innledning... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Endringer i handelsreglene for Oslo ABM... 5 1.3 Overdragelse av rettigheter og forpliktelser... 5 1.4

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Rapportering av transaksjoner i obligasjonsmarkedet praktiske problemstillinger. Christian Falkenberg Kjøde 6. juni 2013

Rapportering av transaksjoner i obligasjonsmarkedet praktiske problemstillinger. Christian Falkenberg Kjøde 6. juni 2013 Rapportering av transaksjoner i obligasjonsmarkedet praktiske problemstillinger Christian Falkenberg Kjøde 6. juni 2013 To markeder forskjellige regler - Regulert marked - Adferdsregler - Handelsregler

Detaljer

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser UTKAST Versjon X.0 Sist endret XX.XX.XX ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 15.12.2015 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

Informasjonsplikt har prioritet

Informasjonsplikt har prioritet Informasjonsplikt har prioritet v/ Thomas Borchgrevink Direktør Markedsovervåking og administrasjon Oslo Børs 05.12.2016 Copyright 2016, Oslo Børs, All rights reserved Agenda Informasjonsplikt for innsideinformasjon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Se vedlagte adresseliste Deres ref: Vår ref: Dato: 22. januar 2014 Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon 1. Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i Anbefaling

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene

Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene Vedlegg til børssirkulære 12/2007 04.12.2007 Vår ref: 660002 Ny verdipapirhandellov og ny børslov. Endringer i obligasjonsreglene 1 OVERSIKT... 3 2 ENDRINGER I NYE LOVREGLER SOM BERØRER UTSTEDERE AV BØRSNOTERTE

Detaljer

DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL

DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL OSLO BØRS Obligasjonsmarkedet part of Oslo Børs ASA DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL Selskaper fra alle verdenshjørner har utstedt lån i det norske

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret

ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser. Versjon 4.0 Sist endret ABM-reglene (Alternative Bond Market) Regler for opptak og notering Løpende forpliktelser Versjon 4.0 Sist endret 01.01.08 ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING...5 1.1 GENERELT... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater

Januar 2016. Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater N Januar 2016 Noteringsavgifter på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater 1 Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Nordic ABM, samt for registrering

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess

Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper Regler for Oslo Axess Oslo Børs ASA v/ Atle Degré og Bjarne Rogdaberg P.O.Box 460 Sentrum 0105 Oslo Per epost til Rita.Distad@oslobors.no Deres ref. 441822 Oslo, 5. februar 2007 Høring Endring i børsregler for børsnoterte selskaper

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Agenda

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10

Obligasjonsreglene. Opptaksregler Løpende forpliktelser. Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 6.10 Sist endret []01.05.10 Obligasjonsreglene Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 445 1.1 GENERELT... 445 1.2 VIRKEOMRÅDE... 445 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statskasseveksler i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statskasseveksler i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statskasseveksler i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 4.0/09.10.2002 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Oppdatert

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statskasseveksler i kalenderåret 2016

Primærhandleravtale for norske statskasseveksler i kalenderåret 2016 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 15.12.2015 Primærhandleravtale for norske statskasseveksler i kalenderåret 2016 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer