Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole"

Transkript

1 Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole

2 Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side trinn side trinn side trinn side 16 2

3 Forord Å beherske lesekunsten er viktig for å klare seg i dagens samfunn og grunnleggende for alle fag i skolen. God leseferdighet er avgjørende for å kunne tilegne seg annen kunnskap og finne inspirasjon i læring. Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese og fordype seg i bøkenes verden. En rekke nasjonale og internasjonale undersøkelser har vist at leseferdigheten til norske elever ikke er på et ønsket nivå. Samtidig er det dokumentert at norske barn og unge leser mindre enn de gjør i land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Selv om de siste undersøkelsene viser at flere gutter enn før leser skjønnlitteratur, er det fremdeles nødvendig med særskilt fokus på gutters lesing. I kunnskapsløftet, den nye reformen i grunnopplæringen, er lesing definert som en grunnleggende ferdighet som skal integreres i alle fag, og norskfaget er styrket. Kronstad skole vil med en lese- og skriveopplæringsplan konkretisere de mål og ferdigheter som er forventet på hvert enkelt trinn. Målet med et slikt konkretiseringsredskap er å gjøre det lettere for lærere på en enkel og rask måte å få oversikt over hva som er forventet /hva som skal gjennomgås på ethvert trinn, samt å kartlegge hvem som trenger ekstra støtte i lese- og skriveopplæringen. Den skal også gjøre det lettere i forholdet til foreldre på foreldremøter og konferansetimer. I tillegg inneholder planen en oversikt over hvilke tester som til enhver tid skal gjennomføres på de ulike klassetrinn. Elevene kommer med klare forventninger til det å begynne på skolen. Ved å starte lese- og skriveopplæringen med en gang, ivaretas barnas iboende entusiasme, interesse og motivasjon for å lære. 3

4 1. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 1.klasse er: Elevene skal forstå at talespråket kan deles i mindre deler; fonem (lyd). Elevene skal forstå at skrevet tekst kan deles opp i mindre deler; grafem (bokstav). Elevene skal forstå at det til ethvert fonem er tilhørende et grafem som skal oppfattes som et signal til en artikulasjon. Fokus skal være på skriving som budskapsformidling, ikke på terping av skriveregler. Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Hele alfabetet skal være tilgjengelig fra skolestart. Det henger bokstavbilder på veggen og bokstavene er limt på pulten. Bokstavinnlæring via: kreativ skriving, språkleker og ord på ord leseopplæring. Kreativ skriving: - Elevene skal bruke PC som skriveredskap minst 5 timer pr. uke inkludert for- og etterarbeid. - De kan jobbe i par. - De skal: skrive fantasiskrift, lete etter bokstaver, lage ordbøker, skape egne tekster, ta utgangspunkt i et bilde og skape tekst til bildet.. Språkleker: - Språkleker minst 2.ganger pr. uke. - Aktiviteter: lytte, lydere, stave, ord/bilde, ordkjeder, gjenfortelle, klappe, rim/rytme - Aktiv bruk av følgende læringsstrategier: lærersamtalen, fri assosiasjon for eksempel ut i fra et bilde, tanke/tegnekart. Ord på ord leseopplæring: - Det skal settes av 2 t pr. uke i snitt til høytlesning. - Det skal settes av tid til stillelesning/se i bøker minst to ganger pr. uke. - Alle elevene skal ha individuelt tilpasset leselekse med seg hjem minst en gang pr. uke. Etter jul evt. to ganger pr. uke. Foreldre/foresatte skal gi skriftlig tilbakemelding på progresjon. - Barnet og foreldrene bør lese minst 15 min. hver dag, enten barnet leser selv, om foreldrene leser for barnet, eller om det er en kombinasjon. 4

5 Foreldresamarbeid: På det første foreldremøte må det være en kort innføring av prinsippene for lese og skriveopplæringen og tekstskaping på PC (kreativ skriving). Det bør deles ut informasjon om dette til foreldrene (konkrete råd og tips til hva de kan gjøre hjemme, forventninger til hjemmet etc.) Lese- skrivetrappen legges ut på nett. Tester og kartlegging til bruk i 1. klasse: Kartlegging av leseferdigheter for 1. trinn, (kommunal test) Mapper Når elevene er ferdige med 1. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Kople lyd og bokstav Kjenne alle bokstavene i alfabetet Lese/ gjøre seg kjent med enkle bøker Kunne riktig leseretning Skriving: Skrive alle bokstavene i alfabetet Fritt skrive/tegne i sin egen skrive- og tegnebok Skape en tekst på sitt nivå. Bruke data som verktøy. Lage illustrasjon til tekst Skriveteknikk: Riktig skriveretning - vet at vi skriver fra venstre mot høyre. 5

6 2. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 2. klasse er: At elevene skal ha knekt lesekoden At elevene skal kunne skrive egne, enkle tekster At elevene skal legge grunnlaget for en god og tydelig skrift At elevene skal kunne lese enkle tekster og svare på spørsmål. Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Bokstavinnlæring via: kreativ skriving, språkleker og ord på ord leseopplæring Kreativ skriving: - Tekstskaping på PC og med blyant - Arbeid med ordkjeder - Lage leksikon/ordbok der hver bokstav har egen side med tekst og illustrasjon - Tegne, uttale og skrive ord som har lyden i seg - Lage setninger med høyfrekvente ord - Dagbok/logg - Gjenfortelling - Tanke/tegnekart Språkleker: - Finne ord som begynner på den aktuelle bokstaven, og som har bokstaven i seg - Lære utenat - Lytteleker; framlyd, lyder inni ordet - Arbeid med ordkjeder - Lage setninger med høyfrekvente ord - Gjenfortelling - Bruke læreresamtalen som læringsstrategi - Fri assosiasjon for eksempel ut i fra et bilde, musikk, bevegelser - Tanke/tegnekart - Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i billedbøker og andre medier - Snakke om innhold og form i eldre og nyere tekster, sanger, rim og regler. - Bevisstgjøring i forhold til sammenhengen mellom språk og kultur 6

7 Individuell leseopplæringen: - lesing/medlesing/parlesing ev enkle tekster - leseøkter minst to ganger i uken - øve ord - Kontinuerlig tilpassing av leseopplæringen. Egen bok - Tilpassete leseforståelsehefter - Gjenfortelling Det skal brukes min. 1,5t pr. uke til høytlesing utenom spisetiden. Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t. Kronstad skoles IKT-trapp Det skal settes av tid til stillelesing i lesetimene. Det skal leses 15 min. hver dag hjemme i selvvalgt bok. Før man har knekt lesekoden leser man sammen med en voksen eller blir lest for Bruk av biblioteket Lese egen skrivelekse høyt en gang pr. uke. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte. På utviklingssamtalene må denne planen/evt. tester legges til grunn når det gjelder samtale om elevens faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 2. klasse: Kartlegging av leseferdighet: Obligatorisk kartleggingsprøve. Orddiktat (følg f.eks. Topstads oversikt over de 100 vanligste ordene) Carlsten lesetest Mapper Når elevene er ferdige med 2. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Kunne de små og store bokstavene Kunne kople grafem (bokstav) til fonem (lyd) Ha knekt lesekoden Skriving: Kunne vite hva et ord er. Kunne vite hva en setning er. Kunne skape en sammenhengende tekst. Kunne følgende høyfrekvente ord: Jeg, meg, deg, seg, og, det, de, men, ikke, som, være, er, her, der 7

8 3. klasse: Hovedformålet med lese- og skriveopplæringen i 3. klasse er: Øke lesehastigheten Øke leseforståelse/forstå det du leser Utvikle skriftferdighetene til sin egen skrift Rettskrivningsregler Videreutvikle skriveferdighetene, så elevene kan lage små fortellinger og enkle fagtekster både på PC og for hånd. Ha kjennskap til noen grunnleggende læringsstrategier Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes min. 1,5t. pr. uke til høytlesing. PC skal brukes som sentralt skriveredskap. Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t. Kronstad skoles IKT-trapp Det skal settes av tid til stillelesing. Leselekse hver dag. Alle skal lese 15 minutter hver dag hjemme, og dette skal føres opp på lesekort/leselogg. Leselekse skal høres på skolen. Elevene får bøker tilpasset leseferdighet. Diktat (øveord) eller gjenfortelling innføres i perioder. Lære dikt, rim, regler og sanger utenat Et skriftlig arbeid på skolen/hjemme hver uke Intensivt kurs i skrivetrening med blyant. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig orientering om lese- og skriveopplæringsplanen for 3. klasse på første foreldremøte om høsten. Det bør her gjennomgåes hva som er foreldrenes ansvar og hva som er skolens. På utviklingssamtalene om høsten og på våren må denne planen/testene legges til grunn når det gjelder samtale om elevenes faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 3. klasse: Arbeid med ord leseutviklingstest fra Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten gjennomføres i sept./okt og i feb./mars (lesetekst + oppgaveark) 8

9 Når elevene er ferdige med 3. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Lese min. 40 ord i minuttet Kunne alfabetet Elevene skal ha arbeidet med ordkjeder Lese en tekst og ha forståelse for den (gjenfortelle, svare på spørsmål, fylle inn riktig ord osv.) Stillelesingshefter Innføring i faktalesning og nøkkelord Kunne styrkenotat i tillegg til tankekart Skriving: Kunne de små og de store bokstavene riktig i forhold til hverandre (størrelse og form). Beherske sin egen skrift. Den skal også være lesbar for andre Kunne høyfrekvente ord som for eksempel: for, til, at, med, skulle, ville, kommer, alt, om, han, hun, vil, også, skal, dette, over, eller, opp, alle, etter, inn, under, der, disse, får, på, mange, vel, sitt Vite at det skal være stor bokstav i begynnelsen av setningen Kunne bruke stor forbokstav i egennavn Vite at det skal være punktum i slutten av en setning Kunne forskjell på vokaler og konsonanter Kunne diftongene Kunne spørreord med hv- Øve på å lytte ut forskjellen på sj-lyden og kj-lyden når du skal skrive Kunne tallord opp til 20 Ha kjennskap til ng og nk som ending. Ha kjennskap til ordklassene Substantiv, Verb og Adjektiv. 9

10 4. klasse Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 4. klasse er: Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart. Å utvikle skriveferdigheter til å skrive sakspregete tekster ut i fra hva de selv er opptatt av. Å arbeide med oppbygging av en fortelling Å bruke litteratur som inspirasjon for egne fortellinger. Kjennskap til estetiske virkemidler i sammensatte tekster Beherske to- og flerkolonne i tillegg til styrkenotat og tankekart. Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes min. 1t. pr. uke til høytlesing i klassen PC skal brukes som sentralt skriveredskap. Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t. Kronstad skoles IKT-trapp Det skal settes av tid til stillelesing Øve på skum- og dybdelesing Det skal være diktat eller gjenfortelling en gang pr. uke. Lære dikt, rim, regler og sanger utenat Det skal være leselekse hver dag. Det skal være skriftlige arbeid på skolen/hjemme hver dag. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte om høsten. På utviklingssamtalene om høsten og på våren må denne planen samt tester ligge til grunn for samtale om elevens faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 4. klasse: Arbeid med ord leseutviklingstest fra Nasjonalt Læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Gjennomføres i sept./okt., og i febr./mars (lesetekst + oppgaveark) Diktater hver uke (TubaLuba eller Ukas ord) 10

11 Når elevene er ferdige med 4. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Lese min. 60 ord i minuttet Lese en fagtekst og ha forståelse av hva som står der. Lese og forstå en instruksjon Kunne lese høyt for andre, for eksempel yngre elever, medelever, småsøsken Ha kjennskap til likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge Skriving: Beherske sin egen skrift både små og store bokstaver Kunne høre forskjell på ord med dobbel/enkel konsonant Kunne skrive de vanligste ord med kj-skj-sk-sj-lyden Kunne skrive de 40 vanligste ordene (se Sigmund sin egen ordliste) Kunne hva et substantiv, verb, adjektiv er Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde 11

12 5. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 5. klasse er: Å fordype seg i lesing av bøker for eksempel gjennom leseaksjoner A bli kjent med dikt som sjanger Å arbeide bevisst med å forstå innholdet i en fagtekst Å kunne skrive og presentere sakprosatekster Å arbeide med rettskriving, lære å bruke ordliste Å skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Å arbeide med ulike skjønnlitterære tekster Å lese bøker/tekster av nyere forfattere, samt skrive bokanmeldelser Å kunne skrive en biografisk tekst (skrive om en forfatter) Å vite om ulike lesestrategier Innhold/metoder for å nå målene: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes i gjennomsnitt 1t. i løpet av uken til høytlesing i klassen Alle skal i løpet av en uke bruke 1t på å låne og lese bøker fra skolebiblioteket. Til sammen skal det brukes gjennomsnittlig 2t. pr. uke til stillelesing Alle skal lese 15 minutter ( = lesekvarten) hjemme hver dag enten i selvvalgt bok eller pålagt leselekse. Med avtalt oppfølging hjemme. (eventuelt bruk av lesekort) Alle må lese min. 5 skjønnlitterære bøker pr. år, på skolen/hjemme, samt skrive bokanmeldelse etter å ha lest bøkene Det skal være et skriftlig arbeid hjemme hver dag PC skal brukes som sentralt skriveredskap Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t Kronstad skoles IKT-trapp. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte. På utviklingssamtalene høst og vår skal denne planen og tester ligge til grunn for samtalen rundt elevens faglige utvikling. 12

13 Tester og kartlegging til bruk i 5. klasse: Ukesluttest som inkluderer test i lese- skriverelaterte elementer Kartlegging av leseferdighet høst og vår: Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Lese og rettskrivingssprøver Når elevene er ferdige med 5. klasse, er det et mål at elevene har lært følgende: Lesing: Lese min. 80 ord i minuttet Bruke oppslagsverk, lese og skjønne innholdet nok til å kunne skrive ulike fagtekster Lese dikt og kunne formidle dikt gjennom dramatisering og framføring Mestre å finne fram på skolebiblioteket, samt kunne bruke det på en målrettet måte. Skriving: Kunne skrive ulike former for dikt Kunne skrive bokanmeldelser Jobbe med personskildringer og hvordan få til spenning, bruke humor og lignende i fortellingen Bruke kreativ skriving som metode ved skriving av fortellinger, som innebærer tilbakemeldinger på hverandres tekster Mestre bruk av spørretegn, utropstegn og punktum Vite hva komma er. Øve på forenkling av dobbel konsonant Vite hva synonymer og antonymer er Skille ord med lang/kort å-lyd Skille ord med ng/gn Skille ord med ks/gs/kt/gt Mestre å dele substantiv inn i egennavn og fellesnavn Mestre bøying av verb i infinitiv, presens og preteritum Mestre bøying av adjektiv 13

14 6. klasse Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 6. klasse er: Å fordype seg i lesing av bøker, for eksempel gjennom leseaksjoner Å vite mer om ulike lesestrategier Å bli tryggere på høytlesing Å kunne orientere seg i en avis og lese ulike sjangre i avisen Å videreutvikle det å skrive en fortelling Å kunne skrive og presentere sakprosatekster Å lære seg fasene i arbeidet med tekst fra uklare ideer til ferdig produkt Å systematisere kunnskapen om grammatikk Å utvikle en generell god studieteknikk der de behersker bruken av ulike typer tankekart og lage egne spørsmål til tekster Å vite om setningsanalyse. Å skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Innhold/metoder for å nå målene: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes i gjennomsnitt 1t. i løpet av uken til høytlesing i klassen Alle skal i løpet av en uke bruke 1t på å låne og lese bøker fra skolebiblioteket. Til sammen skal det brukes gjennomsnittlig 2 t. pr. uke til stillelesing, Alle skal lese min. 15 minutter ( = lesekvarten) hjemme hver dag enten i selvvalgt bok eller pålagt leselekse. Med avtalt oppfølging hjemme. (Lesekort). Alle må lese og skrive bokmelding til min. 6 skjønnlitterære bøker pr. år. Minst 3 av disse bøkene skal presenteres muntlig for medelever og/eller lærer. Det skal være et skriftlig arbeid hjemme hver dag. PC skal brukes som sentralt skriveredskap Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t Kronstad skoles IKT-trapp. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte om høsten. På utviklingssamtalene høst og vår skal denne planen og tester ligge til grunn for samtalen rundt elevens faglige utvikling. 14

15 Tester og kartlegging til bruk i 6. klasse: Ukesluttest som inkluderer test i lese- skriverelaterte elementer. Kartlegging av leseferdighet høst og vår: Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Lese og rettskrivingssprøver Når elevene er ferdige med 6. klasse, er det et mål at elevene har lært følgende: Lesing: Lese 100 ord pr. minutt Mestre å lese ulike sjangre høyt for hverandre Lese en avis og kunne redegjøre for det de har lest. Mestre å finne fram på offentlige bibliotek, samt kunne bruke det på en målrettet måte. Å kunne lese og forstå nynorske tekster Skriving: Kunne lage et intervju og skrive en avisartikkel Skrive leselogg Jobbe videre med skriving av fortelling, utvide øyeblikket, variere ved å bruke ulike adjektiver, miljøskildringer, personskildringer Fortsette med bruk av kreativskriving, med vekt på positive og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres skriftlige arbeid. Kunne bøye et substantiv i kjønn, tall Kunne enkle kommaregler Kunne bruke anførselstegn og kolon Kunne de vanligste ordene med stumme lyder g/d Kunne de vanligste ordene med j-lyden Mestre bruk av ordklassene adjektiv, tallord, pronomen og preposisjoner Kjenne til ordklassen adverb Videreutvikle skriftformingen 15

16 7. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 7. klasse er: Å fordype seg i lesing av bøker, for eksempel gjennom leseaksjoner. Å mestre ulike lesestrategier. Å lese romaner for å oppleve identifisering Å bli kjent med en eller flere lokale forfattere Å arbeide med sakprosatekster og skjønnlitterære tekster, og bruke dette aktivt i skriving og presentasjon av egne tekster. Å skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Å vite om de nordiske språkene inkludert samisk samt de vanligste norske dialektene Å gjøre seg kjent med ulike medier og reklametekster, granske og vurdere de ulike virkemidler Å skrive for en mottaker utenfor klasserommet, for eksempel et leserinnlegg til en avis. Å arbeide med setningslære Å arbeide videre med ordklasser Mestre bruk av adverb Å videreutvikle kreativ skriving som metode. Innhold/metoder for å nå målene: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes i gjennomsnitt 1t. i løpet av uken til høytlesing i klassen Alle skal i løpet av en uke bruke 1t på å låne og lese bøker fra skolebiblioteket. Til sammen skal det brukes gjennomsnittlig 2t. pr. uke til stillelesing, Alle skal lese min. 15 minutter ( = lesekvarten) hjemme hver dag enten i selvvalgt bok eller pålagt leselekse. Med avtalt oppfølging hjemme. (Lesekort). Alle må lese og skrive bokmelding til min. 6 skjønnlitterære bøker pr. år. Minst 3 av disse bøkene skal presenteres muntlig for medelever og/eller lærer. Ukens nyhet. På rundgang skal elevene i perioder presentere en selvvalgt innenriks og utenriks nyhet for resten av klassen. Bruk av Nyhetsquiz kan brukes som motivasjon. Det skal være et skriftlig arbeid hjemme gjennomsnittlig hver dag. PC skal brukes som sentralt skriveredskap 16

17 Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t Kronstad skoles IKT-trapp. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte om høsten. På utviklingssamtalene høst og vår skal denne planen ligge til grunn for samtalen rundt elevens faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 7. klasse: Ukesluttest som inkluderer test i lese- skriverelaterte elementer. Kartlegging av leseferdighet høst og vår: Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Lese- og rettskrivingssprøver Når elevene er ferdig med 7. klasse, er det et mål at elevene ha lært følgende: Lesing: Lese min. 120 ord pr. minutt Lese en avis og kunne redegjøre for det som de har lest Videreutvikle høytlesing av ulike sjangre for medelever. Kunne finne meningen med en sakprosatekst og hente informasjon fra teksten. Lese og gjengi innholdet i enkle skjønnlitterære tekster på svensk og dansk Skriving: Kunne alle ordklasser. Kunne personlig pronomen, eiendomspronomen og relativt pronomen. Bestemme substantiv, tidsbøye verb, gradbøye adjektiv Og/å, da/når, kommaregler Analyse: Verbal, subjekt, indirekte og direkte objekt. Adverbial. Vurdere tekster, tvprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet. 17

18 18

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Lesehester med skrivekløe

Lesehester med skrivekløe LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2014-2017 Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene

Detaljer

PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER

PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER FROGN KOMMUNE, AUGUST 2004 Revidert utgave juli 2006 2 INNHOLDSOVERSIKT Innledning: Hensikt med planen s. 5 DEL 1. GRUNNLAG FOR

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 FROGN KOMMUNE, August 2015 FØRSTE GANG VEDTATT 2004, REVIDERT 2006 OG 2015 1 INNHOLD 1 Innledning og skisse Hovedmål og gjennomføring for Frognelever

Detaljer

Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole

Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole Eidsvoll kommune Utarbeidet 2010/2011 Revidert høsten 2013 1 1. GRUNNLAGET FOR PLANEN 5 1.1. Forankring 5 1. 2. Ressurs-

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE VEFSN KOMMUNE 1.UTGAVE INNLEDNING Vefsn kommune har gjennom prosjektet Språk i fokus satt i gang med å utarbeide en helhetlig plan for språkstimulering, skriftspråkstimulering

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer