Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole"

Transkript

1 Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole

2 Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side trinn side trinn side trinn side 16 2

3 Forord Å beherske lesekunsten er viktig for å klare seg i dagens samfunn og grunnleggende for alle fag i skolen. God leseferdighet er avgjørende for å kunne tilegne seg annen kunnskap og finne inspirasjon i læring. Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese og fordype seg i bøkenes verden. En rekke nasjonale og internasjonale undersøkelser har vist at leseferdigheten til norske elever ikke er på et ønsket nivå. Samtidig er det dokumentert at norske barn og unge leser mindre enn de gjør i land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Selv om de siste undersøkelsene viser at flere gutter enn før leser skjønnlitteratur, er det fremdeles nødvendig med særskilt fokus på gutters lesing. I kunnskapsløftet, den nye reformen i grunnopplæringen, er lesing definert som en grunnleggende ferdighet som skal integreres i alle fag, og norskfaget er styrket. Kronstad skole vil med en lese- og skriveopplæringsplan konkretisere de mål og ferdigheter som er forventet på hvert enkelt trinn. Målet med et slikt konkretiseringsredskap er å gjøre det lettere for lærere på en enkel og rask måte å få oversikt over hva som er forventet /hva som skal gjennomgås på ethvert trinn, samt å kartlegge hvem som trenger ekstra støtte i lese- og skriveopplæringen. Den skal også gjøre det lettere i forholdet til foreldre på foreldremøter og konferansetimer. I tillegg inneholder planen en oversikt over hvilke tester som til enhver tid skal gjennomføres på de ulike klassetrinn. Elevene kommer med klare forventninger til det å begynne på skolen. Ved å starte lese- og skriveopplæringen med en gang, ivaretas barnas iboende entusiasme, interesse og motivasjon for å lære. 3

4 1. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 1.klasse er: Elevene skal forstå at talespråket kan deles i mindre deler; fonem (lyd). Elevene skal forstå at skrevet tekst kan deles opp i mindre deler; grafem (bokstav). Elevene skal forstå at det til ethvert fonem er tilhørende et grafem som skal oppfattes som et signal til en artikulasjon. Fokus skal være på skriving som budskapsformidling, ikke på terping av skriveregler. Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Hele alfabetet skal være tilgjengelig fra skolestart. Det henger bokstavbilder på veggen og bokstavene er limt på pulten. Bokstavinnlæring via: kreativ skriving, språkleker og ord på ord leseopplæring. Kreativ skriving: - Elevene skal bruke PC som skriveredskap minst 5 timer pr. uke inkludert for- og etterarbeid. - De kan jobbe i par. - De skal: skrive fantasiskrift, lete etter bokstaver, lage ordbøker, skape egne tekster, ta utgangspunkt i et bilde og skape tekst til bildet.. Språkleker: - Språkleker minst 2.ganger pr. uke. - Aktiviteter: lytte, lydere, stave, ord/bilde, ordkjeder, gjenfortelle, klappe, rim/rytme - Aktiv bruk av følgende læringsstrategier: lærersamtalen, fri assosiasjon for eksempel ut i fra et bilde, tanke/tegnekart. Ord på ord leseopplæring: - Det skal settes av 2 t pr. uke i snitt til høytlesning. - Det skal settes av tid til stillelesning/se i bøker minst to ganger pr. uke. - Alle elevene skal ha individuelt tilpasset leselekse med seg hjem minst en gang pr. uke. Etter jul evt. to ganger pr. uke. Foreldre/foresatte skal gi skriftlig tilbakemelding på progresjon. - Barnet og foreldrene bør lese minst 15 min. hver dag, enten barnet leser selv, om foreldrene leser for barnet, eller om det er en kombinasjon. 4

5 Foreldresamarbeid: På det første foreldremøte må det være en kort innføring av prinsippene for lese og skriveopplæringen og tekstskaping på PC (kreativ skriving). Det bør deles ut informasjon om dette til foreldrene (konkrete råd og tips til hva de kan gjøre hjemme, forventninger til hjemmet etc.) Lese- skrivetrappen legges ut på nett. Tester og kartlegging til bruk i 1. klasse: Kartlegging av leseferdigheter for 1. trinn, (kommunal test) Mapper Når elevene er ferdige med 1. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Kople lyd og bokstav Kjenne alle bokstavene i alfabetet Lese/ gjøre seg kjent med enkle bøker Kunne riktig leseretning Skriving: Skrive alle bokstavene i alfabetet Fritt skrive/tegne i sin egen skrive- og tegnebok Skape en tekst på sitt nivå. Bruke data som verktøy. Lage illustrasjon til tekst Skriveteknikk: Riktig skriveretning - vet at vi skriver fra venstre mot høyre. 5

6 2. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 2. klasse er: At elevene skal ha knekt lesekoden At elevene skal kunne skrive egne, enkle tekster At elevene skal legge grunnlaget for en god og tydelig skrift At elevene skal kunne lese enkle tekster og svare på spørsmål. Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Bokstavinnlæring via: kreativ skriving, språkleker og ord på ord leseopplæring Kreativ skriving: - Tekstskaping på PC og med blyant - Arbeid med ordkjeder - Lage leksikon/ordbok der hver bokstav har egen side med tekst og illustrasjon - Tegne, uttale og skrive ord som har lyden i seg - Lage setninger med høyfrekvente ord - Dagbok/logg - Gjenfortelling - Tanke/tegnekart Språkleker: - Finne ord som begynner på den aktuelle bokstaven, og som har bokstaven i seg - Lære utenat - Lytteleker; framlyd, lyder inni ordet - Arbeid med ordkjeder - Lage setninger med høyfrekvente ord - Gjenfortelling - Bruke læreresamtalen som læringsstrategi - Fri assosiasjon for eksempel ut i fra et bilde, musikk, bevegelser - Tanke/tegnekart - Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i billedbøker og andre medier - Snakke om innhold og form i eldre og nyere tekster, sanger, rim og regler. - Bevisstgjøring i forhold til sammenhengen mellom språk og kultur 6

7 Individuell leseopplæringen: - lesing/medlesing/parlesing ev enkle tekster - leseøkter minst to ganger i uken - øve ord - Kontinuerlig tilpassing av leseopplæringen. Egen bok - Tilpassete leseforståelsehefter - Gjenfortelling Det skal brukes min. 1,5t pr. uke til høytlesing utenom spisetiden. Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t. Kronstad skoles IKT-trapp Det skal settes av tid til stillelesing i lesetimene. Det skal leses 15 min. hver dag hjemme i selvvalgt bok. Før man har knekt lesekoden leser man sammen med en voksen eller blir lest for Bruk av biblioteket Lese egen skrivelekse høyt en gang pr. uke. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte. På utviklingssamtalene må denne planen/evt. tester legges til grunn når det gjelder samtale om elevens faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 2. klasse: Kartlegging av leseferdighet: Obligatorisk kartleggingsprøve. Orddiktat (følg f.eks. Topstads oversikt over de 100 vanligste ordene) Carlsten lesetest Mapper Når elevene er ferdige med 2. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Kunne de små og store bokstavene Kunne kople grafem (bokstav) til fonem (lyd) Ha knekt lesekoden Skriving: Kunne vite hva et ord er. Kunne vite hva en setning er. Kunne skape en sammenhengende tekst. Kunne følgende høyfrekvente ord: Jeg, meg, deg, seg, og, det, de, men, ikke, som, være, er, her, der 7

8 3. klasse: Hovedformålet med lese- og skriveopplæringen i 3. klasse er: Øke lesehastigheten Øke leseforståelse/forstå det du leser Utvikle skriftferdighetene til sin egen skrift Rettskrivningsregler Videreutvikle skriveferdighetene, så elevene kan lage små fortellinger og enkle fagtekster både på PC og for hånd. Ha kjennskap til noen grunnleggende læringsstrategier Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes min. 1,5t. pr. uke til høytlesing. PC skal brukes som sentralt skriveredskap. Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t. Kronstad skoles IKT-trapp Det skal settes av tid til stillelesing. Leselekse hver dag. Alle skal lese 15 minutter hver dag hjemme, og dette skal føres opp på lesekort/leselogg. Leselekse skal høres på skolen. Elevene får bøker tilpasset leseferdighet. Diktat (øveord) eller gjenfortelling innføres i perioder. Lære dikt, rim, regler og sanger utenat Et skriftlig arbeid på skolen/hjemme hver uke Intensivt kurs i skrivetrening med blyant. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig orientering om lese- og skriveopplæringsplanen for 3. klasse på første foreldremøte om høsten. Det bør her gjennomgåes hva som er foreldrenes ansvar og hva som er skolens. På utviklingssamtalene om høsten og på våren må denne planen/testene legges til grunn når det gjelder samtale om elevenes faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 3. klasse: Arbeid med ord leseutviklingstest fra Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten gjennomføres i sept./okt og i feb./mars (lesetekst + oppgaveark) 8

9 Når elevene er ferdige med 3. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Lese min. 40 ord i minuttet Kunne alfabetet Elevene skal ha arbeidet med ordkjeder Lese en tekst og ha forståelse for den (gjenfortelle, svare på spørsmål, fylle inn riktig ord osv.) Stillelesingshefter Innføring i faktalesning og nøkkelord Kunne styrkenotat i tillegg til tankekart Skriving: Kunne de små og de store bokstavene riktig i forhold til hverandre (størrelse og form). Beherske sin egen skrift. Den skal også være lesbar for andre Kunne høyfrekvente ord som for eksempel: for, til, at, med, skulle, ville, kommer, alt, om, han, hun, vil, også, skal, dette, over, eller, opp, alle, etter, inn, under, der, disse, får, på, mange, vel, sitt Vite at det skal være stor bokstav i begynnelsen av setningen Kunne bruke stor forbokstav i egennavn Vite at det skal være punktum i slutten av en setning Kunne forskjell på vokaler og konsonanter Kunne diftongene Kunne spørreord med hv- Øve på å lytte ut forskjellen på sj-lyden og kj-lyden når du skal skrive Kunne tallord opp til 20 Ha kjennskap til ng og nk som ending. Ha kjennskap til ordklassene Substantiv, Verb og Adjektiv. 9

10 4. klasse Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 4. klasse er: Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart. Å utvikle skriveferdigheter til å skrive sakspregete tekster ut i fra hva de selv er opptatt av. Å arbeide med oppbygging av en fortelling Å bruke litteratur som inspirasjon for egne fortellinger. Kjennskap til estetiske virkemidler i sammensatte tekster Beherske to- og flerkolonne i tillegg til styrkenotat og tankekart. Innhold/metoder for å nå målet: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes min. 1t. pr. uke til høytlesing i klassen PC skal brukes som sentralt skriveredskap. Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t. Kronstad skoles IKT-trapp Det skal settes av tid til stillelesing Øve på skum- og dybdelesing Det skal være diktat eller gjenfortelling en gang pr. uke. Lære dikt, rim, regler og sanger utenat Det skal være leselekse hver dag. Det skal være skriftlige arbeid på skolen/hjemme hver dag. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte om høsten. På utviklingssamtalene om høsten og på våren må denne planen samt tester ligge til grunn for samtale om elevens faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 4. klasse: Arbeid med ord leseutviklingstest fra Nasjonalt Læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Gjennomføres i sept./okt., og i febr./mars (lesetekst + oppgaveark) Diktater hver uke (TubaLuba eller Ukas ord) 10

11 Når elevene er ferdige med 4. klasse, er målet at de skal ha lært følgende: Lesing: Lese min. 60 ord i minuttet Lese en fagtekst og ha forståelse av hva som står der. Lese og forstå en instruksjon Kunne lese høyt for andre, for eksempel yngre elever, medelever, småsøsken Ha kjennskap til likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge Skriving: Beherske sin egen skrift både små og store bokstaver Kunne høre forskjell på ord med dobbel/enkel konsonant Kunne skrive de vanligste ord med kj-skj-sk-sj-lyden Kunne skrive de 40 vanligste ordene (se Sigmund sin egen ordliste) Kunne hva et substantiv, verb, adjektiv er Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde 11

12 5. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 5. klasse er: Å fordype seg i lesing av bøker for eksempel gjennom leseaksjoner A bli kjent med dikt som sjanger Å arbeide bevisst med å forstå innholdet i en fagtekst Å kunne skrive og presentere sakprosatekster Å arbeide med rettskriving, lære å bruke ordliste Å skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Å arbeide med ulike skjønnlitterære tekster Å lese bøker/tekster av nyere forfattere, samt skrive bokanmeldelser Å kunne skrive en biografisk tekst (skrive om en forfatter) Å vite om ulike lesestrategier Innhold/metoder for å nå målene: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes i gjennomsnitt 1t. i løpet av uken til høytlesing i klassen Alle skal i løpet av en uke bruke 1t på å låne og lese bøker fra skolebiblioteket. Til sammen skal det brukes gjennomsnittlig 2t. pr. uke til stillelesing Alle skal lese 15 minutter ( = lesekvarten) hjemme hver dag enten i selvvalgt bok eller pålagt leselekse. Med avtalt oppfølging hjemme. (eventuelt bruk av lesekort) Alle må lese min. 5 skjønnlitterære bøker pr. år, på skolen/hjemme, samt skrive bokanmeldelse etter å ha lest bøkene Det skal være et skriftlig arbeid hjemme hver dag PC skal brukes som sentralt skriveredskap Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t Kronstad skoles IKT-trapp. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte. På utviklingssamtalene høst og vår skal denne planen og tester ligge til grunn for samtalen rundt elevens faglige utvikling. 12

13 Tester og kartlegging til bruk i 5. klasse: Ukesluttest som inkluderer test i lese- skriverelaterte elementer Kartlegging av leseferdighet høst og vår: Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Lese og rettskrivingssprøver Når elevene er ferdige med 5. klasse, er det et mål at elevene har lært følgende: Lesing: Lese min. 80 ord i minuttet Bruke oppslagsverk, lese og skjønne innholdet nok til å kunne skrive ulike fagtekster Lese dikt og kunne formidle dikt gjennom dramatisering og framføring Mestre å finne fram på skolebiblioteket, samt kunne bruke det på en målrettet måte. Skriving: Kunne skrive ulike former for dikt Kunne skrive bokanmeldelser Jobbe med personskildringer og hvordan få til spenning, bruke humor og lignende i fortellingen Bruke kreativ skriving som metode ved skriving av fortellinger, som innebærer tilbakemeldinger på hverandres tekster Mestre bruk av spørretegn, utropstegn og punktum Vite hva komma er. Øve på forenkling av dobbel konsonant Vite hva synonymer og antonymer er Skille ord med lang/kort å-lyd Skille ord med ng/gn Skille ord med ks/gs/kt/gt Mestre å dele substantiv inn i egennavn og fellesnavn Mestre bøying av verb i infinitiv, presens og preteritum Mestre bøying av adjektiv 13

14 6. klasse Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 6. klasse er: Å fordype seg i lesing av bøker, for eksempel gjennom leseaksjoner Å vite mer om ulike lesestrategier Å bli tryggere på høytlesing Å kunne orientere seg i en avis og lese ulike sjangre i avisen Å videreutvikle det å skrive en fortelling Å kunne skrive og presentere sakprosatekster Å lære seg fasene i arbeidet med tekst fra uklare ideer til ferdig produkt Å systematisere kunnskapen om grammatikk Å utvikle en generell god studieteknikk der de behersker bruken av ulike typer tankekart og lage egne spørsmål til tekster Å vite om setningsanalyse. Å skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Innhold/metoder for å nå målene: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes i gjennomsnitt 1t. i løpet av uken til høytlesing i klassen Alle skal i løpet av en uke bruke 1t på å låne og lese bøker fra skolebiblioteket. Til sammen skal det brukes gjennomsnittlig 2 t. pr. uke til stillelesing, Alle skal lese min. 15 minutter ( = lesekvarten) hjemme hver dag enten i selvvalgt bok eller pålagt leselekse. Med avtalt oppfølging hjemme. (Lesekort). Alle må lese og skrive bokmelding til min. 6 skjønnlitterære bøker pr. år. Minst 3 av disse bøkene skal presenteres muntlig for medelever og/eller lærer. Det skal være et skriftlig arbeid hjemme hver dag. PC skal brukes som sentralt skriveredskap Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t Kronstad skoles IKT-trapp. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte om høsten. På utviklingssamtalene høst og vår skal denne planen og tester ligge til grunn for samtalen rundt elevens faglige utvikling. 14

15 Tester og kartlegging til bruk i 6. klasse: Ukesluttest som inkluderer test i lese- skriverelaterte elementer. Kartlegging av leseferdighet høst og vår: Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Lese og rettskrivingssprøver Når elevene er ferdige med 6. klasse, er det et mål at elevene har lært følgende: Lesing: Lese 100 ord pr. minutt Mestre å lese ulike sjangre høyt for hverandre Lese en avis og kunne redegjøre for det de har lest. Mestre å finne fram på offentlige bibliotek, samt kunne bruke det på en målrettet måte. Å kunne lese og forstå nynorske tekster Skriving: Kunne lage et intervju og skrive en avisartikkel Skrive leselogg Jobbe videre med skriving av fortelling, utvide øyeblikket, variere ved å bruke ulike adjektiver, miljøskildringer, personskildringer Fortsette med bruk av kreativskriving, med vekt på positive og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres skriftlige arbeid. Kunne bøye et substantiv i kjønn, tall Kunne enkle kommaregler Kunne bruke anførselstegn og kolon Kunne de vanligste ordene med stumme lyder g/d Kunne de vanligste ordene med j-lyden Mestre bruk av ordklassene adjektiv, tallord, pronomen og preposisjoner Kjenne til ordklassen adverb Videreutvikle skriftformingen 15

16 7. klasse: Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen i 7. klasse er: Å fordype seg i lesing av bøker, for eksempel gjennom leseaksjoner. Å mestre ulike lesestrategier. Å lese romaner for å oppleve identifisering Å bli kjent med en eller flere lokale forfattere Å arbeide med sakprosatekster og skjønnlitterære tekster, og bruke dette aktivt i skriving og presentasjon av egne tekster. Å skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Å vite om de nordiske språkene inkludert samisk samt de vanligste norske dialektene Å gjøre seg kjent med ulike medier og reklametekster, granske og vurdere de ulike virkemidler Å skrive for en mottaker utenfor klasserommet, for eksempel et leserinnlegg til en avis. Å arbeide med setningslære Å arbeide videre med ordklasser Mestre bruk av adverb Å videreutvikle kreativ skriving som metode. Innhold/metoder for å nå målene: Faste lese- og skriveaktiviteter: Det skal brukes i gjennomsnitt 1t. i løpet av uken til høytlesing i klassen Alle skal i løpet av en uke bruke 1t på å låne og lese bøker fra skolebiblioteket. Til sammen skal det brukes gjennomsnittlig 2t. pr. uke til stillelesing, Alle skal lese min. 15 minutter ( = lesekvarten) hjemme hver dag enten i selvvalgt bok eller pålagt leselekse. Med avtalt oppfølging hjemme. (Lesekort). Alle må lese og skrive bokmelding til min. 6 skjønnlitterære bøker pr. år. Minst 3 av disse bøkene skal presenteres muntlig for medelever og/eller lærer. Ukens nyhet. På rundgang skal elevene i perioder presentere en selvvalgt innenriks og utenriks nyhet for resten av klassen. Bruk av Nyhetsquiz kan brukes som motivasjon. Det skal være et skriftlig arbeid hjemme gjennomsnittlig hver dag. PC skal brukes som sentralt skriveredskap 16

17 Opplæring på PC skal ellers gjennomføres i.h.t Kronstad skoles IKT-trapp. Foreldresamarbeid: Det skal være en grundig gjennomgang av lese- og skriveopplæringsplanen på første foreldremøte om høsten. På utviklingssamtalene høst og vår skal denne planen ligge til grunn for samtalen rundt elevens faglige utvikling. Tester og kartlegging til bruk i 7. klasse: Ukesluttest som inkluderer test i lese- skriverelaterte elementer. Kartlegging av leseferdighet høst og vår: Nasjonalt læremiddelsenter eller Thomas Carlsten: Lese- og rettskrivingssprøver Når elevene er ferdig med 7. klasse, er det et mål at elevene ha lært følgende: Lesing: Lese min. 120 ord pr. minutt Lese en avis og kunne redegjøre for det som de har lest Videreutvikle høytlesing av ulike sjangre for medelever. Kunne finne meningen med en sakprosatekst og hente informasjon fra teksten. Lese og gjengi innholdet i enkle skjønnlitterære tekster på svensk og dansk Skriving: Kunne alle ordklasser. Kunne personlig pronomen, eiendomspronomen og relativt pronomen. Bestemme substantiv, tidsbøye verb, gradbøye adjektiv Og/å, da/når, kommaregler Analyse: Verbal, subjekt, indirekte og direkte objekt. Adverbial. Vurdere tekster, tvprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet. 17

18 18

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk for 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 3,5 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne: Agora Øvebok, Gyldendal Båsland/Hovland:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet.

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skole Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skoles plan for lese- og skriveopplæring bygger på prinsippene om tilpasset opplæring og om å skape et positivt møte med

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Årsplan i norsk - 6. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk - 6. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 3 Lærere: Gro Åkerlund og Martha Aakervik Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne: Agora Øvebok, Gyldendal

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Handlingsplan for Danvik skole

Handlingsplan for Danvik skole Handlingsplan for Danvik skole Et av skolens satsningsområder er norsk. Det er utarbeidet årsplaner Vi er i gang arbeidet å lage steg på alle trinn. Vi har kjøpt inn materiell med fokus på tilpasset opplæring

Detaljer

BRUKE VARIERTE LESESTRATEGIER FOR Å LESE ULIKE TYPER TEKST I ULIKT TEMPO

BRUKE VARIERTE LESESTRATEGIER FOR Å LESE ULIKE TYPER TEKST I ULIKT TEMPO Periode 1 Lesing LESESTRATEGIER, s. 6-29 i LB LITTERÆRE VIRKEMIDLER, s. 30-43 i LB Uttrykke forståelse og leseropplevelse Bokslukerprisen (uke 35-45) TIDSRAMME Uke 34 38 (45) 6. KLASSE Bruke varierte lesestrategier

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-5: Side 6: Side 7-12: Side 12-13: Side 13-14: Side 14-16: Side 16-17: Side 17-18: Side 19-21 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring

Plan for lese- og skriveopplæring Plan for lese- og skriveopplæring Vikersund skole 1. trinn TRINNMÅL Målet for opplæringen er at eleven skal forstå at: det er sammenheng mellom skrift og tale språk kan deles opp i mindre deler, lyder

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 1.trinn - (CP) Kompetansemål Eleven skal kunne: Forslag til arbeidsmåter og innhold- med de 5 ferdighetene Forslag til vurdering (metoder) Forslag

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Lærerens tavleressurs www.lokus.no. Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark

Lærerens tavleressurs www.lokus.no. Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark Bli kjent med språkboka og lesebøkene s. 4 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside

Detaljer

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK Årsplan Norsk 5. klasse Byskogen skole 2011/2012. NORSK 21. juli 2011, Bente Marit Drange. Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

Standarder i norsk på Kringsjå skole.

Standarder i norsk på Kringsjå skole. Standarder i norsk på Kringsjå skole. Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK LOKAL LÆREPLAN I NORSK 3.-4. TRINN MUNTLIGE TEKSTER metoder og arbeidsmåter 1. handle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler - lytte til andre

Detaljer

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier Målgruppe: 1.og 2.trinn Innhold: - Leseutvikling Ajour: skoleåret 2010 - Lesestimulering - Skriveutvikling - Lesestrategier - Læringsstrategier - Kartlegging og tiltak - Materiell - Organisering Inndeling:

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan NORSK. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan NORSK. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE sept 2009 Lokal læreplan NORSK Åsveien skole glad og nysgjerrig Første trinn (1) oppleve glede ved å bli lest for lære bokstavene og oppøve språklig bevissthet

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2015-16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterære tekster. På

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Marte Fjelddalen, Randi Minnesjord, Alf Ivar Berg Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling

Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling Periode Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34-35 Oppstart og leirskole 36-38 Hva virker inn på Kommunikasjonen Kommunikasjon i Kontekst Carlsten

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 3-5 - mestre sentrale regler i formverk og ortografi - bruke ordbøker - bruke bilder i presentasjoner - vurdere tekster - bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - opptre i ulike roller gjennom

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2015/16 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Agora språk- og øvebok, nettstedet www.gyldendal.no/agora, øvingshefte i stavskrift, Elle Melle lesebok

Detaljer

Obj111. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard.

Obj111. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard. Obj111 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2013/14 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine

Detaljer

Årsplan i norsk - 3.klasse 2014/15

Årsplan i norsk - 3.klasse 2014/15 Årsplan i norsk 3.klasse 2014/15 Antall timer pr. uke: 8t. Lærere: Åshild Asmussen, Lillian H. Iversen, og Grethe Marie Minnesjord Lærerverk: Agora språk- og øvebok, nettstedet www.gyldendal.no/agora,

Detaljer

Fagplan, 6. trinn, Norsk.

Fagplan, 6. trinn, Norsk. Fagplan, 6. trinn, Norsk. Lærerverk: Ord for alt, språkbok A & B + Tekstbok. Cappelen Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August September Mål for opplæringen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Obj111 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med en skriftlig oppgave innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 34 uttrykke og grunngi egne standpunkter referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne tolkinger av personer,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

Innhold. Felles retningslinjer om lesing og skriving. Mål tiltak metodikk på trinn

Innhold. Felles retningslinjer om lesing og skriving. Mål tiltak metodikk på trinn Lese-/og skriveplan - Brekkåsen skole Innhold DEL I Felles retningslinjer om lesing og skriving A. Målområder B. Samarbeid hjem skole C. Forsterket opplæring D. Kartlegging E. Felles tiltak F. Bruk av

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

Årstimer i norsk FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Norsk 304 304 266 266 209 190 190 1729

Årstimer i norsk FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Norsk 304 304 266 266 209 190 190 1729 Årstimer i norsk FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Norsk 304 304 266 266 209 190 190 1729 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig Å ha

Detaljer

Leseplan for Krohnengen skole

Leseplan for Krohnengen skole Leseplan for Krohnengen skole Læringssyn Motiverte, kompetente, systematiske og engasjerte lærere legger grunnlaget for god læring. God klasseledelse er avgjørende for læringsutbyttet til elevene. Læring

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 3

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 3 12 Agora 3 ÅRSPLANLEGGER, u Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Forlaget Framføre er for medelever Rollelek, dikt, brev og sak preget Vurdere og sammenligne egne og andres er Lage fortellinger

Detaljer