Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2010/45 PS 2010/46 PS 2010/47 PS 2010/48 RS 2010/7 RS 2010/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Stenging av Facebook for ansatte Status og spørsmål til Halden ordfører ang 2 professorater Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/1373 PS 2010/49 Halden kommune - Årsregnskap /712 PS 2010/50 Halden kommune - Årsmelding /1910 RS 2010/9 Økonomirapportering 1. tertial /2556 PS 2010/51 PS 2010/52 PS 2010/53 Rokke avfallsanlegg - anskaffelse av nye maskiner, overtakelse av eksisterende utstyr og videre drift. Presisering av fullmakt til å inngå leveringsavtaler vedr. gebyrregulativ ved Rokke avfallsanlegg Offentlige anskaffelser - Halden kommunes bruk av reserverte kontrakter 2010/ / /2030 PS 2010/54 Leie av lokaler i Os Allè /1070 PS 2010/55 Kommunestyre-og fylkestingsvalget valgdager. PS 2010/56 Salg av kommunalt tilleggsareal - parkeringsplass til Olav V,s gt. 3 i forbindelse med HKP sitt salg av Borgergt. 12, Torget 4, Olav V,s gt. 3. PS 2010/57 PS 2010/58 PS 2010/59 Bosetting av flyktninger i Halden Kommune 2010 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Ragnhild Rekdahls Delikatesse Søknad om utvidelse av skjenkebevilling Erlandsen Conditori 2010/ / / / /2411 PS 2010/60 Vedr: kostnader ved 100 års jubileum 2010/2504 PS 2010/61 TV-aksjonen Flyktningehjelpen. 2010/2391 PS 2010/62 Underskuddsgaranti - Halden Rockhotel 2009/4799 Side nr. John Østensvig varaordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl Leder AP John Østensvig Nestleder AP Svein Olaussen Medlem AP Toril Brekke Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Mons Hvattum Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Morten Christoffersen Medlem KRF Gerd Berit Odberg Medlem KRF Egil Lund Pettersen Medlem FRP Carl-Victor Sundling Medlem H Marthe Nilssen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Helene van Eeden MEDL SP Jan Tore Harlyng MEDL R Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Roar Günther Andersen Jan Tore Harlyng V Vibeke Julsrud Helene van Eeden MDG Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2010/31 PS 2010/32 PS 2010/33 PS 2010/34 RS 2010/5 RS 2010/6 PS 2010/35 PS 2010/36 PS 2010/37 PS 2010/38 PS 2010/39 PS 2010/40 PS 2010/41 PS 2010/42 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Årsrapport fra Kompetanseoffensiven for 2009 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/1206 Referat Regionrådet i Halden /1076 Brekkerød felt 2 - retningslinjer for salg av tomter Salg av næringstomt på Vestgård gnr 12 bnr 17 Senter for frivillige tjenester- leieavtale Violgt 14 gnr 62 bnr / / /981 Avslutning av 2 kulturprosjekter 2009/1198 Avslutning av 3 mindre investeringsprosjekter skoler og barnehager Søknad om underskuddsgaranti ved 17.maiarrangement - Idd Skolemusikkkorps. 2009/ /6864 Kapitaltilførsel Halden Byutvikling AS 2008/767 Revisjon av IC-strategi for Østfoldbanen - innspill til skisser til trasékorridorer 2009/7719 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører Side 5

6 PS 2010/31 Godkjenning av innkallingsaksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2010/32 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører ønsket PS 2010/36 strøket fra sakskartet da HBPT ikke har behandlet saken. Ordfører ønsket følgende sak satt på sakskartet: Kommuneplanens arealdel framdrift. Formannskapet bifalt dette, og den fikk saksnummer PS 2010/43 Carl-Victor Sundling, H, fremmet forespørsel. Sakslisten med disse endringene ble vedtatt. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2010/33 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra forrige møte vedtatt. PS 2010/34 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2010/5 Årsrapport fra Kompetanseoffensiven for 2009 RS 2010/6 Referat Regionrådet i Halden PS 2010/35 Brekkerød felt 2 - retningslinjer for salg av tomter Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Svein Olausssen, Ap, fremmet vedtaket fra HBPT. Carl-Victor Sundling, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endring: Kommunen subsidier ikke tomtene og salg skjer til markedstakst. Forslagene ble satt opp mot hverandre ved votering. Sundlings forslag fikk 4 stemmer og falt. (Frp, H og V) Sundling ønsket følgende protokolltilførsel: Kommunen burde godt foran som et godt eksempel når det gjelder å legge til rette for alternative energikilder, ved å opparbeide tomtene for fjernvarme/grunnvarme. Vedtak: Rådmannens forslag til retningslinjer og prosedyrer for salg vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å selge 85 eneboligtomter på Brekkerød felt 2 iht. salgssummer i vedlagte oppsett. Det gis videre fullmakt til å selge feltene 5, 10, 11 og L12 til høystbydende. Protokolltilførsel fra Sundling: Kommunen burde godt foran som et godt eksempel når det gjelder å legge til rette for alternative energikilder, ved å opparbeide tomtene for fjernvarme/grunnvarme. PS 2010/36 Salg av næringstomt på Vestgård gnr 12 bnr 17 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saken trukket. Vedtak: Side 7

8 PS 2010/37 Senter for frivillige tjenester- leieavtale Violgt 14 gnr 62 bnr 182 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Svein Olaussen, Ap, fremmet vedtaket fra HBPT: Forslaget fra Olaussen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Senter for frivillige tjenester får forlenget leieavtalen i Violgata 14 med 5 år, med virkning fra , på samme vilkår og omfang som i dag. Avtalen kan forlenges med ytterligere 5 år under forutsetning av at kommunen ikke har behov for eiendommen til egne formål. PS 2010/38 Avslutning av 2 kulturprosjekter Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Merforbruket på kr 299,- tas fra konto ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter PS 2010/39 Avslutning av 3 mindre investeringsprosjekter skoler og barnehager Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Merforbruket på kr ,- tas fra konto ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter PS 2010/40 Søknad om underskuddsgaranti ved 17.maiarrangement - Idd Skolemusikkkorps. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8

9 Vedtak: Formannskapet bevilger kr ,- i underskuddsgaranti til Idd skolemusikkorps familieshow 17.mai i Fredriksten festning. Bevilgningen belastes Formannskapets konto. PS 2010/41 Kapitaltilførsel Halden Byutvikling AS Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift hvor det forutsettes frigjort 3 mill fra utvalgets budsjett til Halden byutvikling AS Forslaget fra Olaussen ble vedtatt mot 3 stemmer. (H, V og MDG) Roar Günther Andersen, V, ønsket følgende protokolltilførsel: En ser det som noe betenkelig at det ikke er fremlagt bindende avtale mellom Halden kommune og Norske skog Saugbrugsforeningen ASA under behandlingen av utvalgssak 2010/41 Kapitaltilførsel til Halden Byutvikling AS, med kr ,-. Halden har på flere punkter tiltrådt intensjonsavtalen som forplikter Halden kommune med et stort økonomisk ansvar, uten at bindende avtale er fremlagt. Halden kommune har revet Havnevesenets havnelagre som har en takst over kr ,- uten at det foreligger bindende avtale mellom partene. Venstre ser det som betenkelig at kommunekassen skal bevilge penger til et prosjekt med så store økonomiske utfordringer for Halden kommune. Venstre er at den oppfatning at offentlig havn på SAUØYA som skal forente kr er politiske tankespinn. Prosjektet har etter Venstres oppfatning bare en vinner nemlig Norske skog ASA. Videre er Venstre av den oppfatning at prosjektet kun har til formål å bruke områdene på MØLEN til byutvikling. Avlysning av kommunestyremøte 15. april kan vanskelig oppfattes som annet enn et angrep på lokaldemokratiet. Vedtak: Saken oversendes hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift hvor det forutsettes frigjort 3 mill fra utvalgets budsjett til Halden byutvikling AS Protokolltilførsel fra Günther Andersen: En ser det som noe betenkelig at det ikke er fremlagt bindende avtale mellom Halden kommune og Norske skog Saugbrugsforeningen ASA under behandlingen av utvalgssak 2010/41 Kapitaltilførsel til Halden Byutvikling AS, med kr ,-. Halden har på flere punkter tiltrådt intensjonsavtalen som forplikter Halden kommune med et stort økonomisk ansvar, uten at bindende avtale er fremlagt. Side 9

10 Halden kommune har revet Havnevesenets havnelagre som har en takst over kr ,- uten at det foreligger bindende avtale mellom partene. Venstre ser det som betenkelig at kommunekassen skal bevilge penger til et prosjekt med så store økonomiske utfordringer for Halden kommune. Venstre er at den oppfatning at offentlig havn på SAUØYA som skal forente kr er politiske tankespinn. Prosjektet har etter Venstres oppfatning bare en vinner nemlig Norske skog ASA. Videre er Venstre av den oppfatning at prosjektet kun har til formål å bruke områdene på MØLEN til byutvikling. Avlysning av kommunestyremøte 15. april kan vanskelig oppfattes som annet enn et angrep på lokaldemokratiet. PS 2010/42 Revisjon av IC-strategi for Østfoldbanen - innspill til skisser til trasékorridorer Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vibeke Julsrud, MDG, fremmet følgende tilleggsforslag til vedtaket fra HBPT: Kommuneplanarbeidet må intensiveres da de ulike jernbanetraseene vil få stor betydning for utvikling av Halden kommune, og må vurderes i et kommuneplanarbeid. Det må utredes konsekvensanalyser av en ny jernbaneframføring gjennom kommunen. Gerd Berit Odberg, Krf og Torill Brekke Ap, fikk permisjon før votering. Nils Sagstuen tok plass for Brekke. 13 representanter tilstede ved votering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Julsrud fikk 3 stemmer og falt. (MDG, V og H) Vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at følgende momenter inngår i Halden kommunes uttalelse til foreliggende skisser for trasékorridorer; 1. Ingen av traséalternativene virker i utgangspunktet urimelige. 2. Med det grove detaljeringsnivået som nå er på traséforslagene er det vanskelig å gi noen klar vurdering av traséen gjennom sentrum. Det er ønskelig med stasjon i sentrum av byen. Det må arbeides for å få til en løsning som er akseptabel både for jernbanen og byen. 3. Syd i kommunen, i området fra Ørsjøen mot riksgrensen, bør det utredes en mulig trasé omtrent i dagens linje. Vist traséforslag berører bl.a. Prestebakkefjella naturreservat. 4. Videre kommenteres det for ordens skyld det at Hovedalternativ 1 berører Remmendalen naturreservat. Side 10

11 PS 2010/43 Kommuneplanens arealdel - framdrift Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen innhenter prosjektleder eksternt for å gjennomføre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 2. Formannskapet finner inndekning for inntil 1 mill. kr. som en første bevilgning i prosjektet. 3. Formannskapet vedtar politisk styringsgruppe og velger sammensetning og representanter til denne. 4. Styringsgruppen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen, å fastsette videre organisering og struktur i samhandling med prosjektets leder. 5. Rådmannen legger fram foreløpig framdriftsplan for arealplanarbeidet i neste formannskapsmøte. PS 2010/44 Forespørsler Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ordfører besvarte forespørselen i møtet. Vedtak: FO 2010/4 Forespørsel fra Carl-Victor Sundling, H, vedr. uenigheten mellom Halden kommune og NSI ASA i havneavtalen. Side 11

12 PS 2010/45 Godkjenning av innkalling PS 2010/46 Godkjenning av saksliste PS 2010/47 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2010/48 Referatsaker RS 2010/7 Stenging av Facebook for ansatte Side 13

14 Forskningsparken Inkubator Halden AS 03 MAI 20w 08//373 Halden kommune Storgt Halden Att.: Ordfører Per Kristian Dahl Deres ref: Vår ref: Dato: Status og spersmål til Haldens ordfører ang. 2 professorater Vi henviser viser til Einar Eriksens samtale med ordfører den ang. spørsmål om status og veien videre for disponering av de to professoratene som Halden kommune har bevilget midler til. i. Projessorat for å bygge opp og etablere masterstudium Energy and Emissions Trading Vi henviser til vårt brev av med ordførerens påtegning av ang. dekn ing av et professorat for å bygge opp et masterstudium i Energy and Emission Trading. I tillegg viser vi til vedlagte statusrapport fra Dr. Christian Kunze. Etter vår mening har ansettelsen av Kunze vært helt avgjørende for fremdriften av nevnte masterstudium. Som det fremgår av vedlagte statusrapport har Kunze gjort en fremragende jobb for å etablere et slikt masterstudium i Halden, og vi har vært meget tilfredse med at det lyktes oss å rekruttere Kunze til Norge fra en stilling som professor ved et privat tysk universitet hvor han har bygd opp et lignende studium før han kom til oss. Han har ikke minst klart å elablere et meget godt samarbeid med Høgskolen i Ostfold, og utarbeidelsen av en søknad til NOKUT om godkjenning av studiet er nå i sin sluttfase. Studiet er planlagt stanet opp ved Høgskolen i Østfold Halden i august 2011, og Inkubator Halden har gjennom NCE Halden prosjektet investert betydelige ressurser i forberedelsen av dette masterstudium. Til orientering trives Kunze så godt i Halden, at han nå har kjøpt seg et hus her i kommunen, noe som vi er meget glade for. I vårt brev av ba vi om midler fra kommunen til å dekke opp det første året av Kunzes stilling. Som kjent ble midlene til professoratene bevilget for 5 år. For å kunne fortsette dette gode arbeidet som Kunze nå har startet på, ber vi kommunen om godkjenning av tilskudd til å dekke lønn for Kunze også for de neste 4 årene, slik at studiet kan startes opp sikres gjennom oppbyggingsfasen. 2. Profasorat ved UMB Som kjent lyste UMB avd. IMT i samarbeid med NCE Halden ut det andre professoratet innen "Energy Systems and Physical Energy Markets" for et drøyt år siden. Tilsetting av slike stillinger tar erfaringsmessig lang tid, fordi tidskrevende formelle prosesser må folges ved ansettelse av professorer. I tillegg er denne kompetansen vanskelig å få tak i og resultatet av utlysningen ble dessverre et fåtall søkere, selv om stillingen ble utlyst bredt både nasjonalt og internasjonalt. De søkerne vi har fått, mener UMB-IMT og NCE Halden ikke er gode nok i forhold til de fonnsetninger som Halden kotrunune ga. Masterprogrammet i "Energy and Emissions Trading" er tverrfaglig og er satt sammen av emner fra økonomi/handel, matematikk/statistikk og ulike sider av teknologi (energy industry, power generation, commodities, grid and pipeline technology, etc.).det er vanskelig å finne noen som dekker stene deler av dette teknologispekteret. Å lyse ut stillingen på nytt tror vi neppe fører til et bedre resultat og vi vil i tillegg tape dyrebar tid. UMB-1MT og NCE Halden har da tenkt kreativt på hvordan vi best mulig kan få Baretatt intensjonene i gaveprofessoratet om å styrke Halden Centre of Expertise, nå NCE Halden. Vi har da kommet til at istedenfor å Side 14

15 Forskningsparken Inkubator Halden AS ansette en professor i 100% stilling, vil det være bedre å ansette flere i bistillinger (Professor II). Med bistillinger vil dette bli enklere, og 3-4 bistillinger vil tilføre UMETIMT og NCE Halden en kompetanse med langt større bredde enn en fulltids professor. Det er dessuten langt enklere å rekruttere dyktige fagpersoner til bistillinger, og en kan i større grad bruke "kallelse", dvs, å hente inn høykompetente personer ansatt ved samarbeidende institusjoner uten forutgående utlysning. Ansettelsesprosessen vil da ta langt kortere tid. BistiEinger er tidsavgrenset til maksimum 5 år, med mulighet til fornyelse. Vi ber derfor om samtykke fra Halden kommune til at de bevilgede midlene til det andre professoratet kan brukes til å forta ansettelser i bistillinger ved UMB-IMT i samarbeid med NCE Halden. Forutsetningen for dette er selvsagt at utgillene holder seg innenfor den økonomiske og tidsmessige rammen som Halden kommune har gitt. or å sikre at intensjonene i bevilgningen til de to professoratene ivaretas, vil vi foreslå at Halden kommune gir Inkubator Halden i oppdrag å administrere bruken av midlene til de to professoratene i 5 år fra obpstart av stillingene og at støtten utbetales i kvartalsvise rater som hittil (kr per stilling per kvartal). Dr. Kunze startet i sin sti I ling som Direetor of Studies Energy and Emissions Trading ved Inkubator Halden/NCE Halden den , og oppstarten for bistillingene vil bli suksessivt i 2010 til Dette vil vi informere Halden kommune om i detafj i hvert enkelt tilfelle. Vi ber om et raskt svar på de ovennevnte saker, slik at vi ikke taper tempo i rekruheringen av kvalifisert personale til de nevnte stillingene. NCE Halden vil til orientering nå lage et nyhetsbrev om hva vi har fått til så langt og om videre planer fremover. Dette nyhetsbrevet vil om kort tid bli oversendt kommunen. Med vennlig hilsen 1nkubator Halden AS, I Ck: Einar Eriksen Spesialrådgiver Vedlegg: I. Kopi av brev av med ordførerens påtegning av Statusrapport fra Dr. Christian Kunze Adresse: Telefon: E-post: Stergt NO Postboks 45 Feks: Internet Benkkonto: 1751 Haldes www ncehaldennors Side 15

16 Forskningsparken Inkubator Halden AS Halden kommune Storgt. 8 I 767 Halden An.: Ordforer Per Kristian Dah I Deres ree: Var ref.: Date: 10, Professorat Masterstudium Energy and Emissions Trading Jeg henviser til samtaler ang. status når det gjelder rekruttering av relevante sokere til professoratene innen "Energisystemer og fysiske kraftmarkeder" og "Finansiell energi- og ravarehandel". Som nevnt ble det forste professoratet utlyst av UMB. Institutt for matematiske realfag og teknologi på forsommeren. Sely om professoratet ble lyst ut bredt i hele Skandinavia. Tyskland og Nederland, så har responsen dessverre ært mager, med bare 4 sokere, hvorav minst to som ikke har relevant faglig bakgrunn. Prosessen med vurdering av innkomne søknader er fortsatt i gang, og forventes ikke avsluttet for kommende hostiv inter. Det andre professoratet har vært holdt på vent, da det ikke lyktes å komme frem til en tilfredsstillende avtale med UMBs Institutt for okonom i og ressursforvaltning som viile sikret at professoratet skulle styrke Halden Centre of Expertise gjennom utvik/ingen av et masterstudium i Halden. I mellomtiden har prosjektledelsen i Halden Centre of Expertise / NCE Energy and Emissions trading undersokt markedet etter gode kandidater som kan understotte arbeidet med å bygge opp et masterstudium i Halden. Spesielt er det nå behov for en studieleder som kan utarbeide en detaljert fagplan for det planlaute masterstudiet, sørge for godkjenning / akkreditering av studiet og rekruttering av internasjonalt ledende forelesere som kan undervise i de enkelte fagene. Dette arbeidet resulterte i lopet av sommeren i at Prof. Dr. Christian Kunze fra Tyskland har takket ja til et tilbud om ansettelse somdirector qf Studies Energy and Endssions Trading ved NCE Energy and Emissions trading med Inkubator Haiden AS som formell arbeidsgiver. Prof. Kunze har bred faglig industri- og akademibakgrunn fra energihandel, og kommer fra en sti/ling som studieleder ved International Sehool of Management (ISM) i Dortmund, hvor han har vært ansvarlig for utarbeidelsen av fagplanen for et MBA-studium i Energy management og akkreditering I godkjennin2 av studiet hos europeiske akkrediteringsinstitusjoncr. På bakgrunn av dette vil vi be om at midlene til professoratet innen "Einansiell energi- og tivarehander for det første året avsettes til dekning av stillingen som studieleder for masterstudiet i Halden. og ber om at belopet på kr I mill, utbetales til Inkubator Halden AS i 4 like store rater på kr med oppstart Utbetalingen bes foretatt til Inkubator Haldens konto nr i I3erg Sparebank, oremerket til "Professorat studieleder masterstudiunf. Med vennlig hilsen Inkubittor Halden AS J. Dieter I lirdes Adm.dir. Adresse: releton: E-post: Org.nr. Storgl mutotornapenttonme no NO FakS: Internett: Bankkonto: 1751 Haiden vffivv inkubater no Side 16

17 Short Version: Studies In Energy & Emissions Trading: Flagship Course with Regional Anchorage / International Offerings to Start in Fall NCE Halden developed the concept and prepared the accreditation documents for a two year full-time Master of Science in Energy and Emissions Trading (MET). Although it extended the accreditation process duration, the strategic decision to centralize the flagship course in Remmen has been taken due to the generous support of NCE's educational initiatives by the Community of Halden. Following a positive board decision of the University College to offer the unique master course, the first cohort of students will be able to take advantage of the innovative and industry-supported course by August, Prior to the master course, a certificate course "Certified Energy Trading Professional" will be offered from fall 2010 in the German market. NCE Halden signed a partnership agreement for this activity with EW Medien, Frankfurt, Germany's leading publishing house for the energy industry as well as with leading German private university Karlshochschule International University, Karlsruhe. This co-operation is not only about the transfer of the specific knowledge of the University and NCE Halden to the target group of Central European energy traders. As EW Medien has the biggest media coverage in the Central European energy industry, this project is also of high importance to further develop the brand recognition of NCE Halden. Furthermore, the graduates of an energy-related bachelor course of Karlshochschule can be used as a sourcing pool for our Norwegian master course. Based on the so far very positive co-operation regarding the set-up of the certificate course, the president of the Karlsruhe-based University and NCE Halden representatives are currently also exploring the joint development of part-time MBA in Energy Trading. Another academic partnership becomes currently established with EWI (Energiewirtschaftliches Institut) at the University of Cologne. This is one of Europe's most well reputed research institutes in energy economics. Besides that we are working on the intensification and formalization of University contacts in a number of countries, e.g. the United States, France, Finland, Russia and South Africa. Side 17

18 Google Translation of the short version: Studier i Energy & klimakvoter: Flaggskip Course med Regional Anchorage / Internasjonal Tilbud til Start i Fall NCE Halden utviklet konseptet og gjort akkreditering dokumenter for en to års fulltids Master of Science i Energi og klimakvoter (MET). Selv om det utvidet akkrediteringen prosessen varighet, den strategiske beslutningen om å sentralisere flaggskip kurset Remmen har blitt tatt på grunn av generøs støtte fra NCE's pedagogiske initiativer av Fellesskapet i Halden. Etter en positiv styrevedtak fra University College å tilby den unike master kurset, vil den første kohort av studentene kunne dra nytte av de innovative og industri-støttet kurs i august, Før mesteren kurset, et sertifikat kurs "Certified Energy Trading Professional" vil bli tilbudt fra høsten 2010 i det tyske markedet. NCE Halden signert en samarbeidsavtale for denne aktiviteten med EW Medien, Frankfurt, Tysklands ledende forlag for energi-bransjen så vel som med ledende tyske privat universitet Karlshochschule International University, Karlsruhe. Dette samarbeidet er ikke bare om overføring av spesifikk kunnskap om universitetet og NCE Halden til rnålgruppen i Sentral-Europa energi handelsmenn. Som EW Medien har den største mediedekningen i Central European energibransjen, er dette prosjektet også svært viktig å videreutvikle merkevaren anerkjennelse av NCE Halden. Videre kan kandidatene til en energi-relaterte bachelor løpet av Karlshochschule brukes som en kilde basseng for våre norske master kurs. Basert på den så langt svært positive samarbeid om oppsett av sertifikatet kurset, presidenten i Karlsruhe-baserte Universitet og NCE Halden representanter er for tiden også utforske felles utvikling av deltid MBA i Energy Trading. En annen faglig partnerskap blir nå etablert med EWI (Energiewirtschaftliches Institut) ved Universitetet i Köln. Dette er en av Europas mest velrenommerte forskningsinstitusjoner i energiøkonomi. Foruten at vi jobber med intensivering og formalisering av University kontakter i en rekke land, f.eks USA, Frankrike, Finland, Russland og Sør-Afrika. Side 18

19 Long Verslon: Studies in Energy & Emissions Trading: Flagship Course with Reglonal Anchorage / International Offerings to Start in Fall NCE Halden developed and prepared the accreditation documents for a two year full-time Master of Science in Energy and Emissions Trading (MET). Although an international accreditation process might have been faster, we decided to apply for an accreditation by NOKUT, the Norwegian body for the quality assurance in higher education. This strategic decision was based on the beliefs that the generous support of NCE's educational initiatives by the Community of Halden should be reflected by the centralization of the flagship course in Remmen. In a next step, the University College needs to take a strategic board decision on the start of the new master course. Furthermore, the application documents are currently in a quality assurance process and will be finalized during the next weeks. The first cohort of students will be able to take advantage of the innovative and industry-supported course by August, Prior to the master course, a certificate course "Certified Energy Trading Professional" will be offered from fall 2010 in the German market. NCE Halden signed on the one hand a partnership agreement for this activity with EW Medien, Frankfurt, Germany's leading publishing house for the energy industry. On the other hand, not only NCE Halden will transfer a part of its specific knowledge to the target group of Central European energy traders. lt was also possible to win one of the leading private German universities, Karlshochschule International University, Karlsruhe, as a partner for the certificate course. The 12 presence days of the course participants will be held at Karlshochschule and the lecturers will be jointly selected from the network of NCE Halden and the German university partner. As Karlshochschule is strongly supported by Germany's fourth biggest utility Energie Baden-WUrttemberg (EnBW) and EW Medien has the biggest media coverage in the Central European energy industry, we consider this project besides the educational effect also to be very important in order to further develop the branding of NCE Halden. The next process steps contain especially the design of the curriculum details as well as the selection of relevant literature and text books. Side 19

20 Based on the so far very positive co-operation regarding the set-up of the certificate course, the president of the Karlsruhe-based university and NCE Halden representatives are currently exploring the joint development of part-time MBA in Energy Trading with 60 ECTS and 50 presence days. Potential modes of co-operation and a joint accreditation and double diploma of the intended course will be discussed in May, The expected start period for the MBA course is Spring In addifion to the aforementioned positive aspects of a co-operation with the German university partner, it is also a logical development process for the "Energy Management" bachelor graduates from Karlshochschule to conduct master studies in the energy field. Therefore their educational initiatives on bachelor level might also be considered as a sourcing pool for our Norwegian master course offering. Another academic partnership will be with the EWI (Energiewirtschaftliches Institut) at the University of Cologne, headed by Prof. Dr. Marc Oliver Bettzfige. Prof. Bettzfige and his team constitute one of Europe's most well reputed research tearns in energy economics, and they are very positive to cooperate with the NCE Halden, both in energy research projects, and by offering lecturers from their academic staff to support the master studies in energy and emissions trading in Halden. Besides that the Director of Studies is working on the intensification and formalization of University contacts in a number of countries, e.g. the United States, France, Finland, Russia and South Africa. Google Translation: Studier 1 Energy & klimakvoter: Flaggskip Course med Regional Anchorage / Internasjonal Tilbud til Start i Fall NCE Halden utviklet og forberedt akkreditering dokumenter for en to års fulltids Master of Science i Energi og klimakvoter (MET). Selv om en internasjonal akkreditering prosessen kunne ha vært raskere, bestemte vi oss for å søke om akkreditering av NOKUT, Norsk organ for kvalitetssikring i høyere utdanning. Denne strategiske beslutningen var basert på den tro at den generøse støtte fra NCEs pedagogiske initiativer av Fellesskapet i Halden bør reflekteres av sentralisering av flaggskipet kurs i Remmen. I et neste trinn, må Høgskolen 1 å ta en strategisk beslutning om bord starten av det nye master kurs. Videre programmet dokumentene er for tiden i en kvalitetssikring og vil bli ferdigstilt i løpet av de neste ukene. De første kohort av studenter vil kunne dra nytte av de innovafive og industri- Side 20

21 støttet kurs i august 2011 Før mesteren kurset, et sertifikat kurs "Certified Energy Trading Professional" vil bli tilbudt fra høsten 2010 i det tyske markedet. NCE Halden undertegnet på den ene siden en samarbeidsavtale for denne aktiviteten med EW Medien, Frankfurt, Tysklands ledende forlag for energibransjen. På den annen side ikke bare vil NCE Halden overføre en del av sin spesielle kunnskap fil målgruppen i Sentral- Europa energi handelsmenn. Det var også mulig å vinne en av de ledende private tyske universiteter, Karlshochschule International University, Karlsruhe, som en partner for sertifikatet kurset. De 12 filstedeværelse dager av kurset deltakerne vil bli holdt på Karlshochschule og foreleserne vil være fellesskap valgt fra nettverket av NCE Halden og det tyske universitetet partner. Som Karlshochschule er sterkt støttet av Tysklands fjerde største nytte Energie Baden-WOrttemberg (EnBW) og EW Medien har den største mediedekningen i Central European energibransjen. anser vi dette prosjektet i tillegg til de pedagogiske effekten også å være svært viktig for å videreutvikle for merkevarebygging av NCE Halden. De neste prosesstrinn inneholder særlig utformingen av læreplanen detaljer samt valg av relevant litteratur og lærebøker. Basert på den så langt svært positive samarbeid om oppsett av sertifikatet kurset, er presidenten i Karlsruhe-baserte universitets-og NCE Halden representanter for øyeblikket utforske felles utvikling av deltid MBA i Energy Trading med 60 studiepoeng og 50 filstedeværelse dager. Potensielle måter av samarbeid og en felles akkreditering og dobbelt diplom av de filtenkte kurset vil bli drøftet i mai Forventet oppstart periode for MBA kurset er våren I tillegg til de nevnte positive sider ved et samarbeid med det tyske universitetet partner, er det også en logisk utvikling prosess for "Energy Managemenr bachelor kandidater fra Karlshochschule å gjennomføre masterstudier i energifeltet. Derfor deres pedagogiske tiltak på bachelor-nivå kan også betraktes som en kilde basseng for våre norske mesterkurs filbud. En annen faglig samarbeid vil være med EWI (Energiewirtschaftliches Institut) ved Universitetet i KÖln, ledet av professor dr. Marc Oliver Bettzlige. Prof Bettzuge og hans team utgjør en av Europas mest velrenommerte forskningsgrupper i energiøkonomi, og de er svært positive fil å samarbeide med NCE Halden, både i energi forskningsprosjekter, og ved å tilby forelesere fra sine vitenskapelig ansatte fil å støtte masterstudier i energi-og kvotehandel i Halden. I fillegg til at direktør Studies arbeider med intensivering og formafisering av University kontakter i en rekke land, feks USA, Frankrike, Finland, Russland og Sør-Afrika. Side 21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Halden eldreråd Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Hovedutvalg for kultur og idrett Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg 1 Halden kommune - regnskapsdokumentet Halden kommune - revisjonsberetning Ikke utsendte vedlegg Halden kommune - Årsregnskap 2009 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Lars Vidar Hennum Hansen og Roar Vevelstad Sammendrag av saken: Rådmannen legger frem Halden kommunes regnskap for 2009 med forslag til disponering av overskudd fra driftsregnskapet på kr ,30 og dekking av underskudd i investeringsregnskap på kr ,96 Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune årsregnskap for 2009 vedtas. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,30 avsettes til generelt disposisjonsfond. Side 22

23 3. Det regnskapsmessige merforbruket i investeringsregnskapet på kr ,96 dekkes ved bruk av kapitalfond. Bakgrunn I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv, senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar året etter regnskapsåret. I henhold til revisjonsforskriften 5 og kommunelovens 78 skal revisor for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisor skal senest to måneder etter at årsregnskapet er avlagt oversende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet, samt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelse skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Utredning: Driftsregnskapet Halden kommunes driftsregnskap avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,30 Det er ingen regnskapsmessige forhold som har behov for spesiell omtale ved avslutning av årets driftsregnskap. Det vises til Halden kommunes årsrapport for 2009 når det gjelder utdypende kommentarer. Rådmannen er tilfreds med et positivt resultat, selv uten bruk av vedtatte fondsmidler på 10 mkr, som ble vedtatt i kommunestyrte i desembermøte Det er imidlertid bekymringsverdig at netto driftsresultat er negativt med omlag - 9 mkr.. Løpende driftsutgifter og finanskostnader er med det høyere enn kommunens løpende inntekter. Det kan ikke vedvare, og store omstillinger bør dermed iverksettes raskt. Det vises forøvrig til Halden kommunes årsrapport for 2009 Investeringsregnskapet Halden kommunes investeringsregnskap avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,96. Underskuddet kommer alene fra ordningen med startlån. Dette forklares med at det blir lånt opp midler raskere enn de blir videreutlånt. Dette har resultert i at HK må betale avdrag til Husbanken, før man selv mottar avdrag fra kunden. I tillegg har HK mottatt ekstraordinære avdrag fra kunder (hel eller delvis innfrielse av hovedstol), noe som medfører lavere løpene avdrag. Dette skaper en ubalanse i det HK har et etterslep på en videre innfrielse til Husbanken, og slik sett ikke får tilsvarende reduksjon i sine avdragsutgifter. Som i 2008 er investeringsregnskapet avsluttet med en mellomfinansiering av ikke benyttede midler fra prosjekter. Prosjektene vil derfor ikke få sin økonomiske avslutning eller tilføring av midler i regnskapssaken, men vil bli fremmet til politisk sluttbehandling i egne saker i de nødvendige politiske utvalg. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side 23

24 Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 24

25 ÅRSREGNSKAP 2009 FOR HALDEN KOMMUNE Revidert utgave Side 25

26 Innholdsfortegnelse: Hovedoversikter...2 Driftregnskapet...3 Investeringsregnskapet...4 Bevilgningsregnskapet...5 Balansen...6 Oversikt over arbeidskapital...7 Regnskapsskjema 1A - drift...8 Regnskapsskjema 2A - investering...9 Budsjettskjema 1A - drift...10 Budsjettskjema 2A - investering...11 Noter...12 Pensjoner...13 HKP...13 SPK...16 KLP...22 Endring arbeidskapital...30 Garantiansvar...31 Aksjer...32 Fond...33 Generelle noter - driftregnskapet...34 Selvkost...34 Verdivurdering av anleggmidler...34 Vurdering av fordringer ved årsoppgjøret...34 Osgodsfondet...35 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler...35 Erstatningkrav tidligere barnevernsbarn...35 Avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden...35 Skjønnsmidler...36 Noter investeringsregnskapet...37 Utsatt låneopptak...37 Endret praksis finansiering av investeringsprosjekter...37 Kaptialkonto...38 Regnskapene...39 Driftregnskap totaler...39 Investeringsregnskap - totaler...48 Investeringsregnskap pr. prosjekt...51 Balanseregnskap - detaljer...79 Funksjonsregnskapet...87 Drift...88 Investering...89 Regnskap - Halden Havn...91 Økonomisk oversikt drift...91 Balanse...93 Noter...94 Hovedoversikter Årsregnskap Halden kommune Side 26

27 Driftregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,77 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,33 Overføringer med krav til motytelse , , , ,18 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,14 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,42 Eiendomsskatt , , , ,39 Andre direkte og indirekte skatter ,51 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,23 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,65 Sosiale utgifter , , , ,03 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,68 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,04 Overføringer , , , ,91 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,71 Sum driftsutgifter , , , ,60 Brutto driftsresultat , , , ,63 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,81 Mottatte avdrag på utlån , , , ,86 Sum eksterne finansinntekter , , , ,67 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,89 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,86 Sum eksterne finansutgifter , , , ,75 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,08 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,55 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,75 0,00 0, ,37 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,58 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,95 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond ,75 0,00 0, ,38 Avsetninger til bundne fond , , , ,37 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,75 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,30 0,00 0, ,75 Årsregnskap Halden kommune Side 27

28 Investeringsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,50 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0, ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak ,77 0,00 0, ,48 Sum inntekter ,27 0,00 0, ,48 Utgifter Lønnsutgifter ,18 0,00 0, ,85 Sosiale utgifter ,96 0,00 0, ,56 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,64 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,52 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,68 0,00 0, ,40 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,64 0,00 0, ,97 Fordelte utgifter ,38 0,00 0, ,65 Sum utgifter , , , ,07 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,04 0,00 0, ,02 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket ,19 0,00 0, ,27 Avsetninger til ubundne investeringsfond ,96 0,00 0, ,22 Avsetninger til bundne fond ,57 0,00 0, ,86 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner ,76 0,00 0, ,37 Finansieringsbehov , , , ,96 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,76 Mottatte avdrag på utlån ,02 0,00 0, ,19 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,24 0,00 0, ,93 Bruk av bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,89 Sum finansiering , , , ,77 Udekket/udisponert ,96 0,00 0, ,19 Årsregnskap Halden kommune Side 28

29 Bevilgningsregnskapet Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,23 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,50 0,00 0, ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,10 Sum anskaffelse av midler , , , ,33 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,25 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,45 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,74 Sum anvendelse av midler , , , ,44 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,89 Endring i ubrukte lånemidler ,11 0,00 0, ,24 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0, ,13 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0, ,61 Endring i arbeidskapital , , , ,65 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,85 Bruk av avsetninger , , , ,77 Til avsetning senere år ,96 0,00 0, ,19 Netto avsetninger , , , ,89 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,56 Interne utgifter mv , , , ,56 Netto interne overføringer 0, , ,00 0,00 Årsregnskap Halden kommune Side 29

30 Balansen Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,29 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,86 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,08 Utlån , ,34 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,01 Omløpsmidler , ,71 Herav: Kortsiktige fordringer , ,58 Premieavvik , ,61 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,52 SUM EIENDELER , ,00 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,23 Herav: Disposisjonsfond , ,98 Bundne driftsfond , ,80 Ubundne investeringsfond , ,26 Bundne investeringsfond , ,30 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,13 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,61 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,75 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,68 Udekket i inv.regnskap , ,19 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,13 Langsiktig gjeld , ,14 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,14 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,63 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,50 Premieavvik , ,13 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,00 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,38 Herav: Ubrukte lånemidler , ,32 Andre memoriakonti , ,06 Motkonto for memoriakontiene , ,38 Årsregnskap Halden kommune Side 30

31 Oversikt over arbeidskapital Regnskap 2009 Regnskap 2008 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,98 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,86 Endring premieavvik , ,61 Endring aksjer og andeler 0, ,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,45 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,02 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,47 Årsregnskap Halden kommune Side 31

32 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,42 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,39 Andre direkte eller indirekte skatter ,51 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,14 Sum frie disponible inntekter , , , ,95 Renteinntekter og utbytte , , , ,81 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,89 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,08 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger ,75 0,00 0, ,38 Til bundne avsetninger , , , ,37 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,75 0,00 0, ,37 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,58 Netto avsetninger , , , ,80 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0, ,00 Til fordeling drift , , , ,07 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,07 Årsregnskap Halden kommune Side 32

33 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,07 Utlån og forskutteringer ,04 0,00 0, ,02 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger ,72 0,00 0, ,35 Årets finansieringsbehov , , , ,44 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,76 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,50 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner ,02 0,00 0, ,19 Andre inntekter ,77 0,00 0, ,48 Sum ekstern finansiering , , , ,43 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, ,00 Bruk av avsetninger ,24 0,00 0, ,82 Sum finansiering , , , ,25 Udekket/udisponert ,96 0,00 0, ,19 Årsregnskap Halden kommune Side 33

34 Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , ,59 Ordinært rammetilskudd , , ,00 Skatt på eiendom , , ,11 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , ,61 Sum frie disponible inntekter , , ,31 Renteinntekter og utbytte , , ,23 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , ,14 Avdrag på lån , , ,00 Netto finansinnt./utg , , ,91 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger 0,00 0, ,84 Til bundne avsetninger , , ,13 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0, ,84 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , ,77 Netto avsetninger , , ,64 Overført til investeringsbudsjettet , , ,52 Til fordeling drift , , ,52 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk , , ,52 Årsregnskap Halden kommune Side 34

35 Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , ,02 Utlån og forskutteringer 0,00 0, ,71 Avdrag på lån 0,00 0, ,00 Avsetninger 0, , ,89 Årets finansieringsbehov , , ,62 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,66 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0, , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 0, , ,46 Andre inntekter 0,00 0, ,22 Sum ekstern finansiering , , ,34 Overført fra driftsbudsjettet , , ,52 Bruk av avsetninger 0,00 0, ,75 Sum finansiering , , ,61 Udekket/udisponert 0, , ,01 Side 35

36 NOTER Noter Årsregnskap Halden kommune Side 36

37 Pensjoner Pensjoner HKP Halden kommunale pensjonskasse (HKP) Årsregnskap Halden kommune Side 37

38 Storebrand Pensjonstjenester AS Data som hentes fra Aktuarberegningen og fjorårets bokføring HALDEN KOMMUNE Beregnings år 2009 Antall år med armortisering 1 eller Estimerte verdier Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Føring av pensjonsutgifter Prognose Hovedstørrelser fra aktuarberegning for : Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) Utbetalte pensjoner (utbetalinger) Påløpt pensjonsforpliktelse (faktisk forpliktelse) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (faktiske pensjonsmidler) Estimert verdi av pensjonsmidler (forventet) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a (evt b) Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr Akkumulert og amortisert premieavvik 13-1 nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik forrige år Resultatført premieavvik tidligere år Arbeidsgiveravgift av Akkumulert premieavvik Akkumulert arbeidsgiveravgift av Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Årsregnskap Halden kommune Side 38

39 Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik tidligere år Administrasjonskostnader Total pensjonskostnad inkl resultatført premieavvik Årets estimatavvik 13-3 nr c og d Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Akkumulert estimatavvik (forpliktelse) Akkumulert estimatavvik (pensjonsmidler) Akkumulert estimatavvik Akkumulert estimatavvik (forpliktelse) Akkumulert estimatavvik (pensjonsmidler) Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c Påløpt pensjonsforpliktelse forrige år Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d Verdi av pensjonsmidler forrige år Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - årets p.midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Medlemsopplysninger 2009 Antall aktive Antall pensjonister 910 Antall oppsatte (fratrådte) Sum lønn Gjennomsnittlig lønn (i full tid) Gjennomsnittlig alder 44,61 Økonomiske forutsetninger Avkastning pensjonsmidler 6,50 % 6,50 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,50 % Årlig lønnsvekst 3,79 % 3,79 % Årlig G-regulering 3,79 % 3,79 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,79 % 3,79 % Årsregnskap Halden kommune Side 39

40 Pensjoner SPK Statens pensjonskasse (SPK) Årsregnskap Halden kommune Side 40

41 Årsregnskap Halden kommune Side 41

42 Årsregnskap Halden kommune Side 42

43 Årsregnskap Halden kommune Side 43

44 Årsregnskap Halden kommune Side 44

45 Pensjon SPK Under Pensjonsforpliktelser og Pensjonsmidler har SPK endret regnskapsstandard fra og med Utbetaling pensjon er fjernet fra aktuarberegningen. Dette er bekreftet pr tlf med SPK v/lars Håland 2/2-10. Årsak: SPK har ikke reguleringsansvar lenger, og de fakturerer ikke G-regulering. Årsregnskap Halden kommune Side 45

46 Pensjoner Kommunal landspensjonskasse (KLP) KLP Årsregnskap Halden kommune Side 46

47 Årsregnskap Halden kommune Side 47

48 Årsregnskap Halden kommune Side 48

49 Årsregnskap Halden kommune Side 49

50 Årsregnskap Halden kommune Side 50

51 Årsregnskap Halden kommune Side 51

52 Årsregnskap Halden kommune Side 52

53 Årsregnskap Halden kommune Side 53

54 Endring arbeidskapital NOTE - ENDRING ARBEIDSKAPITALEN FRA BALANSEN: Kapittel Saldo Saldo Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld SUM ENDRING I BALANSEN Endring mem.konti ubrukte lånemidler Sum endring drifts- og investeringsregnskapet FRA DRIFT OG INVESTERING: Fra drift Fra investering Sum inntekter Sum utgifter Avskrivninger Eksterne finansieringsinnt Eksterne finansieringsutg SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS ( ) DIFFERANSE 0 Årsregnskap Halden kommune Side 54

55 Garantiansvar NOTE - GARANTIANSVAR Nr. Person, firma, organisasjon Opprinnelig garanti Garantiansvar pr Garantiansvar utløper/gjelder 1 Halden boligbyggelag distr.base Osbekkgt Asakveien foreldrelagsbhg. BA / Åkerholmen år 3 Harekas Andelsbarnehage Øberg/Sommerro år 4 Sameiet Ulvåsveien Bollerød barnehage Tryggheim barnehage Halden stadionutvikling AS, kunstgressanl. Risum a Halden Ishall Eiendom AS b Halden Ishall Eiendom AS Økt garanti Comet Halden AS Småkryp pedagogiske tjenester as TOTALT b Halden Ishall Eiendom AS og Halden kommune har i 2009 inngått avtale om økt garantiansvar med kr ,-. Pr. 31/12-09 er ikke de formelle garant dokumentene signert. På bakgrunn av inngått avtale velger vi allikevel å vise den som et garantiansvar fra 2009 Årsregnskap Halden kommune Side 55

56 Aksjer NOTE - AKSJER 2009 Regnskap Aksjer og andeler - totalt , Egenkap.tilførsel HKP 93/96 og , Andel egenkapitalinnskudd KLP ,00 Eier andel i % Andelsbevis Biblioteksentralen al 3 000, aksjer i Industriprodukter , aksjer i Østfold energiverk ,00 7, Aksjer drift av Arbeidsamv ASVO , Aklsjer i Filmparken AS 8 645,00 0, aksjer Haldenvassd.kanalselskap ,00 6, andeler i Habo , Brabo borettslag, 20 andelsbrev i berg boligb. 20, andeler i Kleiva borettslag 1 200, Halden stadionutvikling AS ,00 51,00 Markedsverdi Ny bybro Halden As ,00 51, aksjer i Inkubator Halden as aksjenr Kjøp ,00 13, , Aksjer i Alarmsentaralen Brann Øst AS ,00 0, Andel Rådyrfaret 8 BRL. 100, Andel Kvartetten BRL. 100, andeler i Brygga omsorgsboliger , Andeler Det norske Blåseensamble , Halden Ishall Eiendom AS 1,00 Årsregnskap Halden kommune Side 56

57 Fond NOTE - TOTAL AVSETNINGER/BRUK AV FOND Tekst 2009 Avsetninger kr Bruk av avsetninger kr Netto avsetning kr Fond 1.1 kr Fond kr NOTE - HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP FOND Disposisjonsfond 2.56 Disposisjonsfond 1.1. kr ,98 Avsatt til disposisjonsfond i driftregnskapet kr ,75 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet kr ,01 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet kr. Disposisjonsfond kr ,72 Ubundne investeringsfond 2.53 Ubundne investeringsfond pr kr ,26 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,96 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,24 Ubundne kapitalfond pr kr ,98 Bundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond pr kr ,30 Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,57 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet kr ,00 Bundne kapitalfond pr kr ,87 Bundne driftsfond 2.51 Bundet driftsfond pr kr ,80 Avsatt til bundet driftsfond i driftsregnskapet kr ,63 Bruk av bundet driftsfond i driftsregnskapet kr ,23 Bundet driftsfond pr kr ,20 Årsregnskap Halden kommune Side 57

58 Generelle noter - driftregnskapet Halden Forvaltningsselskap HK (havne- og eiendomsvirksomhet) er integrert i Halden kommunens balanse i 2004 som en konsekvens av vedtatt sammenslåing fra Regnskapet for havnevirksomheten er en del av Halden kommune sitt regnskap. Området balanseres med fondsføring. Selvkost Halden kommune har fulgt retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester når det gjelder selvkostkapitlene VARF (Vann, avløp, renovasjon og feiing) og byggesak. Ved beregning av kalkulatoriske renter samt beregning av avskrivinger og alternativkostnader er fylkesmannens beregningsskjemaer benyttet. Kalkylerenten er satt lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. Dette er i henhold til retningslinjene i pkt Selvkostkalkyle 2009 Driftskostander Vann Avløp Renovasjon Feier Byggesak Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefunksjoner Avskriving Alterantivkostnad Andre inntekter Gebyrinntekter Totalt Avsetning/ bruk Sum Saldo bundne pr Bundet driftsfond vann Bundet driftsfond avløp Bundet driftsfond renovasjon Bundet driftsfond feiervesen Bundet driftsfond bygge-, regulering-, delesaker Verdivurdering av anleggmidler Halden kommune har ikke foretatt verdivurdering og aktivering av veier i tidligere års regnskap. Dette arbeidet skulle iverksettes i år 2006, men pga ressursmangel fortsatt ikke gjennomført. Veier er imidlertid aktivert fra og med Det er i 2009 ikke gjort vesentlige endringer ved vurderingen av anleggsmidler. Vurdering av fordringer ved årsoppgjøret Som et ledd i den årlige regnskapsavslutningen, skal alle fordringskonti gås gjennom og vurderes mht realismen i krav. Ved avslutningen av 2007-regnsakpet er kontrollen av realismen noe mangelfull som følge av midlertidig redusert tilgang på kompetanse til dette. Denne situasjonen har ikke endret seg vesentlig i Imidlertid har det blitt gjort budsjettsmessige endringer som gjør at dette arbeidet vil bli vektlagt i Det er i 2009 gjennomført en total gjennomgang av kommunens kundereskontro. Det er innført et nytt innfordringssystem, og i den anledning er alle restanser gjennomgått. Krav av eldre dato er enten avskrevet eller sikret med hensyn til videre innfordring. Krav som ikke er mulig å inndrive har blitt ført som tap. Årsregnskap Halden kommune Side 58

59 Osgodsfondet Arbeidet som ble påbegynt i regnskapsåret 2006 mht til å avklare forhold rundt Osgodsfondet er videreført i 2009, men ikke avsluttet. I forbindelse med prosessen har det fremkommet at det er stor usikkerhet rundt flere forhold. Denne saken er derfor overført til kommunens jurister for vurdering. Kommunens jurister har kommet til at Osgodsfondet bør sees i sammenheng med en total gjennomgang av kommunens eiendommer. Dette skyldes ikke minst at det vil være meget tidkrevende å finne ut hvilke eiendommer som opprinnelig var en del av Osgodsfondet. En total gjennomgang av kommunens eiendommer vil være en tidkrevende og ressurskrevende jobb. I forbindelse med at kommunen nå er i ferd med å justere festeavgiftene og tilby innløsning, har juridisk overført sakens dokumenter til teknisk avdeling, slik at også Osgodsfondets eiendommer blir gjenstand for regulering av festeavgift og tilbud om innløsning. Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Usikre forpliktelser er økonomiske forpliktelser av ukjent størrelse og eller oppgjørstidspunkt. Denne typen forpliktelse skal regnskapsføres. Det var ingen usikre forpliktelse på balansedagen som ikke var bokført. Betingede forpliktelser er økonomiske forpliktelser hvor usikkerheten knytter seg til hvorvidt det blir en utbetaling eller ikke. Denne type forpliktelse skal ikke regnskapsføres. Det var ingen betingede forpliktelser på balansedagen. For året 2009 har alle kommunalsjefer og enhetsledere undertegnet en fullstendighetserklæring. Denne erklæringen danner grunnlag for denne noten. Ingen av kommunens ledere har gitt informasjon som tilsier at det finnes usikre forpliktelser eller betingede eiendeler. Erstatningkrav tidligere barnevernsbarn Det har i løpet av 2009 blitt innledet ett samarbeid mellom flere kommuner i Østfold om en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Østfold. Dette gjelder barn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep i tiltak utenfor hjemmet underlagt det kommunale barnevernet. Det vil i løpet av perioden februar 2010 til februar 2012 være mulig å søke om oppreisning. Krav vil bli behandlet fortløpende i den perioden ordningen er åpen. Dette kan medføre kostnader for kommunen. Det vil i løpet av året 2010 bli fremmet en sak hvor finansiering blir behandlet, slik det er forutsatt i kommunestyresaken der man vedtok å slutte seg til ordningen. Avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden Kommunestyret vedtok i sak 088/07 avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden, en avtale mellom Halden kommune og Norske Skog Skogindustrier ASA (Norske Skog) I avtalen fremkommer Norske Skogs og Halden kommunes forpliktelser, samt avsluttende bestemmelser. Avtalen vil, iflg. punkt Ytterligere avtaler og lovmessighet, kunne heves av Norske Skog dersom Halden kommune ikke kan oppfylle denne som følge av krav i lovgivningen. Med ovennevnte forbehold, fremkommer at Norske Skog overdrar til Halden kommune følgende områder ved signering av avtalen, en signering som er foretatt gjennom kommunestyrets vedtak : Tyske Hollender, jf punkt 1.1 i avtale Høvleriområdet, jf punkt 1.2 i avtale (5 425 kvm) Veden - området, jf punkt 1.3 i avtalen (ca 220 da) Årsregnskap Halden kommune Side 59

60 Videre, med ovennevnte forbehold, overdras fra Halden kommune til Norske Skog deler av gnr 62, bnr 394 (Høvleriområdet) (3 660 kvm) Utover ovennevnte omhandler avtalen områdene Mølen, Jernbanetomta, Sauøya, samt installasjoner/infrastruktur på Sauøya. Det må på plass underliggende avtaler før disse områdene kan detaljeres. Verdien i tilknytning til ulike områder som omfattes av avtalen er estimater og er med det usikre. Av den grunn bokføres ingen transaksjoner i årsregnskapet for 2007 eller 2008 rundt avtalen. Skjønnsmidler Korrigering av fondsavsetning knyttet til skjønnsmidler til bruk i barnehagesektoren fra tidligere år: Det er i 2009 korrigert for tidligere års feilaktig avsetning av skjønnsmidler. I perioden fra 2004 til og med 2008 er det totalt avsatt ,- for mye etter de gjeldende retningslinjene. Med gjeldende retningslinjer menes her de årlige rundskrivene fra kunnskapsdepartementet hva gjelder regelverk for bruk og føring av skjønnsmidler til barnehagene. Avsatt for lite i Avsatt for lite i Avsatt for mye i Avsatt for mye i Avsatt for mye i Avsatt for mye i Sum Årsregnskap Halden kommune Side 60

61 Noter investeringsregnskapet Utsatt låneopptak Halden kommune har de siste årene hatt en praksis der man ikke tar opp lån som det er budsjettert med, bl.a. på grunn av at man har prosjekter som ikke er igangsatt eller har etterslep. I henhold til loven skal det tas opp lån det er budsjettert med og inntektsføres i den utstrekning de faktisk finansierer investeringsutgifter. Samtidig er rådmann pålagt å ha en forsvarlig finansforvaltning. Halden kommune har som praksis å vurdere utsettelse av låneopptak med bakgrunn i forsinket fremdrift av vedtatte prosjekter og behov for likviditet jmf. krav om forsvarlig finansforvaltning. Endret praksis finansiering av investeringsprosjekter Fra regnskapsåret 2008 har vi endret den regnskapsmessige måten å finansiere prosjekter på. Dette innebærer at det enkelte prosjekt avsluttes separat med finansiering innenfor vedtatt ramme. Mer eller mindre forbruk vil fra 2008 ikke bli behandlet i regnskapssaken, men det enkelte prosjekt vil komme til politisk behandling separat. Det er i 2009 blitt avsluttet mange eldre investeringsprosjekter. Tilsammen ca 180 prosjekter, og arbeidet med avslutning av prosjekter vil få høy prioritet også i Årsregnskap Halden kommune Side 61

62 Kaptialkonto Årsregnskap Halden kommune Side 62

63 DRIFTREGNSKAP Regnskapene Driftregnskap totaler TOTALER Årsregnskap Halden kommune Side 63

64 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Art (2): Fast lønn Fast lønn lærere Fast lønn, ikke fordelte rammer Fast lønn merkantile Fast lønn tillitsvalgte Fast lønn fødselspermisjon Fast lønn fødselspermisjon lærere Lønnsoppgjør Innsparingstiltak lønn, ufordelt Fast lønn, Seniorpolitikk Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Samlingsstyrergodtgjørelse Andre avtalefestede tillegg Risikotillegg Vikar fødselspermisjon Vikar fødselspermisjon lærer Vikar sykdom Vikar sykdom lærer Vikar ferieavvikling Vikar lønnet permisjon Vikar kurs/tjenesteoppdrag Vikar tillitsverv Vikar avspassering Vikar seniorpolitikk Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Ekstrahjelp lærere Ekstrahjelp spesialtiltak/storbrukere Engasjementer Opplæring nyansatt Ekstrahjelp IA-bedrift Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Overtid Barnevernvakt Afp Omsorgslønn Lønn lærlinger Utrykning brannvesen Lønn brannreserver Brannøvelser Barn under omsorg Besøk/avlastningshjem Støttekontakter Lønn leirskole Årsregnskap Halden kommune Side 64

65 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Eksamen- og sensorgodtgjøring Tolketjenesten Arbeidsoppmuntringslønn Lønn ettersøk (vilt) Annen lønn og trekkpliktig godtgjøring Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Kjøregodtgjørelse arbeidsgiveravgiftspli Telefongodtgjøelse trekkpliktig Andre trekkpliktige godtgjørelser Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Forskjøvet arbeidstid Utrykning på vakt Lønn vedlikehold egne arbeidere Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse øvrige folkevalgte Andre godtgjørelser Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Pensjonsinnskudd HKP Pensjonsinnskudd lærere SPK Pensjonsinnskudd KLP Afp år HKP Afp år HKP Afp KLP Afp SPK Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift utlandet Sum art (2): Art (2): Kontormateriell Undervisningsmateriell Bøker skolebibliotek Lek og sysselsettingsmatereill Sosial trening Ekskursjoner Leirskole Generell innsparing Undervisningsmateriell førskoletiltak Medisinsk forbruksmateriell Inkontinensartikler Laboratorierekvisita Medisiner Medisiner - mulitdose Bevertning Matvarer/drikkevarer Kioskvarer Meieriprodukter Frikjøp politikere Erstatningsutbetaling Rengjøringsartikler Arbeidstøy Årsregnskap Halden kommune Side 65

66 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Kjemikalier, veisalt, lut Merkemateriell Sekker og poser Skilt Kjøp av billetter Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Tekstiler Utgiftsdekning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Planter, frø og gjødsel Diverse adm utgifter Papir og plast Andre driftsutgifter brannvesenet Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Morarenter Stillingsannonser Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Informasjonsavis Trykking/kopiering Kursutgifter Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Uniform/klesgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Stipend (oppg.pl. men ikke trekkpl.) Konsulenthonorar, oppgavepl Andre godtgjørelser Forsterhjemsgodtgjørelse Besøkshjemsgodtgjørelse Årsavgift og forsikring Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Skoleskyss Andre transportutgifter Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Gruppelivs-/ulykkesforsikring Forsikring eiendeler Kollektiv ulykke skole mm Alarm Andre forsikringer/vakttjenester Husleie, leie av lokaler og grunn mv Intern husleie, leie av lokaler og grunn Kommunale avgifter Kopieringsavgifter Lisenser IT Årsregnskap Halden kommune Side 66

67 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktels Innfordringsomkostninger Kontingenter Oppmålingsgebyr Provisjonsutgifter Tinglysingsgebyr Gebyrer, avgifter Sum art (2): Art (2): Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) Verktøy, redskaper Beholdere, containere Medisinsk utstyr og inventar Leie/leasing transportmidler Leie/leasing maskiner Kjøp av maskiner Vintervedlikehold Støvdemping Asfaltering Renhold/feiing Kantrydding Skraping/grusing Vedlikehold Slamtømming/slamavfall Vedlikehold bygning Arbeid utført for andre kommunale enhet Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Vedlikeholdsavt. for teknisk infrastruktur Serviceavtale ventilasjonsanlegg Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Serviceavtale ventilasjonsanelgg Serviceavtaler heisanlegg Serviceavtaler el-anlegg Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler div. pålegg Serviceavtaler sprinkleranlegg Materialer til vedlikehold Materialer til bygg/anlegg Materialer til inventar og utstyr Rengjøring tekstiler Renhold Vaktmestertjenester Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av ekstern arbeidskraft/vikarbyrå Takstgebyrer Leie av fagkonsulenter Konsulenthonorar/artisthonorar (401 - vi Internoverføring til sentraladm./felles Internoverf. til undervisning Årsregnskap Halden kommune Side 67

68 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Internoverf. helse og sosial Internoverf. kultur Internoverf. kommunalteknikk Sum art (2): Art (2): Kjøp staten Kjøp Østfold fylkeskommune Kjøp andre kommuner Revisjonshonorar Kjøp/driftsavtaler private Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Kommunalt driftstilskudd leger Kommunalt driftstilskudd fysioterapauter Kjøp Halden Asvo Innhenting avfall Driftsavtale renovasjon Fastlegetilskudd Deponiavgift Rokke Sum art (2): Art (2): Overføringer til staten Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Overf. til Østfold fylkeskommune Overføringer til andre kommuner Overf. statstilskudd private barnehager Kulturstøtte organisasjoner/lag Kulturstøtte nærmiljøtiltak Støtte kulturtiltak Støtte diverse arrangementer Bidrag Kommunale særytelser Flomlys festningen Haldenvassdragets kanalselskap Grensekomiteen Halden næringsråd Halden turist Tap på fordringer Andre overføringsutgifter Utbedringstilskudd Boligtilskudd/etabl.tilsk Sosiale lån omgjort til bidrag Diverse tap Overf. statstilskudd krisesenter Tilskudd næringsutvikling Disp. Økon Disp. formannskapet Sum art (2): Art (2): Renter løpende lån Renter formidlingslån Morarenter Bankomkostninger Avdrag lån Årsregnskap Halden kommune Side 68

69 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Sosiale utlån Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring investeringsregnskapet Ikke disponert netto driftsresultat Avskrivninger Avskrivninger anl.mod Sum art (2): Sum utgifter Art (2): Brukerbetaling Pensjonærenes egenbetaling Opphold korttid Salgsinntekter Deltakeravgift/kontingenter Inntekt arrangementer Tilleggsavgift parkering Feilparkering Øvrige gebyrer Andre inntekter Gebyrer innfordring Abb. avg. alarmsentral Purregebyr 1.gang Kommfakt Purregebyr 2.gang Kommfakt Anløpsavgift Tilskudd fyrvesenet Kaiavgifter Vareavgifter Isavgift varer Isavgift farled Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Salgsinntekter melkepenger Billettinntekter Leieinntekter Festeavgifter Kommunale avgifter, avg.pliktig Salgsinntekter, avg. pliktig Kommunale avgifter, avg.pliktig Tilknytningsavgift, avg.pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Avgifter småbåthavn Inntekter avgiftsparkering (automater) Salgs- og billettinntekter mva pliktig Fordelte utgifter administrasjon Fordelte utgifter undervisning Fordelte utgifter kultur Fordelte utgifter kommunal teknikk Salg til andre kommunale enheter Sum art (2): Art (2): Refusjon arbeidsmarkedsetaten Ref. statstilsk. til barnehager, SFO Ref. statstilsk. barnehage 10%, SFO Årsregnskap Halden kommune Side 69

70 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Tilskudd ekstra språkopplæring Fastlønnstilskudd Annet statstilskudd Oppstartingstilskudd Kompensasjonstilskudd Innvilget trygd tidligere år Innvilget trygd i år Refusjon bostøtte Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Ref. sykepenger lærere Momskompensasjon investeringsregns Momskompensasjon driftsregnskapet Lærlingetilskudd Ref. Østfold fylkeskommune Ref. fra andre kommuner Oppmålingsgebyr Byggesaksgebyr Gebyr plansaker Andre refusjoner Utbetaling av forsikringsoppgjør Foretaksgodkjenning Tinglysingsgebyr Internoverf. fra sentraladm/felles Internoverf. fra undervisning Internoverf. fra helse og sosial Internoverf. fra kultur Internoverf. kommunalavdelinger Internoverf. fra kultur (Investering) Internoverf. fra kommunalteknikk (Invest Sum art (2): Art (2): Rammetilskudd Psykiatritilskudd Integreringstilskudd Utbedringstilskudd Skjønnstilskudd Vertskommunetilskudd Boligtilskudd Statstilskudd private barnehager Statstilskudd krisesenter Kompensasjonstilskudd Andre statlige overføringer Overføringer fra Østfold fylkeskommune Integreringstilskudd sekundærflyktninge Overføringer fra andre kommuner Skatt inntekt/formue Eiendomsskatt "Verk og bruk" - bunnfrad Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Konsesjonskraft Øvrige overføringer fra andre Sum art (2): Art (2): Renter bankinnskudd Årsregnskap Halden kommune Side 70

71 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Renter bankinnskudd fond Renter utlån Morarenter komfakt Renter av andre fordringer Renter gjeldsordn.utlån Forsinkelsesrenter kom.krav Utbytte fra selskaper Mottatte avdrag sosiallån Lån omgjort til bidrag Bruk av tidligere års regnsk.m.overskud Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger anleggsmodullen Sum art (2): Sum inntekter T O T A L T Årsregnskap Halden kommune Side 71

72 Investeringsregnskap - totaler INVESTERINGSREGNSKAP TOTALER Årsregnskap Halden kommune Side 72

73 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Fast lønn Vikar kurs/ tjenesteoppdrag Ekstrahjelp Ekstrahjelp spesialtiltak/ storbrukere Engasjementer Ubekvemstillegg Lørd/sønd (t-trinn) Ubekvemstillegg kveld/natt(t-trinn) Overtid Pensjonsinnskudd HKP Afp KLP Arbeidgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmatriell Utgiftsdekning Porto Telefon/ mobiltelefon Annonse, reklame, informasjon Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Bruk av maskiner Andre transportutgifter Strøm Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Kommunale avgifter Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Oppmålingsgebyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Kjøp av driftsmidler Medisinsk utstyr og inventar Kjøp av transportmidler Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Rørleggerarbeider Asfaltering Nyanlegg Ventilasjon Lekeplasser Andre utgifter Nærmiljøanlegg Edb maskinvare Matrialer til vedlikehold, påkostning og ny Matrialer til bygg/anlegg Matrialer til inventar og utstyr Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av ekstern arbeidskraft Prosjektering Grunnerverv Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Erstatning Kjøp av bygg og anlegg Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg Internoverf. til sentraladm./felles Årsregnskap Halden kommune Side 73

74 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Internoverf. til undervisning Internoverf. til helse og sosial Internoverf. til kultur Internoverf. til kommunalteknikk Utgifter ved salg av fast eiendom Merverdiavgift investeringsregnskapet Andre overføringsutgifter Byggelånsrenter Morarenter Avdrag formidlingslån Ekstraordinært avdrag formidlingslån Startlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidl. års regnskap.m.merforbr Avsetning til ubundne kapitalfond Avsetning bundne fond Sum utgifter Andre inntekter (uten mva.) Andre inntekter, avg.pliktig Salg av tomter Salg av boligeiendommer Annet statstilskudd Oppstartingstilskudd Ref. sykepenger Andre refusjoner Internoverf. fra kommunalteknikk Renter Renter bankinnskudd fond (bund.inv.fond Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Ekstraord. avdrag startlån Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Overføringer fra driftsregnskapet Udekket i inv.regnskapet Sum inntekter T O T A L T Årsregnskap Halden kommune Side 74

75 Investeringsregnskap pr. prosjekt INVESTERINGSREGNSKAP PR. PROSJEKT Årsregnskap Halden kommune Side 75

76 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P1013 Brannsikring Alladin kino 2008 (KS ) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Rørleggerarbeider Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P1013 Brannsikring Alladin kino 2008 (KS Prosjekt: P1014 Sentral/felles investeringspott Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P1014 Sentral/felles investeringspott Prosjekt: P1034 Ny IP Telefonsentral Gimle Skole (avsluttet i KU Avsetning bundne fond Bruk av lån Sum prosjekt: P1034 Ny IP Telefonsentral Gimle Skole (avsluttet Prosjekt: P1035A Prosjektledelse innføring av ephorte (avslutte Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidgiveravgift Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P1035A Prosjektledelse innføring av ephorte (av Prosjekt: P1035D Integrasjon elektronisk skjema (avsluttet Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P1035D Integrasjon elektronisk skjema (avslutte Prosjekt: P1037 Oppgradering av Office (avsluttet 2099/66) Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P1037 Oppgradering av Office (avsluttet 2099/66) Prosjekt: P1041 Integrasjon mellom programmer 2008 (avslutte Inventar og utstyr Sum prosjekt: P1041 Integrasjon mellom programmer 2008 (av Prosjekt: P1042 Elektroniske skjemaer 2008 (Avsluttet) Inventar og utstyr Sum prosjekt: P1042 Elektroniske skjemaer 2008 (Avsluttet) Prosjekt: P1043 NAV: ombygging rådhuset Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Edb maskinvare Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Årsregnskap Halden kommune Side 76

77 Regnskap Buds(end) Budsjett Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P1043 NAV: ombygging rådhuset Prosjekt: P1044 Tomgangsrør Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P1044 Tomgangsrør Prosjekt: P130 SALG AV DIVERSE TOMTER Oppmålingsgebyr Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Sum prosjekt: P130 SALG AV DIVERSE TOMTER Prosjekt: P2032 ASAK SKOLE Nyanlegg Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2032 ASAK SKOLE Prosjekt: P2038 LÆREMIDLER Undervisningsmatriell Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2038 LÆREMIDLER Prosjekt: P2039 IKT SKOLEN Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2039 IKT SKOLEN Prosjekt: P2047 Strupe Gymsal Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P2047 Strupe Gymsal Prosjekt: P2048 Risum Gymsal (sees sammen med P2058) Årsregnskap Halden kommune Side 77

78 Regnskap Buds(end) Budsjett Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2048 Risum Gymsal (sees sammen med P Prosjekt: P2055 Opparbeidelse/tilrettelegging/utbedring av uteo Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2055 Opparbeidelse/tilrettelegging/utbedring av Prosjekt: P2056 Risum nybygg skole 2007l (sees sammen med Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P2056 Risum nybygg skole 2007l (sees sammen Prosjekt: P2057 Brekkerød kommunale barnehage Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Lekeplasser Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2057 Brekkerød kommunale barnehage Prosjekt: P2058 Risum Hovedbygg Undervisningsmatriell Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Nyanlegg Matrialer til inventar og utstyr Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2058 Risum Hovedbygg Prosjekt: P2062 Asak skole 2008 (sees sammen med P2032) Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Oppmålingsgebyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Årsregnskap Halden kommune Side 78

79 Regnskap Buds(end) Budsjett Andre utgifter Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2062 Asak skole 2008 (sees sammen med P Prosjekt: P2065 Toaletter Hjortsberg (avsluttet 2009/65) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2065 Toaletter Hjortsberg (avsluttet 2009/65) Prosjekt: P2069 Os skole toaletter 2008 (avsluttet 2009/65) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Rørleggerarbeider Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2069 Os skole toaletter 2008 (avsluttet 2009/ Prosjekt: P2070 Øberg utskiftning av gulvbelegg (avsluttet Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2070 Øberg utskiftning av gulvbelegg (avsluttet Prosjekt: P2073 Branntekniske arbeider Prestebakke 2008 (av Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2073 Branntekniske arbeider Prestebakke Prosjekt: P2074 Diverse bygningsarbeid Prestebakke 2008 (avs Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2074 Diverse bygningsarbeid Prestebakke Prosjekt: P2075 Gulv Gymsal Låby skole 2008 (avsluttet 2009/ Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2075 Gulv Gymsal Låby skole 2008 (avsluttet Prosjekt: P2076 Tilrettelegging funksjonshemmede Øberg skol Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2076 Tilrettelegging funksjonshemmede Øberg Prosjekt: P2077 Skolenes uteområder og lekeplasser Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P2077 Skolenes uteområder og lekeplasser Prosjekt: P2078 Skoler og Barnehager (etter hovedutvalgets pri Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P2078 Skoler og Barnehager (etter hovedutvalge Årsregnskap Halden kommune Side 79

80 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2079 Varmtvannsberedere/garderobeforhold Hjortsb Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Rørleggerarbeider Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2079 Varmtvannsberedere/garderobeforhold Hj Prosjekt: P2080 Berg skole 2009 (Krisepakke) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P2080 Berg skole 2009 (Krisepakke) Prosjekt: P2081 Folkevang skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2081 Folkevang skole Prosjekt: P2082 Hjortsberg skole Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P2082 Hjortsberg skole Prosjekt: P2083 Låby skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P2083 Låby skole Prosjekt: P2084 Os skole Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd HKP Arbeidgiveravgift Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P2084 Os skole Prosjekt: P2085 Rødsberg skole 2009 Årsregnskap Halden kommune Side 80

81 Regnskap Buds(end) Budsjett Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2085 Rødsberg skole Prosjekt: P2086 Uteområder barnehagene (avsluttet 2009/65) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P2086 Uteområder barnehagene (avsluttet 2009/ Prosjekt: P2087A Støyskjerm Karrestad barnehage Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P2087A Støyskjerm Karrestad barnehage Prosjekt: P2088 Renovering Strupe Gymsal Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2088 Renovering Strupe Gymsal Prosjekt: P2089 Ballbinge Berg skole Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Andre inntekter (uten mva.) Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P2089 Ballbinge Berg skole Prosjekt: P2100 Bygningsmessig arbeider Hjortsberg Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P2100 Bygningsmessig arbeider Hjortsberg Prosjekt: P2150 Skolenes uteområder Hjortsberg Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2150 Skolenes uteområder Hjortsberg Prosjekt: P2151 Skolenes uteområder Strupe Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P2151 Skolenes uteområder Strupe Prosjekt: P2152 Skolenes uteområder Låby Nyanlegg Årsregnskap Halden kommune Side 81

82 Regnskap Buds(end) Budsjett Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2152 Skolenes uteområder Låby Prosjekt: P2153 Skolenes uteområder Prestebakke Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2153 Skolenes uteområder Prestebakke Prosjekt: P2154 Skolenes uteområder Berg skole Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2154 Skolenes uteområder Berg skole Prosjekt: P2155 Skolenes uteområder Folkvang skole Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P2155 Skolenes uteområder Folkvang skole Prosjekt: P2156 Skolenes uteområder Gimle skole Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2156 Skolenes uteområder Gimle skole Prosjekt: P2157 Skolenes uteområder Iddevang Nyanlegg Lekeplasser Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2157 Skolenes uteområder Iddevang Prosjekt: P2158 Skolenes uteområder Os skole Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2158 Skolenes uteområder Os skole Prosjekt: P2159 Skolenes uteområder Øberg Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P2159 Skolenes uteområder Øberg Årsregnskap Halden kommune Side 82

83 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P2160 Skolenes uteområder Rødsberg Nyanlegg Lekeplasser Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P2160 Skolenes uteområder Rødsberg Prosjekt: P3006 Inventar og utstyr Inventar og utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: P3006 Inventar og utstyr Prosjekt: P3006A Alarmanlegg Bergheim Inventar og utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: P3006A Alarmanlegg Bergheim Prosjekt: P3006B Halden Sykehjem - palliativ enhet Inventar og utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: P3006B Halden Sykehjem - palliativ enhet Prosjekt: P3006C Halden Sykehjem - pasientsenger Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3006C Halden Sykehjem - pasientsenger Prosjekt: P3006D Karrestad trygdehybler - inventar Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P3006D Karrestad trygdehybler - inventar Prosjekt: P3006E Barnevernet - inventar Kontormateriell Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3006E Barnevernet - inventar Prosjekt: P3006F Sentrum - inventar Inventar og utstyr Matrialer til inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3006F Sentrum - inventar Prosjekt: P3006G Forebyggende enhet - mellomgangen Inventar og utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: P3006G Forebyggende enhet - mellomgangen Årsregnskap Halden kommune Side 83

84 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P3006H Idd - inventar Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P3006H Idd - inventar Prosjekt: P3007 Oppgraderinger Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P3007 Oppgraderinger Prosjekt: P3007A Karrestad eldresenter - oppgradering Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007A Karrestad eldresenter - oppgradering Prosjekt: P3007B Kvartsveien - oppgradering Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Edb maskinvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007B Kvartsveien - oppgradering Prosjekt: P3007C Kjøkken Søsterveien Inventar og utstyr Nyanlegg Andre utgifter Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P3007C Kjøkken Søsterveien Prosjekt: P3007D Utbedring basseng Halden sykehjem - oppgra Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007D Utbedring basseng Halden sykehjem - op Prosjekt: P3007F Serviceleilighet Konglelundveien Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P3007F Serviceleilighet Konglelundveien Prosjekt: P3007G Kontor Grønligveien 2009 Årsregnskap Halden kommune Side 84

85 Regnskap Buds(end) Budsjett Inventar og utstyr Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P3007G Kontor Grønligveien Prosjekt: P3007H Kjøkken Bergheim trygdeboliger Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007H Kjøkken Bergheim trygdeboliger Prosjekt: P3007I Kontor og multidosetraller Bergheim Inventar og utstyr Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P3007I Kontor og multidosetraller Bergheim Prosjekt: P3008 Halden sykehjem - person- og vareheis Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P3008 Halden sykehjem - person- og vareheis Prosjekt: P3009 Ventilasjonsanlegg Bergheim trygdeboliger Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P3009 Ventilasjonsanlegg Bergheim trygdebolige Prosjekt: P3010 Båstadlund dagsenter - utbedring av brannkrav Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P3010 Båstadlund dagsenter - utbedring av bran Prosjekt: P3012 Universell utforming (Krisepakken 2009) Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P3012 Universell utforming (Krisepakken 2009) Prosjekt: P3032 OMSORGSBOLIGER BRYGGA Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Avsetning bundne fond Andre refusjoner Sum prosjekt: P3032 OMSORGSBOLIGER BRYGGA Årsregnskap Halden kommune Side 85

86 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P3046 Demensboliger Solheim (Avsluttet Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P3046 Demensboliger Solheim (Avsluttet Prosjekt: P3048 Fagprogram/datautstyr, Helsestasjon Edb maskinvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P3048 Fagprogram/datautstyr, Helsestasjon Prosjekt: P3050 UTLÅN Avdrag formidlingslån Ekstraordinært avdrag formidlingslån Startlån Avsetning bundne fond Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Ekstraord. avdrag startlån Bruk av bundne fond Sum prosjekt: P3050 UTLÅN Prosjekt: P3057 Omsorgsboliger Havn - Inventar Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P3057 Omsorgsboliger Havn - Inventar Prosjekt: P3062 Sansehage Bergheim Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Annet statstilskudd Sum prosjekt: P3062 Sansehage Bergheim Prosjekt: P3063 Salg av leiligheter, Helse og sosial Utgifter ved salg av fast eiendom Byggelånsrenter Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av boligeiendommer Renter Sum prosjekt: P3063 Salg av leiligheter, Helse og sosial Prosjekt: P3064 Aktivitetshuset Bergheim Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P3064 Aktivitetshuset Bergheim Årsregnskap Halden kommune Side 86

87 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P4003 KJØP/SALG AV DIVERSE TOMTER/EIENDOMME Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av ubundne kapitalfond Sum prosjekt: P4003 KJØP/SALG AV DIVERSE TOMTER/EIENDO Prosjekt: P4007 HAREKAS Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Lekeplasser Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P4007 HAREKAS Prosjekt: P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Utgiftsdekning Annonse, reklame, informasjon Nyanlegg Lekeplasser Andre utgifter Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Renter Sum prosjekt: P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN Prosjekt: P4014 BOLIGFELT SOLHEIM 05 REG.PLAN Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Grunnerverv Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av ubundne kapitalfond Sum prosjekt: P4014 BOLIGFELT SOLHEIM 05 REG.PLAN Prosjekt: P4019 Brekkerød 1, Fase Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P4019 Brekkerød 1, Fase Prosjekt: P4020 Tomter Isebakke -Sørlifeltet Årsregnskap Halden kommune Side 87

88 Regnskap Buds(end) Budsjett Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P4020 Tomter Isebakke -Sørlifeltet Prosjekt: P4025 Salg av tomter, Solheim Utgiftsdekning Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Avsetning til ubundne kapitalfond Salg av tomter Sum prosjekt: P4025 Salg av tomter, Solheim Prosjekt: P4026 Salg av tomter, Isebakke Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Salg av tomter Bruk av ubundne kapitalfond Sum prosjekt: P4026 Salg av tomter, Isebakke Prosjekt: P4030 Isebakke barnehage Undervisningsmatriell Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Lekeplasser Andre utgifter Dok.avg. og tingl.geb. bygg og anlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P4030 Isebakke barnehage Prosjekt: P4031 Olav V's gate 3, Reprasjon av tak Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P4031 Olav V's gate 3, Reprasjon av tak Prosjekt: P4032 Halden Sykehjem utbedring basseng Bruk av maskiner Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P4032 Halden Sykehjem utbedring basseng Prosjekt: P5012 KULTURSAL Arbeidgiveravgift Kjøregodtgjørelse Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Årsregnskap Halden kommune Side 88

89 Regnskap Buds(end) Budsjett Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Matrialer til bygg/anlegg Konsulenttjenester Juridisk bistand Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Andre refusjoner Bruk av lån Sum prosjekt: P5012 KULTURSAL Prosjekt: P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kultur Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING Prosjekt: P5018 Kultursal - Diverse utstyr etter formanskapets Annonse, reklame, informasjon Inventar og utstyr Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5018 Kultursal - Diverse utstyr etter formanska Prosjekt: P5019 Kultursalen - Lån Halden Spb Annonse, reklame, informasjon Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5019 Kultursalen - Lån Halden Spb Prosjekt: P5027 Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P5027 Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd Prosjekt: P5029 Kunstgress Strupe - Byggelånsrenter Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Årsregnskap Halden kommune Side 89

90 Regnskap Buds(end) Budsjett Morarenter Sum prosjekt: P5029 Kunstgress Strupe - Byggelånsrenter Prosjekt: P5030 Tidtakerbu Halden Stadion Inventar og utstyr Sum prosjekt: P5030 Tidtakerbu Halden Stadion Prosjekt: P5032 Utstyr Halden stadion/tilfluktsrom Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P5032 Utstyr Halden stadion/tilfluktsrom Prosjekt: P5033 Alarm og nøkkelkort Rockehuset Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P5033 Alarm og nøkkelkort Rockehuset Prosjekt: P5034 Nytt tak Biblioteket Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P5034 Nytt tak Biblioteket Prosjekt: P5035 Kyststien Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P5035 Kyststien Prosjekt: P5036 Ledig Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P5036 Ledig Prosjekt: P5037 Biblioteket, IT, inventar og utstyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Nyanlegg Edb maskinvare Internoverf. til kultur Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P5037 Biblioteket, IT, inventar og utstyr Prosjekt: P5038 Biblioteket, brannsikring Nyanlegg Matrialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Internoverf. til kultur Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P5038 Biblioteket, brannsikring Prosjekt: P5039 Tippemidler 7'er bane på Strupe Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P5039 Tippemidler 7'er bane på Strupe Årsregnskap Halden kommune Side 90

91 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P5040 Kunstgressbane Tistedal Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5040 Kunstgressbane Tistedal Prosjekt: P5041 Halden Historiske samlinger Nyanlegg Andre overføringsutgifter Bruk av lån Sum prosjekt: P5041 Halden Historiske samlinger Prosjekt: P5042 Allbrukshall Gimle Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kultur Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5042 Allbrukshall Gimle Prosjekt: P5043 Ungdomshuset Ekstrahjelp Ubekvemstillegg Lørd/sønd (t-trinn) Ubekvemstillegg kveld/natt(t-trinn) Pensjonsinnskudd HKP Arbeidgiveravgift Utgiftsdekning Telefon/ mobiltelefon Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr/programvare Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Matrialer til inventar og utstyr Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P5043 Ungdomshuset Prosjekt: P5044 Paviljong Tistedal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5044 Paviljong Tistedal Prosjekt: P5045 Blackbox Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Årsregnskap Halden kommune Side 91

92 Regnskap Buds(end) Budsjett Merverdiavgift investeringsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5045 Blackbox Prosjekt: P5046 Olav V's gt Inventar og utstyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Andre utgifter Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5046 Olav V's gt Prosjekt: P5047 Offentlig toalett sydsiden Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5047 Offentlig toalett sydsiden Prosjekt: P5048 Iddebo ENØK Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P5048 Iddebo ENØK Prosjekt: P5049 Leiligheter Os Tistedal Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5049 Leiligheter Os Tistedal Prosjekt: P5050 Frivillighetssentralen Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5050 Frivillighetssentralen Prosjekt: P5051 Eva Krisesenter Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Årsregnskap Halden kommune Side 92

93 Regnskap Buds(end) Budsjett Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P5051 Eva Krisesenter Prosjekt: P5052 Kirkelig Fellesråd Nyanlegg Andre overføringsutgifter Bruk av lån Sum prosjekt: P5052 Kirkelig Fellesråd Prosjekt: P6005 Brannsikringstiltak Hjortsberghallen Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P6005 Brannsikringstiltak Hjortsberghallen Prosjekt: P6210 HOVEDPLAN VANN Nyanlegg Konsulenttjenester Sum prosjekt: P6210 HOVEDPLAN VANN Prosjekt: P6211 MILJØMÅL FOR VANNFOREKOMSTER Konsulenttjenester Sum prosjekt: P6211 MILJØMÅL FOR VANNFOREKOMSTER Prosjekt: P6216 FAGERHOLT - OSDALEN (VANN) Nyanlegg Matrialer til bygg/anlegg Konsulenttjenester Juridisk bistand Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6216 FAGERHOLT - OSDALEN (VANN) Prosjekt: P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) Strøm Kommunale avgifter Nyanlegg Andre utgifter Matrialer til bygg/anlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) Prosjekt: P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Nyanlegg Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) Prosjekt: P6222 KJEMPEHAUGEN VANN OG AVLØP (VA) Årsregnskap Halden kommune Side 93

94 Regnskap Buds(end) Budsjett Nyanlegg Konsulenttjenester Bruk av lån Sum prosjekt: P6222 KJEMPEHAUGEN VANN OG AVLØP (VA) Prosjekt: P6223 BERGA OG ROKKEVEIEN (VA) Konsulenttjenester Erstatning Internoverf. til kommunalteknikk Sum prosjekt: P6223 BERGA OG ROKKEVEIEN (VA) Prosjekt: P6227 Remmen kunnskapspark VVA Nyanlegg Andre utgifter Konsulenttjenester Juridisk bistand Erstatning Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P6227 Remmen kunnskapspark VVA Prosjekt: P6230 Kornsjø vannverk Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6230 Kornsjø vannverk Prosjekt: P6233 Ystehede - Sofienberg Konsulenttjenester Bruk av lån Sum prosjekt: P6233 Ystehede - Sofienberg Prosjekt: P6236 Vannledning Ninni Roll Ankers vei- Båstadlund Nyanlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6236 Vannledning Ninni Roll Ankers vei- Båstadl Prosjekt: P6237 Ringledning vann Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Konsulenttjenester Juridisk bistand Grunnerverv Erstatning Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6237 Ringledning vann Prosjekt: P6240 INNTAKSLEDNING KORNSJØ Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Årsregnskap Halden kommune Side 94

95 Regnskap Buds(end) Budsjett Sum prosjekt: P6240 INNTAKSLEDNING KORNSJØ Prosjekt: P6243 Vann Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6243 Vann Prosjekt: P6243A Lensmannssvingen Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6243A Lensmannssvingen Prosjekt: P6243B Separering Skiveien Nyanlegg Konsulenttjenester Bruk av lån Sum prosjekt: P6243B Separering Skiveien Prosjekt: P6243C Sanering Garvegata Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243C Sanering Garvegata Prosjekt: P6243D Separering Grimsrødhøgda Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243D Separering Grimsrødhøgda Prosjekt: P6243E Separering Høstbakken Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243E Separering Høstbakken Prosjekt: P6243F Vannledning Amundalen Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6243F Vannledning Amundalen Prosjekt: P6243G Spillvannsledning Brattlibekken Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6243G Spillvannsledning Brattlibekken Prosjekt: P6243H Rørbruddsventiler i Amundalen Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6243H Rørbruddsventiler i Amundalen Prosjekt: P6243I Vannmåler Tistedal Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Årsregnskap Halden kommune Side 95

96 Regnskap Buds(end) Budsjett Bruk av lån Sum prosjekt: P6243I Vannmåler Tistedal Prosjekt: P6244 Avløp Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6244 Avløp Prosjekt: P6245 Vannledning Sørbrøden - Rokke Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6245 Vannledning Sørbrøden - Rokke Prosjekt: P6246 VA Svingen - Røsnæskilen Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6246 VA Svingen - Røsnæskilen Prosjekt: P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Nyanlegg Konsulenttjenester Juridisk bistand Internoverf. til kommunalteknikk Sum prosjekt: P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE Prosjekt: P6327 OPPGRADERING DRIFTSOVERVÅKNING VANN O Edb/IT-utstyr/programvare Merverdiavgift investeringsregnskapet Bruk av lån Sum prosjekt: P6327 OPPGRADERING DRIFTSOVERVÅKNING VA Prosjekt: P6338 BRATTLI -HJORTSBERGVEIEN SPILLVANNSLED Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6338 BRATTLI -HJORTSBERGVEIEN SPILLVANN Prosjekt: P6342 Avløp Bollerød Nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til kommunalteknikk Bruk av lån Sum prosjekt: P6342 Avløp Bollerød Prosjekt: P6342A Avløp Bollerød 2008 Linåkerbakken Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P6342A Avløp Bollerød 2008 Linåkerbakken Prosjekt: P6404 SIGEVANNSLEDNING ROKKE Edb/IT-utstyr/programvare Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Årsregnskap Halden kommune Side 96

97 Regnskap Buds(end) Budsjett Bruk av lån Sum prosjekt: P6404 SIGEVANNSLEDNING ROKKE Prosjekt: P6408 Miljøstasjoner og avfallsdunker (RENOVASJON Konsulenttjenester Bruk av lån Sum prosjekt: P6408 Miljøstasjoner og avfallsdunker (RENOVA Prosjekt: P6707 Svalerødkilen regional badeplass Nyanlegg Grunnerverv Merverdiavgift investeringsregnskapet Annet statstilskudd Sum prosjekt: P6707 Svalerødkilen regional badeplass Prosjekt: P7027 SKOLEVEIEN FORTAU Nyanlegg Matrialer til bygg/anlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7027 SKOLEVEIEN FORTAU Prosjekt: P7029 GRIMSRØDHØGDA BERGHEIM - ATOMVEIEN Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7029 GRIMSRØDHØGDA BERGHEIM - ATOMVEIE Prosjekt: P7030 ASAKVEIEN FJELLKNATTVN. - FLINTVN Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7030 ASAKVEIEN FJELLKNATTVN. - FLINTVN Prosjekt: P7031 BRAVN. UTV. AV FORTAU SVALEVN. - STENRØD Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7031 BRAVN. UTV. AV FORTAU SVALEVN. - STE Prosjekt: P7032 BRAVN G/S-VEI STENRØDVN. HJORTSBERG Nyanlegg Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7032 BRAVN G/S-VEI STENRØDVN. HJORTSBER Prosjekt: P7071 Indre ringvei (VEI) Nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7071 Indre ringvei (VEI) Årsregnskap Halden kommune Side 97

98 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P7093 PCB ARMATUR 2005 LYS Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7093 PCB ARMATUR 2005 LYS Prosjekt: P7096 REMMEN - ISEBAKKE G/S-VEI Nyanlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P7096 REMMEN - ISEBAKKE G/S-VEI Prosjekt: P7097 ROKKEVN. - HJORTEFARET FORTAU Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7097 ROKKEVN. - HJORTEFARET FORTAU Prosjekt: P7098 KRYSS GIMLEVEIEN / LØKKEVEIEN Avsetning bundne fond Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7098 KRYSS GIMLEVEIEN / LØKKEVEIEN Prosjekt: P7117 Rundkjøring Marcus Thranesgate Nyanlegg Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7117 Rundkjøring Marcus Thranesgate Prosjekt: P7126 Trafikksikkerhetstiltak Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7126 Trafikksikkerhetstiltak Prosjekt: P7130 Reasfaltering Asfaltering Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7130 Reasfaltering Prosjekt: P7131 Forsterkning Skjæggerød - Sannerødmoen Asfaltering Bruk av lån Årsregnskap Halden kommune Side 98

99 Regnskap Buds(end) Budsjett Sum prosjekt: P7131 Forsterkning Skjæggerød - Sannerødmoe Prosjekt: P7132 Forsterkning Fjerdingeveien Asfaltering Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7132 Forsterkning Fjerdingeveien Prosjekt: P7135 Rehab Heimkunsk Elevtoalett Rødsberg U skol Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P7135 Rehab Heimkunsk Elevtoalett Rødsberg U Prosjekt: P7136 Gang og sykkelvei Bratner - Åkerholmen Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7136 Gang og sykkelvei Bratner - Åkerholmen Prosjekt: P7137 Trafikksikkerhetsmidler Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7137 Trafikksikkerhetsmidler Prosjekt: P7138 Utvidelse og overgang Asakveien Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7138 Utvidelse og overgang Asakveien Prosjekt: P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole Prosjekt: P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang Prosjekt: P7141 Diverse asfaltering/grusveier Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7141 Diverse asfaltering/grusveier Prosjekt: P7142 Utvidelse av småbåthavn Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7142 Utvidelse av småbåthavn Årsregnskap Halden kommune Side 99

100 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P7143 Brannslukkingsutstyr Nyanlegg Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7143 Brannslukkingsutstyr Prosjekt: P7144 Oppgradering brannstasjon Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7144 Oppgradering brannstasjon Prosjekt: P7145 Fiskebrygga, rehabilitering Nyanlegg Bruk av lån Sum prosjekt: P7145 Fiskebrygga, rehabilitering Prosjekt: P7147 Sannerødmoen Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7147 Sannerødmoen Prosjekt: P7148 Nyasfaltering Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P7148 Nyasfaltering Prosjekt: P7149 Nesoddtangen Ystehede Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Nyanlegg Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Annet statstilskudd Sum prosjekt: P7149 Nesoddtangen Ystehede Prosjekt: P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Konsulenttjenester Juridisk bistand Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Morarenter Bruk av ubundne kapitalfond Sum prosjekt: P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Prosjekt: P8031 TIDTAKERBU HALDEN STADION (IDRETT) Inventar og utstyr Nyanlegg Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P8031 TIDTAKERBU HALDEN STADION (IDRETT) Årsregnskap Halden kommune Side 100

101 Regnskap Buds(end) Budsjett Prosjekt: P8046 Gangbane/båtplasser i Tista Bygningsmessige arbeider (arbeid) Konsulenttjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8046 Gangbane/båtplasser i Tista Prosjekt: P8054 Maskinutstyr 2008, komunalteknikk Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8054 Maskinutstyr 2008, komunalteknikk Prosjekt: P8055 Regulering av havneområdet Andre utgifter Konsulenttjenester Merverdiavgift investeringsregnskapet Sum prosjekt: P8055 Regulering av havneområdet Prosjekt: P8056 Fiskebrygga utbedring av bryggekant Bygningsmessige arbeider (arbeid) Konsulenttjenester Prosjektering Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Bruk av lån Sum prosjekt: P8056 Fiskebrygga utbedring av bryggekant Prosjekt: P8057 Tyska småbåthavn/marina Internoverf. til kommunalteknikk Sum prosjekt: P8057 Tyska småbåthavn/marina Prosjekt: P8058 Brannstasjon Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P8058 Brannstasjon Prosjekt: P8059 Prestegårdsveien murer Nyanlegg Internoverf. til kommunalteknikk Byggelånsrenter Sum prosjekt: P8059 Prestegårdsveien murer Prosjekt: P8061 Utvidelse av drivstoffanlegg, Havna Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Konsulenttjenester Årsregnskap Halden kommune Side 101

102 Regnskap Buds(end) Budsjett Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P8061 Utvidelse av drivstoffanlegg, Havna Prosjekt: P8111 Maskiner Kunstgressbane Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P8111 Maskiner Kunstgressbane Prosjekt: P8112 Effektmåling Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P8112 Effektmåling Prosjekt: P8113 Tollboden Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P8113 Tollboden Prosjekt: P8114 PCB-armaturer Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Overføringer fra driftsregnskapet Sum prosjekt: P8114 PCB-armaturer Prosjekt: P8511 Elektroniske løsninger(gis/gab) Overtid Arbeidgiveravgift Edb/IT-utstyr/programvare Konsulenttjenester Internoverf. til kommunalteknikk Merverdiavgift investeringsregnskapet Byggelånsrenter Sum prosjekt: P8511 Elektroniske løsninger(gis/gab) Prosjekt: P9001 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne kapitalfond Avsetning bundne fond Renter bankinnskudd fond (bund.inv.fond) Bruk av ubundne kapitalfond Overføringer fra driftsregnskapet Udekket i inv.regnskapet Sum prosjekt: P9001 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Prosjekt: P9005 Finansiering av prosjekter Dekning av tidl. års regnskap.m.merforbruk Bruk av ubundne kapitalfond Sum prosjekt: P9005 Finansiering av prosjekter Prosjekt: P9998 Mellom finansiering årsavslutning Bruk av lån Sum prosjekt: P9998 Mellom finansiering årsavslutning T O T A L T Årsregnskap Halden kommune Side 102

103 BALANSEREGNSKAP Balanseregnskap - detaljer DETALJERT Årsregnskap Halden kommune Side 103

104 Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,29 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Opparbeidede tomter og utpars , , Opparbeidelse av kommunale veier , , Andre innt.giv.faste eiendommer , , Boliger , , Skoler og barnehager , , Idrettshaller , , Forretningsbygg , , Administrasjonsbygg , , Aldershjem og institusjoner , , Kulturbygg , , Kirker, brannstasjoner , , Renovasjon , , Havn - Faste eiendommer og anlegg , ,17 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Anleggsmaskiner , , Brannbiler , , Maskiner, verktøy, innventar og utsty , , EDB-utstyr, kontormaskiner , , Havn - Utstyr, maskiner, transportmid , ,00 Utlån , , Utlån Pensjonskassa , , Utlån Glenne III mot pant , , Utlån Svolder Film AS , , Utlån kjøp landbrukseiendom gl , , Sosiale utlån Felix , , Startlån , , Kapitalfondet- utlån arbeidst 0, , Osgodsfondet- Utlån huseiere m , ,00 Aksjer og andeler , , Egenkap. tilførsel HKP 93/96 OG , , Andel egenkapitalinnskudd KLP , , Andelsbevis biblioteksentralen 3.000, , aksjer i industriprodukter , , aksjer i Østfold Energiverk , , Aksjer drift av arbeidsamvirke , , Aksjer Filmparken AS 8.645, , aksjer Haldenvassd. kanals , , andeler i Habo , , Studentbyen på Sogn 0,00 5, andelsbevis i det nye stud. 0, , Andelsbrev i Berg Boligbygg 20,00 20, Andeler i Kleiva Borettslag 1.200, , Halden Stadionutvikling , , Ny bybro , , aksjer inkubator Halden AS Kjøp i , , Aksjer i alarmsentral Brann Øst AS , , andel Rådyrfaret 8 Brl. 100,00 100, andel Kvartetten Brl. 100,00 100, andeler i Brygga omsorgsboliger , , Andeler Den norske Blåseensamble , , Halden Ishall eiendom as 1,00 0,00 Pensjonsmidler , , Aga av nto. pensjonsforpl/midl. KLP , , Pensjonsmidler HKP , , Pensjonsmidler SPK , , Pensjonsmidler KLP , ,00 Omløpsmidler , ,71 Herav: Kortsiktige fordringer , , Ref. sysselsetting , , Ref.H.Kap.1.6 Tekniske formål , ,98 Årsregnskap Halden kommune Side 104

105 Utestående sykepenger/fødselspenger , , Bank/ref. sykepenger , , Momskompensasjon 25% - Drift , , Momskomepnsasjon 25% - Investering , , Inng. moms, 25% Momssett , , Debitorer vedr. årsoppgjør , , Debitorer vedr. årsoppgjør ,50 0, Innbetalt Sosiale utlån (mellomværend -500,00-500, Øreavrunding 0,00-0, Interimskonto avviste OCR - Procasso ,60 0, Diverse reskontro , , Komm. avg/festeavgift , , Barnehage/skolefritid , , Husleier , , Pleie/omsorg , , Div. oppdragsgivere , , Havnereskontro , , Gebyrer og forsinkelsesrenter , , Restanse utlån (Allianse) , , Parkering - Procasso ,00 0, Gjennomgangskonto - Tilbakeb.l , , Lønnsforsk.EDB-Lønn, Ikke fast , , Forskudd reiseregninger 0, ,25 Premieavvik , , Aga Premieavvik HKP , , Aga Premieavvik SPK , , Aga Premieavvik KLP , , Premieavvik HKP (POS) , , Premieavvik SPK (POS) , , Premieavvik KLP (POS) , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Nordea Kontantkasse 2.140, , Nordea Driftskonto , , Nordea OCR konto , , Nordea Sosiale utlån ,00 0, Nordea HK Disposisjonsf ,97 0, Nordea HK Bundne drifts ,80 0, Nordea HK Viltfond ,58 0, Nordea HK Kapitalfond ,27 0, Nordea HK Tilfluktsromf ,43 0, Nordea HK Reguler- og k ,25 0, Nordea HK Iddebo ,00 0, Nordea HK Grunnskolen i ,72 0, Nordea HK Halden skoles ,36 0, Nordea HK Øremerkedemid ,89 0, Nordea Procasso OCR ,70 0, Nordea Allsang på Grens ,80 0, Nordea Skattetrekkskont ,73 0, Nordea Parkering KrediN ,55 0, Nordea Parkering KrediN 2.455,53 0, DNB , , DNB , , DNB , , DNB ,00 0, DNB ,40 0, DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , ,40 Årsregnskap Halden kommune Side 105

106 DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , DNB , , Allsang på Grensen, DnB , , Kontantkasser 2.526, , Remmen svømmehall - Kontantkasse 2.000,00 0, Kultursalen - Kontantkasse 1.000, , Legevakt - Kontantkasse 1.500,00 0, Båstandlund - Kontantkasse 2.000,00 0, Avd.Braveien - Kontantkasse 500,00 0, Avd.Nordbrøden - Kontantkasse 500,00 0, Edderkoppen - Kontantkasse 2.000,00 0, DNB , Skattetrekk 0, ,10 SUM EIENDELER , ,00 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,23 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond , , ØMM Dekning av fremtidig husleie , , Næringsfond , , Rekrutering av helse og sosialpersone , , Remmen utviklingssenter , , Omstillingsmidler forsvaret , , RUP-Svindesundsparken , , RUP-Fredriksten festning , , Eiendomskatteprosjekt , ,01 Bundne driftsfond , , Bundet driftsfond, Snozelen, Gave fra , , Den lokale kulturelle skolesekken , , Den kulturelle spaserstokken , , Rockehuset, utsmykning av lokalet, ga , , Utvidet fritidstilbud barn og unge ,33 0, Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Hal , , Tilskudd opplæringstiltak komp , , SLT prosjekt , , Barne/ungdomstiltak i større bysamfun 0, , Bundet driftsfond, midler avsatt til ,59 0, Fond Gr.skolen i Halden (2022) , , Voksenopplæring , , Halden Skolestyrerkontor , , Kunnskapsløftet , , Statstilskudd , , Minoritetsspråkelige førskolebarn , , Skjønnsmidler , , Bedret kompetanse i flerkulturell ped , , Skilting kyststi , , Fond kultur , , Tilskudd Norsk kulrturskoleråd , , Bibliotekstreken ,00 0, Fond for melk og frukt (2998) ,65 0, Fond for arv og gaver (2997) ,10 0, Rockheim ,00 0, Tap på etableringslån , , Klinikken som læringsarena, HIØ , , Forebygge barnefattigdom , , Det døgnåpne Østfold , , LAR Klienter , , Arv til Bergheim Hj.sykepl , ,65 Årsregnskap Halden kommune Side 106

107 Arv Iddebo , , Gaver, Halden Sykehjem 0, , På vei til egen bolig 5.322, , Psykiatri øremerkede midler , , Flyktningetilskudd 061/ , , Lærende nettverk 9.438, , Tilskudd AOF , , Rusarbeid - KTP , , Rusarbeid år , , Fagutviklingsprogram HiØF -Halden syk , , Brukerstyrt personlig assistent , , Kompetansemidler (pros. 3094) , , Storbruker (3102) ,38 0, Vertskommunetilskudd ,00 0, Hanldingsplan: forebygging, uønsket s ,66 0, Hanldingsplan: forebygging, uønsket s 2.435,00 0, Flink med folk i første rekke ,00 0, Sammen om minne - prosjekt via nasjon ,36 0, Omstilling i pleie og omsorg (3052) ,00 0, RUP Fredriksten festning , , RUP Svinesundsparken , , Ulveholtet (Vedlikehold) , , Viltfond , , Millit (5500) , , Oppryddingsprosjekt forurenset sjøbun ,09 0, Bundet driftsfond vann , , Bundet driftsfond avløp , , Bundet driftsfond renovasjon , , Bundet driftsfond feiervesen , , Bundet driftsfond bygge-, regulering , , Havn - Fond ihht. havn/farvannsloven , , Havn - Driftsfond annen aktivitet , , Havn - Investeringsprosjekter , , Fondsmidler brannvesenet ,00 0,00 Ubundne investeringsfond , , Kapitalfond ubundet , , Ubundet kapitalfond, salgsinntekter B ,68 0, Ubundet kapitalfond, salgsinntekter S 0, , Ubundet kapitalfond, Brekkerød barneh , , Ubundet kapitalfond, Trygghetsalarmer , , Ubundet Investeringsfond, Salgsinntek ,09 0, Ubundet investeringsfond, Salgsinntek ,28 0, Miljøtiltak Iddevang skole , ,85 Bundne investeringsfond , , Fond tilfluktsrom , , Omsorgsboliger brygga P3032 Boligtils ,01 0, Demensboliger Solheim P3046 Tilskudd ,00 0, Fond regulerings- og kons.avg , , Sidevegsmidler - Svinesundsplatået , , Salg av tomter - Havn , , Ekstraord. avdrag startlån , , Tilskudd nitrogenrensing , , Trafikksikkerhtsmidler , , Tilskudd G/S , , Vedenveien (Investering) 0, , Trafikksikkerhetsmidler tilskudd ,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Regelendring momskompensasjon , , Regelenendring materialbeholdning , , Regelendring resurskrevende brukere , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , , Regelendring periodisering feriepenge , , Regelendring påløpte renter , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig overskudd ,30 0, Regnskapsmessig overskudd , ,75 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Årsregnskap Halden kommune Side 107

108 Udisponert i inv.regnskap , , Udisponert i investeringsregnskapet , ,68 Udekket i inv.regnskap , , Udekket i investeringsregnskapet ,96 0, Udekket i investeringsregnskapet , ,19 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , ,13 Langsiktig gjeld , ,14 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Aga av nto pensjonsforpliktelse HKP , , Aga av nto pensjonsforpliktelse SPK , , Pensjonsforpliktelse HKP , , Pensjonsforpliktelse SPK , , Pensjonsforpliktelse KLP , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , Husbanken , , Husbanken 2007 K.sak 6/ , , Husbanken, 2006 k.sak , , Husbanken, Lån særsk. vilkår , , Lån Husbanken 1992 K.sak 62/92 0, , Lån Husbanken 1993,K.sak 54/93 0, , Lån Husbanken 1995 K.sak 55/95 0, , Husbanken Formidlingslån opptak , , Lån Husbanken /3/ , , Husbank , , Husbank ,00 0, Husbanken ,00 0, Lån Kommunalbanken 2003, Lån nr , , Lån komm.bank 1993 Refinans , , Lån komm.banken 1996 til , , Lån Kommunalbanken , , Lån Kommunekr , , Lån i kommunekreditt 100 mill , , Lån kommunalbanken 2000 lnr , , Lån komm.banken Havn , , Lån komm.banken småbåthavn , , Lån komm.banken, Havn , , Lån KOMMUNALBANKEN , , Husbank , , Kommunekredit , , Kommunalbanken , , Komm Landspensjonskasse , , Kommunalbanken ,00 0, Kommunalbanken ,00 0, Kommunalbanken ,00 0, Halden Sparebank ,00 0, Lån Halden Menighetsråd , , Ekstraordinært avdrag - min. beregnin , ,00 Kortsiktig gjeld , ,63 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Utg.moms, 25% Momssett 60 0, , Utg. mva 25% Skog ,99 0, Oppgjør Fylkessk.sjefen, MS , , Oppgjør Fylkessk.sjefen, Div , , Oppgjrø Fylkessk.sj.momss , , Aga premieavvik SPK , , KLP legeordning -0,64 0, HKP - Arbeidsgivers andel 0, , HKP - 2% 30, ,54 Årsregnskap Halden kommune Side 108

109 KLP - 2% -0,02 0, PremiavvikK (neg) SPK , , Innskudd trygdeboliger Folkeseth/Sørl , , Avsatt ferielønn , , Avsatt arb.g.avg.,avs.ferielønn , , Avsatt arb.g.avg. av feriepenger , , Feriepenger Spretten B.hager , , Avsatt feriepenger ,87 0, Avsatt AGA feriepenger ,16 0, Skattetrekk , , Arbeidsgiveravgift folketrygden , , Påleggstrekk , , Kreditorer vedr. årsoppgjør , , Kreditorer vedr. årsoppgjør ,10 0, Gjeld til leverandører , , Ikke remittert sosialklienter 7.640, , Kontantutbetaling 0, , Diverse kreditorer 0, , Komm.fakt.,Reject/kontant , ,00 Premieavvik , , AGA amortisert premieavvik HKP , , Aga premieavvik SPK , , Aga premieavvik KLP , , Amortisert premieavvik HKP , , Premieavvik SPK (neg) , , Premieavvik KLP (neg) , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,00 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,38 Herav: Ubrukte lånemidler , , Ubruktelånemidler tidligere år (før 0 0, , Låneopptak 2006, fra ,47 0, Låneopptak 2007, fra , , Låneopptak 2008 Husbanken, fra , , Låneopptak 2008, fra ,89 0, Låneopptak P9998, før ,16 0, Låneopptak 2009, fra ,91 0, Ubrukte lånemidler avsluttede prosjek , , Nytt rådhus P , , Folkevang skole utbedringer 0, , Ysthede / Torp 0, , Rehab. av høydebasseng (6207) 0, , Granveien-Hårbyfjellet (P6306) 0,00-0, Isebakke, Ingerfjellv... P6308 0, , Damhaugen Separering 0, , Branntekniske tiltak 0, , G/S vei midler , , Buer planovergang P7063 0, , Lekeplasser parkvesen , , Nytt styresystem Remmendal 0, , Renovasjonsmidler (P6400) 0, , Renovasjon 2003 til utvalg 0, , Ubr.l.m. ventilasjon bhg. 0, , Nytt aktivitetshus Violgt. 0, , Karrestad eldres. opprust (P302 0, , Låneopptak havn , , Rehab. renseanl. Remmendalen , , Lensmann Knutsensvei , , Hovedutv. H&S 2004 (Oppr ) 0, , Grimsrødhøgda (6302) 0, , Overløp renseanlegg/styring kl.str.(6 0, , Låneopptak 2006 den Norske Stats Husb 0, , Låneopptak , , Låneopptak 2007 den Norske Stats Husb 0, ,29 Årsregnskap Halden kommune Side 109

110 Låneopptak , , Låneopptak 2008 Den Norske stats Husb 0, , Låneopptak , , Låneopptak Kultursalen/omsorgsbolig 0, , Ubrukte lånemidler avsluttede prosjek 0, ,64 Andre memoriakonti , , Red fart Låby, os og Folkev ( , , Hente/bringeplass Os 2001 (7030) , , RISUM GRUSBANE P , , NÆRMILJØANLEGG , , EK INNSK/ANSV.LÅN HKP 2002 SAK 206/ , , LÅN AV KONTANTBEH. VINKELVEIEN 5.159, , GANG- OG SYKKELVEIER (7033) , , GRUNNLAG UTG. AVG. (60) 0, , FELIX TERMINFORFALL 8.906, , GR.LAG UTG.AVG.MOMSSETT 13 0, , GRUNNLAG MVA 12%,MOMSSETT 19 0, , GR.LAG INNG.MVA, MOMSSETT 37 0, , GR.LAG INNG. MVA, MOMSSETT , , GRUNNLAG INNG MVA 12% MVASETT 60 0, , MOMSKOMPENSASJON KODE , , MOMSKOMPENSASJON KODE 882 0, , MOMSKOMPENSASJONSKODE 883 0, , MOMSKOMPENSASJONSKODE 884 0, , MOMSKOMPENSASJONSKODE , , MOMSKOMPENSASJONKODE 886 0,00 504, GRUNNLAG INNG MVA 6% MVASETT 60 0,00 363, GRUNNL INNG MVA 6% MVASETT , , GRUNNLAG MVA 0% MVASETT , , GRUNNLAG MVA 0% MVASETT 19 0, , Garanti Distriktsbase Osbekkgt , , Garanti Åkerholmen barnehage , , Garanti Harekas barnehage , , Garanti Sameiet Ulvåsveien , , Garanti Bollerød barnehage , , Garanti Tryggheim barnehage , , Garanti Halden stadionutvikling AS , , Garanti Halden Ishall Eiendom AS , , Garanti AS Betongbygg 0, , Garanti Comat Halden AS ,00 0, Garanti Småkryp pedagogiske tjenester ,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene , , UBRUKTE MIDLER AV EKST.LÅN , , BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE , , MOTKONTO FOR GRUNNLAG MOMSSETT , , MOTKTO GRUNNLAG,MOMSSETT , , GR.LAG MOTKTO.,DIVERSE 0, , FELIX MOTKONTO TERMINFORFALL , , MOTKONTO GR.LAG MOMSSETT 37 0,00-242, MOTKONTO GRUNNLAG MVA 0% , , Motpost Garantier , ,00 Årsregnskap Halden kommune Side 110

111 FUNKSJONSREGNSKAPET Funksjonsregnskapet DRIFT OG INVESTERING Årsregnskap Halden kommune Side 111

112 Drift Regnskap Regnskap Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltninger i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Spesialskoler Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Plansaksbehandling Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Innsamling av husholdningsavfall Årsregnskap Halden kommune Side 112

113 Investering Regnskap Regnskap Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Muséer Kunstformidling Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder og krematorier Skatt på inntekt og formue Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v Motpost avskrivninger Renter/utbygge og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapmessige merforbruk/mindreforbruk T O T A L T 0 0 Årsregnskap Halden kommune Side 113

114 Regnskap Regnskap Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Førskole Grunnskole Voksenopplæring Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Barneverntjeneste Pleie, omsorg, hjelp, og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Kart og oppmåling Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Samferdselsbedrifter/transporttiltak Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Innsamling av husholdningsavfall Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Bibliotek Kino Muséer Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Kirkegårder, gravlunder og krematorier Renter/utbygge og lån (innlån og utlån) Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapmessige merforbruk/mindreforbruk T O T A L T 0 0 Årsregnskap Halden kommune Side 114

115 Regnskap - Halden Havn Regnskap - Halden Havn Foto: Sven-Erik Holter-Tollefsen Kommentar: Økonomisk oversikt drift: Dette er et utdrag av Halden Kommune sitt regnskap, jfr. Ansvar Det regnskapsmessige mindreforbruket er avsatt til bundet driftsfond, men dette fremkommer ikke på den økonomiske oversikten for driftsregnskapet. Dette for å vise Grunnleggende sammenhenger: Dette er et begrenset utvalg av balansekonti i Halden Kommune sitt regnskap som vedrører Halden Havn. Avskrivninger: Avskrivninger er gjennomført i hht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 8. Økonomisk oversikt drift 91 Årsregnskap Halden kommune 2009 Side 115

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer