Språkmedviten film. Takkar av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Språkmedviten film. Takkar av"

Transkript

1 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande språkrådsdirektør Sylfest Lomheim. Side Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix Språkmedviten film Foto: Kjartan Helleve SPELEFILM: Olaug Nilssen si bok Få meg på, for faen blir no film. Me har brukt mykje tid og ressursar på å finne fram til skodespelarar som har Førdedialekt, seier produsent Brede Hovland. MEIR DIALEKT: Autentisitet har blitt eit heidersord, og då er det betre om folk snakkar slik dei vanlegvis gjer. Skodespelarane er best «som seg sjølve», seier filmprofessor Gunnar Iversen. SAUDA: Men ingen film utan filmtriks. Av ymse grunnar, inkludert økonomiske, er filminnspelinga flytta til Rogaland. Sauda skal fungere som Førde. SIDE 6 7 Dialektdøden Danmark er truleg det mest einsarta språksamfunnet som finst i verda i dag, hevdar professor Tore Kristiansen. Runar Gudnason freistar å seie han i mot. Side DANMARK LOKALAVISERAVISER UNGDOMSLITTERATUR Siste skanse? Språket i lokalaviser kan fungera som ei motvekt i språkutviklinga i kommunane rundt Bergen. Dei er eit utstillingsvindauge for levande nynorsk. Side Favoritten I vår vart Landet under isen kåra av ungdomar til den beste ungdomsboka i Det er mest uråd å få betre kompliment, seier Lars Mæhle. MIDTEN Foto: Kjartan Helleve

2 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Utgjeven av Noregs Mållag Tilskrift: Postboks 474 Sentrum 0105 OSLO Redaktør: Kjartan Helleve , faks I redaksjonen: Magnus Bernhardsen, Hege Lothe Heimeside: Abonnement: 250 kroner per år Utforming: Språksmia AS leiarteigen Draum og Dikt og Kunst ero bleike og blodlause mot det fyrste Augnekast af Livet i si Sanning, naar me sjaa det i rette Laget. Aasmund O. Vinje Jonas Til... Hoppe etter Lomheim Frå Håvard Fra... Det er uklårt kven som blir ny leiar i Språkrådet. Sjølv om det i lang tid har vore klårt at Sylfest Lomheim skulle gå av som direktør 1. september, så har det ikkje lukkast Kulturdepartementet å tilsetje ein erstattar. Det var berre ei handfull håpefulle som hadde søkt innan fristen. Hovudjegerar har nok ein gong synt at kulturfeltet ikkje er deira sterkaste side. Spørsmålet er om dei leitar på dei rette stadene. Under Lomheim har Språkrådet blitt meir synleg, men det viktigaste er at rådet har blitt ein autoritet med ankerfeste langt inn i regjeringskvartalet. Det er no tett på å bli eit statleg språkdirektorat. Oppgåva er å vere staten sin forlenga arm i språkspørsmål og å syte for at språkpolitikken som Stortinget vedtek, blir gjennomførd. Lomheim har lagt ned mykje arbeid i dette, men har samstundes vore ein synleg ambassadør for språk. Det er vel og bra, men det skil seg frå arbeidet til andre direktoratsdirektørar. Akkurat denne biten er det truleg mange potensielle søkjarar som kvir seg for. Eg trur ein ville ha tent på å understreka dei byråkratiske kvalitetane ein direktør bør ha, meir enn dei språklege. Ein direktør som blir driven av at rett skal vere rett. Så får heller me andre avlaste Språkrådet i kampen for å setje språk på dagsorden. Kjartan Helleve, redaktør Ei klage er ei gåve FOR NOKRE VEKER sidan fekk eg ein e-post eg var veldig glad for. Det var ein venn som foreslo ei språkleg forbetring av e-postsignaturen min. Eg vart sjølvsagt veldig glad for å få slikt eit godt vennleg råd. Slike innspel gjer at eg vert betre i arbeidet mitt. E-posten var ei gåve eg var takksam for. Eit råd om korleis ein kan verte betre i arbeidet sitt, inkludert korleis ein kan betre språket sitt i skriftleg og munnleg kommunikasjon, er nett dette ei gåve. Sjølvsagt kjennest det litt flaut nett i det ein oppdagar at ein har gjort noko feil, men dette går raskt over når ein tenkjer på korleis ein kan slutte med nett denne feilen. Om e-posten hadde vore skriven i skadefryd, hadde det nok vore litt annleis. Då hadde gåva hatt ein bitter smak. NÅR EG HAR kjøpt noko i butikken som ikkje held den kvaliteten som er lova, så prøver eg på same måte å gå tilbake til butikken for å klage. Både fordi eg kanskje vil ha eit nytt, og fungerande, produkt som erstatning, men òg fordi eg veit at eg hjelper butikken til å verte betre. For kvar person som klagar, er det mange fleire som ikkje bryr seg, men som kanskje vel å kjøpe varene sine i ein annan butikk i staden. Og dette tapar butikken på. Når nokon derimot kjem tilbake til butikken for å klage, så kan butikken gjere noko med det. Kanskje produktet er for dårleg til at det bør førast, eller kanskje er det ein feil med produktet som kan rettast opp om ein Håvard B. Øvregård, leiar berre får beskjed. Ofte opplever eg at den eg snakkar med i butikken, vert glad for at eg klagar. Slike butikkar handlar eg meir i, for dei har forstått kva som skal til for å tilfredsstille kundane sine. Dei syner ei yrkesstoltheit som eg set pris på. EG PRØVER ALLTID å vere høfleg når eg klagar. Ikkje berre fordi det er ein god regel å vere høfleg med folk, men også fordi eg veit at eg får betre service om eg er høfleg. Og når eg først har byrja handle i ein butikk, er det i mi interesse at dei tek klagene alvorleg, og ikkje opplever at innhaldet i klaga vert overskugga av skadefryd. No er offentlege etatar noko anna enn ein tilfeldig butikk. Det er ikkje slik at du berre kan gå og handle i ein annan offentleg etat om du ikkje er nøgd med den informasjonen du får. Dette gjer det berre endå viktigare å klage. For om ikkje du gjer dei merksame på feilen dei har gjort, så er det naturleg at dei held fram med han. I Mållaget har vi offentleg språkbruk som eit prioritert område. Det er viktig for oss at offentlege organ er gode språklege føredøme når det gjeld klårt og forståeleg språk generelt, og særleg er vi opptekne av Teikning: Kjartan Helleve at dei brukar nynorsk der dei skal. Dette betyr at du skal kunne få informasjon frå statlege etatar på nynorsk, og at ein viss del av informasjon og materiell skal vere på kvar av dei to målformene nynorsk og bokmål. Vi ser at dette ikkje skjer utan at nokon klagar. Difor er det viktig at vi alle seier frå når ein offentleg etat ikkje leverer godt språk på riktig målform. Om ein ikkje klagar, så vert ting truleg ikkje betre. Og då skal vi ikkje vere redde for å «plage» nokon med å gje beskjed. Det er nett det motsette vi gjer, vi gjev ei gåve når vi gjer nokon merksame på korleis dei kan gjere jobben sin endå betre. STATEN VIL HA slike klager. Når eg les nettsidene til prosjektet «Klart språk i staten» kan eg ikkje forstå anna enn at dei vil verte glad for kvar liten e-post som gjev dei høve til å verte betre. På har dei skriveråd, informasjon om kurs, støtte og ressursar som kan nyttast. Målsetjinga si har dei òg med. I eit sitat frå Stortingsmeldinga «Mål og meining som seier: «Det offentlege har eit særleg ansvar for å stå fram som eit godt føredøme når det gjeld å bruka eit godt og klart språk.» DETTE ER EI særs god målsetjing. Eg oppmodar alle om å hjelpe staten i dette: Gje ei klage i gåve til staten! 2 NORSK TIDEND NR

3 intervjuet Foto: Samlaget/Silje Holte Skard-stipendet til Leikvoll Sigmund Skard-stipendet på kroner gjekk til forfattar Jan Roar Leikvoll. Han får prisen for det som er starten på ein viktig og original forfattarskap. Det er Det Norske Samlaget som deler ut stipendet. folk Allkunne skal utvikle seg Audhild Gregoriusdotter Rotevatn har teke over som dagleg leiar i Allkunne. Det kom overraskande på henne sjølv. Det var ikkje slik at eg gjekk rundt å venta på at stillinga skulle bli ledig, men med det same eg såg utlysinga tenkte eg: ja!, fortel Rotevatn. Den einaste hindringa var at det var meininga at den nye daglege leiaren skulle sitje på Samlaget. Eg kunne ikkje tenkje meg å flytte attende til Oslo, men søkte no likevel. Og no sit eg her i Hovdebygda, midt i nynorsken sin navle. Kva var det som lokka med jobben? Det er jo midt i det eg er oppteken av og har arbeidd med: innhaldsproduksjon, journalistikk, kvalitet og språk. Det er fleire hjartesaker i éin jobb, i tillegg til digital publisering som eg òg interesserer meg for. Eg set òg pris på at det er ein redaksjon her, som tek arbeidet sitt alvorleg. Dessutan er det jo spanande å arbeide med noko som eg ser på som kulturpolitisk viktig. Høg kvalitet Korleis då? Når no meir og meir informasjon blir digitalisert og lett tilgjengeleg på nettet, så er det viktig at det finst informasjon som ein veit er rett, som er sikker og som har eit godt språk. Særleg viktig er jo dette for skuleelevar, som ikkje har så god trening i å kunne sortere informasjon dei finn t.d. gjennom søk i Google. Slike søkjemotorar sorterer ikkje etter kvalitet. Eg har enno ikkje møtt redaksjonen, men lese gjennom e-postutvekslingar der det er eit høgt detaljnivå. Det er verkeleg bra at ein tek det så på alvor. Dei er ikkje sure i Samlaget av di du sit i Aasentunet? Nei, det kan eg aldri tenkje meg. Samlaget og Aasentunet er like viktige i Allkunne, og eg kjem til å ha mykje kontakt med dei. Eg ser det som ein fordel at eg sit såpass tett på Ottar Grepstad, som er hovudredaktør. Vurderer biletbruk Allkunne har vel ein jobb å gjere med å bli synleg? Ja, om me samanliknar oss t.d. med Wikipedia, så vil det vere som David mot Goliat. Men me er noko anna. Artiklane våre er skrivne av profesjonelle folk, dei er vurderte av ein redaksjon og skal vere språkleg sterke. Eg seier ikkje at det er uråd å finne det OPPSTART: Framleis er me for smale for ålmenta, men me er framleis i oppstartsfasen, seier Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, ny dagleg leiar i Allkunne. Foto: Foto Bjørn Vatne/I&Μ AUDHILD GREGORIUSDOTTER ROTEVATN Ny dagleg leiar i Alkunne Rådsmedlem i Norsk Barneblad, sit i fagutvalet for periodiske publikasjonar i Kulturrådet, styremedlem i aksjonen «Stopp datalagringsdirektivet» og styremedlem i NRK. Fekk Kringkastingsprisen i 2004 og Alf Helleviks mediemålpris i Kjelde: Alkunne same i andre oppslagsverk, men hjå oss held alle artiklane same høge kvalitet. Framleis er me for smale for ålmenta, men me er framleis i oppstartsfasen. Me skal utvikle oss som nettstad og som oppslagsverk. Kva oppgåver ventar? Mellom anna skal me sjå på korleis me kan få bilete på plass. I dag er det ikkje bilete på Allkunne, og det burde det vere. Tekstane er, og skal vere det viktigaste. Men det er ikkje unaturleg at ein illustrerer artikkelen om Ivar Aasen med eit bilete eller ei teikning. Kva med lenkjer til kjelder og andre nettstader? Artiklane er originalskrivne tekster og kjeldene er ofte ikkje digitaliserte. Difor er kjeldelistene på Allkunne ikkje lenka til andre nettsider. Men dette vil endre seg etter kvart som fleire og fleire kjelder blir digitaliserte. Skal skrive lite sjølv Nasjonalbiblioteket legg jo ut den eine boka etter den andre. Ja, ikkje sant? Der kan ein jo søkje direkte i verka, og det vil vere naturleg å sjå på korleis me kan kople oss opp mot slike digitale kjelder. Om du skulle ha skrive noko, kva ville det ha vore? Det måtte moglegvis blitt om norske redaktørar og journalistar, som eg kan ein del om. Men eg tek ikkje sikte på å skrive så mykje i fyrste omgang. No har eg i alle fall meir enn nok med å setje meg inn i dei ulike arbeidsoppgåvene. Eg har nett fått opplæring i publiseringsverktøyet, så eg har lagt ut nokre nye ting på framsida og retta ein feil i artikkelen om meg sjølv. Var det ein alvorleg feil? Eg tok berre vekk «påtroppande», slik at det vart «... er dagleg leiar i Allkunne». KJARTAN HELLEVE Foto: Samlaget Foto: Aschehoug Foto: Samlaget/Silje Holte Olga Meyer 80 år Olga Meyer runda 80 i byrjinga av august. Ho vart peikt ut til heidersmedlem i 2000, og har hatt ei lang rekkje verv i organisasjonen. Ho var med på å skipe Mediemållaget i 1977, og var leiar i laget frå Olga Meyer har vore ein aktiv møtedeltakar på landsmøte, årsmøte i Mediemållaget og årsmøte i Kringkastingsringen. Me gratulerer med vel overstått! Bjørn Sortland festspelforfattar i 2011 Bjørn Sortland frå Bømlo i Sunnhordland blir festspelforfattar under Dei nynorske festspela Han er den attande forfattaren som får denne æra. Festspela 2011 blir arrangerte i Ørsta og Volda frå torsdag 23. til sundag 26. juni. Tvitekkja blir fungerande direktør i Språkrådet Fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja vil fungere som direktør i Språkrådet frå 1. september til Kulturdepartementet har peikt ut ein ny direktør. Tvitekkja har vore fagkoordinator sidan 2007 og er med i Språkrådets leiargruppe. Ho har arbeidd i Språkrådet sidan NORSK TIDEND NR

4 Kortare festspel gav fleire gjester Dei nynorske festspela hadde ti prosent fleire gjester enn i fjor sjølv om festivalen i år var korta ned frå fem til fire dagar og programmet inneheldt 14 færre arrangement enn i Dei nynorske festspela erfarte det same i år som andre festivalar har gjort før. Det løner seg å fortette til færre dagar og ha eit passe høgt arrangementstal, seier programansvarleg Åshild Widerøe. Over 6200 gjester slutta opp om 51 arrangement under festivalen, og billettinntektene blir om lag 25 prosent høgare enn i fjor. Festspela blei opna av kulturminister Anniken Huitfeldt, som framheva at dette er ein viktig festival og ein av dei få som lykkast med å krysse dei mange sjangergrensene mellom litteratur, språk, musikk og biletkunst. På fleire av arrangementa framførte forfattarar, musikarar og fagfolk originalstoff som ingen før hadde høyrt. Festspela kunne by på artistar som song på norsk for første gong, plateslepp, originalforedrag som berre blir framførte denne eine gongen, nyskrivne tekstar og bøker som enno ikkje er publiserte. Programmet inneheldt morgongymnastikk med festspeldiktaren Rønnaug Kleiva, opning av naust, kunstutstilling med bruksgrafikk der Ivar Storgutprisen til Odd Nordstoga Det står i statuttane mine som artist at eg skal fronte nynorsk, seier Odd Norstoga. Det er Litteraturdagane i Vinje som deler ut Storgutprisen, og kandidatane er dei eller den som på ein positiv måte nyttar eit levande og ledig nynorsk. Det er åttande gong prisen blir delt ut, og mellom tidlegare vinnarar finn ein Ivar Eskeland, Berge Furre, Ragnhild Sælthun Fjørtoft og Liv Signe Navarsete. Det gjer Odd Nordstoga audmjuk. Eg har fått prisar før, men denne set eg høgt. Det er litt av ei liste med vinnarar, og det er folk eg ser opp til. Eg er vel den yngste som har fått prisen, og trudde at ein måtte halde på litt lenger enn det eg har gjort. Svært glad er eg uansett. Du skulle vel uansett spele på Litteraturdagane? Ja, og takk for det. Då slepp eg å halde så lang takketale. Blir du aldri lei av å bli trekt fram som nynorskbrukar? Nei, eg gjer i grunnen ikkje det. Mange artistar har ei eller fleire idealistiske saker dei brenn for. Sissel Kyrkjebø er t.d. ambassadør for Unicef Noreg. Eg er ein ambassadør for nynorsken. Det er ein av dei tinga eg byggjer på som artist. Skulle eg byrje å tukle med det, tuklar eg med heile uttrykket mitt. Det er nedfelt i statuttane mine. Mi rolle som artist er å lage songar om det folk går rundt og tenkjer på. Det er noko eg har blitt meir medviten om. Eg skal på ein måte knyte meg til dei, halde dei i handa med songane mine. Skal det fungere, må eg vere personleg og nytte mitt eige språk. Du byrjar å få konkurranse frå andre artistar på dette feltet. Det er fleire som syng på norsk og dialekt no enn då du byrja. Det er det. Eg trur mange direktørar i plateselskap ser dette som ei vinnande oppskrift. For å nå ut i Noreg, byggje ei langvarig karriere som artist, så er norsk vegen å gå. Det rare er at det ikkje er fleire unge damer som gjer det. Litteraturdagar for tiande gong Litteraturdagane i Vinje vert i år skipa til for tiande gong i tida september. Litteraturdagane byrja ved at Ragnvald Christenson samla saman nokre likesinna og skipa til eit seminar om Aasmund Olavsson Vinje i samband med at Olav Vesaas kom med bok om diktaren. Tanken om Storegutprisen var òg Ragnvalds idé. Etter kvart har det balla på seg. No er dagane utvida med program frå fredag til sundag. VEGEN Å GÅ: Det rare er at det ikkje er fleire unge damer som ser at norsk er vegen å gå dersom ein ønskjer å nå ut i Noreg, byggje ein langvarig karriere som artist, seier Odd Nordstoga. Foto: oddnordstoga.no Eg har all respekt for at artistar som Susanne Sundfør og Hanne Hukkelberg vel å syngje på engelsk. Men eg skulle gjerne sjå ei Målet er å bli litt betre kjend med forfattarar frå Vinje og andre delar av landet. Tilskipinga samlar gjester, og er det einaste av sitt slag i Telemark. Kvart år er det eit tema, som t.d. ein diktar eller sjanger. I år er det novella som er på menyen. Difor er nokre av dei beste novellistane i landet inviterte, representerte ved Kjell Askildsen, Hans Herbjørnsrud og Merethe Lindstrøm. Dei lokale kreftene har sine tilsvarande dyktig dame syngje norsk. Så der er det ein ledig stol. KJARTAN HELLEVE representantar i Olav Vesaas, Stein Versto og familien Nordstoga. På festkvelden laurdag skal både Odd og Aasmund syngje, sistnemnde skal òg fungere som festleiar. Vinnarane av Tarjei Vesaas debutantpris for 2009 og Vinjes eigne debutantar i fjor møtest i samtale og til opplesing: Eivind H. Evjemo, Kjersti A. Skomsvold, Erlend Kaasa og Kjersti Rorgemoen. På matmenyen står mellom anna suppe, graut, pizza, kling og gomme. STOREGUTPRISEN blir delt ut av Litteraturdagane i Vinje. Prisen går til dei eller den som på ein positiv måte nyttar eit levande og ledig nynorsk. Prisen har namn etter diktsamlinga Storegut (1866) av Aasmund Olavsson Vinje. Tidlegare prismottakarar: Ivar Eskeland (2002), Berge Furre (2003), Ragnhild Sælthun Fjørtoft (2004), Bjørn Bø (2005), Sigmund Groven (2006), Liv Signe Navarsete (2007), Audun Svartdal (2008), Nina og Øystein Rudi (2009) Framtida.no lansert Unge er opptekne av framtida. Dei vil vera med i debatten og seia kva dei meiner. Med nettavisa Framtida. no får dei ein treffplass for å styrkja og visa fram engasjementet sitt. No kan du lesa om nasjonalforsamlinga for unge som startar til hausten, aukande forskjellar i skulen og korleis du kan finna favorittboka di. Eitt av måla våre er å vera ein viktig arena for engasjementet til unge, og sjå nyhende frå ein ung synsvinkel. Eit anna mål er å auka valdeltakinga blant unge ved valet, og styrkja nynorsken, seier prosjektleiar for Framtida.no, Svein Olav B. Langåker. Det er lagt opp til stor grad av brukaraktivitet på Framtida.no, til dømes skrive- og fotokonkurransar, debattar, bloggar med meir. Fem lokalaviser, Dag og Tid, lnk.no og Magasinett leverer stoff frå starten. I tillegg er 15 unge og engasjerte kommentatorar frå heile landet knytte til Framtida.no. Prosjektet er støtta av Kulturdepartementet. Dei som står bak nettstaden, er ABC Startsida, Landslaget for lokalaviser (LLA), Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Mot til å meina, Magasinett og Pirion. LNK har lenge sakna ein nettstad som denne, og trur Framtida.no vil bli ein viktig treffplass for brukarar i dei 120 medlemskommunane våre og for ungdom over heile landet, seier Vidar Høviskeland, leiar i LNK. LLA ser på Framtida. no som ein ny og spennande arena for debatt og samfunnsengasjement. Vi i LLA og lokalavisene er opptatt av nettopp dette i lokalsamfunna landet rundt, og vi gler oss over alle tiltak som vil styrka ungdomen sitt engasjement for små og store saker. Framtida.no vil venteleg bli eit friskt supplement til lokalavisene sjølve, seier Geir K. Hus i LLA. Det er viktig med ein nyhendearena som tar unge sine spørsmål og unge sine synspunkt på alvor ut over det som gjeld dei direkte sjølv, seier Einar Schibevaag, prosjektleiar for Mot til å meina-prosjektet. (Pressemelding) 4 NORSK TIDEND NR

5 Aasen er motivet og debatt om nynorsk som underhaldningsspråk. Kringkastingssjef Hans- Tore Bjerkaas utfordra journalistutdanningane i landet til å rekruttere fleire nynorskbrukande journalistar. Dei nynorske festspela blei også avvikla på færre stader enn før. Mest brukt var utescena og salen i Ivar Aasentunet. Det gjorde det lettare å vere festivalgjest og skape ei roleg og intens festivalstemning, seier Widerøe. Norge på potetbotnen Nordmenn et minst poteter i Europa, melder NPK. Rettar som frosenpizzaen tek over poteta sin plass på tallerkenane. Ein ny botnrekord for poteteting kom i No vil EU og den italienske stat auke eksporten av nypoteter til Norge. Dei siste samanliknbare tala frå jordbruksorganisasjonen FAOSTAT, viser at kvar nordmann berre et 32 kilo poteter, medan pastaglade italienarar åt 39 kilo per snute. No må dei nesten bestemme seg for kva dei skal prakke på oss, seier Ragnar Hovland i ein stutt kommentar. Dei kan ikkje få i både pose og sekk, for å seie det på den måten. Nekta å betala fartsbota då ho kom på bokmål Knut P. Bøyum i Fjærland fekk i sommar si første fartsbot etter 25 år som trafikant. Men då førelegget kom i posten, var det skrive på bokmål. Det kunne ikkje Bøyum vera med på. (FIRDA) Då var det ikkje nokon hugnad lenger, seier ein djupt vonbroten nynorskfanatikar i Fjærland. 10. juli var han på Vikingrock i Gudvangen. På veg heim att har han trakka litt hardt på gasspedalen, truleg oppglødd av god vikingrock, forklarer han. I alle fall må han ha køyrt i 90 kilometer i timen i 80-sona i den automatiske trafikkontrollen, utan å registrera noko blitslys. Knapt ein månads tid etter fekk han varsel om at han var teken i kontroll. Når du etter 25 år endeleg får ei trafikkbot og melding om at du vil få tilsendt eit forenkla førelegg, så stig forventningane. Så eg gjekk der og venta på postdama. Men då eg opna konvolutten med bankande hjarte og skjelvande hender, står det bokmålsord som «overtredelse, siktede, kjørt, ilegges og forenklet forelegg». Magien var borte og heile høgtida øydelagd, seier Bøyum som fekk ei bot på 1600 kroner, subsidiært tre dagar i fengsel. Førelegget var utskrive av Politiets ATK-senter for Sogn og Fjordane politidistrikt. Følte ho flein av meg Det var då eg tok til å lura. Politiet er eit offentleg tiltak, og det går ikkje an å handsama ein lovbrytar på denne måten. Vi har visse rettar, og éin av dei er at vi skal tilskrivast på riktig målform. Han ringde sakshandsamaren og klaga si naud, der han forklarte at ein stor dag plutseleg var gjord liten. Dama var hyggjeleg og høfleg, men eg følte at ho sat og flein av meg mens eg forklarte korleis eg hadde det. Men problemet skulle enkelt la seg ordna, eg ville få nytt skriv på nynorsk om to dagar. Bør vera unødvendig Det stemte, og denne gongen var det straks meir høgtid. No kan eg NORSK TIDEND NR FORENKLA: Eg ønskjer ikkje å oppmoda om høg fart. Men når ein endeleg får ei fartsbot, så må ein i alle fall ha krav på at ho kjem på riktig målform, seier nynorskfanatikar Knut P. Bøyum etter nedturen der det forenkla førelegget kom på bokmål. Foto: Gaute Bøyum Dvergsdal godt skriva under at «sikta vedtek førelegget», seier Bøyum. Det einaste eg kan klaga på, er at forbrytaren er busett i Norge og ikkje i Noreg, men det kan eg leva med, legg han til. Derimot tykkjer han alle skriv til innbyggjarar i nynorskfylket Sogn og Fjordane bør koma på nynorsk. Sidemål får dei halda seg med austpå, meiner han. Det burde ikkje vera nødvendig å måtta masa på offentlege etatar om dette. Eg trudde Jens Brekke hadde berga det meste, men han har tydelegvis ikkje køyrt for fort, seier Bøyum. SIGURD LØSETH/FIRDA Krava kjem automatisk på bokmål Alle krav som Statens Innkrevjingssentral sender ut, er på bokmål. Om ein då ikkje bed om å få det på nynorsk. Som ein offentleg etat fylgjer me mållova, seier informasjonssjef Tore Bratt. Alle som skriv til oss på nynorsk, får svar på nynorsk. Er det nokon som vil ha kravet sitt på nynorsk, så får dei det. Utover det er alt som kjem frå oss, på bokmål. Krav frå oss blir genererte automatisk. Blir du fotografert av ein fotoboks, blir det formidla elektronisk, og eit brev blir skrive ut utan at nokon har handsama det manuelt. Hadde det vore eit punkt om nynorsk eller bokmål i dei sentrale registra som me hentar ut adresser frå, ville det sjølvsagt vore råd å senda ut krav på nynorsk til dei som hadde valt det. Men så lenge slik informasjon ikkje er lagra, er det uråd for oss å vita om vedkomande vil ha kravet på nynorsk eller bokmål, seier Bratt. Burde ikkje noko av det de sender ut, ha vore på nynorsk, t.d. krava som går til Sogn og Fjordane? Det er ikkje opp til oss å vurdera, for det er språkpolitikk. Det er i så fall noko Språkrådet bør ta tak i. Me fylgjer berre lova, og der står det ingenting om det. Vil Knut P. Bøyum få framtidige krav på nynorsk? Nei, det kan eg ikkje lova. Me sender ut 1,3 millionar krav i året. Sjølv om han no ligg inne i vårt register som ein som vil ha nynorsk, blir ikkje alle desse krava sjekka manuelt. Difor får han truleg ei eventuell framtidig bot på bokmål òg. KJARTAN HELLEVE 5

6 Med førdedialekt i Få meg på, for faen skal bli film. Og Sauda skal bli til Førde. Ei filminnspeling kan vere eit kaos. Alt kan gå galt, og det kan vere alle slags moglege problem som må løysast. Vel, slik er det ikkje denne dagen. Innspelinga av Få meg på, for faen, filmatiseringa av boka til Olaug Nilssen, går tydelegvis etter planen. Noko produsent Brede Hovland syner på klårast mogleg måte, han står og fiskar etter makrell i fjorden. Fisk får han òg. Scena som skal spelast inn i dag, er møtet mellom Alma, som har fått seg arbeid som kassedame, og mora som handlar og helsar på. Coop-butikken i Saudasjøen er ein typisk lokalbutikk, og eigaren såg seg ikkje tent med å stengje dei tre dagane det skal spelast inn film. Det er grunn til å tru at han angrar litt på det, for ei filminnspeling tek mykje plass. Inne er det folk over alt, lyd, ljos, kamera og assistentar som spring etter teip eller noko. Ein kunde freistar seg likevel på kjøpe seg nokre skulebollar. Oi, seier han. Dette var veldig!, før han finn bollane og stiller seg i køen bak Henriette Steenstrup som spelar mora. Han får beskjed om å bruke ei anna kasse, og ein tilsett hjelper han. Stille! Klar til opptak! Skrik innspelingsleiaren. Stans trafikken! Det er ein enkel jobb. Med éin bil i halvtimen, er det ikkje akkurat tett trafikk forbi butikken. Henriette Steenstrup seier replikken sin, snur seg og går ut av butikken. Om og om igjen. Det blir ikkje mange minutt film, men det tek si tid. Enklare utanfor Oslo Eg håpar på å få eit ord med regissør Systad Jacobsen, men ho er travelt oppteken med å gjere klar den neste scena. Produsent Hovland finn tid til endå nokre kast i fjorden. Han er samd i at det er perfekt å spele inn film på ein stad som Saudasjøen. Me i (produksjonsselskapet) Motlys lagar nesten ikkje film i Oslo, sjølv om det er der me held til. Det er dyrt, ofte komplisert og det kan vere problematisk å få lov til å stengje gater som me stundom må gjere. Når ein kjem til ein mindre stad som dette, så er det ein heilt annan positivitet som møter oss. Det er lettare å få hjelp av folk, og det er lettare få lov, seier Hovland. Han fortel at det er fleire grunnar til at dei hamna akkurat her. Dei fått økonomisk støtte frå Filmkraft Rogaland, som er eit regionalt filmfond. Filmkraft Rogaland har eit ynske om å trekkje med innlandet i arbeidet sitt, og særleg rike Suldal kommune, som er inngangsporten til Sauda. Og Brede har sjølv sprunge rundt i Sauda i barndomen, då han har slekt her. Så han ringte til eit søskenbarn for å sjekke om han hadde tru på ei filminnspeling i området. Søskenbarnet meinte det var ein knakandes god idé, og fann fram til alle dei innspelingsplassane dei trong. FAKTA Filmen Få meg på, for faen er basert på Olaug Nilssen si bok frå Regissør er Jannicke Systad Jacobsen. Ho har tidlegare laga fleire dokumentarfilmar, dette er hennar debut som langfilmregissør. Produsent er Motlys, som mellom anna har filmsuksessar som Mannen som elsket Yngve og Gymnaslærer Pedersen. Premieren skal vere i 2011 Og dei måtte vere ein stad som kunne fungere som Førde. Språket viktig Regissør Jannicke Systad Jacobsen har vore oppteken av å halde på så mykje som råd er frå Olaug si bok, så langt det let seg gjere. Inkludert språk? Ja, særleg det. Difor har me brukt mykje tid og ressursar på å finne fram til skodespelarar som har rett dialekt. Helene Bergsholm som speler Alma, kjem frå Førde, og me hadde aldri reist så langt utan at det var viktig for oss. Så ho og den næraste gjengen hennar snakkar Førde-dialekt. Andre karakterar skal nok i utgangspunktet vere frå same staden, men der er Førde meir definert som Vestlandet. Difor blir det nok eit mangfald av vestlandsdialektar, inkludert nokre mindre roller frå Sauda. Men akkurat der kjenner Jannicke på om det kan bli for mykje, så me får sjå kva som hender med dei i etterarbeidet. Kan hende me må leggje på litt Førde-dialekt, seier Hovland. Jølster er ikkje Førde Nokon ropar på han, det er noko med ein pipelyd som dei ikkje heilt greier å lokalisere. Framleis ikkje nokon passande pause til å snakke med sjefen. Men Helene Bergsholm står og ventar på utsida av butikken. Det har det blitt mykje av. Venting og atter venting. Men det går greitt. Eg har alltid hatt lyst til å sjå korleis ei filminnspeling fungerer, og ein får vel knapt noko betre høve enn dette. Ho har inga skodespelarerfaring frå før, hadde ikkje høyrt om korkje boka eller forfattaren, men stilte opp til ein audition på skulen. Etter det vart det fleire prøver og testfilmingar før ho endeleg fekk rolla. Eg var veldig nervøs dei fyrste dagane. Eg likar i utgangspunktet ikkje å stå framføre folk og var redd for at eg ikkje skulle få det til. Etter kvart har det gått mykje enklare, og folk er snille med meg. Så eg skal nok kome meg gjennom det. Er det kjekt at alle snakkar Førde-dialekt? Vel, alle gjer vel eit forsøk. Ho som speler veninna mi i filmen er jo frå Jølster. Eg høyrer klår forskjell, men er ikkje sikkert om alle dei andre gjer det. Men eg tykkjer dei andre skodespelarane er veldig flinke. Dei har fått replikkane sine innspelt på band av ei dame på universitetet i Oslo, og øvd seg etter det. Men dei er òg flinke til å spørje meg om det er noko dei lurer på korleis blir sagt. Men språk endrar jo seg. Eg snakkar jo annleis enn kva eldre folk heime gjer, og slik er det jo. Ord som snik seg inn her og der. Så eg har vel ikkje akkurat nokon fasit. Blir det meir film etter dette? No skal eg filme kvar einaste dag i sommar, og så er det rett attende til skulen. Eg har jo aldri hatt ambisjonar om å bli skodespelar, men me får sjå. Så er det klart for opptak igjen. Framleis ingen Systad Jacobsen å snakke med. Eg fortel produsent Hovland om at Helene ikkje hadde høyrt om Olaug Nilssen før ho gjekk på audition. Det går bra. Dette er ein ungdomsfilm som skal stå på eigne bein, og den viktigaste målgruppa er dei er mellom 14 og 23 år. Men så er det dei som er litt eldre som moglegvis har høyrt om boka eller teaterstykket, som me òg håpar skal kunne like filmen. No er ikkje heile boka med, men berre den delen som handlar om Alma, men folk som har lese boka vil nok kjenne seg att. Kva seier forfattaren til det? Det er heilt i orden for henne. Ho har ikkje vore med på manusarbeidet, men har fått lese i gjennom det. Ho var glad for at me hadde teke ut dei mest litterære delane. Det som er så herleg med denne historia og som motiverer oss, er at det ikkje ligg noko tragisk i botnen. Mange barneog ungdomsfilmar som blir laga i Noreg, har ei eller anna tragisk 6 NORSK TIDEND NR

7 Saudasjøen ROLEG: Det er rolege dagar for dei som skal stanse trafikken forbi butikken i Saudasjøen. Filmprofessor Gunnar Iversen Foto: NTNU Språk blir viktigare Medvitet kring språk i film har auka, seier filmprofessor Gunnar Iversen. hending i botnen, eit dødsfall, incest eller barneheim eller noko. Det er denne filmen fri for. Dette er meir reelle problemstillingar som vanlege unge jenter slit med, fortald på ein absurd og humoristisk måte. Og me håpar å kunne greie å overføre stemninga i boka til filmen. Henriette Steenstrup kjem ut frå butikken og er ferdig for dagen. No må dei vere ferdige, no må eg då få snakke med regissøren snart. Men nei, det er fleire opptak att og ingen pause i sikte. Steenstrup skal bli køyrd til flyplassen i Haugesund og eg ser eit høve til å få gratis skyss. Norwegian stadfestar at eg kan få plass på flyet, og eg takka ja til tilbodet om å sitje på. Systad Jacobsen får vente. Det er fyrste gong sidan teaterhøgskulen eg må bruke ein særskild dialekt, fortel Steenstrup medan me blir køyrde utover Saudafjorden. Men det går bra, tykkjer eg. Det er som filter som hindrar deg i å bruke dine eigne seiemåtar, og slik er det jo alltid. Men det var godt å få å øve seg litt med dei banda, og det er godt å ha nokon frå Førde som ein kan søkje hjelp frå. Blir det ein bra film då? Eg trur han blir veldig bra. Han minner om Fucking Åmål, med same bitande replikkar frå smarte jenter. Når jentene set i gang, så er det akkurat som å høyre tre jenter som skal på fest. Eg gler meg veldig til å sjå han ferdig. KJARTAN HELLEVE LETTARE: Når ein kjem til ein mindre stad som dette, så er det ein positivitet som møter oss. Det er lett å få hjelp av folk, og det er lett få lov, seier produsent Brede Hovland. PÅ NÆRT HALD: Eg har alltid hatt lyst til å sjå korleis ei filminnspeling fungerer, og ein får vel knapt noko betre høve enn dette, seier hovudrolleinnehavar Helene Bergsholm. Her saman med ein medspelar. STATISTAR: Det trengst alltid nokon folk som går forbi i bakgrunnen. Her frå eit oppslag på Coop-en på Sand. Alle foto: Kjartan Helleve I 2001 kom filmen Mongoland, av Arild Østin Omundsen. Han vart laga av ein gjeng vener i Stavanger for ein slikk og ingenting, og skilde seg ut på mange måtar. Viktigast var likevel at han introduserte dialekt i norsk film på ein ny måte. Under innspelinga av var filmskaparane redde for at ingen skulle skjøne kva som vart sagt i filmen. Dei snakka til og med om å tekste filmen, slik at dei på austlandet skulle få med seg handlinga. Redsla synte seg å vere overdriven. Både Pia Tjelta og Kristoffer Joner fekk sine gjennombrot i filmen, og dei fekk lov å halde på dialekten sin i andre filmar. No er det knapt ein norsk film der ikkje ein eller annan snakkar dialekt. Stavangerfilmane vart laga med lokale skodespelarar, og har difor ei klår geografisk plassering. Det same kan ein seie om filmar som er laga i Bergen, med ungdomsfilmen Vegas som det ferskaste dømet. Tradisjonelt sett har likevel eit overveldande fleirtal norske filmar har eit slags folkeleg bokmål som mal. Medvitet om språk har nok vore lite, og dette heng saman med fleire ting, seier Gunnar Iversen. Han er professor i filmvitskap ved NTNU i Trondheim. Filmbransjen held jo stort sett til i Oslo, og skodespelarane har stort sett kome frå teatera der, eller snakka bokmål. Dessutan har budsjetta vore små og det har gått utover skodespelarinstruksjon og språkmedvit. I dag er det noko annleis, så medvitet og variasjonen har auka på språkområdet. Men det finst tidlege unnatak. Fyrste spelefilm med nynorsk tale var Liv (1934), og fyrste spelefilm frå Stavanger, med lokalt jærmål, var På Brattevoll (1938). Handlar det om at budsjetta har blitt større eller at filmskaparane har høgare tankar om kva dei held på med? Ei slags profesjonalisering? Ja, det er heilt klårt. Fyrst og fremst er det ei oppvurdering av skodespelarane sitt arbeid og skodespelarinstruksjon. Vidare kan ein jo spekulere i andre faktorar. For det fyrste er jo autentisitet blitt eit heidersord, og då er det betre om folk snakkar slik dei vanlegvis gjer. Dei er best «som seg sjølve». Dette ser ein jo i musikkverda òg. For det andre er mogleg å tenkje seg produsentar som tenkjer at skodespelarar frå fleire delar av landet, spreier nedslagsfeltet til filmen. Når no talet på nye norske filmar aukar, kan dette med språk og regional tilknyting nyttast for å skilje seg ut? Ja, eg trur klart at dette blir viktig som distinksjon i ein ny marknad. KJARTAN HELLEVE NORSK TIDEND NR

8 Mållagsrabatt hjå Bokdykk Noregs Mållag har gjort avtale med nettbokhandelen bokdykk.no om rabatt for mållagsmedlemer. Kva tilbyr dei? Er du medlem, får du 12,5 prosent rabatt på nye bøker og innimellom gode tilbod på bøker som er over eitt år gamle. Det er ikkje høve til å gje større rabatt enn 12,5 prosent på bøker før tidlegast 1. mai året etter dei er utgjevne. For bøker som er eldre enn det, vil Bokdykk no og då senda ekstra gode medlemstilbod til mållagsmedlemer som er registrerte i kundebasen deira. Bokdykk.no overtok drifta av barnebokklubben Blåmann sist vinter, og er medviten om å marknadsføra nynorskbøkene på heimesida si. Korleis går du fram? Fyrste gongen du vil kjøpa bøker frå bokdykk. no, registrerer du deg som vanleg kunde, og tingar dei bøkene du vil ha. Summen som då kjem opp, vil vera utan rabatt. Etter at du har sendt inn tinginga, sender du ein e-post til der du opplyser at du er mållagsmedlem. Bokdykk vil då leggja det inn i kundeopplysningane dine, og så kjem rabatten automatisk, både for den fyrste tinginga og for alt du måtte kjøpa seinare. God bokhaust! Klart for tre kampanjeveker i barnehagane i haust Godt materiell til barnehagane Skal vi nå ungane med meir nynorsk, må vi gå gjennom foreldra og tilsette i barnehagane. Difor er det trykt mykje godt materiell som laga kan ta i bruk heilt gratis. Det er lesetipsheftet som heiter God lesestart, som er retta inn mot både foreldre til ungar i barnehagen og til dei tilsette. I tillegg til eit flygeblad som er retta spesielt i mot foreldra og eit flygeblad som er retta til dei tilsette. Sjå eiga lysing og ting i dag eller sjå innom nettsidene: Det er barnehagar i alle kommunar i Noreg. Både offentlege og private. Alle desse barnehagane set pris på besøk, seier Helga Hjetland, styremedlem i Noregs Mållag. Kampanjen Gjennom ord blir verda stor er den nye storsatsinga til Noregs Mållag. Nytt godt gratis materiell er klart, og det er stor interesse for kampanjen. Styremedlem Helga Hjetland er ei av dei som har spesielt ansvar for å følgje opp barnehagekampanjen frå styret. Kvifor skal dei lokale mållaga ta tak i denne kampanjen? Eg trur det må vere ei kjekk oppgåve å ringje til ein barnehage og seie at vi har nokon som kan fortelje til ungane, eller vi har nokon som kan lese for ungane eller vi har ei god nynorsk barnebok vi vil gje i gåve, seier ho. Viktig oppgåve Språkstimulering er ei av dei viktigaste oppgåvene for barnehagen. Stortingsmelding 41, Kvalitet i barnehagen ( ) framhevar at dette er ei grunnleggjande oppgåve for barnehagane. For Mållaget vert det viktig å sikre oss at nynorsken vert ein del av språkmiljøet og språkstimuleringa i barnehagen. Det som er viktig for Mållaget, er at ungane får høyre nynorsk i barnehagen både gjennom bøker og song. Borna tykkjer det er spennande å bli lesne for og tykkjer språk er spennande, seier Helga Hjetland. Nasjonal kampanje Og både ho og styret er tydelege på at dette er ein kampanje for heile landet. Eg trur både barnehagane i Oslo, i Kirkenes og på Kyrkjebø vil takke ja til besøk. Og eg trur tilsette i barnehagane treng å bli meir medvitne om at vi til dømes snakkar ulikt her i landet og kvifor vi snakkar på forskjellige måtar. Det er klart at det er ein fordel for dei som skal lære nynorsk som sidemål seinare, at ikkje nynorsken er framand. Gjer vi noko med denne saka, så har vi gjort noko viktig i år òg, smiler Helga Hjetland. Lokal aktivitet Materiellet eignar seg til utdeling i barnehagane, og mange av lokallaga tek sikte på nettopp det. Fleire lag har tinga materiell, og utetter hausten er det gode sjansar for at fleire tek tak i saka. Nokre fylkeslag førebur samlingar av lokallag i sitt fylke for å informere om og planleggje kampanjen for meir nynorsk i barnehagane. Følg med i informasjon frå fylkeslaget. Det er mange spennande samarbeidspartnarar for deg som er aktiv i eit lokallag. Til dømes Barneboklubben Blåmann. HEGE LOTHE Kampanjeveker Kampanjen vert ikkje avslutta og oppsummert før på landsmøtet til Noregs Mållag i april Det er altså ein kampanje som skal vare i bortimot to år. Men for å få heile organisasjonen i sving denne hausten, skal vi ha tre kampanjeveker der alt handlar om nynorsk i barnehagar. Kampanjevekene er frå måndag 25. oktober til og med sundag 14. november Desse vekene vil tilsette, styremedlemer og andre målfolk reise ut i barnehagane og i lokallaga og snakke om nynorsk i barnehagen. Ynskjer de å få besøk i kampanjevekene? Kontakt Hege Lothe: eller eller (m). VIKTIG: Gjer vi noko med denne saka, så har vi gjort noko viktig i år òg, smiler Helga Hjetland, styremedlem i Noregs Mållag. Aksjonskokebok Det er laga eit eige hefte som er sendt ut til alle lokallaga. Dette heftet legg det politiske grunnlaget for kampanjen. Kvifor vi meiner at nynorsk skal vere ein del av språkstimuleringa i barnehagen, og kvifor vi meiner at dette er aktuelt for barnehagar over heile landet. Du kan tinge denne nyttige aksjonskokeboka gratis (i så mange eksemplar du vil) frå Noregs Mållag. Send e-post til Samarbeid med Blåmann Blåmann barnebokklubb kan sende flygeblad med velkomsttilbod som lokallaget kan dele ut, eventuelt saman med bokgåve. Lokallaget kan også få tilsendt bøker som kan brukast som bokgåver til barnehagane, gratis eller til svært redusert pris avhengig av bokønske og tal på bøker. Blåmann barnebokklubb kan sende bokmerke med «Gjennom ord blir verda stor»-slagord og Blåmann-info, opplyse om kva for barnehagar som alt er medlemer, informere om kampanjemateriell og tilbod som er sendt og sende materiell i etterkant av besøk frå Mållaget. Lokallaga kan kontakte barnehagestyrar på telefon i etterkant av at Blåmann har sendt ut tilbod. Dei kan gje bokgåve med Blåmannbok/bøker til barnehagane, saman med informasjon om bokklubben, oppfordre barnehagane til å melde seg inn. Gje medlemskap i Blåmann i gåve til barnehagane. Barnehagen får då tre bøker gratis, og lokallaget får rekning på bøkene barnehagen mottek vidare i ein avtalt periode. Lokallaget kan kontakte lokalavisa dersom de planlegg større tiltak, som til dømes bokgåver og gåvemedlemskap til alle barnehagane i kommunen. For meir informasjon: Ring Blåmann barnebokklubb ved Erle Stokke, telefon eller send e-post: 8 NORSK TIDEND NR

9 Skolemotivasjonen startar i barnehagen Tiltak mot fråfallet i den vidaregåande skolen må starte alt i førskolen. Svake prestasjonar i siste fase av ungdomsskolen er den tydelegaste direkte årsaka til skolefråfall seinare, går det fram av ein rapport forskingsinstituttet Nova har laga på oppdrag frå KS. Barna må bli betre i språk, lesing og andre ferdigheiter som gir grunnlag for læring seinare, er éin av konklusjonane i rapporten. Forskinga tyder på at forskjellane mellom flinke og mindre flinke elevar, som igjen har samanheng med fleire sosiale indikatorar, blir ofte forsterka gjennom skolegangen. Derfor bør tiltaka starte tidleg, for eksempel gjennom bevisst utvikling av språket til barna i førskolen. Nova-forskar Sabine Wollscheid, som i rapporten «Språk, stimulans og lærelyst» har gått gjennom tidlegare forsking som er gjort om dette, seier at fråfallet ofte startar lenge før eleven begynner i vidaregåande skole. Fleire faktorar spelar inn, men generelt er dårlege skoleprestasjonar mot slutten av grunnskolen den viktigaste direkte årsaka til fråfall seinare. Årsakene er ofte samansette og kan liggje i ulike fasar, gjerne tidlegare i oppveksten og i overgangane mellom ulike skoletrinn, seier Wollscheid. (NPK) INSPIRASJON: Målprisen er ei stor inspirasjonskjelde for vidare språkarbeid, sa rektor Sigmund Grønmo (t.h.) då han tok imot pris frå leiar Håvard B. Øvregård i Noregs Mållag. Foto: Hege Lothe Målprisen til UiB Universitetet i Bergen har teke eit nasjonalt ansvar for å ta i bruk nynorsken. Difor fekk dei Målprisen 2010 av Noregs Mållag. Prisen vart delt ut under den offisielle opninga av det akademiske året ved Universitetet i Bergen. Då samla både studentane og dei tilsette seg på Musèplass framfor monumentale Bergen Museum. Det bygget var utgangspunktet for grunnlegginga av universitetet. På podiet framme sat rektor, direktør, ordførar, statsråd Tora Aasland, studentleiaren og i år, leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård. Heilt uventa for andre enn svært få involverte fekk han og Mållaget høve til å dele ut Målprisen 2010 til Universitet i Bergen. I pristala la han vekt på kor viktig det er at universitetet tek språkspørsmålet på alvor. For nynorsken og målsaka Medlemsrekord i LNK Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) har no 121 medlemmer. Det er medlemsrekord. Kommunane Osterøy og Austrheim var dei siste som melde seg inn att i organisasjonen. er Universitetet i Bergen det viktigaste universitetet. De tek eit nasjonalt ansvar for nynorsken noko som er avgjerande for nynorsk som akademisk språk. For nye studentar som møter høgre utdanning for aller fyrste gong, er det veldig lett å velje bokmål fordi det er det lettaste og fordi alle andre gjer det. Difor er det svært viktig at Universitetet i Bergen held fram med å gje fagleg ryggstø for studentar og forskarar til å bruke nynorsken, sa Håvard B. Øvregård. Han sa også i si pristale på engelsk, til dei utanlandske studentane, at han var der for å overrekkje ein pris til universitetet fordi dei bruker eit nasjonalt språk på ein god måte. Og han meinte at dette også sa noko om korleis universitetet tek vare på språkleg mangfald i fleire samanhengar. Då Håvard B. Øvregård bad om å få fram Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen, til å ta i mot prisen, fekk han stor applaus og trampeklapp Samanslutninga av kommunar, fylkeskommunar og interkommunale tiltak har som mål å fremja nynorsk språk og kultur i offentleg verksemd. Det er bra for oss som nynorskkommune å vera tilslutta ein slik frå studentane. Rektor Sigmund Grønmo takka varmt for prisen. Universitetet ser dette som ei påskjøning og set stor på denne heideren. Det er ei stor inspirasjonskjelde for vidare språkarbeid, sa Sigmund Grønmo. I etterkant av utdelinga spurde Norsk Tidend om kvifor han valde å halde opningstala si på nynorsk. Eg prøver å veksle mellom å både skrive og halde talene på nynorsk og bokmål. Men det er fyrste gong at eg har gjort det ved opningshøgtida, og eg må seie at eg vart inspirert av at eg visste prisen skulle bli delt ut litt seinare i programmet, smilte Sigmund Grønmo. Han kommenterte også eit moment i pristala om at Språkrådet har kritisert UiB for å ha for mykje nynorsk på enkelte felt. Eg har tidlegare sagt, og det står eg for, at det er ein kritikk eg tek med stor ro, fortel Sigmund Grønmo. HEGE LOTHE organisasjon. Ein motivasjon for å melda seg inn att var at vi ville styrkja bibliotekprosjektet i Nordhordland; Nye tider ny norsk, seier rådmann i Austrheim kommune, Jan Olav Olsen. (NPK) Kven manglar? Det har vi spurt alle medlemene i Noregs Mållag om. Til no har det kome inn 500 svar på dette spørsmålet. Vervekampanjen «Kven manglar?» gjer eit poeng av at det er mange som kjenner nokon som gjerne kunne vore medlem i Mållaget, men kan hende ikkje har blitt spurt. Du sender oss namn på folk du ønskjer skal få tilbod frå Noregs Mållag, og vi sender eit tilbod til dei med eit brev og ein giro på 200 kroner, fortel Magnus Bernhardsen, som er organisasjonskonsulent i Noregs Mållag og har ansvaret for å registrere alle nye namn. Korleis har responsen vore? Det har vore veldig god respons. Så pass god at eg ikkje har fått sendt ut tilbod til alle enno. Vi har fått inn over 500 nye namn til no, smiler Bernhardsen. I januar følgde eit Kven manglar-flygeblad med Norsk Tidend. I sommar vart tilsvarande flygeblad sendt med avisa Dag og Tid, i tillegg til at alle medlemene i fylkeslaget Vikværingen fekk eit flygeblad i posten. All verveaktivitet har gjeve oss 616 nye namn til no i år. Av desse har 312 betalt medlemskapen. Dette er samla tal for all verveaktivitet i I haust legg vi ut førebels oppsummering av Kven manglar-vervekampanjen. Full oppsummering lyt vente til etter 1. november. Halde medlemstalet Kor mange medlemer bør Mållaget verve for å halde på medlemstalet i dag? Vi må nok ha opp mot tusen nye betalande medlemer for auke medlemstalet. For organisasjonen er dette ei kjempeoppgåve, men for kvar og ein av oss er det kanskje ei meir overkomeleg oppgåve å utfordra folk til å verte medlemmer VERVEKAMPANJE Fyll ut vedlagde verveflygeblad og send inn Frist: 1. november Har du fleire namn? Send til e-post: Medlemstalet Det var betalande medlemer i Ein tilbakegang frå året før med 126 medlemer. Beste medlemstal frå siste ti åra er betalande medlemer i Siste åra har det vore nedgang i medlemstalet i ungdomslaga, medan andre lokallag aukar medlemstalet Fylkeslag med framgang siste året er Valdres, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nordmøre, Nordland og Troms og Finnmark. i Mållaget, seier Bernhardsen. Det er mogleg å sikre seg veldig flotte premiar. Den som vinn heile vervekampanjen, kan vinne ei reise for kroner. I tillegg er det to andre som vinn reiser for fleire tusen kroner. For somme er nok sjansen til å sikre seg eit eksklusivt mållagskrus med Aasen-sitat vel så viktig. Det får ein om ein vervar to medlemer. Det går ikkje an å kjøpe dette kruset, fortel Bernhardsen. Det vert også laga eigne krus for dei som vert beste vervarane i fylket sitt. Til no har om lag to hundre sendt inn framlegg til namn. Dette er eit høgt deltakartal, men vi ventar endå skarpare konkurranse innan vervekampanjen vert avslutta 1. november. Hugs: Alle som sender inn namn, får refleksband som takk. Det kan kome godt med når det mørknar på hausten. HEGE LOTHE Fest for Eldrid Lunden og Kåre Lunden 9. oktober 2010 Heimbygda Naustdal velkomen til fest for forfattarane! Marknad og open konferanse kl. 11:00-15:00 på Naustdal barne- og ungdomsskule. Gratis inngang. Foredrag, danseframsyning og konsert! Festkveld kl. 20:00-01:00 i Fosshalla. Inngang 250,-. Festmat, song, underhaldning og dans! Påmelding: tlf innan 1. okt Les meir på NORSK TIDEND NR

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21

Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2012 I mål Mange lærarar er blitt meir interesserte i målbytetematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv, seier

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2008 Teatersuksess Maria Tryti Vennerød skriv teaterstykke og gjer suksess med det. Eg vil hevda at teateret har noko unikt.

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

INTERESSANTE INNLEIINGAR

INTERESSANTE INNLEIINGAR Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2007 Ein må vera ærleg Arne Braut på Jæren har aldri lagt skjul på at han sel gjødsel frå høner. Det set kundane pris på. MIDTEN Framhald av Fedraheimen og Den

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april nashornet 2011 I rampelyset Løland-stipend til Bjørn Ingvaldsen Lagar kortfilm Fann kjærasten til Løland Kvitebjørnen, ei annleis utstilling Må satse på Lølandsenteret nashornet 2011 Gjer Diktarvegen brei!

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ kringkastingsprisen, allmennkringkastingsrapporten, media & minoritetsspråk Leiar NRK må ta nynorskkravet på alvor Den 6. juni la Medietilsynet fram Allmennkringkastingsrapporten.

Detaljer

Annonsebilag. Volda og Ørsta 25. 28. juni 2015. Illustrasjonar: Astrid Runde Saxegaard og Ulf Verner Carlsson. festspela.no.

Annonsebilag. Volda og Ørsta 25. 28. juni 2015. Illustrasjonar: Astrid Runde Saxegaard og Ulf Verner Carlsson. festspela.no. Annonsebilag Illustrasjonar: Astrid Runde Saxegaard og Ulf Verner Carlsson Volda og Ørsta 25. 28. juni 2015 festspela.no #festspela 2 Dei nynorske festspela Ivar Aasen-tunet 25. 28. juni 2015 Volda og

Detaljer

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år FESTSKRIFT 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år «Nynorsk mediesenter har vært en berikelse», skriv Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende i dette attersynet på 10 års drift. «Utan Nynorsk

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Eit liv med kaffistover og bondeheimar

Eit liv med kaffistover og bondeheimar SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar 0 1 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar I samtalar med Nils Seland

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på.

Helse vest. Beredskap til sjøs. Behandlar i Afrika. Sunn mat, sunn helse. Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Helse vest magasinet frå sjukehusa på Vestlandet 2014 Beredskap til sjøs Ambulansebåten gjer livet tryggare når det røyner på. Behandlar i Afrika Sjukehusa er aktive i internasjonalt arbeid. Sunn mat,

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer