Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2015 NSF-LKS"

Transkript

1 Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015

2 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi som kommer medlemmene og faget til gode Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Margaret Økonomisk tilskudd til lokalgruppene opprettholdes i forhold til antall medlemmer: over 25 medlemmer ,- kr pr år over 50 medlemmer ,- kr. pr år over 75 medlemmer ,- kr pr år over 100 medlemmer ,- kr pr år over 150 medlemmer ,- kr pr år over 200 medlemmer ,- kr pr år Vårstipend, utdanningsstipend, masterstipend og høststipend. Antall stipender opprettholdes fra Kongressen planlegges å være inntektsbringende for 2015 Lokalgruppens økonomi implementeres i NSF-LKS og har fått hvert sitt seksjonsnummer via vår driftskonto. Lokalgruppene kan søke om kredittkort via EuroCard. NSF endrer reiseregningsprogram til Visma.

3 2. INNSATSOMRÅDE: Stipend - NSF-LKS deler ut stipend Mål: Stimulere til faglig aktivitet innen kardiologisk sykepleie ved å støtte medlemmene økonomisk Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Gro NSF -LKS utlyser stipend til medlemmene etter gjeldende kriterier Egne retningslinjer for tildeling og utbetaling Oversikt til styret over årlig stipend Annonseres i Hjerteposten og på nettsiden 1 utdanningsstipend hvert år - søknadsfrist januar 2015 à kr 8 medlemsstipend à 8000 kr - søknadsfrist: januar medlemsstipend à 8000 kr - søknadsfrist: september masterstipend à kr - søknadsfrist januar 2015 Redaktøren i Hjerteposten vurderer hva slags tilbakemelding som er aktuell fra den enkelte stipendmottakere 3. INNSATSOMRÅDE: Tidsskrift - NSF-LKS er ansvarlig for utgivelse av tidsskriftet Hjerteposten MÅL: Det skal arbeides for å utvikle en sykepleiefaglig profil i tidsskriftet.

4 Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Berit Redaksjonskomiteen skal: - Formidle kunnskap innen kardiologisk sykepleie - Inspirere medlemmer til å levere skriftlige rapporter / artikler 1 varamedlem fra NSF-LKS styre valgt ved GF 2015 får fast deltagelse i redaksjonskomiteen Utarbeide retningslinjer: - Etablere og videreutvikle faste spalter korrekturlesning - Formidle det som skjer innenfor det kardiologiske miljøet på lokalt og nasjonalt plan annonsører Skyggeregnskap for Hjerteposten ved redaktør 1 møte i redaksjonskomiteen pr. år i forbindelse med kongressen. Alle oppfordrer kollegaer til å bidra med stoff Ved bokanmeldelse kan en kontakte forlaget med spørsmål om å få aktuell bok gratis mot å anmelde den i Hjerteposten. Få inn et abstrakt fra det norske forskningsmiljøet i Hjerteposten. Samarbeide med nettsiden om å dele informasjon Max 48 sider opprettholdes Jobbe kontinuerlig for å få annonsører

5 PDF-fil av Hjerteposten til nettsiden 4. INNSATSOMRÅDE: Nettside - NSF-LKS er ansvarlig for egen nettside/facebook Mål: Ha en oppdatert nettside for utveksling av informasjon og nyheter til og mellom medlemmene. Nettsiden skal være med på å profilere faggruppen og rekruttere nye medlemmer. Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Gunhild Kontinuitet i opplæringen og bruk av nettsiden slik at NSF-LKS til enhver tid har nødvendige kvalifikasjoner til å utvikle og holde nettsiden oppdatert Fokus på kongressen under aktuelt Presentasjon av lokalgrupper, samt oppfordring om annonsering av fagmøter. Mer informasjon fra Videreutdanningene, samt artikler fra Hjerteposten om kullene. Tett samarbeid med redaksjonskomiteen om stoff fra Hjerteposten som kan være aktuelt på nettsiden. Hjerteposten i PDF-format på nettsiden Oppdatert kongresskalender (fra Hjerteposten) Informasjon om aktuelle møter/kongresser nasjonalt og internasjonalt. Oppdatere den engelske linken. Nettredaktør har også ansvar for Facebook siden til NSF-LKS.

6 Komme i gang med Nyhetsbrev til medlemmene 5. INNSATSOMRÅDE: Medlemsservice - Rekruttere og holde på medlemmer Mål: Stabilisere medlemstallet over Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Gunhild - Rekruttere og engasjere nye medlemmer - Holde på medlemmene, 1095 per Etter å ha vervet 10 medlemmer - Fri deltageravgift til NSF - LKS kongress Hamar. Spørreskjema på medlemmene våre, hvem er de? For å holde på medlemmer og skaffe nye er det viktig med aktive lokalgrupper E-postadresser på medlemmer til lokalgruppeledere lettere å nå medlemmene - purring via Hjerteposten og SMS Medlemsansvarlig sender ut medlemslister til lederne av lokalgruppene hvert kvartal. Verve medlemmer fra kommunehelsetjenesten

7 6. INNSATSOMRÅDE: Lokalgrupper NSF-LKS arbeider gjennom lokalgrupper Mål: NSF-LKS arbeider for opprettelse av lokalgrupper NSF-LKS arbeider for å opprettholde lokalgrupper Stimulere til økt aktivitet med faglige møteplasser og diskusjonsarenaer Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Aase - Opprettholde og videreutvikle gode kommunikasjonskanaler mellom styret i NSF-LKS og lokalmiljøet Revisjon av håndbok- legges til det nye ift økonomien Nyhetsbrev hvert kvartal til lokalgruppene - Stimulere til og bistå ved opprettelse av nye lokalgrupper og ellers ved behov. Hjelpe lokalgruppen med faglig arrangement dersom det er fare for nedleggelse. - Samarbeide med lokalgruppeledere - Legge til rette for inspirerende møteplasser for Kontaktperson: Møre og Romsdal: Berit Birkeland Østfold: Sissel Solberg Aust og Vest Agder: Eva Isaksen Sogn og Fjordane: Finnmark: Telemark: Beate Våge Lia

8 lokalgruppeledere - Lokalgruppeledermøte i april Bruke lokalgruppene for å nå kommunehelsetjenesten. - Støtte lokalgruppene i å engasjere seg i lokalpolitiske saker. Samarbeide med Lokalgruppen i Hedmark og Oppland ved Berit T Sørlie i forhold til kongress 2015 Lokalgruppeledere får orientering om samhandling med kommersielle aktører ved behov Lokalgruppene kommuniserer mer aktivt via nettsiden/facebook. Lokalgruppene får i oppdrag og presentere stoff til hvert nummer av Hjerteposten. Går på omgang, Berit har liste. Lederne av lokalgruppen oppfordres til å delta i Lokalt fagforum. Gaver fra styret til lokalgrupper som fyller år: - 5 år: 500 kroner til markering - 10 år: 1 gratis kongressavgift - 10 år: 2000 kroner i stipend for arrangementet ved søknad - 15 år: 500 kr til markering - 20 år: 1 gratis kongressavgift - 20 år: 2000 kroner i stipend for arrangement ved søknad - 25 år: - 30 år: Sør-Trøndelag 5 år? Hedmark/Oppland og Nordland har 10 års jubileum

9 7. INNSATSOMRÅDE: Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Mål: At det utdannes spesialsykepleiere med høy kompetanse innen kardiologisk sykepleie. Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Siv - Følge utviklingen og evalueringene av eksisterende studietilbud - Følge kliniske mastergrad Leder følger dette opp gjennom sentralt fagforum. Opprette egen utdanningsansvarlig. - påvirke slik at ferdigutdannende sykepleiere med kardiologisk videreutdanning får annerkjennelse for sin kompetanse og får spesialsykepleier lønn. Tilstrebe deltakelse i forbindelse med arrangementer ved videreutdanningene. Arrangere møte med utdanningene under NSF-LKS kongressen

10 8. INNSATSOMRÅDE: Kongress NSF-LKS skal arrangere en årlig kongress for sykepleiere MÅL: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling blant sykepleiere som jobber med hjertepasienter Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Styret - Gjøre prosjekter fra eget fagmiljø kjent - Formidle nasjonal utvikling i faget - Formidle internasjonale trender - Være en møteplass med mulighet for å bygge nettverk - Være en kongress med relevante temaer og sosiale møteplasser Samarbeide med kongressbyrå Utarbeide et faglig program av høy kvalitet Kongressen i 2015 arrangeres på Hamar. (I henhold til sjekklister: - Styret skal arrangere generalforsamling for NSF-LKS - Program sine medlemmer i forbindelse med kongressen annen hvert år. (2015) - Generalforsamling)

11 9. INNSATSOMRÅDE: Formidle fag og forskning NSF-LKS skal inspirere sykepleiere til å formidle fagutvikling og forskning Mål: Bidra til at aktivitet innen fagfeltet blir videreformidlet Initiere prosjekter som er rettet mot utvikling og forbedring av sykepleie til hjertepasienter Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering Gro og Siv - Sykepleiere oppmuntres til å skrive abstrakter og artikler Oppfordre til å sende abstrakt og artikler til kongresser og tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt Samarbeid med videreutdanningene på dette. - Sykepleiere får mulighet til å presentere egne prosjekt på NSF-LKS sin kongress - NSF-LKS kan formidle kontakt med ressurspersoner og miljøer Oppfordre alle på videreutdanningene til å sende inn abstrakt til NSF-LKS kongress Stimulere kardiologiske sykepleiere til å søke midler til fagutviklingsprosjekt fra NSF i april og oktober

12 - Samarbeide med leder av forskningsnettverket, Tone Norekvål hvert år. Bruke den årlige kongressen for å samle inn data fra deltakerne Utgår i 2015 pga spørreundersøkelse i regi av NSF- LKS Spørreundersøkelse med fokus på kardiologisk sykepleie gjennomføres våren INNSATSOMRÅDE: Samarbeide NSF-LKS samarbeider nasjonalt og internasjonalt Mål: Bidra til å danne nettverk for å utveksle erfaringer innen forskning og fagutvikling. Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering ved Siv - NSF-LKS bør være representert i: Leder deltar på møteplasser Merete G. Norstad representerer NSF-LKS i - Samarbeid på tvers av NSF sine ulike faggrupper Hjertesviktforum. Unni Kleppe Haukeland representerer NSF- - Nordisk samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere LKS i SATNU. Leder for nettverk i kard forskning- Tone - Skandinaviske thoraxkirurgiske sykepleiere Norekvål er NSF-LKS representant i Hjertesviktregisteret Siv Olsen i nordisk samarbeidsgruppe. - Europeisk samarbeidsgruppe for kardiologiske Siv Olsen representerer NSF-LKS i

13 sykepleiere - Tverrfaglig samarbeid til det beste for kardiologiske og thoraxkirurgiske pasienter nettverksgruppen for Hjerteinfarktregisteret Leder deltar i National Societies Committee 2 møter /år og mailkontakt utover dette. Samarbeide med Hedmark/Oppland i forhold til kongressen i INNSATSOMRÅDE: Profilering NSF-LKS skal profilere faggruppen Mål: Markedsføre faggruppens mål, strategi og virksomhet på aktuelle arenaer Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering Gro /Gunhild Profilere faggruppen i aviser, fagtidsskrifter, Oppfordre lokalgrupper til å profilere seg medlemsblad og andre mediekanaler lokalt Være synlige på nasjonale og internasjonale kongresser og møter Kardiologiske sykepleiere må være synlig på den helsepolitiske arena - Folkehelsearbeid - Innenfor geriatri Fokus på forebygging av hjerte- og karsykdommer Siste nytt i Hjerteposten, nettsiden og Facebook Årlig kongress

14 - Ledelse Trykke opp profileringsmateriell 12. INNSATSOMRÅDE: Handlingsplan NSF-LKS skal årlig utarbeide egen handlingsplan og skrive årsmelding Mål: Årsmelding til medlemmene innen 1 måned før Generalforsamling de årene det er GF. De andre årene i løpet av april. Viktige elementer i strategien for å oppnå målet er: Delmål og hovedaktiviteter Statusrapportering alle Det skal årlig utarbeides egne handlingsplaner og skrives årsmelding for: - Økonomi: regnskap og budsjett ved kasserer Alle skriver årsmelding om sine ansvarsområder og oversender dette til leder i styret innen Stipendtildeling ved stipendansvarlig i styret - Tidsskriftet Hjerteposten ved ansvarlig redaktør - Nettside ved ansvarlig nettredaktør Årsmeldingene for 2014 legges på nettsiden - Lokalgrupper ved kontaktperson i styret for til medlemmene før kongressen i april 2015, lokalgruppeledere Oppfølging av videreutdanninger i kardiologisk sykepleie ved kontaktperson til videreutdanningen - Internasjonalt samarbeid ved internasjonale kontakter - Prosjekt ved prosjektansvarlig i styret og aktuelle

15 prosjektledere - Profilering ved leder på vegne av styret Revidert

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-06 - 8. årgang Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

«Gjennom 15 år med hjerter som slår» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-08 - 10. årgang Kongress 2008 i Tromsø 17. - 19. april «Gjennom 15 år med

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

NSF-LKS kongress og GF i Molde

NSF-LKS kongress og GF i Molde Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-2012 - 14. årgang NSF-LKS kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011

Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011 Faggruppe for sykepleiere i DERMATOLOGI 1991-2011 Arbeidsprosessen med jubileumsheftet Det var med liv og lyst vi tok fatt på oppgaven med jubileumsheftet dette var vi tent på! Første arbeidsøkt hadde

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Årsmelding 2010 fra lokallagene. LPS Rogaland - Årsmelding 2010. Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere

Årsmelding 2010 fra lokallagene. LPS Rogaland - Årsmelding 2010. Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa for psykiatrisk sykepleiere Årsmelding 2010 fra lokallagene LPS Rogaland - Årsmelding 2010 1 Årsmøte Antall medlemmer Styret Ble avholdt på Ryfylke DPS den 9. mars 2010 på Ryfylke DPS Randaberg 202 medlemmer i Rogaland LPS 2040 i

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

TEMA: Pasientorganisasjoner

TEMA: Pasientorganisasjoner Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2010 TEMA: Pasientorganisasjoner AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer