Masterstudium. styring og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterstudium. styring og ledelse"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Masterstudium i styring og ledelse 90 studiepoeng Studieplan Godkjent av avdelingsstyret våren 2007; sist revidert og godkjent 6. mai

2 1. Om studiet Masterstudiet i styring og ledelse har et omfang på 90 studiepoeng og består av fellesemner (obligatoriske) 30 studiepoeng, fordypningsemner med valgmuligheter 30 studiepoeng og masteroppgave 30 studiepoeng. Studiet er basert på at studentene har relevant arbeidserfaring og vanligvis kombinerer studium og arbeid. Studiet er organisert med sikte på at det normalt tas på deltid over 3 år, men det er også mulig med en raskere studieprogresjon. Heltidsstudenter vil kunne fullføre studiet i løpet av ca 1 1/2 år. Studiet er flerfaglig i sin tilnærming og omfatter emner og perspektiver fra statsvitenskap, organisasjons- og ledelsesfag, juss og økonomi. Det kjennetegnes av at det kombinerer instrumentelle, strategiske og relasjonelle perspektiver på styring og ledelse. Studiet knytter styringsformer og ledelse sammen innenfor rammene av en helhetlig studieplan, det vil si at studiet anlegger både makro- og mikroperspektiver på styring og ledelse. Studiet har et særlig fokus på styringsformer og ledelsesutfordringer i offentlig sektor med vekt på betydningen av nye organisasjonsformer og partnerskap mellom forvaltningen og eksterne aktører. 2. Målgruppe Studiet egner seg for de som ønsker å kvalifisere seg videre for administrativt og ledende arbeid. Aktuelle søkere er derfor personer med administrativ utdanningsbakgrunn (offentlig styring, offentlig administrasjon og økonomi og administrasjon) som etter en periode i arbeidslivet vil videreutvikle sin kompetanse. Studiet er også aktuelt for arbeidstakere som har sin grunnutdanning på andre fagområder, og som etter arbeidserfaring med administrasjon, ledelse eller utredningsarbeid vil styrke sin kompetanse innenfor styring og ledelse. Det kan gjelde yrkesgrupper med for eksempel teknologisk utdanning, politifag, sosialfag, helsefag, samfunnsfag, velferdsfag og flere andre faggrupper. Studiet har i hovedsak en innretning mot offentlig sektor, men det faglige innholdet og tilnærmingsmåtene er også aktuelle for de som har bakgrunn fra eller ønsker videre karriere i organisasjons- og næringsliv. Studiet legger opp til å stimulere til faglig utvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser, og det legges vekt på å rekruttere studenter med variert fagbakgrunn. 3. Opptakskrav Det vises til forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo. For masterstudiet i styring og ledelse gjelder følgende opptakskrav utover det som framgår av forskriften: Enten a) bachelorutdanning eller tilsvarende som innbefatter dokumentert kompetanse i organisasjons- og administrasjonsfag på høgskole- eller universitetsnivå av minst 45 studiepoengs omfang og b) 2 års relevant yrkeserfaring eller a) bachelorutdanning eller tilsvarende og b) 4 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere, fortrinnsvis i offentlig sektor 2

3 Arbeidserfaringen skal i hovedsak være etter gjennomført høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå. Med relevant yrkeserfaring menes saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, prosjektstyring, ledelse eller annet administrativt arbeid. Det gis tilleggspoeng for utdanning i organisasjons- og administrasjonsfag utover opptaksgrunnlaget. For praksis gis det tilleggspoeng for ledererfaring utover opptaksgrunnlaget. 4. Studiets mål Systematisk studiearbeid skal bidra til at studentene blir bedre yrkesutøvere på fagområdet styring og ledelse. Det forutsetter innsikt i egen praksis, forståelse for virksomhetens formål og for rammebetingelser for styring og ledelse, og det forutsetter koplinger mellom teoretiske perspektiver og praksisrelaterte problemstillinger. På denne bakgrunn skal studentene i løpet av studiet: tilegne seg innsikt i endringer og styringsutfordringer spesielt i offentlig sektor som ledere og administratorer på høyt nivå står overfor utvikle sine analytiske evner og dermed tilegne seg økt kompetanse for å utrede saker og løse problemer som de møter i ledende og administrativt arbeid tilegne seg økt kunnskap om styringssystemer, -verktøy og virkemidler og oppøve ferdigheter i bruk av styringsinstrumenter som er viktige for å mestre utfordringer spesielt i offentlige virksomheter oppnå økt innsikt i lovverk som setter rammer for organisasjons- og styringsformer og for personalledelse tilegne seg metodekunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å ta i bruk evalueringer i egen organisasjon utvikle evnen til kritisk vurdering av evalueringer og undersøkelser på fagområdet øke sin forståelse for utviklings- og endringsprosesser under skiftende betingelser som grunnlag for å bedre sine evner til å gjennomføre endringsarbeid i organisasjoner utvikle sine evner til å mestre omstillinger og til å ivareta en ledende rolle i slike prosesser tilegne seg økt bevissthet om egen rolle som leder og administrator og oppnå innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rollen og handlingsrommet for styring og ledelse utvikle evnen til å reflektere over egen atferd i styring og ledelse Mål for de ulike delene av studiet er nærmere angitt i emnebeskrivelsene nedenfor. 5. Oppbygging og organisering Studiet består av: Obligatoriske fellesemner (30 studiepoeng) Fordypningsemner med valgmuligheter (30 studiepoeng) 3

4 Masteroppgave (30 studiepoeng) Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng. Det tilbys vanligvis seks fordypningsemner i løpet av to år, og studentene skal velge tre av disse. Tre av fordypningsemnene har en hovedinnretning mot ledelse og tre har en hovedinnretning mot styring. Studentene skal velge emner fra begge forypningsretninger. Fellesemner: Styring former og reformer Strategisk ledelse i offentlig virksomhet Forskningsmetoder og vitenskapsteori Fordypningsemner med innretning mot ledelse: Organisasjon og endring i offentlig virksomhet Praktisk ledelse Arbeidsrettslige perspektiver Fordypningsemner med innretning mot styring: Økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor Evalueringer og brukerundersøkelser som styringsverktøy Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet Studenter som ønsker et studieopphold i utlandet kan søke om innpassing av relevante fag på tilsvarende nivå med inntil 30 studiepoeng. Undervisningsåret er inndelt i tre perioder med ca 12 uker i hver periode. De fleste emnene i studiet undervises i løpet av én periode i samsvar med progresjonen som er vist nedenfor. Undervisningen i de enkelte emnene gjennomføres som samlinger med to til tre dagers varighet. Det holdes 3 5 (normalt 3) samlinger for hvert emne. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaveskriving og forberedelse til muntlige presentasjoner. Studiet har følgende normalprogresjon for deltidsstudenter (fulltidsstudenter tar to emner parallelt det først året, og kan skrive masteroppgaven i løpet av et halvt år): 1. studieår Deltid August November Desember Mars April Juni Styring former og reformer (obligatorisk fellesemne) Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (obligatorisk fellesemne) Økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor (valgemne)* 2. studieår Deltid Forskningsmetoder og vitenskapsteori (obligatorisk fellesemne) Arbeidsrettslige perspektiver (valgemne) Evalueringer og brukerundersøkelser som styringsverktøy (valgemne) Organisasjon og endring i offentlig virksomhet (valgemne) Organisasjon og endring i offentlig virksomhet (valgemne) Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet (valgemne)** Praktisk ledelse (valgemne) 3. studieår Masteroppgave Noter: * = Tilbys annet hvert år fra og med våren ** = Tilbys annet hvert år fra og med våren

5 Heltidsstudenter kan tas opp ett år etter studiestart for første kull av deltidsstudenter og tar normalt to emner (20 studiepoeng) i hver studieperiode. Forberedelser til arbeidet med masteroppgaven bør starte tidlig i studiet. Arbeidet starter normalt for fullt etter at alle emneeksamener er bestått med muligheter for innlevering i slutten av januar (heltid) og begynnelsen av juni (deltid). Hver student blir knyttet til en veileder ved studiestart. Sammen med veileder utarbeider studenten en utdanningsplan med hensiktsmessig progresjon for hele studiet. Planen skal klargjøre krav som studentene stilles overfor gjennom studieløpet og fastslå hva veileder og fagmiljø forventes å bidra med av undervisning, veiledning og støtte. 6. Arbeidsformer Studentene vil ha ulik utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring. De forventes å dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn utnyttes som ressurser for gjensidig læring. Samlingene er derfor obligatoriske. Av velferdsgrunner kan det gis fritak for undervisningen inntil et maksimum av 20 prosent samlet undervisningstid for hvert emne. Det vil si at det stilles krav til deltakelse på minimum 80 prosent på hvert emne. Ved for mye fravær mister studenten eksamensretten. Det forventes at studentene medvirker aktivt gjennom hele studieløpet ved å framheve faglige utfordringer i sin egen arbeidssituasjon og presentere egne behov for kompetanseutvikling knyttet til de ulike emnene i studiet. Koplinger til arbeidslivet ivaretas gjennom oppgaveskriving (utredning), presentasjoner, case og ekskursjoner. I fordypningsemnet Praktisk ledelse blir studentene vurdert i forhold til egen arbeidssituasjon. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene arbeide vitenskapelig metodisk med problemstillinger fra arbeidslivet. 7. Vurderingsformer Vurderingsformene i studiet varierer fra emne til emne og omfatter skriftlige arbeider (utredning), muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og skriftlig eksamen under tilsyn. Ved bruk av varierte vurderingsformer legges det til rette for at studentene skal kunne dra nytte av sin erfaringsbakgrunn. I tillegg kommer masteroppgaven og muntlig presentasjon og eksaminasjon i tilknytning til denne. Det gis graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Vurderingsformene er nærmere omtalt i emnebeskrivelsene. 5

6 8. Emnebeskrivelser Obligatoriske emner Styring former og reformer 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg oversikt over styringsmidler og styringsutfordringer i offentlig sektor. De skal tilegne seg kunnskap om offentlig styring som begrep og fenomen og dermed legge et forståelsesgrunnlag for de øvrige emnene i studiet. I denne sammenhengen skal studentene oppnå innsikt i hvordan endrede samfunnsforhold bidrar til å utvikle tradisjonell hierarkisk basert iverksetting i retning av mer nettverks- og samarbeidsbaserte styrings- og ledelsesformer. De skal også tilegne seg forståelse for demokratiske implikasjoner av utviklingen. Studentene skal skaffe seg oversikt over hva som karakteriserer og driver fram reformer i offentlig sektor og utvikle sin forståelse av betingelsene for (ny) norsk offentlig styring. Innhold Begrepsavklaring: styring på ulike nivåer, ledelse og iverksetting Styring gjennom hierarki, marked og nettverk. Styring og sivilsamfunn Markedsmekanismer: reformer og effekter Nettverksstrategier: reformer og effekter Styringsformer og styringsinstrumenter Demokratiske implikasjoner av endrede styringsformer Etikk og styring Norske styringsreformer i perspektiv teoretisk og kontekstuelt Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer. Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil i stor grad være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring. Arbeidskrav Studentene skal levere et individuelt presentasjonsnotat (som forutsetter muntlig presentasjon) på maksimalt 3-sider. Notatet og presentasjonen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Vurdering Deltakerne skal levere en individuell oppgave på maksimalt 8 sider som inngår i vurderingen sammen med en skriftlig 3 timers eksamen under tilsyn uten hjelpemidler. De to elementene vurderes som en helhet med samlet karakter. Skriftlig eksamen teller mer enn den individuelle oppgaven i den samlede vurderingen. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer). Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca. 25 % av besvarelsene, som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Alle eksamensdeler må være vurdert til bestått for at emnet skal være bestått. 6

7 Pensum (Ca. 920 sider.) Busch, Tor, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen og Jan Ole Vanebo Modernisering av offentlig sektor: Utfordringer, metoder og dilemmaer. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Ca. 200 sider. *Christensen, Tom Staten og reformenes forunderlige verden. Nytt Norsk Tidsskrift, 23(3): sider *Denhardt, Robert B. og Janet Vinzant Denhardt The New Public Service: Serving rather than steering. Public Administration Review 60(6): sider. *Dobel, Patric J Public management as ethics. I Evan Ferlie, Laurence E. Lynn Jr. og Christopher Pollitt (red.), The Oxford Handbook of Public Management: Oxford: Oxford University Press. 26 sider. *Frederickson, H. Georg Whatever happened to Public Administration? Governance, governance everywhere. I Ferlie, Evan, Laurence E. Lynn Jr. og Christopher Pollitt (red.): The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 22 sider. *Frederickson, H. Georg Public ethics and the New Managerialism: An axiomatic theory. I H. Georg Frederickson og Richard K. Ghere (red.): Ethics in Public Management. New York: M. E. Sharpe. 18 sider. Hood, Christopher C. og Helen Z. Margetts The Tools of Government in the Digital Age. 2nd revised edition. Palgrave Macmillan. 270 sider. *Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo Konkurranseutsetting i teori og praksis. I Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.), Konkurranseutsetting i kommunene: Oslo: Abstrakt forlag. 28 sider. *Mintzberg, Henry Managing government. Governing management. Harvard Business Review, 74(3): sider. Pierre, Jon og B. Guy Peters Governance, Politics and the State. New York: St. Martin s Press. 231 sider. *Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press. Kapittel sider. *Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo Governance på norsk: samstyring som analytisk og empirisk fenomen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 24: sider. *Vabo, Signy Irene, Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen Demokrati og deltagelse i urbane policy-nettverk. Politica 36(2): sider. *Øgård, Morten New Public Management fornyelse eller fortapelse av den kommunale egenart? I Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose (red.), Det kommunale laboratorium: Bergen: Fagbokforlaget. 27 sider. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. 7

8 Supplerende litteratur: Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press. Østerud, Øyvind (red) Statsvitenskapelig leksikon. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 8

9 Strategisk ledelse i offentlig virksomhet 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg kunnskaper om relevante begreper, teorier og modeller for strategisk ledelse. Studentene skal oppøve sine evner til analytisk refleksjon om grunnlagsproblemer i strategi. De skal også tilegne seg forståelse for kontekstuelle og historiske rammer og for ulike hensyn som må balanseres opp mot hverandre i strategisk ledelse. Endelig skal studentene utvikle sin innsikt i hvordan ulike teorier og modeller brukes i strategisk ledelse i politikk, forvaltning og organisasjoner. Innhold Strategisk tenkning og strategi som begrep Grunnlagsproblemer i strategisk ledelse Grunnleggende «skoler» i strategisk ledelse og deres anvendelsesområder; rasjonell planlegging, strategisk analyse, konkurransestrategier, nyskaping, kognisjon, læring, makt, politiske prosesser, kultur og omgivelser Bruk av strategisk ledelse i styring og omstilling i offentlig sektor Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid, seminarer og ekskursjon(er). Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring. Vurdering Deltakerne skal i grupper på inntil tre personer levere et skriftlig arbeidskrav på sider. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må besvarelsen forbedres innen en kort frist. Arbeidskravet må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Studentene skal avlegge en 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer). Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca. 25 % av besvarelsene, som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Pensum (866 sider.) *Andrews, Rhys, George A. Boyne and Richard M. Walker Strategy content and organizational performance: An empirical analysis. Public Administration Review, 66(1): sider. *Bryson, John Strategic planning: Big wins and small wins. Public Money & Management, 8(3): sider. *Ferlie, Ewan Quasi strategy: Strategic management in the contemporary public sector. I: Andrew Pettigrew, Howard Thomas and Richard Whittington (eds), Handbook of Strategy and Management: London: Sage. 20 sider. *Goldsmith, Arthur A Private-sector experience with strategic management: Cautionary tales for public administration. International Review of Administrative Sciences 63(1): sider. *Jackson, Peter M Public service performance evaluation: a strategic perspective, Public Money & Management, 13(4): sider. 9

10 *Kaplan, Robert S. and David P. Norton Mastering the management system. Harvard Business Review, 86(1): sider. Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand and Joseph Lampel Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. 2nd ed. New York: The Free Press. 441 sider. Mulgan, Geoff The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good. Oxford: Oxford University Press. 306 sider. *Porter, Michael E What is strategy? Harvard Business Review, 74(6): sider. *Turner, Dave, Chris Skelcher, Philip Whiteman, Michael Hughes and Pauline Jas Intervention or persuasion? Strategies for turnaround of poorly performing councils. Public Money & Management, 24(4): sider. *Williams, Wil and Duncan Lewis Strategic management tools and public sector management: The challenge of context specificity. Public Management Review, 10(5): sider. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. Supplerende litteratur: Roos, Göran, Georg von Krogh og Johan Roos, med Lisa Fernström Strategi en innføring. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Moore, Mark H Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge, MA: Harvard University Press. 10

11 Forskningsmetoder og vitenskapsteori 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg kunnskaper om metode og forskningsdesign som grunnlag for å gjennomføre enkle undersøkelser og for å kunne ta i bruk evalueringer i egen virksomhet. De skal utvikle forståelsen for vitenskapsteoretiske premisser og oppnå innsikt i muligheter og begrensinger for evaluering. Studentene skal også tilegne seg de nødvendige metodekunnskaper for å gjennomføre masteroppgaven. Innhold Problemformulering, metodevalg og forskningsdesign som særlig er aktuelle ved evaluering: Eksperiment/kvasieksperiment Casedesign Survey Intervjuer Observasjon Innføring i dataanalyse og slutningsstatistikk Vitenskapsteoretiske perspektiver på kunnskapsutvikling og evalueringspraksis: Hva er kunnskap? Objektivitet i forskning og evaluering Å forklare eller å forstå? Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og seminarer. Oppgaveskriving legges mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring. Vurdering Studentene skal i løpet av emnet levere et individuelt skriftlig arbeidskrav på 8 10 sider. Arbeidskravet må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Studentene skal avlegge en 5 timers skriftlig eksamen under tilsyn. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer). Ekstern sensor brukes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca 25 % av besvarelsene, som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Pensum (Ca 850 sider.) Fay, Brian Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach. Blackwell. Kapittel sider. Delanty, Gerhard og Piet Strydom (eds) Philosophies of Social Science: The Classic and Contemporary Readings. Open University Press. Utdrag på ca. 200 sider. Johannessen, Asbjørn, Line Kristoffersen og Per Arne Tufte Forskningsmetode for økonomiskadministrative fag. 2. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. 430 sider. 11

12 Supplerende litteratur: Elster, Jon Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. Ghoshal, Sumantra Bad management theories are destroying good management practices. Academy of Management Learning and Education, 4(1): Grønhaug, Kjell og Ingeborg A. Kleppe Er kvalitative metoder kvalitativt bedre? BETA Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 3(1): Johannessen, Asbjørn Introduksjon til SPSS. 3. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. 12

13 Fordypningsemner (valgkurs) Organisasjon og endring i offentlig virksomhet 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg kunnskaper om hvordan organisatoriske forhold og administrative systemer har betydning for utøvelsen av tjenesteyting og forvaltning i offentlige organisasjoner. De skal også tilegne seg kunnskaper om aktuell organisasjonsteori som har relevans for styring og omstilling i offentlig sektor. Innhold Fokus i dette emnet er et utvalg teorier og modeller for analyse av organisasjoner, samt utvalgte temaer av stor teoretisk og praktisk relevans for tjenesteyting og administrasjon i offentlig sektor. Tre temaer blir spesielt vektlagt: Organisering, standardisering, rutiner, makt, kultur, ledelse og iverksetting, herunder «gammel offentlig styring» (Old Public Administration) Effektivisering og omstilling av organisasjoner i offentlig sektor, herunder «ny offentlig styring» (New Public Management) Tjenesteyting, brukermedvirkning og kvalitetsstyring, herunder «ny offentlig forvaltning» (New Public Service) Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gjennomføres som forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid, seminarer og oppgaveskriving. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen av kurset. Studie-/arbeidskrav Studentene skal levere et individuelt skriftlig arbeidskrav på 8 10 sider. Arbeidskravet må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Vurdering Studentene skal avlegge en 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer). Ekstern sensor brukes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca. 25 % av besvarelsene, som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Det benyttes en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum (Ca. 970 sider.) Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul A. Roness og Kjell Arne Røvik Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. 227 sider. Døving, Erik og Åge Johnsen (red) Organisasjonsteori på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. Kapitlene 1 (Organisasjonsteori på norsk: fra organisasjonsfag til organisasjonsvitenskap?), 2 (Institusjonaliseringen av organisasjonsfaget i Norge), 3 (Lederlegitimitet), 7 (Statsviterfaget og organisasjonsutforming) og 8 (Økonomisk organisasjonsteori og ny offentlig styring), med kommentarer. 170 sider. Johnsen, Hans Christian Garmann Fra forvaltning til dialog: Strategi for å bedre tjenestekvalitet i offentlige virksomheter gjennom brukermedvirkning og dialog. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 280 sider. 13

14 Røvik, Kjell Arne Trender og translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel sider. *Hansen, Tore, Gro Sandkjær Hanssen og Inger Marie Stigen Det fragmenterte regionale styringssystemet konsekvenser for samordning? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 24(3): sider. *Jacobsen, Dag Ingvar Hvorfor er samarbeid så vanskelig? I: Pål Repstad (red.) Dugnadsånd og forsvarsverker tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 40 sider. *Mintzberg, Henry Covert leadership: Notes on managing professionals. Harvard Business Review, 76(6): sider. *Vabo, Signy Irene og Inger Marie Stigen Moteslaveri, interesser og behov: En analyse av utbredelsen av moderne organisasjonsløsninger i norske kommuner. Nordiske Organisasjonsstudier, 6(1): *Taylor, Frederick Winslow The principles of Scientific Management. 14 sider. *Weber, Max Bureaucracy. 6 sider. *Katz, Daniel og Robert L. Kahn Organizations and the System Concept. 12 sider. *Lipsky, Michael Street-Level Bureaucracy: The Critical Role of Street-Level Bureaucrats. 8 sider. Alle klassiske tekster er hentet fra: Shafritz, Jay M., Albert C. Hyde and Sandra J. Parkes Classics of Public Administration. 5th ed. Wadsworth Publishing. Supplerende litteratur: Baldersheim, Harald og Lawrence E. Rose (red) Det kommunale laboratorium. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Brunsson, Nils Standardization as organization. I: Morten Egeberg og Per Lægreid (red.), Organizing Political Institutions. Oslo: Scandinavian University Press. Brunsson, Nils and Bengt Jacobsson (eds) A World of Standards. Oxford: Oxford University Press. Kapittel 1 (Introduction). Brunsson, Nils and Johan P. Olsen (eds) The Reforming Organization. Bergen: Fagbokforlaget Frederickson, H. George and Kevin B. Smith The Public Administration Theory Primer. Boulder: Westview Press. Garsjø, Olav Institusjonen som hjem og arbeidsplass. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Del 4. Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Peters, B. Guy and Jon Pierre (eds) Handbook of Public Administration. London: Sage Publications. 14

15 Ramsdal, Helge og Egil J. Skorstad Privatisering fra innsiden: Om sammensmeltingen av offentlig og privat organisering. Bergen: Fagbokforlaget. Repstad, Pål (red) Dugnadsånd og forsvarsverker: Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Sørensen, Rune og Stine Ludvigsen Når pengene skal følge brukeren: Kan kommunene ta ansvar for brukervalg og stykkpriser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 19: Taylor, Fredrick W [1911]. Prinsippene for vitenskapelig bedriftsledelse. Oslo: Vidarforlaget. Tsoukas H. og C. Knudsen (red) The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives. Oxford: Oxford University Press. Wilson, James Q Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. Second edition. Basic Books. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. 15

16 Økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg kunnskaper om relevante begreper, teorier og modeller for økonomistyring. De skal utvikle sin forståelse for ulike hensyn som må balanseres opp mot hverandre i produktivitets- og effektivitetsanalyser. Studentene skal tilegne seg praktiske ferdigheter i hvordan styringsmodeller og -informasjon brukes og innsikt i hvordan styringsmodeller kan vurderes, utvikles og tilpasses i offentlig styring. Innhold Økonomistyring, herunder grunnleggende modeller og deres bruksområder Grunnlagsproblemer i offentlig styring Budsjettstyring, herunder ulike modeller for budsjettprosessen som inkrementalisme, nullbasebudsjettering og rammebudsjettering Målstyring, herunder tradisjonell målstyring og balansert målstyring Resultatstyring, herunder utforming, iverksetting, bruk og virkninger av resultatstyringsmodeller Forvaltningsrevisjon, intern kontroll og risikostyring Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gjennomføres som forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid, seminarer og oppgaveskriving mellom samlingene. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføring. Undervisningen vil i stor grad være knyttet til analyser av praktiske styringsproblemer og case hentet fra deltakernes praksiserfaring. I denne sammenhengen benyttes offentlige veiledere for eksempel om balansert målstyring i kommunene, risikostyring og mål- og resultatstyring i staten. Vurdering Deltakerne skal i grupper på inntil tre personer levere et skriftlig arbeidskrav på sider. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må besvarelsen forbedres innen en kort frist. Arbeidskravet må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Studentene skal avlegge en 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer). Ekstern sensor benyttes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca. 25 % av besvarelsene, som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Pensum (Ca 880 sider.) *Askim, Jostein, Tage Båtsvik og Christian Skattum Fører benchmarking til forbedringer i kommunene? Erfaringer fra effektiviseringsnettverkene, Kommunal Ekonomi och Politik, 11(1): sider. *Boyne, George A. and Jennifer Law Setting public sector service targets: Lessons from local Public Service Agreements. Public Money & Management, 25(4): sider. Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo Økonomistyring i det offentlige. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Ca. 350 sider. *Drucker, Peter F What results should you expect? A user s guide to MBO. Public Administration Review 36(1): sider. 16

17 *Høgheim, Sverre og Kjell Grønhaug Ideal og realitetar i budsjettering: ei samanlikning mellom normativ teori og observert åtferd. Tidsskrift for Samfunnsforskning 38(2): sider. *Jackson, Peter The management of performance in the public sector. Public Money & Management, 8(1): sider. Johnsen, Åge Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget. 380 sider. *Kaplan, Robert S. and David P. Norton Having trouble with your strategy? Then map it. Harvard Business Review, 78(3): sider. *Kleven, Terje «det rullerer og det går». Tidsskrift for samfunnsforskning 34: sider. *Kuvaas, Bård Prestasjonsbasert belønning og motivasjon. I: Kuvaas, Bård (red.), Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM: Bergen: Fagbokforlaget. 34 sider. *Wildavsky, Aaron A budget for all seasons? Why the traditional budget lasts. Public Administration Review 38(6): sider. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. Supplerende litteratur: Jones, Rowan and Maurice Pendlebury Public Sector Accounting. Fifth edition. London: Pearson Education. 17

18 Praktisk ledelse 10 studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg teoretisk og praktisk forståelse av temaer som gir nyttig innsikt for de som er i en lederstilling. De skal oppnå økt innsikt i egne ledelsesutfordringer og oppøve evnen til å arbeide systematisk med disse utfordringene. Studentene skal utvikle sine ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid, sine evner til å analysere konflikter og til å skille mellom ulike konflikttyper som grunnlag for å håndtere konflikter. Innhold Ledertrekk, -ferdigheter og -atferd Kommunikasjon og samarbeid Konflikt og konfliktutganger Organisasjonsendringer, modeller og metoder Organisasjonslæring Utvikling stagnasjon utbrenthet Lederrollen Ledelse som et samspillforhold, teambygging Kvinner og ledelse Organisering og arbeidsmåter Samlingene i dette emnet er fordelt over det meste av studieåret. Opplegget legger til rette for at en vesentlig del av læringen skjer gjennom deltakernes egne opplevelser og arbeidserfaringer. Dette gjøres gjennom gruppearbeid, øvelser og jobbrelaterte oppgaver. Mellom samlingene vil deltakerne bli pålagt arbeidsoppgaver som er knyttet til undervisningsopplegget. Emnet består av tre ulike komponenter: Kunnskap Atferd Skriftlig oppgave om ledelsesutfordringer i egen arbeidssituasjon Kunnskapsdelen omfatter en kritisk gjennomgang og drøfting av sentrale temaer fra pensumlitteraturen anvendt på studentenes egen yrkessektor. I atferdsdelen av studiet skal hver student og et utvalg av deres medarbeidere vurdere studentens lederatferd i egen stilling. Deretter skal studenten prioritere og arbeide med konkrete forbedringsønsker, før studenten til slutt vurderer/får vurdert resultatet av innsatsen og eventuelt setter nye mål. Studentene vil her til dels arbeide i grupper på ca seks medlemmer og med eksterne prosessveiledere. Studentene skal ta del i drøftingene av hverandres lederutfordringer. I oppgaven om ledelsesutfordringer skal hver student analysere og reflektere over egen arbeidssituasjon med utgangspunkt i ledelsesutfordringene fra atferdsdelen og ved hjelp av det teoretiske verktøyet fra kunnskapsdelen. Oppgaven skal ha et omfang på sider. Oppgaven vil tjene som eksamen (jf vurdering). Vurdering Studentene skal levere en individuell skriftlig oppgave på sider knyttet til egne ledelsesutfordringer (jf ovenfor). Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer). Ekstern sensor brukes ved tvil om 18

19 besvarelser er bestått og til stikkprøver av ca 25 % av besvarelsene, som skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. Pensum (Ca 845 sider. Forbehold om mindre endringer.) *Avotie, L Ledelse: et mannlig territorium. I A. Skogstad og S. Einarsen (red.), Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget. 17 sider. *Dyrkorn, R Selverkjennelse som styringsfaktor i ledelse. I Strand, T. (red.), Ledelse kan læres. Oslo: Bedriftsøkonomenes Forlag. 18 sider. *Gibb, J.R Kommunikasjon og forsvarsholdning. Journal of Communication. 7 sider. *Hjertø. K.B Teamledelse. I Martinsen, Ø. L. (red) Perspektiver på ledelse. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. 20 sider. Hotvedt, T Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Innledning + Kap. 1, 2, 6, sider. *Høst, T Ledelse i helse- og sosialsektoren. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 og sider. Høst, T Ledelse en helhetlig modell. Oslo: Universitetsforlaget. 102 sider. Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 7, 8, 10, 11 og sider. *Roness, A Om å ta vare på seg selv. I A. Roness og S.B. Matthiesen (red.), Utbrent: Krevende jobber gode liv? Bergen: Fagbokforlaget. 23 sider. *Rynning, H Etikk og lojalitet i organisasjoner. I Nordhaug, O. (red.), Strategisk personalledelse. Oslo: Tano. 15 sider. *Storvik, A. E Ledelse revidert kjønn ekskludert: en studie av ledelsesidealer i staten. Tidsskriftet for samfunnsforskning 43(2): sider. *Yukl, G Power and influence. I Leadership in Organizations, sixth edition New Jersey: Prentice Hall. Kap sider. 200 sider er selvvalgt og knyttet til den individuelle/eksamensoppgaven, og skal godkjennes av faglærer. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. 19

20 Evalueringer og brukerundersøkelser som styringsverktøy 10 studiepoeng Mål Evalueringer og brukerundersøkelser er viktige styringsverktøy. Utførelsen kan settes bort til eksterne konsulenter eller forskningsinstitusjoner, eller den kan utføres internt. I dette emnet skal studentene tilegne seg tilstrekkelig bestillerkompetanse til å vite hva de skal etterspørre, og metodekompetanse slik at de kan vurdere kvaliteten på evalueringer og undersøkelser. Studentene skal også tilegne seg et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å integrere evalueringer og brukerundersøkelser i organisasjoners overordnete styrings- og læringsstrategi. Innhold Evaluering som systematisk erfaringslæring Viktige momenter ved bestilling av en evaluering Prosess- og resultatevaluering Teoribasert evaluering Effektivitetsanalyse Valg av design i brukerundersøkelser Tolking av brukerundersøkelser Bruk av systematiske kunnskapsoversikter Evalueringer og brukerundersøkelser i en videre styringskontekst Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gjennomføres som forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner og oppgaveskriving. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen av emnet. Undervisningen vil i stor grad være problembasert. Vurdering Studentene skal i grupper på inntil fire personer levere et skriftlig arbeid på minst 10 sider. Dersom det skriftlige arbeidet ikke er tilfredsstillende, må en forbedret versjon leveres innen en kort frist. Det skriftlige arbeidet må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Studentene skal avlegge en 5 timers skriftlig eksamen under tilsyn. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Ekstern sensor brukes ved tvil om besvarelser er bestått og til stikkprøver av minst 25 % av besvarelsene. Pensum (891 sider.) *Baklien, Bergljot Følgeforskning. Sosiologi i dag 34(4): sider. *Bjørnholt, Bente m.fl Brugertilfredshed som kvalitetsmål. I Bente Bjørnholt et al (red): Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet. Odense: Syddansk Universitet. 12 sider. Bruijn, Hans de Managing performance in the public sector. 2nd ed. London: Routledge. 122 sider. Jacobsen, Dag Ingvar Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser Kristiansand: Høgskoleforlaget. 96 sider. en praktisk veiledning. *Krosnick, Jon A Survey research. Annual Review of Psychology 50 p sider. 20

21 *Lolle, Henrik Brugerundersøgelser i velfærdens tjeneste? I P. H. Jensen (red): Velfærd - dimensioner og betydninger. København: Frydenlund s sider. *Lomborg, Bjørn Metodologisk vurdering af borger/bruger-undersøgelser i Århus Amts kommuner Nordisk administrativt tidsskrift vol 76 s sider. * Nutley, Sandra et al Using Evidence ch 2: What does it mean to use evidence? Bristol: Policy Press s sider. *Patton, Michael Utilization-focused evaluation ch 1: Evaluation use. London: Sage p sider. *Pawson R Evidence and policy and naming and shaming. Policy Studies vol 23 (3) p sider. Pfeffer, Jeffrey and Robert I. Sutton Evidence-based management. Harvard Business Review, 84(1), sider. Ligger på Fronter. *Riiskjær, Erik Undersøgelser af patienttilfredshed ritual eller hjælp til kvalitetsudvikling? I Bente Bjørnholt et al (red): Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet. Odense: Syddansk Universitet, sider. *Rolland, Asle m. fl Evaluering av kommunale brukerundersøkelser kap 3: metodeaspektet. Oslo: SSB s sider. Rolland, Asle Brukertilfredshetsundersøkelser som offentlig styringsverktøy. Notat 50, Oslo: Statistisk Sentralbyrå. 25 sider. Ligger på Fronter. *Rossi, Peter et al Evaluation ch 8: Randomized field experiements and ch 11: measuring efficiency p London: Sage. 69 sider. *Smedslund, Geir m.fl Work programmes for welfare recipients. Campbell review (sammendrag). 3 sider. *Sverdrup, Sidsel Evaluering. Faser, design og gjennomføring. Oslo: Fagbokforlaget. 175 sider. Vabø, Mia Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. Kapittel 9 og 10, sider. Ligger på Fronter Weiss, Carol Evaluation ch 2: Purposes of evaluation and ch 3: Understanding the program p New Jersey: Prentice Hall. 52 sider. World Bank (OECD/DAC) Sourcebook for evaluating global and regional partnership programs. Overview, introduction, glossary + chapter sider. Ligger på Fronter. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. Supplerende litteratur: Jeffrey Pfeffer and Robert I. Sutton Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense. Boston: Harvard Business School Press. Pawson, Ray Evidence-Based Policy: A Realist Perspective. London: Sage. 21

22 Arbeidsrettslige perspektiver 10 studiepoeng Mål Studentene skal erverve innsikt i utvalgte arbeidsrettslige emner som spesielt er aktuelle i forbindelse med omstilling og endring. De skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for arbeidsgivers styringsrett som juridisk begrep og om de lovfestede og ulovfestede skranker i denne bestemmelsesretten. Studentene skal oppøve evnen til å se og håndtere juridiske problemstillinger i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i endringsprosesser. De skal utvikle sine analytiske evner og få økt kompetanse i å bruke en juridisk metodisk framgangsmåte og til å forstå sentrale dommer på området. Innhold Styringsrett Midlertidig tilsetting Endring av arbeidsoppgaver Endring av stilling/omorganisering Nedbemanning og oppsigelse Virksomhetsoverdragelse Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gjennomføres som forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid, seminarer og oppgaveskriving. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen av emnet. Undervisningen vil i stor grad være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i eksempler og case hentet fra deltakernes praksiserfaring. Litteratur og studier av dommer vil stå sentralt i undervisningen. Emnet vil bli tilrettelagt for nettbruk. Vurdering Studentene skal levere en utredning og avlegge en skriftlig eksamen under tilsyn. De to delene karaktersettes hver for seg. Resultatene av begge skal inngå i den avsluttende vurderingen av emnet. Utredningen teller 75 % og skoleeksamen 25 % av endelig karakter. Begge eksamensdeler må være vurdert til bestått for at emnet skal være bestått. Utredningen skal leveres individuelt eller i grupper på inntil tre personer og være på inntil 10 sider. Studentene velger selv et praktisk arbeidsrettslig problem innenfor rammen av tematikken i emnet. Skriftlig eksamen under tilsyn er på 2 timer. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer) og ekstern sensor. Pensum (Ca 650 sider.) Borgerud, Ingeborg Moen, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas og Mona Næss Arbeidsrett Særlig om omstilling i offentlig sektor. Oslo, Universitetsforlaget. 411 sider. *Fougner, Jan Endring i arbeidsforhold styringsrett og arbeidsplikt. Arbeidsrett, 4(2): sider. * Engelsrud, Gerd Styring og vern. Kap utg. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 32 sider. *Utvalgte Høyesterettsdommer Rettstidende. 200 sider 22

23 Aktuelt lovverk og tariffavtaler. *Dommene hentes fra Lovdata, de to øvrige deles ut. 23

24 Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet 10 studiepoeng Dette emnet tilbys ikke våren Mål Studentene skal tilegne seg oversikt over ulike måter å organisere og markedseksponere offentlig virksomhet på. De skal utvikle forståelse for de rettslige konsekvenser valg av organisasjonsform har. Videre skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om og forståelse av anskaffelsesreglene. Et viktig mål er at studentene skal kunne anvende dette regelverket i praksis. Innhold Generelt om organisering og markedseksponering av offentlig virksomhet Oversikt over organisasjonsformer i offentlig sektor Forholdet mellom privat rett og offentlig rett Rekkevidden av forvaltningsloven og offentlighetsloven EØS-avtalen Regelverket om offentlig støtte Konkurranseregelverket Regelverket om offentlige anskaffelser Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av de ulike delene av regelverket Anskaffelsesprosedyrene Kunngjøring og konkurransegrunnlag Leverandørkrav og krav til tilbud Avvisningsreglene Forhandlinger og avklaringer under en konkurranse Avslutning av konkurranser og valg av tilbud Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner Særlig om bruk av interne bud Organisering og arbeidsmåter Undervisningsopplegget er basert på individuelt studiearbeid, gruppearbeid og plenumssamlinger. For å oppnå målsettingene i kurset, vil et viktig element være løsning av ulike caseoppgaver. Det forventes at studentene arbeider aktivt med disse casene og det rettskildematerialet som finnes på området. Litteraturstudier vil være viktig i den forbindelse. Emnet vil bli tilrettelagt for nettbruk. Vurdering Vurderingsformen er en individuell hjemmeeksamen over 48 timer. En sentral del av oppgaven vil være en case. Det benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Alle besvarelser vurderes av intern sensor (faglærer) og ekstern sensor. Pensum (Ca 700 sider) *Aarbakke, Magnus Sammenslutningenes rett i Knophs oversikt over Norges rett, 76, 79 og 83. Oslo: Universitetsforlaget. 20 sider. 24

25 *Amdal, Gro Gjennomføring av konkurranse med forhandling ved offentlige anskaffelser. Tidsskrift for forretningsjus, 10(4): sider. *Boe, Erik Forholdet mellom privatrett og offentlig rett nye tendenser. I Gunnar Aasland, Magnus Aarbakke, Steinar Tjomsland og Peter Lødrup (red.), Festskrift til Carsten Smith, Rettsteori og rettsliv. Oslo: Universitetsforlaget. 25 sider. *Boe, Erik Slemme barn kommer ikke til himmelen. Nordisk Administrativt Tidsskrift, 85(3): sider. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. 200 sider. *Graver, Hans Petter Formålstjenlige privatrettslige former for offentlig virksomhet. I Forvaltningsrett i markedsstaten: Studier i europeisering av forvaltningsretten. Bergen: Fagbokforlaget. 28 sider. *Graver, Hans Petter Habilitet og bruk av rådgivere i offentlige anskaffelsesprosesser. Tidsskrift for forretningsjus, 11(4): sider. *Graver, Hans Petter Markedsstaten som begrep og utfordring til forvaltningsretten. I Carsten Henrichsen, Steen Rønsholt og Peter Blume (red.), Forvaltningsretlige perspektiver: København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 31 sider. *Lunde, Tore og Siri Teigum. 2009, Konkurransebegrensningsrett i Knophs oversikt over Norges rett, 93. Oslo: Universitetsforlaget. 8 sider. *Sejersted, Finn, Finn Arnesen, Ole Andreas Rognstad, Sten Foyn og Olav Kolstad EØS-rett. Oslo: Universitetsforlaget. Del I kap. 4 Hovedtrekk ved EØS-avtalen. 32 sider. Sletnes, Ingun Utdrag fra kapitlet Nye kommunale organisasjonsformer (Om kommunale foretak) i Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. Cappelen Akademisk forlag. 5 sider. *Sletnes, Ingun Juridiske rammebetingelser for interkommunalt samarbeid om særlovsoppgaver. HiO-rapport nr. 12 for 2003 s sider. Sletnes, Ingun Offentlige anskaffelser og kommunal tjenesteyting. I Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.), Konkurranseutsetting i kommunene: Oslo: Abstrakt forlag. 67 sider. Sletnes, Ingun Klage og sanksjonssystemet og reglene om erstatning. I Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.), Konkurranseutsetting i kommunene: Oslo: Abstrakt forlag. 32 sider. Tønnessen, Rolf Egil EØS-regelverket om offentlig støtte En veileder for kommunesektoren. Oslo: Kommuneforlaget. 70 sider. Avgjørelser av KOFA og Høyesterettsdommer sider. *Tekster merket med stjerne trykkes opp for salg i en artikkelsamling. 25

26 Masteroppgave (30 studiepoeng) Arbeidet med masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng, det vil si halvtids arbeidsinnsats over to semestre eller heltidsinnsats i ca fem måneder. Mål Målet med masteroppgaven er at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger skal utvikle sine evner til systematisk analyse- og utredningsarbeid. De skal tilegne seg erfaringer i metodebruk og skriftlig framstilling som kan være til nytte i forbindelse med evaluerings- og utredningsarbeid i arbeidslivet og de skal oppøve sin egen evne til å vurdere metoder i, og resultater fra, evalueringer og samfunnsvitenskapelige undersøkelser. Innhold Studentene skal velge et tema fra studiets fagområder som skal belyses gjennom systematisk bruk av samfunnsvitenskapelige metoder. Problemstillingen kan gjerne ha kopling til egne erfaringer. Masteroppgaven kan for eksempel ha form av en teoretisk og empirisk organisasjonsanalyse, evaluering av tiltak eller organisasjonsendringer eller en brukerundersøkelse. Den skal ha en analytisk tilnærming relatert til en empirisk undersøkelse. Det legges vekt på en eksplisitt kobling av teori og praksis. Organisering og arbeidsmåter Studentene oppfordres til å velge tema og gjerne problemstilling tidlig i studieløpet, og benytte valgmuligheter i forbindelse med emner og skriftlige arbeider underveis som forberedelse til masteroppgaven. Tema, problemstilling og metodisk opplegg for undersøkelsen skal legges fram på et presentasjonsseminar tidlig i det første semesteret som er satt av til arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven kan leveres individuelt eller to studenter kan levere sammen. Masteroppgaven skal være på 50 sider +/-10%, både for individuell og gruppebesvarelse (med Times New Roman skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5). Innholdsfortegnelse og litteraturliste kan komme i tillegg. Når to skriver sammen, må studentene levere en skriftlig erklæring ved innleveringen som beskriver arbeidsdelingen mellom dem og hvilke deler av oppgaven som den enkelte har hovedansvaret for. Veiledning Hver student får oppnevnt en veileder med tilknytning til fagmiljøet ved masterstudiet. Studentene har rett til inntil 10 timer individuell veiledning (eventuelt to studenter sammen) og må møte til minimum 4 veiledningstimer. Veiledning gis normalt ikke mer enn ett studieår utover normal studieprogresjon. Vurdering Oppgaven vurderes sammen med en muntlig presentasjon på 15 minutter av hovedpunkter i framstillingen etterfulgt av muntlig eksaminasjon. Når to studenter har levert sammen, skal hver av studentene gi en presentasjon etterfulgt av individuell eksaminasjon. Det gis karakter for oppgaven med mulighet for justering av karakteren på bakgrunn av muntlig presentasjon og eksaminasjon. Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått, F for ikke bestått. Veileder er intern sensor. I tillegg benyttes ekstern sensor på alle oppgaver inkludert presentasjon og eksaminasjon. 26

Masterstudium. styring og ledelse

Masterstudium. styring og ledelse Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Masterstudium i styring og ledelse 90 studiepoeng Studieplan Godkjent av avdelingsstyret våren 2007, sist revidert og godkjent 07.05.2008. Mindre pensumendringer

Detaljer

Masterstudium i styring og ledelse Executive Master Programme in Public Management

Masterstudium i styring og ledelse Executive Master Programme in Public Management Studieplan Masterstudium i styring og ledelse 2011 2012 Executive Master Programme in Public Management (90 studiepoeng) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av Høgskolestyret

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Executive Master Programme in Public Management

Executive Master Programme in Public Management Masterstudium i styring og ledelse Studieår 2014-15 Executive Master Programme in Public Management 90 studiepoeng Erfaringsbasert Deltid Godkjent av Høgskolestyret Dato 2007 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Lederskap og mestring

Lederskap og mestring Lederskap og mestring Emnekode: E-MBA100_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: UiS EVU: Etter- og videreutdanning, UiS EVU: Etter- og videreutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen

Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen Programplan for Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen (Management and organization in the labour movement) 60 studiepoeng Deltidsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Vedtatt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13

Innhold. Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13 Innhold Del 1 Konseptuell bakgrunn... 13 Gro Ladegård og Signy Irene Vabo Kapittel 1 Ledelse og styring teoretisk rammeverk... 15 Innledning... 15 Definisjoner av ledelse og styring... 17 Ledelse og styring

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet inngår i SP92 Evidens, evaluering og bruk av kunnskap i praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Ph.d.-program i sosialt

Detaljer

NADM311 Strategiutvikling

NADM311 Strategiutvikling NADM311 Strategiutvikling Emneansvarlig/institutt: Fred Strønen/HiO Forutsatte forkunnskaper: Bestått bachelor i økonomisk-administrative fag eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper innen organisasjon

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for ledere i PP-tjenesten Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet kan innpasses i mastergradsutdanninger. Det er organisert på deltid over tre semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Kunnskapsledelse Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer