STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006"

Transkript

1 STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006

2 Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2005/2006 Reglementet er vedtatt i styret 3. mars 2005 og gjelder med virkning fra 1. august Handelshøyskolen BI tar forbehold om at Studiereglementet vil bli endret i løpet av 2005 i den utstrekning dette blir nødvendig som følge av ny lov om universiteter og høyskoler. Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Generelle regler 1-1 Hvem reglementet gjelder for Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt Opptakskrav Opptak og studiekontrakt Generelle regler for bachelorstudier ved Handelshøyskolen BI Studieavgift Utmelding, studieavbrudd og permisjon Forlenget studietid (fullføringsfrister) Ordensbestemmelser m.v Eksamen 2-1 Eksamen Pensum Fritak for eksamen Adgang til å gå opp til eksamen Eksamensdeltagelse Eksamensavgift Spesiell tilrettelegging av eksamen Fusk Kontinuasjonseksamen Sensur Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting Formelle feil ved eksamen Karakterer og vitnemål Særlige regler for flervalgseksamen Ordensbestemmelser ved eksamen Andre bestemmelser 3-1 Endringer Forbehold

3 Kapittel 4 Særskilte regler 4-1 Særskilte regler for bachelorstudiet i eiendomsmegling Særskilte regler for bachelorstudiet i internasjonal markedsføring Særskilte regler for (enkelt) kurs Særskilte regler for Master of Managementstudiet Academic Regulations for the Master of Science Degree (MSc) Academic Regulations and Honor Code for the Master of Business Administration Program (MBA) Academic Regulations for the Executive Master of Business Administration Program Særskilte regler for bedriftsinterne kurs i regi av Handelshøyskolen BI Særskilte regler for Master i regnskap og revisjon (Høyere revisorstudium - HRS) Godkjenning som registrert revisor Særskilte regler for graden Dr.oecon/ph.D. ved Handelshøyskolen BI

4 Kapittel 1 Generelle regler 1-1 Hvem reglementet gjelder for Dette reglementet gjelder for alle studenter ved Handelshøyskolen BI. Med student menes i dette reglementet en person med en skriftlig, bindende og ikke avsluttet kontrakt med Handelshøyskolen BI, herunder deltakere på enkeltkurs. 1-2 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt (1) Enhver student plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende Studiereglement ved Handelshøyskolen BI og de særskilte reglene som gjelder det studietilbudet studenten følger, jf. kap. 4. Videre plikter studenten å sette seg inn i studieplaner, kursbeskrivelser, eksamensplaner, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. De ovennevnte reglementer og planer finnes i BIs Studiehåndbok, som er tilgjengelig på (2) Manglende kjennskap til de ovennevnte kilder kan ikke påberopes som et befriende forhold. (3) Studenten plikter skriftlig å underrette Handelshøyskolen BI om navneendringer. Navneendring må dokumenteres. Adresseendringer rettes av studenten selv via innloggingstjenesten BI Studentweb. Unnlatt melding om adresseendring innebærer at studenten må bære risikoen for at underretninger fra Handelshøyskolen BI ikke mottas eller ikke mottas i tide. (4) Alle studenter ved Handelshøyskolen BI blir tildelt egen e-postadresse. Studenten plikter jevnlig å sjekke denne e-postadressen. Studenten må eventuelt selv omregistrere sin e-postadresse via BI Studentweb. 1-3 Opptakskrav a) Handelshøyskolen BI følger reglene for studiekompetanse slik disse fastsettes i forskrifter gjeldende for universiteter og høyskoler. b) Søkere til studier med språkvalg som vil velge annet språk enn engelsk eller tilsvarende der dette er mulig, må i det aktuelle språket ha B-/C-språk fra videregående skole. For alle studier som undervises på norsk ved BI stilles krav om at norsk beherskes som arbeidsspråk. Studenter med annet morsmål enn norsk må dokumentere norskkunnskaper, enten som 2. språk fra videregående skole eller bestått Bergenstest med minimum 450 poeng. c) I tillegg til bestemmelsen i a) og b) gjelder at søkere til det 5-årige siviløkonomstudiet (Bachelor i økonomi og ledelse/master i økonomi og ledelse) må ha dokumenterte kunnskaper i matematikk tilsvarende fem uketimers fordypning utover det obligatoriske førsteårsnivået i videregående skole. 3

5 d) I tillegg til bestemmelsen i a) og b) gjelder at søkere til det engelskspråklige studietilbudet Bachelor of Science in Business (BScB), må kunne dokumentere engelskkunnskaper tilsvarende TOEFL (550 poeng) eller IELTS (6,0). e) I tillegg til bestemmelsen i a) gjelder at søkere til avsluttende Bachelor of Management program må dokumentere minst 120 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole eller universitet. Videre må søkeren være minst 25 år og kunne dokumentere minimum fire års yrkeserfaring. Det kan i spesielle tilfelle gis dispensasjon fra kravene om antall offentlig godkjente studiepoeng. Eventuelt opptak blir gitt på bakgrunn av en helhetsvurdering av søkeren. Det settes uansett krav om minimum 90 studiepoeng fra tidligere grunnutdanning. f) Det er adgang til å søke om direkte opptak til henholdsvis andre og tredje studieår ved de fleste studiene på bachelornivå ved Handelshøyskolen BI. For slike opptak gjelder individuell innpasning avhengig av hvilket studium som søkes. Innenfor de rammer som trekkes opp av lov og forskrifter gjeldende for universiteter og høyskoler avgjør Handelshøyskolen BI om søkeren tilfredsstiller minimumskrav til studiepoeng innenfor fagområdene i de ulike studier. g) I tillegg til bestemmelsen i a) se 4-3 Særskilte regler for (enkelt) kurs. h) For opptak til Master of Science gjelder i tillegg til bestemmelsen i a) særskilte regler, jf i) For opptak til Master of Management gjelder i tillegg til bestemmelsen i a) særskilte regler, jf j) Bestemmelsen i a) gjelder ikke opptak til bedriftsinterne kurs. For opptak av studenter til slike kurs gjelder særskilte regler, jf k) For opptak til Master of Business Administration og Executive Master of Business Administration gjelder særskilte regler, jf. 4-6 og Opptak og studiekontrakt a) Opptak til studier og inngåelse av studiekontrakt skjer ved at Handelshøyskolen BI etter søknad fra studenten gir tilbud om studieplass som studenten deretter aksepterer. b) Når det foreligger saklige grunner kan Handelshøyskolen BI nekte å tilby studieplass til søkere som ellers oppfyller de faglige vilkår for opptak. Saklig grunn kan blant annet være at søkeren ved Handelshøyskolen BI eller andre læresteder er eller kunne vært bortvist eller utestengt. Som saklig grunn regnes også at søker tidligere har misligholdt betalingsforpliktelser overfor Handelshøyskolen BI eller andre læresteder. I slike tilfeller kan det i stedet som vilkår for opptak kreves at alle mellomværende gjøres opp og at studieavgift betales forskuddsvis. c) Studiekontrakten kan fra begge sider sies opp ved vesentlig mislighold av plikter som springer ut av kontrakten eller som innebærer et grovt tillitsbrudd. 4

6 d) En søker som aksepterer tilbud om studieplass på et studium, må innen en nærmere angitt frist returnere en undertegnet kontrakt. Ved slik aksept er søkeren registrert som student ved Handelshøyskolen BI med de vilkår som fremgår av kontrakten. Det er likevel anledning til å trekke seg fra studiet før studiestart. Melding om dette gis skriftlig innen de frister som fremgår av kontrakten. e) Opptak som student ved et program eller (enkelt)kurs skjer ved påmelding når ikke annet er bestemt. Påmeldingen skal være fylt ut på fastsatt skjema og være mottatt innen den frist som fremgår av det aktuelle skjema. Påmeldingen er bindende og kontraktsvilkårene fremgår av påmeldingsskjemaet. Påmeldingen gjelder også som oppmelding til eksamen. f) Det gis anledning til bytte av studium/program dersom studenten har akseptert plass på ett av studietilbudene ved Handelshøyskolen BI og senere fått tilbud om og akseptert plass på et annet studium ved skolen. g) Bestemmelsen i denne paragrafen gjelder ikke opptak til bedriftsinterne kurs. For opptak til slike kurs gjelder særskilte regler, jf h) Vedtak om avvisning av søknad eller avslag på søknad om opptak kan påklages til den enhet som har truffet det påklagde vedtak. Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut i vedtaksenheten, skal vedtaksenheten oversende saken til Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søker. 1-5 Generelle regler for bachelorstudier ved Handelshøyskolen BI (1) Studiets lengde a) Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert år omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør dermed et bachelorstudium 180 studiepoeng. b) Bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs. (2) Studiets oppbygning a) Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 90 obligatoriske studiepoeng og 90 studiepoeng som tilpasses det enkelte studium. b) De 90 obligatoriske studiepoengene kan deles i to hovedtyper: For det første er det innføringskurs i fagområder som inngår i alle bachelorstudiene. Disse kursene gir grunnleggende innsikt i metode, økonomi og administrasjonsfag. Slike kurs utgjør 54 av de 90 obligatoriske studiepoengene. De resterende obligatoriske studiepoengene avhenger av hvilken hovedtype av studium det dreier seg om. c) Bachelorstudiene grupperes i to hovedretninger: økonomisk-administrative og markeds- og kommunikasjonsrelaterte. For hver av de to retningene er det 36 studiepoeng som er felles for de studiene som tilhører retningen. 5

7 (3) Titler etter 1. og 2. år og overgangsmuligheter a) Etter det første året av et bachelorstudium vil man enten kunne få tittelen bedriftsøkonom eller tittelen markedsøkonom. Tittelen avhenger av hvilken hovedretning studiet tilhører. Unntak fra denne regelen er Bachelor i bedriftsøkonomi og ledelse (de tre første årene av siviløkonomstudiet), Bachelor i markedsføring og ledelse (de tre første årene av sivilmarkedsførerstudiet) og Bachelor i økonomi- og næringslivsjournalistikk. b) Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter at man er ferdig med det første året. Det er utarbeidet innpassingsregler for slike overganger. I enkelte tilfeller kan dette kreve tilleggskurs. c) Etter studiets 2. år kan studentene på noen studier få kandidattitler. Studenter på Bachelor i økonomi- og administrasjon får etter 2. år tittelen høyskolekandidat i økonomi og administrasjon. Studenter på Bachelor i markedsføring, Bachelor i markedskommunikasjon og Bachelor i informasjon og samfunnskontakt får alle tittelen markedskandidat. Studenter på Bachelor i varehandelsledelse får tittelen Handelskandidat etter 2. år. d) Studenter med tittelen Bachelor i revisjon kan, innenfor regler fastsatt av Kredittilsynet, søke godkjenning som registrert revisor. Jf e) Studenter kan komme inn på studiene etter 1. eller 2. studieår fra andre skoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forpliktet seg til å ta nødvendige kurs som tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium. f) En bachelortittel fra Handelshøyskolen BI kan gis forutsatt at minimum 60 studiepoeng av studiet er tatt ved skolen. (4) Bachelorutdanninger ved Handelshøyskolen BI Basert på retningslinjene i dette reglementet tilbys i dag følgende bachelorstudier: Bachelor of Science in Business Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (tre første år av siviløkonom) Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i eiendomsmegling Bachelorstudiet i finans Bachelorstudiet i revisjon Bachelorstudiet i forretningsjus Bachelorstudiet i økonomi- og næringslivsjournalistikk Bachelorstudiet i IT-ledelse Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (tre første år sivilmarkedsfører) Bachelorstudiet i markedsføring Bachelorstudiet i informasjon og samfunnskontakt Bachelorstudiet i markedskommunikasjon Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring Bachelorstudiet i reiselivsledelse 6

8 Bachelorstudiet i kultur og ledelse Bachelorstudiet i varehandelsledelse Bachelorstudiet i bank og finans Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med fag fra BI Forsikring. (5) Bachelor of Management Handelshøyskolen BI tilbyr, i tillegg til bachelorstudiene beskrevet i (4), studiet Bachelor of Management. Dette studiet er i første rekke rettet mot studenter som har arbeidserfaring og som har gjennomført kurs/delstudier ved Handelshøyskolen BI eller andre høyskoler og universiteter uten tidligere å ha fullført et gradsrettet studium. a) For å oppnå graden Bachelor of Management, kreves det at søkeren har gjennomført følgende: 90 valgfrie studiepoeng 30 studiepoeng kjernefag som skal dekke følgende fagområder: - bedriftsøkonomi 12 studiepoeng - samfunnsøkonomi 6 studiepoeng - markedsføring 6 studiepoeng - organisasjon og ledelse 6 studiepoeng 30 studiepoeng bachelorprogram eller spesialisering 30 studiepoeng avsluttende program Leadership in Action b) Inntil 120 studiepoeng kan innpasses fra tidligere utdanning tatt ved BI eller annen offentlig godkjent utdanning fra høyskole eller universitet. Dersom studenten har kunnskaper tilsvarende kjernefagene fra andre institusjoner kan disse godkjennes. Bachelorprogram/spesialisering og det avsluttende programmet Leadership in Action må tas ved BI. 1-6 Studieavgift a) Enhver student er forpliktet til å betale studieavgift for normert studietid for det aktuelle studium, men det er mulighet for å melde seg ut underveis i studiet, se 1-7. Studieavgiften betales ved begynnelsen av hvert semester. Normert studietid for det enkelte studium fremgår av kontrakten. Studenten må betale studieavgift for normert studietid selv om han/hun gjennomfører studiet på kortere eller lengre tid. Studenter som etter søknad innvilges fritak for eksamen på et av Handelshøyskolen BIs studietilbud på grunnlag av eksamener avlagt ved andre institusjoner, innrømmes ikke reduksjon i studieavgiften. Avgift til studentskipnad må betales sammen med studieavgift ved de studiesteder/for de studentgrupper som har obligatorisk medlemsskap i en studentskipnad. b) Enhver student på program eller kurs er forpliktet til å betale studieavgift for den normerte studietiden slik den fremgår av den enkelte kursbeskrivelse. Frist for å melde seg av et program/kurs fremgår av påmeldingsskjemaet dersom ikke annen informasjon er gitt, ellers gjelder 1-7. c) Manglende betaling av studieavgift medfører tap av studieplass og ordinær rettslig inndrivelse. 7

9 1-7 Utmelding, studieavbrudd og permisjon a) Dersom en student ønsker å melde seg ut underveis i et studium, kan utmelding skje innen de frister som fremgår av kontrakten. Frister for utmelding/avmelding på andre kurs og studier, fremgår av kontrakt dersom ikke annen informasjon er gitt. Utmelding gis skriftlig, og skal bekreftes av BI. Når utmelding har skjedd på denne måten, vil studenten bli registrert som sluttet og være fri for videre betalingsforpliktelser. b) Dersom uforutsette, alvorlige forhold gjør at videre skolegang blir urimelig tyngende eller umulig (force majeure), kan en student søke om å få melde seg ut av studiet, programmet eller (enkelt)kurset i løpet av studieåret og derav bli fritatt for videre betalingsforpliktelser. Utmeldingen må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon. På grunnlag av denne dokumentasjonen avgjør Handelshøyskolen BI om det foreligger utmeldingsgrunn. c) Studenter som har meldt seg ut av et studium, må eventuelt søke om opptak på nytt dersom de senere ønsker studieplass. Handelshøyskolen BI vurderer da ut fra gjeldende regelverk og studieplaner om tidligere avlagte eksamener kan inngå i grad/tittel. d) Det gis anledning til å søke om inntil ett års permisjon (opphold i studiet) i løpet av studietiden. Søknad om permisjon og ønsket varighet skal sendes skriftlig til den studieenheten studenten tilhører. Søknadsfristen er uke 25 det studieåret permisjonen skal starte. Permisjonen gis kun fra høstsemesteret og til og med påfølgende vårsemester. Unntak fra nevnte søknadsfrist er søknad om permisjon som skyldes svangerskap, avtjening av førstegangstjeneste eller force majeure (beskrevet under pkt. b). Studenten blir ikke belastet med studieavgift i permisjonstiden. 1-8 Forlenget studietid (fullføringsfrister) Bestemmelsen i denne paragrafen gjelder ikke gjelder ikke Master of Science; se 4-5 (2), Master of Business Administration og Executive Master of Business Administration, se 4-6 og 4-7. Fullføringsfristen er to år utover normert studietid slik denne er angitt i kontrakten. For deltakere på (enkelt)kurs er fullføringsfristen ett år utover normert studietid. Etter dette må kandidater som ønsker å forbedre karakterer/fullføre studiet, søke om nytt opptak ved nødvendige (enkelt)kurs eller hele studiet. Handelshøyskolen BI vurderer da ut fra gjeldende regelverk og studieplaner om tidligere avlagte eksamener kan inngå i grad/tittel. 1-9 Ordensbestemmelser m.v. Regler om krav til studenters opptreden og atferd mv, om reaksjoner og om saksbehandling, finnes i lov om universiteter og høyskoler kapittel 4. Det vises særlig til 4-6 til 4-8 om taushetsplikt, annullering av eksamen eller prøve og utestengning som følge av grovt forstyrrende atferd eller fusk mv, samt 4-11 om domstolsprøving. 8

10 En student som medvirker til at en annen student fusker eller forsøker å fuske, kan utestenges fra høyskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. For saksbehandlingen og de formelle vilkår gjelder reglene i lov om universiteter og høyskoler 4-8 og 4-11 tilsvarende. Om fusk vises det dessuten til 2-8 i dette studiereglementet. Kapittel 2 Eksamen 2-1 Eksamen a) Med eksamen menes: Prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller det gis en karakter som angis på vitnemålet/kursbeviset eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet. b) Handelshøyskolen BI skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende kurs eller studium. c) De for tiden gyldige eksamensformer (eller en kombinasjon av disse) er: 1) Skriftlig skoleeksamen 2) Muntlig eksamen 3) Innleveringsoppgaver 4) Aktiv klassedeltagelse 5) Flervalgseksamener d) Nærmere bestemmelser om eksamensformer fremgår av særskilte regler for de aktuelle kurs eller studier der slike regler er gitt. e) Eksamensform, tillatte hjelpemidler og eventuelt gruppestørrelse til eksamen fremgår av kursbeskrivelsen som er vedtatt i det aktuelle undervisningsutvalget. f) En eksamen kan gjelde for hele eller deler av et kurs. Eksamen i et kurs kan likeledes omfatte en eller flere deleksamener og kan bestå av en eller flere ulike eksamensformer. Der det gis en samlet karakter for flere deleksamener, skal vektingen være oppgitt i kursbeskrivelsen. For å bestå kurset, må samtlige deleksamener være bestått. For kurs med prosessevaluering henvises til den enkelte kursbeskrivelse. Om vekting av ulike deler av den enkelte eksamen, se 2-10 b). g) Om kontinuasjonseksamen gjelder særlige regler i Pensum Alle eksamener baseres på det til enhver tid gjeldende pensum slik dette fremgår av kursbeskrivelsen som er vedtatt i det aktuelle undervisningsutvalget. 9

11 2-3 Fritak for eksamen Bestemmelsen i denne 2-3 gjelder ikke Master of Science, Master of Business Administration, Executive Master of Business Administration og Master of Management in Change Management (Kina). Jf. kap. 4 Særskilte regler for disse studiene. Styret, eller den styret bemyndiger, kan gi fritak for eksamen etter reglene i lov om universiteter og høyskoler 3-5. Fritak for eksamen eller prøve gis når det godtgjøres at tilsvarende eksamen er avlagt ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis slikt fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Det vil kunne kreves avlagt prøve (eksamen) til kontroll av de dokumenterte kunnskapene. Søknad rettes til den aktuelle studieenhet. Vedtak om avvisning av søknad eller avslag på søknad om fritak fra eksamen kan påklages til den enhet som har truffet det påklagde vedtak. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker. Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut i vedtaksenheten, skal vedtaksenheten oversende saken til Klagenemda ved Handelshøyskolen BI. 2-4 Adgang til å gå opp til eksamen Studenter har adgang til å avlegge en eksamen dersom følgende betingelser er tilfredsstilt: 1) Har en kontrakt som hjemler adgang til den aktuelle eksamen. 2) Oppfyller eventuelle, spesielle faglige eller andre krav som gjelder deltagelse i den aktuelle enkelteksamen. 3) Er registrert som eksamenspåmeldt ved fristens utløp. 4) Har gjennomført færre eksamensforsøk i den aktuelle enkelteksamen enn det som følger av ) Har betalt forfalt studieavgift. Vedtak om å nekte en student å gå opp til eksamen kan påklages til den enhet som har truffet det påklagde vedtak. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for søker. Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut i vedtaksenheten, skal vedtaksenheten oversende saken til Klagenemda ved Handelshøyskolen BI. 2-5 Eksamensdeltagelse a) Et eksamensforsøk er gjennomført hvis studenten er påmeldt den aktuelle eksamen innen utløpet av avmeldingsfristen og ikke har dokumentert legitimt fravær, f. eks. sykdom ved eksamen, innen to uker etter eksamensdato. Om adgangen til kontinuasjonseksamen gjelder reglene i

12 2-6 Eksamensavgift a) Eksamensavgift for første eksamensforsøk er normalt inkludert i studieavgiften, jf. 2-4 pkt. 5. Unntak kan imidlertid forekomme og vil i så fall bli opplyst i hvert enkelt tilfelle. b) Kontinuasjonsavgift betales særskilt. 2-7 Spesiell tilrettelegging av eksamen Kandidaten kan, på bakgrunn av funksjonshemming og innen angitte frister, søke den aktuelle studieenhet skriftlig om spesiell tilrettelegging av eksamen i form av ekstra hjelpemidler til eksamen eller særskilte ordninger mht eksamensgjennomføringen. Søknaden vil bli vurdert ut fra om gjennomføringen av eksamen da vil være faglig forsvarlig. Tilretteleggingen skal ikke gi studenten fordeler i forhold til andre studenter. Handelshøyskolen BI behandler søknad om spesiell tilrettelegging individuelt. Søknaden må inneholde en dokumentert begrunnelse fra sakkyndig person, datert det semester kandidaten skal avlegge eksamen. Eget skjema benyttes. Søknaden gjelder kun for ett eksamenssemester, ny søknad må foreligge foran hvert eksamenssemester. 2-8 Fusk Regler om fusk til eksamen, herunder om reaksjoner og saksbehandling, finnes i lov om universiteter og høyskoler 4-7, 4-8 og For Handelshøyskolen BI gjelder i tillegg følgende bestemmelser: Som fusk regnes brudd på eksamensreglementet ved Handelshøyskolen BI (kap. 2 i dette studiereglementet) eller på bestemmelser gitt i medhold av denne. Andre uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi kandidaten et uberettiget fortrinn ved eksamen regnes også som fusk. Også handlinger som foregående, eller som på andre måter medfører at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, blir betraktet som fusk. Som fusk regnes det også når kandidaten har fått kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter eller har manipulert eksamensbesvarelsen etter at denne er levert. Hovedområder som betraktes som fusk er: bruk av ulovlige hjelpemidler, ulovlig samarbeid mellom enkeltpersoner og grupper, plagiat, manglende eller feilaktig kildebruk og uselvstendig arbeid. Avdekkes det noen form for irregulært samarbeid, for eksempel avskrift av andres besvarelser, kilder uten kildehenvisning eller direkte kopi av tidligere besvarelser, regnes dette som fusk. Det betraktes også som fusk å hjelpe andre uten å dra nytte av det selv. Har en student forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan eksamen annulleres og studenten kan utestenges fra Handelshøyskolen BI og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år, jf 1-9 i dette studiereglement. Vedtak om annullering eller utestengning treffes av styret. Vedtak om annullering 11

13 eller utestengning kan påklages til Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI. Ved slik klage skal som hovedregel vedtaket ikke iverksettes før klagebehandlingen er avsluttet. 2-9 Kontinuasjonseksamen Med kontinuasjonseksamen menes eksamen som en student går opp til etter enten ikke å ha bestått en tidligere tilsvarende eksamen, eller ikke har meldt seg av innen avmeldingsfristen (jf. 2-5). a) Kandidaten kan gjennomføre maksimalt tre eksamensforsøk. b) Når et kurs utgår uten å bli erstattet, avholdes normalt ytterligere to eksamener. c) I kurs med prosessevaluering vil hele kurset som hovedregel måtte gjennomføres på nytt. d) Bestemmelsene i a) og b) gjelder ikke studiene Master of Science, Master of Business Administration og Executive Master of Science. Kontinuasjonsordningen for studenter ved disse studiene fremgår av de særskilte reglene for disse studietilbudene, jf. kap Sensur a) Følgende sensurordninger gjelder ved Handelshøyskolen BI: 1) Ved ny sensur etter 2-11 eller 2-12 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. 2) Ved bedømmelse av muntlig eksamen skal det være minst to sensorer. 3) I alle øvrige tilfeller skal det benyttes minst en intern sensor kombinert med ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsformen. b) Det er adgang til å gi ulike deler av eksamen spesielle vekter. Vektene skal oppgis i oppgaveteksten og benyttes i sensureringen. c) Ved kontinuasjonseksamen gjøres den beste karakteren gjeldende. d) Kandidater som trekker seg fra eksamen etter 2-15 pkt.f), får karakteren Ikke bestått (F). e) Sensuren skal foreligge innen 21 virkedager fra eksamensdato hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. f) Sensuren kunngjøres normalt på innloggingstjenesten BI Studentweb og via sensurtelefonen. For de enkelte studier kan det gis nærmere bestemmelser om hvordan sensuren skal kunngjøres eller meddeles kandidatene. 12

14 2-11 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting (1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Krav om begrunnelse må framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort eller meddelt kandidaten. Ved muntlig eksamen må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakter er meddelt. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig av en av sensorene. For de enkelte studier kan det fastsettes at muntlig begrunnelse gis til fastsatte tider, hvor sensor skal være tilgjengelig for kandidatene. I begrunnelsen for karakterfastsettingen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for kandidatene etter at sensuren er kunngjort. (2) Klage over karakterfastsetting (klagesensur) En kandidat kan klage skriftlig på karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller dersom det er bedt om begrunnelse - fra det tidspunkt begrunnelse er gitt. Dersom kandidaten har fremsatt klage på formelle feil ved eksamen (se 2-12) løper klagefristen etter denne paragraf ( 2-11) først fra det tidspunkt endelig avgjørelse av klagen over formelle feil foreligger. Klage over karakterfastsetting skal være begrunnet. Skriftlig klage sendes den aktuelle studieenhet. Ved gruppebesvarelser må klagen være signert av alle kandidatene. Muntlige eksamener og klassepresentasjoner kan ikke påklages. Ved ny sensur etter denne paragraf (klagesensur) benyttes minst to andre sensorer enn de som har fastsatt det påklagede sensurvedtak, hvorav det skal være en ekstern. Nytt resultat kan bli dårligere eller bedre enn opprinnelig sensur, det kan også innebære at opprinnelig karakter opprettholdes. Den karakter som fastsettes ved klagesensur kan ikke påklages til ny vurdering, men kan være gjenstand for klage over formelle feil, jf (3) For flervalgseksamen, se Formelle feil ved eksamen Kandidater som har avlagt eksamen eller prøve kan klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller sensur, jf lov om universiteter og høyskoler 5-2. Klage fremsettes for studieenheten, som formidler denne videre til den sentrale Studieavdelingen. Hvis det er begått feil som det er rimelig å anta kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, utarbeider Studie- 13

15 avdelingen forslag til nødvendige tiltak for å kompensere feilen. Slike tiltak kan være ny sensur, ny eksamen eller andre lignende tiltak. Karakterer kan ikke endres uten etter ny sensur. Dersom forslaget til tiltak ikke aksepteres av de berørte studenter, oversender Studieavdelingen klagen til Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI for avgjørelse. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at kandidaten er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Har kandidaten bedt om begrunnelse for karakterfastsettingen, løper fristen likevel ikke før slik begrunnelse er gitt. Har kandidaten fremsatt klage over karakterfastsettingen etter reglene i 2-11, løper klagefristen etter denne paragraf først fra det tidspunkt resultatet av klagesensuren er kunngjort eller meddelt studenten. Tiltak mot formelle feil ved eksamen kan også iverksettes selv om ingen har klaget over feilen. I slike tilfeller treffer Studieavdelingen de tiltak som finnes nødvendige. Kandidater som feilen eller avgjørelsen gjelder eller direkte berører skal orienteres om feilen, om hvilke tiltak som er iverksatt og om at de innen tre uker etter å ha mottatt orienteringen kan påklage avgjørelsen til Klagenemnda. Dersom det avholdes ny sensur eller ny eksamen, kan den nye karakterfastsettingen påklages etter reglene i Styret kan fastsette generelle retningslinjer for behandling av klage over formelle feil, herunder for hvilke tiltak som bør iverksettes Karakterer og vitnemål a) Ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal karakterene enten være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Laveste karakter som godkjennes for bestått eksamen er E. Vurderingsuttrykkene som benyttes for den graderte skalaen er: A Fremragende B Meget god C God D Nokså god E Tilstrekkelig F Ikke bestått b) Vitnemål utstedes (vanligvis på anmodning fra studenten) når alle eksamener er fullført og bestått. Samtidig utstedes det Diploma Supplement for MBA, Master of Science og for alle bachelorgrader med unntak av Bachelor of Managament. c) For Master of Management in Change Management (Kina) og MBA i Kina benyttes en annen karakterskala, jf. 4-4 pkt Særlige regler for flervalgseksamen a) Kandidaten skal benytte det utleverte svarark og følge den vedlagte veiledningen. 14

16 b) Sensur av flervalgseksamen består i å kontrollere kandidatens valgte svaralternativ mot fasit. Sensorveiledning utarbeides ikke ved denne type eksamen. c) Ved klage over karakterfastsetting (klagesensur) skal kandidatens svarark på nytt kontrolleres mot fasit. Resultatet av kontrollen skal meddeles kandidaten skriftlig sammen med eventuell ny og endelig karakter. d) Går klagen over sensurvedtaket ut på at det er feil i den utarbeidede fasit eller i eksamensoppgaven, behandles klagen som klage over formelle feil, jf Ordensbestemmelser ved eksamen a) Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før tidspunktet for eksamensstart. Kandidater som møter etter at eksamen har begynt, eller som har fått skriftlig beskjed om å møte i et annet eksamenslokale, kan nektes adgang. b) Kandidater som har fått innvilget spesiell tilrettelegging av eksamen etter 2-7, må medbringe skriftlig bekreftelse på dette. Denne skal fremlegges på eksamensdagen. Kandidater med spesiell tilrettelegging av eksamen må møte 20 minutter før eksamen begynner. c) Kandidater skal uoppfordret vise gyldig legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes studiekort m/foto, førerkort, pass eller annet dokument med foto som godtas som offentlig legitimasjon. Kandidater uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen. d) Det er ikke tillatt å medbringe hjelpemidler som ikke er godkjent inn i eksamenslokalet. Kandidatene kan heller ikke låne hverandres hjelpemidler. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler (angitt i kursbeskrivelse), retningslinjer for bruk av disse (angitt i studiehåndboken) og regler for kildebruk før eksamen. Mobiltelefoner, PC eller andre kommunikasjonsverktøy tillates ikke og må være avslått og plassert i veske, ryggsekk el.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass. PC er kun tillatt dersom det er oppgitt som tillatt hjelpemiddel i kursbeskrivelsen eller i tilfelle der kandidaten har fått innvilget det på bakgrunn av søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen jf 2-7. e) Eksamenssettets forside beskriver hva settet inneholder. Det er kandidatens ansvar å kontrollere at disse opplysningene stemmer overens med det utleverte oppgavesettet. Kandidaten skal kun benytte de kladdeark og innføringsark som utdeles av eksamensinspektørene. Hvert innføringsark skal fylles ut med studentnummer, eksamenskode og sidenummerering. På første side skal i tillegg dato, kursnavn og eksamenssted angis. Blyant kan ikke benyttes til innføring ved ordinære skriftlige eksamener og flervalgseksamener. Innlevert kladd godtas ikke som besvarelse. f) Kandidater som trekker seg fra eksamen etter at oppgaven er utdelt, kan ikke forlate lokalet før en time er gått (gjelder ikke eksamener med varighet på en time) og fremmøtelisten er signert. Kandidaten vil i slike tilfeller få karakteren Ikke Bestått (F), jf 2-10 pkt.d). 15

17 g) Når kandidaten ønsker å forlate eksamenslokalet midlertidig, skal en av inspektørene varsles. Kandidaten blir sittende inntil inspektøren har gitt klarsignal. Ingen kan forlate eksamenslokalet før etter en time etter eksamensstart (gjelder ikke eksamener med varighet på en time). h) Under eksamen plikter kandidaten å rette seg etter inspektørens anvisninger, både i og utenfor eksamenslokalet. Kandidaten skal ikke kommunisere med andre enn eksamensinspektørene eller forlate eksamenslokalets nærmeste omgivelser. i) En ordbok tillates som generelt hjelpemiddel under eksamen på Graduate School i kurs hvor eksamen er på engelsk. Ordboken kan være engelsk/norsk, eller engelsk -til/fra studentens morsmål. Ordboken skal være innbundet og kan ikke være elektronisk. Kapittel 3 Andre bestemmelser 3-1 Endringer a) Handelshøyskolen BI har rett til å iverksette endringer i bestemmelser som gjelder for institusjonen, herunder rett til å endre studieopplegg, tid og sted for undervisning og eksamen, lærerkrefter, studieavgift m.m., og å fravike de ulike publikasjoner fra de ulike enheter innenfor Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen BI står fritt til å avlyse programmer der det ved studiestart ikke er nok kandidater til å sikre en forsvarlig gjennomføring av programmet. BI vil tilby plass på alternativt program der det er aktuelt. b) Endring av studieavgift skal godkjennes av styret ved Handelshøyskolen BI. c) Styret fastsetter de reglementer og instrukser som gjelder ved Handelshøyskolen BI. d) Endringer i studieplaner skal godkjennes av kollegiet ved Handelshøyskolen BI eller det organ kollegiet bemyndiger. e) Endringer skal gjøres kjent for studentene så raskt som mulig og på en hensiktsmessig måte. 3-2 Forbehold Handelshøyskolen BI tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, kursbeskrivelser og annen dokumentasjon som gjelder for det enkelte studium. 16

18 Kapittel 4 Særskilte regler 4-1 Særskilte regler for bachelorstudiet i eiendomsmegling For studenter som går på Bachelorstudiet i eiendomsmegling gjelder i tillegg Forskrift om eiendomsmegling, fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. mars 1990 og senere endringer. Studentene som går på Bachelorstudiet i eiendomsmegling plikter å sette seg inn i nevnte forskrift. Studenter som skal opp til den avsluttende muntlig eksamen på Bachelorstudiet i eiendomsmegling må ha bestått alle 180 studiepoeng innenfor de av BI godkjente fagområder. Kandidater som har gått det to-årige kandidatstudiet i eiendomsmegling må ha bestått 120 studiepoeng. 4-2 Særskilte regler for bachelorstudiet i internasjonal markedsføring Krav til språkkunnskaper: Før studenten starter på andre studieår, kreves det språkkunnskaper tilsvarende A-språk i engelsk eller minimum C-språk i tysk, fransk eller spansk, avhengig av det landet studenten ønsker å studere i. Før avreise til utlandet i 5. semester, må studenten ha bestått et språkkurs tilsvarende 12 studiepoeng i det språket som er aktuelt for det landet han/hun søker seg til. All undervisning og evaluering i utlandet foregår på vertslandets språk. For studier i Asia vil språket være engelsk. 4-3 Særskilte regler for (enkelt) kurs a) Påmelding til (enkelt) kurs er bindende og gjelder også for eksamen. Ved påmelding til kurs som har spesifikke opptakskrav vil søkeren bli vurdert etter gjeldende opptakskrav og utfallet av vurderingen meddelt søkeren pr. brev. b) For kurs med innsendingsoppgaver gjelder: Innsendingsoppgaver skal leveres til fastsatte tider. For sent innleverte innsendingsoppgaver vil ikke bli prioritert av lærer. For BI Bank og finans og BI Forsikring gjelder i tillegg til bestemmelsen i a) følgende: Samtlige innsendingsoppgaver må være mottatt senest 14 dager før eksamen avholdes. Kandidater som avlegger eksamen uten godkjente innsendingsoppgaver, der disse er obligatoriske, vil ikke få eksamenskarakter. Kandidaten kan først gå opp til ny eksamen når innsendingsoppgavene er godkjent. For at innsendingsoppgavene skal godkjennes, må karakteren på hver enkelt besvarelse være bestått. Hvis karakterkravet ikke er oppfylt, må studenten besvare ny oppgave. Studenten kan ikke påregne å besvare ny oppgave og avlegge eksamen før neste ordinære eksamen. 17

19 Innsendingsoppgaver kan besvares individuelt eller i mindre grupper. Det er imidlertid ikke tillatt for flere grupper å samarbeide om utarbeidelse av besvarelsen. Avdekkes det noen form for irregulært samarbeid, for eksempel avskrift av andres besvarelser, kilder uten kildehenvisning eller direkte lån av hele besvarelser fra tidligere, vil besvarelsen bli underkjent. 4-4 Særskilte regler for Master of Managementstudiet (1) Opptakskrav til Master of Managementstudiet og det avsluttende Master of Managementprogrammet. a) For opptak til Master of Managementstudiet kreves det tre års høyere utdanning, fortrinnsvis 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole eller universitet, hvorav minst 90 av studiepoengene inngår i en offentlig godkjent grad eller eksamen. Søkeren må være minst 25 år og det settes i tillegg krav til minimum fire års yrkeserfaring. b) Det kan i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra kravet til tre års høyere utdanning i punkt a) ovenfor. Opptak vil kun gis til søkere med meget solid lederkompetanse, ervervet gjennom lang og relevant yrkeserfaring. Søkerens meritter, for eksempel styreverv eller egne publikasjoner, kan også veie positivt. c) For å kunne søke opptak på det avsluttende Master of Managementprogrammet, kreves det at søkeren først har gjennomført tre valgbare Master of Managementprogrammer (90 studiepoeng), eventuelt to valgbare Master of Managementprogrammer (60 studiepoeng), jf. punkt d) under, vedrørende innpassing. I tillegg må studenten, før han/hun søker sitt avsluttende Master of Managementprogram ha gjennomgått og bestått et nærmere definert kurs i akademisk metodevalg. d) Søkere med gradsrettede studier av minst fire års varighet, fortrinnsvis med minst 240 offentlig godkjente studiepoeng, hvorav minst 180 av studiepoengene inngår i en offentlig godkjent grad eller eksamen, gis automatisk innpassing i Master of Managementstudiet. Master of Managementstudiet kan gjennom innpassing avkortes med maksimalt 30 studiepoeng, uansett tidligere utdanning. e) Det er fastsatt et karakterkrav for opptak til det avsluttende Master of Managementprogrammet. Kravet er et snitt på C (alternativt 2.8 i tidligere karakteskala). (2) Opptakskrav til de enkelte Master of Managementprogram a) For opptak til et Master of Managementprogram kreves det tre års høyere utdanning, fortrinnsvis 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole eller universitet, hvorav minst 90 av studiepoengene inngår i en offentlig godkjent grad eller eksamen. Søkeren må være minst 25 år og det settes i tillegg krav til minimum fire års yrkeserfaring. b) Det kan gis dispensasjon fra kravene i punkt a) ovenfor. Eventuelt opptak blir gitt på bakgrunn av en helhetsvurdering av søkeren. Det settes krav om minimum 90 studiepoeng fra tidligere grunnutdanning. Lang relevant yrkeserfaring og/eller høyskole-/ universitetsutdanning utover minimum vil vektlegges spesielt. 18

20 c) Ved opptak til enkelte av Master of Managementprogrammene kreves det at søkeren oppfyller visse tilleggskrav. Hvilke programmer dette gjelder for står nærmere beskrevet i gjeldende studiebrosjyre for Master of Managementprogrammer. (3) Uspesifiserte Programmer Et uspesifisert Master of Managementprogram består av flere enn ett (1) delprogram som er satt sammen til ett Master of Managementprogram. En kandidat kan kun ha ett (1) uspesifisert Master of Managementprogram i oppbygging av graden Master of Management. Kombinasjonen av delprogrammer en kandidat ønsker å sette sammen til et uspesifisert Master of Managementprogram skal ikke ha faglig overlapping med hverandre og skal forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen BI. Et uspesifisert Master of Managementprogram tilsvarer 30 studiepoeng. (4) Karakterskala for Master of Management in Change Management og MBA (i Kina) For Master of Management in Change Management og Master of Business Administration (MBA) i Kina gjelder følgende avvikende alfanumerisk karakterskala. A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, F (fail). (5) Normert studietid Master of Management er et 120 studiepoengs studium som består av tre Master of Managementprogrammer og et avsluttende Master of Managementprogram, hvert enkelt på 30 studiepoeng. Normert studietid for hele Master of Managementstudiet er fire år på deltid, dvs. et år på deltid for hvert enkelt Master of Managementprogram og det avsluttende Master of Managementprogrammet. Det er mulig å gjennomføre to Master of Managementprogrammer i samme studieår. 4-5 Academic Regulations for the Master of Science Degree (MSc) (1) Admissions Entrance Requirements General entrance requirements Admission to the Master of Science programs is based on one of the finalized educations: A bachelor degree in Business (Administration), Economics, Finance or Marketing with an integrated education of minimum 120 ECTS credits length in the specialization of the master program, or a bachelor degree, with a major (at least 80 ECTS credits) in one of the areas of specialization at the graduate level of BI Norwegian School of Management. Applicants with the Bachelor of Management Degree can apply for the MSc in Management and the MSc in Leadership and Organizational Psychology and be given and individual review for admission. Grade point average Applicants with an education completed in Norway should have achieved a Grade Point Average (GPA) of (2.7) or C and better. Applicants with an education completed in other countries than Norway must at least have achieved a GPA of B (3.0) or the equivalent. Each application is given an individual review for admission. 19

21 GMAT and GPA Applicants may be required to take a GMAT-test. GMAT score and GPA are looked at in relationship: a good GMAT score can compensate (to some extent) a GPA, which is perhaps slightly below our expectation and a good GPA can compensate (to some extent) a somewhat unsatisfactory GMAT score. Students who are required to take a GMAT-test need a test score of at least 550. Applicants who are not native speakers of English may be required to take the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or an equivalent test approved by BI. Exemption from the English language requirement may be made for applicants who have successfully completed at least one year of university education with English as the language of instruction and study. Non-Norwegian qualifications and credentials are assessed according to the general rules applying for entrance to Norwegian universities and institutions of higher education. Specific entrance requirements for students with a Bachelor of Science in Business, Master of Science in Business and Economics degree and Bachelor of Science in Marketing degree Students who have finalized the Bachelor of Science in Business program (siviløkonom) are qualified for the Master of Science in Business/Siviløkonom program. Students who have finalized the Bachelor of Science in Marketing program (sivilmarkedsfører) are qualified for the Master of Science in Marketing/ Sivilmarkedsfører program. (2) Duration of Studies The Master of Science degree is a two-year program equivalent to 2 years of full-time study and 120 credits. For any course or examination taken after extended study the students will be charged a fee; - For every course: a single course fee, - for every examination: an examination fee according to the prevailing fees, and - for the Thesis. Extended Period of Study Upon application students are allowed a grace period of a maximum of 12 months (2 semesters) for completion of studies after expiry of normal study, i.e. after September 1 in the second/final year. Students can re-take courses they have previously taken, or take courses they need in order to fulfill the degree requirement. Students cannot take extra courses, or sign up for new courses. For the thesis, see special rules. (3) Fees Tuition Fee Accepted applicants may be asked to place a tuition fee deposit in a Norwegian 20

22 bank. The amount of the deposit will be specified in the letter of admission. Deferral In exceptional cases, and upon application, a deferral of study start from one academic year to the next may be granted. If studies are not taken up after one year, a new application for admission in accordance with normal application procedures is required. (4) Degree Requirements Academic Title Students who have completed 120 credits in the right combination according to the degree requirements below are given the right to use the title 'Master of Science'. Students who attain an average grade of A (or similar grade level) are given the right to use the title 'Master of Science with Honors'. Degree Requirements The Master of Science degree is awarded upon successful completion of a combination of common courses, specialization courses, advanced specialization courses and a thesis. For the Master of Science in Business/Master of Science in Business and Economics and Master of Science in Marketing with a major, the minimum degree requirements are as follows: Common courses (5) 30 credits Major: - Specialization courses (3-4) credits - Advanced specialization courses (2-3) credits - Thesis 30 credits Minor or free electives: Specialization/Advanced specialization courses (4) 24 credits Minimum requirements for a major are at least 6 courses or 36 credits in the major area of which at least 2 courses or 12 credits are of the advanced level plus a thesis in the major area. In addition to the major, students may choose a minor or a set of free specialization/advanced specialization courses. Minimum requirements for the minor are at least 4 courses or 24 credits in the minor area. For the Master of Science in Management with a major, the minimum degree requirements are as follows: 21

23 Common courses (5) Major: 30 credits - Specialization courses / Advanced specialization courses (6-10) credits - Thesis 30 credits Minor or free electives: (0-4 courses): Specialization/Advanced specialization courses 0-24 credits Minimum requirements for a major are at least 6 courses or 36 credits in the major area of which at least 2 courses or 12 credits are of the advanced level plus a thesis in the major area. For the in depth specialization Master of Science (Master of Science in Financial Economics, Master of Science in International Marketing and Management, Master of Science in Leadership and Organizational Psychology and Master of Science in Economic and Business History) the degree requirements are as follows: Common courses Specialization courses Advanced specialization courses Thesis 30 credits 30 credits 30 credits 30 credits Mandatory courses within the specialization or the major or minor are specified in the Student Handbook. Deviations from the specified range of courses must be approved by the Major responsible. The chosen major and minor (if applicable) appears on the degree diploma as Master of Science in Business/Master of Science in Business and Economics, major: [major] and minor: [minor] and Master of Science in Marketing, major: [major] and minor: [minor). Master of Science in Management, major (major) and minor (minor) (if applicable). The combination of courses chosen appears on the transcript of grades. The chosen in depth specialization appears on the degree diploma issued for graduation as Master of Science in [specialization]. Students must attain an average of C in order to qualify for the Master of Science Degree. Exemptions from Degree Requirements There are two ways in which students may be exempted from the degree requirements mentioned above under degree requirements : 22

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Studiereglement for Handelshøyskolen BI

Studiereglement for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. 6 er endret med virkning fra 20. august 2003. Kapittel I Generelle regler 1 Hvem reglementet

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika

Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Godkjenning av utdanning fra Nord-Amerika Toril Ivarsøy, rådgiver Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge: Hvem gjør hva? NOKUT vs

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Versjon 14.11 Ansvarshavende: Administrativ leder Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. September

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer