SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering av Modvoheisen. Lånet er rente- og avdragsfritt i to år og skal deretter betalast ned over 10 år. Lånet er eit pantelån. Luster kommune løyver kr 1 mill i tilskot til Sogn Skisenter til etablering av Modvoheisen. Tilskotet vert løyvd av næringsfondet 2. Luster kommune løyver kr til å finansiere ein prosjektleiar og prosjektarbeid som skal arbeide med utvikling i Heggmyraneområdet i ein periode på om lag to år. Det vert føresett medverknad med kr frå Sogn Skisenter. Prosjektleiaren vert tilsett i Luster kommune og det vert oppretta eiga styringsgruppe. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. 3. Luster kommune vil yte eit årleg tilskot til Sogn Skisenter i perioden på min. kr I løpet av 2016 skal nivået vurderast på ny. 4. Luster kommune vil medverke til utbygging av veg og hovudanlegg for vatn og kloakk til regulerte hyttefelt på Heggmyrane i samsvar med saksutgreiing: -kommunalt tilskot til utbetring av Modvovegen, 50% av anleggskostnad inntil kr kommunal utbygging og finansiering av VA-anlegg, anleggskostnad på kr , mot avtale om innbetaling av anleggsbidrag mv. Finansiering vert godkjent når avtale ligg føre og vert innarbeidd i T2 ev budsjett/økonomiplan.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: 1)Søknad om finansiering 2)Årsmelding 2012 Sogn Skisenter 3)Søknad av frå Johannes Hauge m.fl. 4)Tilbod: Brev av frå Luster kommune. 5)Svarbrev av frå Johannes Hauge m.fl. Uprenta vedlegg: Masterplan. Div plan og prosjektmateriale. Samandrag: I saka drøftar ein utbyggingstrategi og kommunalt engasjement for vidare utvikling av Heggmyraneområde. Rådmann tilrår lån og tilskot til «Modvoheisen» og delfinansiering av ein prosjektleiarstilling. Det vert og tilrådd opplegg for kommunal medverknad til hyttebygging i område. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta/ Vurdering: Sogn Skisenter SA (SS) på Heggmyrane er eit viktig anlegg for både innbyggjarane i Luster kommune og regionen. Dei siste åra har anlegget også fått auka betydning i høve det å trekkje besøkande utanfrå til området vårt, noko som gjev aukande omsetning på vinterstid til reiselivsverksemder. Fokuset på vinter og snøaktivitetar i Sogn har vore stor dei siste 3-5 åra. Det har vore store oppslag både i nasjonale og internasjonale medie ma fleire fjernsynsprogram som har synt spennande forhold for skiaktvitet ved Sognefjorden, jmfr td NRK si satsing på serien Oppdrag Sognefjorden. Det er og fleire område på Heggmyrane som har ferdige reguleringsplanar for hyttebygging. Det er gjennomført eit større masterplanarbeid for Heggmyraneområdet, der muligheitene for utvikling i dette området er visualisert. Vinteren 2013 starta også arbeidet med ei betydeleg utvikling av skisenter og hytteområde i Hodlekve. Ei stor satsing i Hodlekve er noko som interessene på Heggmyrane må forhalde seg til. Gjennom plan- og budsjettarbeid er det og kome politiske føringar på at utviklingsarbeid på Heggmyrane skal prioriterast. Det er komme klare ynskje om om ei breiare sak i kommunestyret som skal ta føre seg vidare utvikling av Heggmyraneområdet. Det same ynskje har styret i Sogn Skisenter sett fram. Rådmannen vil i denne saka drøfte fleire ulike tilhøve, med ei målsetjing om ytterlegare utvikling på Heggmyrane. Reguleringsplan I Luster kommune sitt budsjettvedtak for 2013 i planprogrammet heiter det: «Det skal oppstartast reguleringsarbeid for det sentrale området for skiaktivitetar ved Sogn Skisenter. Arbeidet skal ta utgangspunkt i masterplanen.» Dette arbeidet er no under førebuing. Reguleringsområdet må omfatte alle område der det skal gjerast terrenginngrep eller setjast i verk andre tiltak som krev byggjeløyve. Dette vil til dømes vere vegar, skitrekk, deler av nedfartar, traséar for langrennsløyper og rulleskiløyper, hoppbakkar, servicebygg og område for privat utbygging i form av hytter m.m. Det er kome innspel frå SS på kva tiltak dei ser som aktuelle for å kunne utvikle området for skisport, både alpint og langrenn. Luster kommune må i tillegg vurdere kva slag infrastruktur i form av vegar m.m. som skal fastleggjast i reguleringsplanen. Rammene for reguleringsarbeidet, t.d. dei ytre grensene for planområdet er enno ikkje fastsett i detalj. Det er grunn til å tru at reguleringsarbeidet blir omfattande. Plansjefen tek sikte på å varsle oppstart av reguleringsarbeidet og lyse ut anbodskonkurranse om arbeidet før sommarferien.

3 Ettersom reguleringsarbeidet er med i gjeldande planleggingsprogram, vil arbeidet bli starta opp utan nærare politisk handsaming, finansiering av planarbeidet vil bli drøfta nærare i B-14. I etterkant av gjennomført reguleringsplan må tiltak innplasserast i handlingsplan og prioriterast i kommunal plan for idrett/friluftsliv og økonomiplan. Modvoheisen Sogn Skisenter har i 2012 hatt eit godt driftsår. Det same gjeld vinteren Årsmeldinga syner eit resultat for drifta i 2012 på kr Omsetninga på bilettar var i 2012 på kr, ein oppgang på i forhold til Selskapet har 2.2 mill kr i lansiktig lån i næringsfondet til Luster kommune og 1.2 mill kr i langsiktig lån i Luster Sparebank. Det føreligg no planar om å byggje ein ny «fjellheis», Modvoheisen. Denne heisen er planlagd ut frå mast 16 i eksisterande trekk og skal gå slik at ein når omlag Modvovarden. Denne heisen vil utløyse nye nedfartstrasear og store område for laussnøkøyring. Både styret i SS og andre med kunnskap om området meiner at Modvoheisen vil gje SS eit skikkeleg løft, og skape grunnlag for større aktivitet og fleire kundar. Bygginga av Modvoheisen kan samordnast med utbygging av anlegget i Fjellstølstjørni, der ein skal hente vatn for å kunne ha større kapasitet på snøproduksjonen. Formalitetane rundt anleggstiltaket for å få uttak av vatn frå Fjellstølstjørni, er i all hovudsak på plass. Dette tiltaket er også fullfinansiert, ma med eit tilskot på kr frå Luster kommune løyvd i 2009, men ikkje utbetalt enno. Kostnadene med Modvoheisen er budsjettert til kr 5.6 mill kr. Finansieringa er tenkt slik: Eigenkapital Sponsorløyving Luster Sparebank Tilskot Luster kommune Lån Luster kommune 0.6 mill kr 1.0 mill kr 1.0 mill kr 3.0 mill kr Det er utarbeidd driftsbudsjett som syner at den nye Modvoheisen vil gje så mykje auka inntekter at det forsvarar eit nytt kommunalt lån på kr 3 mill. For å kunne gjennomføre arbeidet med Modvoheisen trengst ein reguleringsplan for området heisen skal etablerast i. SS har sett dette arbeidet i gang, og engasjert arkitektkontoret Aaland til å gjennomføre planarbeidet. Aaland utarbeidde masterplanen og kjenner området godt. SS vonar på å kunne gjennomføre anleggsarbeidet med Modvoheisen hausten Rådmann vil tilrå at ein støttar opp om prosjektet som omsøkt. Prosjektleiar vidareutvikling Heggmyrane I samband med satsinga på å vidareutvikle anlegget på Heggmyrane krevst det mykje koordinerande arbeid. Det har derfor vore ei drøfting mellom Luster kommune og styret ved Sogn Skisenter om å etablert eit prosjektarbeid med ei prosjektstilling i to-tre år, der både Luster kommune og SS deltek i finansieringa. Dersom ein skal få tilstrekkeleg trøkk og framdrift i arbeidet så er det ikkje tilstrekkeleg med arbeidsressursar verken i SS eller kommunen. Ein prosjektstilling vil avlaste eit hardt arbeidande styre i SS for utviklingsoppgåver og vil sikre fokus på arbeidet. Ein har sett føre seg ma fylgjande oppgåver som aktuelle: -utvikling av Heggmyraneområdet/Sogn Skisenter. -leggje grunnlag for, og delta aktivt i arbeidet med ny regulering av «det sentrale området for skiaktivitet ved SS» -utforme ein fleirårig handlingsplan for vidare utbygging i området, spesielt utbygging av både alpint og langrenn ved SS. Til dette arbeidet høyrer og kostnadsvurdering og finansiering av tiltaka ma spelemiddelfinansiering -gjennomføre møte og anna kontakt med aktuelle grunneigarar, arbeide med å få på plass eit avtaleverk med desse -ha kontakt og samarbeide med utbyggingsinteressene for hyttefelt på Heggmyrane -vere med i det overordna profil- og marknadsarbeidet. Delta i arrangement.

4 Ein ser føre seg at prosjektleiaren vert tilsett av Luster kommune. Det vil vere ei eiga styringsgruppe knytt til arbeidet. I styringsgruppa sit representantar frå SS og idretten og representantar frå Luster kommune. Dersom interessene for hyttefelt/hytteutbygging organiserer seg, vil dei og få representasjon i styringsgruppa. Budsjettmessig vil rådmannen tilrå at det vert sett av kr årleg frå LK si side i to år. Det vert forventa at SS deltek med kr årleg. Prosjektleiaren vil og kunne pårekne å arbeide noko med andre utviklingsoppgåver i kommunen i periodar. Ein tek sikte på å få til oppstart hausten Rådmann tilrår at kommunen engasjerar seg i saka som skissert. Årleg tilskot til Sogn Skisenter I 2009 vart det gjort vedtak i Kommunestyret om at SS skulle ha kr årleg i tilskot frå Luster kommune. I budsjettarbeidet for 2013 vart tilskotet redusert til kr Med den satsinga som denne saka legg opp til så må kommunen forplikte seg til å støtte SS på dette nivået dei kommande åra, med fråtrekk for SS sin del av finansiering av prosjektstillinga. Kommunal medverknad til utbygging av veg, hovudanlegg for vatn og kloakk og tomtetekniske anlegg til regulerte hyttefelt på Heggmyrane. Jf søknad frå Johannes Hauge m.fl av , div dialog, notat og brevbyte i saka.(jf vedlegg) Det har over lengre tid vore gjennomført drøftingar med tiltakshavarane for utbygging av hyttefelt på Heggmyrane. Opphaveleg søknad om kommunal medverknad går tilbake til Planarbeid(masterplan), drøftingar i kommunestyre og formannskap og møter mellom tiltakshavarane og administrasjon i kommunen har vurdert utbyggingsløysingar og kommunal medverknad. Konkret har rådmann gitt svar på søknaden i brev av , utan at ein på det grunnlaget har fått utforma avtale mellom utbyggarane og kommunen. Kommunestyret har tidlegare, hausten 2012, handsama søknad frå Hamregåta hyttefelt i same område. I den saka vart det vedteke ein modell for utbygging av hovudnett VA basert på fylgjande prinsipp; kommunal utbygging av hovudnettet, frivilleg avtale om anleggsbidrag til å dekke kostnadane med utbygginga, kommunal forskottering av utbygginga, risikodeling og bidrag frå utbyggar til «felles marknadsføring» av «Heggmyraneområdet.» Rådmann har i sitt arbeid lagt vekt på dei politiske føringane i saka. Etter inngått avtale med Hamregåta meiner rådmann det og er naturleg å vurdere tilsvarande modell for dei andre regulerte hytteområda. Eit hovudspørsmål i saka er om utbyggar eller kommunen skal betale kostnadane med utbygging av VA-nettet ev korleis dette skal delast. Lovverket opnar for at kommunen byggjer ut hovudnettet mot betaling av tilknytingsavgift og deretter årsavgifter. Utbyggingskostnadene kan då belastast alle dei kommunale abonnentane. Kommunen står relativt fritt når dei vil prioritere utbygging etter dette alternativet og inntening i anlegget vil etter rådmann si vurdering vere ei viktig grunngjeving for å etablere anlegget etter denne modellen. Så langt er det ikkje dokumentert at det vil kome ei utbygging og inntekter som kan forsvare at desse investeringane fullt ut vert rekna inn i det kommunale avgiftsgrunnlaget for vatn og avløp og belasta abonnentane. Alternativt kan kommunen stille krav til utbyggar om å stå for utbygginga dersom dei vil starte hyttebygginga. Etter gjennomført utbygging, etter kommunal standard, vil kommunen vere forplikta til å overta anlegget til drift og vedlikehald. Kommunal utbygging gir god kontroll og gir refusjon av mva kostnadane. Mellom anna i lys av dette vart det valt ei mellomløysing i Hamregåta, jf omtale av «Hamregåtaavtalen» over. I tidlegare saksgang har administrasjon omtalt og gjort vurderingar av lovverket og handlingsrommet som kommunen har. Utan at det er gjort vedtak er det gitt føringar om kommunal medverknad.

5 Det er og gitt klåre politiske føringar på at ein skal handsame ulike søknader om økonomisk medverknad til hyttebygging, etter same kriterium uavhengig av geografisk plassering i kommunen. For bygging av fritidsbustadar så har kommunen så langt ikkje gått inn på ordningar der kommunen fullt ut har teke kostnaden med VA utbygging over kommunal VA ordning. I oppfølging av søknaden frå tiltakshavarane er det synt til utbyggingsmodellen i Sogndal/Hodlekve. Etter rådmann si vurdering er ikkje det samanliknbart med Heggmyrane. I Hodlekve er det skipa eit utbyggingsselskap som står for utbygging. Det private utbyggingsselskapet legg inn store midlar i vegutbygging og skianlegg. (mange millionar.) Kommunen sitt bidrag er der avgrensa til utbygging av hovudnett VA. På Heggmyrane er det slik at kommunen gjennom Sogn skisenter og i eigen regi tek eit stort ansvar for planarbeid, utbygging av skianlegg og anna tilrettelegging. Ei slik utbygging vil gjere det meir attraktivt å byggje hytter i området. Det vil og i etterkant av reguleringsplanarbeidet vere utbyggingstiltak som vil krevje større kommunale bidrag for gjennomføring. Revisjon av grunnavtalar, utbygging av langrennsanlegg og veganlegg er å sjå på som det mest aktuelle. Etter ei samla vurdering der ovanemnde og politiske signal er vektlagt vil ikkje rådmann tilrå at kommunen kostnadsfritt byggjer ut hovudnett for VA i området. Etter rådmann si vurdering ligg det til rette for å tilby utbyggingsinteressene tilsvarande avtale som for Hamregåta. I tillegg kjem utbyggingstilskot til å utbetre veganlegget Modvovegen. Rådmann syner til brev av der tilbod vert gjeve med atterhald om politisk godkjenning. Utbyggarane avviste i brev av dette tilbodet. I møte sa rådmann at han skulle gå gjennom saka på nytt. Denne gjennomgangen har vorte kopla til at det har kome opp fleire saker om utvikling i området, jf denne saka med drøftingar om dei kommunale prioriteringane på Heggmyrane og Sogn skisenter. Rådmann meiner det er rimeleg å sjå dei i samanheng. Rådmann syner til brev av og vil med nokre tilpassingar halde fast på det opplegget. 1. «Opprustingstilskot» Modvovegen på 50% av opprusting inntil kr Hovudanlegg for VA. Etter resultat av handsaming av «Hamregåta» saka så meiner rådmann det er grunnlag for å tilby eit revidert forslag. I grunnlaget for vurdering/utrekning av frivilleg anleggsbidrag kan ein innlemma nokre fleire hyttar. Med dette som utgangspunkt er det rimeleg å tilrå ein tilsvarande avtale for utbygging av hovudnett VA som for «Hamregåta». Det betyr bidrag på kr pr hytte, kr som fellesbidrag, kr til nedskriving av anleggskostnader avløp og kr til nedskriving av anleggskostnader vatn. Rådmann legg elles til grunn bestemmelsar ev visse tilpassingar etter tingingar som går fram av brev av Ev endeleg avtale vert lagt fram for formannskapet. 3. Tomtetekniske anlegg i hyttefelta. Søknaden om kommunal forskottering med tilbakebetaling etter kvart som tomtane vert selde har vore sett på som uaktuell. Politisk har det og vore reservert haldning til å nytta lån og tilskot frå næringsfondet til slik utbygging. Etter dette ser rådmann det som mindre aktuelt å nytta næringsfondet til å finansiere tomtetekniske anlegg i hyttefelt. Saka kan ev prøvast kopla til eit konkret utbyggingstiltak. Det er rådmann si vurdering at kommunen her tilbyr ein god avtale med kommunal utbygging, forskottering og risiko for at det vil gå lang tid før tilbakebetaling. Ved ei ev større utbygging og dermed meir enn tilbakebetaling av dei kommunale kostnadane kan ein reservere «overskot» for vidare VA-utbygging i område. Dersom utbyggarane ikkje ynskjer ein frivilleg avtale med kommunen i samsvar med det som her er skissert så står dei fritt til å gjennomføre utbygginga sjølve og etter nærare avtale overlate VA-anlegg til kommunen for drift og vedlikehald.

6 Oppsummering utvikling av Heggmyraneområdet. Ved å gå inn på saka slik den no ligg føre tek kommunen eit stort ansvar for utvikling av Heggmyraneområdet. Vidare oppfølging vil og krevje økonomisk utteljing slik at dette vert ei strategisk satsing på Heggmyrane frå kommunen si side. Det er gjennomført eit større masterplanarbeid for Heggmyraneområdet, som syner at muligheitene for utvikling i dette området er gode. Sogn Skisenter på Heggmyrane er eit viktig anlegg for både innbyggjarane i Luster kommune og regionen. Først og fremst gjeld dette skiaktivitetar, men ved vidare utvikling er det potensiale for aktivitetar større delar av året og ei større hyttebygging. Rådmann tilrår at kommunen støttar opp utviklinga som det går fram av saka og tilrådingane. Dato: Jarle Skartun Olav Grov rådmann næringssjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Åseral kommune. Hyttepolitikk. Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v.

Åseral kommune. Hyttepolitikk. Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v. Åseral kommune Hyttepolitikk Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v. Rapport frå arbeidsgruppe, 16.06.2011 Innhaldsoversyn: Innhaldsoversyn: s. 2 Innleiing: s. 3 Samandrag/konklusjon: s. 4 Juridisk

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Harald Fimreite Arkiv: 614 D2 Arkivsaksnr.: 10/2278 Luster bad mv - fjernvarme frå bioenergianlegg Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune vurderer å kjøpe energi frå eit

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer